Home

Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 1 augustus 2007 betreffende monetaire statistieken en statistieken inzake financiële instellingen en markten (herschikking) (ECB/2007/9) (2007/830/EG)

Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 1 augustus 2007 betreffende monetaire statistieken en statistieken inzake financiële instellingen en markten (herschikking) (ECB/2007/9) (2007/830/EG)

2007O0009 — NL — 03.05.2013 — 005.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 1 augustus 2007

betreffende monetaire statistieken en statistieken inzake financiële instellingen en markten (herschikking)

(ECB/2007/9)

(2007/830/EG)

(PB L 341, 27.12.2007, p.1)

Gewijzigd bij:


Gerectificeerd bij:
▼B

RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 1 augustus 2007

betreffende monetaire statistieken en statistieken inzake financiële instellingen en markten (herschikking)

(ECB/2007/9)

(2007/830/EG)DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op de artikelen 5.1, 12.1 en 14.3,

Gelet op Verordening ECB/2001/13 van 22 november 2001 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (1),

Gelet op Verordening ECB/2003/9 van 12 september 2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (2),

Gelet op Verordening ECB/2001/18 van 20 december 2001 met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito's en leningen (3),

Gelet op Verordening ECB/2007/8 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (4),

Gelet op Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (5),

Gelet op Richtlijn 86/635/EEG van de Raad van 8 december 1986 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen (6),

Gelet op Richtsnoer ECB/2002/10 van 5 december 2002 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (7),

Gelet op bijlage A bij Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (ESR 95) (8),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtsnoer ECB/2003/2 van 6 februari 2003 inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank en de rapportageprocedures voor statistische informatie van de nationale centrale banken met betrekking tot monetaire en bancaire statistieken is bij verschillende gelegenheden aanzienlijk gewijzigd. Nu het genoemde richtsnoer opnieuw wordt gewijzigd, dient het omwille van de duidelijkheid en transparantie opnieuw te worden geordend.

(2)

Voor het samenstellen van de geaggregeerde balans van de sector monetaire financiële instellingen (MFI) van elk land en van het eurogebied, de geconsolideerde balans van de MFI-sector van het eurogebied en de betreffende monetaire aggregaten van het eurogebied, heeft de Europese Centrale Bank (ECB) een ECB-balans nodig, alsook balansen van nationale centrale banken (NCBs) en van MFI's met uitzondering van NCB's (hierna „overige MFI's”) van de lidstaten die de euro hebben aangenomen (hierna „deelnemende lidstaten”).

(3)

Verordening ECB/2007/8 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (8) bepaalt dat de standen van effecten van beleggingsfondsen met publiekelijk toegankelijke identificatiecodes effectgewijs moeten worden gerapporteerd ingevolge de gecombineerde methode. De NCB's moeten deze gegevens indelen en bijeenvoegen.

(4)

Een functionerende gecentraliseerde effectendatabase (GED) of compatibele nationale effectendatabase wordt essentieel geacht voor de indeling van statistieken betreffende activa en passiva van beleggingsfondsen.

(5)

Landspecifieke en vergelijkende gegevens betreffende betalingsstatistieken en -instrumenten die gebruikt worden in lidstaten die de euro hebben aangenomen, zijn essentieel voor het identificeren en bewaken van ontwikkelingen, met inbegrip van de mate van integratie van betalingssystemen,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:Artikel 1

Toepassingsgebied

1. Algemeen

Dit richtsnoer legt de verplichtingen vast van NCB's om monetaire statistieken en statistieken inzake financiële instellingen en markten aan de ECB te rapporteren.

2. Rapportagekaders, standaards en transmissiedata

NCB's rapporteren de in artikel 3 tot 18 bedoelde posten conform de in bijlage III uiteengezette kaders en conform de in bijlage IV bij dit richtsnoer vastgelegde elektronische rapportagenormen. Tegen september van elk jaar geeft de ECB de exacte transmissiedata door aan NCB's in de vorm van een rapportagekalender voor het volgende jaar.

▼M2

3. Rapportageverplichtingen voor historische gegevens

Alleen voor de in artikel 3, 6, 7, 10, 11, 14 tot en met 17, en 18 bis uiteengezette rapportages gelden rapportageverplichtingen voor historische gegevens.

(a)Zonder afbreuk te doen aan punt b), gelden de volgende regels in gevallen van toetreding tot de Europese Unie en/of aanname van de euro:

(i)NCB’s van lidstaten die in mei 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden, rapporteren aan de ECB historische gegevens die ten minste de periode vanaf 2004 bestrijken;

(ii)NCB’s van lidstaten die vóór mei 2004 zijn toegetreden tot de Europese Unie, maar de euro niet hebben aangenomen op de datum van inwerkingtreding van dit richtsnoer, rapporteren historische gegevens aan de ECB die ten minste de periode vanaf 1999 en wat MFI-rentestatistieken (hierna „MIR-statistieken”) betreft de periode vanaf 2003 bestrijken;

(iii)NCB’s van lidstaten die na mei 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden, rapporteren aan de ECB historische gegevens die ten minste de voorgaande drie jaren bestrijken;

(iv)Wat betreft posities ten opzichte van lidstaten die de euro hebben aangenomen na de inwerkingtreding van dit richtsnoer, rapporteren NCB’s van deelnemende lidstaten historische gegevens aan de ECB die ten minste de periode: 1) vanaf 1999 bestrijken, indien de lidstaat vóór mei 2004 toetrad tot de Europese Unie; of 2) vanaf 2004, indien de lidstaat in mei 2004 toetrad tot de Europese Unie; of 3) de voorafgaande drie jaar, indien de lidstaat na mei 2004 toetrad tot de Europese Unie. Dit beginsel geldt alleen voor statistieken waarvoor ook gegevens worden verzameld die zijn uitgesplitst naar land van tegenpost.

(b)De volgende regels zijn van toepassing:

(i)voor geldmarktfondsen volgt de rapportage van historische gegevens aan de ECB de op grond van dit richtsnoer tot eind 2008 toegepaste rapportagepraktijk van NCB's. Zonder afbreuk te doen aan artikel 10 mogen NCB's die balansen van kredietinstellingen rapporteerden, op vrijwillige basis balansgegevens van geldmarktfondsen doorgeven voor referentieperiodes vóór eind december 2008; NCB's die op grond van de verminderde rapportagevereisten driemaandelijkse balansgegevens van geldmarktfondsen rapporteerden of die noch balansgegevens van kredietinstellingen, noch van geldmarktfondsen rapporteerden, geven historische gegevens van geldmarktfondsen door tenminste vanaf de tijd van toetreding tot het eurogebied, maar in elk geval niet eerder dan vanaf de referentieperiode van eind september 1997, indien dergelijke gegevens beschikbaar zijn;

(ii)voor leningen aan niet-financiële vennootschappen, uitgesplitst naar tak van activiteit volgens de statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Gemeenschap — NACE Rev.2, worden historische gegevens, indien beschikbaar of op basis van de best mogelijke raming, als volgt aan de ECB doorgegeven: a) NCB's geven historische gegevens door vanaf maart 2003; b) in het geval van lidstaten die na die datum zijn toegetreden tot het eurogebied, geven NCB's historische gegevens door voor tenminste twee jaar vóór de toetreding tot het eurogebied;

(iii)voor overige financiële intermediairs (OFI’s) worden aan de ECB historische kwartaalgegevens doorgegeven vanaf de eerst beschikbare referentieperiode, ten minste vanaf de gegevens voor het vierde kwartaal van 1998 als de referentieperiode;

(iv)voor effecten vangen de aan de ECB doorgegeven tijdreeksen voor uitstaande bedragen aan in december 1989 en voor stromen in januari 1990;

(v)voor betalingsstatistieken geldt de inspanningsverplichting dat gegevens voor vijf jaar worden gerapporteerd met inbegrip van het laatste referentiejaar.

▼B

Artikel 2

Definities

In dit richtsnoer worden de volgende definities gehanteerd:

1.„ingezetene” heeft dezelfde betekenis als in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad;

2.„Eurosysteem”: de NCB's van deelnemende lidstaten en de ECB;

3.„kredietinstelling” heeft dezelfde betekenis als in hoofdstuk I.2 van deel 1 van bijlage I bij Verordening ECB/2001/13.

Artikel 3

Balanspoststatistieken betreffende monetaire financiële instellingen

1. Reikwijdte van de rapportage

▼M2

(a) Algemeen

NCB’s stellen twee afzonderlijke geaggregeerde balansen samen en rapporteren deze, beide op brutobasis, conform Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32): één balans met betrekking tot de MFI-subsector „centrale bank” en één met betrekking tot de subsector „overige MFI’s”.

NCB’s leiden de vereiste statistische gegevens betreffende de balans van hun eigen centrale bank af uit hun boekhoudsysteem door middel van de in bijlage I uiteengezette concordantietabellen. Ter fine van de statistische rapportage leidt de ECB uit haar eigen balans gegevens af die aansluiten bij de gegevens die door de NCB’s uit hun eigen balans worden afgeleid.

NCB’s leiden de vereiste statistische gegevens betreffende de balans van overige MFI’s af van de geaggregeerde balanspostgegevens die zijn verzameld van ingezeten individuele MFI’s met uitzondering van de ingezeten NCB.

Deze vereisten bestrijken uitstaande bedragen aan het einde van de maand en het einde van het kwartaal (9) (standen), maandelijkse en driemaandelijkse aanpassingsgegevens van stromen, en gegevens betreffende securitisaties en overige overdrachten van leningen.

NCB’s rapporteren statistische gegevens betreffende balansposten conform deel 1 van bijlage III.

▼B

(b) Stroomaanpassingen

NCB's rapporteren aan de ECB gegevens voor reeksen maandelijkse en driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen en reeksen herindelingsaanpassingen conform bijlage V bij dit richtsnoer.

De ECB berekent stromen (10) door het verschil te nemen tussen de standen per maandultimo en vervolgens de niet van transacties afkomstige effecten te verwijderen. Ze verwijdert ontwikkelingen die geen verband houden met transacties door middel van stroomaanpassingen. Er zijn drie typen stroomaanpassingen:

—herwaarderingsaanpassingen: deze geven het effect weer van afschrijvingen of afwaarderingen van leningen en van fluctuaties in de marktprijs van de uitstaande stand van aangehouden, verkochte of uitgegeven verhandelbare effecten,

—herindelingen en overige aanpassingen: deze omvatten alle wijzigingen in de balansstanden die het gevolg zijn van: (i) een verandering in de statistische registratie van de MFI-populatie (11), (ii) de herindeling van activa of passiva, of (iii) rapportagefouten die in de standen alleen voor een beperkte tijdspanne zijn gecorrigeerd, en effecten van structuurveranderingen (12),

—wisselkoersaanpassingen: deze omvatten iedere verandering in de standenpositie tengevolge van het effect van wisselkoerswijzigingen op in vreemde valuta luidende activa en passiva. De ECB berekent wisselkoerscorrecties met behulp van valutaverhoudingen die afgeleid worden van de uitsplitsing van activa en passiva in de belangrijkste valuta in tabel 4 in deel 2 van bijlage I bij Verordening ECB/2001/13.

2. Rapportagefrequentie en uiterste termijn

Uiterlijk aan het einde van de vijftiende werkdag volgend op het einde van de maand waarop de gegevens betrekking hebben, rapporteren NCB's en het Directoraat Interne Financiën van de ECB de maandelijkse balanspoststanden en aanpassingsgegevens aan de ECB.

Uiterlijk aan het einde van de 28ste werkdag volgend op het einde van het kwartaal waarop de gegevens betrekking hebben, rapporteren NCB's en het Directoraat Interne Financiën van de ECB de driemaandelijkse balanspoststanden en aanpassingsgegevens aan de ECB.

3. Herzieningsbeleid

Het is mogelijk dat NCB's de gegevens betreffende de laatste periode voorafgaande aan de huidige referentieperiode moeten herzien. Daarnaast kunnen ook herzieningen voorkomen die betrekking hebben op gegevens van voor de laatste periode voorafgaande aan de huidige referentieperiode die het gevolg zijn van bijv. fouten, herindelingen, verbeterde rapportageprocedures etc. De ECB kan bijzondere en gewone herzieningen tegelijkertijd verwerken of besluiten de verwerking van bijzondere herzieningen uit te stellen tot na de maandelijkse productieperiode voor monetaire aggregaten.

Het herzieningsbeleid voldoet aan de beginselen in de Money and Banking Statistics Compilation Guide (13) van de ECB. Met het oog op de noodzaak om een goed evenwicht te verzekeren tussen de kwaliteit van monetaire statistieken en de stabiliteit ervan en om de consistentie te vergroten tussen de maandelijkse en driemaandelijkse statistieken, worden bijzondere herzieningen van de maandelijkse gegevens tegelijk met de driemaandelijkse statistieken doorgegeven.

▼M2

4. Extrapolatie

(a) Samenstelling van de groep van instellingen die bij de zogenoemde „cutting off the tail”-procedure betrokken zijn („tail”)

Indien NCB’s overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32) vrijstellingen aan geldmarktfondsen hebben verleend, verzekeren de NCB's dat de gecombineerde bijdrage van die geldmarktfondsen aan de totale nationale geldmarktfondsbalans van het eurogebied niet meer bedraagt dan:

(i)10 % in elke deelnemende lidstaat waarin de balans van nationale geldmarktfondsen meer dan 15 % van de totale geldmarktfondsbalans van het eurogebied uitmaakt;

(ii)30 % in alle overige deelnemende lidstaten, behalve voor die lidstaten waarin de nationale geldmarktfondsbalans minder dan 1 % van de totale geldmarktfondsbalans van het eurogebied uitmaakt, in welk geval er geen specifieke beperking geldt ten aanzien van de samenstelling van de groep van geldmarktfondsen die bij de „cutting off the tail”-procedure betrokken zijn.

(b) Minimumnormen voor extrapolatie

Indien NCB’s aan MFI’s een vrijstelling verlenen overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder a) en/of d), van Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32), voeren NCB’s een zodanige extrapolatie uit dat de betreffende MFI’s voor 100 % worden bestreken door de maandelijks en driemaandelijks aan de ECB te rapporteren MFI-balansgegevens. NCB’s zijn vrij in de keuze van de extrapolatieprocedure tot een dekking van 100 %, mits voldaan wordt aan de volgende minimumnormen:

(i)indien uitsplitsingen van gegevens ontbreken, worden als volgt ramingen gemaakt door ratio’s toe te passen die gebaseerd zijn op een deelgroep van de werkelijke populatie van informatieplichtigen die beschouwd wordt meer representatief te zijn voor de instellingen die bij de „cutting-off-the-tail”-procedure zijn betrokken:

—NCB’s van lidstaten waarvan de bijdrage aan de geaggregeerde MFI-balans van het eurogebied groter is dan 2 % bepalen deze deelgroep zo dat de totale balans van de instellingen in de deelgroep niet meer bedraagt dan 35 % van de nationale geaggregeerde MFI-balans. Dit vereiste geldt niet wanneer de balansen van de instellingen waaraan de vrijstellingen worden verleend, minder dan 1 % van de nationale MFI-balans uitmaken,

—NCB’s van lidstaten waarvan de bijdrage aan de totale geaggregeerde MFI-balans van het eurogebied minder dan 2 % bedraagt, worden aangemoedigd dezelfde regeling te volgen. Indien dit echter significante kosten meebrengt, kunnen NCB’s in deze lidstaten in plaats daarvan ratio’s toepassen die gebaseerd zijn op de populatie van informatieplichtigen;

(ii)bij toepassing van punt i), mag zowel de staartgroep als de deelgroep van de werkelijke populatie van informatieplichtigen worden onderverdeeld in verschillende groepen naar het type instelling (bijv. geldmarktfondsen of kredietinstellingen);

(iii)indien de bijdrage van geldmarktfondsen die hun totale activa slechts eenmaal per jaar rapporteren, meer bedraagt dan 30 % van de totale geldmarktfondsbalans in een bepaalde lidstaat, extrapoleren NCB's de door geldmarktfondsen en kredietinstellingen gerapporteerde gegevens afzonderlijk als volgt:

—indien er voldoende dekking bestaat van geldmarktfondsen die volledige rapporteurs zijn, wordt hun geaggregeerde balans gebruikt als basis voor extrapolatie,

—indien de dekking van geldmarktfondsen die volledige rapporteurs zijn, onvoldoende is of er zijn geen geldmarktfondsen die volledige rapporteurs zijn, ramen NCB's tenminste eenmaal per jaar een balans voor de geldmarktfondssector uit alternatieve gegevensbronnen en gebruiken die als basis voor extrapolatie;

(iv)indien de uitsplitsingen van de gegevens wel beschikbaar zijn, maar pas na een langere periode of op minder frequente basis, worden de gerapporteerde gegevens gekopieerd naar de ontbrekende periodes door:

—de gegevens te herhalen wanneer gebleken is dat de resultaten deugdelijk zijn, of

—geëigende statistische ramingtechnieken toe te passen om rekening te houden met trends in de gegevens of seizoensafhankelijke patronen;

(v)ratio's of een andere tussenberekening die nodig is om de minimumnormen voor extrapolatie toe te passen, kunnen worden afgeleid uit van toezichthouders verkregen gegevens indien een betrouwbaar verband kan worden vastgesteld tussen de te extrapoleren statistische uitsplitsing en dergelijke gegevens.

(c) Doorgeven van significante wijzigingen

NCB's informeren de ECB over eventuele significante wijzigingen in hun extrapolatieprocedures.

▼B

5. Waarderingsregels en/of bedrijfseconomische regels

Bij het opstellen van de balans van de centrale bank, houden de NCB's en de ECB zich aan de geharmoniseerde bedrijfseconomische regels in Richtsnoer ECB/2002/10, behalve:

(a)indien van de NCB's en de ECB wordt verlangd hun effectenportefeuille maandelijks in plaats van driemaandelijks te herwaarderen voor financieel administratieve doeleinden;

(b)voor de financieel administratieve posten 9.5 „overige vorderingen binnen het Eurosysteem (netto)” en 10.4 „overige verplichtingen binnen het Eurosysteem (netto)”, die op brutobasis worden gerapporteerd;

(c)voor de financieel administratieve post 14 „herwaarderingsrekeningen”, die voor financieel administratieve doeleinden op brutobasis wordt gerapporteerd en voor statistische doeleinden op nettobasis;

(d)voor niet-gerealiseerde verliezen die onder post 11 „overige activa” worden gerapporteerd.

De waarderings- en/of bedrijfseconomische regels in Verordening ECB/2001/13 zijn van toepassing op „overige MFI's”.

6. Toelichting

NCB's verschaffen een toelichting met uitleg van de redenen voor belangrijke herzieningen en voor bijzondere herzieningen.

Daarnaast verschaffen de NCB's een toelichting aan de ECB betreffende aanpassingen in „herindelingen en overige aanpassingen” conform de in deel 2 van bijlage V bij dit richtsnoer uiteengezette procedures.

Artikel 4

Consistentiebewaking

1. Reikwijdte van de rapportage

De NCB's en de ECB bewaken de consistentie van hun respectieve geaggregeerde balans per maandultimo voor statistische doeleinden zoals gerapporteerd op grond van Verordening ECB/2001/13 met hun financieel administratieve posten zoals gerapporteerd voor de weekstaat van het Eurosysteem op grond van Richtsnoer ECB/2002/10. Ze volgen de in bijlage II bij dit richtsnoer uiteengezette procedure.

