Home

Verordening (EG) n r. 329/2007 van de Raad van 27 maart 2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea

Verordening (EG) n r. 329/2007 van de Raad van 27 maart 2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea

02007R0329 — NL — 09.12.2016 — 022.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EG) Nr. 329/2007 VAN DE RAAD

van 27 maart 2007

betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea

(PB L 088 van 29.3.2007, blz. 1)

Gewijzigd bij:

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

M1

VERORDENING (EG) Nr. 117/2008 VAN DE COMMISSIE van 28 januari 2008

L 35

57

9.2.2008

M2

VERORDENING (EG) Nr. 389/2009 VAN DE COMMISSIE van 12 mei 2009

L 118

78

13.5.2009

M3

VERORDENING (EG) Nr. 689/2009 VAN DE COMMISSIE van 29 juli 2009

L 199

3

31.7.2009

►M4

VERORDENING (EU) Nr. 1283/2009 VAN DE RAAD van 22 december 2009

L 346

1

23.12.2009

►M5

VERORDENING (EU) Nr. 567/2010 VAN DE RAAD van 29 juni 2010

L 163

15

30.6.2010

M6

VERORDENING (EU) Nr. 1251/2010 VAN DE COMMISSIE van 22 december 2010

L 341

15

23.12.2010

►M7

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1355/2011 VAN DE COMMISSIE van 20 december 2011

L 338

39

21.12.2011

►M8

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 137/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 februari 2013

L 46

19

19.2.2013

►M9

VERORDENING (EU) Nr. 296/2013 VAN DE RAAD van 26 maart 2013

L 90

4

28.3.2013

►M10

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 370/2013 VAN DE COMMISSIE van 22 april 2013

L 111

43

23.4.2013

►M11

VERORDENING (EU) Nr. 517/2013 VAN DE RAAD van 13 mei 2013

L 158

1

10.6.2013

►M12

VERORDENING (EU) Nr. 696/2013 VAN DE RAAD van 22 juli 2013

L 198

22

23.7.2013

►M13

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 386/2014 VAN DE COMMISSIE van 14 april 2014

L 111

46

15.4.2014

►M14

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1059/2014 VAN DE COMMISSIE van 8 oktober 2014

L 293

15

9.10.2014

M15

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1062 VAN DE COMMISSIE van 2 juli 2015

L 174

16

3.7.2015

►M16

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/315 VAN DE COMMISSIE van 4 maart 2016

L 60

62

5.3.2016

►M17

VERORDENING (EU) 2016/465 VAN DE RAAD van 31 maart 2016

L 85

1

1.4.2016

►M18

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/569 VAN DE COMMISSIE van 12 april 2016

L 97

6

13.4.2016

►M19

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/659 VAN DE COMMISSIE van 27 april 2016

L 114

9

28.4.2016

►M20

VERORDENING (EU) 2016/682 VAN DE RAAD van 29 april 2016

L 117

1

3.5.2016

►M21

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/780 VAN DE COMMISSIE van 19 mei 2016

L 131

55

20.5.2016

►M22

VERORDENING (EU) 2016/841 VAN DE RAAD van 27 mei 2016

L 141

36

28.5.2016

►M23

VERORDENING (EU) 2016/1333 VAN DE RAAD van 4 augustus 2016

L 212

1

5.8.2016

►M24

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1831 VAN DE COMMISSIE van 14 oktober 2016

L 280

3

18.10.2016

►M25

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/2215 VAN DE COMMISSIE van 8 december 2016

L 334

29

9.12.2016


Gerectificeerd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 329/2007 VAN DE RAAD

van 27 maart 2007

betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek KoreaArtikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1)„Sanctiecomité”: het comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dat bij punt 12 van Resolutie 1718 (2006) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is ingesteld;

2)„Noord-Korea”: de Democratische Volksrepubliek Korea;

3)„technische bijstand”: alle technische steun in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienstverlening; technische bijstand kan worden verleend in de vorm van instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten; met inbegrip van mondelinge vormen van bijstand;

4)„tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

a)contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;

b)deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldo's op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;

c)in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;

d)rente, dividenden of andere inkomsten over of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;

e)krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;

f)kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven; en

g)bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen;

5)„bevriezing van tegoeden”: het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van, toegang verschaffen tot of omgaan met tegoeden met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt;

▼M20

6)„economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, actueel of potentieel, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten, met inbegrip van vaartuigen, zoals zeevaartuigen, te verkrijgen;

▼B

7)„bevriezing van economische middelen”: het voorkomen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet daartoe beperkt, door deze te verkopen, te verhuren of te verhypothekeren;

▼M4

8)„grondgebied van de Unie”: het grondgebied van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim;

▼M12

9)„tussenhandeldiensten”:

i)het onderhandelen over of regelen van transacties met het oog op de verwerving, verkoop of levering van goederen en technologie, of van financiële en technische diensten, ook van een derde land aan een ander derde land, of

ii)het verkopen of aankopen van goederen en technologie, of van financiële en technische diensten, ook als zij zich in derde landen bevinden, met het oog op de overbrenging ervan naar een ander derde land;

▼M22

10)„investeringsdiensten”: de volgende diensten en activiteiten:

a)het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten;

b)het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten;

c)het handelen voor eigen rekening;

d)portefeuillebeheer;

e)beleggingsadvies;

f)het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie;

g)het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie;

h)elke dienst met betrekking tot de toegang tot handel op een gereguleerde markt of handel op een multilaterale handelsfaciliteit;

11)

„geldovermaking”:

a)een transactie die door een betalingsdienstaanbieder langs elektronische weg wordt uitgevoerd voor rekening van een betaler met de bedoeling bij een betalingsdienstaanbieder gelden beschikbaar te stellen voor een begunstigde, ongeacht of de betaler en de begunstigde een en dezelfde persoon zijn;

b)een transactie langs niet-elektronische weg zoals contanten, cheques of betalingsopdrachten met de bedoeling gelden beschikbaar te stellen voor een begunstigde, ongeacht of de betaler en de begunstigde een en dezelfde persoon zijn;

12)„begunstigde”: een natuurlijke of rechtspersoon die de beoogde uiteindelijke ontvanger is van de geldmiddelen waarop een betalingstransactie betrekking heeft;

13)„betaler”: hetzij een persoon die houder is van een betaalrekening en een geldovermaking vanaf die betaalrekening toestaat, hetzij, bij ontbreken van een betaalrekening, een persoon die een opdracht tot geldovermaking geeft;

14)„betalingsdienstaanbieder”: de categorieën betalingsdienstaanbieders als bedoeld in artikel 1, lid 1, van Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad (1), de natuurlijke en rechtspersonen die uit hoofde van artikel 26 van Richtlijn 2007/64/EG een ontheffing genieten en de rechtspersonen die uit hoofde van artikel 9 van Richtlijn 2009/110/EG (2) van het Europees Parlement en de Raad een ontheffing genieten, en die geldovermakingsdiensten aanbieden.

▼M20

Artikel 2

1. Er geldt een verbod op:

a)de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of export naar natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Noord-Korea, van de in de ►M23 bijlagen I, I bis, I ter en I octies genoemde goederen en technologieën, met inbegrip van computerprogrammatuur, ongeacht of die goederen of technologieën al dan niet van oorsprong zijn uit de Unie;

b)de verkoop aan, levering aan, uitvoer naar of overdracht aan Noord-Korea van luchtvaartbrandstof, zoals vermeld in bijlage I sexies, of het vervoer ervan naar Noord-Korea aan boord van schepen of vliegtuigen die de vlag voeren van een lidstaat, ongeacht of deze brandstof afkomstig is van het grondgebied van de lidstaten;

c)het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a) en b) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

2. Bijlage I omvat alle artikelen, materialen, uitrusting, goederen en technologieën, met inbegrip van computerprogrammatuur, die goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik zijn als bedoeld in Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad (3).

Bijlage I bis omvat andere artikelen, materialen, uitrusting, goederen en technologieën die zouden kunnen bijdragen tot programma's van Noord-Korea in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten.

Bijlage I ter omvat bepaalde belangrijke componenten voor de sector van de ballistische raketten.

Bijlage I sexies omvat luchtvaartbrandstof, als bedoeld in lid 1, onder b).

▼M23

Bijlage I octies omvat toebehoor van massavernietigingswapens, materialen, uitrusting, goederen en technologie die zijn beschreven en aangewezen als gevoelige goederen, op grond van punt 25 van Resolutie 2270 (2016) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

▼M20

3. Het is verboden de in de ►M23 bijlagen I, I bis, I ter en I octies genoemde goederen en technologieën uit Noord-Korea aan te schaffen, in te voeren of te vervoeren, ongeacht of het betrokken artikel van oorsprong is uit Noord-Korea.

▼M22

4. Er geldt een verbod op:

a)de invoer, aankoop of overdracht van goud, titaanerts, vanadiumerts en zeldzame aardmineralen, als genoemd in bijlage I quater, of van steenkool, ijzer en ijzererts, als genoemd in bijlage I quinquies, uit Noord-Korea, ongeacht of deze al dan niet van oorsprong uit Noord-Korea zijn;

b)de invoer, aankoop of overdracht uit Noord-Korea van aardolieproducten, als genoemd in bijlage I septies, ongeacht of deze al dan niet van oorsprong uit Noord-Korea zijn;

c)het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die ertoe strekken of die tot gevolg hebben dat de onder a) en b) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

Bijlage I quater omvat goud, titaanerts, vanadiumerts en zeldzame aardmineralen, als bedoeld in lid 4, onder a).

Bijlage I quinquies omvat steenkool, ijzer en ijzererts, als bedoeld in lid 4, onder a).

Bijlage I septies omvat aardolieproducten, als bedoeld in lid 4, onder b).

▼M20

5. In afwijking van het bepaalde in lid 4, onder a), kan de betreffende bevoegde autoriteit van de lidstaat, als genoemd op de in bijlage II vermelde websites, toestemming geven voor:

a)de aankoop, invoer of overdracht van steenkool, mits de bevoegde autoriteit van de lidstaat, als genoemd op de in bijlage II vermelde websites, op basis van geloofwaardige informatie heeft vastgesteld dat de vracht van oorsprong is van buiten Noord-Korea, en door Noord-Korea is vervoerd uitsluitend met het oog op uitvoer vanuit de haven van Rajin (Rason), en mits de betreffende lidstaat het Sanctiecomité op voorhand in kennis heeft gesteld van dergelijke transacties en de betreffende transacties geen verband houden met het genereren van inkomsten voor de programma's van Noord-Korea in verband met kernwapens, ballistische raketten of andere bij de Resoluties 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016) van de VN-Veiligheidsraad, of bij onderhavige verordening, verboden activiteiten; of

b)transacties waarvan blijkt dat zij uitsluitend voor met het levensonderhoud verband houdende doelstellingen worden gebruikt en geen verband houden met het genereren van inkomsten voor de programma's van Noord-Korea in verband met kernwapens, ballistische raketten of andere bij de Resoluties 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016) van de VN-Veiligheidsraad, of bij onderhavige verordening, verboden activiteiten.

6. De verbodsbepaling als bedoeld in lid 1, onder b), is niet van toepassing op de verkoop of levering van luchtvaartbrandstof aan civiele passagiersvliegtuigen buiten Noord-Korea die uitsluitend is bedoeld voor verbruik tijdens de vlucht naar Noord-Korea en de terugkeer naar de luchthaven van oorsprong.

7. In afwijking van het bepaalde in lid 1, onder b), kan de betreffende bevoegde autoriteit van de lidstaat, als genoemd op de in bijlage II vermelde websites, toestemming geven voor de verkoop, levering of overdracht van een goed, mits de lidstaat voorafgaandelijk, van geval tot geval en alleen in uitzonderlijke gevallen, toestemming heeft gekregen van het Sanctiecomité, om dergelijke goederen over te dragen aan Noord-Korea die bestemd zijn voor gecontroleerde essentiële humanitaire behoeften en overeenkomstig een gespecificeerde regeling voor doeltreffend toezicht op de levering en het gebruik.

8. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de leden 5 of 7 verleende toestemming.

▼M20

Artikel 2 bis

1. Het is verboden goederen, met uitzondering van voedsel of medicijnen, direct of indirect te verkopen, leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar Noord-Korea indien de exporteur weet of gegronde redenen heeft om aan te nemen dat:

a)het goed direct of indirect voor de strijdkrachten van Noord-Korea is bestemd; of

b)de uitvoer van het goed de operationele capaciteit van de strijdkrachten van een andere staat dan Noord-Korea kan ondersteunen of verbeteren.

2. Het is verboden de in lid 1 bedoelde goederen te kopen, in te voeren of te vervoeren vanuit Noord-Korea indien de importeur of de vervoerder weet of gegronde redenen heeft om aan te nemen dat een van de onder punt a) of b) van dat lid vermelde redenen bestaat.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, kan de betreffende bevoegde autoriteit van de lidstaat, als genoemd op de in bijlage II vermelde websites, toestemming geven voor de verkoop, levering, overdracht aan of de uitvoer van een goed naar Noord-Korea, of de aankoop, invoer of vervoer van een goed vanuit Noord-Korea, indien:

a)het geen betrekking heeft op de productie, de ontwikkeling, het onderhoud of het gebruik van militaire goederen of de ontwikkeling of de instandhouding van militair personeel, en de bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat het niet rechtstreeks zal bijdragen tot de ontwikkeling van de operationele capaciteit van de strijdkrachten van Noord-Korea of op de uitvoer ter ondersteuning of verbetering van de operationele capaciteit van de strijdkrachten van een andere staat dan Noord-Korea;

b)het Sanctiecomité per geval heeft bepaald dat een bepaalde levering, verkoop of overdracht niet in strijd is met de doelstellingen van de Resoluties 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016) van de VN-Veiligheidsraad; of

c)de betreffende bevoegde autoriteit van de lidstaat ervan overtuigd is dat de activiteit uitsluitend humanitaire of met het levensonderhoud verband houdende doelstellingen heeft, die niet door Noord-Koreaanse personen, entiteiten of lichamen zullen worden gebruikt om inkomsten te genereren, en dat de activiteit geen verband houdt met een activiteit die is verboden bij de Resoluties 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016) van de VN-veiligheidsraad, en op voorwaarde dat de lidstaat het Sanctiecomité vooraf in kennis stelt van een dergelijk voornemen, en het Sanctiecomité informeert over de maatregelen die zijn genomen om te voorkomen dat het goed voor een verboden doel gebruikt wordt.

4. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie ten minste één week voordat hij een vergunning verleent, ervan in kennis dat hij voornemens is overeenkomstig dit artikel een vergunning te verlenen.

▼B

Artikel 3

▼M4

1. Het is verboden:

▼M12

a)direct of indirect technische bijstand en tussenhandeldiensten te verlenen in verband met goederen en technologieën genoemd in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU of in de ►M23 bijlagen I, I bis, I ter en I octies of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van goederen genoemd in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU of in de ►M23 bijlagen I, I bis, I ter en I octies, aan natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Noord-Korea;

▼M9

b)het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologieën als genoemd in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU of in de ►M23 bijlagen I, I bis, I ter en I octies, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering, alsook verzekering en herverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, ten behoeve van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Noord-Korea;

▼M4

c)technische bijstand in verband met goederen en technologieën genoemd in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU of in de ►M23 bijlagen I, I bis, I ter en I octies, of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van goederen genoemd in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU of in de ►M23 bijlagen I, I bis, I ter en I octies, rechtstreeks of onrechtstreeks te ontvangen van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Noord-Korea;

d)financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologieën genoemd in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de EU of in de ►M23 bijlagen I, I bis, I ter en I octies, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekeringen, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, te ontvangen van natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Noord-Korea;

e)bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of die tot gevolg hebben dat de onder a), b), c) en d) bedoelde verbodsbepalingen worden ontdoken.

▼B

2. De verbodsbepalingen van lid 1 gelden niet voor andere voertuigen dan gevechtsvoertuigen die zijn gemaakt van of uitgerust met materiaal dat bescherming biedt tegen kogels en die uitsluitend bestemd zijn voor de bescherming van personeel van de EU en haar lidstaten in Noord-Korea.

▼M22

Artikel 3 bis

1. In afwijking van artikel 2, lid 1, en artikel 3, lid 1, kan de betrokken bevoegde autoriteit van een lidstaat, zoals aangeduid op de in bijlage II genoemde internetsites, onder voorwaarden die zij passend acht, toestemming verlenen voor de directe of indirecte levering, verkoop, overdracht of uitvoer van de goederen en technologie als bedoeld in artikel 2, lid 1, of de bijstand of tussenhandeldiensten als bedoeld in artikel 3, lid 1, mits de goederen en technologie, bijstand of tussenhandeldiensten bestemd zijn voor voedselvoorziening, landbouw, medische of andere humanitaire doeleinden.

2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen vier weken in kennis van gevallen waarin op grond van dit artikel toestemming is verleend.

3. In afwijking van artikel 2, lid 1, onder a), of van artikel 3, lid 1, onder a) en b), kan de betrokken bevoegde instantie zoals aangeduid op de in bijlage II genoemde internetsites toestemming verlenen voor de daarin bedoelde transacties onder voorwaarden die zij passend acht en mits de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties het verzoek heeft goedgekeurd.

4. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elk verzoek tot goedkeuring die hij overeenkomstig lid 3 bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft ingediend.

Artikel 3 ter

1. In aanvulling op de verplichting de bevoegde douaneautoriteiten te voorzien van informatie voorafgaand aan aankomst of vertrek, zoals bepaald in de betrokken bepalingen betreffende summiere aangifte bij binnenkomst en bij uitgang, alsmede betreffende douaneaangiften in Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad (4), Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie (5) en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie (6), verklaart de persoon die de in lid 2 van dit artikel bedoelde informatie verstrekt, of de goederen onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen dan wel onder deze verordening vallen, en specificeert deze persoon, wanneer voor de uitvoer daarvan toestemming moet worden verleend, voor welke goederen en technologie de verleende uitvoervergunning geldt.

2. De vereiste aanvullende gegevens als bedoeld in dit artikel worden door middel van een douaneaangifte verstrekt, ofwel, bij ontbreken van een dergelijke aangifte, in enige andere passende schriftelijke vorm.

▼M22 —————

▼M22

Artikel 4

1. Er geldt een verbod op:

a)het rechtstreeks of onrechtstreeks verkopen, leveren, overdragen aan of exporteren naar Noord-Korea van de in bijlage III genoemde luxegoederen;

b)de aankoop, invoer of overdracht uit Noord-Korea, direct of indirect, van de in bijlage III genoemde luxegoederen, ongeacht of deze al dan niet van oorsprong uit Noord-Korea zijn;

c)het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die ertoe strekken of die tot gevolg hebben dat de onder a) en b) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

2. In afwijking van lid 1, onder b), geldt het verbod niet voor niet-commerciële goederen voor persoonlijk gebruik van reizigers die deel uitmaken van hun bagage.

3. De in lid 1, onder a) en b), bedoelde verbodsbepalingen gelden niet voor goederen die noodzakelijk zijn voor officiële doeleinden van diplomatieke of consulaire missies van de lidstaten in Noord-Korea of van internationale organisaties die overeenkomstig het internationale recht immuniteit genieten, of voor de persoonlijke goederen van hun personeel.

4. De betrokken bevoegde instantie van een lidstaat, zoals aangeduid op de in bijlage II genoemde internetsites, kan, onder de voorwaarden die het passend acht, toestemming verlenen voor een transactie met betrekking tot de in punt 17 van bijlage III bedoelde goederen mits de goederen bestemd zijn voor humanitaire doeleinden.

▼M9

Artikel 4 bis

1. Er geldt een verbod op:

a)de verkoop, levering, overdracht of uitvoer, direct of indirect, van goud, edelmetaal en diamanten, als genoemd in bijlage VII, ongeacht of deze al dan niet van oorsprong uit de Unie zijn, aan de regering van Noord-Korea, aan overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen ervan, aan de centrale bank van Noord-Korea en aan enige persoon, entiteit of lichaam die of dat namens hen of op hun aanwijzing handelt, of aan entiteiten of lichamen die in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van hen;

b)de aankoop, invoer of het vervoer, direct of indirect, van goud, edelmetaal en diamanten, als genoemd in bijlage VII, ongeacht of deze al dan niet van oorsprong uit Noord-Korea zijn, van de regering van Noord-Korea, van overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen ervan, van de centrale bank van Noord-Korea en van enige persoon, entiteit of lichaam die of dat namens hen of op hun aanwijzing handelt, of van entiteiten of lichamen die in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van hen;

c)de verstrekking, direct of indirect, van technische bijstand of tussenhandeldiensten, financieringsmiddelen of financiële bijstand, in verband met de onder a) en b) genoemde goederen aan de regering van Noord-Korea, aan overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen ervan, aan de centrale bank van Noord-Korea en aan enige persoon, entiteit of lichaam die of dat namens hen of op hun aanwijzing handelt, of aan entiteiten of lichamen die in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van hen.

2. Bijlage VII omvat goud, edelmetaal en diamanten die vallen onder de verbodsbepalingen van lid 1.

Artikel 4 ter

Er geldt een verbod op de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar of ten behoeve van de centrale bank van Noord-Korea van nieuw in Noord-Koreaanse munteenheid gedrukte of onuitgegeven bankbiljetten en munten.

▼M22

Artikel 5

1. Vrachtzendingen die binnen of door de Unie reizen, met inbegrip van luchthavens, zeehavens en vrije zones, als bedoeld in de artikelen 243 tot en met 249 van Verordening (EU) nr. 952/2013 worden geïnspecteerd om na te gaan of zij geen goederen bevatten die bij Resolutie van de VN-Veiligheidsraad 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016), of deze verordening zijn verboden indien:

a)de vrachtzending is afkomstig uit Noord-Korea;

b)de vrachtzending is bestemd voor Noord-Korea;

c)voor de vrachtzending zijn Noord-Korea of onderdanen van dat land, personen of entiteiten die namens of in opdracht van hen handelen, of entiteiten die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door hen, als tussenhandelaar of bemiddelaar opgetreden;

d)voor de vrachtzending zijn in bijlage IV genoemde personen, entiteiten of lichamen als tussenhandelaar of bemiddelaar opgetreden;

e)de vrachtzending wordt vervoerd op vaartuigen die de vlag van Noord-Korea voeren, of in een vliegtuig dat in Noord-Korea is geregistreerd, of het vaartuig of vliegtuig is staatloos.

2. Indien de vrachtzending buiten lid 1 valt, worden vrachtzendingen die binnen of door de Unie reizen, met inbegrip van luchthavens, zeehavens en vrije zones, indien redelijkerwijze kan worden vermoed dat zij goederen kunnen bevatten waarvan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer verboden is krachtens deze verordening, in de volgende situaties geïnspecteerd:

a)de vrachtzending is afkomstig uit Noord-Korea;

b)de vrachtzending is bestemd voor Noord-Korea, of

c)voor de vrachtzending zijn Noord-Korea of onderdanen van dat land of personen of entiteiten die namens hen handelen, als tussenhandelaar of bemiddelaar opgetreden.

3. De bepalingen van lid 1 en lid 2 laten de onschendbaarheid en bescherming van diplomatieke en consulaire bagage onverlet, als bedoeld in het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 1961 en het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 1963.

4. De verlening van bunker- of leveringsdiensten of van andere diensten aan Noord-Koreaanse vaartuigen is verboden indien de dienstverleners beschikken over informatie, onder meer van de bevoegde douaneautoriteiten op basis van de in artikel 3 bis, lid 1, bedoelde, voor de aankomst dan wel voor het vertrek verstrekte informatie, op grond waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed dat deze schepen artikelen vervoeren waarvan de levering, verkoop, overbrenging of uitvoer krachtens deze verordening verboden is, tenzij de levering van dergelijke diensten nodig is voor humanitaire doeleinden.

▼M9

Artikel 5 bis

▼M20

1 bis. Voor kredietinstellingen en financiële instellingen die vallen onder artikel 16, is het verboden:

a)een bankrekening te openen bij een in Noord-Korea gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, of bij een kredietinstelling of financiële instelling als bedoeld in artikel 11 bis, lid 2;

b)een correspondentbankrelatie aan te gaan met een in Noord-Korea gevestigde kredietinstelling of financiële instelling of met een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van artikel 11 bis, lid 2;

c)een vertegenwoordigingskantoor in Noord-Korea te openen of een nieuw bijkantoor of nieuwe dochtermaatschappij in Noord-Korea op te richten;

d)een joint venture op te richten met of een eigendomsbelang te nemen in een in Noord-Korea gevestigde kredietinstelling of financiële instelling of een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van artikel 11 bis, lid 2.

1 ter. In afwijking van de verbodsbepalingen van lid 1 bis, onder b) en d), kan de betreffende bevoegde autoriteit van de lidstaat, als genoemd op in bijlage II vermelde websites, toestemming geven voor transacties, mits het Sanctiecomité daartoe op voorhand toestemming heeft gegeven.

1 quater. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming op grond van lid 1 ter.

1 quinquies. Kredietinstellingen en financiële instellingen die vallen onder artikel 16, zijn verplicht uiterlijk op 31 mei 2016:

a)alle bankrekeningen te sluiten bij een in Noord-Korea gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, of bij een kredietinstelling of financiële instelling als bedoeld in artikel 11 bis, lid 2;

b)elke correspondentbankrelatie te beëindigen met een in Noord-Korea gevestigde kredietinstelling of financiële instelling of met een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van artikel 11 bis, lid 2;

c)de in Noord-Korea gevestigde vertegenwoordigingen, bijkantoren en dochterondernemingen te sluiten;

d)elke joint venture te beëindigen met een in Noord-Korea gevestigde kredietinstelling of financiële instelling of met een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van artikel 11 bis, lid 2;

e)elk eigendomsbelang af te stoten in een in Noord-Korea gevestigde kredietinstelling of financiële instelling of in een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van artikel 11 bis, lid 2.

1 sexies. De in lid 1 quinquies, onder a) en c), bedoelde verplichtingen zijn van toepassing als de bevoegde autoriteit van de lidstaat, als genoemd op de in bijlage II vermelde websites, op basis van geloofwaardige informatie heeft vastgesteld dat de in de punten a) en c) van lid 1 quinquies bedoelde activiteiten kunnen bijdragen aan de programma's van Noord-Korea in verband met kernwapens of ballistische raketten of andere bij de Resoluties 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) van de VN-Veiligheidsraad of bij deze verordening verboden activiteiten, en dat die vaststelling aan de betrokken kredietinstellingen en financiële instellingen is meegedeeld.