2. Rapportagefrequentie en uiterste termijn

De NCB's en de ECB voeren deze consistentiecontroles maandelijks uit. Ze rapporteren het resultaat ervan aan de ECB voorafgaand aan of samen met de balanspostgegevens, uiterlijk op de vijftiende werkdag na het einde van de referentieperiode conform de jaarkalender die door de ECB wordt vastgesteld en vóór eind september van elk jaar aan de NCB's wordt medegedeeld. In verslagperiodes waarin de data van hun voor statistische doeleinden opgestelde geaggregeerde balans van het Eurosysteem per de laatste dag van de maand en de financieel administratieve posten ervan zoals gerapporteerd voor de weekstaat van het Eurosysteem niet samenvallen, kunnen NCB's de statistische gegevens vergelijken met de dagbalans die op de laatste werkdag van de maand wordt opgesteld. Als de samensteller van haar eigen balans, volgt de ECB dezelfde procedure.

3. Toelichting

De NCB's en de ECB sturen de Afdeling Monetaire Statistieken en Statistieken inzake Financiële Instellingen en Markten uitleg betreffende eventuele geconstateerde afwijkingen: volledige toelichtingen en vereenvoudigde toelichtingen. Een volledige toelichting wordt slechts eens per jaar opgesteld uiterlijk op een door de ECB vastgestelde datum met de in deel 3 van bijlage II bij dit richtsnoer uiteengezette informatie. Voor de overige maanden kunnen ze volstaan met een vereenvoudigde toelichting volgens het modelformulier in deel 2 van bijlage II bij dit richtsnoer. Alle NCB's en de ECB sturen op dezelfde tijd een volledige toelichting.

▼M3

Artikel 5

Statistieken betreffende elektronisch geld

a) Maandelijkse of driemaandelijkse statistische rapportagevereisten betreffende elektronisch geld uitgegeven door MFI’s waaraan geen vrijstelling is verleend op grond van artikel 8, lid 1 van Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32)

1. Reikwijdte van de rapportage

De kenmerken van systemen voor elektronisch geld in de EU, de beschikbaarheid van de desbetreffende statistische informatie en de ermee verband houdende compilatiemethoden worden jaarlijks door de ECB, in samenwerking met de NCB’s, vastgesteld en geregistreerd. NCB’s rapporteren statistische gegevens betreffende elektronisch geld uitgegeven door alle MFI’s waaraan geen vrijstelling is verleend op grond van artikel 8, lid 1 van Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32), conform de lijst van posten opgesomd in tabel 1 van deel 2 van bijlage III bij dit richtsnoer.

2. Rapportagefrequentie en uiterste termijn

Maandelijkse of driemaandelijkse gegevens worden ten minste tweemaal per jaar aan de ECB gerapporteerd, uiterlijk op de laatste werkdag van april (tot en met de gegevens van einde maart) en van oktober (tot en met de gegevens van einde september). Afhankelijk van de beschikbaarheid van de gegevens bij de NCB’s kunnen maandelijks of driemaandelijks frequentere gegevensoverdrachten plaatsvinden uiterlijk op de laatste werkdag van de maand na het einde van de referentieperiode. Indien geen actuele gegevens beschikbaar zijn, gebruiken NCB’s waar mogelijk ramingen of voorlopige gegevens.

b) Jaarlijkse statistische rapportagevereisten betreffende elektronisch geld uitgegeven door alle instellingen voor elektronisch geld die geen kredietinstellingen zijn, of door kleine MFI’s waaraan een vrijstelling is verleend op grond van artikel 8, lid 1, van Verordening(EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32)

1. Reikwijdte van de rapportage

Deze rapportage bestrijkt instellingen voor elektronisch geld met als hoofdactiviteit financiële intermediatie in de vorm van het uitgeven van elektronisch geld, die derhalve voldoen aan de definitie van MFI, en instellingen voor elektronisch geld wier hoofdactiviteit niet bestaat in financiële intermediatie in de vorm van het uitgeven van elektronisch geld, die derhalve niet voldoen aan de definitie van MFI. Deze rapportage omvat ook de rapportage door kleine MFI’s waaraan een vrijstelling is verleend op grond van artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32), ongeacht of het kredietinstellingen zijn of niet.

NCB’s rapporteren statistische gegevens conform de lijst van posten in tabel 2 van deel 2 van bijlage III bij dit richtsnoer. Gegevens van uitgevers van elektronisch geld die niet voldoen aan de definitie van MFI en die derhalve niet zijn onderworpen aan regelmatige statistische rapportagevereisten van balansposten, worden gerapporteerd voor zover NCB’s dergelijke gegevens kunnen verkrijgen van hun respectieve toezichthoudende autoriteiten of van andere passende bronnen.

2. Rapportagefrequentie en uiterste termijn

De reeksen worden jaarlijkse aan de ECB gerapporteerd, uiterlijk op de laatste werkdag van de maand na het einde van de referentieperiode. Indien geen gegevens beschikbaar zijn, gebruiken NCB’s waar mogelijk ramingen of voorlopige gegevens.

▼B

Artikel 6

Balansstatistieken van de centrale overheid

1. Reikwijdte van de rapportage

(a) Algemeen

De NCB's rapporteren statistische gegevens betreffende depositoverplichtingen van de centrale overheid, d.w.z. nauwe substituten voor depositoverplichtingen, en bezit aan kasmiddelen en effecten conform deel 3 van bijlage III bij dit richtsnoer.

Indien het verschijnsel niet bestaat of niet significant is, is op de minimis gronden geen rapportage vereist. De post „eurobankbiljetten en munten aangehouden door de centrale overheid” wordt gerapporteerd als een pro-memoriepost van hoge prioriteit. Ramingen die zijn verkregen met behulp van beschikbare gegevens, zoals jaar- en/of kwartaalgegevens van financiële rekeningen van de Monetaire Unie, kunnen worden doorgegeven.

(b) Stroomaanpassingen

Aanpassingsgegevens van stromen worden gerapporteerd conform artikel 3, lid 1, onder b) van dit richtsnoer.

2. Rapportagefrequentie en uiterste termijn

De reeksen worden maandelijks en met dezelfde tijdigheid gerapporteerd als aangegeven in artikel 3, lid 2, voor de maandelijkse balanspoststatistieken.

Artikel 7

Pro-memorieposten

1. Reikwijdte van de rapportage

(a) Algemeen

Voorzover gegevens beschikbaar zijn, waaronder ook informatie op basis van de best mogelijke raming, of voorzover de betreffende activiteit vanuit monetair oogpunt van belang is, rapporteren de NCB's verdere statistische informatie conform de lijst van pro-memorieposten in deel 4 van bijlage III bij dit richtsnoer als aanvulling op en met dezelfde frequentie als de in artikel 3, lid 2, aangegeven balanspoststatistieken. In samenwerking met de NCB's, bepaalt en registreert de ECB de beschikbaarheid van de betreffende statistische informatie en de ermee verband houdende compilatiemethoden. Pro-memorieposten van hoge prioriteit, aangegeven als vetomrande cellen, geven informatie weer die nodig is voor de samenstelling van monetaire aggregaten van het eurogebied en financiële rekeningen van de Monetaire Unie.

Afhankelijk van overeenstemming tussen de ECB en de NCB, hoeven met een pijl () aangeduide vetomrande cellen niet door de NCB's te worden gerapporteerd indien de ECB alternatieve gegevensbronnen gebruikt.

Met betrekking tot cellen die corresponderen met lidstaten die de euro niet hebben aangenomen, in tabel 3 en 4 in deel 2 van bijlage I bij Verordening ECB/2001/13, kunnen NCB's besluiten dat volledige rapportage niet is vereist, indien op een hoger niveau verzamelde cijfers aangeven dat ze niet significant zijn. In een dergelijk geval beoordelen NCB's met regelmatige tussenpozen, en ten minste eenmaal per jaar, of gegevens betreffende de cellen die corresponderen met lidstaten die de euro niet hebben aangenomen, significant zijn of niet, en informeren ze de ECB en de MFI's over een wijziging in de rapportagevereisten betreffende de genoemde cellen. Indien gegevens betreffende cellen die corresponderen met lidstaten die de euro niet hebben aangenomen, niet significant zijn en NCB's geen volledige rapportage vereisen, ramen zij de gegevens met behulp van bestaande informatie, overeenkomstig de hierna uiteengezette methoden, en rapporteren ze deze op kwartaalbasis als pro-memorieposten.

(b) Stroomaanpassingen

Stroomgegevens kunnen worden geleverd afhankelijk van bilaterale overeenstemming tussen de ECB en de NCB. Aanpassingsgegevens van stromen worden gerapporteerd conform artikel 3, lid 1, onder b) van dit richtsnoer.

2. Rapportagefrequentie en uiterste termijn

De reeksen worden maandelijks gerapporteerd voor de posten van sectie 1 en 2 van deel 4 van bijlage III bij dit richtsnoer of elk kwartaal voor de posten van sectie 3 van deel 4 van bijlage III bij dit richtsnoer en met dezelfde tijdigheid als de verplichte maandelijkse en driemaandelijkse MFI-balansstatistieken conform Verordening ECB/2001/13.

De rapportage aan de ECB van gegevens met betrekking tot cellen die corresponderen met lidstaten die de euro niet hebben aangenomen, van tabel 3 en 4 van deel 2 van bijlage I bij Verordening ECB/2001/13, kan, wanneer de gegevens door de NCB's worden geraamd en als pro-memorieposten gerapporteerd, met een extra maand worden uitgesteld vanaf het einde van de 28ste werkdag volgend op het einde van het kwartaal waarop de gegevens betrekking hebben.

3. Waarderingsregels en/of bedrijfseconomische regels

Op grond van dit artikel vereiste pro-memorieposten worden gerapporteerd volgens dezelfde waarderingsregels en bedrijfseconomische regels als de gegevens die worden gerapporteerd conform Verordening ECB/2001/13.

4. Ramingmethoden

Onder verwijzing naar tabel 3 en 4 van deel 2 van bijlage I bij Verordening ECB/2001/13 worden gegevens betreffende cellen die corresponderen met lidstaten die de euro niet hebben aangenomen, en wier rapportage niet door de NCB's wordt vereist, geraamd overeenkomstig de hierna uiteengezette normen.

Indien NCB's de gegevens ramen met behulp van bestaande informatie, rapporteren ze deze gegevens aan de ECB als pro-memorieposten. De volgende ramingmethoden worden gebruikt tenzij anders met de ECB is overeengekomen:

—de kwartaalcijfers worden geraamd op basis van gegevens die door MFI's op minder frequente basis worden gerapporteerd. De gegevens worden getransporteerd naar de ontbrekende periode(s), door ze te kopiëren of door geëigende statistische technieken toe te passen om een bepaalde trend in de gegevens of een seizoensafhankelijk patroon weer te geven,

—de kwartaalcijfers worden geraamd op basis van gegevens die door MFI's op een meer geaggregeerde basis worden gerapporteerd, of op basis van specifieke uitsplitsingen die de NCB's zinvol achten,

—de kwartaalcijfers worden geraamd op basis van kwartaalgegevens die van grote MFI's worden verzameld die verantwoordelijk zijn voor ten minste 80 % van de zakelijke activiteiten met de landen die per 1 mei 2004 tot de EU zijn toegetreden,

—de kwartaalcijfers worden geraamd op basis van alternatieve gegevensbronnen, zoals de Bank voor Internationale Betalingen of betalingsbalansgegevens, na een eventueel noodzakelijke aanpassing die vereist is vanwege afwijkende begrippen en definities die gebruikt worden in dergelijke alternatieve bronnen vergeleken met die welke gebruikt worden in monetaire en financiële statistieken, of

—de kwartaalcijfers worden geraamd op basis van gegevens betreffende de per 1 mei 2004 tot de EU toegetreden landen die op kwartaalbasis als één totaal door MFI's worden gerapporteerd.

Artikel 8

Statistieken betreffende de reservebasis

1. Reikwijdte van de rapportage

Maandelijkse statistieken betreffende de geaggregeerde reservebasis, uitgesplitst naar soort passiva, worden berekend als de standen per de laatste dag van de maand conform Verordening ECB/2003/9 en de categorieën uiteengezet in Verordening ECB/2001/13. Deze statistieken worden conform deel 5 van bijlage III bij dit richtsnoer afgeleid van de gegevens die reserveplichtige kredietinstellingen doorgeven aan NCB's.

2. Rapportagefrequentie en uiterste termijn

De statistieken betreffende de reservebasis omvatten zes tijdreeksen voor kredietinstellingen, die betrekking hebben op de standen per de laatste dag van de maand die maandelijks uiterlijk op de werkdag van de NCB voorafgaande aan het begin van de aanhoudingsperiode via het gegevensuitwisselingsysteem van het ESCB aan de ECB moeten worden doorgegeven. Kredietinstellingen in de „staartgroep” rapporteren op kwartaalbasis een beperkte uitsplitsing aan de NCB's. Voor deze kredietinstellingen worden vereenvoudigde statistieken betreffende de reservebasis gebruikt voor de drie reserveperioden. NCB's gebruiken de kwartaalgegevens betreffende de reservebasis van deze kredietinstellingen voor de maandelijkse aan de ECB te rapporteren cijfers in de drie opeenvolgende gegevenstransmissies die worden uitgevoerd nadat de gegevens beschikbaar zijn gekomen.

3. Herzieningsbeleid

Herzieningen door de rapporterende instellingen van de reservebasis en/of reserveverplichtingen die plaatsvinden nadat de aanhoudingsperiode is aangevangen, mogen geen aanleiding geven tot herzieningen in de statistieken betreffende de reservebasis en de reserveverplichtingen.

Artikel 9

Statistieken betreffende de macroratio

1. Reikwijdte van de rapportage

Met gebruikmaking van statistische informatie die kredietinstellingen conform Verordening ECB/2001/13 per maandultimo aan de NCB's verstrekken, controleert de ECB maandelijks de juistheid van de actuele forfaitaire bedragen die kredietinstellingen van de reservebasis mogen aftrekken voor de uitstaande bedragen van door hen uitgegeven schuldbewijzen met een vaste looptijd van maximaal twee jaar. De NCB's stellen de vereiste aggregaten samen conform deel 6 van bijlage III bij dit richtsnoer en rapporteren deze aan de ECB.

2. Rapportagefrequentie en uiterste termijn

De drie tijdreeksen voor de kredietinstellingen, die betrekking hebben op de standen per de laatste dag van de maand, worden maandelijks uiterlijk op de laatste werkdag van de NCB voorafgaande aan het begin van de aanhoudingsperiode aan de ECB doorgegeven.

Deze reeksen worden ook ingediend indien de ermee verband houdende balansposten in de lidstaat niet van toepassing zijn.

▼M2

Artikel 10

Balansstatistieken van geldmarktfondsen

1. Reikwijdte van de rapportage

(a) Algemeen

NCB's rapporteren aan de ECB aparte balanspostgegevens voor de sector geldmarktfondsen conform de tabellen 1 en 2 in deel 7 van bijlage III. De gegevens worden door de ECB gebruikt om balansstatistieken van zowel geldmarktfondsen als kredietinstellingen samen te stellen. Omdat gegevens van de gehele MFI-sector al op grond van Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32) worden gerapporteerd, gelden de in dit artikel uiteengezette vereisten alleen voor geldmarktfondsen. Ofschoon in sommige lidstaten een klein aantal overige instellingen als MFI’s wordt ingedeeld, worden deze instellingen kwantitatief niet significant geacht.

(b) Stroomaanpassingen

Gegevens betreffende herindelings- en herwaarderingsaanpassingen zoals bedoeld in tabel 1 in deel 7 van bijlage III worden gerapporteerd overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder b), rekening houdend met eventuele op grond van artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32) verleende vrijstellingen. Indien NCB's voor de rapportage van herwaarderingsaanpassingen op grond van Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32) aan geldmarktfondsen een vrijstelling hebben verleend, geldt voor NCB's een inspanningsverplichting ten aanzien van de rapportage van gegevens van posten waarvan herwaarderingsaanpassingen significant kunnen zijn.

2. Rapportagefrequentie en uiterste termijn

Gegevens worden gerapporteerd binnen 28 werkdagen na het einde van de referentieperiode.

3. Extrapolatie

De gegevens die gerapporteerd worden met betrekking tot de balans van geldmarktfondsen, bestrijken 100 % van de in deze sector ingedeelde instellingen. Indien de feitelijke rapportage minder dan 100 % bestrijkt vanwege de toepassing van het zogenaamde „cutting off the tail”-beginsel, extrapoleren NCB’s de verschafte gegevens overeenkomstig artikel 3, lid 4, onder b), om 100 % dekking te verzekeren.

4. Herzieningsbeleid

NCB's die balansen van kredietinstellingen rapporteerden ten aanzien van periodes vóór eind december 2008, geven herzieningen van geldmarktfondsgegevens door conform de tabellen 1 en 2 in deel 7 van bijlage III. Eventuele herzieningen van geldmarktfondsgegevens zijn consistent met de corresponderende gegevens van overige MFI's per einde van het kwartaal.

In het geval dat de transmissie van nieuwe of herziene geldmarktfondsgegevens wijzigingen inhoudt in de gegevens voor de corresponderende referentieperiode van overige MFI's, worden de vereiste herzieningen voor gegevens van overige MFI's ook doorgegeven.

▼B

Artikel 11

Structurele financiële indicatoren

1. Reikwijdte van de rapportage

(a) Algemeen

NCB's rapporteren balanspostgegevens betreffende overige structurele financiële indicatoren conform deel 8 van bijlage III bij dit richtsnoer.

NCB's verschaffen gegevens betreffende de 18, in deel 8 van bijlage III bij dit richtsnoer gespecificeerde indicatoren conform de daar uiteengezette conceptuele en methodologische regels. De statistische beginselen die zijn toegepast bij de samenstelling van balanspoststatistieken, worden gevolgd, namelijk:

(i)gegevens worden geaggregeerd, niet geconsolideerd; en

(ii)het beginsel van ingezetenschap volgt de „gastlandbenadering”; en

(iii)balansgegevens worden gerapporteerd op brutobasis.

(b) Stroomaanpassingen

Aanpassingsgegevens van stromen worden gerapporteerd conform artikel 3, lid 1, onder b) van dit richtsnoer.

2. Rapportagefrequentie en uiterste termijn

Gegevens voor het berekenen van structurele financiële indicatoren betreffende kredietinstellingen worden vóór eind maart gerapporteerd en hebben betrekking op het voorgaande jaar. Voor de indicator „Aantal werknemers van kredietinstellingen” worden, indien mogelijk, elk jaar vóór eind mei gegevens betreffende het voorgaande jaar verstrekt.

3. Herzieningsbeleid

NCB's passen de volgende algemene beginselen toe bij het herzien van de gerapporteerde gegevens:

(a)bij alle reguliere jaarlijkse gegevenstransmissies, worden, samen met de gegevens van het actuele jaar, voorzover noodzakelijk gewone herzieningen van de gegevens van het voorafgaande jaar en bijzondere herzieningen gestuurd; en

(b)bijzondere herzieningen die de kwaliteit van de gegevens significant verbeteren, kunnen gedurende het jaar worden gestuurd.

4. Extrapolatie

De verzamelde gegevens dienen 100 % van de als kredietinstellingen gedefinieerde instellingen te bestrijken conform sectie I.2 van deel 1 van bijlage I bij Verordening ECB/2001/13. Indien de feitelijke rapportage minder dan 100 % bestrijkt vanwege de toepassing van het zogenaamde „cutting-off-the-tail”-beginsel, extrapoleren NCB's de verschafte gegevens conform artikel 3, lid 4 van dit richtsnoer om een dekking van 100 % te verzekeren.

5. Toelichting

De NCB's rapporteren aan de ECB een eventuele afwijking van de boven gegeven definities en regels om toezicht te kunnen houden op nationale praktijken. NCB's verschaffen een toelichting met de redenen voor belangrijke herzieningen.

Artikel 12

Gegevens ten behoeve van het Internationaal Monetair Fonds

1. Reikwijdte van de rapportage

Onverminderd de wettelijk verplichtingen van NCB's jegens het Internationaal Monetair Fonds (IMF), kunnen NCB's aanvullende statistieken betreffende MFI-balansposten via de ECB aan het IMF doorgeven overeenkomstig de volgende technische regelingen.

2. Rapportagefrequentie en uiterste termijn

MFI-balansposten worden volgens deel 9 van bijlage III bij dit richtsnoer door de NCB's aan de ECB doorgegeven in het kader van de maandelijkse reguliere transmissie van balanspostgegevens. De gegevenstransmissies vallen samen met de reguliere rapportage van balansgegevens aan de ECB, die plaatsvindt uiterlijk op de vijftiende werkdag na het einde van de maand waarop de gegevens betrekking hebben, conform artikel 3, lid 2 van dit richtsnoer. De in artikel 7, lid 2 van dit richtsnoer vastgelegde frequentie en tijdigheid voor pro-memorieposten van hoge prioriteit zijn eveneens van toepassing op de hier gegeven reeksen.

▼M2 —————

▼B

Artikel 14

▼M2

Statistieken betreffende overige financiële intermediairs (m.u.v. beleggingsfondsen en lege financiële instellingen)

1. Reikwijdte van de rapportage

(a) Algemeen

NCB’s rapporteren statistische gegevens betreffende overige financiële intermediairs (OFI’s) (m.u.v. beleggingsfondsen en lege financiële instellingen die securitisaties transacties uitvoeren) conform deel 11 van bijlage III. Gegevens worden afzonderlijk gerapporteerd voor de volgende subcategorieën van OFI’s: i) handelaren in waardepapieren en derivaten; ii) financiële vennootschappen die zich bezighouden met het verstrekken van leningen (FOL’s); en iii) overige OFI’s.

Gegevens betreffende OFI’s worden doorgegeven op basis van informatie die thans op nationaal niveau beschikbaar is. Indien actuele gegevens niet beschikbaar zijn of niet kunnen worden verwerkt, worden nationale ramingen verstrekt. Indien het onderliggende economische verschijnsel wel bestaat, maar niet statistisch wordt gevolgd en derhalve geen nationale ramingen kunnen worden verstrekt, kunnen NCB’s kiezen de tijdreeks niet te rapporteren of te rapporteren als ontbrekend. Een tijdreeks die niet wordt gerapporteerd, zal dus worden geïnterpreteerd als „gegevens die wel bestaan, maar niet worden verzameld”, en de ECB kan aannames en ramingen maken voor het samenstellen van aggregaten voor het eurogebied. De referentiepopulatie van informatieplichtigen omvat alle soorten OFI’s die ingezeten zijn in de deelnemende lidstaten: instellingen die in het gebied van een land gevestigd zijn, met inbegrip van dochterondernemingen van moedermaatschappijen die buiten dat gebied zijn gevestigd, en ingezeten bijkantoren van instellingen die hun hoofdkantoor buiten dat gebied hebben.

De volgende sleutelindicatoren en aanvullende informatie worden verschaft:

—sleutelindicatoren die voor de samenstelling van aggregaten van het eurogebied moeten worden doorgegeven: alle deelnemende lidstaten geven deze gedetailleerde gegevens door wanneer actuele gegevens beschikbaar zijn. Wanneer geen actuele gegevens beschikbaar zijn voor de vereiste uitsplitsingen of voor de overeengekomen frequentie, tijdigheid of tijdschaal, worden zo mogelijk ramingen verstrekt,

—aanvullende informatie die in de vorm van „pro-memorieposten” moet worden doorgegeven: deze gegevens worden doorgegeven door landen die deze informatie momenteel beschikbaar hebben.

(b) Stroomaanpassingen

Stroomaanpassingen kunnen worden gerapporteerd in het geval van belangrijke breuken in standen of wanneer herindelingen en overige aanpassingen voorkomen. Met name kunnen gegevens betreffende stroomaanpassingen worden verstrekt vanwege herindelingen in verband met de invoering van het ESR 95-kader.

Herwaarderingsaanpassingen worden gerapporteerd overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder b).

▼B

2. Rapportagefrequentie en uiterste termijn

De rapportagefrequentie aan de ECB is driemaandelijks. OFI-statistieken worden aan de ECB doorgegeven uiterlijk op de laatste kalenderdag van de derde maand na het einde van de referentieperiode, of op de eraan voorafgaande werkdag van de NCB, indien de laatste kalenderdag van de maand geen werkdag van de NCB is. Tegen september van elk jaar geeft de ECB de exacte transmissiedata door aan NCB's in de vorm van een rapportagekalender voor het volgende jaar.

3. Herzieningsbeleid

Het is mogelijk dat NCB's de in het voorgaande kwartaal doorgegeven gegevens moeten herzien. Bovendien is het mogelijk dat herzieningen worden doorgevoerd met betrekking tot gegevens betreffende eerdere kwartalen.

De volgende algemene beginselen zijn van toepassing:

(a)bij alle reguliere driemaandelijkse gegevenstransmissies kunnen, naast de gegevens betreffende het meest recente kwartaal, alleen „gewone” herzieningen, d.w.z. herzieningen betreffende het vorige kwartaal verzonden gegevens, worden meegezonden; en

(b)bijzondere herzieningen zijn beperkt en worden gerapporteerd op een andere datum dan de reguliere rapportage. Kleinere routinematige historische herzieningen van de gegevens worden alleen op jaarbasis verstrekt, samen met de transmissie van gegevens voor het vierde kwartaal; en

(c)bijzondere herzieningen die de kwaliteit van de gegevens aanzienlijk verbeteren, kunnen gedurende het jaar worden verstuurd buiten de reguliere productiecycli.

4. Waarderingsregels en/of bedrijfseconomische regels

De boekhoudkundige regels die door OFI's worden toegepast bij het opstellen van hun rekeningen, voldoen in beginsel aan de nationale implementatie van Richtlijn 86/635/EEG en eventuele overige van toepassing zijnde internationale normen. Onverminderd de heersende boekhoudkundige praktijken in de lidstaten, moeten alle activa en passiva voor statistische doeleinden op een brutobasis worden gerapporteerd. De waarderingsmethoden worden aangegeven bij de desbetreffende categorieën.

5. Toelichting

NCB's verschaffen uitleg aan de ECB conform sectie 3 van deel 11 van bijlage III bij dit richtsnoer. NCB's verschaffen een toelichting bij belangrijke herzieningen.

▼M2 —————

▼B

Artikel 15

Statistieken betreffende effectenemissies

1. Reikwijdte van de rapportage

NCB's rapporteren statistische informatie over alle effectenemissies door ingezetenen van het eurogebied in enigerlei valuta, zowel nationaal als internationaal, conform deel 12 van bijlage III bij dit richtsnoer.

2. Rapportagefrequentie en uiterste termijn

Rapportage aan de ECB is maandelijks. Statistieken betreffende effectenemissies worden uiterlijk vijf weken na het einde van de maand waarop de gegevens betrekking hebben, aan de ECB doorgegeven. De ECB geeft de exacte transmissiedata van te voren door aan de NCB's in de vorm van een rapportagekalender.

3. Toelichting

NCB's verschaffen uitleg aan de ECB zoals bepaald in sectie 3 van deel 12 van bijlage III bij dit richtsnoer.

Artikel 16

MFI-rentestatistieken

▼M2

1. Reikwijdte van de rapportage

Ten behoeve van MFI-rentestatistieken, rapporteren NCB’s maandelijkse geaggregeerde nationale statistieken betreffende uitstaande bedragen en nieuwe contracten zoals uiteengezet in appendix 1 en 2 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 63/2002 (ECB/2001/18). Daarnaast rapporteren NCB's maandelijkse geaggregeerde nationale statistische informatie betreffende nieuwe contracten zoals uiteengezet in deel 12a van bijlage III.

Indien de vrijstelling voorzien in paragraaf 61 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) in samenhang met bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) is verleend, geven NCB’s de posten waarvoor de vrijstelling is verleend, door zonder een waarde te specificeren en vermelden daarbij dat geen gegevens zijn verzameld.

▼B

2. Rapportagefrequentie en uiterste termijn

Deze statistische informatie wordt gerapporteerd conform de jaarlijkse kalender die door de ECB wordt vastgesteld en elk jaar tegen het einde van september aan de NCB's wordt doorgegeven.

3. Herzieningsbeleid

Het is mogelijk dat NCB's de waarden uit de voorgaande referentiemaand dienen te herzien. Herzieningen van gegevens van vóór de vorige referentiemaand bijvoorbeeld naar aanleiding van fouten, herindelingen, verbeterde rapportageprocedures, etc. kunnen ook voorkomen.

De volgende algemene beginselen zijn van toepassing:

(a)indien NCB's de gegevens herzien van de periode voorafgaande aan de vorige referentiemaand, geven zij uitleg aan de ECB; en

(b)NCB's verschaffen ook uitleg over significante herzieningen; en

(c)bij het doorgeven van herziene gegevens houden NCB's rekening met de tijdigheid vastgesteld voor de reguliere rapportage van MFI-rentestatistieken. Bijzondere herzieningen worden gerapporteerd buiten de maandelijkse productieperioden om.

4. Extrapolatie

Indien de feitelijke rapportage van MFI-rentestatistieken minder dan 100 % bestrijkt vanwege steekproeftrekking, extrapoleren NCB's de verschafte gegevens betreffende nieuwe contracten om een dekking van 100 % te verzekeren.

Artikel 17

Betalingsstatistieken

1. Reikwijdte van de rapportage

NCB's rapporteren statistische gegevens betreffende betalingen conform deel 13 van bijlage III bij dit richtsnoer. Dit omvat: (i) gegevens betreffende betalingstransacties en betalingsstructuur, zoals vervat in tabel 4 tot en met 9; en (ii) verwante informatie betreffende balansposten van MFI's en kredietinstellingen en structurele informatie betreffende kredietinstellingen, zoals vervat in tabel 1 tot en met 3.

Gegevens van standen worden gerapporteerd voor alle posten in tabel 1 tot en met 4 en 7. Alle standen hebben betrekking op cijfers aan het einde van de periode, met uitzondering van de posten in tabel 2 met de aanduiding „gemiddelde voor de laatste reserveperiode”. Bruto stromen worden gerapporteerd voor posten in tabel 5, 6, 8 en 9, die bestaan uit gegevens betreffende betalingstransacties.

NCB's rapporteren historische informatie voor alle posten.

▼M2

2. Rapportagefrequentie en uiterste termijn

De reeksen worden jaarlijks aan de ECB gerapporteerd, ongeacht de frequentie van de gegevens. De frequentie van de gegevens is jaarlijks voor alle posten in de tabellen 4 tot en met 9. De MFI-balansinformatie in tabel 1 is maandelijks. De balansinformatie van kredietinstellingen in de tabellen 2 en 3 is driemaandelijks met uitzondering van posten die betrekking hebben op posities met de NCB, en posten betreffende instellingen voor elektronisch geld, die jaarlijks zijn. Structurele informatie betreffende kredietinstellingen in tabel 3 is jaarlijks. Indien de beschikbaarheid van gegevens ernstig is beperkt, kunnen NCB’s voor de tabellen 1 tot en met 3 een minimumset gegevens doorgeven om een tijdige en geldige publicatie te verzekeren.

De minimumset gegevens omvat:

—maandelijkse reeksen: één waarneming die betrekking heeft op posities aan het einde van december,

—kwartaalreeksen: één waarneming die betrekking heeft op het vierde kwartaal van het jaar,

—jaarlijkse reeksen: één waarneming die betrekking heeft op posities aan het einde van december.

De ECB geeft aan de NCB’s voor elk jaar de precieze data door voor het indienen van gegevens van elke productieronde. NCB’s kunnen actuele gegevens hetzij doorgeven voorafgaande aan de productieronde, afhankelijk van bevestiging door de ECB dat zij bereid is gegevens te ontvangen, of op enigerlei andere tijd tijdens productieronden.

Indien geen actuele gegevens beschikbaar zijn, gebruiken NCB’s waar mogelijk ramingen of voorlopige gegevens.

3. Herzieningsbeleid

De gegevensverschaffers of de NCB’s kunnen gegevens herzien op basis van herberekeningen of ramingen. Als onderdeel van de productieronde geven NCB’s herzieningen door aan de ECB.

4. Toelichting

Vóór het begin van de productieronde stuurt de ECB aan NCB’s de toelichting van het voorafgaande jaar in Word-formaat, ter voltooiing en/of correctie en terugzending aan de ECB. In deze toelichting geven NCB’s gedetailleerd uitleg over afwijkingen van de vereisten, indien mogelijk met inbegrip van het effect op de gegevens..

▼B

Artikel 18

Statistieken betreffende activa en passiva van beleggingsfondsen

1. Reikwijdte van de rapportage

(a) Algemeen

NCB's rapporteren statistische informatie betreffende activa en passiva van beleggingsfondsen conform deel 14 van bijlage III bij dit richtsnoer, voor elk van de volgende subsectoren: aandelenfondsen, obligatiefondsen, gemengde fondsen, onroerendgoedfondsen, hefboomfondsen (hedge fondsen), en overige fondsen d.w.z. naar de aard van de belegging, die elk weer verder worden uitgesplitst in „open-end” fondsen en „closed-end” fondsen d.w.z. naar type beleggingsfonds. Ten behoeve van de uitsplitsing van beleggingsfondsen naar de aard van de belegging, worden fondsenfondsen ingedeeld in de categorie van de fondsen waarin ze hoofdzakelijk beleggen.

Deze vereisten gelden voor standen aan het einde van de maand en het einde van het kwartaal, alsook voor maandelijkse en driemaandelijkse stroomaanpassingen (14).

(b) Stroomaanpassingen

NCB's rapporteren aan de ECB afzonderlijke gegevens betreffende herwaarderingsaanpassingen vanwege koers- en wisselkoerswijzigingen en herindelingsaanpassingen, zoals uiteengezet in deel 14 van bijlage III en conform bijlage V bij dit richtsnoer.

Financiële transacties, en daarmee aanpassingen, worden afgeleid conform het ESR 95, waar mogelijk aangeduid als de „ESR 95-methode”. NCB's kunnen afwijken van het ESR 95 vanwege afwijkende nationale praktijken conform Verordening ECB/2007/8. Indien effectgewijze standeninformatie beschikbaar is, kunnen herwaarderingsaanpassingen worden afgeleid overeenkomstig een gemeenschappelijke Eurosysteem methode, d.w.z. de in bijlage V bij dit richtsnoer bedoelde stroomafleidingsmethode.

(c) Aandelen aan toonder

Indien de gegevens betreffende aandelen aan toonder die conform bijlage I bij Verordening ECB/2007/8 door beleggingsfondsen, MFI's en/of OFI's met uitzondering van beleggingsfondsen worden gerapporteerd, onvolledig zijn of nog niet beschikbaar, verschaffen NCB's gegevens betreffende aandelen aan toonder op basis van de best mogelijke raming volgens de uitsplitsing naar geografisch gebied en sector in tabel 1 van deel 14 van bijlage III bij dit richtsnoer.

(d) Pro-memorieposten

Voor zover gegevens beschikbaar zijn, waaronder op basis van de best mogelijke raming, rapporteren NCB's maandelijks verdere statistische gegevens conform tabel 3 van deel 14 van bijlage III bij dit richtsnoer.

2. Rapportagefrequentie en uiterste termijn

Uiterlijk aan het einde van de 28ste werkdag volgend op het einde van de maand waarop de gegevens betrekking hebben, rapporteren NCB's aan de ECB de maandelijkse standen van beleggingsfondsen en gegevens betreffende herwaarderings- en herindelingsaanpassingen. Dezelfde uiterste termijn is van toepassing op de rapportage van pro-memorieposten.

Uiterlijk aan het einde van de 28ste werkdag volgend op het einde van het kwartaal waarop de gegevens betrekking hebben, rapporteren NCB's aan de ECB de driemaandelijkse standen van beleggingsfondsen en gegevens betreffende herwaarderings- en herindelingsaanpassingen.

3. Herzieningsbeleid

De volgende algemene regels zijn van toepassing op de herzieningen van maandelijkse en driemaandelijkse gegevens:

(a)de herzieningen worden zo uitgevoerd dat de maandelijkse en driemaandelijkse gegevens consistent zijn;

(b)tijdens de reguliere productieperioden, d.w.z. vanaf de 28ste werkdag na het einde van de referentiemaand of het referentiekwartaal tot de dag waarop de gegevens weer aan de NCB's worden verspreid, kunnen NCB's herzieningen doorvoeren van de gegevens die betrekking hebben op het voorgaande referentiekwartaal, op de daaraan voorafgaande twee maanden, als ook op de maanden na het voorgaande referentiekwartaal;

(c)buiten de reguliere productieperioden kunnen NCB's ook gegevens herzien die betrekking hebben op referentieperioden voorafgaande aan de twee maanden die voorafgaan aan het vorige referentiekwartaal, onder meer in het geval van fouten, herindelingen of verbeterde rapportageprocedures.

4. Vrijstellingen en extrapolatie

Indien NCB's aan de kleinste beleggingsfondsen een vrijstelling verlenen overeenkomstig artikel 3, lid 1 van Verordening ECB/2007/8 en teneinde de kwaliteit van de statistieken betreffende beleggingsfondsen van het eurogebied te garanderen, voeren NCB's een zodanige extrapolatie uit dat deze beleggingsfondsen voor 100 % worden bestreken in de samenstelling van de maandelijks en driemaandelijks aan de ECB te rapporteren activa en passiva van beleggingsfondsen, zowel voor standen als herwaarderingsaanpassingen.

De NCB's zijn vrij in de keuze van de extrapolatieprocedure tot een dekking van 100 %, mits voldaan wordt aan de volgende minimumnormen:

(a)indien uitsplitsingen van gegevens ontbreken, worden ramingen gemaakt door ratio's toe te passen die gebaseerd zijn op de corresponderende subsector van beleggingsfondsen, bijv. indien een „open-end” obligatiefonds tot de „staartgroep” behoort en alleen aandelen/participaties in beleggingsfondsen worden verzameld, worden de ontbrekende uitsplitsingen afgeleid door de structuur van de categorie „open-end” obligatiefondsen toe te passen;

(b)geen subsector van beleggingsfondsen (bijv. „open-end” onroerendgoedfondsen, „closed-end” onroerendgoedfondsen etc.) wordt volledig uitgesloten.