Indien een kredietinstelling of een financiële instelling die onder artikel 16 valt, vermoedens heeft dat een activiteit als bedoeld in lid 1, onder a) en c) waarvan zij deelneemt, zou kunnen bijdragen aan de programma's van Noord-Korea in verband met kernwapens of ballistische raketten of andere bij de Resoluties 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) van de VN-Veiligheidsraad of bij deze verordening verboden activiteiten, licht zij de bevoegde autoriteit van de lidstaat onverwijld in over die activiteit en de redenen waarom zij vermoedt dat deze zou kunnen bijdragen aan die activiteiten.

1 septies. In afwijking van het bepaalde in lid 1 quinquies, onder a) en c), kan de betreffende bevoegde autoriteit van de lidstaat, als genoemd op de in bijlage II vermelde websites, toestemming geven aan bepaalde vertegenwoordigingskantoren, dochtermaatschappijen of bankrekeningen om te blijven functioneren, mits het Sanctiecomité daartoe per geval op voorhand toestemming heeft gegeven omdat de activiteiten of transacties noodzakelijk zijn voor de verstrekking van humanitaire hulp, of voor de activiteiten van diplomatieke missies in Noord-Korea krachtens het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer, of voor de activiteiten van de Verenigde Naties of de gespecialiseerde agentschappen daarvan, of voor enig ander doel dat strookt met de Resoluties 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016) van de VN-Veiligheidsraad.

1 octies. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming op grond van lid 1 septies.

▼M9

2. Er geldt een verbod op:

a)het toestaan van de opening van een vertegenwoordigingskantoor of van de oprichting van een bijkantoor of dochtermaatschappij in de Unie van een in Noord-Korea gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, of van een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van artikel 11 bis, lid 2;

b)het sluiten van overeenkomsten voor of namens een in Noord-Korea gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, of voor of namens een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van artikel 11 bis, lid 2, die betrekking hebben op het openen van een vertegenwoordiging of de oprichting van een bijkantoor of dochtermaatschappij in de Unie;

c)het verlenen van een vergunning voor het aanvangen en de uitoefening van werkzaamheden voor een kredietinstelling of van enige andere werkzaamheid waarvoor een voorafgaande toestemming vereist is, door een vertegenwoordiging, bijkantoor of dochtermaatschappij van een kredietinstelling of financiële instelling gevestigd in Noord-Korea, of door een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van artikel 11 bis, lid 2, indien het vertegenwoordiging, bijkantoor of de dochtermaatschappij niet actief was vóór 19 februari 2013;

d)het verwerven dan wel vergroten van een deelneming, of het verwerven van enig ander eigendomsrecht in een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van artikel 16 door een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van artikel 11 bis, lid 2;

▼M20

e)het functioneren of het faciliteren van het functioneren van een vertegenwoordiging, bijkantoor of dochtermaatschappij van een in Noord-Korea gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, of van een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van artikel 11 bis, lid 2.

▼M22

Artikel 5 ter

1. Er geldt een verbod op het aannemen of goedkeuren, op het grondgebied van de Unie, van investeringen in enige commerciële, indien deze investeringen worden gedaan door:

a)personen, entiteiten of lichamen van de regering van Noord-Korea;

b)de arbeiderspartij van Korea;

c)onderdanen van Noord-Korea;

d)volgens het recht van Noord-Korea erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

e)personen, entiteiten of lichamen die namens of in opdracht van hen handelen;

f)rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door hen.

2. Er geldt een verbod op:

a)de oprichting van een joint venture met of het nemen of uitbreiden van een eigendomsbelang, inclusief de volledige verwerving of de verwerving van aandelen en effecten die een deelnamerecht vertegenwoordigen, in enige rechtspersoon, entiteit of lichaam, als bedoeld in lid 1, onder f), betrokken bij activiteiten of programma's of van Noord-Korea in verband met kernwapens, ballistische raketten, of andere massavernietigingswapens of bij activiteiten in de mijn-, raffinage- of chemische industrie;

b)de verlening van financiering of financiële bijstand aan enige rechtspersoon, entiteit of lichaam, als bedoeld in lid 1, onder f), of met het aantoonbare doel dergelijke rechtspersoon, entiteit of lichaam te financieren;

c)de verlening van investeringsdiensten die rechtstreeks verband houden met de onder a) en b) van dit lid bedoelde activiteiten.

Artikel 5 quater

1. Geldovermakingen naar en uit Noord-Korea zijn verboden, tenzij zij betrekking hebben op een transactie als bedoeld in lid 3.

2. Voor kredietinstellingen en financiële instellingen die vallen onder artikel 16, geldt een verbod op het aangaan of het voortzetten van transacties met:

a)kredietinstellingen en financiële instellingen die gevestigd zijn in Noord-Korea;

b)onder artikel 16 vallende bijkantoren of dochtermaatschappijen van de in bijlage VI genoemde, in Noord-Korea gevestigde kredietinstellingen en financiële instellingen;

c)niet onder artikel 16 vallende bijkantoren of dochtermaatschappijen van de in bijlage VI genoemde, in Noord-Korea gevestigde kredietinstellingen en financiële instellingen;

d)niet onder artikel 16 vallende en niet in Noord-Korea gevestigde kredietinstellingen en financiële instellingen die onder zeggenschap staan van in Noord-Korea gevestigde personen, entiteiten of lichamen die genoemd worden in bijlage VI,

tenzij deze transacties onder lid 3 vallen en daarvoor overeenkomstig lid 4, onder a), toestemming is verleend, of overeenkomstig lid 4, onder b), geen toestemming vereisen.

3. De volgende transacties kunnen worden toegestaan overeenkomstig lid 4, onder a):

a)transacties met betrekking tot voedsel, gezondheidszorg, medische uitrusting of landbouw- of humanitaire doeleinden;

b)transacties met betrekking tot persoonlijke geldtransacties;

c)transacties met betrekking tot de uitvoering van de in deze verordening voorziene uitzonderingen;

d)transacties in verband met een specifiek handelscontract die niet uit hoofde van deze verordening verboden zijn;

e)transacties met betrekking tot een diplomatieke of consulaire missie of een internationale organisatie die immuniteit geniet op grond van het internationaal recht, voor zover die transacties bestemd zijn voor de officiële doelen van de diplomatieke of consulaire missie of de internationale organisatie;

f)transacties die uitsluitend vereist zijn voor de uitvoering van door de Unie gefinancierde projecten voor ontwikkelingsdoeleinden die rechtstreeks dienen ter leniging van de noden van de burgerbevolking of ter bevordering van de denuclearisering;

g)transacties in verband met betalingen om te voldoen aan vorderingen tegen Noord-Korea, of onderdanen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, volgens het recht van Noord-Korea erkend of opgericht, en transacties van vergelijkbare aard die niet bijdragen aan activiteiten die krachtens deze verordening zijn verboden, geval per geval en mits de betrokken lidstaat de andere lidstaten en de Commissie van het verlenen van de toestemming ten minste tien dagen op voorhand in kennis heeft gesteld.

▼M23

4. Voor transacties als bedoeld in lid 3 die betrekking hebben op een geldovermaking voor een bedrag van:

▼M22

a)meer dan 15 000 EUR of een gelijkwaardig bedrag in een andere munteenheid is voorafgaande toestemming door de betrokken bevoegde instantie van de lidstaat, zoals aangeduid op de in bijlage II genoemde internetsites, vereist;

b)15 000 EUR of minder, of een gelijkwaardig bedrag in een andere munteenheid is geen voorafgaande toestemming vereist.

5. Voor transacties of geldovermakingen die noodzakelijk zijn voor officiële doeleinden van een diplomatieke of consulaire missie van een lidstaat of een internationale organisatie die overeenkomstig het internationale recht in Noord-Korea immuniteit geniet, is geen voorafgaande toestemming vereist.

6. De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke overeenkomstig punt b) of c) van lid 4 verleende toestemming.

7. Voor transacties die onder lid 3 vallen, gelden betreffende activiteiten met kredietinstellingen en financiële instellingen als bedoeld in lid 2, onder a) tot en met d), voor kredietinstellingen en financiële instellingen die vallen onder artikel 16, de volgende eisen:

a)maatregelen inzake cliëntenonderzoek toepassen zoals vastgesteld overeenkomstig de artikelen 8 en 9 van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad (7);

b)de naleving verzekeren van de antiwitwasmaatregelen en de maatregelen ter bestrijding van terrorismefinanciering die zijn vastgesteld overeenkomstig Richtlijn 2005/60/EG en Verordening (EG) nr. 1781/2006 van het Europees Parlement en de Raad (8);

c)de overlegging eisen van de bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1781/2006, alsook de informatie over de begunstigde, zoals de naam van de begunstigde en het nummer van de betaalrekening van de begunstigde en, indien van toepassing, de unieke identificatiecode van de transactie, met weigering de transactie te verwerken indien deze informatie geheel of gedeeltelijk ontbreekt;

d)alle transactiedocumenten bewaren overeenkomstig artikel 30, onder b), van Richtlijn 2005/60/EG;

e)indien er gegronde redenen zijn om te vermoeden dat bepaalde middelen zouden kunnen bijdragen tot de programma's of activiteiten van Noord-Korea in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten („financiering van proliferatie”), terstond de bevoegde financiële-inlichtingeneenheid (FIE), als bedoeld in Richtlijn 2005/60/EG, inlichten, of enige andere door de betrokken lidstaat aangewezen bevoegde autoriteit als vermeld op de websites genoemd in bijlage II, onverminderd artikel 3, lid 1, of artikel 6;

f)terstond verslag doen van enige verdachte transacties, inclusief pogingen daartoe;

g)geen transacties uitvoeren waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij verband houden met financiering van proliferatie, totdat de noodzakelijke maatregelen overeenkomstig punt e) zijn genomen, en totdat alle instructies van de relevante FIE of bevoegde autoriteit zijn nageleefd.

Voor de toepassing van dit lid fungeert de FIE of andere bevoegde autoriteit als nationaal centrum voor de ontvangst en analyse van verdachte transacties met betrekking tot de mogelijke financiering van proliferatie; de FIE of andere bevoegde autoriteit moet snel direct of indirect toegang kunnen krijgen tot de financiële, administratieve en rechtshandhavingsinformatie die zij nodig heeft om deze taak, met inbegrip van de analyse van gemelde verdachte transacties, naar behoren te vervullen.

8. De eis tot voorafgaande toestemming krachtens lid 3 is van kracht ongeacht of de overdracht van kapitaal in één enkele operatie wordt gedaan of in verschillende operaties die aan elkaar gekoppeld blijken te zijn. Voor de toepassing van deze verordening omvatten „operaties die aan elkaar gekoppeld blijken te zijn”:

a)een reeks van opeenvolgende overmakingen van of aan dezelfde kredietinstelling of financiële instelling als bedoeld in lid 2, of aan of door dezelfde persoon of entiteit of hetzelfde lichaam van Noord-Korea, die betrekking hebben op één enkele verplichting tot geldovermaking, en waarbij elke afzonderlijke overmaking onder 15 000 EUR blijft, maar deze overmakingen bij elkaar opgeteld wel aan de criteria voor toestemming voldoen, of

b)een reeks overmakingen door verschillende betalingsdienstaanbieders, natuurlijke personen of rechtspersonen die betrekking heeft op één enkele verplichting tot geldovermaking.

9. Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben dat de in dit artikel bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

▼M4

Artikel 6

▼M12

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van de personen, entiteiten en lichamen die in bijlage IV zijn vermeld, worden bevroren. Bijlage IV omvat de personen, entiteiten en lichamen die door het Sanctiecomité of de VN-Veiligheidsraad zijn aangewezen overeenkomstig punt 8, onder d), van Resolutie 1718 (2006) van de VN-Veiligheidsraad, of punt 8 van Resolutie 2094 (2013) van de VN-Veiligheidsraad.

2. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn of onder controle staan van de personen, entiteiten en lichamen die in bijlage V zijn vermeld, worden bevroren. Bijlage V omvat personen, entiteiten en lichamen die niet in bijlage IV zijn vermeld en die uit hoofde van artikel 15, lid 1, onder b), van Besluit 2013/183/GBVB door de Raad zijn aangemerkt als:

a)verantwoordelijk voor de programma’s van Noord-Korea in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten, alsmede personen, entiteiten of lichamen die namens hen of in opdracht van hen handelen, en personen, entiteiten of lichamen die hun eigendom zijn of onder hun zeggenschap staan, waaronder met illegale middelen;

b)personen, entiteiten of lichamen die financiële diensten verlenen of naar, via of vanaf het grondgebied van de Unie, of via onderdanen van de lidstaten of entiteiten onder de jurisdictie daarvan, of via personen of financiële instellingen op het grondgebied van de Unie, tegoeden, andere activa of financiële middelen overdragen die zouden kunnen bijdragen tot de programma’s van Noord-Korea in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten, of personen, entiteiten of lichamen die namens hen of in opdracht van hen handelen, of personen, entiteiten, of lichamen die hun eigendom zijn of onder hun zeggenschap staan; of

c)personen, entiteiten of lichamen die, onder meer door het verstrekken van financiële diensten, betrokken zijn bij de levering aan of vanuit Noord-Korea van wapens en daarmee samenhangend materieel van alle typen, of van artikelen, materialen, uitrusting, goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot programma’s van Noord-Korea in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten, aan Noord-Korea.

Bijlage V wordt met regelmatige tussenpozen, doch ten minste iedere twaalf maanden opnieuw bezien.

2 bis. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van in bijlage V bis vermelde personen, entiteiten of lichamen, worden bevroren. Bijlage V bis omvat de personen en entiteiten die niet door bijlage IV of V worden gedekt en die namens of in opdracht van een in bijlage IV of V opgenomen persoon of entiteit werken, en personen die helpen bij de ontduiking van sancties of die de bepalingen van deze verordening of van Besluit 2013/183/GBVB overtreden.

Bijlage V bis wordt met regelmatige tussenpozen, doch ten minste iedere twaalf maanden opnieuw bezien.

3. De bijlagen IV, V en V bis omvatten, indien voorhanden, gegevens over natuurlijke personen op de lijst met het oog op de afdoende verificatie van de identiteit van de betrokkenen.

Deze informatie kan het volgende omvatten:

a)achternaam en voornaam, inclusief schuilnamen en titels, voor zover voorhanden;

b)geboortedatum en geboorteplaats;

c)nationaliteit;

d)paspoort- en identiteitskaartnummers;

e)fiscale en socialezekerheidsnummers;

f)geslacht;

g)adres of andere gegevens over de verblijfplaats;

h)functie of beroep;

i)datum van aanwijzing.

De bijlagen IV, V en V bis bevatten ook de motivering voor plaatsing op de lijst, zoals functie.

In de bijlagen IV, V en V bis kunnen tevens identificatiegegevens, als bedoeld in dit lid, worden opgenomen van familieleden van de personen op de lijst, mits deze gegevens in een specifiek geval noodzakelijk zijn, uitsluitend met het oog op de verificatie van de identiteit van de betrokken natuurlijke persoon op de lijst.

4. Er worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de in de bijlagen IV, V en V bis genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

▼M4

5. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of die tot gevolg hebben dat de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen rechtstreeks of onrechtstreeks worden ontdoken.

▼M20

6. Het is verboden tegoeden of economische middelen ter beschikking te stellen van personen, entiteiten of lichamen van de regering van Noord-Korea, of van de Arbeiderspartij van Korea, of personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, of entiteiten die in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van hen, wanneer is komen vast te staan dat deze personen, entiteiten of lichamen verband houden met de programma's van Noord-Korea in verband met kernwapens of ballistische raketten of andere bij de Resoluties 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016) van de VN-Veiligheidsraad verboden activiteiten.

7. De verbodsbepaling van lid 6 is niet van toepassing indien de tegoeden, andere financiële activa en economische middelen vereist zijn voor de uitvoering van de activiteiten van de missies van Noord-Korea bij de Verenigde Naties en de gespecialiseerde VN-agentschappen en verwante organisaties of andere diplomatieke en consulaire missies van Noord-Korea, of indien de bevoegde autoriteit van de lidstaat, als genoemd op de in bijlage II vermelde websites, op voorhand voor elk individueel geval de instemming van het Sanctiecomité heeft verkregen, dat de tegoeden, financiële activa of economische middelen vereist zijn voor de verstrekking van humanitaire bijstand, denuclearisatie, of enig ander oogmerk dat strookt met de doelstellingen van Resolutie 2270 (2016) van de VN-Veiligheidsraad.

Artikel 6 bis

Het is verboden direct of indirect deel te nemen aan joint ventures of enige andere zakelijke regeling met entiteiten die zijn genoemd in bijlage IV, alsook met personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen.

▼M12

Artikel 7

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, die op de in bijlage II vermelde websites worden genoemd, op door hen passend geachte voorwaarden toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, indien de betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat de tegoeden of economische middelen:

a)noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlagen IV, V of V bis genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, en de gezinsleden van deze natuurlijke personen die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en lasten voor openbare voorzieningen;

b)uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten; of

c)uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor slechts het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen; en

d)wanneer de toestemming een in bijlage IV genoemde persoon, entiteit of lichaam betreft, de betrokken lidstaat het Sanctiecomité in kennis heeft gesteld van deze vaststelling en van zijn voornemen toestemming te verlenen, en het Sanctiecomité niet binnen vijf werkdagen na die kennisgeving bezwaar heeft gemaakt.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, die op de in bijlage II vermelde websites worden genoemd, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen nodig zijn voor de betaling van buitengewone kosten, op voorwaarde dat:

a)wanneer de toestemming een in bijlage IV genoemde persoon, entiteit of lichaam betreft, deze vaststelling door de betrokken lidstaat is aangemeld bij het Sanctiecomité en de vaststelling door het Sanctiecomité is goedgekeurd, en

b)wanneer de toestemming een in bijlage V of V bis genoemde persoon, entiteit of lichaam betreft, de lidstaat in kwestie de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken voor hij de toestemming verleent, heeft gemeld op welke gronden hij van mening is dat de specifieke toestemming moet worden verleend.

3. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de leden 1 en 2 verleende toestemming.

▼M22

Artikel 8

1. In afwijking van artikel 6 kunnen de op de websites in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een gerechtelijke, administratieve of arbitrale beslissing die is vastgesteld vóór de datum waarop de persoon, de entiteit of het lichaam, bedoeld in artikel 6, werd aangewezen; of van een gerechtelijk, administratief of arbitraal vonnis gewezen vóór die datum;

b)de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend aangewend om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijke beslissing zijn gewaarborgd of door een dergelijk vonnis geldig zijn verklaard, binnen de grenzen gesteld door de wetten en reglementen tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen;

c)de beslissing of het vonnis komt niet ten goede aan een persoon, entiteit of lichaam genoemd in bijlage IV, V of V bis;

d)de erkenning van de beslissing of van het vonnis is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat, alsmede

e)de beslissing of het vonnis ten aanzien van de in bijlage IV opgenomen personen, entiteiten en lichamen is door de betrokken lidstaat gemeld aan het Sanctiecomité.

2. In afwijking van artikel 6 en mits een betaling verschuldigd is door in bijlage V vermelde personen, entiteiten of lichamen op grond van een contract of overeenkomst die door hen is gesloten of een verplichting die voor hen is ontstaan vóór de datum waarop zij zijn opgenomen in de lijst, kunnen de op de websites in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien de bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat:

a)het contract geen betrekking heeft op artikelen, verrichtingen, diensten of transacties als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a), artikel 2, lid 3, en artikel 3, en

b)de betaling niet direct of indirect wordt ontvangen door een in bijlage V bedoelde persoon, entiteit of lichaam.

3. Ten minste tien dagen voordat de toestemming uit hoofde van lid 2 wordt verleend, stelt de betrokken lidstaat de andere lidstaten en de Commissie in kennis van deze vaststelling en van zijn voornemen toestemming te verlenen.

▼M17

Artikel 8 bis

1. In afwijking van artikel 6, lid 4, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, waarvan de websites in bijlage II worden vermeld, toestemming geven voor de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen aan de Korea National Insurance Corporation (KNIC) wanneer dat noodzakelijk is voor de betaling van premies in het kader van een verzekerings- of herverzekeringscontract met een onderdaan van een lidstaat of een volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersoon, entiteit of lichaam, op voorwaarde dat die betaling:

a)uitsluitend bestemd is voor door een onderdaan van een lidstaat of door een volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersoon, entiteit of lichaam in Noord-Korea uitgevoerde activiteiten die niet door deze verordening verboden zijn;

b)niet rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd is voor een persoon, entiteit of lichaam genoemd in bijlage IV, V of V bis, met uitzondering van de KNIC.

2. Een onderdaan van een lidstaat en volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen mogen betalingen ontvangen van de KNIC mits de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, waarvan de websites in bijlage II worden vermeld, daar vooraf toestemming voor hebben gegeven. Die toestemming kan worden gegeven op voorwaarde dat de betaling:

a)verschuldigd is overeenkomstig de bepalingen van een contract voor verzekeringsdiensten, bedoeld in lid 1, onder a), of overeenkomstig de bepalingen van een contract voor door de KNIC te verlenen verzekeringsdiensten met betrekking tot schade die op het grondgebied van de Unie wordt veroorzaakt door een partij bij dat contract;

b)niet direct of indirect bestemd is voor een persoon, entiteit of lichaam genoemd in bijlage IV, V of V bis;

c)niet bijdraagt aan een uit hoofde van deze verordening verboden activiteit; en

d)niet leidt tot de vrijgave van tegoeden of economische middelen van de KNIC buiten Noord-Korea.

3. De toestemmingen bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel zijn niet vereist voor betalingen aan of door de KNIC die nodig zijn voor de officiële doeleinden van een diplomatieke of consulaire missie van een lidstaat in Noord-Korea.

4. In afwijking van artikel 6, lid 2, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, waarvan de websites in bijlage II worden vermeld, onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen van de KNIC, mits zij hebben vastgesteld dat:

a)de tegoeden of economische middelen uitsluitend worden gebruikt voor een door de KNIC verschuldigde betaling in het kader van een contract dat vóór 1 april 2016 werd gesloten;

b)het contract niet direct of indirect gerelateerd is aan een volgens deze verordening verboden activiteit;

c)de betaling niet direct of indirect bestemd is voor een persoon, entiteit of lichaam genoemd in bijlage IV, V of V bis.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is gegeven.

▼M4

Artikel 9

1. Artikel 6, lid 4, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen in de Unie die tegoeden ontvangen die door derden naar de rekening van een op de lijst voorkomende natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, op voorwaarde dat de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

2. Artikel 6, lid 4, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a)rente of andere inkomsten op die rekeningen; of

b)betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop de persoon, de entiteit of het lichaam, bedoeld in artikel 6, werd aangewezen;

op voorwaarde dat deze rente, andere inkomsten en betalingen overeenkomstig artikel 6, leden 1 en 2, worden bevroren.

▼M9

Artikel 9 bis

Er geldt een verbod op:

a)de verkoop of aankoop van overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties die zijn uitgegeven na 19 februari 2013, direct of indirect, aan of van een van de volgende instanties:

i)Noord-Korea of de Noord-Koreaanse regering, overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen;

ii)de centrale bank van Noord-Korea;

iii)een in Noord-Korea gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, of een kredietinstelling of financiële instelling als bedoeld in artikel 11 bis, lid 2;

iv)een natuurlijk persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of op aanwijzing van een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder i) of ii);

v)een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder i), ii) of iii);

b)het verlenen van tussenhandeldiensten met betrekking tot overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties die zijn uitgegeven na 19 februari 2013 aan een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder a);

c)het verlenen van steun aan een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder a) met het oog op het uitgeven van overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties, door het verlenen van tussenhandeldiensten, advertering of enige andere dienstverlening met betrekking tot deze obligaties.

▼M22

Artikel 9 ter

1. Het is verboden financiering of financiële bijstand te verlenen voor de handel met Noord-Korea, met inbegrip van het verstrekken van exportkredieten, garanties of verzekeringen aan personen of entiteiten die bij deze handel betrokken zijn, indien dergelijke financiële steun kan bijdragen aan:

a)de programma's van Noord-Korea in verband met kernwapens, ballistische raketten of andere bij deze verordening verboden activiteiten;

b)het omzeilen van de bepalingen onder a).

2. De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op contracten en overeenkomsten voor de verstrekking van financiële steun die zijn gesloten vóór 29 mei 2016.

3. De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op de verstrekking van financiële steun voor voedselvoorziening, landbouw, medische of andere humanitaire doeleinden.

▼C3

Artikel 9 quater

1. Vorderingen in verband met contracten of transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die uit hoofde van deze verordening zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

a)de in bijlage IV of V genoemde personen, entiteiten of lichamen;

b)enige andere persoon, entiteit of lichaam uit Noord-Korea, met inbegrip van de regering van Noord-Korea en haar openbare organen, bedrijven en agentschappen, of

c)een persoon, entiteit of lichaam, handelend voor rekening of ten behoeve van een van de onder a) en b) bedoelde personen, entiteiten of lichamen.

2. De bij deze verordening ingestelde maatregelen worden geacht afbreuk te doen aan de uitvoering van een contract of een transactie, indien het bestaan of de inhoud van de vordering rechtstreeks of zijdelings uit deze maatregelen voortvloeit.

3. In elke procedure waartoe een vordering aanleiding geeft, moet het bewijs dat de vordering niet op grond van lid 1 hoort te worden afgewezen, door de eiser worden geleverd.

4. Dit artikel geldt onverminderd het recht van de in lid 1 bedoelde personen, entiteiten en lichamen op toetsing door de rechter van de rechtmatigheid van de niet-nakoming van de contractuele verplichtingen overeenkomstig deze verordening.

▼B

Artikel 10

1. Onverminderd de geldende regels inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim moeten natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en lichamen:

a)alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 6 zijn bevroren, onverwijld verstrekken aan de in de websites genoemd in bijlage II bedoelde bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij hun woonplaats hebben of waar zij gevestigd zijn, en deze informatie, rechtstreeks of via de bedoelde lidstaten, aan de Commissie doorgeven;

b)bij de verificatie van deze informatie samenwerken met de in de websites genoemd in bijlage II bedoelde bevoegde autoriteiten.