Conform artikel 3, lid 2 van Verordening ECB/2007/8, kunnen vrijstellingen worden verleend aan beleggingsfondsen die hun activa vanwege nationale bedrijfseconomische regels minder vaak dan elk kwartaal waarderen. Ondanks een dergelijke vrijstelling, bevatten de maandelijkse en driemaandelijkse gegevens betreffende beleggingsfondsen die door NCB's aan de ECB worden gerapporteerd, altijd gegevens betreffende deze beleggingsfondsen.

5. Gecombineerde aanpak: afleiding van geaggregeerde gegevens

Indien de gecombineerde methode wordt toegepast zoals gedefinieerd in bijlage I bij Verordening ECB/2007/8, leiden NCB's de geaggregeerde driemaandelijkse activa en passiva van de subsectoren van beleggingsfondsen overeenkomstig tabel 1 van deel 14 van bijlage III bij dit richtsnoer als volgt af:

(a)voor effecten met publiekelijk toegankelijke identificatiecodes, identificeren de NCB's de verschafte informatie effectgewijs met de informatie die wordt afgeleid van de gecentraliseerde effectendatabase of compatibele nationale effectendatabases. De geïdentificeerde effectgewijze informatie wordt gebruikt om de waarde van activa en passiva in euro vast te stellen en de noodzakelijke uitsplitsingen af te leiden voor elk individueel effect van het beleggingsfonds. Indien de identificatiecodes van effecten niet in de gecentraliseerde effectendatabase of de compatibele nationale effectendatabases worden gevonden, of de informatie die noodzakelijk is voor de samenstelling van de activa en passiva overeenkomstig tabel 1 van deel 14 van bijlage III bij dit richtsnoer, niet van de gecentraliseerde effectendatabase of compatibele nationale effectendatabases kan worden verkregen, ramen de NCB's de ontbrekende gegevens. NCB's kunnen ook effectgewijze informatie betreffende effecten verzamelen zonder publiekelijk toegankelijke identificatiecodes door interne identificatiecodes van effecten van de NCB te gebruiken;

(b)NCB's voegen de onder (a) afgeleide gegevens betreffende effecten samen en voegen ze bij de informatie die wordt gerapporteerd voor effecten zonder publiekelijk toegankelijke identificatiecodes, ter vorming van aggregaten voor: (i) effecten m.u.v. aandelen, uitgesplitst naar looptijd, valuta en tegenpartij; en (ii) aandelen en overige deelnemingen, uitgesplitst naar instrument en tegenpartij; en (iii) totale aandelen/participaties in beleggingsfondsen;

(c)NCB's leiden de vereiste statistische gegevens betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen af door samenvoeging van de onder (b) afgeleide gegevens betreffende effecten en de activa en passiva m.u.v. van effecten die van individuele ingezeten beleggingsfondsen zijn verzameld;

(d)NCB's voegen de activa en passiva samen van alle beleggingsfondsen die ingezeten zijn in een lidstaat en tot dezelfde subsector behoren.

Het bovenstaande is ook van toepassing wanneer NCB's gegevens betreffende activa en passiva van beleggingsfondsen op een maandelijkse basis verzamelen conform artikel 6, lid 3 van Verordening ECB/2007/8.

6. Raming van maandelijkse gegevens

Conform artikel 6, lid 1, onder (b) van Verordening ECB/2007/8, verzamelen NCB's aandelen/participaties in beleggingsfondsen op een maandelijkse basis. Voor referentiemaanden die niet de laatste maand van een kwartaal zijn, ramen NCB's de maandelijkse gegevens betreffende activa en passiva van beleggingsfondsen m.u.v. aandelen/participaties in beleggingsfondsen, op basis van de verzamelde maandelijkse en driemaandelijkse gegevens tenzij gegevens op een maandelijkse basis worden verzameld zoals uiteengezet in artikel 6, lid 3 van Verordening ECB/2007/8.

Waar mogelijk maken NCB's ramingen op het niveau van het individuele fonds. Als alternatief kan een NCB ramingen maken per subsector van beleggingsfondsen of de ECB vragen de ramingen te maken. In het laatste geval kan de ECB om aanvullende informatie verzoeken zoals fondsgewijze of effectgewijze gegevens.

7. Waarderingsregels en/of bedrijfseconomische regels

De waarderings- en/of bedrijfseconomische regels in Verordening ECB/2007/8 zijn ook van toepassing wanneer de NCB's gegevens betreffende beleggingsfondsen aan de ECB rapporteren. Voor posten waarvoor rente wordt opgebouwd, gelden echter de volgende regels:

(a)de post „effecten m.u.v. aandelen” omvat opgebouwd rente;

(b)de posten „deposito's en leningen” en „deposito's en ontvangen leningen” zijn zonder opgebouwde rente, die wordt geregistreerd onder overige activa/passiva.

8. Toelichting

NCB's verschaffen een toelichting met de redenen voor belangrijke herzieningen. Daarnaast verschaffen de NCB's uitleg aan de ECB betreffende herindelingsaanpassingen. NCB's verschaffen ook uitleg over de in artikel 18, lid 3, onder (c) van dit richtsnoer genoemde herzieningen.

9. Groepsrapportage

Conform artikel 5, lid 3 van Verordening ECB/2007/8, kunnen NCB's beleggingsfondsen toestaan hun activa en passiva als groep te rapporteren, op voorwaarde dat de resultaten daarvan vergelijkbaar zijn met de resultaten van de fondsgewijze rapportage. Beleggingsfondsen die als groep rapporten, behoren tot dezelfde subsector; bijvoorbeeld, „closed-end” onroerendgoedfondsen of „open-end” onroerendgoedfondsen.

▼M2

10. Bewaken van de kwaliteit van de gecentraliseerde effectendatabase of nationale effectendatabase in het kader van effectsgewijze rapportage

NCB’s verschaffen de ECB jaarlijks hetzij: i) indicatoren ter analyse van de dekking en kwaliteit van de betreffende set effecten in de gecentraliseerde effectendatabase, overeenkomstig de afzonderlijk aan hen doorgegeven methodologie; of ii) relevante informatie die nodig is om de indicatoren voor dekking en kwaliteit af te leiden.

NCB’s die zich verlaten op nationale effecten databases, verschaffen de ECB eenmaal per jaar de geaggregeerde resultaten voor één kwartaal en ten minste twee statistisch significante subsectoren van beleggingsfondsen. Deze geaggregeerde resultaten verschillen niet meer dan 5 % van de resultaten die zouden zijn verkregen bij gebruik van de gecentraliseerde effectendatabase. Deze bepaling geldt voor informatie die niet wordt gerapporteerd door beleggingsfondsen.

De bovengenoemde informatie wordt elk jaar tegen het einde van februari aan de ECB doorgegeven waarbij de gegevens van eind december van het voorgaande jaar als referentie worden genomen.

▼M1

Artikel 18 bis

Statistieken betreffende de activa en passiva van LFI’s

1. Reikwijdte van de rapportage

De NCB’s stellen aparte geaggregeerde statistische gegevens over activa en passiva van LFI’s samen en rapporteren deze overeenkomstig deel 15 van bijlage III bij dit richtsnoer. Voor de volgende drie subcategorieën worden gegevens ingediend: i) traditionele securitisatietransacties verrichtende LFI’s; ii) synthetische securitisatietransacties verrichtende LFI’s; iii) overige LFI’s.

Binnen het kader van LFI-statistieken zijn traditionele securitisaties waarbij de risico-overdracht gebeurt door de economische overdracht van de aan de LFI gesecuritiseerde activa. Dit gebeurt door de overdracht van de initiator van de eigendom van de gesecuritiseerde activa of via subdeelneming.

Bij synthetische securitisatie geschiedt de risico-overdracht door het gebruik van kredietderivaten, garanties of andere gelijkaardige mechanismen.

Deze vereisten betreffen op kwartaalbasis verschafte gegevens betreffende per kwartaalultimo uitstaande bedragen, financiële transacties en afschrijvingen/afwaarderingen.

Voor de door de NCB’s te verstrekken vereiste gegevens betreffende afschrijvingen/afwaarderingen geldt een inspanningsverplichting.

2. Rapportagefrequentie en termijn

Uiterlijk aan het einde van de 28e werkdag volgende op het kwartaaleinde waarop de gegevens betrekking hebben, rapporteren de NCB’s op kwartaalbasis aan de ECB de gegevens betreffende de uitstaande bedragen, financiële transacties en afschrijvingen/afwaarderingen van LFI’s.

3. Herzieningsbeleid

De volgende algemene regels zijn van toepassing op de herzieningen van de kwartaalgegevens:

a)tijdens de reguliere productieperioden, d.w.z. vanaf de 28e werkdag volgende op het einde van het referentiekwartaal tot de dag vóór de dag waarop de gegevens weer aan de NCB’s worden teruggezonden, kunnen de NCB’s de gegevens betreffende het vorige referentiekwartaal herzien;

b)buiten de reguliere productieperioden kunnen NCB’s ook gegevens herzien die betrekking hebben op referentieperioden voorafgaande aan het vorige referentiekwartaal, onder meer, in het geval van fouten, herindelingen, of verbeterde rapportageprocedures;

c)herzieningen van krachtens Verordening (EG) nr. 25/2009 van de Europese Centrale Bank (ECB/2008/32) (15) gerapporteerde gegevens betreffende door LFI’s van het eurogebied geïnitieerde en beheerde leningen worden, indien van toepassing, opgenomen in de LFI-statistieken overeenkomstig de punten a) en b).

4. Rapportagemethoden

Ter voldoening aan de statistische rapportageverplichtingen waarvan LFI’s vrijgesteld zijn krachtens artikel 5, lid 1, onder c) van Verordening (EG) nr. 24/2009 van de Europese Centrale Bank (ECB/2008/30) (16), zullen de NCB’s, na overleg met de ECB, beslissen welke de meest gepaste gegevensverzamelingmethode is betreffende activa en passiva van LFI’s afhankelijk van de organisatie van de desbetreffende markten en de beschikbaarheid van andere relevante statistische, openbare of gegevensbronnen van toezichthouders in de lidstaat.

5. Gegevensbronnen en kwaliteitsstandaarden voor gegevens

Indien NCB’s gegevens betreffende door LFI’s uitgegeven effecten en/of aangehouden effecten afleiden uit de GED of andere effectendatabanken en/of indien zij gegevens betreffende activa en passiva van LFI’s uit andere statistische gegevensbronnen, openbare gegevensbronnen zoals boreale rapporten of beleggersrapporten, of gegevensbronnen van toezichthouders afleiden, gelden de hierna vermelde kwaliteitsstandaarden voor gegevens.

Zoals omschreven in deel 15 van bijlage III bij dit richtsnoer, wordt onderscheiden tussen aan hoge kwaliteitsstandaarden onderworpen ankerreeksen, vergelijkbaar met gegevens die direct door LFI’s gerapporteerd worden overeenkomstig bijlage III bij Verordening (EG) nr. 24/2009 (ECB/2008/30) en die ex-post kunnen geverifieerd worden zoals omschreven in lid 9, en niet-ankerreeksen die geschat mogen worden volgens minder strenge kwaliteitsstandaarden (17).

Indien NCB’s gegevens betreffende activa en passiva van LFI’s afleiden van gegevensbronnen van toezichthouders, garanderen de NCB’s dat deze in voldoende mate overeenstemmen met de statistische begrippen en definities krachtens de rapportageverplichtingen voor LFI’s. Hetzelfde geldt voor uit statistische gegevensbronnen afgeleide gegevens.

Indien LFI’s gegevens niet direct rapporteren overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder c) van Verordening (EG) nr. 24/2009 (ECB/2008/30), controleren NCB’s de gegevenskwaliteit middels de informatie uit de jaarrekeningen, zoals omschreven in lid 9. Indien uit de kruiscontroles tussen de op kwartaalbasis en de uit de jaarrekening afgeleide gegevens blijkt dat niet werd voldaan aan hoge kwaliteitsstandaarden, verzekeren de NCBs dat de gegevens aan de vereiste kwaliteitsstandaarden voldoen, bijvoorbeeld door de gegevens krachtens Verordening (EG) nr. 24/2009 (ECB/2008/30) direct te verzamelen.

Indien gegevens betreffende uitstaande bedragen en nieuwe uitgiften van schuldbewijzen van LFI’s en/of door LFI’s aangehouden effecten op basis van de GED of een andere effectendatabank verzameld worden, garanderen de NCB’s dat door LFI’s uitgegeven en/of aangehouden effecten volledig gedekt zijn en controleren zij dergelijke gegevens zoals omschreven in lid 10 regelmatig. Indien uit de dekking en de kwaliteitsindicatoren voor de desbetreffende reeks effecten in het GED of een andere effectendatabank blijkt dat niet werd voldaan aan hoge kwaliteitsstandaarden, verzekeren de NCB’s dat de gegevens aan de vereiste kwaliteitsstandaarden voldoen, bijvoorbeeld door de gegevens krachtens Verordening (EG) nr. 24/2009 (ECB/2008/30) direct te verzamelen.

6. Door MFI’s van het eurogebied geïnitieerde en beheerde leningen en het uitwisselen van grensoverschrijdende informatie

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32), verzamelen NCB’s gegevens betreffende door LFI’s gekochte leningen die geïnitieerd en beheerd worden door MFI’s van het eurogebied en uitgesplitst zijn naar looptijd, sector en ingezetenschap van de debiteur, zoals omschreven in deel 15 van bijlage III bij dit richtsnoer.

Als de initiators van de gesecuritiseerde leningen ingezeten MFI’s zijn van hetzelfde land als de LFI, en deze MFI’s de gesecuritiseerde activa blijven beheren, mag de NCB dit deel van de gegevens betreffende de portefeuille leningen van LFI’s aangaande uitstaande bedragen en financiële transacties afleiden uit bij ingezeten MFI’s verzamelde gegevens, zoals omschreven in artikel 5, van Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32) in de plaats van direct bij de LFI’s.

Als de initiators van de gesecuritiseerde leningen ingezeten MFI’s zijn van een andere lidstaat van het eurogebied, en deze MFI’s de gesecuritiseerde activa blijven beheren, wisselen de NCB’s de bij deze MFI’s verzamelde informatie uit overeenkomstig artikel 5, van Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32). Elke NCB verzamelt informatie overeenkomstig artikel 5, van Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32) betreffende leningen die geïnitieerd en beheerd worden door binnenlandse MFI’s en bij een ingezeten LFI van een andere lidstaat van het eurogebied gesecuritiseerd werden.

Voor de uitwisseling van grensoverschrijdende informatie maakt elke NCB informatie betreffende door ingezeten MFI’s geïnitieerde en beheerde leningen krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32) over aan de ECB overeenkomstig deel 15 van bijlage III bij dit richtsnoer.

NCB’s rapporteren deze gegevens aan de ECB ten laatste op de 23e werkdag volgende op het kwartaaleinde waarop de gegevens betrekking hebben.

Overeenkomstig de vigerende wettelijke bepalingen ter bescherming van vertrouwelijke gegevens zal de ECB zorgen voor de technische toegangspoort voor deze uitwisseling van grensoverschrijdende informatie. De ECB zal de gegevens opnieuw leveren aan de betrokken NCB’s op de 24e werkdag volgende op het kwartaaleinde waarop de gegevens betrekking hebben.

De NCB’s die gegevens uitwisselen voor bestaande securitisaties, verduidelijken op bilaterale basis enige uitstaande vragen en coördinatieproblemen en wisselen, indien nodig, relevante informatie uit. Bij nieuwe securitisaties kunnen de desbetreffende NCB’s de ECB verzoeken als coördinator op te treden.

7. Derogaties en extrapolaties

Als NCB’s gegevens betreffende activa en passiva van LFI’s direct van LFI’s samenstellen en, indien relevant, op basis van door MFI’s krachtens Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32) gerapporteerde gegevens, en waar NCB’s derogaties toekennen aan LFI’s overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder b) van Verordening (EG) nr. 24/2009 (ECB/2008/30), voeren de NCB’s een zodanige extrapolatie uit dat de betreffende LFI’s voor 100 % worden bestreken bij het opmaken van de kwartaalgegevens aangaande activa en passiva van LFI’s die gerapporteerd worden aan de ECB voor uitstaande bedragen, financiële transacties en afschrijvingen/afwaarderingen.

Indien NCB’s gegevens verzamelen betreffende activa en passiva van LFI’s van andere statistische, openbare en/of gegevensbronnen van toezichthouders, mogen zij hun verzameling baseren op een steekproef van LFI’s mits deze LFI’s minstens 95 % vertegenwoordigen van het totale uitstaande bedrag activa van de referentiepopulatie van informatieplichtigen van de LFI’s in een relevante lidstaat, zoals omschreven in de lijst van LFI’s. De NCB’s voeren een zodanige extrapolatie uit bij het verzamelen van de aan de ECB gerapporteerde kwartaalgegevens betreffende activa en passiva van LFI’s voor uitstaande bedragen, financiële transacties en afschrijvingen/afwaarderingen dat de betreffende LFI’s voor 100 % worden bestreken.

8. Toelichting

De NCB’s verschaffen een toelichting aan de ECB met de redenen voor belangrijke herzieningen en voor herzieningen krachtens artikel 18 bis, lid 3, onder b), van dit richtsnoer.

9. Bewaken van de kwaliteit van gegevens die niet direct door LFI’s of MFI’s werden geleverd

NCB’s bewaken de kwaliteit van de kwartaalgegevens die niet direct door LFI’s of MFI’s gerapporteerd werden overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 24/2009 (ECB/2008/30), op basis van uit de jaarrekeningen beschikbare informatie.

Het resultaat van de kwaliteitscontroles wordt tegen einde september van elk jaar of zo vroeg mogelijk daarna overgemaakt aan de ECB overeenkomstig de toepasselijke nationale wettelijke praktijken in de lidstaat van ingezetenschap van de LFI.

10. Bewaken van de kwaliteit van de GED of een andere effectendatabank in het kader van door LFI’s uitgegeven effecten

Indien de GED of andere effectendatabank gebruikt wordt als een gegevensbron voor LFI-statistieken overeenkomstig lid 5, verschaffen de NCB’s de ECB op jaarbasis indicatoren betreffende de dekking en de kwaliteit van de relevante reeks effecten in de GED of de effectendatabank, overeenkomstig de separaat aan de NCB’s mee te delen methodologie.

Bovenvermelde informatie wordt aan de ECB overgemaakt per eind februari van elk jaar met als referentie de gegevens van eind december van het vorige jaar.

▼M2

Artikel 18 ter

Statistieken betreffende leningen van MFI’s aan niet-financiële vennootschappen naar tak van activiteit

1. Reikwijdte van de rapportage

NCB’s rapporteren aan de ECB, indien beschikbaar, gegevens betreffende leningen van MFI’s aan binnenlandse niet-financiële vennootschappen, en leningen van MFI’s aan niet-financiële vennootschappen in andere deelnemende lidstaten, uitgesplitst naar tak van activiteit volgens de statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Gemeenschap — NACE Rev.2, conform deel 16 van bijlage III.

2. Rapportagefrequentie en uiterste termijn

NCB's rapporteren gegevens tweemaal per jaar aan de ECB, tegen het einde van maart en tegen het einde van september en met betrekking tot de twee voorgaande kwartalen.

3. Herzieningsbeleid

NCB’s rapporteren herzieningen overeenkomstige de volgende beginselen:

(a)naast elke reguliere gegevenstransmissie, worden, indien vereist, herzieningen betreffende de voorgaande referentieperiodes gestuurd, en

(b)bijzondere herzieningen die de kwaliteit van de gegevens significant verbeteren, kunnen worden gestuurd zodra ze beschikbaar komen.

4. Toelichting

De NCB’s rapporteren aan de ECB eventuele belangrijke wijzigingen in de gebruikte nationale definities en classificaties en verschaffen, indien van toepassing, een toelichting met de redenen voor belangrijke herzieningen. Daarnaast verstrekken NCB’s informatie betreffende belangrijke herindelingen in de MFI-sector en, indien beschikbaar, belangrijke herindelingen van niet-financiële vennootschappen in de doorgegeven NACE Rev.2 uitsplitsingen.

▼B

Artikel 19

Lijst van MFI's voor statistische doeleinden

▼M2

1. Reikwijdte van de rapportage

De variabelen die zijn verzameld voor het opstellen en bijhouden van de lijst van MFI’s voor statistische doeleinden zoals bedoeld in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32), worden gespecificeerd in deel 1 van bijlage VI.

NCB’s rapporteren bijgewerkte versies van de in deel 1 van bijlage VI gespecificeerde variabelen, hetzij wanneer er veranderingen zijn in de MFI-sector of wanneer er veranderingen zijn in eigenschappen van bestaande MFI’s. Er zijn veranderingen in de MFI-sector wanneer een instelling toetreedt tot de MFI-sector (d.w.z. in het geval van oprichting van een MFI als gevolg van een fusie, oprichting van nieuwe rechtspersonen als gevolg van de splitsing van een bestaande MFI, oprichting van een nieuwe MFI, of wijziging in de status van een eerdere niet-MFI zodat het een MFI wordt) of wanneer een bestaande MFI de MFI-sector verlaat (d.w.z. in het geval van betrokkenheid van een MFI bij een fusie, overname van een MFI door een andere instelling, splitsing van een MFI in afzonderlijke rechtspersonen, wijziging in de status van een MFI zodat het een niet-MFI wordt, of liquidatie van een MFI).

Bij de rapportage van een nieuwe instelling of een te wijzigen instelling, vullen NCB’s alle verplichte variabelen in. Bij de rapportage van een instelling die de MFI-sector verlaat en geen onderdeel uitmaakt van een fusie, rapporteren NCB’s ten minste de volgende informatie: het soort verzoek, d.w.z. schrappen, en de identificatiecode van de MFI, d.w.z. de „mfi_id”-variabele.

NCB’s wijzen MFI-identificatiecodes van geschrapte MFI’s niet aan nieuwe MFI’s toe. Indien dit onvermijdelijk is, verstrekken NCB’s tegelijkertijd een schriftelijke toelichting aan de ECB (met behulp van het „object_request” type „mfi_req_realloc”).

Bij de rapportage van bijgewerkte gegevens kunnen NCB’s hun nationale tekenset gebruiken, mits ze het Romeinse alfabet gebruiken. NCB’s gebruiken Unicode om alle speciale tekensets correct weer te geven bij het ontvangen van informatie van de ECB via het Register of Institutions and Assets Database (RIAD) Data Exchange Systeem.

Alvorens bijgewerkte versies van de lijst van MFI’s aan de ECB door te geven, voeren NCB’s de geldigheidscontroles uit die zijn uiteengezet in de betreffende specificaties van gegevensuitwisseling.

▼B

2. Rapportagefrequentie en uiterste termijn

NCB's geven waar mogelijk bijgewerkte versies van de in deel 1 van bijlage VI bij dit richtsnoer gespecificeerde variabelen aan de ECB door, zodra er veranderingen zijn in de MFI-sector of in de eigenschappen van bestaande MFI's.

Als dit niet mogelijk is, verschaffen NCB's een schriftelijke verklaring voor de vertraging tussen het optreden van een gebeurtenis en de rapportage ervan aan de ECB.

3. Transmissienormen

NCB's geven bijgewerkte gegevens door in XML-formaat, via het RIAD Data Exchange Systeem, conform het document „Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System”. Indien het RIAD Data Exchange Systeem buiten werking is, worden bijgewerkte gegevens in XML-formaat doorgegeven via N13 Cebamail. In het geval dat het Cebamail systeem buiten werking is voor de overdracht van bijgewerkte of gecorrigeerde MFI-gegevens, geven NCB's deze bestanden per e-mail door in XML-formaat, aan het volgende adres: birs@ecb.int.

Wanneer handmatige invoerprocedures worden gebruikt, dienen NCB's adequate controles in werking te hebben om bedrijfsfouten tot een minimum te beperken en de nauwkeurigheid en consistentie te waarborgen van de middels het RIAD Data Exchange Systeem gerapporteerde bijgewerkte MFI-gegevens.

4. Kennisgeving van verwerking en foutmeldingen

Na ontvangst van de bijgewerkte gegevens, voert de ECB onmiddellijk de geldigheidscontroles uit in secties 1 tot en met 11 van deel 2 van bijlage VI bij dit richtsnoer.

De ECB stuurt de NCB's onmiddellijk: (i) een ontvangstbevestiging met summiere informatie van de bijgewerkte MFI-gegevens die succesvol zijn verwerkt en ingevoerd in het MFI-gegevensbestand; en/of (ii) een foutmelding met gedetailleerde informatie betreffende de bijgewerkte MFI-gegevens en de geldigheidscontroles die negatief waren. Conform secties 1 tot en met 11 van deel 2 van bijlage VI bij dit richtsnoer, voert de ECB onvolledige, onjuiste of ontbrekende verzoeken tot bijwerking geheel of gedeeltelijk uit of wijst ze af.

Na ontvangst van een foutmelding ondernemen NCB's onmiddellijk actie tot het verzenden van gecorrigeerde informatie. Indien correcte informatie afhankelijk is van door andere NCB's in de loop van de laatste maand verzonden bijgewerkte gegevens en dus niet beschikbaar is op de website van de ECB, nemen NCB's contact op met de ECB via N13 Cebamail, met specifieke bijzonderheden betreffende de vereiste informatie.

5. Verspreiding van de lijst van MFI's en reserveplichtige instellingen

De ECB maakt iedere werkdag om 17:00 uur Centraal Europese Tijd (CET) een kopie van alle wijzigingen die zijn doorgevoerd in de lijst van MFI's, en verspreidt die aan alle NCB's. De verspreiding omvat de volledige bijzonderheden van elk van de volgende door NCB's gerapporteerde wijzigingen: (i) nieuwe MFI's; (ii) bijgewerkte MFI's; (iii) geschrapte MFI's; (iv) hernieuwde toewijzing van MFI-identificatiecodes; (v) wijziging van MFI-identificatiecodes; en (vi) wijziging van MFI-identificatiecodes met hernieuwde toewijzing.

Elke werkdag van de ECB om 17:00 uur CET maakt de ECB een kopie van het MFI-gegevensbestand en stelt dat beschikbaar op de website van de ECB. Alle MFI-registraties worden opgenomen, ongeacht of ze al dan niet consistent zijn met de registraties van tegenpartijen voor monetaire beleidstransacties (MPEC).

Om 17:00 uur CET op de laatste werkdag van de ECB van elke kalendermaand maakt de ECB een kopie van het MFI-gegevensbestand samen met één variabele van het MPEC-gegevensbestand, d.w.z. de variabele „reserve” die aangeeft of ingezeten kredietinstellingen in het eurogebied reserveplichtig zijn of niet. Deze kopie mag geen inconsistente MFI-MPEC-registraties bevatten, d.w.z. dat een kredietinstelling van het eurogebied is opgenomen in het MFI-gegevensbestand, maar niet in het MPEC-gegevensbestand, en omgekeerd. Op de dag na het maken van de kopie stelt de ECB een lijst van MFI's en reserveplichtige instellingen beschikbaar aan het publiek. Indien de kopie wordt gemaakt om 17:00 uur CET op een vrijdag, stelt de ECB de bijgewerkte informatie beschikbaar om 12:00 uur CET op zaterdag.

Tegelijkertijd met het vrijgeven van de lijst van MFI's en reserveplichtige instellingen op haar website, stuurt de ECB de lijst naar de NCB's via het RIAD Data Exchange Systeem.

Artikel 20

Lijst van beleggingsfondsen voor statistische doeleinden

▼M2

1. Reikwijdte van de rapportage

De variabelen die zijn verzameld voor het opstellen en bijhouden van de lijst van beleggingsfondsen voor statistische doeleinden zoals bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 958/2007 (ECB/2007/8), worden gespecificeerd in bijlage VII.

NCB’s rapporteren bijgewerkte versies van de in deel 1 van bijlage VII gespecificeerde variabelen, hetzij wanneer er veranderingen zijn in de sector beleggingsfondsen of wanneer er veranderingen zijn in eigenschappen van bestaande beleggingsfondsen. Er zijn veranderingen in de sector beleggingsfondsen wanneer een instelling tot die sector toetreedt of wanneer een bestaand beleggingsfonds de sector verlaat.

NCB’s leiden bijgewerkte gegevens af door hun nationale lijst van beleggingsfondsen aan het eind van twee opeenvolgende kwartalen te vergelijken, d.w.z. ze houden geen rekening met ontwikkelingen tijdens het kwartaal.

Bij de rapportage van een nieuwe instelling of een te wijzigen instelling, vullen NCB’s alle verplichte variabelen in.

Bij de rapportage van een instelling die de sector beleggingsfondsen verlaat, rapporteren NCB’s ten minste de volgende informatie: het soort verzoek, d.w.z. schrappen, en de identificatiecode van het beleggingsfonds, d.w.z. de „if_id”-variabele.

Eenmaal per jaar, met als peildatum 31 december, geven NCB’s een XML-bestand door om met name de intrinsieke waarde per beleggingsfonds te rapporteren. D.w.z. de intrinsieke waarde wordt verschaft afzonderlijk van wijzigingen in overige eigenschappen van beleggingsfondsen. Voor alle beleggingsfondsen wordt de volgende informatie verschaft: het soort verzoek, d.w.z. „if_req_nav”, de unieke identificatiecode van het beleggingsfonds, het bedrag van de intrinsieke waarde en de van toepassing zijnde datum van de intrinsieke waarde.

Voor een gegeven peildatum wordt informatie betreffende nieuwe beleggingsfondsen of wijzigingen van de identificatiecodes van bestaande beleggingsfondsen eerst aan de ECB doorgegeven, alvorens de informatie betreffende de intrinsieke waarde door te geven.

Indien mogelijk, wijzen NCB’s identificatiecodes van geschrapte beleggingsfondsen niet opnieuw toe aan nieuwe beleggingsfondsen. In het geval dat dit onvermijdelijk is, verstrekken NCB’s een schriftelijke toelichting aan de ECB via N13 Cebamail tegelijkertijd met de beleggingsfondsregistratie (met behulp van het „object_request” type „if_req_realloc”).

Bij de rapportage van bijgewerkte gegevens, kunnen NCB’s hun nationale tekenset gebruiken, mits ze het Romeinse alfabet gebruiken. NCB’s gebruiken Unicode om alle speciale tekensets correct weer te geven bij het ontvangen van informatie van de ECB via het RIAD Data Exchange Systeem.

Alvorens bijgewerkte versies van de lijst van beleggingsfondsen aan de ECB door te geven, voeren NCB’s de geldigheidscontroles uit die zijn uiteengezet in de betreffende specificaties van gegevensuitwisseling

▼B

2. Rapportagefrequentie en uiterste termijn

NCB's geven aan de ECB bijgewerkte gegevens van de in deel 1 van bijlage VII bij dit richtsnoer gespecificeerde variabelen, ten minste op kwartaalbasis, door met een tijdigheid van twee maanden na de peildatum. De variabele „intrinsieke waarde” wordt echter voor alle beleggingsfondsen op jaarbasis bijgewerkt, met een achterstand van maximaal twee maanden na de peildatum van eind december.

3. Transmissienormen

NCB's geven bijgewerkte gegevens door in XML-formaat via het ESCB-Net transmissiekanaal, overeenkomstig de in het document: „Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System” gegeven richtlijnen. De ECB zal de gegevens vervolgens via het RIAD Data Exchange Systeem verwerken. Indien het ESCB-Net en/of het RIAD Data Exchange Systeem buiten werking zijn, worden bijgewerkte gegevens in XML-formaat doorgegeven via N13 Cebamail. In het geval dat het Cebamail systeem buiten werking is voor de overdracht van bijgewerkte of gecorrigeerde gegevens van beleggingsfondsen, geven NCB's deze bestanden per e-mail door in XML-format, aan het volgende adres: birs@ecb.int.

Wanneer handmatige invoerprocedures worden gebruikt, dienen NCB's adequate controles in werking te hebben om bedrijfsfouten tot een minimum te beperken en de nauwkeurigheid en consistentie te waarborgen van de middels het RIAD Data Exchange Systeem gerapporteerde bijgewerkte gegevens van beleggingsfondsen.

4. Kennisgeving van verwerking en foutmeldingen

Na ontvangst van de bijgewerkte gegevens, voert de ECB onmiddellijk de geldigheidscontroles in deel 3 van bijlage VII bij dit richtsnoer uit.

De ECB stuurt de NCB's onmiddellijk: (i) een ontvangstbevestiging met summiere informatie van de bijgewerkte gegevens van beleggingsfondsen die succesvol zijn verwerkt en ingevoerd in het gegevensbestand van beleggingsfondsen; en/of (ii) een foutmelding met gedetailleerde informatie betreffende de bijgewerkte gegevens van beleggingsfondsen en de geldigheidscontroles die negatief waren. Conform deel 3 van bijlage VII, voert de ECB onvolledige, onjuiste of ontbrekende verzoeken tot bijwerking geheel of gedeeltelijk uit of wijst ze af.

Na ontvangst van een foutmelding ondernemen NCB's onmiddellijk actie tot het verzenden van gecorrigeerde informatie. Indien onmiddellijke actie niet haalbaar is, hebben NCB's maximaal vier werkdagen na de vastgelegde uiterste termijn voor rapportage, d.w.z. tot 17:59 uur CET op de vierde werkdag, om gecorrigeerde informatie te rapporteren.

5. Verspreiding van de lijst van beleggingsfondsen

Om 18:00 uur CET op de vierde werkdag na de vastgestelde rapportagedatum voor het doorgeven van bijgewerkte gegevens, maakt de ECB een kopie van het gegevensbestand van beleggingsfondsen, zonder waarden die als vertrouwelijk zijn gemarkeerd, en zonder de variabele „intrinsieke waarde”. De bijgewerkte informatie komt de volgende dag om 12:00 uur CET beschikbaar. Indien de kopie wordt gemaakt om 18:00 uur CET op een vrijdag, stelt de ECB de bijgewerkte informatie beschikbaar om 12:00 uur CET op zaterdag.

De ECB publiceert geen waarden die als vertrouwelijk zijn gemarkeerd.

De ECB publiceert niet de intrinsieke waarde per beleggingsfonds. In plaats daarvan stelt de ECB, op basis van de intrinsieke waarde, een reeks grootteklassen vast en de juiste grootteklasse per beleggingsfonds.

Tegelijkertijd met het vrijgeven van de lijst van beleggingsfondsen op haar website, stuurt de ECB de lijst naar de NCB's via het RIAD Data Exchange Systeem.

▼M1

Artikel 20 bis

Lijst van LFI’s voor statistische doeleinden

1. Reikwijdte van de rapportage

De verzamelde variabelen voor het opstellen en bijhouden van de lijst LFI’s voor statistische doeleinden zoals bepaald in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 24/2009 (ECB/2008/30) worden gespecificeerd in bijlage VIII bij dit richtsnoer.

NCB’s rapporteren bijgewerkte versies van de in deel 1 van bijlage VIII bij dit richtsnoer gespecificeerde variabelen, hetzij bij veranderingen in de LFI-sector, d.w.z. dat een instelling tot de LFI-sector toetreedt of deze verlaat, of wanneer de eigenschappen van bestaande LFI’s wijzigen.

NCB’s leiden bijgewerkte gegevens af door de vergelijking van hun nationale lijsten van LFI’s aan het eind van twee opeenvolgende kwartalen, d.w.z. ze houden geen rekening met ontwikkelingen tijdens het kwartaal.

Bij de rapportage van een nieuwe instelling of een te wijzigen instelling dienen de NCB’s alle verplichte variabelen in te vullen.

Bij de rapportage van een instelling die de LFI-sector verlaat, rapporteren de NCB’s minimaal de volgende informatie: het soort verzoek, d.w.z. schrappen, en de identificatiecode van de LFI, d.w.z. de „fvc_id” variabele.

Waar mogelijk wijzen de NCB’s de LFI-identificatiecodes van geschrapte LFI’s niet toe aan nieuwe of gewijzigde LFI’s.

De NCB’s mogen bij de rapportage van bijgewerkte gegevens hun nationale tekenset gebruiken op voorwaarde dat zij het Romeinse alfabet gebruiken. De NCB’s gebruiken „Unicode” om alle speciale tekensets correct weer te geven bij het ontvangen van door de ECB verspreide informatie via het RIAD Data Exchange System.

Alvorens bijgewerkte gegevens door te geven aan de ECB, voeren NCB’s de geldigheidscontroles van deel 2 van bijlage VIII bij dit richtsnoer uit.

2. Rapportagefrequentie en termijn

Minstens op kwartaalbasis, binnen de 14 werkdagen na de referentiedatum, geven de NCB’s bijgewerkte gegevens van de variabelen zoals omschreven in deel 1 van bijlage VIII bij dit richtsnoer door aan de ECB.

3. Transmissienormen

NCB's geven de bijgewerkte gegevens door in XML-formaat. De ECB verwerkt de gegevens via het RIAD Data Exchange System. Indien het EXDI en/of het RIAD Data Exchange System buiten werking is, dienen bijgewerkte gegevens in XML-formaat te worden verstuurd via N13 Cebamail. Indien het Cebamail-systeem buiten werking is voor de overdracht van een bestand met bijgewerkte gegevens/correcties van gegevens van LFI’s, geven de NCB’s deze bestanden via e-mail door in XML-formaat, aan het volgende adres: birs@ecb.europa.eu.

Wanneer NCB’s handmatige invoerprocedures gebruiken, dienen zij adequate controles in werking te hebben om bedrijfsfouten tot een minimum te beperken en de nauwkeurigheid en consistentie te waarborgen van de middels het RIAD Data Exchange Systeem gerapporteerde bijgewerkte LFI-gegevens.

4. Kennisgeving van verwerking en foutmeldingen

Na ontvangst van de bijgewerkte gegevens, d.w.z. de meest recente beschikbare informatie, voert de ECB onmiddellijk de geldigheidscontroles van deel 2 van bijlage VIII bij dit richtsnoer uit.