2. Alle rechtstreeks door de Commissie ontvangen aanvullende informatie wordt ter beschikking gesteld van de betrokken lidstaat.

3. Alle overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie werd verstrekt of ontvangen.

▼M22

Artikel 11

1. De bevriezing van tegoeden of economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming is met deze verordening, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon, rechtspersoon of entiteit die, dan wel het lichaam dat die maatregel uitvoert, of van de directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden en economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of ingehouden.

2. Door natuurlijke of rechtspersonen, of entiteiten of lichamen ingestelde vorderingen geven geen aanleiding tot hun aansprakelijkheid, indien zij niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden vormen op de maatregelen in deze verordening.

Artikel 11 bis

1. Het is verboden toegang te verlenen tot havens op het grondgebied van de Unie aan vaartuigen:

a)die eigendom zijn van of die geëxploiteerd of bemand worden door Noord-Korea;

b)waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed dat zij, direct of indirect, eigendom zijn van of gecontroleerd worden door een persoon of entiteit die is vermeld in bijlage IV;

c)waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed dat zij goederen bevatten waarvan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer verboden is krachtens deze verordening;

d)die een inspectie hebben geweigerd, nadat die inspectie door de vlaggenstaat of de staat van registratie is goedgekeurd, of

e)zonder nationaliteit, die een inspectie overeenkomstig artikel 5, lid 1, hebben geweigerd.

2. Lid 1 is niet van toepassing:

a)in noodsituaties;

b)indien een zeevaartuig inkomt van zee met het oog op inspectie, of

c)indien het betrokken vaartuig terugkeert naar zijn haven van oorsprong.

3. In afwijking van de verbodsbepaling van lid 1 kan de relevante bevoegde autoriteit van de lidstaat als aangeduid op de websites genoemd in bijlage II toestemming verlenen aan een zeevaartuig om in te komen van zee:

a)indien het Sanctiecomité op voorhand heeft vastgesteld dat dit noodzakelijk is om humanitaire redenen of enige andere reden die overeenstemt met de doelstellingen van Resolutie 2270 (2016) van de VN-Veiligheidsraad, of

b)indien de lidstaat op voorhand heeft vastgesteld dat dit noodzakelijk is om humanitaire redenen of enige andere reden die overeenstemt met de doelstellingen van deze verordening.

4. Het is vliegtuigen die worden geëxploiteerd door maatschappijen uit Noord-Korea, of van oorsprong zijn uit Noord-Korea, verboden te vertrekken uit of te landen in het grondgebied van de Unie, of over het grondgebied van de Unie te vliegen.

5. Lid 4 is niet van toepassing:

a)indien het vliegtuig landt met het oog op inspectie;

b)bij een noodlanding.

6. In afwijking van lid 4 kan de relevante bevoegde autoriteit van de lidstaat als aangeduid op de websites genoemd in bijlage II toestemming verlenen aan een vliegtuig om te vertrekken uit, te landen in het grondgebied van de Unie, of over het grondgebied van de Unie te vliegen, indien deze bevoegde autoriteit op voorhand heeft vastgesteld dat dit noodzakelijk is om humanitaire redenen of enige andere reden die overeenstemt met de doelstellingen van deze verordening.

▼M20

Artikel 11 ter

1. Er geldt een verbod op:

a)het leasen of charteren van vaartuigen of vliegtuigen of het verstrekken van bemanningsdiensten aan Noord-Korea, aan personen en entiteiten die zijn genoemd in bijlage IV, aan andere Noord-Koreaanse entiteiten, aan andere personen of entiteiten die hebben meegewerkt aan de schending van de bepalingen van de Resoluties 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016) van de VN-Veiligheidsraad, of aan enige persoon of entiteit die namens of op aanwijzing van een dergelijke persoon of entiteit handelt, of van entiteiten die in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van hen;

b)het bezitten, leasen, beheren, verzekeren of verschaffen van classificatiediensten van vaartuigen of verwante diensten, aan vaartuigen die de vlag van Noord-Korea voeren;

c)het registreren of op het register handhaven van vaartuigen die in het bezit zijn van, die bestuurd of bemand worden door Noord-Korea of onderdanen van Noord-Korea, of van vaartuigen die uit het register zijn geschrapt door een ander land overeenkomstig punt 19 van Resolutie 2270 (2016) van de VN-Veiligheidsraad.

2. In afwijking van de verbodsbepaling in lid 1, onder a), kan de bevoegde autoriteit van de lidstaat, als genoemd op de in bijlage II vermelde websites, toestemming verlenen voor het leasen of charteren of voor het verstrekken van bemanningsdiensten, mits de betreffende lidstaat het Sanctiecomité op voorhand in kennis heeft gesteld van elk individueel geval en het Sanctiecomité informatie heeft verstrekt waaruit blijkt dat de activiteiten uitsluitend met het levensonderhoud verband houdende doelstellingen hebben en niet door Noord-Koreaanse personen of entiteiten zullen worden gebruikt voor het genereren van inkomsten, en mits informatie is verstrekt over de maatregelen die zijn getroffen om schendingen van de Resoluties 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016) van de VN-Veiligheidsraad te voorkomen.

3. In afwijking van de verbodsbepalingen van lid 1, onder b) en c), kan de bevoegde autoriteit van de lidstaat, als genoemd op de in bijlage II vermelde websites, toestemming verlenen voor het bezitten, leasen, beheren of verschaffen van classificatiediensten van vaartuigen of verwante diensten, aan vaartuigen die de vlag van Noord-Korea voeren, of voor het registreren of op het register handhaven van vaartuigen die in het bezit zijn van, die bestuurd of bemand worden door Noord-Korea of onderdanen van Noord-Korea, mits zij het Sanctiecomité op voorhand voor elk individueel geval gedetailleerde informatie heeft verstrekt over de bedoelde activiteiten, met inbegrip van de namen van de personen en entiteiten die erbij betrokken zijn, en waaruit blijkt dat de betrokken activiteiten uitsluitend met het levensonderhoud verband houdende doelstellingen hebben en niet door Noord-Koreaanse personen of entiteiten zullen worden gebruikt voor het genereren van inkomsten, en mits informatie is verstrekt over de maatregelen die zijn getroffen om schendingen van de Resoluties 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) of 2270 (2016) van de VN-Veiligheidsraad te voorkomen.

4. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van de leden 2 en 3 verleende toestemming.

▼M22 —————

▼B

Artikel 12

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en wisselen onderling alle andere voor deze verordening relevante informatie waarover zij beschikken uit, met name betreffende inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

▼M4

Artikel 13

1. De Commissie wordt gemachtigd:

a)bijlage I bis te wijzigen op basis van de vaststellingen van het Sanctiecomité of de Veiligheidsraad van de VN, en waar nodig daaraan de codes van de in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 opgenomen gecombineerde nomenclatuur toe te voegen;

b)bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie;

c)bijlage III te wijzigen met het oog op verfijning of aanpassing van de lijst van daarin opgenomen goederen, aan de hand van definities of richtsnoeren die door het Sanctiecomité eventueel worden uitgevaardigd of daaraan de codes van de in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 opgenomen gecombineerde nomenclatuur toe te voegen indien zulks nodig of passend is;

d)bijlage IV te wijzigen op basis van de vaststellingen van het Sanctiecomité of de Veiligheidsraad van de VN; en

e)de bijlagen V en VI te wijzigen op basis van besluiten ten aanzien van de bijlagen II, III, IV en V bij Gemeenschappelijk standpunt 2006/795/GBVB; en

▼M20

f)de bijlagen I quater, I quinquies, en I sexies te wijzigen op basis van vaststellingen die door het Sanctiecomité of de VN-Veiligheidsraad zijn gedaan, of op basis van besluiten die bij Besluit 2013/183/GBVB betreffende deze bijlagen zijn vastgesteld; en

▼M23

g)bijlage I octies te wijzigen op basis van de vaststellingen van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of het Sanctiecomité, en daaraan de referentienummers van de in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 opgenomen Gecombineerde Nomenclatuur toe te voegen.

▼M4

2. De Commissie verwerkt persoonsgegevens voor de uitoefening van haar taken uit hoofde van deze verordening, en overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (9).

▼M20

Artikel 13 bis

Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in deze verordening vervatte verbodsbepalingen worden omzeild.

▼B

Artikel 14

1. De lidstaten stellen regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn op overtreding van de bepalingen van deze verordening, en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2. De lidstaten stellen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld in kennis van die regels en stellen haar op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Artikel 15

1. De lidstaten wijzen de in deze verordening bedoelde bevoegde autoriteiten aan en identificeren hen in, of door middel van de websites opgesomd in bijlage II.

2. Onmiddellijk na de inwerkingtreding van deze richtlijn stellen de lidstaten de Commissie in kennis van hun bevoegde autoriteiten en brengen haar op de hoogte van elke daaropvolgende wijziging.

▼M4

Artikel 16

Deze verordening is van toepassing:

a)op het grondgebied van de Unie;

b)aan boord van vlieg- of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c)op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d)op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

e)op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

▼B

Artikel 17

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M4
BIJLAGE I

GOEDEREN EN TECHNOLOGIEËN BEDOELD IN DE ARTIKELEN 2 EN 3

Alle goederen en technologieën in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009.

▼M5
BIJLAGE I BIS

Goederen en technologieën bedoeld in de artikelen 2 en 3

Andere artikelen, materialen, uitrusting, goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot programma's van Noord-Korea in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten.

1.Tenzij anders is aangegeven, verwijzen de referentienummers in de kolom „Beschrijving” naar de beschrijvingen van producten en technologie voor tweeërlei gebruik in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 (10).

2.Een referentienummer in de kolom „Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009” houdt in dat de kenmerken van het in de kolom „Beschrijving” beschreven artikel buiten de parameters bedoeld in de beschrijving van de desbetreffende post vallen.

3.De definitie van termen tussen „enkele aanhalingstekens” wordt gegeven in een technische noot bij de betrokken post.

4.De definitie van termen tussen „dubbele aanhalingstekens” kan worden gevonden in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad.

ALGEMENE NOTEN

1.De doelstelling van het verbod op de in deze bijlage vermelde goederen mag niet worden omzeild door de uitvoer van toegestane goederen (met inbegrip van fabrieken) die een of meer verboden onderdelen bevatten, als deze onderdelen het voornaamste element van de goederen vormen en gemakkelijk kunnen worden verwijderd of voor andere doeleinden worden aangewend.

N.B.: Of de verboden onderdelen als voornaamste element moeten worden aangemerkt, dient te worden beoordeeld aan de hand van factoren als hoeveelheid, waarde en technologische knowhow alsmede andere bijzondere omstandigheden op grond waarvan de verboden onderdelen als voornaamste element van de geleverde goederen kunnen worden aangemerkt.

2.Met goederen worden in deze bijlage zowel nieuwe als gebruikte goederen bedoeld.

ALGEMENE TECHNOLOGIENOOT (ATN)

(Te lezen als onderdeel van deel C.)

1.De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van „technologie” die „noodzakelijk” is voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van goederen waarvan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer in deel A (Goederen) wordt verboden, is op grond van de bepalingen van deel B verboden.

2.„Technologie” die „noodzakelijk” is voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van verboden goederen is ook verboden als deze technologie wordt toegepast op toegestane goederen.

3.Verboden gelden niet voor de minimaal noodzakelijke „technologie” voor installatie, bediening, onderhoud en reparatie van niet onder het verbod vallende goederen.

4.Het verbod op de overdracht van „technologie” is niet van toepassing op informatie die „voor iedereen beschikbaar” is, op „fundamenteel wetenschappelijk onderzoek” en op de voor octrooiaanvragen noodzakelijke minimuminformatie.

A.GOEDEREN

NUCLEAIRE GOEDEREN, INSTALLATIES EN UITRUSTINGI.A0.Goederen

Nr.

Beschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

I.A0.001

Hollekathodelampen, als volgt:

a. Hollekathodelampen met joodkathode en een venster van zuiver silicium of kwarts

b. Hollekathodelampen met uraankathode.

I.A0.002

Faraday-isolatoren voor de golflengte 500 nm–650 nm.

I.A0.003

Optische tralies voor de golflengte 500 nm–650 nm.

I.A0.004

Optische vezels voor de golflengte 500 nm–650 nm, bekleed met een antireflecterende laag voor de golflengte

500 nm–650 nm en met een kerndiameter van meer dan 0,4 mm doch niet meer dan 2 mm.

I.A0.005

Onderdelen van een reactordrukvat en testapparatuur, anders dan in de zin van 0A001, als volgt:

a. afdichtingen;

b. interne onderdelen;

c. afdichtings-, test- en meetapparatuur.

0A001

I.A0.006

Nucleaire detectieapparatuur, anders dan bedoeld in 0A001.j. of 1A004.c., voor de detectie, identificatie of kwantificatie van radioactieve stoffen en straling van nucleaire oorsprong, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

N.B.: Zie voor persoonlijke uitrusting I.A1.004.

0A001.j.

1A004.c.

I.A0.007

Balgafsluiters, anders dan bedoeld in 0B001.c.6., 2A226 of 2B350, van aluminiumlegering of roestvrij staal, type 304, 304L of 316 L.

0B001.c.6.

2A226

2B350

I.A0.008

Laserspiegels, anders dan bedoeld in 6A005.e, bevattende een substraat met een warmte-uitzettingscoëfficiënt van 10-6K-1 of minder bij 20 °C (bijvoorbeeld gesmolten siliciumdioxide of saffier).

Noot:

Dit artikel is niet van toepassing op optische systemen die speciaal voor astronomische toepassingen zijn ontworpen, tenzij de spiegels gesmolten siliciumdioxide bevatten.

0B001.g.5.

6A005.e.

I.A0.009

Laserlenzen, anders dan bedoeld in 6A005.e.2, bevattende een substraat met een warmte-uitzettingscoëfficiënt van 10-6K-1 of minder bij 20 °C (bijvoorbeeld gesmolten siliciumdioxide).

0B001.g.

6A005.e.2.

I.A0.010

Pijpen, pijpleidingen, flenzen en hulpstukken, vervaardigd van of gevoerd met nikkel of een nikkellegering die 40 gewichtspercenten of meer nikkel bevat, anders dan in de zin van 2B350.h.1.

2B350

I.A0.011

Vacuümpompen, anders dan in de zin van 0B002.f.2. of 2B231, als volgt:

a. turbomoleculaire pompen met een pompsnelheid van 400 l/s of meer;

b. voorvacuümpompen van het Rootstype met een afzuigcapaciteit van meer dan 200 m3/h;

c. droge scrollcompressoren en vacuümpompen met balgafdichting.

0B002.f.2.

2B231

I.A0.012

Afgeschermde ruimten voor het manipuleren, opslaan en behandelen van radioactieve stoffen (hete cellen).

0B006

I.A0.013

„Natuurlijk uraan” of „verarmd uraan” of thorium in de vorm van metaal, legering, chemische verbinding of concentraat en elk materiaal dat een of meer van de voorgaande stoffen bevat, anders dan in de zin van 0C001.

0C001

I.A0.014

Ontstekingskamers met een explosieabsorptievermogen van meer dan 2,5 kg TNT-equivalent.

SPECIALE MATERIALEN EN AANVERWANTE APPARATUURI.A1.Goederen

Nr.

Beschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

I.A1.001

Bis(2-ethylhexyl)fosforzuur (HDEHP of D2HPA), Chemical Abstract-nummer (CAS): [CAS 298-07-7] (oplosmiddel), in elke hoeveelheid, met een zuiverheid van meer dan 90%.

I.A1.002

Fluorgas, CAS: [7782-41-4], met een zuiverheid van ten minste 95%.

I.A1.003

Ringvormige afdichtingen en pakkingen met een binnendiameter van 400 mm of minder, vervaardigd van een of meer van de volgende materialen:

a. copolymeren van vinylideenfluoride met 75 % of meer bèta-kristallijnstructuur zonder strekken;

b. gefluoreerde polyimiden die 10 of meer gewichtspercenten gebonden fluor bevatten;

c. gefluoreerde fosfazeenelastomeren die 30 of meer gewichtspercenten gebonden fluor bevatten;

d. polychloortrifluorethyleen (PCTFE, bijvoorbeeld Kel-F®);

e. fluorelastomeren (bijvoorbeeld Viton®, Tecnoflon®);

f. polytetrafluorethyleen (PTFE).

1A001

I.A1.004

Persoonlijke uitrusting voor het detecteren van straling van nucleaire oorsprong, anders dan in de zin van 1A004.c., met inbegrip van persoonlijke dosismeters.

1A004.c.

I.A1.005

Elektrolytische cellen voor de productie van fluor, anders dan in de zin van 1B225, met een capaciteit van meer dan 100 g fluor per uur.

1B225

I.A1.006

Katalysatoren, anders dan in de zin van 1A225 of 1B231, bevattende platina, palladium of rhodium, bruikbaar voor het bevorderen van de waterstofisotoopuitwisseling tussen waterstof en water voor het terugwinnen van tritium uit zwaar water of voor de productie van zwaar water.

1A225

1B231

I.A1.007

Aluminium en aluminiumlegeringen, anders dan in de zin van 1C002.b.4 of 1C202.a., in ruwe vorm of als halffabricaat, met een van de volgende kenmerken:

a. „geschikt voor” een treksterkte van 460 MPa of meer bij 293 K (20 °C); of

b. met een treksterkte van 415 MPa of meer bij 298 K (25 °C).

Technische noot:

De zinsnede legeringen „geschikt voor” omvat legeringen zowel voor als na warmtebehandeling.

1C002.b.4.

1C202.a.

I.A1.008

Magnetische metalen van alle soorten, ongeacht de vorm, anders dan in de zin van 1C003.a, met een „relatieve beginpermeabiliteit” van 120 000 of meer en een dikte van 0,05 tot 0,1 mm.

Technische noot:

De „relatieve beginpermeabiliteit” wordt gemeten aan het gespecificeerde materiaal dat volledig ontlaten is.

1C003.a.

I.A1.009

„Stapel- en continuvezelmateriaal” of prepregs, anders dan bedoeld in 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. of 1C210.b., als hieronder:

a. „stapel- en continuvezelmateriaal” van aramide met een van de volgende kenmerken:

1. een „specifieke modulus” groter dan 10 × 106 m; of

2. een „specifieke treksterkte” groter dan 17 × 104 m;

b. „stapel- en continuvezelmateriaal” van glas met een van de volgende kenmerken:

1. een „specifieke modulus” groter dan 3,18 × 106 m; of

2. een „specifieke treksterkte” groter dan 76,2 × 103 m;

c. thermogeharde met hars geïmpregneerde continu-„garens”, -„rovings”, -„linten” of -„banden” met een breedte van 15 mm of minder (prepregs), vervaardigd uit „stapel- en continuvezelmateriaal” van glas, anders dan in de zin van I.A1.010.a.;

d. „stapel- of continuvezelmateriaal” van koolstof;

e. thermogeharde met hars geïmpregneerde continu-„garens”, -„rovings”, -„linten” of -„banden”, vervaardigd uit „stapel- en continuvezelmateriaal” van koolstof;

f. continu-„garens”, „rovings”, „linten” of „banden” van polyacrylonitryl;

g. „stapel- of continuvezelmateriaal” van para-aramide (Kevlar® en met Kevlar® vergelijkbare vezels).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

I.A1.010

Met hars of asfaltbitumen geïmpregneerde vezels (prepregs), met metaal of koolstof beklede vezels (preforms) of „halffabricaten voor koolstofvezels”, als volgt:

a. gemaakt van „stapel- of continuvezelmateriaal” in de zin van II.A1.009;

b. met epoxyhars geïmpregneerd koolstof-„stapel- of continuvezelmateriaal” (prepregs), bedoeld in 1C010.a, 1C010.b of 1C010.c, voor de reparatie van vliegtuigcasco’s of laminaten als de afzonderlijke prepreg-vellen niet groter zijn dan 50 cm × 90 cm;

c. prepregs bedoeld in 1C010.a., 1C010.b. of 1C010.c., geïmpregneerd met fenol- of epoxyharsen met een glastemperatuur (Tg) van minder dan 433 K (160 °C) en een hardingstemperatuur die lager ligt dan de glastemperatuur.

1C010

1C210

I.A1.011

Composieten van met siliciumcarbide versterkte keramiek, geschikt voor neuskegels, terugkeervoertuigen, straalpijpen, bruikbaar voor „raketten”, anders dan in de zin van 1C107.

1C107

I.A1.012

Niet gebruikt.

I.A1.013

Tantaal, tantaalcarbide, wolfraam, wolfraamcarbide en legeringen, anders dan in de zin van 1C226, met beide volgende kenmerken:

a. in vormen met holle cilindersymmetrie of sferische symmetrie (daaronder mede begrepen cilindersegmenten) met een binnendiameter tussen 50 mm en 300 mm; en

b. met een massa groter dan 5 kg.

1C226

I.A1.014

„Elementaire poeders” van kobalt, neodymium of samarium of legeringen of mengsels daarvan bevattende ten minste 20 gewichtspercenten kobalt, neodymium of samarium, met een deeltjesgrootte van minder dan 200 μm.

Technische noot:

„Elementaire poeders” betekent zeer zuivere poeders van één element.

I.A1.015

Zuiver tributylfosfaat (TBP) [CAS nr. 126-73-8] en mengsels bevattende 5 of meer gewichtspercenten TBP.

I.A1.016

Maragingstaal, anders dan bedoeld in 1C116 of 1C216.

Technische noten:

1.De zinsnede maragingstaal „geschikt voor” omvat maragingstaal zowel voor als na warmtebehandeling.

2.Maragingstaal is een ijzerlegering die gewoonlijk door een hoog nikkelgehalte, een zeer laag koolstofgehalte en het gebruik van vervangende elementen of precipitaten voor het versterken en tijdharden van de legering wordt gekenmerkt.

1C116

1C216

I.A1.017

Metalen, metaalpoeders en materialen, als hieronder:

a. wolfraam en wolfraamlegeringen, anders dan die in 1C117, in de vorm van uniform bolvormige of verstoven deeltjes met een diameter van 500 μm (micrometer) of minder, bevattende 97 of meer gewichtspercenten wolfraam;

b. molybdeen en molybdeenlegeringen, anders dan die in 1C117, in de vorm van uniform bolvormige of verstoven deeltjes met een diameter van 500 μm of minder, bevattende 97 of meer gewichtspercenten molybdeen;

c. wolfraamhoudende materialen in vaste vorm, anders dan die in 1C226, met de volgende samenstelling:

1. wolfraam en wolfraamlegeringen bevattende 97 of meer gewichtspercenten wolfraam;

2. met koper geïnfiltreerd wolfraam bevattende 80 of meer gewichtspercenten wolfraam; of

3. met zilver geïnfiltreerd wolfraam bevattende 80 of meer gewichtspercenten wolfraam.

1C117

1C226

I.A1.018

Zachte magnetische legeringen, anders dan in 1C003, met een chemische samenstelling als hieronder:

a. een ijzergehalte tussen 30% en 60%; en

b. een kobaltgehalte tussen 40% en 60%.

1C003

I.A1.019

Niet gebruikt.

I.A1.020

Grafiet, anders dan in 0C004 of 1C107.a., ontworpen of bedoeld voor gebruik in vonkmachines (EDM).

0C004

1C107.a.

▼M9

I.A1.021

Staallegeringen in de vorm van platen, met een van de volgende kenmerken:

a) staallegeringen „geschikt voor” een treksterkte van 1 200 MPa of meer bij 293 K (20 °C), of

b) met stikstof gestabiliseerd duplex roestvrij staal.

Aantekening: De zinsnede legeringen „geschikt voor” omvat legeringen zowel voor als na warmtebehandeling.

Technische aantekening: „Met stikstof gestabiliseerd duplex roestvrij staal” heeft een tweefasenmicrostructuur met korrels ferriet- en austenietstaal waaraan stikstof is toegevoegd om de microstructuur te stabiliseren.

1C116

1C216

I.A1.022

Koolstof-koolstofcomposietmateriaal.

1A002.b.1

I.A1.023

Nikkellegeringen in onbewerkte vorm of als halffabricaat die 60 gewichtspercenten of meer nikkel bevatten.

1C002.c.1.a

I.A1.024

Titaanlegeringen in de vorm van platen, „geschikt voor” een treksterkte van 900 MPa of meer bij 293 K (20 °C).

Aantekening: De zinsnede legeringen „geschikt voor” omvat legeringen zowel voor als na warmtebehandeling.

1C002.b.3

▼M12

I.A1.025

Tantaallegeringen, anders dan bedoeld in 1C002 en 1C202.

1C002

1C202

I.A1.026

Zirkonium of zirkoniumlegeringen, anders dan bedoeld in 1C011, 1C111 en 1C234.

1C011

1C111

1C234

I.A1.027

Springstoffen, anders dan bedoeld in 1C239 in de lijst van militaire goederen, of stoffen of mengsels met een gehalte van meer dan 2 gewichtspercenten aan deze springstoffen, met een kristaldichtheid groter dan 1,5 g/cm3 en een detonatiesnelheid groter dan 5 000 m/s.

1C239

▼M5

MATERIAALBEWERKINGI.A2.Goederen

Nr.

Beschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

I.A2.001

Systemen en apparatuur voor het beproeven door middel van trillingen, en desbetreffende onderdelen, anders dan in de zin van 2B116:

a. systemen voor het beproeven door middel van trillingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van terugkoppel- of geslotenkringtechnieken en welke een digitale besturing bevatten, die geschikt zijn om een systeem te laten trillen met een versnelling gelijk aan of groter dan 0,1 g RMS tussen 0,1 Hz and 2 kHz en die krachten gelijk aan of groter dan 50 kN, met „onbelaste tafel” gemeten, kunnen overbrengen;

b. digitale besturingseenheden, in combinatie met speciaal ontworpen „programmatuur” voor het testen door middel van trillingen, met een „realtimeregelbandbreedte” van meer dan 5 kHz en ontworpen voor gebruik met de systemen bedoeld onder a.;

Technische noot:

Onder „realtimeregelbandbreedte” wordt verstaan de maximumsnelheid waarmee een besturingseenheid een volledige cyclus van bemonstering, gegevensverwerking en verzending van controlesignalen kan uitvoeren.

c. trillingsopwekkers, met of zonder bijbehorende versterkers, geschikt om een kracht gelijk aan of groter dan 50 kN uit te oefenen, met „onbelaste tafel” gemeten, en geschikt voor de systemen bedoeld in a.;

d. beproevingsopstellingen en elektronische eenheden ontworpen om verscheidene trillingsopwekkers in een geheel trillingssysteem te combineren, geschikt om een totale effectieve kracht gelijk aan of groter dan 50 kN uit te oefenen, met „onbelaste tafel” gemeten, en geschikt voor de systemen bedoeld in a.