De ECB stuurt de NCB’s onmiddellijk: i) een ontvangstbevestiging met summiere informatie van de bijgewerkte gegevens van LFI’s die succesvol werden verwerkt en ingevoerd in het gegevensbestand voor LFI’s van de ECB; en/of ii) een foutmelding met gedetailleerde informatie betreffende de bijgewerkte gegevens van LFI’s en geldigheidscontroles die negatief waren. Conform deel 1 van bijlage VIII bij dit richtsnoer voert de ECB onvolledige, onjuiste of ontbrekende „object_request”-verzoeken tot bijwerking geheel of gedeeltelijk uit of wijst ze deze af.

Na ontvangst van een foutmelding onderneemt de NCB onmiddellijk actie tot het verzenden van gecorrigeerde informatie. Indien onmiddellijke actie niet haalbaar is, hebben NCB’s maximaal twee werkdagen na de vastgelegde uiterste termijn voor rapportage van lid 2, d.w.z. tot 17.59 uur Centraal-Europese Tijd (CET) op de tweede werkdag, om gecorrigeerde informatie te rapporteren.

5. Verspreiding van de lijst van LFI’s

Om 18.00 uur CET op de tweede werkdag na de rapportagetermijn van lid 2, maakt de ECB een kopie van de reeks gegevens betreffende LFI’s, met uitzondering van als vertrouwelijk gemarkeerde waarden. De bijgewerkte informatie is beschikbaar op de volgende dag vanaf 12.00 uur CET.

De ECB publiceert geen als vertrouwelijk gemarkeerde waarden.

Tegelijkertijd met het vrijgeven van de lijst van LFI’s op haar website, stuurt de ECB de lijst naar de NCB’s via het RIAD Data Exchange Systeem.

▼B

Artikel 21

Verificatie

Onverminderd het recht van de ECB tot verificatie zoals neergelegd in Verordening (EG) nr. 2533/98 en Verordening ECB/2001/13, houden de NCB's toezicht op en staan ze in voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van aan de ECB beschikbaar gestelde statistische informatie.

Artikel 22

Transmissienormen

Voor de elektronische transmissie van de door de ECB vereiste statistische informatie maken de NCB's gebruik van de door het ESCB verstrekte faciliteit „ESCB-Net”. Voor deze elektronische uitwisseling van statistische informatie wordt het door het Comité statistieken overeengekomen standaardformaat gebruikt. Dit neemt niet weg dat, met voorafgaande toestemming van de ECB, andere middelen kunnen worden gebruikt als noodoplossing voor het verzenden van statistische informatie.

Artikel 23

Vereenvoudigde wijzigingsprocedure

De directie van de ECB kan, met inachtneming van het standpunt van het Comité statistieken, technische wijzigingen in de bijlagen bij dit richtsnoer doorvoeren die het onderliggende conceptuele kader niet veranderen en geen effect hebben op de rapportagelast van informatieplichtigen in lidstaten.

▼M2

Artikel 24

Publicatie

NCB’s gaan niet over tot publicatie van de nationale bijdragen aan de maandelijkse monetaire aggregaten van het eurogebied en de tegenposten daarvan voordat de ECB deze aggregaten heeft gepubliceerd. Indien NCB’s dergelijke gegevens publiceren, komen deze overeen met de gegevens voor de laatst gepubliceerde aggregaten van het eurogebied. Indien NCB’s door de ECB gepubliceerde aggregaten van het eurogebied reproduceren, doen zij zulks accuraat.

▼B

Artikel 25

Intrekking

Richtsnoer ECB/2003/2 wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 26

Inwerkingtreding

Dit richtsnoer treedt in werking op de derde dag na inwerkingtreding van Verordening ECB/2007/8.

Artikel 27

Geadresseerden

Dit richtsnoer geldt voor alle centrale banken van het Eurosysteem.
BIJLAGE I

CONCORDANTIETABELLEN

De concordantietabellen leggen een gedetailleerd verband tussen de posten op de financieel administratieve balans en de posten die voor statistische doeleinden moeten worden gerapporteerd.

De linkerkant van de concordantietabellen vermeldt voor elke cel van tabel 1, 2, 3 en 4 van bijlage 1 bij Verordening ECB/2001/13 postnummer, beschrijving en uitsplitsing; de rechterkant van de concordantietabellen geeft voor elke financieel administratieve post het postnummer, de beschrijving en de verzochte uitsplitsing. Bepaalde balansposten van Verordening ECB/2001/13 zijn niet van toepassing op de balans van de ECB en NCB's (aangeduid als „n.v.t.”).CONCORDANTIETABEL

(Maandelijkse gegevens)

Concordantietabel. Paarsgewijze overeenkomst van posten.

PASSIVA

Standen

Verordening ECB/2001/13 — bijlage 1 — tabel 1

Formaat financieel administratieve balans

Post

Beschrijving

Uitsplitsing

Post

Beschrijving

Verdere uitsplitsing

Ingezetenschap

Sector

Subsector

Looptijd

Ingezetenschap

Type

Valuta

Sector

Subsector

Looptijd

8

Geld in omloop

1

Bankbiljetten in omloop

9

Deposito's (alle valuta's)

Binnenland

MFI's

2,1

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — rekeningen-courant (het minimumreservesysteem bestrijkend)

Binnenland

2,2

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — depositofaciliteit

Binnenland

2,3

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's met vaste looptijd

Binnenland

2,4

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — „fine-tuning”-transacties met wederinkoop

Binnenland

2,5

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's in verband met margeverplichtingen

Binnenland

3

Overige verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

10,1

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen uit hoofde van overdracht van externe reserves (alleen ECB-balans)

Binnenland

10,2

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen ingevolge promesses tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen (alleen balans van NCB's)

Binnenland

10,4

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — overige verplichtingen binnen het Eurosysteem

Binnenland

12

Overige passiva

Binnenland

Deposito's

Alle valuta's

MFI's

9

Deposito's (alle valuta's)

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Centrale overheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Niet-MFI's

Centrale overheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Niet-MFI's

Centrale overheid

12

Overige passiva

Binnenland

Deposito's

Alle valuta's

Niet-MFI's

Centrale overheid

9

Deposito's (alle valuta's)

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

2,1

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — rekeningen-courant (het minimumreservesysteem bestrijkend)

Overige deelnemende lidstaten

2,2

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — depositofaciliteit

Overige deelnemende lidstaten

2,3

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

2,4

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — „fine-tuning”-transacties met wederinkoop

Overige deelnemende lidstaten

2,5

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's in verband met margeverplichtingen

Overige deelnemende lidstaten

3

Overige verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

10,1

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen uit hoofde van overdracht van externe reserves (alleen ECB-balans)

Overige deelnemende lidstaten

10,2

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen ingevolge promesses tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen (alleen balans van NCB's)

Overige deelnemende lidstaten

10,4

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — overige verplichtingen binnen het Eurosysteem

Overige deelnemende lidstaten

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Deposito's

Alle valuta's

MFI's

9

Deposito's (alle valuta's)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Centrale overheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Centrale overheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Centrale overheid

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Deposito's

Alle valuta's

Niet-MFI's

Centrale overheid

9

Deposito's (alle valuta's)

Rest van de wereld

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

8,2

Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

12

Overige passiva

Rest van de wereld

Deposito's

Alle valuta's

9

Deposito's (alle valuta's)

Rest van de wereld

Naar looptijd (2 groepen)

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Naar looptijd (2 groepen)

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Naar looptijd (2 groepen)

8,2

Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

Naar looptijd (2 groepen)

12

Overige passiva

Rest van de wereld

Deposito's

Alle valuta's

Naar looptijd (2 groepen)

9e

Deposito's (euro)

Binnenland

MFI's

2,1

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — rekeningen-courant (het minimumreservesysteem bestrijkend)

Binnenland

2,2

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — depositofaciliteit

Binnenland

2,3

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's met vaste looptijd

Binnenland

2,4

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — „fine-tuning”-transacties met wederinkoop

Binnenland

2,5

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's in verband met margeverplichtingen

Binnenland

3

Overige verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

10,1

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen uit hoofde van overdracht van externe reserves (alleen ECB-balans)

Binnenland

10,2

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen ingevolge promesses tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen (alleen balans van NCB's)

Binnenland

10,4

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — overige verplichtingen binnen het Eurosysteem

Binnenland

12

Overige passiva

Binnenland

Deposito's

Euro

9e

Deposito's (euro)

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

2,1

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — rekeningen-courant (het minimumreservesysteem bestrijkend)

Overige deelnemende lidstaten

2,2

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — depositofaciliteit

Overige deelnemende lidstaten

2,3

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

2,4

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — „fine-tuning”-transacties met wederinkoop

Overige deelnemende lidstaten

2,5

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's in verband met margeverplichtingen

Overige deelnemende lidstaten

3

Overige verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

10,1

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen uit hoofde van overdracht van externe reserves (alleen ECB-balans)

Overige deelnemende lidstaten

10,2

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen ingevolge promesses tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen (alleen balans van NCB's)

Overige deelnemende lidstaten

10,4

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — overige verplichtingen binnen het Eurosysteem

Overige deelnemende lidstaten

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Deposito's

Euro

MFI's

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige overheid

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Overige overheid

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige financiële intermediairs

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Niet-financiële vennootschappen

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Huishoudens

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Overige ingezetenen

Huishoudens

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige overheid

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Overige overheid

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige financiële intermediairs

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Niet-financiële vennootschappen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

9.1e

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Huishoudens

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Huishoudens

9.2e

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Met vaste looptijd

Niet-MFI's

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Euro

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2e

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Euro

Niet-MFI's

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

9.3e

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3e

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3e

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3e

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3e

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3e

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3e

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3e

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3e

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3e

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3e

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3e

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.4e

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Repo's

Overige overheid

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Overige overheid

9.4e

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Repo's

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

9.4e

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Repo's

Overige financiële intermediairs

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

9.4e

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Repo's

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Niet-MFI's

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

9.4e

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Repo's

Niet-financiële vennootschappen

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

9.4e

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Binnenland

Repo's

Huishoudens

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Huishoudens

9.4e

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Overige overheid

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Overige overheid

9.4e

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

9.4e

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Overige financiële intermediairs

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

9.4e

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

9.4e

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Niet-financiële vennootschappen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

9.4e

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Huishoudens

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Euro

Niet-MFI's

Huishoudens

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige overheid

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige overheid

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige ingezetenen

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige financiële intermediairs

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Euro

Niet-MFI's

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Niet-financiële vennootschappen

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Huishoudens

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Huishoudens

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige overheid

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige overheid

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige ingezetenen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige financiële intermediairs

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Niet-financiële vennootschappen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

9.1x

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Huishoudens

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Huishoudens

9.2x

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige overheid

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

9.2x

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Huishoudens

Naar looptijd (3 groepen)

9.3x

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3x

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3x

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3x

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3x

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3x

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3x

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3x

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3x

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3x

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3x

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.3x

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Naar looptijd (2 groepen)

n.v.t.

n.v.t.

9.4x

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

Overige overheid

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige overheid

9.4x

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

Overige ingezetenen

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

9.4x

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

Overige financiële intermediairs

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Niet-MFI's

Overige financiële intermediairs

9.4x

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Niet-MFI's

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

9.4x

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

Niet-financiële vennootschappen

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Niet-financiële vennootschappen

9.4x

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

Huishoudens

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Huishoudens

9.4x

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Overige overheid

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige overheid

9.4x

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Overige ingezetenen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

9.4x

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Overige ingezetenen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

9.4x

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Overige ingezetenen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

9.4x

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Overige ingezetenen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

9.4x

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Overige ingezetenen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Vreemde valuta

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

10

Aandelen/participaties in geldmarktfondsen

n.v.t.

n.v.t.

11e

Uitgegeven schuldbewijzen

tot en met 1 jaar

4

Uitgegeven schuldbewijzen

tot en met 1 jaar

11e

Uitgegeven schuldbewijzen

langer dan 1 & tot en met 2 jaar

n.v.t.

n.v.t.

11e

Uitgegeven schuldbewijzen

langer dan 2 jaar

n.v.t.

n.v.t.

11x

Uitgegeven schuldbewijzen

tot en met 1 jaar

n.v.t.

n.v.t.

11x

Uitgegeven schuldbewijzen

langer dan 1 & tot en met 2 jaar

n.v.t.

n.v.t.

11x

Uitgegeven schuldbewijzen

langer dan 2 jaar

n.v.t.

n.v.t.

12

Kapitaal en reserves

(11)

(Overige activa)

12

Overige passiva

Kapitaal en reserves

13

Voorzieningen

Kapitaal en reserves

14

Herwaarderingsrekeningen

15

Kapitaal en reserves

13

Overige passiva

10,3

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen in verband met de toedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem

Overige passiva

11

Vereveningsposten

Overige passiva

12

Overige passiva

Overige passiva

13

Voorzieningen

Overige passiva

CB3

Tegenwaarde van bijzondere trekkingsrechten

9

Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF

Binnenlandse posities binnen het Eurosysteem gelden alleen voor de ECB en de Deutsche BundesbankCONCORDANTIETABEL

(Maandelijkse gegevens)

Concordantietabel. Paarsgewijze overeenkomst van posten.

ACTIVA

Standen

Verordening ECB/2001/13 — bijlage 1 — tabel 1

Formaat financieel administratieve balans

Post

Beschrijving

Uitsplitsing

Post

Beschrijving

Verdere uitsplitsing

Ingezetenschap

Sector

Subsector

Doel

Looptijd

Ingezetenschap

Type

Sector

Subsector

Doel

Looptijd/valuta

1

Kasmiddelen (alle valuta's)

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Kasmiddelen

11

Overige activa

1e

Kasmiddelen, waarvan in euro

11

Overige activa

2

Leningen

Binnenland

MFI's

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

5,1

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — basis-herfinancieringstransacties

Binnenland

5,2

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — langerlopende herfinancieringstransacties

Binnenland

5,3

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — „fine-tuning”-transacties met wederinkoop

Binnenland

5,4

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — structurele transacties met wederinkoop

Binnenland

5,5

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — marginale beleningsfaciliteit

Binnenland

5,6

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — kredieten in verband met margeverplichtingen

Binnenland

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Leningen

9,2

Vorderingen binnen het Eurosysteem — vorderingen uit hoofde van overdracht van externe reserves (alleen balans van NCB's)

Binnenland

9,3

Vorderingen binnen het Eurosysteem — vorderingen ingevolge promesses tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen (alleen ECB-balans)

Binnenland

9,5

Vorderingen binnen het Eurosysteem — overige vorderingen binnen het Eurosysteem

Binnenland

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

MFI's

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Leningen

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overheid

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Consumptief krediet

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Huishoudens

Consumptief krediet

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Consumptief krediet

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Lening voor huisaankoop

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Huishoudens

Lening voor huisaankoop

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Lening voor huisaankoop

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Overige (restpost)

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Huishoudens

Overige (restpost)

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Overige (restpost)

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

5,1

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — basis-herfinancieringstransacties

Overige deelnemende lidstaten

5,2

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — langerlopende herfinancieringstransacties

Overige deelnemende lidstaten

5,3

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — „fine-tuning”-transacties met wederinkoop

Overige deelnemende lidstaten

5,4

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — structurele transacties met wederinkoop

Overige deelnemende lidstaten

5,5

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — marginale beleningsfaciliteit

Overige deelnemende lidstaten

5,6

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — kredieten in verband met margeverplichtingen

Overige deelnemende lidstaten

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

9,2

Vorderingen binnen het Eurosysteem — vorderingen uit hoofde van overdracht van externe reserves (alleen balans van NCB's)

Overige deelnemende lidstaten

9,3

Vorderingen binnen het Eurosysteem — vorderingen ingevolge promesses tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen (alleen ECB-balans)

Overige deelnemende lidstaten

9,5

Vorderingen binnen het Eurosysteem — overige vorderingen binnen het Eurosysteem

Overige deelnemende lidstaten

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

MFI's

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Niet-MFI's

Overheid

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Consumptief krediet

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Huishoudens

Consumptief krediet

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Consumptief krediet

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Lening voor huisaankoop

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Huishoudens

Lening voor huisaankoop

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Lening voor huisaankoop

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Overige (restpost)

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Huishoudens

Overige (restpost)

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Overige (restpost)

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen

Rest van de wereld

2,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Leningen

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Leningen

4,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

2

Leningen

Rest van de wereld

tot en met 1 jaar

2,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Leningen

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

tot en met 1 jaar

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Leningen

tot en met 1 jaar

4,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

tot en met 1 jaar

2

Leningen

Rest van de wereld

Langer dan 1 jaar

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

langer dan 1 jaar

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Leningen

langer dan 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

langer dan 1 jaar

2e

Leningen, waarvan in euro

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Leningen

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overheid

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Niet-MFI's

Overheid

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Euro

2e

Leningen, waarvan in euro

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

Euro

3e

Effecten met uitzondering van aandelen — euro

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overheid

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overheid

Euro

3e

Effecten met uitzondering van aandelen — euro

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Euro

3e

Effecten met uitzondering van aandelen — euro

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overheid

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overheid

Euro

3e

Effecten met uitzondering van aandelen — euro

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Euro

3e

Effecten met uitzondering van aandelen — euro

Binnenland

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

MFI's

Naar looptijd (3 groepen) / Euro

3e

Effecten met uitzondering van aandelen — euro

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

MFI's

Naar looptijd (3 groepen) / Euro

3x

Effecten met uitzondering van aandelen — vreemde valuta's

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overheid

Vreemde valuta's

3x

Effecten met uitzondering van aandelen — vreemde valuta's

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Vreemde valuta's

3x

Effecten met uitzondering van aandelen — vreemde valuta's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overheid

Vreemde valuta's

3x

Effecten met uitzondering van aandelen — vreemde valuta's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Vreemde valuta's

3x

Effecten met uitzondering van aandelen — vreemde valuta's

Binnenland

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

MFI's

Naar looptijd (3 groepen) / Niet tot het eurogebied behorende valuta's

3x

Effecten met uitzondering van aandelen — vreemde valuta's

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

MFI's

Naar looptijd (3 groepen) / Niet tot het eurogebied behorende valuta's

3

Effecten met uitzondering van aandelen

Rest van de wereld

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Effecten (met uitzondering van aandelen)

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Effecten (met uitzondering van aandelen)

11

Overige activa

Rest van de wereld

Effecten (met uitzondering van aandelen)

4

Aandelen/participaties in geldmarktfondsen

Binnenland

MFI's

11

Overige activa

Binnenland

Aandelen/participaties in geldmarktfondsen

4

Aandelen/participaties in geldmarktfondsen

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Aandelen/participaties in geldmarktfondsen

5

Aandelen en overige deelnemingen

Binnenland

MFI's

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Aandelen en overige deelnemingen

9,1

Vorderingen binnen het Eurosysteem — deelneming in ECB (alleen balans van NCB's)

Binnenland

11

Overige activa

Binnenland

Aandelen en overige deelnemingen

MFI's

5

Aandelen en overige deelnemingen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

11

Overige activa

Binnenland

Aandelen en overige deelnemingen

Niet-MFI's

5

Aandelen en overige deelnemingen

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Aandelen en overige deelnemingen

9,1

Vorderingen binnen het Eurosysteem — deelneming in ECB (alleen balans van NCB's)

Overige deelnemende lidstaten

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Aandelen en overige deelnemingen

MFI's

5

Aandelen en overige deelnemingen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Aandelen en overige deelnemingen

Niet-MFI's

5

Aandelen en overige deelnemingen

Rest van de wereld

11

Overige activa

Rest van de wereld

Aandelen en overige deelnemingen

6

Vaste activa

11

Overige activa

Vaste activa

7

Overige activa

9,4

Vorderingen binnen het Eurosysteem — netto vorderingen in verband met de toedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem

Overige activa

10

Vereveningsposten

Overige activa

11

Overige activa

Vaste activa

CB1

Goud & goudvorderingen (alleen monetair goud)

1

Goud en goudvorderingen

CB2

Van het IMF te ontvangen posten — trekkingsrechten, bijzondere trekkingsrechten, overige vorderingen

2,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Bijzondere trekkingsrechten

Binnenlandse posities binnen het Eurosysteem gelden alleen voor de ECB en de Deutsche BundesbankCONCORDANTIETABEL

Sectorale uitsplitsing (Driemaandelijkse gegevens)

Concordantietabel. Paarsgewijze overeenkomst van posten.

PASSIVA

Standen

Verordening ECB/2001/13 — bijlage 1 — tabel 2

Formaat financieel administratieve balans

Post

Beschrijving

Uitsplitsing

Post

Beschrijving

Verdere uitsplitsing

Ingezetenschap

Sector

Subsectoren

Ingezetenschap

Type

Sector

Subsectoren

Looptijd

9

Deposito's (alle valuta's)

Rest van de wereld

Banken

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Banken

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Banken

8,2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

12

Overige passiva

Rest van de wereld

Banken

9

Deposito's (alle valuta's)

Rest van de wereld

Niet-banken

Overheid

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Niet-banken

Overheid

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Niet-banken

Overheid

12

Overige passiva

Rest van de wereld

Niet-banken

Overheid

9

Deposito's (alle valuta's)

Rest van de wereld

Niet-banken

Overige ingezetenen

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Niet-banken

Overige ingezetenen

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Niet-banken

Overige ingezetenen

12

Overige passiva

Rest van de wereld

Niet-banken

Overige ingezetenen

9,1

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Deelstaatoverheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Deelstaatoverheid

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Overheid

Deelstaatoverheid

9,1

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Lagere overheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Lagere overheid

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Overheid

Lagere overheid

9,1

Onmiddellijk opvraagbaar

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

12

Overige passiva

Binnenland

Onmiddellijk opvraagbaar

Overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

9,1

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Deelstaatoverheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Deelstaatoverheid

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Overheid

Deelstaatoverheid

9,1

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Lagere overheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Lagere overheid

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Overheid

Lagere overheid

9,1

Onmiddellijk opvraagbaar

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Onmiddellijk opvraagbaar

Overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

9,2

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Met vaste looptijd

Deelstaatoverheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

Deelstaatoverheid

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Overheid

Deelstaatoverheid

9,2

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Met vaste looptijd

Lagere overheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

Lagere overheid

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Overheid

Lagere overheid

9,2

Met vaste looptijd

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Met vaste looptijd

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Met vaste looptijd

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

12

Overige passiva

Binnenland

Met vaste looptijd

Overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

9,2

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Deelstaatoverheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Deelstaatoverheid

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Overheid

Deelstaatoverheid

9,2

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Lagere overheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Lagere overheid

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Overheid

Lagere overheid

9,2

Met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Met vaste looptijd

Overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

9,3

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

n.v.t.

n.v.t.

9,3

Met opzegtermijn

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

n.v.t.

n.v.t.

9,3

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

n.v.t.

n.v.t.

9,3

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

n.v.t.

n.v.t.

9,3

Met opzegtermijn

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

n.v.t.

n.v.t.

9,4

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Repo's

Deelstaatoverheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

Deelstaatoverheid

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Overheid

Deelstaatoverheid

9,4

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Repo's

Lagere overheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

Lagere overheid

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Overheid

Lagere overheid

9,4

Repo's

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

Repo's

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Repo's

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

9,4

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaatoverheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Deelstaatoverheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Deelstaatoverheid

12

Overige passiva

Binnenland

Repo's

Overheid

Deelstaatoverheid

9,4

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Lagere overheid

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Lagere overheid

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Overheid

Lagere overheid

9,4

Repo's

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Repo's

Overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingenCONCORDANTIETABEL

Sectorale uitsplitsing (Driemaandelijkse gegevens)

Concordantietabel. Paarsgewijze overeenkomst van posten.

ACTIVA

Standen

Verordening ECB/2001/13 — bijlage 1 — tabel 2

Formaat financieel administratieve balans

Post

Beschrijving

Uitsplitsing

Post

Beschrijving

Verdere uitsplitsing

Ingezetenschap

Sector

Subsectoren

Ingezetenschap

Type

Sector

Subsector

Looptijd

2

Leningen

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Centrale overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Centrale overheid

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Leningen

Centrale overheid

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Overheid

Centrale overheid

2

Leningen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Centrale overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Centrale overheid

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Centrale overheid

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Overheid

Centrale overheid

2

Leningen

Rest van de wereld

Banken

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Banken

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Leningen

Banken

4,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Banken

2

Leningen

Rest van de wereld

Niet-banken

Overheid

2,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Leningen

Overheid

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Niet-banken

Overheid

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Leningen

Niet-banken

Overheid

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Niet-banken

Overheid

2

Leningen

Rest van de wereld

Niet-banken

Overige ingezetenen

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Niet-banken

Overige ingezetenen

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Leningen

Niet-banken

Overige ingezetenen

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Niet-banken

Overige ingezetenen

2

Leningen (3 looptijdgroepen)

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaat-overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (3 groepen)

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Leningen

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Overheid

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen (3 looptijdgroepen)

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Lagere overheid

Naar looptijd (3 groepen)

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Leningen

Lagere overheid

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Overheid

Lagere overheid

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen (3 looptijdgroepen)

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

Naar looptijd (3 groepen)

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Leningen

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Leningen

Overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen (3 looptijdgroepen)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaat-overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (3 groepen)

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Overheid

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen (3 looptijdgroepen)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Lagere overheid

Naar looptijd (3 groepen)

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Lagere overheid

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Overheid

Lagere overheid

Naar looptijd (3 groepen)

2

Leningen (3 looptijdgroepen)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

Naar looptijd (3 groepen)

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

Naar looptijd (3 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Centrale overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Centrale overheid

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Overheid

Centrale overheid

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Centrale overheid

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overheid

Centrale overheid

3

Effecten met uitzondering van aandelen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Centrale overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Centrale overheid

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Overheid

Centrale overheid

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Centrale overheid

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overheid

Centrale overheid

3

Effecten met uitzondering van aandelen

Rest van de wereld

Banken

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Banken

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Banken

11

Overige activa

Rest van de wereld

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Banken

3

Effecten met uitzondering van aandelen

Rest van de wereld

Niet-banken

Overheid

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-banken

Overheid

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-banken

Overheid

11

Overige activa

Rest van de wereld

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-banken

Overheid

3

Effecten met uitzondering van aandelen

Rest van de wereld

Niet-banken

Overige ingezetenen

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-banken

Overige ingezetenen

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-banken

Overige ingezetenen

11

Overige activa

Rest van de wereld

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-banken

Overige ingezetenen

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaat-overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (2 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Overheid

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (2 groepen)

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (2 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overheid

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (2 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Lagere overheid

Naar looptijd (2 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Overheid

Lagere overheid

Naar looptijd (2 groepen)

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Lagere overheid

Naar looptijd (2 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overheid

Lagere overheid

Naar looptijd (2 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Binnenland

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

Naar looptijd (2 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

Naar looptijd (2 groepen)

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

Naar looptijd (2 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

Naar looptijd (2 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (2 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (2 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (2 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (2 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (2 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (2 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (2 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Binnenland

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (2 groepen)

11

Overige activa

Binnenland

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (2 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

n.v.t.

n.v.t.

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Deelstaat-overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (2 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Overheid

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (2 groepen)

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (2 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overheid

Deelstaatoverheid

Naar looptijd (2 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Lagere overheid

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Lagere overheid

Naar looptijd (2 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Overheid

Lagere overheid

Naar looptijd (2 groepen)

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Lagere overheid

Naar looptijd (2 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overheid

Lagere overheid

Naar looptijd (2 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overheid

Overige overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

Naar looptijd (2 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

Naar looptijd (2 groepen)

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

Naar looptijd (2 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overheid

Wettelijke sociale verzekerings-instellingen

Naar looptijd (2 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (2 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (2 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

Naar looptijd (2 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (2 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (2 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

Naar looptijd (2 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (2 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (2 groepen)

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Effecten (met uitzondering van aandelen)

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

Naar looptijd (2 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (2 looptijdgroepen)

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Huishoudens

n.v.t.

n.v.t.

5

Aandelen en overige deelnemingen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

11

Overige activa

Binnenland

Aandelen en overige deelnemingen

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

5

Aandelen en overige deelnemingen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

11

Overige activa

Binnenland

Aandelen en overige deelnemingen

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

5

Aandelen en overige deelnemingen

Binnenland

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

11

Overige activa

Binnenland

Aandelen en overige deelnemingen

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

5

Aandelen en overige deelnemingen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Aandelen en overige deelnemingen

Overige ingezetenen

Overige financiële intermediairs

5

Aandelen en overige deelnemingen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Aandelen en overige deelnemingen

Overige ingezetenen

Verzekerings-instellingen en pensioenfondsen

5

Aandelen en overige deelnemingen

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappen

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Aandelen en overige deelnemingen

Overige ingezetenen

Niet-financiële vennootschappenCONCORDANTIETABEL

Uitsplitsing naar land (Driemaandelijkse gegevens)

Concordantietabel. Paarsgewijze overeenkomst van posten

PASSIVA

Standen

Verordening ECB/2001/13 — bijlage 1 — tabel 3

Formaat financieel administratieve balans

Post

Beschrijving

Ingezetenschap

Sector

Post

Beschrijving

Verdere uitsplitsing

Ingezetenschap

Sector

9

Deposito's (alle valuta's)

EU-landen (exclusief binnenland)

MFI's

2,1

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — rekeningen-courant (het minimumreservesysteem bestrijkend)

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

--x-y-z

2,2

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — depositofaciliteit

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

2,3

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's met vaste looptijd

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

2,4

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — „fine-tuning”-transacties met wederinkoop

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

2,5

Verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — deposito's in verband met margeverplichtingen

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

3

Overige verplichtingen aan kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten):

--x-y-z

MFI's

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten):

--x-y-z

MFI's

8,2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten):

--x-y-z

10,1

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen uit hoofde van overdracht van externe reserves

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

10,2

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — verplichtingen ingevolge promesses tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen (alleen balans van NCB's)

(DE)

10,4

Verplichtingen binnen het Eurosysteem — overige verplichtingen binnen het Eurosysteem

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

12

Overige passiva

EU-landen

MFI's

9

Deposito's (alle valuta's)

Rest van de wereld (excl. EU) totaal

MFI's

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Rest van de wereld (excl. EU)

Banken

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Rest van de wereld (excl. EU)

Banken

12

Overige passiva

Rest van de wereld (excl. EU)

Banken

9

Deposito's (alle valuta's)

EU-landen (excl. binnenland)

Niet-MFI's

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

--x-y-z

5,2

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overige passiva

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten):

--x-y-z

MFI's

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten):

--x-y-z

Niet-MFI's

12

Overige passiva

EU-landen

Niet-MFI's

9

Deposito's (alle valuta's)

Rest van de wereld (excl. EU) totaal

Niet-MFI's

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Rest van de wereld (excl. EU)

Niet-banken

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Rest van de wereld (excl. EU)

Niet-banken

12

Overige passiva

Rest van de wereld (excl. EU)

Niet-bankenCONCORDANTIETABEL

Uitsplitsing naar land (Driemaandelijkse gegevens)

Concordantietabel. Paarsgewijze overeenkomst van posten

ACTIVA

Standen

Verordening ECB/2001/13 — bijlage 1 — tabel 3

Formaat financieel administratieve balans

Post

Beschrijving

Uitsplitsing

Post

Beschrijving

Verdere uitsplitsing

Ingezetenschap

Sector

Looptijd

Ingezetenschap

Type

Sector

Looptijd

2

Leningen (alle valuta's)

EU-landen (excl. binnenland) — x-y-z

MFI's

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten):

--x-y-z

Leningen

MFI's

-- x-y-z

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

Leningen

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten): -

-x-y-z

Leningen

MFI's

4,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten):

--x-y-z

5,1

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — basis-herfinancieringstransacties

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

5,2

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — langerlopende herfinancieringstransacties

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

5,3

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — „fine-tuning”-transacties met wederinkoop

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

5,4

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — structurele transacties met wederinkoop

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

5,5

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — marginale beleningsfaciliteit

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

5,6

Kredietverlening aan kredietinstellingen binnen het eurogebied in verband met monetaire beleidstransacties, luidende in euro — kredieten in verband met margeverplichtingen

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

Leningen

9,2

Vorderingen binnen het Eurosysteem — vorderingen uit hoofde van overdracht van externe reserves (alleen balans van NCB's)

(DE)

9,3

Vorderingen binnen het Eurosysteem — vorderingen ingevolge promesses tegenover de uitgifte van ECB-schuldbewijzen (alleen ECB-balans)

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

9,5

Vorderingen binnen het Eurosysteem — overige vorderingen binnen het Eurosysteem

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

11

Overige activa

EU-landen

Leningen

MFI's

2

Leningen (alle valuta's)

Rest van de wereld (excl. EU) totaal

MFI's

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Rest van de wereld (excl. EU)

Leningen

Banken

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Rest van de wereld (excl. EU)

Leningen

Banken

11

Overige activa

Rest van de wereld (excl. EU)

Leningen

Banken

2

Leningen (alle valuta's)

EU-landen (excl. binnenland)

Niet-MFI's

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten):

--x-y-z

Leningen

Niet-MFI's

--x-y-z

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

Leningen

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten):

--x-y-z

Leningen

Niet-MFI's

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

Leningen

11

Overige activa

EU-landen

Leningen

Niet-MFI's

2

Leningen (alle valuta's)

Rest van de wereld (excl. EU) totaal

Niet-MFI's

2,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Rest van de wereld (excl. EU)

Leningen

Niet-banken

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Rest van de wereld (excl. EU)

Leningen

Niet-banken

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Rest van de wereld (excl. EU)

Leningen

Niet-banken

11

Overige activa

Rest van de wereld (excl. EU)

Leningen

Niet-banken

3

Effecten met uitzondering van aandelen (alle valuta's)

EU-landen (excl. binnenland)

MFI's

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten):

--x-y-z

Effecten met uitzondering van aandelen

MFI's

--x-y-z

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

Effecten met uitzondering van aandelen

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten):

--x-y-z

Effecten met uitzondering van aandelen

MFI's

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

Effecten met uitzondering van aandelen

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

Effecten met uitzondering van aandelen

MFI's

11

Overige activa

EU-landen

Effecten met uitzondering van aandelen

MFI's

3

Effecten met uitzondering van aandelen (alle valuta's)

Rest van de wereld (excl. EU) totaal

MFI's

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Rest van de wereld (excl. EU)

Effecten met uitzondering van aandelen

Banken

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Rest van de wereld (excl. EU)

Effecten met uitzondering van aandelen

Banken

11

Overige activa

Rest van de wereld (excl. EU)

Effecten met uitzondering van aandelen

Banken

3

Effecten met uitzondering van aandelen (alle valuta's)

EU-landen (excl. binnenland)

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten):

--x-y-z

Effecten met uitzondering van aandelen

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

--x-y-z

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

Effecten met uitzondering van aandelen

Naar looptijd (3 groepen)

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten):

--x-y-z

Effecten met uitzondering van aandelen

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

Effecten met uitzondering van aandelen

Naar looptijd (3 groepen)

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

Effecten met uitzondering van aandelen

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

11

Overige activa

EU-landen

Effecten met uitzondering van aandelen

MFI's

Naar looptijd (3 groepen)

3

Effecten met uitzondering van aandelen (alle valuta's)

EU-landen (excl. binnenland)

Niet-MFI's

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten):

--x-y-z

Effecten met uitzondering van aandelen

Niet-MFI's

--x-y-z

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

Effecten met uitzondering van aandelen

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten):

--x-y-z

Effecten met uitzondering van aandelen

Niet-MFI's

7

Effecten van ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

Effecten met uitzondering van aandelen

Niet-MFI's

8

Overheidsschuld, luidende in euro

Overige deelnemende lidstaten:

--a-b-c

Effecten met uitzondering van aandelen

11

Overige activa

EU-landen

Effecten met uitzondering van aandelen

Niet-MFI's

3

Effecten met uitzondering van aandelen (alle valuta's)

Rest van de wereld (excl. EU) totaal

Niet-MFI's

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Rest van de wereld (excl. EU)

Effecten met uitzondering van aandelen

Niet-banken

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Rest van de wereld (excl. EU)

Effecten met uitzondering van aandelen

Niet-banken

11

Overige activa

Rest van de wereld (excl. EU)

Effecten met uitzondering van aandelen

Niet-banken

4

Aandelen/participaties in geldmarktfondsen

EU-landen (excl. binnenland)

-x-y-z

11

Overige activa

EU-landen

Aandelen/participaties in geldmarktfondsen

4

Aandelen/participaties in geldmarktfondsen

Rest van de wereld (excl. EU) totaal

11

Overige activa

Rest van de wereld (excl. EU) totaal

Aandelen/participaties in geldmarktfondsen

5

Aandelen en overige deelnemingen

EU-landen (excl. binnenland)

-x-y-z

6

Overige vorderingen op kredietinstellingen binnen het eurogebied, luidende in euro

EU-landen (niet-deelnemende lidstaten):

--x-y-z

Aandelen en overige deelnemingen

9,1

Vorderingen binnen het Eurosysteem — deelneming in ECB (alleen balans van NCB's)

(DE)

11

Overige activa

EU-landen

Aandelen en overige deelnemingen

5

Aandelen en overige deelnemingen

Rest van de wereld (excl. EU) totaal

11

Overige activa

Rest van de wereld (excl. EU)

Aandelen en overige deelnemingenCONCORDANTIETABEL

Uitsplitsing naar valuta (Driemaandelijkse gegevens)

Concordantietabel. Paarsgewijze overeenkomst van posten.