Technische noot:

„Onbelaste tafel” betekent een vlakke tafel of een vlak oppervlak, zonder klemmen of hulpstukken.

2B116

▼M12

I.A2.002

Werktuigmachines, anders dan bedoeld in 2B001 en 2B201 en combinaties daarvan, voor het verspanen (of snijden) van metalen, keramische materialen of „composieten”, die, volgens de technische specificaties van de fabrikant kunnen worden uitgerust met elektronische toestellen voor „numerieke besturing”, met een instelnauwkeurigheid die gelijk is aan of kleiner (d.w.z. nauwkeuriger) is dan 30 μm overeenkomstig ISO-norm 230/2 (1988) (1) of nationale equivalenten langs elke lineaire as.

2B001

2B201

▼M5

I.A2.002a

Onderdelen en numerieke besturingen, speciaal ontworpen voor de werktuigmachines in de zin van 2B001, 2B201 of I.A2.002.

I.A2.003

Balanceermachines en aanverwante uitrusting, als volgt:

a. balanceermachines die ontworpen of aangepast zijn voor tandheelkundige of andere medische uitrusting, met alle hiernavolgende kenmerken:

1. niet geschikt voor het uitbalanceren van rotors/samenstellingen met een massa van meer dan 3 kg;

2. geschikt voor het uitbalanceren van rotors/samenstellingen bij een omwentelingssnelheid hoger dan 12 500 t.p.m.;

3. geschikt voor het corrigeren van onbalans in twee of meer vlakken; en

4. geschikt voor het uitbalanceren tot op een resterende specifieke onbalans van 0,2 g × mm per kg rotorgewicht;

b. „indicatorkoppen” die zijn ontworpen of aangepast voor gebruik met de bij a. aangegeven machines.

Technische noot:

„Indicatorkoppen” worden soms ook balanceerinstrumenten genoemd.

2B119

I.A2.004

Op afstand bediende manipulatoren die kunnen worden aangewend voor het doen verrichten van handelingen op afstand bij radiochemische scheidingswerkingen of in hete cellen, anders dan in de zin van 2B225, met een van de volgende kenmerken:

a. geschikt om te werken bij een hetecelwand met een dikte van 0,3 m of meer (opereren door de wand heen); of

b. geschikt om de afstand over de bovenkant van een hetecelwand met een dikte van 0,3 m of meer te overbruggen (opereren over de wand heen).

Technische noot:

Op afstand bediende manipulatoren zorgen voor het mechanisch overbrengen van handelingen van een bediener naar een bedieningsarm en eindklem. Deze kunnen van het meester/slaaf-type zijn of worden bediend via een joystick of een toetsenbord.

2B225

I.A2.005

Warmtebehandelingsovens, werkend met beheerste atmosfeer, of oxidatieovens geschikt voor werktemperaturen boven 400 °C.

Noot:

Dit artikel is niet van toepassing op tunnelovens met rol- of wagentransport, tunnelovens met transportband, doorschuifovens of pendelovens, speciaal ontworpen voor de vervaardiging van glas, tafelgerei van keramiek of constructieve keramiek.

2B226

2B227

I.A2.006

Niet gebruikt.

I.A2.007

„Drukomzetters”, anders dan in de zin van 2B230, geschikt voor het meten van de absolute druk op elk punt in het traject van 0 tot 200 kPa, met beide hiernavolgende kenmerken:

a. drukopneemelementen vervaardigd van of beschermd door „materiaal dat bestand is tegen corrosie door uraanhexafluoride (UF6)”; en

b. met een van de volgende kenmerken:

1. een volledig bereik van minder dan 200 kPa en een „nauwkeurigheid” beter dan ±1% van het volledige bereik; of

2. een volledig bereik van 200 kPa of groter en een „nauwkeurigheid” beter dan 2 kPa.

Technische noot:

Voor de toepassing van 2B230 houdt „nauwkeurigheid” in non-lineariteit, hysteresis en herhaalbaarheid bij omgevingstemperatuur.

2B230

I.A2.008

Apparatuur voor vloeistof-vloeistofuitwisseling (mengersbezinkers, pulskolommen, plaatkolommen en centrifugale contactors) en vloeistofverdelers, stoomverdelers of systemen voor de opvang van vloeistoffen, ontworpen voor die apparatuur, waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt, gemaakt zijn van een of meer van de volgende materialen:

a. legeringen met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom;

b. fluorpolymeren;

c. glas, met inbegrip van verglaasde of geëmailleerde lagen of glasbekleding (lining);

d. grafiet of „koolstofgrafiet”;

e. nikkel of legeringen die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten;

f. tantaal of tantaallegeringen;

g. titaan of titaanlegeringen;

h. zirkonium of zirkoniumlegeringen; of

i. roestvrij staal.

Technische noot:

„Koolstofgrafiet” is een composiet bestaande uit amorf koolstof en grafiet, met 8 of meer gewichtspercenten grafiet.

2B350.e.

I.A2.009

Industriële apparatuur en onderdelen, anders dan in de zin van 2B350.d., als volgt:

Warmtewisselaars of condensors met een warmte-uitwisseloppervlak van meer dan 0,05 m2 en minder dan 30 m2, en voor gebruik in dergelijke warmtewisselaars of condensors ontworpen buizen, platen, spoelen of blokken (kernen), waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de vloeistof(fen) gemaakt zijn van een of meer van de volgende materialen:

a. legeringen met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom;

b. fluorpolymeren;

c. glas, met inbegrip van verglaasde of geëmailleerde lagen of glasbekleding (lining);

d. grafiet of „koolstofgrafiet”;

e. nikkel of legeringen die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten;

f. tantaal of tantaallegeringen;

g. titaan of titaanlegeringen;

h. zirkonium of zirkoniumlegeringen;

i. siliciumcarbide;

j. titaancarbide; of

k. roestvrij staal.

Noot:

Dit artikel is niet van toepassing op voertuigradiatoren.

Technische noot:

De voor pakkingen, afsluitringen en andere afdichtingen gebruikte materialen zijn niet bepalend voor de vraag of voor de warmtewisselaar een vergunningsplicht geldt.

2B350.d.

I.A2.010

Pompen met meervoudige afdichting en pompen zonder afdichting, anders dan in de zin van 2B350.i, geschikt voor corrosieve vloeistoffen, of vacuümpompen en voor gebruik in dergelijke pompen ontworpen omhulsels (pomphuizen), voorgevormde binnenbekledingen, schoepen, vleugelraderen of straalpompverdeelstukken, waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt, gemaakt zijn van een van de volgende materialen:

a. legeringen met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom;

b. keramiek;

c. ferrosilicium;

d. fluorpolymeren;

e. glas, met inbegrip van verglaasde of geëmailleerde lagen of glasbekleding (lining);

f. grafiet of „koolstofgrafiet”;

g. nikkel of legeringen die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten;

h. tantaal of tantaallegeringen;

i. titaan of titaanlegeringen;

j. zirkonium of zirkoniumlegeringen;

k. niobium (columbium) of niobiumlegeringen;

l. roestvrij staal;

m. aluminiumlegeringen; of

n. rubber.

Technische noten:

1. De voor pakkingen, afsluitringen en andere afdichtingen gebruikte materialen zijn niet bepalend voor de vraag of voor de pomp een vergunningsplicht geldt.

2. De term „rubber” omvat alle soorten natuurlijke en synthetische rubber.

2B350.i.

I.A2.011

„Centrifuges”, anders dan in 2B352.c., geschikt voor het continu scheiden zonder aerosolvorming, en gemaakt van:

a. legeringen met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom;

b. fluorpolymeren;

c. glas, met inbegrip van verglaasde of geëmailleerde lagen of glasbekleding (lining);

d. nikkel of legeringen die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten;

e. tantaal of tantaallegeringen;

f. titaan of titaanlegeringen; of

g. zirkonium of zirkoniumlegeringen.

Technische noot:

Met „centrifuges” worden ook bedoeld decanteerflessen.

2B352.c.

I.A2.012

Filters van gesinterd metaal, anders dan in 2B352.d., gemaakt van nikkel of een nikkellegering die 40 gewichtspercenten of meer nikkel bevat.

2B352.d.

I.A2.013

Forceer-(spin-forming) of vloei-(flow-forming) draaibanken, anders dan in 2B009, 2B109 of 2B209, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor.

Technische noot:

Voor de toepassing van dit punt worden machines die de functies van forceren en vloeidraaien combineren, beschouwd als vloeidraaibanken.

2B009

2B109

2B209

I.A2.014

Uitrusting en reagentia, anders dan vermeld in 2B350 of 2B352, als volgt:

a. fermentoren, geschikt voor het kweken van pathogene „micro-organismen” of virussen of de productie van „toxinen”, zonder aerosolvorming, met een totale capaciteit van 10 liter of meer;

b. roerwerken voor de in a. bedoelde fermentoren;

Technische noot:

Fermentoren omvatten bioreactoren, chemostaten en continustroomsystemen.

c. laboratoriumapparatuur, als volgt:

1. apparatuur voor polymerase-kettingreactie (PCR);

2. apparatuur voor genetische sequencing;

3. apparatuur voor genetische synthese;

4. elektroporatieapparatuur;

5. specifieke reagentia voor de apparatuur in I.A2.014.c.1. tot en met 4.;

d. filters, microfilters, nanofilters of ultrafilters, bruikbaar in de industriële of laboratoriumbiologie voor continufiltratie, met uitzondering van filters die speciaal zijn ontworpen of gewijzigd voor medische doeleinden of de productie van schoon water en bestemd zijn om te worden gebruikt in door de EU of de VN officieel gesteunde projecten;

e. ultracentrifuges en rotors en adapters voor ultracentrifuges;

f. vriesdroogapparatuur.

2B350

2B352

I.A2.015

Apparatuur, met uitzondering van de in 2B005, 2B105 of 3B001.d. bedoelde apparatuur, voor de afzetting van metallieke deklagen, als volgt, en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren daarvoor:

a. productieapparatuur voor chemische afzetting uit de dampfase (CVD);

b. productieapparatuur voor fysische afzetting uit de dampfase (PVD);

c. productieapparatuur voor afzetting door inductie- of weerstandsverhitting.

2B005

2B105

3B001.d

I.A2.016

Open tanks en vaten, met of zonder roerwerk, met een totaal inwendig (geometrisch) volume van meer dan 0,5 m3 (500 liter), waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt of zijn opgeslagen, gemaakt zijn van een of meer van de volgende materialen:

a. legeringen met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom;

b. fluorpolymeren;

c. glas, met inbegrip van verglaasde of geëmailleerde lagen of glasbekleding (lining);

d. nikkel of legeringen die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten;

e. tantaal of tantaallegeringen;

f. titaan of titaanlegeringen;

g. zirkonium of zirkoniumlegeringen;

h. niobium (columbium) of niobiumlegeringen;

i. roestvrij staal;

j. hout; of

k. rubber.

Technische noot:

De term „rubber” omvat alle soorten natuurlijke en synthetische rubber.

2B350

(1)Fabrikanten die instelnauwkeurigheden berekenen overeenkomstig ISO 230/2 (1997) dienen overleg te plegen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn.

ELEKTRONICAI.A3.Goederen

Nr.

Beschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

I.A3.001

Hoogspanningsgelijkstroombronnen, anders dan vermeld in 0B001.j.5. of 3A227, met beide volgende kenmerken:

a. over een periode van acht uur ononderbroken 10 kV of meer kunnen produceren bij een uitgangsvermogen van 5 kW of meer, al dan niet met sweeping; en

b. met een stroom- of spanningsstabiliteit beter dan 0,1 % over een periode van vier uur.

0B001.j.5.

3A227

I.A3.002

Massaspectrometers, anders dan bedoeld in 0B002.g. of 3A233, die ionen met een massa van 200 atomaire massa eenheden (a.m.e.) of meer kunnen meten en die een oplossend vermogen hebben dat beter is dan 2 a.m.e. op 200 a.m.e., en ionenbronnen hiervoor, als volgt:

a. inductief gekoppelde plasmamassaspectrometers (ICP/MS);

b. massaspectrometers werkend door middel van een gloeiontlading (GDMS);

c. massaspectrometers werkend door middel van thermische ionisatie (TIMS);

d. massaspectrometers werkend door middel van elektronenbeschieting, met een bronkamer vervaardigd van of bedekt met „materiaal dat bestand is tegen corrosie door uraanhexafluoride (UF6)”;

e. massaspectrometers werkend met een molecuulbundel, met een van de volgende kenmerken:

1. een bronkamer vervaardigd van of bedekt met roestvrij staal of molybdeen en uitgerust met een koelval die tot 193 K (–80 °C) of lager kan worden afgekoeld, of

2. een bronkamer vervaardigd van of bedekt met materiaal dat bestand is tegen UF6;

f. massaspectrometers werkend met een microfluoreer-ionenbron ontworpen voor actiniden of actinidefluoriden.

0B002.g.

3A233

I.A3.003

Frequentieomzetters of frequentiegeneratoren, andere dan die in 0B001.b.13. of 3A225, met alle volgende kenmerken, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen en software:

a. een meerfasige uitgang geschikt voor het leveren van een vermogen van 40 W of groter;

b. geschikt om te werken in het frequentiegebied van 600 tot 2 000 Hz; en

c. frequentieafwijking kleiner dan 0,1 %.

Technische noten:

1.Frequentieomzetters zijn ook bekend als converters of inverters, generatoren, elektronische testapparatuur, wisselstroomvoedingen, aandrijfeenheden met variabele snelheid of aandrijfeenheden met variabele frequentie.

2.Aan de in dit punt genoemde functionaliteit kan worden voldaan door bepaalde apparatuur die op de markt wordt gebracht als elektronische testapparatuur, wisselstroomvoedingen, aandrijfeenheden met variabele snelheid of aandrijfeenheden met variabele frequentie.

0B001.b.13.

3A225

I.A3.004

Spectrometers en diffractometers die ontworpen zijn voor indicatieve tests of kwantitatieve analyse van de elementaire samenstelling van metalen of legeringen zonder dat chemische ontleding van het materiaal plaatsvindt.

SENSOREN EN LASERSI.A6.Goederen

Nr.

Beschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

I.A6.001

Yttrium-aluminium-granaat (YAG)-staven

I.A6.002

Optische apparatuur en onderdelen daarvoor, anders dan bedoeld in 6A002 of 6A004.b., als volgt:

Optische apparaten werkend in het infrarode spectrum, voor de golflengte 9 μm-17 μm, en onderdelen daarvoor, met inbegrip van onderdelen van cadmiumtelluride (CdTe).

6A002

6A004.b.

I.A6.003

Golffrontcorrectoren, anders dan de spiegels in 6A004.a., 6A005.e. of 6A005.f., voor gebruik met een laserbundel met een diameter van meer dan 4 mm, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, met inbegrip van stuursystemen, golffrontsensoren en „vervormbare spiegels”, waaronder bimorfe spiegels.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

I.A6.004

Argon-ion-„lasers”, anders dan in 0B001.g.5., 6A005.a.6. en/of 6A205.a., met een gemiddeld uitgangsvermogen van 5 W of meer.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

I.A6.005

Halfgeleider-„lasers”,anders dan bedoeld in 0B001.g.5., 0B001.h.6. of 6A005.b., en onderdelen ervan, als volgt:

a. afzonderlijke halfgeleider-„lasers” met een uitgangsvermogen van meer dan 200 mW elk, in hoeveelheden groter dan 100;

b. arrays van halfgeleider-„lasers” met een uitgangsvermogen van meer dan 20 W.

Noten:

1.Halfgeleider-„lasers” worden gewoonlijk „laser”-dioden genoemd.

2.Dit artikel is niet van toepassing op „laser”-dioden met een golflengte van 1,2 μm–2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

I.A6.006

Afstembare halfgeleider-„lasers” en afstembare halfgeleider-„lasers” in series (arrays), anders dan in 0B001.h.6. of 6A005.b., met een golflengte van 9 μm-17 μm, alsmede stacks van arrays van halfgeleider-„lasers” die ten minste één array van afstembare halfgeleider-„lasers” met een dergelijke golflengte bevatten.

Noot:

Halfgeleider-„lasers” worden gewoonlijk „laser”-dioden genoemd.

0B001.h.6.

6A005.b.

I.A6.007

„Afstembare” vastestof-„lasers”, anders dan bedoeld in 0B001.g.5., 0B001.h.6. of 6A005.c.1., en speciaal ontworpen onderdelen ervan, als volgt:

a. titaan-saffier-„lasers”,

b. alexandriet-„lasers”.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

I.A6.008

Neodymium-gedoopte (anders dan glas) „lasers”, anders dan in 6A005.c.2.b., met een golflengte aan de uitgang langer dan 1,0 μm doch niet langer dan 1,1 μm, en een uitgangsenergie van meer dan 10 J per impuls.

6A005.c.2.b.

I.A6.009

Onderdelen van akoestisch-optische apparatuur, als volgt:

a. beeld(framing)-buizen en halfgeleiderelementen voor beeldvorming, met een herhalingsfrequentie van 1 kHz of meer;

b. materiaal voor deze herhalingsfrequentie;

c. Pockels-cellen.

6A203.b.4.

I.A6.010

Stralingsbestendige camera's of lenzen daarvoor, anders dan in de zin van 6A203.c., speciaal ontworpen of gekwalificeerd als bestand zijnde tegen een stralingsniveau hoger dan 50 × 103 Gy (silicium) (5 × 106 rad (silicium)) zonder verslechtering van de werking.

Technische noot:

De term Gy (silicium) verwijst naar de energie in Joule per kilogram die wordt geabsorbeerd door een onbeschermde hoeveelheid silicium bij blootstelling aan ioniserende straling.

6A203.c.

I.A6.011

Afstembare gepulseerde kleurstof-„laser”-versterkers en oscillatoren, anders dan in 0B001.g.5., 6A005 en/of 6A205.c., met alle volgende kenmerken:

a. een golflengte van 300 nm tot 800 nm;

b. een gemiddeld uitgangsvermogen groter dan 10 W, doch niet groter dan 30 W;

c. een herhalingssnelheid groter dan 1 kHz; en

d. een pulsduur korter dan 100 ns.

Noot:

Dit artikel is niet van toepassing op monomodusoscillatoren.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

I.A6.012

Gepulseerde koolstofdioxide-„lasers”, anders dan in 0B001.h.6., 6A005.d. of 6A205.d., met alle volgende kenmerken:

a. een golflengte van 9 μm tot 11 μm;

b. een herhalingssnelheid groter dan 250 Hz;

c. een gemiddeld uitgangsvermogen groter dan 100 W, doch niet groter dan 500 W; en

d. een pulsduur korter dan 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

▼M12

I.A6.013

Lasers, anders dan bedoeld in 6A005 en 6A205.

6A005

6A205

▼M5

NAVIGATIE EN VLIEGTUIGELEKTRONICAI.A7.Goederen

Nr.

Beschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

I.A7.001

Traagheidsnavigatiesystemen en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, als volgt:

a. traagheidsnavigatiesystemen die gecertificeerd zijn voor gebruik in „civiele vliegtuigen” door de civiele autoriteiten van een staat die deelneemt aan het Wassenaar Arrangement, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, als volgt:

1. traagheidsnavigatiesystemen (INS) (zowel met cardanische ophanging als vast) en traagheidsapparatuur ontworpen voor „vliegtuigen”, voor voertuigen voor gebruik aan land, voor vaartuigen (zowel oppervlakteschepen als onderzeeboten) of voor „ruimtevaartuigen”, voor standregeling, geleiding of besturing met een of meer van de volgende kenmerken, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen:

a. (vrije traagheids)-navigatiefout van 0,8 zeemijl per uur (nm/hr) „Circular Error Probable” (CEP) of minder (beter) na normale uitrichting; of

b. gespecificeerd om te werken bij lineaire versnellingsniveaus van meer dan 10 g;

2. hybride traagheidsnavigatiesystemen met ingebouwd wereldwijd satellietnavigatiesysteem (GNSS) of „navigatiesysteem met als referentie een gegevensbestand (DBRN)” voor standregeling, geleiding of besturing, na normale uitrichting, met na uitval van GNSS of DBRN gedurende een periode tot 4 minuten een INS-precisie van minder (beter) dan tien meter „Circular Error Probable” (CEP) (50%-trefkanscirkel);

3. traagheidsapparatuur voor azimutpeilingen, koersbepaling en bepalen van het noorden met een of meerdere van de volgende kenmerken, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor:

a. ontworpen voor een azimutpeiling, koersbepaling of bepaling van het noorden met een nauwkeurigheid die gelijk is aan of minder (beter) dan 6 boogminuten RMS op een geografische breedte van 45 graden; of

b. ontworpen om niet-operationeel bestand te zijn tegen schokken van 900 g of meer met een duur van 1 ms of meer;

b. met traagheidsnavigatie werkende theodolietsystemen die speciaal ontworpen zijn voor civiele opmetingen en ontworpen voor een azimutpeiling, koersbepaling of bepaling van het noorden met een nauwkeurigheid die gelijk is aan of minder (beter) dan 6 boogminuten RMS op een geografische breedte van 45 graden, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen;

c. apparatuur voor traagheidsnavigatie of andere apparatuur die gebruik maakt van versnellingsmeters in de zin van 7A001 of 7A101, indien die versnellingsmeters speciaal ontworpen en ontwikkeld zijn voor gebruik in boorputten als sensoren voor gebruik tijdens het boren (MWD (Measurement While Drilling)-sensoren).

Noot:

De parameters van a.1. en a.2. zijn van toepassing onder alle hierna vermelde omgevingsomstandigheden:

1.invoer van willekeurige trillingen met een totale magnitude van 7,7 g rms tijdens het eerste halfuur en een totale testduur van anderhalf uur per as voor elk van de drie loodrechte assen, wanneer de willekeurige trillingen aan de volgende voorwaarden voldoen:

a.een constante spectrale vermogensdichtheid (PSD) van 0,04 g2/Hz bij een frequentie-interval van 15 tot 1 000 Hz; en

b.de PSD verkleint naar gelang van de frequentie van 0,04 g2/Hz tot 0,01 g2/Hz bij een frequentie-interval van 1 000 tot 2 000 Hz;

2.een slinger- en giersnelheid van +2,62 rad/s (150o/s) of meer; of

3.overeenkomstig nationale normen die gelijkwaardig zijn aan de bovenstaande punten 1 en 2.

Technische noten:

1.a.2. betreft systemen waarin INS of andere onafhankelijke navigatiehulpmiddelen in een afzonderlijke entiteit zijn ingebouwd met het oog op betere prestaties.

2.„Circular Error Probable” (CEP – 50% trefkanscirkel): bij normale cirkelvormige spreiding de straal van de cirkel die 50 procent bestrijkt van de afzonderlijke metingen die worden verricht, of de straal van de cirkel waarbinnen er 50 procent kans is om te worden gelokaliseerd.

7A001

7A003

7A101

7A103

RUIMTEVAART EN VOORTSTUWINGI.A9.Goederen

Nr.

Beschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

I.A9.001

Explosieve bouten

I.A9.002

Verbrandingsmotoren (van het type met axiale of roterende zuigers), ontworpen of aangepast voor de voortstuwing van „luchtvaartuigen” of „lichter dan luchttoestellen”, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

I.A9.003

Vrachtwagens, anders dan in de zin van 9A115, met meer dan een aangedreven as en een laadvermogen van meer dan 5 ton.

Noot:

Dit artikel omvat diepladers, opleggers en andere aanhangwagens.

9A115

B.SOFTWARENr.

Beschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

I.B.001

Software die noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van goederen die onder deel A. (Goederen) vallen.

C.TECHNOLOGIENr.

Beschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

I.C.001

Technologie die noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van goederen die onder deel A. (Goederen) vallen.

▼M9
BIJLAGE I terGoederen bedoeld in artikel 2, lid 2, derde alinea

7601

Ruw aluminium

7602

Resten en afval van aluminium

7603

Poeder en schilfers van aluminium

7604

Staven en profielen van aluminium

7605

Draad van aluminium

7606

Platen, bladen en strippen van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm

7608

Buizen en pijpen van aluminium

7609

Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium

7614

Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit

▼M20
BIJLAGE I quater

Goud, titaanerts, vanadiumerts en zeldzame aardmineralen als bedoeld in artikel 2, lid 4Code

Beschrijving

ex 2530 90 00

Ertsen van zeldzame aardmetalen

ex 26 12

Monazieten en andere ertsen die uitsluitend of hoofdzakelijk worden gebruikt voor de winning van uranium of thorium

ex 2614 00 00

Titaanerts

ex 2615 90 00

Vanadiumerts

ex 2616 90 00

Goud
BIJLAGE I quinquies

Steenkool, ijzer en ijzererts als bedoeld in artikel 2, lid 4Code

Beschrijving

2601

IJzererts

2701

Steenkool; briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen

2702

Bruinkool, ook indien geperst, andere dan git

2703

Turf, turfstrooisel daaronder begrepen, ook indien geperst

2704

Cokes en halfcokes, van steenkool, van bruinkool of van turf, ook indien geperst; retortenkool

7201

Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen

7202

Ferrolegeringen

7203

Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen

7204 10 00

Resten en afval, van gietijzer

ex 7204 30 00

Resten en afval, van vertind ijzer of staal

ex 7204 41

Andere resten en afval: Draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel, vijlsel en afval van het stampen of stansen, ook indien in pakketten

ex 7204 49

Andere resten en afval: Andere

ex 7204 50 00

Andere resten en afval: Afvalingots

ex 7205 10 00

Korrels

ex 7205 29 00

Poeders, andere dan van gelegeerd staal

ex 7206 10 00

Ingots

ex 7206 90 00

Andere

ex 72 07

Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal:

ex 72 08

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed:

ex 72 09

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed:

ex 72 10

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed:

ex 72 11

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed:

ex 72 12

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed:

ex 72 14

Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, ook indien na het walsen getordeerd:

ex 72 15

Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal:

ex 72 16

Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal:

ex 72 17

Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal:
BIJLAGE I sexies

Vliegtuigbrandstof als bedoeld in artikel 2, lid 1,onder b)Code

Beschrijving

van 2710 12 31 tot en met 2710 12 59

Benzine

2710 12 70

Reactiemotorbrandstof van het naftatype

2710192100

Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype

2710192500

Raketbrandstof van het kerosinetype

▼M22
BIJLAGE I septies

Aardolieproducten als bedoeld in artikel 2, lid 42707

Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuur-steenkoolteer; soortgelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft

2709

Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen

2710

Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen andere dan ruwe; preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie

2711

Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen

2712 10

– Vaseline

2712 20

– Paraffine bevattende minder dan 0,75 gewichtspercent olie

Ex

2712 90

– Andere

2713

Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen

Ex

2714

Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand; asfaltiet en asfaltsteen

Ex

2715

Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt („cut-back”))

– Bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen

3403 11

– – Preparaten voor het behandelen van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen

3403 19

– – Andere

– Andere

Ex

3403 91

– – Preparaten voor het behandelen van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen

Ex

3403 99

– – Andere

– – – – Chemische producten of preparaten, voornamelijk samengesteld uit organische verbindingen, elders genoemd noch elders onder begrepen

Ex

3824 90 92

– – – – – In vloeibare vorm bij 20 °C

Ex

3824 90 93

– – – – – Andere

Ex

3824 90 96

– – – – Andere

3826 00 10

– Monoalkylesters van vetzuren, met een estergehalte van 96,5 volumepercenten of meer (FAMAE)

3826 00 90

– Andere

▼M24
BIJLAGE I octies

GOEDEREN EN TECHNOLOGIEËN BEDOELD IN DE ARTIKELEN 2, 3 EN 6 (11)

Met massavernietigingswapens verband houdende artikelen, materialen, uitrusting, goederen en technologie die overeenkomstig lid 25 van Resolutie 2270 van de VN-Veiligheidsraad worden geïdentificeerd en aangewezen als gevoelige goederen.

(a) Voor nucleaire en/of raketdoeleinden bruikbare artikelen

(1) Ringmagneten

Permanente-magneetmaterialen met elk van de twee volgende eigenschappen:

i.ringvormige magneet met een verhouding tussen de buitenste en de binnenste diameter kleiner dan of gelijk aan 1.6:1: en

ii.vervaardigd uit een of meer van de volgende magnetische materialen:: aluminium-nikkel-kobalt, ferrieten, samarium-kobalt, of neodymium-ijzer-boor.

ex 8505 11 00

ex 8505 19 10

ex 8505 19 90

ex 8505 90 90

(2) Maragingstaal

Maragingstaal met elk van de twee volgende eigenschappen:

i.„geschikt voor” een treksterkte van 1 500 MPa of meer bij 293 K (20 °C);

ii.buis- of staafvormig, met een buitenste diameter van 75 mm of meer.

ex 7304 49 10

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

(3) Magnetische-legeringsmaterialen in blad- of stripvorm met beide hiernavolgende kenmerken:

(a)dikte van 0,05 mm of minder; of hoogte van 25 mm of minder, en

(b)vervaardigd uit een of meer van de volgende magnetische materialen: ijzer-chroom-kobalt, ijzer-kobalt-vanadium, ijzer-chroom-kobalt-vanadium, of ijzer-chroom.

ex 7326 19 10

ex 7326 19 90

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

(4) Frequentieomzetters (ook bekend als converters of inverters)

Frequentieomzetters anders dan die welke zijn vermeld in 0B001.b.13. of 3A225 van bijlage 1, met alle volgende kenmerken en speciaal daarvoor ontworpen software:

i.meerfasige frequentie-uitgang;

ii.geschikt voor het leveren van een vermogen van 40 W of groter; en

iii.geschikt om overal te functioneren (op een of meerdere punten) in het frequentiegebied van 600 tot 2 000 Hz.

Technische noten:

(1)Frequentieomzetters zijn ook bekend als converters of inverters.

(2)Aan de in dit punt genoemde functionaliteit kan worden voldaan door bepaalde apparatuur die op de markt wordt gebracht als elektronische testapparatuur, wisselstroomvoedingen, aandrijfeenheden met variabele snelheid of aandrijfeenheden met variabele frequentie.

ex 8504 40 84

ex 8504 40 88

ex 8504 40 90

ex 8537 10 99

ex 8537 20 91

ex 8537 20 99

(5) Zeer sterke aluminiumlegering

Aluminiumlegering met elk van de twee volgende eigenschappen:

i.„geschikt voor” een treksterkte van 415 MPa of meer bij 293 K (20 °C);

ii.buis- of staafvormig, met een buitenste diameter van 75 mm of meer.

Technische noot:

De zinsnede „geschikt voor” omvat aluminiumlegering zowel voor als na warmtebehandeling.

ex 7601 20 80

ex 7604 29 10

ex 7608 20 20

ex 7608 20 81

ex 7608 20 89

(6) Stapel- en continuvezelmateriaal

„stapel- en continuvezelmateriaal” en prepregs, als volgt:

i.„stapel- en continuvezelmateriaal” van carbon, aramide of glas, met beide hiernavolgende kenmerken:

(1)een „specifieke modulus” groter dan 3,18 × 106 m; en

(2)een „specifieke treksterkte” groter dan 76,2 × 103 m;

ii.Prepregs: thermogeharde met hars geïmpregneerde continu-„garens”, -„rovings”, -„linten” of –„banden” met een breedte van 30 mm of minder, gemaakt van „stapel- en continuvezelmateriaal” van carbon, aramide of glas, gecontroleerd onder i;

ex 3916 90 10

ex 3916 90 50

ex 3916 90 90

ex 3920 92 00

ex 3920 99 28

ex 3920 99 52

ex 3920 99 59

ex 3920 99 90

ex 3921 90 55

ex 3921 90 60

ex 3921 90 90

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 5402 11 00

ex 5402 19 00

ex 5402 31 00

ex 5402 32 00

ex 5403 10 00

ex 5404 90 90

ex 5407 10 00

ex 5407 20 90

ex 5407 41 00

ex 5407 42 00

ex 5407 43 00

ex 5407 44 00

ex 5501 10 00

ex 5501 90 00

ex 5503 11 00

ex 5503 19 00

ex 5503 20 00

ex 5503 90 00

ex 5506 10 00

ex 5506 90 00

ex 5509 11 00

ex 5509 12 00

ex 5604 90 10

ex 5607 50 11

ex 5607 50 19

ex 5607 50 30

ex 5607 50 90

ex 5609 00 00

ex 5902 10 10

ex 5902 10 90

ex 5902 20 90

ex 5902 90 10

ex 5902 90 90

ex 5903 10 10

ex 5903 10 90

ex 5903 20 10

ex 5903 20 90

ex 5903 90 10

ex 5903 90 91

ex 5903 90 99

ex 6815 10 10

ex 6815 99 00

ex 7019 12 00

ex 7019 19 10

ex 7019 19 90

ex 7019 51 00

ex 7019 59 00

ex 7019 90 00

(7) draaiwindmachines en aanverwante uitrusting

draaiwindmachines en aanverwante uitrusting, als volgt:

i.draaiwindmachines met elk van de volgende eigenschappen:

(1)de bewegingen voor het gericht opbrengen, wikkelen en winden van vezelmateriaal zijn in twee of meer richtingen gecoördineerd en geprogrammeerd;

(2)ontworpen voor de vervaardiging van composieten of laminaten uit „stapel- of continuvezelmateriaal”; en

(3)geschikt voor het winden van cilindervormige buizen met een interne diameter van 75 mm of meer;

ii.besturingseenheden voor het coördineren en programmeren van de draaivezelwindmachines bedoeld onder i;

iii.spillen voor de onder i bedoelde draaiwindmachines.

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8444 00 10

ex 8444 00 90

ex 8446 10 00

ex 8446 21 00

ex 8446 29 00

ex 8446 30 00

ex 8447 11 00

ex 8447 12 00

ex 8447 20 20

ex 8447 20 80

ex 8447 90 00

ex 8448 19 00

ex 8448 20 00

ex 8448 39 00

ex 8448 42 00

ex 8448 49 00

ex 8448 59 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 20

ex 8479 90 80

ex 8537 10 10

ex 8537 10 91

ex 8537 10 99

ex 8538 10 00

ex 9022 12 00

ex 9022 19 00

ex 9022 90 00

ex 9031 80 38

ex 9031 80 98

ex 9031 90 85

(8) Vloeidraaibanken

zoals beschreven in INFCIRC/254/Rev.9/Part2 en S/2014/253

ex 8463 90 00

ex 8466 94 00

(9) Laserlasuitrusting

ex 8515 80 10

ex 8515 80 90

ex 8515 90 00

(10) CNC-werktuigmachines met 4 of 5 assen

ex 8457 10 10

ex 8457 10 90

ex 8457 20 00

ex 8457 30 10

ex 8457 30 90

ex 8458 11 20

ex 8458 11 41

ex 8458 11 49

ex 8458 11 80

ex 8458 19 00

ex 8458 91 20

ex 8458 91 80

ex 8458 99 00

ex 8459 10 00

ex 8459 21 00

ex 8459 31 00

ex 8459 40 10

ex 8459 51 00

ex 8459 61 10

ex 8459 61 90

ex 8460 11 00

ex 8460 21 11

ex 8460 21 15

ex 8460 21 19

ex 8460 21 90

ex 8460 31 00

ex 8460 40 10

ex 8460 90 10

ex 8460 90 90

ex 8461 20 00

ex 8461 30 10

ex 8461 40 11

ex 8461 40 31

ex 8461 40 71

ex 8461 40 90

ex 8461 90 00

ex 8464 20 11

ex 8464 20 19

ex 8464 20 80

ex 8464 90 00

(11) Plasmasnij-uitrusting

ex 8456 10 00

ex 8456 90 80

ex 8515 31 00

ex 8515 39 90

ex 8515 80 10

ex 8515 80 90

ex 8515 90 00

(12) Metaalhydriden zoals zirconium-hydride

ex 2850 00 20

(b) Voor chemische/biologische wapens bruikbare artikelen

(1) Nieuwe chemische stoffen die geschikt zijn voor de productie van stoffen voor chemische oorlogvoeringProductomschrijving

GN-code

Natriummetaal (7440-23-5)

2805 11 00

Zwaveltrioxide (7446-11-9)

ex

2811 29 10

Aluminiumchloride (7446-70-0)

2827 32 00

Kaliumbromide (7758-02-3)

2827 51 00

Natriumbromide (7647-15-6)

2827 51 00

Dichloormethaan (75-09-2)

2903 12 00

Isopropylbromide (75-26-3)

ex

2903 39 19

Isopropylether (108-20-3)

ex

2909 19 90

Monoïsopropylamine (75-31-0)

ex

2921 19 99

Trimethylamine (75-50-3)

ex

2921 11 00

Tributylamine (102-82-9)

ex

2921 19 99

Triëthylamine (121-44-8)

ex

2921 19 99

N,N-Dimethylaniline (121-69-7)

ex

2921 42 00

Pyridine (110-86-1)

ex

2933 31 00

(2) Reactorvaten, reactors, roerwerk, warmtewisselaars, condensors, pompen, kleppen, opslagtanks, vaten, collectors en distillatiekolommen of absorptiekolommen die beantwoorden aan de prestatieparameters die worden beschreven in S/2006/853 en S/2006/853/corr.1.

—Pompen met enkelvoudige afdichting met door maximale pompsnelheid van meer dan 0,6 m3 per uur, en voor gebruik in dergelijke pompen ontworpen omhulsels (pomphuizen), voorgevormde binnenbekledingen, schoepen, vleugelraderen of straalpompverdeelstukken, waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt, gemaakt zijn van een of meer van de volgende materialen:

(a)nikkel of legeringen die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten;

(b)legeringen met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom;

(c)fluorpolymeren (polymere of elastomere materialen die meer dan 35 gewichtspercenten fluor bevatten);

(d)glas of glasbekleding („lining”) (met inbegrip van verglaasde of geëmailleerde lagen);

(e)grafiet of koolstofgrafiet;

(f)tantaal of tantaallegeringen;

(g)titanium of titaniumlegeringen;

(h)zirkonium of zirkoniumlegeringen;

(i)keramische stoffen;

(j)ferrosilicium (ijzerlegeringen met een hoog siliciumgehalte); of

(k)niobium (columbium) of niobiumlegeringen.

ex 3925 10 00

ex 3925 90 80

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00

ex 4009 22 00

ex 4009 41 00

ex 4009 42 00

ex 4016 93 00

ex 6909 11 00

ex 6909 12 00

ex 6909 19 00

ex 6909 90 00

ex 6914 90 00

ex 7020 00 10

ex 7020 00 30

ex 7020 00 80

ex 7304 41 00

ex 7304 49 93

ex 7304 49 95

ex 7304 49 99

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

ex 7306 40 20

ex 7306 40 80

ex 7306 50 20

ex 7306 50 80

ex 7306 69 10

ex 7306 69 90

ex 7306 90 00

ex 7309 00 10

ex 7309 00 30

ex 7309 00 51

ex 7309 00 59

ex 7309 00 90

ex 7310 10 00

ex 7310 29 10

ex 7310 29 90

ex 7311 00 00

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

ex 7507 11 00

ex 7507 12 00

ex 7507 20 00

ex 7508 90 00

ex 8103 90 90

ex 8108 90 50

ex 8108 90 60

ex 8108 90 90

ex 8109 90 00

ex 8112 99 30

ex 8401 20 00

ex 8401 40 00

ex 8401 10 00

ex 8412 90 20

ex 8413 50 40

ex 8413 60 39

ex 8413 60 61

ex 8413 60 69

ex 8413 60 70

ex 8413 60 80

ex 8413 70 21

ex 8413 70 29

ex 8413 70 45

ex 8413 70 51

ex 8413 70 59

ex 8413 70 65

ex 8413 70 75

ex 8413 70 81

ex 8413 70 89

ex 8413 81 00

ex 8413 82 00

ex 8413 91 00

ex 8414 10 25

ex 8414 10 81

ex 8414 10 89

ex 8414 40 10

ex 8414 40 90

ex 8414 59 20

ex 8414 59 40

ex 8414 59 80

ex 8414 80 11

ex 8414 80 19

ex 8414 80 59

ex 8414 80 73

ex 8414 80 75

ex 8414 80 78

ex 8414 80 80

ex 8414 90 00

ex 8417 80 30

ex 8417 80 50

ex 8417 80 70

ex 8418 69 00

ex 8418 99 10

ex 8419 40 00

ex 8419 50 00

ex 8419 89 10

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8477 80 93

ex 8477 80 99

ex 8479 82 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 80

(3) Ruimten onder gecontroleerde atmosfeer, klassiek of met luchtstroom, en onafhankelijke HEPA- of ULPA-filtereenheden die kunnen worden gebruikt voor P3- en P4- (BSL3, BSL4, L3, L4) inperkingsinstallaties.

ex 8414 51 00

ex 8414 59 00

ex 8414 60 00

ex 8414 80 80

ex 8421 39 20

ex 8479 89 97

▼M8
BIJLAGE II

Websites voor informatie over de in de artikelen 5, 7, 8, 10 en 15 bedoelde bevoegde autoriteiten en adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie

BELGIË

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TSJECHIË

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DENEMARKEN

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

DUITSLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IERLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANJE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M11

KROATIË

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M8

ITALIË

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITOUWEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGARIJE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLAND

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

OOSTENRIJK

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROEMENIË

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOWAKIJE

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

VERENIGD KONINKRIJK

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid (FPI)

EEAS 02/309

1049 Brussel

België

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M20
BIJLAGE III

Lijst van de in artikel 4 bedoelde luxegoederen

1. Volbloedpaarden0101 21 00

Fokdieren van zuiver ras

ex

0101 29 90

Andere

2. Kaviaar en kaviaarsurrogaten1604 31 00

Kaviaar

1604 32 00

Kaviaarsurrogaten

3. Truffels en bereidingen daarvan0709 59 50

Truffels

ex

0710 80 69

Andere

ex

0711 59 00

Andere

ex

0712 39 00

Andere

ex

2001 90 97

Andere

2003 90 10

Truffels

ex

2103 90 90

Andere

ex

2104 10 00

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon

ex

2104 20 00

Samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie

ex

2106 00 00

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen

4. Wijnen van hoge kwaliteit (inclusief schuimwijnen), alcohol en sterke drank2204 10 11

Champagne

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Andere

ex

2204 10 94

Wijnen met beschermde geografische aanduiding (BGA)

ex

2204 10 96

Andere cépagewijnen

ex

2204 10 98

Andere

ex

2204 21 00

In verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l

ex

2204 29 00

Andere

ex

2205 00 00

Vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen

ex

2206 00 00

Andere gegiste dranken (bijvoorbeeld appelwijn, perenwijn, honigdrank); mengsels van gegiste dranken en mengsels van gegiste dranken met alcoholvrije dranken, elders genoemd noch elders onder begrepen

ex

2207 10 00

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van 80 % vol of meer

ex

2208 00 00

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten

5. Sigaren en cigarillo's van hoge kwaliteitex

2402 10 00

Sigaren en cigarillo's, tabak bevattend

ex

2402 90 00

Andere

6. Luxe parfums, reukwaters en cosmetica, waaronder schoonheids- en make-upproductenex

3303 00 00

Parfums, reuk- en toiletwaters

ex

3304 00 00

Schoonheidsmiddelen en producten voor de huidverzorging (andere dan geneesmiddelen), preparaten tegen zonnebrand en preparaten voor het verkrijgen van een bruine huidskleur daaronder begrepen; producten voor manicure of voor pedicure

ex

3305 00 00

Haarverzorgingsmiddelen

ex

3307 00 00

Scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren worden gebruikt, deodorantia voor lichaamsverzorging, badpreparaten, ontharingsmiddelen en andere parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten, elders genoemd noch elders onder begrepen; preparaten voor het neutraliseren van geuren in vertrekken (deodorantia), ook indien niet geparfumeerd of met desinfecterende eigenschappen

ex

6704 00 00

Pruiken, baarden, wenkbrauwen, wimpers, lokken en dergelijke artikelen van mensenhaar, van haar van dieren of van textielstoffen; artikelen van mensenhaar, elders genoemd noch elders onder begrepen

7. Lederwaren, zadels en reisgoederen, handtassen en dergelijke artikelen van hoge kwaliteitex

4201 00 00

Zadel- en tuigmakerswerk voor dieren (strengen, leibanden, kniestukken, muilbanden, zadeldekken, zadeltassen, hondendekken en dergelijke artikelen daaronder begrepen), ongeacht de stof waarvan het vervaardigd is

ex

4202 00 00

Reiskoffers en valiezen, koffers voor toiletbenodigdheden, documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen, etuis, foedralen en kokers voor kijkers, voor camera's, voor wapens, voor muziekinstrumenten of voor brillen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen; reiszakken, isothermische zakken voor voedsel of voor dranken, toiletzakken, rugzakken, handtassen, boodschappentassen, portefeuilles, portemonnees, kaartentassen, sigarettenkokers, tabakszakken, gereedschapstassen en -zakken, tassen, etuis, foedralen en kokers voor sportartikelen, etuis, foedralen en kokers voor flacons, juwelendoosjes, poederdozen, etuis, foedralen en kokers voor messenmakerswerk, alsmede dergelijke bergingsmiddelen, van leder, van kunstleder, van kunststof in vellen, van textiel, van vulkanfiber of van karton, of geheel of voor het grootste deel bekleed met deze stoffen of met papier

ex

4205 00 90

Andere

ex

9605 00 00

Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor het schoonmaken van schoeisel of van kleding en reisnaaigarnituren

8. Kleding, kledingaccessoires en schoeisel van hoge kwaliteit (ongeacht het materiaal)ex

4203 00 00

Kleding en kledingtoebehoren, van leder of van kunstleder

ex

4303 00 00

Kleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van bont

ex

6101 00 00

Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens, andere dan de artikelen bedoeld bij post 6103

ex

6102 00 00

Mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes, andere dan de artikelen bedoeld bij post 6104

ex

6103 00 00

Kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers en dergelijke, lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

ex

6104 00 00

Mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere jasjes, japonnen, rokken, broekrokken, lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

ex

6105 00 00

Overhemden van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

ex

6106 00 00

Blouses en hemdblouses, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

ex

6107 00 00

Slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama's, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens

ex

6108 00 00

Onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama's, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes

ex

6109 00 00

T-shirts, borstrokken en onderhemden, van brei- of haakwerk

ex

6110 00 00

Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk

ex

6111 00 00

Kleding en kledingtoebehoren, voor baby's, van brei- of haakwerk

ex

6112 11 00

Van katoen

ex

6112 12 00

Van synthetische vezels

ex

6112 19 00

Van andere textielstoffen

6112 20 00

Skipakken

6112 31 00

Van synthetische vezels

6112 39 00

Van andere textielstoffen

6112 41 00

Van synthetische vezels

6112 49 00

Van andere textielstoffen

ex

6113 00 10

Vervaardigd van brei- of haakwerk bedoeld bij post 5906

ex

6113 00 90

Andere

ex

6114 00 00

Andere kleding van brei- of haakwerk

ex

6115 00 00

Kousenbroeken, kousen, kniekousen, sokken en dergelijke artikelen, die met degressieve compressie (bijvoorbeeld aderspatkousen) daaronder begrepen, van brei- of haakwerk

ex

6116 00 00

Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, van brei- of haakwerk

ex

6117 00 00

Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren van brei- of haakwerk; delen van kleding of van kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk

ex

6201 00 00

Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, voor heren of voor jongens, andere dan de artikelen bedoeld bij post 6203

ex

6202 00 00

Mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, voor dames of voor meisjes, andere dan de artikelen bedoeld bij post 6204

ex

6203 00 00

Kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers en dergelijke, lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, voor heren of voor jongens

ex

6204 00 00

Mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere jasjes, japonnen, rokken, broekrokken, lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, voor dames of voor meisjes

ex

6205 00 00

Overhemden voor heren of voor jongens

ex

6206 00 00

Blouses en hemdblouses, voor dames of voor meisjes

ex

6207 00 00

Onderhemden, slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama's, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, voor heren of voor jongens

ex

6208 00 00

Onderhemden, onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama's, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, voor dames of voor meisjes

ex

6209 00 00

Kleding en kledingtoebehoren, voor baby's

ex

6210 10 00

Van producten bedoeld bij post 5602 of 5603

6210 20 00

Andere kleding, van de soort bedoeld bij de onderverdelingen 6201 11 tot en met 6201 19

6210 30 00

Andere kleding, van de soort bedoeld bij de onderverdelingen 6202 11 tot en met 6202 19

ex

6210 40 00

Andere kleding, voor heren of voor jongens

ex

6210 50 00

Andere kleding, voor dames of voor meisjes

6211 11 00

Voor heren of voor jongens

6211 12 00

Voor dames of voor meisjes

6211 20 00

Skipakken

ex

6211 32 00

Van katoen

ex

6211 33 00

Van synthetische of kunstmatige vezels

ex

6211 39 00

Van andere textielstoffen

ex

6211 42 00

Van katoen

ex

6211 43 00

Van synthetische of kunstmatige vezels

ex

6211 49 00

Van andere textielstoffen

ex

6212 00 00

Bustehouders, gaines (step-ins), korsetten, bretels, jarretelles, kousenbanden en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan, ook indien van brei- of haakwerk

ex

6213 00 00

Zakdoeken

ex

6214 00 00

Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen

ex

6215 00 00

Dassen, strikjes en sjaaldassen

ex

6216 00 00

Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten

ex

6217 00 00

Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren; delen (andere dan die bedoeld bij post 6212 ) van kleding of van kledingtoebehoren

ex

6401 00 00

Waterdicht schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof, waarvan het bovendeel niet door stikken of klinken of door middel van nagels, schroeven, pluggen of dergelijke is samengevoegd, noch op dergelijke wijze aan de buitenzool is bevestigd

ex

6402 20 00

Schoeisel waarvan het bovendeel uit riempjes bestaat die met pluggen aan de zool zijn bevestigd

ex

6402 91 00

De enkel bedekkend

ex

6402 99 00

Ander

ex

6403 19 00

Ander

ex

6403 20 00

Schoeisel met buitenzool van leder en met bovendeel dat bestaat uit lederen riemen over de wreef en om de grote teen

ex

6403 40 00

Ander schoeisel met beschermende metalen neus

ex

6403 51 00

De enkel bedekkend

ex

6403 59 00

Ander

ex

6403 91 00

De enkel bedekkend

ex

6403 99 00

Ander

ex

6404 19 10

Pantoffels en ander huisschoeisel

ex

6404 20 00

Schoeisel met buitenzool van leder of van kunstleder

ex

6405 00 00

Ander schoeisel

ex

6504 00 00

Hoeden en andere hoofddeksels, gevlochten uit één stuk of vervaardigd door het aaneenzetten van stroken, ongeacht de stof waarvan die stroken zijn vervaardigd, ook indien gegarneerd

ex

6505 00 10

Van haarvilt of van wolvilt en bont, gemaakt van de hoedvormen, kappen of plateaus van post 6501 00 00

ex

6505 00 30

Petten, kepies en dergelijke hoofddeksels, voorzien van een klep

ex

6505 00 90

Andere

ex

6506 99 00

Van andere stoffen

ex

6601 91 00

Met telescopische stok of naald

ex

6601 99 00

Andere

ex

6602 00 00

Wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen en dergelijke artikelen

ex

9619 00 81

Luiers en inlegluiers

9. Handgeknoopte tapijten, handgeweven vloerkleden en wandkledenex

5701 00 00

Tapijten, geknoopt of met opgerolde polen, ook indien geconfectioneerd

ex

5702 10 00

„Kelim”, „Sumak”, „Karamanie” en dergelijke handgeweven tapijten

ex

5702 20 00

Tapijten van kokosvezel

ex

5702 31 80

Andere

ex

5702 32 90

Andere

ex

5702 39 00

Van andere textielstoffen

ex

5702 41 90

Andere

ex

5702 42 90

Andere

ex

5702 50 00

Andere, zonder pool, niet geconfectioneerd

ex

5702 91 00

Van wol of van fijn haar

ex

5702 92 00

Van synthetische of kunstmatige textielstoffen

ex

5702 99 00

Van andere textielstoffen

ex

5703 00 00

Tapijten, getuft, ook indien geconfectioneerd

ex

5704 00 00

Tapijten van vilt, niet getuft of gevlokt, ook indien geconfectioneerd

ex

5705 00 00

Andere tapijten, ook indien geconfectioneerd

ex

5805 00 00

Tapisserieën, met de hand geweven (zoals gobelins, Vlaamse tapisserieën, aubussons, beauvais en dergelijke) of met de naald vervaardigd (bijvoorbeeld halve kruissteek, kruissteek), ook indien geconfectioneerd