PASSIVA

Standen

Verordening ECB/2001/13 — bijlage 1 — tabel 4

Formaat financieel administratieve balans

Post

Beschrijving

Uitsplitsing

Post

Beschrijving

Verdere uitsplitsing

Sector

Valuta

Looptijd

Ingezetenschap

Sector

Valuta

Looptijd

9A

Deposito's — binnenland

MFI's

Valuta's van overige lidstaten totaal

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Valuta's van overige lidstaten totaal

12

Overige passiva

Binnenland

MFI's

Valuta's van overige lidstaten totaal

9A

Deposito's — binnenland

MFI's

DKK

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

DKK

12

Overige passiva

Binnenland

MFI's

DKK

9A

Deposito's — binnenland

MFI's

SEK

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

SEK

12

Overige passiva

Binnenland

MFI's

SEK

9A

Deposito's — binnenland

MFI's

GBP

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

GBP

12

Overige passiva

Binnenland

MFI's

GBP

9A

Deposito's — binnenland

MFI's

Overige valuta's totaal

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Overige valuta's totaal

12

Overige passiva

Binnenland

MFI's

Overige valuta's totaal

9A

Deposito's — binnenland

MFI's

USD

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

USD

12

Overige passiva

Binnenland

MFI's

USD

9A

Deposito's — binnenland

MFI's

JPY

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

JPY

12

Overige passiva

Binnenland

MFI's

JPY

9A

Deposito's — binnenland

MFI's

CHF

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

CHF

12

Overige passiva

Binnenland

MFI's

CHF

9A

Deposito's — binnenland

MFI's

Resterende valuta's gecombineerd

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Resterende valuta's gecombineerd

12

Overige passiva

Binnenland

MFI's

Resterende valuta's gecombineerd

9A

Deposito's — binnenland

Niet-MFI's

Euro

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Binnenland

12

Overige passiva

Binnenland

Niet-MFI's

Euro

9A

Deposito's — binnenland

Niet-MFI's

Valuta's van overige lidstaten totaal

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Valuta's van overige lidstaten totaal

12

Overige passiva

Binnenland

Niet-MFI's

Valuta's van overige lidstaten totaal

9A

Deposito's — binnenland

Niet-MFI's

DKK

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

DKK

12

Overige passiva

Binnenland

Niet-MFI's

DKK

9A

Deposito's — binnenland

Niet-MFI's

SEK

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

SEK

12

Overige passiva

Binnenland

Niet-MFI's

SEK

9A

Deposito's — binnenland

Niet-MFI's

GBP

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

GBP

12

Overige passiva

Binnenland

Niet-MFI's

GBP

9A

Deposito's — binnenland

Niet-MFI's

Overige valuta's totaal

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Overige valuta's totaal

12

Overige passiva

Binnenland

Niet-MFI's

Overige valuta's totaal

9A

Deposito's — binnenland

Niet-MFI's

USD

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

USD

12

Overige passiva

Binnenland

Niet-MFI's

USD

9A

Deposito's — binnenland

Niet-MFI's

JPY

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

JPY

12

Overige passiva

Binnenland

Niet-MFI's

JPY

9A

Deposito's — binnenland

Niet-MFI's

CHF

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

CHF

12

Overige passiva

Binnenland

Niet-MFI's

CHF

9A

Deposito's — binnenland

Niet-MFI's

Resterende valuta's gecombineerd

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Resterende valuta's gecombineerd

12

Overige passiva

Binnenland

Niet-MFI's

Resterende valuta's gecombineerd

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

MFI's

Valuta's van overige lidstaten totaal

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Valuta's van overige lidstaten totaal

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

Valuta's van overige lidstaten totaal

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

MFI's

DKK

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

DKK

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

DKK

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

MFI's

SEK

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

SEK

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

SEK

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

MFI's

GBP

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

GBP

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

GBP

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

MFI's

Overige valuta's totaal

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Overige valuta's totaal

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

Overige valuta's totaal

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

MFI's

USD

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

USD

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

USD

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

MFI's

JPY

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

JPY

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

JPY

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

MFI's

CHF

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

CHF

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

CHF

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

MFI's

Resterende valuta's gecombineerd

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Resterende valuta's gecombineerd

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

MFI's

Resterende valuta's gecombineerd

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Euro

5,1

Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — overheid

Overige deelnemende lidstaten

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Euro

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Valuta's van overige lidstaten totaal

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Valuta's van overige lidstaten totaal

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Valuta's van overige lidstaten totaal

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

DKK

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

DKK

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

DKK

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

SEK

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

SEK

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

SEK

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

GBP

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

GBP

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

GBP

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige valuta's totaal

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Overige valuta's totaal

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige valuta's totaal

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

USD

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

USD

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

USD

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

JPY

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

JPY

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

JPY

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

CHF

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

CHF

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

CHF

9B

Deposito's — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Resterende valuta's gecombineerd

7

Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Resterende valuta's gecombineerd

12

Overige passiva

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Resterende valuta's gecombineerd

9C

Deposito's — rest van de wereld

Euro

Naar looptijd (2 groepen)

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Naar looptijd (2 groepen)

12

Overige passiva

Euro

Naar looptijd (2 groepen)

9C

Deposito's — rest van de wereld

Valuta's van overige lidstaten totaal

Naar looptijd (2 groepen)

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Valuta's van overige lidstaten totaal

Naar looptijd (2 groepen)

8,2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

Valuta's van overige lidstaten totaal

Naar looptijd (2 groepen)

12

Overige passiva

Valuta's van overige lidstaten totaal

Naar looptijd (2 groepen)

9C

Deposito's — rest van de wereld

DKK

Naar looptijd (2 groepen)

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

DKK

Naar looptijd (2 groepen)

8,2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

DKK

Naar looptijd (2 groepen)

12

Overige passiva

DKK

Naar looptijd (2 groepen)

9C

Deposito's — rest van de wereld

SEK

Naar looptijd (2 groepen)

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

SEK

Naar looptijd (2 groepen)

8,2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

SEK

Naar looptijd (2 groepen)

12

Overige passiva

SEK

Naar looptijd (2 groepen)

9C

Deposito's — rest van de wereld

GBP

Naar looptijd (2 groepen)

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

GBP

Naar looptijd (2 groepen)

8,2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

GBP

Naar looptijd (2 groepen)

12

Overige passiva

GBP

Naar looptijd (2 groepen)

9C

Deposito's — rest van de wereld

Overige valuta's totaal

Naar looptijd (2 groepen)

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Overige valuta's totaal

Naar looptijd (2 groepen)

8,2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

Overige valuta's totaal

Naar looptijd (2 groepen)

12

Overige passiva

Overige valuta's totaal

Naar looptijd (2 groepen)

9C

Deposito's — rest van de wereld

USD

Naar looptijd (2 groepen)

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

USD

Naar looptijd (2 groepen)

8,2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

USD

Naar looptijd (2 groepen)

12

Overige passiva

USD

Naar looptijd (2 groepen)

9C

Deposito's — rest van de wereld

JPY

Naar looptijd (2 groepen)

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

JPY

Naar looptijd (2 groepen)

8,2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

JPY

Naar looptijd (2 groepen)

12

Overige passiva

JPY

Naar looptijd (2 groepen)

9C

Deposito's — rest van de wereld

CHF

Naar looptijd (2 groepen)

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

CHF

Naar looptijd (2 groepen)

8,2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

CHF

Naar looptijd (2 groepen)

12

Overige passiva

CHF

Naar looptijd (2 groepen)

9C

Deposito's — rest van de wereld

Resterende valuta's gecombineerd

Naar looptijd (2 groepen)

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Resterende valuta's gecombineerd

Naar looptijd (2 groepen)

8,2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

Resterende valuta's gecombineerd

Naar looptijd (2 groepen)

12

Overige passiva

Resterende valuta's gecombineerd

Naar looptijd (2 groepen)

9C

Deposito's — rest van de wereld

Banken

Alle valuta's gecombineerd

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Banken

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Banken

8,2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

12

Overige passiva

Banken

9C

Deposito's — rest van de wereld

Banken

Euro

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Banken

12

Overige passiva

Banken

Euro

9C

Deposito's — rest van de wereld

Banken

Valuta's van overige lidstaten totaal

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Banken

Valuta's van overige lidstaten totaal

8,2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

Valuta's van overige lidstaten totaal

12

Overige passiva

Banken

Valuta's van overige lidstaten totaal

9C

Deposito's — rest van de wereld

Banken

DKK

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Banken

DKK

8,2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

DKK

12

Overige passiva

Banken

DKK

9C

Deposito's — rest van de wereld

Banken

SEK

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Banken

SEK

8,2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

SEK

12

Overige passiva

Banken

SEK

9C

Deposito's — rest van de wereld

Banken

GBP

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Banken

GBP

8,2

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

GBP

12

Overige passiva

Banken

GBP

9C

Deposito's — rest van de wereld

Banken

Overige valuta's totaal

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Banken

Overige valuta's totaal

12

Overige passiva

Banken

Overige valuta's totaal

9C

Deposito's — rest van de wereld

Banken

USD

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Banken

USD

12

Overige passiva

Banken

USD

9C

Deposito's — rest van de wereld

Banken

JPY

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Banken

JPY

12

Overige passiva

Banken

JPY

9C

Deposito's — rest van de wereld

Banken

CHF

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Banken

CHF

12

Overige passiva

Banken

CHF

9C

Deposito's — rest van de wereld

Banken

Resterende valuta's gecombineerd

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Banken

Resterende valuta's gecombineerd

12

Overige passiva

Banken

Resterende valuta's gecombineerd

9C

Deposito's — rest van de wereld

Niet-banken

Alle valuta's gecombineerd

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Niet-banken

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Niet-banken

12

Overige passiva

Niet-banken

9C

Deposito's — rest van de wereld

Niet-banken

Euro

6

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Niet-banken

12

Overige passiva

Niet-banken

Euro

9C

Deposito's — rest van de wereld

Niet-banken

Valuta's van overige lidstaten totaal

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Niet-banken

Valuta's van overige lidstaten totaal

12

Overige passiva

Niet-banken

Valuta's van overige lidstaten totaal

9C

Deposito's — rest van de wereld

Niet-banken

DKK

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Niet-banken

DKK

12

Overige passiva

Niet-banken

DKK

9C

Deposito's — rest van de wereld

Niet-banken

SEK

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Niet-banken

SEK

12

Overige passiva

Niet-banken

SEK

9C

Deposito's — rest van de wereld

Niet-banken

GBP

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Niet-banken

GBP

12

Overige passiva

Niet-banken

GBP

9C

Deposito's — rest van de wereld

Niet-banken

Overige valuta's totaal

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Niet-banken

Overige valuta's totaal

12

Overige passiva

Niet-banken

Overige valuta's totaal

9C

Deposito's — rest van de wereld

Niet-banken

USD

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Niet-banken

USD

12

Overige passiva

Niet-banken

USD

9C

Deposito's — rest van de wereld

Niet-banken

JPY

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Niet-banken

JPY

12

Overige passiva

Niet-banken

JPY

9C

Deposito's — rest van de wereld

Niet-banken

CHF

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Niet-banken

CHF

12

Overige passiva

Niet-banken

CHF

9C

Deposito's — rest van de wereld

Niet-banken

Resterende valuta's gecombineerd

8,1

Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — deposito's, tegoeden en overige passiva

Niet-banken

Resterende valuta's gecombineerd

12

Overige passiva

Niet-banken

Resterende valuta's gecombineerd

11

Uitgegeven schuldbewijzen

Valuta's van overige lidstaten totaal

n.v.t.

n.v.t.

11

Uitgegeven schuldbewijzen

DKK

n.v.t.

n.v.t.

11

Uitgegeven schuldbewijzen

SEK

n.v.t.

n.v.t.

11

Uitgegeven schuldbewijzen

GBP

n.v.t.

n.v.t.

11

Uitgegeven schuldbewijzen

Overige valuta's totaal

n.v.t.

n.v.t.

11

Uitgegeven schuldbewijzen

USD

n.v.t.

n.v.t.

11

Uitgegeven schuldbewijzen

JPY

n.v.t.

n.v.t.

11

Uitgegeven schuldbewijzen

CHF

n.v.t.

n.v.t.

11

Uitgegeven schuldbewijzen

Resterende valuta's gecombineerd

n.v.t.

n.v.t.CONCORDANTIETABEL

Uitsplitsing naar valuta (Driemaandelijkse gegevens)

Concordantietabel. Paarsgewijze overeenkomst van posten.

ACTIVA

Standen

Verordening ECB/2001/13 — bijlage 1 — tabel 4

Formaat financieel administratieve balans

Post

Beschrijving

Uitsplitsing

Post

Beschrijving

Verdere uitsplitsing

Sector

Valuta

Looptijd

Ingezetenschap

Sector

Type

Valuta

Looptijd

2A

Leningen — binnenland

Niet-MFI's

Valuta's van overige lidstaten

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

11

Overige activa

Binnenland

Niet-MFI's

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2A

Leningen — binnenland

Niet-MFI's

DKK

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

DKK

11

Overige activa

Binnenland

Niet-MFI's

Leningen

DKK

2A

Leningen — binnenland

Niet-MFI's

SEK

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

SEK

11

Overige activa

Binnenland

Niet-MFI's

Leningen

SEK

2A

Leningen — binnenland

Niet-MFI's

GBP

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

GBP

11

Overige activa

Binnenland

Niet-MFI's

Leningen

GBP

2A

Leningen — binnenland

Niet-MFI's

Overige valuta's totaal

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Overige valuta's totaal

11

Overige activa

Binnenland

Niet-MFI's

Leningen

Overige valuta's totaal

2A

Leningen — binnenland

Niet-MFI's

USD

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

USD

11

Overige activa

Binnenland

Niet-MFI's

Leningen

USD

2A

Leningen — binnenland

Niet-MFI's

JPY

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

JPY

11

Overige activa

Binnenland

Niet-MFI's

Leningen

JPY

2A

Leningen — binnenland

Niet-MFI's

CHF

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

CHF

11

Overige activa

Binnenland

Niet-MFI's

Leningen

CHF

2A

Leningen — binnenland

Niet-MFI's

Resterende valuta's gecombineerd

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Binnenland

Leningen

Resterende valuta's gecombineerd

11

Overige activa

Binnenland

Niet-MFI's

Leningen

Resterende valuta's gecombineerd

2B

Leningen — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Valuta's van overige lidstaten

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2B

Leningen — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

DKK

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

DKK

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Leningen

DKK

2B

Leningen — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

SEK

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

SEK

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Leningen

SEK

2B

Leningen — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

GBP

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

GBP

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Leningen

GBP

2B

Leningen — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Overige valuta's totaal

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Overige valuta's totaal

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Leningen

Overige valuta's totaal

2B

Leningen — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

USD

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

USD

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Leningen

USD

2B

Leningen — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

JPY

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

JPY

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Leningen

JPY

2B

Leningen — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

CHF

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

CHF

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Leningen

CHF

2B

Leningen — overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Resterende valuta's gecombineerd

3

Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Overige deelnemende lidstaten

Leningen

Resterende valuta's gecombineerd

11

Overige activa

Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

Leningen

Resterende valuta's gecombineerd

2C

Leningen — rest van de wereld

Euro

tot en met 1 jaar

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Leningen

tot en met 1 jaar

4,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Euro

tot en met 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

2,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

DKK

tot en met 1 jaar

2,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

SEK

tot en met 1 jaar

2,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

GBP

tot en met 1 jaar

2,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

Overige valuta's totaal

tot en met 1 jaar

2,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

USD

tot en met 1 jaar

2,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

JPY

tot en met 1 jaar

2,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

CHF

tot en met 1 jaar

2,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

Resterende valuta's gecombineerd

tot en met 1 jaar

2,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

tot en met 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

Euro

langer dan 1 jaar

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Leningen

langer dan 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Euro

langer dan 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

Valuta's van overige lidstaten

langer dan 1 jaar

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

langer dan 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

langer dan 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

DKK

langer dan 1 jaar

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

DKK

langer dan 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

DKK

langer dan 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

SEK

langer dan 1 jaar

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

SEK

langer dan 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

SEK

langer dan 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

GBP

langer dan 1 jaar

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

GBP

langer dan 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

GBP

langer dan 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

Overige valuta's totaal

langer dan 1 jaar

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Overige valuta's totaal

langer dan 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Overige valuta's totaal

langer dan 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

USD

langer dan 1 jaar

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

USD

langer dan 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

USD

langer dan 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

JPY

langer dan 1 jaar

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

JPY

langer dan 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

JPY

langer dan 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

CHF

langer dan 1 jaar

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

CHF

langer dan 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

CHF

langer dan 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

Resterende valuta's gecombineerd

langer dan 1 jaar

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Leningen

Resterende valuta's gecombineerd

langer dan 1 jaar

11

Overige activa

Rest van de wereld

Leningen

Resterende valuta's gecombineerd

langer dan 1 jaar

2C

Leningen — rest van de wereld

Banken

Alle valuta's gecombineerd

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Banken

Leningen

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Banken

Leningen

4,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

Banken

11

Overige activa

Rest van de wereld

Banken

Leningen

2C

Leningen — rest van de wereld

Banken

Euro

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Banken

Leningen

4,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit van het ERM II

Banken

11

Overige activa

Rest van de wereld

Banken

Leningen

Euro

2C

Leningen — rest van de wereld

Banken

Valuta's van overige lidstaten

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Banken

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

11

Overige activa

Rest van de wereld

Banken

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2C

Leningen — rest van de wereld

Banken

DKK

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Banken

Leningen

DKK

11

Overige activa

Rest van de wereld

Banken

Leningen

DKK

2C

Leningen — rest van de wereld

Banken

SEK

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Banken

Leningen

SEK

11

Overige activa

Rest van de wereld

Banken

Leningen

SEK

2C

Leningen — rest van de wereld

Banken

GBP

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Banken

Leningen

GBP

11

Overige activa

Rest van de wereld

Banken

Leningen

GBP

2C

Leningen — rest van de wereld

Banken

Overige valuta's totaal

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Banken

Leningen

Overige valuta's totaal

11

Overige activa

Rest van de wereld

Banken

Leningen

Overige valuta's totaal

2C

Leningen — rest van de wereld

Banken

USD

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Banken

Leningen

USD

11

Overige activa

Rest van de wereld

Banken

Leningen

USD

2C

Leningen — rest van de wereld

Banken

JPY

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Banken

Leningen

JPY

11

Overige activa

Rest van de wereld

Banken

Leningen

JPY

2C

Leningen — rest van de wereld

Banken

CHF

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Banken

Leningen

CHF

11

Overige activa

Rest van de wereld

Banken

Leningen

CHF

2C

Leningen — rest van de wereld

Banken

Resterende valuta's gecombineerd

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Banken

Leningen

Resterende valuta's gecombineerd

11

Overige activa

Rest van de wereld

Banken

Leningen

Resterende valuta's gecombineerd

2C

Leningen — rest van de wereld

Niet-banken

Alle valuta's gecombineerd

2,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Niet-banken

Leningen

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Niet-banken

Leningen

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Niet-banken

Leningen

11

Overige activa

Rest van de wereld

Niet-banken

Leningen

2C

Leningen — rest van de wereld

Niet-banken

Euro

4,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro — banktegoeden, beleggingen in effecten en leningen

Niet-banken

Leningen

11

Overige activa

Rest van de wereld

Niet-banken

Leningen

Euro

2C

Leningen — rest van de wereld

Niet-banken

Valuta's van overige lidstaten

2,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Niet-banken

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Niet-banken

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

11

Overige activa

Rest van de wereld

Niet-banken

Leningen

Valuta's van overige lidstaten

2C

Leningen — rest van de wereld

Niet-banken

DKK

2,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Niet-banken

Leningen

DKK

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Niet-banken

Leningen

DKK

11

Overige activa

Rest van de wereld

Niet-banken

Leningen

DKK

2C

Leningen — rest van de wereld

Niet-banken

SEK

2,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Niet-banken

Leningen

SEK

2,2

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

Niet-banken

Leningen

SEK

11

Overige activa

Rest van de wereld

Niet-banken

Leningen

SEK

2C

Leningen — rest van de wereld

Niet-banken

GBP

2,1

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta — te ontvangen bedragen van het IMF

Niet-banken

Leningen