10. Parels, edel- en halfedelstenen, artikelen van parels, juwelen, goud- en zilverwerk7101 00 00

Echte of gekweekte parels, ook indien bewerkt of in stellen, doch niet aaneengeregen, gezet noch gevat; echte of gekweekte parels, tijdelijk aaneengeregen met het oog op het vervoer

7102 00 00

Diamant, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch gezet

7103 00 00

Natuurlijke edelstenen (halfedelstenen daaronder begrepen), andere dan diamant, ook indien bewerkt of in stellen, doch niet aaneengeregen, gevat noch gezet; natuurlijke edelstenen (halfedelstenen daaronder begrepen), andere dan diamant, niet in stellen, tijdelijk aaneengeregen met het oog op het vervoer

7104 20 00

Andere, onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt

7104 90 00

Andere

7105 00 00

Poeder en stof, van natuurlijke of van synthetische edelstenen of halfedelstenen

7106 00 00

Zilver (verguld zilver en geplatineerd zilver daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm

7107 00 00

Onedele metalen geplateerd met zilver, onbewerkt of halfbewerkt

7108 00 00

Goud (geplatineerd goud daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm

7109 00 00

Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of halfbewerkt

7110 11 00

Onbewerkt of in poedervorm

7110 19 00

Ander

7110 21 00

Onbewerkt of in poedervorm

7110 29 00

Ander

7110 31 00

Onbewerkt of in poedervorm

7110 39 00

Ander

7110 41 00

Onbewerkt of in poedervorm

7110 49 00

Ander

7111 00 00

Onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, onbewerkt of halfbewerkt

7113 00 00

Bijouterieën en juwelen, alsmede delen daarvan, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen

7114 00 00

Edelsmidswerk en delen daarvan, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen

7115 00 00

Andere werken van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen

7116 00 00

Werken van echte of gekweekte parels, van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen

11. Niet in omloop zijnde munten en bankbiljettenex

4907 00 30

Bankbiljetten

7118 10 00

Munten, geen wettig betaalmiddel, andere dan gouden munten

ex

7118 90 00

Andere

12. Bestek van edelmetaal of van metaal geplateerd met edelmetaal7114 00 00

Edelsmidswerk en delen daarvan, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen

7115 00 00

Andere werken van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen

ex

8214 00 00

Ander messenmakerswerk (bijvoorbeeld tondeuses, hakmessen en dergelijke slagers- en keukenmessen, briefopeners); gereedschap (nagelvijltjes daaronder begrepen) voor manicure of voor pedicure, ook indien in stellen

ex

8215 00 00

Lepels, vorken, pollepels, schuimspanen, taartscheppen, vismessen en botermesjes, suikertangen en dergelijke artikelen

ex

9307 00 00

Sabels, degens, bajonetten, lansen en andere blanke wapens, alsmede delen daarvan en scheden daarvoor

13. Servies van porselein, steen of aardewerk of fijne keramiek van hoge kwaliteitex

6911 00 00

Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van porselein

ex

6912 00 23

Van gres

ex

6912 00 25

Van faience of van fijn aardewerk

ex

6912 00 83

Van gres

ex

6912 00 85

Van faience of van fijn aardewerk

ex

6914 10 00

Van porselein

ex

6914 90 00

Andere

14. Artikelen van loodkristalex

7009 91 00

Niet omlijst

ex

7009 92 00

Omlijst

ex

7010 00 00

Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere bergingsmiddelen, van glas, voor vervoer of voor verpakking; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas

ex

7013 22 00

Van kristal

ex

7013 33 00

Van kristal

ex

7013 41 00

Van kristal

ex

7013 91 00

Van kristal

ex

7018 10 00

Glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk klein glaswerk

ex

7018 90 00

Andere

ex

7020 00 80

Ander

ex

9405 10 50

Van glas

ex

9405 20 50

Van glas

ex

9405 50 00

Niet-elektrische verlichtingstoestellen

ex

9405 91 00

Van glas

15. Elektronische apparatuur van het hoogste gamma voor huisgebruikex

8414 51 00

Tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventilatoren, met ingebouwde elektromotor met een vermogen van niet meer dan 125 W

ex

8414 59 00

Andere

ex

8414 60 00

Afzuigkappen waarvan de langste horizontale zijde een lengte heeft van niet meer dan 120 cm

ex

8415 10 00

Van de soort die aan muren of vensters wordt bevestigd en die uit één enkele eenheid bestaat of van het type „split-systeem” (systemen met afzonderlijke elementen)

ex

8418 10 00

Koelkast-vrieskastcombinaties, voorzien van afzonderlijke buitendeuren

ex

8418 21 00

Met compressiekoeling

ex

8418 29 00

Andere

ex

8418 30 00

Vrieskisten met een capaciteit van niet meer dan 800 l

ex

8418 40 00

Vrieskasten met een capaciteit van niet meer dan 900 l

ex

8419 81 00

Voor het bereiden van warme dranken of voor het koken, bakken of opwarmen van spijzen

ex

8422 11 00

Voor huishoudelijk gebruik

ex

8423 10 00

Personenweegtoestellen, babyweegtoestellen daaronder begrepen; huishoudweegschalen

ex

8443 12 00

Machines en toestellen voor de offsetdruk voor kantoorgebruik, gevoed met vellen waarvan in ongevouwen staat de lengte van één zijde niet meer dan 22 cm en de lengte van de andere zijde niet meer dan 36 cm bedraagt

ex

8443 31 00

Machines die twee of meer van de functies afdrukken, kopiëren of telekopiëren verrichten, geschikt om te worden aangesloten op een automatische gegevensverwerkende machine of op een netwerk

ex

8443 32 00

Andere, geschikt om te worden aangesloten op een automatische gegevensverwerkende machine of op een netwerk

ex

8443 39 00

Andere

ex

8450 11 00

Volautomatische machines

ex

8450 12 00

Andere machines, met ingebouwde centrifuge

ex

8450 19 00

Andere

ex

8451 21 00

Met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog wasgoed

ex

8452 10 00

Naaimachines voor huishoudelijk gebruik

ex

8469 00 00

Schrijfmachines, andere dan drukkers bedoeld bij post 8443 ; tekstverwerkende machines

ex

8470 10 00

Elektronische rekenmachines die zonder externe elektrische energiebron kunnen functioneren en machines in zakformaat voor het opslaan, het reproduceren en het tonen van gegevens, met rekenfuncties

ex

8470 21 00

Schrijvende

ex

8470 29 00

Andere

ex

8470 30 00

Andere rekenmachines

ex

8471 00 00

Automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor; magnetische en optische lezers, machines voor het in gecodeerde vorm op dragers overzetten van gegevens en machines voor het verwerken van die gegevens, elders genoemd noch elders onder begrepen

ex

8479 60 00

Toestellen voor het verfrissen van lucht door middel van verdamping

ex

8508 11 00

Met een vermogen van niet meer dan 1 500 W en met een stofreservoir met een inhoud van niet meer dan 20 l

ex

8508 19 00

Andere

ex

8508 60 00

Andere stofzuigers

ex

8509 40 00

Apparaten voor het malen, het mengen en dergelijke van voedings- en genotmiddelen; vruchten- en groentepersen

ex

8509 80 00

Andere toestellen

ex

8516 31 00

Haardroogtoestellen

ex

8516 50 00

Microgolfovens

ex

8516 60 10

Fornuizen

ex

8516 71 00

Koffie- en theezetapparaten

ex

8516 72 00

Broodroosters

ex

8516 79 00

Andere

ex

8517 11 00

Lijntelefoontoestellen met draagbare draadloze hoorn

ex

8517 12 00

Telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwerken

ex

8517 18 00

Andere

ex

8517 61 00

Basisstations

ex

8517 62 00

Toestellen voor het ontvangen, omzetten en zenden of regenereren van spraak, van beelden of van andere gegevens, schakelapparaten en toestellen voor het routen daaronder begrepen

ex

8517 69 00

Andere

ex

8526 91 00

Toestellen voor radionavigatie

ex

8529 10 31

Voor ontvangst via satelliet

ex

8529 10 39

Andere

ex

8529 10 65

Kamerantennes voor radio- en televisietoestellen, inbouwantennes daaronder begrepen

ex

8529 10 69

Andere

ex

8531 10 00

Alarmtoestellen tegen diefstal, brandalarmtoestellen en dergelijke toestellen

ex

8543 70 10

Elektrische toestellen met vertaal- of woordenboekfuncties

ex

8543 70 30

Antenneversterkers

ex

8543 70 50

Zonnebanken, zonnehemels en dergelijke bruiningsapparatuur

ex

8543 70 90

Andere

9504 50 00

Consoles en machines voor videospellen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 9504 30

9504 90 80

Andere

16. Elektrische/elektronische of optische apparaten van het hoogste gamma voor opname en reproductie van geluid en beeldex

8519 00 00

Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid

ex

8521 00 00

Video-opname- en videoweergaveapparaten, ook indien met ingebouwde videotuner

ex

8525 80 30

Digitale fototoestellen

ex

8525 80 91

Enkel voorzien van een opnamemogelijkheid van het door de televisiecamera geregistreerde beeld en geluid

ex

8525 80 99

Andere

ex

8527 00 00

Ontvangtoestellen voor radio-omroep, ook indien in dezelfde kast gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of met een uurwerk

ex

8528 71 00

Niet ontworpen om een beeldscherm of een videoscherm te bevatten

ex

8528 72 00

Andere, voor kleurenweergave

ex

9006 00 00

Fototoestellen; flitstoestellen en flitslampen en -buizen, voor de fotografie, andere dan gasontladingslampen en -buizen bedoeld bij post 8539

ex

9007 00 00

Filmcamera's en filmprojectietoestellen, ook indien met ingebouwde geluidsopname- en -weergavetoestellen

17. Luxevoertuigen voor het vervoer van personen over land, lucht of water, met inbegrip van kabelbanen, stoelliften, skisleepliften, trekmechanismen voor kabelsporen, alsook accessoires en onderdelen daarvoorex

4011 10 00

Van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type station-wagen of break en racewagens daaronder begrepen)

ex

4011 20 00

Van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens

ex

4011 30 00

Van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen

ex

4011 40 00

Van de soort gebruikt voor motorrijwielen

ex

4011 69 00

Andere

ex

4011 99 00

Andere

ex

7009 10 00

Achteruitkijkspiegels voor voertuigen

ex

8407 00 00

Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen

ex

8408 00 00

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren)

ex

8409 00 00

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor motoren bedoeld bij post 8407 of 8408

ex

8411 00 00

Turbinestraalmotoren, schroefturbines en andere gasturbines

8428 60 00

Kabelbanen, stoelliften, skisleepliften, trekmechanismen voor kabelsporen

ex

8431 39 00

Onderdelen en accessoires voor kabelbanen, stoelliften, skisleepliften, trekmechanismen voor kabelsporen

ex

8483 00 00

Drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begrepen) en krukken; kussenblokken en lagerschalen; getande overbrengingen en wrijvingswielen; kogellager- en rollagerassen; tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid (koppelomvormers daaronder begrepen); vliegwielen en riemschijven (takelblokken daaronder begrepen); koppelingen en koppelingsorganen (beweeglijke koppelingen zoals cardankoppelingen daaronder begrepen)

ex

8511 00 00

Elektrische ontstekings- en starttoestellen voor vonkontstekings- en zelfontstekingsmotoren (bijvoorbeeld magneto's, dynamo-magneto's, ontstekingsspoelen, ontstekings- en gloeibougies, startmotoren); generatoren (bijvoorbeeld dynamo's, alternatoren) en automatische schakelaars, die bij deze motoren worden gebruikt

ex

8512 20 00

Andere toestellen voor verlichting of voor het geven van zichtbare signalen

ex

8512 30 10

Alarmtoestellen tegen diefstal van de soort gebruikt voor motorvoertuigen

ex

8512 30 90

Andere

ex

8512 40 00

Ruitenwissers en toestellen om ijsafzetting op of om het beslaan van ruiten tegen te gaan

ex

8544 30 00

Bougiekabelsets en andere kabelbundels (kabelbomen) van de soort gebruikt in vervoermiddelen

ex

8603 00 00

Motorwagens voor spoor- en tramwegen en railauto's, andere dan die bedoeld bij post 8604

ex

8605 00 00

Personenrijtuigen, bagagewagens, postwagens en andere speciale wagens, zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en tramwegen (andere dan die bedoeld bij post 8604 )

ex

8607 00 00

Delen van rollend spoor- en tramwegmaterieel

ex

8702 00 00

Automobielen voor het vervoer van tien of meer personen, de bestuurder daaronder begrepen

ex

8703 00 00

Automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer (andere dan die bedoeld bij post 8702 ), motorvoertuigen van het type station-wagen of break en racewagens daaronder begrepen, sneeuwscooters met een waarde van meer dan 2 000 USD daaronder begrepen

ex

8706 00 00

Chassis met motor, voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705

ex

8707 00 00

Carrosserieën voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705 , cabines daaronder begrepen

ex

8708 00 00

Delen en toebehoren van motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705

ex

8711 00 00

Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspan; zijspanwagens

ex

8712 00 00

Rijwielen (bakfietsen daaronder begrepen), zonder motor

ex

8714 00 00

Delen en toebehoren van de voertuigen bedoeld bij de posten 8711 tot en met 8713

ex

8716 10 00

Aanhangwagens en opleggers van het caravan-type die als woonruimte worden gebruikt of om te kamperen

ex

8716 40 00

Andere aanhangwagens en opleggers

ex

8716 90 00

Delen

ex

8801 00 00

Luchtballons en luchtschepen; zweefvliegtuigen, zeilvliegers en andere luchtvaartuigen, zonder voortbewegingsmechanisme

ex

8802 11 00

Met een leeggewicht van niet meer dan 2 000 kg

ex

8802 12 00

Met een leeggewicht van meer dan 2 000 kg

ex

8802 20 00

Vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht van niet meer dan 2 000 kg

ex

8802 30 00

Vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht van meer dan 2 000 doch niet meer dan 15 000 kg

ex

8802 40 00

Vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht van meer dan 15 000 kg

ex

8803 10 00

Propellers en rotors, alsmede delen daarvan

ex

8803 20 00

Landingsgestellen en delen daarvan

ex

8803 30 00

Andere delen van vliegtuigen (met uitzondering van zweefvliegtuigen) of van hefschroefvliegtuigen

ex

8803 90 10

Van kabelvliegers

ex

8803 90 90

Andere

ex

8805 10 00

Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen en delen daarvan; deklandingstoestellen en dergelijke, alsmede delen daarvan

ex

8901 10 00

Passagiersschepen, rondvaartboten en dergelijke schepen hoofdzakelijk bestemd voor het vervoer van personen; veerboten van alle soorten

ex

8901 90 00

Andere schepen voor het vervoer van goederen en andere schepen die zowel bestemd zijn voor het vervoer van personen als van goederen

ex

8903 00 00

Jachten en andere plezier- en sportvaartuigen; roeiboten en kano's

18. Luxeklokken en -uurwerken en onderdelen9101 00 00

Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges daaronder begrepen), met kast van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal

ex

9102 00 00

Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges daaronder begrepen), andere dan die bedoeld bij post 9101

ex

9103 00 00

Wekkers en klokjes, met horloge-uurwerk

ex

9104 00 00

Klokjes voor instrumentenborden en dergelijke klokjes, voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere vervoermiddelen

ex

9105 00 00

Wekkers, pendules, klokken en dergelijke artikelen met ander uurwerk dan horloge-uurwerk

ex

9108 00 00

Horloge-uurwerken, compleet en gemonteerd

ex

9109 00 00

Uurwerken, compleet en gemonteerd, andere dan horloge-uurwerken

ex

9110 00 00

Complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk gemonteerd (stellen onderdelen); niet-complete uurwerken, gemonteerd; onvolledige, onafgewerkte uurwerken („ébauches”)

ex

9111 00 00

Kasten voor horloges alsmede delen daarvan

ex

9112 00 00

Kasten voor klokken, voor pendules, enz., alsmede delen daarvan

ex

9113 00 00

Horlogebanden en delen daarvan

ex

9114 00 00

Andere delen voor de uurwerkmakerij

19. Muziekinstrumenten van hoge kwaliteitex

9201 00 00

Piano's, ook indien mechanisch; klavecimbels en andere snaarinstrumenten met klavier

ex

9202 00 00

Andere snaarinstrumenten (bijvoorbeeld gitaren, violen, harpen)

ex

9205 00 00

Muziekinstrumenten waarbij de klanken worden voortgebracht door luchtstromen (bijvoorbeeld orgels met pijpen en klavier, accordeons, klarinetten, trompetten, doedelzakken), andere dan orchestrions en straatorgels

ex

9206 00 00

Slaginstrumenten (bijvoorbeeld trommels, Turkse trommen, xylofonen, cimbalen, castagnetten, maracas)

ex

9207 00 00

Muziekinstrumenten waarvan het geluid elektrisch wordt voortgebracht of elektrisch moet worden versterkt (bijvoorbeeld orgels, gitaren, accordeons)

20. Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten9700 00 00

Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

21. Artikelen en uitrusting voor sporten, met inbegrip van skiën, golfen, duiken en watersporten.ex

4015 19 00

Andere

ex

4015 90 00

Andere

ex

6210 40 00

Andere kleding, voor heren of voor jongens

ex

6210 50 00

Andere kleding, voor dames of voor meisjes

6211 11 00

Voor heren of voor jongens

6211 12 00

Voor dames of voor meisjes

6211 20 00

Skipakken

ex

6216 00 00

Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten

6402 12 00

Skischoenen en zogenaamde snowboardschoenen

ex

6402 19 00

Ander

6403 12 00

Skischoenen en zogenaamde snowboardschoenen

6403 19 00

Ander

6404 11 00

Sportschoeisel; tennisschoenen, basketbalschoenen, gymnastiekschoenen, trainingsschoenen en dergelijk schoeisel

6404 19 90

Ander

ex

9004 90 00

Andere

9020 00 00

Andere ademhalingstoestellen en gasmaskers, andere dan beschermingsmaskers zonder mechanische delen of vervangbare filters

9506 11 00

Ski's

9506 12 00

Skibindingen

9506 19 00

Andere

9506 21 00

Zeilplanken

9506 29 00

Andere

9506 31 00

Complete golfstokken

9506 32 00

Ballen

9506 39 00

Andere

9506 40 00

Artikelen en materieel voor tafeltennis

9506 51 00

Tennisrackets, ook indien niet bespannen

9506 59 00

Andere

9506 61 00

Tennisballen

9506 69 10

Ballen voor cricket en polo

9506 69 90

Andere

9506 70

IJsschaatsen en rolschaatsen, schoeisel waaraan dergelijke schaatsen zijn bevestigd daaronder begrepen

9506 91

Artikelen en materieel voor lichaamsoefening, voor gymnastiek of voor atletiek

9506 99 10

Artikelen voor cricket en polo, andere dan ballen

9506 99 90

Andere

9507 00 00

Hengelstokken, vishaken en andere hengelbenodigdheden; schepnetjes voor alle doeleinden; lokvogels (andere dan die bedoeld bij post 9208 of 9705 ) en dergelijke jachtbenodigdheden

22. Artikelen en uitrusting voor biljart, automatische bowling, casinospelen en spelen die met munten of bankbiljetten in werking worden gesteld9504 20 00

Biljarten van alle soorten, alsmede toebehoren daarvoor

9504 30 00

Andere spellen, werkende op munten, bankbiljetten, bankkaarten, penningen of door middel van een andere wijze van betaling, andere dan automatische bowlinginstallaties

9504 40 00

Speelkaarten

9504 50 00

Consoles en machines voor videospellen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 9504 30

9504 90 80

Andere

▼M4
BIJLAGE IV

Personen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 6, lid 1

A.Natuurlijke personen:

(1)Han Yu-ro. Functie: directeur van Korea Ryongaksan General Trading Corporation. Overige informatie: betrokken bij het programma voor ballistische raketten van Noord-Korea. Datum van aanwijzing: 16.7.2009.

(2)Hwang Sok-hwa. Functie: directeur van het General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Overige informatie: betrokken bij het nucleaire programma van Noord-Korea in de hoedanigheid van hoofd van het wetenschappelijke stuurbureau binnen het GBAE; voormalig lid van het wetenschappelijke comité binnen het Joint Institute for Nuclear Research. Datum van aanwijzing: 16.7.2009.

(3)Ri Hong-sop. Geboortejaar: 1940. Functie: voormalig directeur van het Yongbyon Nuclear Research Center. Overige informatie: leidde de drie belangrijkste installaties voor de productie van plutonium voor kernwapens: de splijtstofproductie-installatie, de kernreactor en de opwerkingsfabriek. Datum van aanwijzing: 16.7.2009.

(4)►M14Ri Je-son (ook bekend als Ri Che-son). Geboortedatum: 1938. Functie: Minister van Nucleaire Energie sinds april 2014. Voormalig directeur van het General Bureau of Atomic Energy (GBAE), het belangrijkste agentschap dat de leiding heeft over het nucleair programma van Noord-Korea. Andere gegevens: draagt bij aan diverse nucleaire initiatieven, zoals het beheer door het General Bureau of Atomic Energy van het Yongbyon Nuclear Research Center en Namchongang Trading Corporation. Datum van aanwijzing: 16.7.2009.

(5)Yun Ho-jin (ook bekend als Yun Ho-chin). Geboortedatum: 13.10.1944. Functie: directeur van Namchongang Trading Corporation. Overige informatie: leidt de invoer van materiaal dat nodig is voor het uraniumverrijkingsprogramma. Datum van aanwijzing: 16.7.2009.

▼M8

(6)Paek Chang-Ho (ook bekend als a) Pak Chang-Ho; b) Paek Ch’ang-Ho). Functie: hoge ambtenaar en hoofd van het satellietcontrolecentrum van het Korean Committee for Space Technology. Paspoort: 381420754 (afgegeven op 7.12.2011, verloopt op 7.12.2016). Geboortedatum: 18.6.1964. Geboorteplaats: Kaesong, Noord-Korea. Datum van aanwijzing: 22.1.2013.

(7)►M14Chang Myong-Chin (ook bekend als Jang Myong-Jin). Functie: Algemeen directeur van het satellietlanceerstation te Sohae en hoofd van het lanceercentrum waar op 13 april en 12 december 2012 lanceringen hebben plaatsgevonden. Geboortedatum: a) 19.2.1968; b) 1965; c) 1966. Overige informatie: Geslacht: Man. Datum van aanwijzing: 22.1.2013.

(8)►M16 Ra Ky'ong-Su (ook bekend als: a) Ra Kyung-Su, b) Chang, Myong Ho). Geboortedatum: 4.6.1954. Paspoortnummer: 645120196. Overige informatie: a) Geslacht: mannelijk, b) Ra Ky'ong-Su is functionaris bij de Tanchon Commercial Bank (TCB). In deze hoedanigheid heeft hij transacties voor TCB gefaciliteerd. Tanchon Commercial Bank is in april 2009 door het comité aangewezen als de voornaamste financiële entiteit van de DVK, die belast is met de verkoop van conventionele wapens, ballistische raketten en goederen in verband met de assemblage en vervaardiging van dergelijke wapens. Datum van aanwijzing: 22.1.2013.

(9)►M14Kim Kwang-il. Functie: functionaris bij de Tanchon Commercial Bank (TCB). Geboortedatum: 1.9.1969. Paspoortnummer: PS381420397. Overige informatie: Geslacht: Man. Datum van aanwijzing: 22.1.2013.

▼M10

(10)Yo’n Cho’ng Nam. Functie: hoofdvertegenwoordiger voor de KOMID (Korea Mining Development Corporation). Datum van aanwijzing: 7.3.2013.

(11)Ko Ch’o’l-Chae. Functie: plaatsvervangend hoofdvertegenwoordiger voor de KOMID (Korea Mining Development Corporation). Datum van aanwijzing: 7.3.2013.

(12)Mun Cho’ng-Ch’o’l. Post: functionaris bij de TCB (Tanchon Commercial Bank). Datum van aanwijzing: 7.3.2013.

▼M16

(13)Choe Chun-Sik (ook bekend als: a) Choe Chun Sik; b) Ch'oe Ch'un Sik. Geboortedatum: 12.10.1954. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: Chun-Sik was de directeur van de Tweede Academie voor Natuurwetenschappen (SANS) en had de leiding over het programma voor lange-afstandsraketten van de DVK. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(14)Choe Song Il. Paspoortnummer: a) 472320665 (uiterste geldigheidsdatum: 26.9.2017), b) 563120356. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: vertegenwoordiger Tanchon Commercial Bank in Vietnam. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(15)Hyon Kwang Il (ook bekend als: Hyon Gwang Il). Geboortedatum: 27.5.1961. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: Hyon Kwang II is afdelingshoofd wetenschappelijke ontwikkeling van de Nationale Dienst voor ruimtevaartontwikkeling. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(16)Jang Bom Su (ook bekend als: Jang Pom Su). Geboortedatum: 15.4.1957. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: vertegenwoordiger Tanchon Commercial Bank in Syrië. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(17)Jang Yong Son. Geboortedatum: 20.2.1957. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: vertegenwoordiger Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Iran. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(18)Jon Myong Guk (ook bekend als: Cho'n Myo'ng-kuk). Geboortedatum: 18.10.1976. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Paspoortnummer: 4721202031 (uiterste geldigheidsdatum: 21.2.2017). Overige informatie: vertegenwoordiger Tanchon Commercial Bank in Syrië. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(19)Kang Mun Kil (ook bekend als: Jiang Wen-ji). Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Paspoortnummer: PS 472330208 (uiterste geldigheidsdatum: 4.7.2017). Overige informatie: Kang Mun Kil had de leiding over de overheidsopdrachten op nucleair gebied als vertegenwoordiger van Namchongang, ook bekend als Namhung. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(20)Kang Ryong. Geboortedatum: 21.8.1969. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: vertegenwoordiger Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Syrië. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(21)Kim Jung Jong (ook bekend als: Kim Chung Chong). Geboortedatum: 7.11.1966. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Paspoortnummer: a) 199421147 (uiterste geldigheidsdatum: 29.12.2014), b) 381110042 (uiterste geldigheidsdatum: 25.1.2016), c) 563210184 (uiterste geldigheidsdatum: 18.6.2018). Overige informatie: vertegenwoordiger Tanchon Commercial Bank in Vietnam. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(22)Kim Kyu. Geboortedatum: 30.7.1968. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: Verantwoordelijke externe aangelegenheden van de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(23)Kim Tong My'ong (ook bekend als: a) Kim Chin-So'k, b) Kim Tong-Myong, c) Kim Jin-Sok; d) Kim, e) Hyok-Chol). Geboortedatum: 1964. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: Kim Tong My'ong is de voorzitter van de Tanchon Commercial Bank en bekleedde verschillende posities binnen de Tanchon Commercial Bank, ten minste vanaf 2002. Hij heeft ook een rol gespeeld bij het beheer van de belangen van Amroggang. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(24)Kim Yong Chol. Geboortedatum: 18.2.1962. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: vertegenwoordiger Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Iran. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(25)Ko Tae Hun (ook bekend als: Kim Myong Gi). Geboortedatum: 25.5.1972. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Paspoortnummer: 563120630 (uiterste geldigheidsdatum: 20.3.2018). Overige informatie: Vertegenwoordiger Tanchon Commercial Bank. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(26)Ri Man Gon. Geboortedatum: 29.10.1945. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Paspoortnummer: PO381230469 (uiterste geldigheidsdatum: 6.4.2016). Overige informatie: Ri Man Gon is de minister van het Munitions Industry Department. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(27)Ryu Jin. Geboortedatum: 7.8.1965. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Paspoortnummer: 563410081. Overige informatie: vertegenwoordiger Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Syrië. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(28)Yu Chol U. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: Yu Choi U is de directeur van de Nationale Dienst voor ruimtevaartontwikkeling. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

▼M25

(29)Pak Chun Il. Geboortedatum: 28.7.1954. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Paspoortnummer: 563410091. Overige informatie: was ambassadeur van Noord-Korea in Egypte en verleent steun aan KOMID, een aangewezen entiteit (onder de naam: Korea Kumryung Trading Corporation). Datum van aanwijzing: 30.11.2016.

(30)Kim Song Chol (ook bekend als Kim Hak Song). Geboortedatum: 26.3.1968 of 15.10.1970. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Paspoortnummer: 381420565 of 654120219. Overige informatie: heeft als functionaris van KOMID ten behoeve van de belangen van KOMID, een aangewezen entiteit, zakengedaan in Soedan. Datum van aanwijzing: 30.11.2016.

(31)Son Jong Hyok (ook bekend als Son Min). Geboortedatum: 20.5.1980. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: heeft als functionaris van KOMID ten behoeve van de belangen van KOMID, een aangewezen entiteit, zakengedaan in Soedan. Datum van aanwijzing: 30.11.2016.

(32)Kim Se Gon. Geboortedatum: 13.11.1969. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Paspoortnummer: PD472310104. Overige informatie: werkt voor het ministerie van Kernenergie, een aangewezen entiteit. Datum van aanwijzing: 30.11.2016.

(33)Ri Won Ho. Geboortedatum: 17.7.1964. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Paspoortnummer: 381310014. Overige informatie: functionaris bij het Noord-Koreaanse ministerie voor Staatsveiligheid, gestationeerd in Syrië ter ondersteuning van KOMID, een aangewezen entiteit. Datum van aanwijzing: 30.11.2016.

(34)Jo Yong Chol (ook bekend als Cho Yong Chol). Geboortedatum: 30.9.1973. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: functionaris bij het Noord-Koreaanse ministerie voor Staatsveiligheid, gestationeerd in Syrië ter ondersteuning van KOMID, een aangewezen entiteit. Datum van aanwijzing: 30.11.2016.

(35)Kim Chol Sam. Geboortedatum: 11.3.1971. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: vertegenwoordiger voor de Daedong Credit Bank (DCB), een aangewezen entiteit, die betrokken was bij het beheer van transacties voor rekening van DCB Finance Limited. Heeft vermoedelijk als in het buitenland gevestigde vertegenwoordiger van DCB medewerking verleend aan transacties ter waarde van honderdduizenden dollars en waarschijnlijk miljoenen dollars beheerd op aan Noord-Korea gerelateerde rekeningen met mogelijke banden met programma's inzake kernwapens en raketten. Datum van aanwijzing: 30.11.2016.

(36)Kim Sok Chol. Geboortedatum: 8.5.1955. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Paspoortnummer: 472310082. Overige informatie: was ambassadeur van Noord-Korea in Myanmar. Werkt als facilitator voor KOMID, een aangewezen entiteit. Werd door KOMID betaald voor zijn hulp en organiseert vergaderingen namens KOMID, waaronder een ontmoeting tussen KOMID en defensiegerelateerde personen uit Myanmar, over financiële aangelegenheden. Datum van aanwijzing: 30.11.2016.

(37)Chang Chang Ha (ook bekend als Jang Chang Ha). Geboortedatum: 10.1.1964. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: voorzitter van de Tweede Academie voor Natuurwetenschappen (SANS), een aangewezen entiteit. Datum van aanwijzing: 30.11.2016.

(38)Cho Chun Ryong (ook bekend als Jo Chun Ryong). Geboortedatum: 4.4.1960. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: voorzitter van de Tweede Economische Commissie (TEC), een aangewezen entiteit. Datum van aanwijzing: 30.11.2016 (viel eerder onder autonome beperkende maatregelen van de EU (12)).

(39)Son Mun San. Geboortedatum: 23.1.1951. Nationaliteit: Noord-Koreaanse. Overige informatie: directeur-generaal van het Bureau Externe Betrekkingen van het General Bureau of Atomic Energy (GBAE), een aangewezen entiteit. Datum van aanwijzing: 30.11.2016.

▼M4

B.Rechtspersonen, entiteiten en lichamen

▼M14

(1)Korea Mining Development Trading Corporation (ook bekend als: a) CHANGGWANG SINYONG GENERAL CORPORATION; b) EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; d) „KOMID”). Adres: Central District, Pyongyang, DVK. Overige informatie: Voornaamste wapenhandelaar en belangrijkste exporteur van goederen en uitrusting voor ballistische raketten en conventionele wapens. Datum van aanwijzing: 24.4.2009.

▼M4

(2)Korea Ryonbong General Corporation (ook bekend als: a) KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; (b) LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION). Adres: Pothonggang District, Pyongyang, Democratische Volksrepubliek Korea; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Democratische Volksrepubliek Korea. Overige informatie: defensieconglomeraat gespecialiseerd in aankopen voor de defensie-industrieën en in ondersteuning van verkoopactiviteiten op militair gebied van Noord-Korea. Datum van aanwijzing: 24.4.2009.

(3)Tanchon Commercial Bank (ook bekend als a) CHANGGWANG CREDIT BANK; (b) KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK). Adres: Saemul 1-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Democratische Volksrepubliek Korea. Overige informatie: voornaamste financiële entiteit van Noord-Korea voor de verkoop van conventionele wapens, ballistische raketten en goederen in verband met de assemblage en vervaardiging van dergelijke wapens. Datum van aanwijzing: 24.4.2009.

(4)General Bureau of Atomic Energy (GBAE: Algemeen Bureau voor Atoomenergie) (ook bekend als General Department of Atomic Energy (GDAE)). Adres: Haeudong, Pyongchon District, Pyongyang, Democratische Volksrepubliek Korea. Overige informatie: het GBAE is verantwoordelijk voor het nucleaire programma van Noord-Korea, waaronder Yongbyon Nuclear Research Center met de onderzoekreactor voor plutoniumproductie van 5 MWe (25 MWt) valt, alsook de installaties voor splijtstofproductie en opwerking. Het GBAE heeft over de nucleaire activiteiten vergaderingen gehouden en besprekingen gevoerd met de Internationale Organisatie voor Atoomenergie. Het GBAE is de voornaamste overheidsinstelling van Noord-Korea die de nucleaire programma’s beheert, met inbegrip van het Yongbyon Nuclear Research Center. Datum van aanwijzing: 16.7.2009.

(5)Hong Kong Electronics (ook bekend als Hong Kong Electronics Kish Co.). Adres: Sanaee St., Kish Island, Iran. Overige informatie: a) in het bezit van, onder zeggenschap van, of handelend (of voorgevend te handelen) namens of voor Tanchon Commercial Bank en Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID); b) heeft sinds 2007 voor miljoenen dollars proliferatiegerelateerde fondsen overgemaakt namens Tanchon Commercial Bank en KOMID (beide door het VN-Sanctiecomité in april 2009 aangewezen). Hong Kong Electronics heeft kapitaalverkeer van Iran naar Noord-Korea namens KOMID gefaciliteerd. Datum van aanwijzing: 16.7.2009.

(6)Korea Hyoksin Trading Corporation (ook bekend als Korea Hyoksin Export and Import Corporation). Adres: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Democratische Volksrepubliek Korea. Overige informatie: a) gevestigd in Pyongyang, Noord-Korea; b) ressorteert onder Korea Ryonbong General Corporation (aangewezen door het VN-Sanctiecomité in april 2009) en is betrokken bij de ontwikkeling van massavernietigingswapens. Datum van aanwijzing: 16.7.2009.

(7)Korean Tangun Trading Corporation. Overige informatie: a) gevestigd in Pyongyang, Noord-Korea; b) Korea Tangun Trading Corporation ressorteert onder de Second Academy of Natural Sciences van Noord-Korea; voornamelijk verantwoordelijk voor de aanschaf van grondstoffen en technologieën ter ondersteuning van de onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s van Noord-Korea op defensiegebied, waaronder programma’s en aanschaffen voor (onder meer) massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen daarvoor; dit betreft onder meer goederen waarvoor overeenkomstig de multilaterale controleregelingen een vergunningsplicht of een verbod geldt. Datum van aanwijzing: 16.7.2009.

(8)►M16 Namchongang Trading Corporation (ook bekend als a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation f) Namhung Trading Corporation). Overige informatie: a) gevestigd in Pyongyang, DVK; b) Namchongang is een Noord-Koreaanse handelsmaatschappij, ondergeschikt aan het General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Namchongang was betrokken bij de aankoop van Japanse vacuümpompen die gesignaleerd zijn in een Noord-Koreaanse kerninstallatie, en bij de aankoop van nucleair materiaal via een Duitser. Het bedrijf was ook vanaf eind jaren '90 betrokken bij de aankoop van aluminiumbuizen en andere materialen die speciaal geschikt zijn voor een uraniumverrijkingsprogramma. De vertegenwoordiger van het bedrijf is een oud-diplomaat die in 2007 de Noord-Koreaanse contactpersoon was voor de inspectie van de kerninstallatie van Yongbyon door de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA). De activiteiten van Namchongang op het gebied van proliferatie zijn een bron van grote zorg gezien de Noord-Koreaanse proliferatieactiviteiten in het verleden. Datum van aanwijzing: 16.7.2009.

▼M14

(9)Amroggang Development Banking Corporation (ook bekend als a) AMROGGANG Development Bank; b) Amnokkang Development Bank). Adres: Tongan-dong, Pyongyang, DVK. Overige informatie: Amroggang is in 2006 opgericht. De bank is gelieerd aan Tanchon Commercial Bank en wordt door mensen van Tanchon beheerd. Tanchon is betrokken bij de financiering van de verkoop van ballistische raketten door KOMID en was ook betrokken bij transacties met ballistische raketten tussen KOMID en de Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) in Iran. Tanchon Commercial Bank is in april 2009 door het Sanctiecomité aangewezen en is de voornaamste financiële entiteit van de DVK voor de verkoop van conventionele wapens, ballistische raketten en goederen voor de assemblage en vervaardiging van dergelijke wapens. KOMID is in april 2009 door het Comité aangewezen en is de grootste wapenhandelaar en exporteur van goederen en uitrusting voor ballistische raketten en conventionele wapens van de DVK. De Veiligheidsraad heeft SHIG in Resolutie 1737 (2006) aangewezen als entiteit die betrokken is bij het ballistischeraketprogramma van Iran. Datum van aanwijzing: 2.5.2012.

(10)Green Pine Associated Corporation (ook bekend als a) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY; b) CHONGSONG YONHAP; c) CH'O'NGSONG YO'NHAP; d) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA; e) JINDALLAE; f) KU'MHAERYONG COMPANY LTD; g) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION; h) SAEINGP'IL COMPANY). Adres: a) p/a Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Noord-Korea; b) Nungrado, Pyongyang, DVK. Overige informatie: Green Pine Associated Corporation („Green Pine”) heeft veel van de activiteiten van de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) overgenomen. KOMID is in april 2009 door het comité aangewezen en is Noord-Korea's grootste wapenhandelaar en grootste exporteur van goederen en uitrusting voor ballistische raketten en conventionele wapens. Green Pine is ook verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de door Noord-Korea uitgevoerde wapens en bijbehorend materieel. Green Pine is aangewezen voor sancties voor de uitvoer van wapens of aanverwant materieel vanuit Noord-Korea. Green Pine is gespecialiseerd in de productie van militaire zeevaartuigen en wapensystemen, zoals onderzeeërs, militaire vaartuigen en raketsystemen, en heeft torpedo's geëxporteerd en technische bijstand verstrekt aan Iraanse defensiegerelateerde bedrijven. Datum van aanwijzing: 2.5.2012.

(11)Korea Heungjin Trading Company (ook bekend als a) HUNJIN TRADING CO.; b) KOREA HENJIN TRADING CO.; c) KOREA HENGJIN TRADING COMPANY). Adres: Pyongyang, DVK. Overige informatie: Korea Heungjin Trading Company wordt door KOMID gebruikt voor handelsdoeleinden en wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het leveren van goederen voor raketten aan de Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) in Iran. Heungjin is in verband gebracht met KOMID en meer in het bijzonder met het inkoopbureau van KOMID. Heungjin is gebruikt voor de aankoop van een geavanceerde digitale regelaar met toepassingen in raketontwerpen. KOMID is in april 2009 door het Comité aangewezen en is de grootste wapenhandelaar en exporteur van goederen en uitrusting voor ballistische raketten en conventionele wapens van de DVK. De Veiligheidsraad heeft SHIG in Resolutie 1737 (2006) aangewezen als entiteit die betrokken is bij het ballistischeraketprogramma van Iran. Datum van aanwijzing: 2.5.2012.

(12)Korean Committee for Space Technology (ook bekend als a) DPRK Committee for Space Technology; b) Department of Space Technology of the DPRK; c) Committee for Space Technology; d) KCST). Adres: Pyongyang, DVK. Overige informatie: Het Korean Committee for Space Technology (KCST) regelde de lanceringen op 13 april en 12 december 2012 door de DVK via het satellietcontrolecentrum en het lanceergebied Sohae. Datum van aanwijzing: 22.1.2013.

(13)Bank of East Land (ook bekend als a) Dongbang BANK; b) TONGBANG U'NHAENG; c) TONGBANG BANK). Adres: P.O. Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong-district, Pyongyang, DVK. Overige informatie: De financiële instelling Bank of East Land van de DVK faciliteert wapengerelateerde transacties en andere steun voor de wapenfabrikant en -exporteur Green Pine Associated Corporation (Green Pine). De Bank of East Land heeft actief met Green Pine samengewerkt om tegoeden zodanig over te boeken dat sancties werden omzeild. In 2007 en 2008 faciliteerde Bank of East Land transacties waarbij Green Pine en Iraanse financiële instellingen, waaronder de banken Bank Melli en Bank Sepah, betrokken waren. De Veiligheidsraad stelde in Resolutie 1747 (2007) dat Bank Sepah het Iraanse programma voor ballistische raketten ondersteunt. Green Pine werd in april 2012 door het comité aangewezen. Datum van aanwijzing: 22.1.2013.

(14)Korea Kumryong Trading Corporation. Overige informatie: Gebruikt als alias door de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) om aanbestedingsactiviteiten uit te voeren. KOMID is in april 2009 door het Comité aangewezen en is de grootste wapenhandelaar en exporteur van goederen en uitrusting voor ballistische raketten en conventionele wapens van de DVK. Datum van aanwijzing: 22.1.2013.

(15)Tosong Technology Trading Corporation. Adres: Pyongyang, DVK. Overige informatie: De Korea Mining Development Corporation (KOMID) is de moedermaatschappij van Tosong Technology Trading Corporation. KOMID is in april 2009 door het Comité aangewezen en is de grootste wapenhandelaar en exporteur van goederen en uitrusting voor ballistische raketten en conventionele wapens van de DVK. Datum van aanwijzing: 22.1.2013.

(16)Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation (ook bekend als a) Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; b) Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; c) Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; d) Ryonha Machinery Corporation; e) Ryonha Machinery; f) Ryonha Machine Tool; g) Ryonha Machine Tool Corporation; h) Ryonha Machinery Corp; i) Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; j) Ryonhwa Machinery JV; k) Huichon Ryonha Machinery General Plant; l) Unsan; m) Unsan Solid Tools; en n) Millim Technology Company). Adres: a) Tongan-dong, Central District, Pyongyang, DVK; b) Mangungdae-gu, Pyongyang, DVK; c) Mangyongdae District, Pyongyang, DVK. Overige informatie: E-mailadressen: a) ryonha@silibank.com; b) sjc-117@hotmail.com; c) millim@silibank.com. Telefoonnummers: a) 850-2-18111; b) 850-2-18111-8642; en c) 850-2-18111-381-8642. Fax: 850-2-381-4410 Korea Ryonbong General Corporation is de moedermaatschappij van Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation is in april 2009 door het Comité aangewezen en is een defensieconglomeraat, gespecialiseerd in aankopen voor de defensie-industrie van de DVK en in de ondersteuning van de verkoop van militaire goederen van het land. Datum van aanwijzing: 22.1.2013.

(17)Leader (Hong Kong) International (ook bekend als a) Leader International Trading Limited; b) Leader (Hong Kong) International Trading Limited). Adres: LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, China. Overige informatie: a) bedrijfsregistratienummer in Hong Kong: 1177053), b) faciliteert transporten namens Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID is in april 2009 door het Comité aangewezen en is de grootste wapenhandelaar en exporteur van goederen en uitrusting voor ballistische raketten en conventionele wapens van de DVK. Datum van aanwijzing: 22.1.2013.

(18)Second Academy of Natural Sciences (ook bekend als a) 2nd Academy of Natural Sciences; b) Che 2 Chayon Kwahakwon; c) Academy of Natural Sciences; d) Chayon Kwahak-Won; e) National Defense Academy; f) Kukpang Kwahak-Won; g) Second Academy of Natural Sciences Research Institute; h) Sansri). Adres: Pyongyang, DVK. Overige informatie: De Tweede Academie voor natuurwetenschappen is een organisatie op nationaal niveau die verantwoordelijk is voor onderzoek en ontwikkeling van de geavanceerde wapensystemen van de DVK, waaronder raketten en waarschijnlijk kernwapens. Zij gebruikt een aantal ondergeschikte organisaties (onder meer Tangun Trading Corporation) voor het verkrijgen van technologie, uitrusting en informatie uit het buitenland, die wordt gebruikt in de Noord-Koreaanse programma's voor raketten en waarschijnlijk kernwapens. De Tangun Trading Corporation is in juli 2009 door het Comité aangewezen en is de hoofdverantwoordelijke voor de aankoop van producten en technologieën ten behoeve van onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's van de DVK op defensiegebied, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de ontwikkeling en aankoop van massavernietigingswapens en overbrengingsmiddelen, ook van goederen die op grond van multilaterale regelingen gecontroleerd worden of verboden zijn. Datum van aanwijzing: 7.3.2013.

(19)Korea Complex Equipment Import Corporation. Adres: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DVK. Overige informatie: Korea Ryonbong General Corporation is het moederbedrijf van Korea Complex Equipment Import Corporation en is een defensieconglomeraat, gespecialiseerd in aankopen voor de defensie-industrie van de DVK en in de ondersteuning van de verkoop van militaire goederen van het land. Datum van aanwijzing: 7.3.2013.

▼M14

(20)►M18 Ocean Maritime Management Company, Limited (ook bekend als: OMM). Adres: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, DVK; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, DVK. Overige informatie: a) IMO-nummer: 1790183; b) Ocean Maritime Management Company, Limited speelde een belangrijke rol in de organisatie van het vervoer in juli 2013 van verborgen ladingen wapens en aanverwant materiaal van Cuba naar de DVK. Ocean Maritime Management Company, Limited, heeft op die wijze bijgedragen aan activiteiten die bij resoluties verboden waren, zoals het bij Resolutie 1718 (2006), als gewijzigd bij Resolutie 1874 (2009), ingestelde wapenembargo, en aan het ontwijken van de bij die resoluties ingestelde maatregelen, c) Ocean Maritime Management Company, Limited is de exploitant/beheerder van de volgende schepen met IMO-nummer: a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, c) Chong Rim 2 8916293, d) Dawnlight 9110236, e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, f) Gold Star 3 (Benevolence 2) 8405402, g) Hoe Ryong 9041552, h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, j) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, k) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, l) Mi Rim 8713471, m) Mi Rim 2 9361407, n) Rang (Po Thong Gang) 8829555, o) Orion Star (Richocean) 9333589, p) Ra Nam 2 8625545, q) Ra Nam 3 9314650, r) Ryo Myong 8987333, s) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, t) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, u) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, v) South Hill 2 8412467, w) South Hill 5 9138680, x) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, y) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, z) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, aa) Tong Hung 8661575. Datum van aanwijzing: 28.7.2014.

▼M16

(21)Nationale Defensie-academie. Locatie: Pyongyang, Democratische Volksrepubliek Korea. Overige informatie: De Academie voor nationale defensie is betrokken bij de ontwikkeling van de Noord-Koreaanse programma's voor ballistische raketten en nucleaire wapens. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(22)Chongchongang Shipping Company. (ook bekend als: Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.). Adres: a) 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, DVK, b) 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, DVK. Overige informatie: a) IMO-nummer: 5342883, b) De Chongchongang Shipping Company heeft in juli 2013 getracht, met het schip de Chong Chon Gang, een illegale lading conventionele wapens rechtstreeks in de DVK in te voeren. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(23)Daedong Credit Bank (DCB) (ook bekend als: a) DCB, b) Taedong Credit Bank). Adres: a) Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, DVK, b) Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, DVK. Overige informatie: a) SWIFT: DCBK KKPY, b) De Daedong Credit Bank heeft financiële diensten verleend aan de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) en de Tanchon Commercial Bank. De DCB heeft ten minste sinds 2007 honderden financiële transacties op tegen een waarde van miljoenen dollars namens de KOMID en de Tanchon Commercial Bank gefaciliteerd. In sommige gevallen heeft de DCB willens en wetens transacties gefaciliteerd door middel van bedrieglijke financiële praktijken. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(24)Hesong Trading Company (ook bekend als: Hesong Trading Corporation). Adres: Pyongyang, DVK. Overige informatie: de Korea Mining Development Corporation (KOMID) is de moedermaatschappij van de Hesong Trading Corporation. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(25)Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) (ook bekend als: KKBC). Adres: Jungson-dong, Sungri Street, Centraal District, Pyongyang, DVK. Overige informatie: de KKBC verleent financiële diensten ten behoeve van de Tanchon Commercial Bank en de Korea Hyoksin Trading Corporation, een dochteronderneming van de Korea Ryonbong General Corporation. De Tanchon Commercial Bank heeft gebruik gemaakt van de KKBC om het overboeken te vergemakkelijken van tegoeden van vermoedelijk miljoenen dollars, waaronder overboekingen van met de Korea Mining Development Corporation verband houdende tegoeden. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(26)Korea Kwangsong Trading Corporation. Adres: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DVK. Overige informatie: de Korea Ryonbong General Corporation is de moedermaatschappij van de Korea Kwangsong Trading Corporation. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(27)Ministerie van Nucleaire Energie (ook bekend als: MAEI) Adres: Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, DVK. Overige informatie: het ministerie van Nucleaire Energie is in 2013 opgericht met het oog op modernisering van de nucleaire energiesector van de DVK om de productie van kernmateriaal te verhogen, de kwaliteit ervan te verbeteren, en de onafhankelijke nucleaire sector van de DVK verder te ontwikkelen. Als zodanig is het ministerie bekend als cruciale speler in de ontwikkeling van Noord-Koreaanse kernwapens, en is het belast met de dagelijkse werking van het kernwapenprogramma; onder dit ministerie vallen andere nucleaire organisaties. Onder dit ministerie vallen enkele nucleaire organisaties en onderzoekscentra, en twee comités: een comité voor de toepassing van isotopen en een comité voor nucleaire energie. Het ministerie heeft ook de leiding over een kernonderzoekscentrum in Yongbyun, de locatie van de bekende plutoniumfaciliteiten in de DVK. Voorts verklaarde het panel van deskundigen in het rapport van 2015 dat Ri Je- son, voormalig directeur van het General Bureau of Atomic Energy (GBAE) die in 2009 door het bij Resolutie 1718 (2006) ingestelde Comité werd aangewezen vanwege betrokkenheid bij of ondersteuning van nucleaire programma's, op 9 april 2014 werd benoemd tot hoofd van het ministerie. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(28)Munitions Industry Department (ook bekend als: Military Supplies Industry Department). Adres: Pyongyang, DVK. Overige informatie: het Munitions Industry Department is betrokken bij cruciale aspecten van het programma voor raketten van de DVK. Het Munitions Industry Department is verantwoordelijk voor het toezicht op de ontwikkeling van de ballistische raketten van Noord-Korea, met inbegrip van de Taepo Dong-2. Het departement superviseert de Noord-Koreaanse wapenproductie- en O&O-programma's, waaronder het programma voor ballistische raketten van het land. De Tweede Economische Commissie en de Tweede Academie voor Natuurwetenschappen — ook aangewezen in augustus 2010 — zijn ondergeschikt aan het departement. De afgelopen jaren heeft het departement gewerkt aan de ontwikkeling van de KN08 road-mobile ICBM. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(29)Nationale Dienst voor ruimtevaartontwikkeling (ook bekend als: NADA). Adres: DVK. Overige informatie: NADA is betrokken bij de ontwikkelingen in Noord-Korea op het gebied van ruimtewetenschap en -technologie, met inbegrip van satellietlanceringen en draagraketten. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(30)Office 39 (ook bekend als: a) Office #39, b) Office No. 39, c) Bureau 39, d) Central Committee Bureau 39, e) Third Floor, f) Division 39. Adres: DVK. Overige informatie: Noord-Koreaanse overheidsinstantie. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(31)Reconnaissance General Bureau (ook bekend als: a) Chongch'al Ch'ongguk; b) KPA Unit 586 c) RGB). Adres: a) Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, DVK, b) Nungrado, Pyongyang, DVK. Overige informatie: het algemeen verkenningsbureau is de belangrijkste inlichtingenorganisatie van het land. Het is begin 2009 opgericht, en is het resultaat van het samengaan van de inlichtingenorganisaties van de Koreaanse Arbeiderspartij, de dienst operaties en Bureau 35, en het verkenningsbureau van het Koreaanse volksleger. Het bureau handelt in conventionele wapens en controleert de Green Pine Associated Corporation, een Noord-koreaanse firma die handel drijft in conventionele wapens. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

(32)Tweede Economische Commissie. Adres: Kangdong, DVK. Overige informatie: de Tweede Economische Commissie is betrokken bij cruciale aspecten van het raketprogramma van het land. De Tweede Economische Commissie is verantwoordelijk voor het toezicht op de productie van ballistische raketten van het land, en leidt de activiteiten van KOMID. Datum van aanwijzing: 2.3.2016.

▼M25

(33)Korea United Development Bank. Adres: Pyongyang, Noord-Korea. Overige informatie: a) SWIFT/BIC: KUDBKPPY, b) is actief in de sector financiële diensten van de Noord-Koreaanse economie. Datum van aanwijzing: 30.11.2016.

(34)Ilsim International Bank. Adres: Pyongyang, Noord-Koreaanse. Overige informatie: a) SWIFT: ILSIKPPY, b) is gelieerd aan de Noord-Koreaanse strijdkrachten en heeft nauwe banden met Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC), een aangewezen entiteit. Heeft getracht VN-sancties te ontwijken. Datum van aanwijzing: 30.11.2016.

(35)Korea Daesong Bank (ook bekend als a) Choson Taesong Unhaeng, b) Taesong Bank). Adres: Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, Noord-Korea. Overige informatie: a) SWIFT/BIC: KDBKKPPY, b) is eigendom van en staat onder zeggenschap van Bureau 39 van de Koreaanse Arbeiderspartij, een aangewezen entiteit. Datum van aanwijzing: 30.11.2016 (viel eerder onder autonome beperkende maatregelen van de EU (13)).

(36)Singwang Economics and Trading General Corporation. Adres: Noord-Korea. Overige informatie: Noord-Koreaanse firma die handelt in steenkool. Noord-Korea genereert een aanzienlijk deel van het geld voor zijn programma's inzake kernwapens en ballistische raketten door de winning van natuurlijke hulpbronnen die in het buitenland worden verkocht. Datum van aanwijzing: 30.11.2016.

(37)Korea Foreign Technical Trade Center. Adres: Noord-Korea. Overige informatie: Noord-Koreaanse firma die handelt in steenkool. Noord-Korea genereert een aanzienlijk deel van de benodigde middelen voor de financiering van zijn programma's inzake kernwapens en ballistische raketten door de winning van natuurlijke hulpbronnen die in het buitenland worden verkocht. Datum van aanwijzing: 30.11.2016.

(38)Korea Pugang Trading Corporation. Adres: Rakwon-dong, district Pothonggang, Pyongyang, Noord-Korea. Overige informatie: is eigendom van de Korea Ryonbong General Corporation, Noord-Korea's defensieconglomeraat, gespecialiseerd in aankopen voor de Noord-Koreaanse defensie-industrie en in de ondersteuning van de verkoop van militaire goederen door Pyongyang. Datum van aanwijzing: 30.11.2016.

(39)Korea International Chemical Joint Venture Company (ook bekend als a) Choson International Chemicals Joint Operation Company, b) Chosun International Chemicals Joint Operation Company, c) International Chemical Joint Venture Company). Adres: a) Hamhung, provincie Zuid-Hamgyong, Noord-Korea, b) Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, Noord-Korea, c) Mangyungdae-gu, Pyongyang, Noord-Korea. Overige informatie: dochteronderneming van de Korea Ryonbong General Corporation (Noord-Korea's defensieconglomeraat, gespecialiseerd in aankopen voor de Noord-Koreaanse defensie-industrie en in de ondersteuning van de verkoop van militaire goederen door Pyongyang) en heeft een rol gespeeld in transacties die te maken hebben met proliferatie. Datum van aanwijzing: 30.11.2016.

(40)DCB Finance Limited. Adres: Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; Dalian, China. Overige informatie: is een dekmantelbedrijf voor de Daedong Credit Bank (DCB), een aangewezen entiteit. Datum van aanwijzing: 30.11.2016.

(41)Korea Taesong Trading Company. Adres: Pyongyang, Noord-Korea. Overige informatie: is namens KOMID opgetreden in transacties met Syrië. Datum van aanwijzing: 30.11.2016 (viel eerder onder autonome beperkende maatregelen van de EU (14)).

(42)Korea Daesong General Trading Corporation (ook bekend als a) Daesong Trading, b) Daesong Trading Company, c) Korea Daesong Trading Company, d) Korea Daesong Trading Corporation). Adres: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang City, Noord-Korea. Overige informatie: is gelieerd aan Bureau 39 via de uitvoer van mineralen (goud), metalen, machines, landbouwproducten, ginseng, juwelen en producten van de lichte industrie. Datum van aanwijzing: 30.11.2016 (viel eerder onder autonome beperkende maatregelen van de EU (14) ).

▼M7
BIJLAGE V

Lijst van personen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 6, lid 2A. Natuurlijke personen als bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a)

#

Naam (en eventuele aliassen)

Nadere gegevens

Redenen

▼M13 —————

▼M7

2.

CHON Chi Bu

Lid van het algemeen bureau voor Kernenergie, voormalig technisch directeur van Yongbyon.

▼C2

3.

CHU Kyu-Chang

(ook bekand als JU Kyu-Chang)

Geboortedatum: 25.11.1928

Geboorteplaats: Provincie Zuid-Hamgyo'ng

Lid van de Nationale Defensiecommissie, een belangrijk orgaan voor aangelegenheden inzake nationale defensie in de DVK. Voormalig directeur van het departement munitie van het Centraal Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij. In die hoedanigheid verantwoordelijk voor ondersteuning of bevordering van programma's van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten.

▼M7

4.

HYON Chol-hae

Geboortedatum: 1934 (Mantsjoerije, China)

Vicedirecteur van de afdeling Algemeen Beleid van de Volksstrijdkrachten (militair adviseur van Kim Jong Il).

▼M14 —————

▼M7

6.

Luitenant-generaal KIM Yong Chol

(alias: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Geboortedatum: 1946

(Pyongan-Pukto, Noord-Korea)

Bevelhebber van het Reconnaissance General Bureau (RGB).

7.

KIM Yong-chun (alias Young-chun)

Geboortedatum: 4.3.1935

Paspoortnummer: 554410660

Vicevoorzitter van de Nationale Defensiecommissie, minister van Volksstrijdkrachten, speciaal adviseur van Kim Jong Il voor nucleaire strategie.

8.

O Kuk-Ryol

Geboortedatum: 1931

(provincie Jilin, China)

Vicevoorzitter van de Nationale Defensiecommissie, ziet toe op de aankoop in het buitenland van geavanceerde technologie voor nucleaire en ballistische programma's.

▼M21

9.

PAEK Se-bong

Geboortejaar: 1946

Voormalig voorzitter van de Tweede Economische Commissie (verantwoordelijk voor het ballistisch programma) van het Centraal Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij. Lid van de Nationale Defensiecommissie.

▼M7

10.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

Geboortedatum: 1933

Paspoortnummer: 554410661

Vicedirecteur van de afdeling Algemeen Beleid van de Volksstrijdkrachten en vicedirecteur van het bureau Logistiek van de Volksstrijdkrachten (militair adviseur van Kim Jong Il).

11.

PAK To-Chun

Geboortedatum: 9.3.1944

(Jagang, Rangrim)

Lid van de Nationale Defensieraad. Heeft de leiding over de wapenindustrie en naar verluidt heeft hij de leiding over het Bureau voor nucleaire energie. Deze instelling is cruciaal voor het nucleaire en draagrakettenprogramma van de Democratische Volksrepubliek Korea.

12.

PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

Geboortedatum: 20.9.1929

Paspoortnummer: 645310121 (afgegeven op 13.09.2005).

Voorzitter van de Academie van Wetenschappen, betrokken bij biologisch onderzoek in verband met MVW's.

13.

RYOM Yong

Directeur van het algemeen bureau voor Kernenergie (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit), belast met internationale betrekkingen.

14.

SO Sang-kuk

Geboortedatum: tussen 1932 en 1938

Hoofd van de afdeling Kernfysica, Kim Il Sung-universiteit.

▼M21

15.

CHOE Kyong-song

Kolonel-generaal in het Koreaanse volksleger. Voormalig lid van het Centraal Militair Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij, een belangrijk orgaan bevoegd voor nationale defensie in de DVK. In die hoedanigheid verantwoordelijk voor ondersteuning of bevordering van programma's van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten.

16.

CHOE Yong-ho

Kolonel-generaal in het Koreaanse volksleger. Voormalig lid van het Centraal Militair Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij, een belangrijk orgaan bevoegd voor nationale defensie in de DVK. Bevelhebber van de luchtmacht. In die hoedanigheid verantwoordelijk voor ondersteuning of bevordering van programma's van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten.

17.

HONG Sung-Mu

(ook bekend als HUNG Sung Mu)

Geboortedatum: 1.1.1942

Adjunct-directeur van het Munitions Industry Department (MID). Belast met de ontwikkeling van programma's betreffende conventionele wapens en raketten, waaronder ballistische raketten. Een van de belangrijkste personen verantwoordelijk voor de programma's voor industriële ontwikkeling van kernwapens. In die hoedanigheid verantwoordelijk voor de programma's van de DVK inzake kernwapens, ballistische raketten of andere massavernietigingswapens.

▼M25 —————

▼C2

19.

JO Kyongchol

Generaal in het Koreaanse volksleger. Voormalig lid van het Centraal Militair Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij, een belangrijk orgaan bevoegd voor nationale defensie in de DVK. Directeur van het Commando militaire veiligheid. In die hoedanigheid verantwoordelijk voor ondersteuning of bevordering van programma's van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten.

20.

KIM Chun-sam

Luitenant-generaal, voormalig lid van het Centraal Militair Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij, een belangrijk orgaan bevoegd voor nationale defensie in de DVK. Directeur van de dienst Operaties bij het militaire hoofdkwartier van het leger van de DVK en eerste plaatsvervangend hoofd van het militaire hoofdkwartier. In die hoedanigheid verantwoordelijk voor ondersteuning of bevordering van programma's van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten.

21.

KIM Chun-sop

Lid van de Nationale Defensiecommissie, een belangrijk orgaan voor aangelegenheden inzake nationale defensie in de DVK. In die hoedanigheid verantwoordelijk voor ondersteuning of bevordering van programma's van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten.

22.

KIM Jong-gak

Geboortedatum: 20.7.1941

Geboorteplaats: Pyongyang

Vicemaarschalk in het Koreaanse volksleger, voormalig lid van het Centraal Militair Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij, een belangrijk orgaan voor aangelegenheden inzake nationale defensie in de DVK. In die hoedanigheid verantwoordelijk voor ondersteuning of bevordering van programma's van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten.

23.

KIM Rak Kyom

(ook bekend als KIM Rak-gyom)

Viersterrengeneraal, bevelhebber van de Strategic Forces (ook bekend als de Strategic Rocket Forces), die tegenwoordig naar verluidt het gezag zou voeren over vier strategische en tactische raketeenheden, met inbegrip van de KN08-brigade (ICBM). De Verenigde Staten hebben de Strategic Forces op een lijst geplaatst vanwege hun rol in activiteiten die concreet hebben bijgedragen tot de proliferatie van massavernietigingswapens of de overbrengingsmiddelen daarvoor. Voormalig lid van het Centraal Militair Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij, een belangrijk orgaan bevoegd voor nationale defensie in de DVK. Volgens berichten in de media woonde Kim de ICBM-motortest van april 2016 bij aan de zijde van Kim Jong-un. In die hoedanigheid verantwoordelijk voor ondersteuning of bevordering van programma's van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten.

24.

KIM Won-hong

Geboortedatum: 7.1.1945

Geboorteplaats: Pyongyang

Paspoortnummer: 745310010

Generaal, directeur van de afdeling Staatsveiligheid. Minister bevoegd voor staatsveiligheid. Lid van het Centraal Militair Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij en de Nationale Defensiecommissie, de belangrijkste organen voor aangelegenheden inzake nationale defensie in de DVK. In die hoedanigheid verantwoordelijk voor ondersteuning of bevordering van programma's van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten.

25.

PAK Jong-chon

Kolonel-generaal in het Koreaanse volksleger, bevelhebber van de volksstrijdkrachten van de DVK, adjunct-stafchef en directeur van de afdeling vuurkracht. Hoofd van het militaire hoofdkwartier en directeur van de afdeling artillerie. Voormalig lid van het Centraal Militair Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij, een belangrijk orgaan bevoegd voor nationale defensie in de DVK. In die hoedanigheid verantwoordelijk voor ondersteuning of bevordering van programma's van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten.

26.

RI Jong-su

Vice-admiraal. Voormalig lid van het Centraal Militair Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij, een belangrijk orgaan bevoegd voor nationale defensie in de DVK. Bevelhebber van de Koreaanse zeemacht, die betrokken is bij deontwikkeling van programma's voor ballistische raketten en de ontwikkeling van de nucleaire capaciteit van de Koreaanse zeemacht. In die hoedanigheid verantwoordelijk voor ondersteuning of bevordering van programma's van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten.

27.

SON Chol-ju

Kolonel-generaal van de volks-strijdkrachten van de DVK en politiek directeur van de luchtmacht en -verdediging, die toezicht houdt op de ontwikkeling van gemoderniseerde luchtdoelraketten. In die hoedanigheid verantwoordelijk voor ondersteuning of bevordering van programma's van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten.

28.

YUN Jong-rin

Generaal, voormalig lid van het Centraal Militair Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij en lid van de Nationale Defensiecommissie, de belangrijkste organen voor aangelegenheden inzake nationale defensie in de DVK. In die hoedanigheid verantwoordelijk voor ondersteuning of bevordering van programma's van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten.

29.

PAK Yong-sik

Viersterrengeneraal, lid van de afdeling Staatsveiligheid, minister van Defensie. Lid van het Centraal Militair Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij en de Nationale Defensiecommissie, de belangrijkste organen voor aangelegenheden inzake nationale defensie in de DVK. Was aanwezig bij het testen van ballistische raketten in maart 2016. In die hoedanigheid verantwoordelijk voor ondersteuning of bevordering van programma's van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten.

30.

HONG Yong Chil

Adjunct-directeur van het Munitions Industry Department (MID). Het MID — door de VN-Veiligheidsraad op 2 maart 2016 op een lijst geplaatst — is betrokken bij belangrijke aspecten van het rakettenprogramma van de DVK. Het MID is verantwoordelijk voor het toezicht op de ontwikkeling van de ballistische raketten van de DVK, met inbegrip van de Taepo Dong-2, de wapenproductie- en O&O-programma's. De Tweede Economische Commissie en de Tweede Academie voor Natuurwetenschappen — ook op een lijst geplaatst in augustus 2010 — ressorteren onder het MID. De afgelopen jaren heeft het MIDgewerkt aan de ontwikkeling van de KN08 road-mobile ICBM. HONG heeft KIM Jong-un vergezeld op een aantal evenementen die betrekking hadden op de ontwikkeling van de programma's van de DVK inzake kernwapens en ballistische raketten en wordt geacht een belangrijke rol te hebben gespeeld bij de kernproef van de DVK op 6 januari 2016. Vicedirecteur van het Centraal Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij. In die hoedanigheid verantwoordelijk voor ondersteuning of bevordering van programma's van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten.

31.

RI Hak Chol

(ook bekend als RI Hak Chul, RI Hak Cheol)

Geboortedatum: 19.1.1963 of 8.5.1966

Paspoortnummers: 381320634, PS 563410163

Voorzitter van de Green Pine Associated Corporation („Green Pine”). Volgens het Sanctiecomité van de VN heeft Green Pine veel van de activiteiten van de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) overgenomen. KOMID is in april 2009 door het Comité op de lijst geplaatst en is de grootste wapenhandelaar van de DVK en de belangrijkste uitvoerder van goederen en uitrusting op het gebied van ballistische raketten en conventionele wapens. Green Pine is ook verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de wapens die en aanverwant materiaal dat vanuit Noord-Korea wordt uitgevoerd. Green Pine kreeg sancties opgelegd voor de uitvoer van wapens of aanverwant materiaal uit Noord-Korea. Het is gespecialiseerd in de bouw van vaartuigen en de bewapening daarvan voor de zeemacht, zoals duikboten, militaire vaartuigen en raketsystemen, en heeft torpedo's en technische bijstand geleverd aan Iraanse bedrijven in de defensiesector. Green Pine is door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op een lijst geplaatst.

32.

YUN Chang Hyok

Geboortedatum: 9.8.1965

Adjunct-directeur van het Satellite Control Centre, de National Aerospace Development Administration (NADA). Voor de NADA gelden sancties krachtens Resolutie 2270 (2016) van de VN-Veiligheidsraad vanwege betrokkenheid bij de ontwikkeling van wetenschap en techniek in de ruimtevaartsector van de DVK, voor onder meer satellietlanceringen en raketdragers. Bij Resolutie 2270 (2016) van de VN-Veiligheidsraad is de DVK veroordeeld voor het lanceren van een satelliet op 7 februari 2016, omdat gebruik is gemaakt van technologie met betrekking tot ballistische raketten en voor het overtreden van de Resoluties 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) en 2094 (2013). In die hoedanigheid verantwoordelijk voor ondersteuning of bevordering van programma's van de DVK in verband met kernwapens, andere massavernietigingswapens of ballistische raketten.

▼M7B. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 6, lid 2, onder a)

Naam (en eventuele aliassen)

Nadere gegevens

Redenen

▼M8 —————

▼M16 —————

▼M10 —————

▼M8 —————

▼M7

5.

Korea International Chemical Joint Venture Company

(alias Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Locatie: Hamhung, provincie Zuid Hamgyong; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang; Mangyungdae-gu, Pyongyang

Onder zeggenschap van Korea Ryonbong General Corporation (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009); defensieconglomeraat gespecialiseerd in aankopen voor de defensie-industrieën en in ondersteuning van verkoopactiviteiten op militair gebied van Noord-Korea.

▼M16 —————

▼M7

7.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

Filiaal van Korea Ryonbong General Corporation (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009); zorgt voor het beheer van fabrieken waar aluminiumpoeder wordt gemaakt, dat voor raketten kan worden gebruik.

▼M8 —————

▼M25 —————

▼M16 —————

▼M7

11.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, district Pothonggang, Pyongyang, Noord-Korea

Filiaal van Korea Ryongbong General Corporation (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 24.4.2009).

▼M16 —————

▼M7

14.

Sobaeku United Corp (alias Sobaeksu United Corp)

Overheidsbedrijf, betrokken bij onderzoek naar en verwerving van gevoelige producten en uitrusting. Heeft verscheidene voorraden natuurlijk grafiet dat als grondstof dient voor twee verwerkingsfabrieken die met name grafietblokken maken die voor raketten kunnen worden gebruikt.

▼M8 —————

▼M7

16.

Onderzoekscentrum voor kernenergie van Yongbyon

Onderzoekscentrum dat heeft deelgenomen aan de productie van plutonium van militaire kwaliteit. Centrum is afhankelijk van het Algemeen bureau voor kernenergie (door de Verenigde Naties aangewezen entiteit, 16.7.2009).

▼M21

17.

Strategic Rocket Forces

Eenheid die binnen de nationale strijdkrachten van de DVK belast is met de ontwikkeling en operationele uitvoering van programma's inzake ballistische raketten of andere massavernietigingswapens.

▼M7C. Natuurlijke personen als bedoeld in artikel 6, lid 2, onder b)

#

Naam (en eventuele aliassen)

Nadere gegevens

Redenen

1.

JON Il-chun

Geboortedatum: 24.8.1941

In februari 2010 werd KIM Tong-un ontheven van zijn functie als directeur van Office 39, dat onder andere verantwoordelijk is voor de aankoop van goederen van de diplomatieke vertegenwoordigingen van de Democratische Volksrepubliek Korea waarbij sancties worden omzeild. Hij werd vervangen door JON Il-chun. JON Il-chun wordt ook verondersteld een van de leidende figuren te zijn bij de nationale ontwikkelingsbank.

2.

KIM Tong-un

Voormalig directeur van „Office 39” van het Centraal comité van de Arbeiderspartij, betrokken bij de financiering van proliferatie.

▼M16 —————

▼M19

4.

KIM Il-Su

Geboortedatum: 2.9.1965

Geboorteplaats: Pyongyang, DVK

Manager van de afdeling herverzekering van Korea National Insurance Corporation (KNIC) op het hoofdkantoor in Pyongyang en voormalig gevolmachtigd hoofdvertegenwoordiger van KNIC in Hamburg, optredend namens of op aanwijzing van KNIC.

5.

KANG Song-Sam

Geboortedatum: 5.7.1972

Geboorteplaats: Pyongyang, DVK

Voormalig gevolmachtigd vertegenwoordiger van Korea National Insurance Corporation (KNIC) in Hamburg, treedt nog altijd op voor, namens of op aanwijzing van KNIC.

6.

CHOE Chun-Sik

Geboortedatum: 23.12.1963

Geboorteplaats: Pyongyang, DVK

Paspoort nr. 745132109

Geldig t/m 12.2.2020

Directeur van de afdeling herverzekering van Korea National Insurance Corporation (KNIC) op het hoofdkantoor in Pyongyang, treedt op namens of op aanwijzing van KNIC.

7.

SIN Kyu-Nam

Geboortedatum: 12.9.1972

Geboorteplaats: Pyongyang, DVK

Paspoort nr. PO472132950

Directeur van de afdeling herverzekering van Korea National Insurance Corporation (KNIC) op het hoofdkantoor in Pyongyang en voormalig gevolmachtigd vertegenwoordiger van KNIC in Hamburg, optredend namens of op aanwijzing van KNIC.

8.

PAK Chun-San

Geboortedatum: 18.12.1953

Geboorteplaats: Pyongyang, DVK

Paspoort nr. PS472220097

In ieder geval tot december 2015 directeur van de afdeling herverzekering van Korea National Insurance Corporation (KNIC) op het hoofdkantoor in Pyongyang en voormalig gevolmachtigd hoofdvertegenwoordiger van KNIC in Hamburg, treedt nog steeds op voor, namens of op aanwijzing van KNIC.

9.

SO Tong Myong

Geboortedatum: 10.9.1956

President-directeur van Korea National Insurance Corporation (KNIC), treedt op namens of op aanwijzing van KNIC.

▼M7D. Rechtspersonen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 6, lid 2, onder b)

#

Naam (en eventuele aliassen)

Nadere gegevens

Redenen

▼M8 —————

▼M25 —————

▼M16 —————

▼M19 —————

▼M19

7.

Korea National Insurance Corporation (KNIC) en bijkantoren (ook bekend als Korea Foreign Insurance Company)

Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, DVK

Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hamburg.

Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, London SE3 0LW

Korea National Insurance Corporation (KNIC) is eigendom van en wordt gecontroleerd door de staat; het bedrijf genereert een aanzienlijke hoeveelheid buitenlandse deviezen die zouden kunnen bijdragen tot programma's van de DVK die verband houden met nucleaire activiteiten, ballistische raketten of andere massavernietigingswapens.

Daarnaast is het hoofdkantoor van KNIC in Pyongyang gelieerd aan Kantoor 39 van de Koreaanse Arbeiderspartij, een aangewezen entiteit.

▼M12
BIJLAGE V bis

LIJST VAN PERSONEN, ENTITEITEN OF LICHAMEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 6, LID 2 bis

▼M4
BIJLAGE VI

KREDIET- EN FINANCIËLE INSTELLINGEN EN HUN DOCHTERONDERNEMINGENEN FILIALEN BEDOELD IN ARTIKEL 11 BIS

▼M9
BIJLAGE VIILijst van goud, edelmetaal en diamant als bedoeld in artikel 4 bis

GS-code

Omschrijving

7102

Diamant, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch gezet

7106

Zilver (verguld zilver en geplatineerd zilver daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm

7108

Goud (geplatineerd goud daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm

7109

Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of halfbewerkt

7110

Platina, onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm

7111

Onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, onbewerkt of halfbewerkt

7112

Resten en afval, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen; andere resten en afval, bevattende edele metalen of verbindingen van edele metalen, van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het terugwinnen van edele metalen(1) Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PB L 319 van 5.12.2007, blz. 1).

(2) Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PB L 267 van 10.10.2009, blz. 7).

(3) Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1).

(4) Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).

(5) Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 1).

(6) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 558).

(7) Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15).

(8) Verordening (EG) nr. 1781/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler (PB L 345 van 8.12.2006, blz. 1).

(9) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(10) Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1).

(11) De nomenclatuurcodes zijn degenen die van toepassing zijn op de desbetreffende producten in de gecombineerde nomenclatuur als gedefinieerd in artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad en als bepaald in bijlage I daarbij.

(12) Uitvoeringsverordening (EU) 2016/780 van de Commissie van 19 mei 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 329/2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea (PB L 131 van 20.5.2016, blz. 55).

(13) Verordening (EU) nr. 1251/2010 van de Commissie van 22 december 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea (PB L 341 van 23.12.2010, blz. 15).

(14) Verordening (EU) nr. 1251/2010 van de Commissie van 22 december 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea (PB L 341 van 23.12.2010, blz. 15).