Home

Verordening (EG) n r. 616/2007 van de Commissie van 4 juni 2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor vlees van pluimvee van oorsprong uit Brazilië, Thailand en andere derde landen

Verordening (EG) n r. 616/2007 van de Commissie van 4 juni 2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor vlees van pluimvee van oorsprong uit Brazilië, Thailand en andere derde landen

2007R0616 — NL — 01.01.2013 — 004.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Gewijzigd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 616/2007 VAN DE COMMISSIE

van 4 juni 2007

houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor vlees van pluimvee van oorsprong uit Brazilië, Thailand en andere derde landenDE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee (1), en met name op artikel 6, lid 1,

Gelet op Besluit 2007/360/EG van de Raad van 29 mei 2007 inzake de sluiting van overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van overeenstemming inzake de wijziging van concessies ten aanzien van vlees van pluimvee tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië en tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994) (2), en met name op artikel 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Volgens de overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië en tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de GATT 1994, inzake de wijziging van concessies voor pluimveevleesproducten die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EG-lijst CXL, welke overeenkomsten zijn goedgekeurd bij Besluit 2007/360/EG, moet de Gemeenschap tariefcontingenten voor de invoer van bepaalde hoeveelheden producten van de sector vlees van pluimvee openen. Een groot deel van deze hoeveelheden is toegekend aan Brazilië en Thailand, en de rest aan andere derde landen.

(2)

Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie van 9 juni 2000 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (3) en Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (4) zijn van toepassing, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

(3)

Met het oog op een regelmatige invoer moet de contingentperiode, die van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar loopt, wat de grootste hoeveelheden onder de tariefcontingenten vallende producten betreft, in verschillende deelperioden worden onderverdeeld. Bij Verordening (EG) nr. 1301/2006 is in ieder geval bepaald dat de certificaten geldig zijn tot en met de laatste dag van de tariefcontingentperiode.

(4)

Verordening (EG) nr. 580/2007 van de Raad van 29 mei 2007 betreffende de tenuitvoerlegging van de overeenkomsten in de vorm van een proces-verbaal tussen de Europese Gemeenschap en Brazilië, en tussen de Europese Gemeenschap en Thailand op basis van onderhandelingen uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel van 1994 (GATT 1994), en houdende wijziging en aanvulling van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (5) is op 31 mei 2007 in werking getreden. Om de continuïteit van de invoer van vlees van pluimvee in de Gemeenschap te garanderen, moeten bepaalde overgangsmaatregelen worden vastgesteld voor de periode van 31 mei tot en met 30 juni 2007.

(5)

De tariefcontingenten moeten aan de hand van invoercertificaten worden beheerd. Hiertoe moeten uitvoeringsbepalingen inzake de indiening van de aanvragen en de in de aanvragen en certificaten op te nemen vermeldingen worden vastgesteld.

(6)

Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 2777/75 moet enerzijds rekening worden gehouden met de bevoorradingsbehoeften van de communautaire markt en met de noodzaak het evenwicht op deze markt te vrijwaren, en anderzijds iedere vorm van discriminatie tussen de betrokken marktdeelnemers worden voorkomen. De hoeveelheden van de te openen invoercontingenten komen overeen met de totale communautaire invoer van vlees van pluimvee. De verwerkers van vlees van pluimvee moeten derhalve onafhankelijk van hun activiteiten op het gebied van de handel met derde landen voor deze contingenten in aanmerking komen en invoercertificaten kunnen aanvragen. Vanwege het aan deze regeling inherente gevaar voor speculatie in de sector vlees van pluimvee moeten precieze voorwaarden worden vastgesteld waaraan de marktdeelnemers moeten voldoen om van de bedoelde regeling gebruik te kunnen maken.

(7)

Met het oog op een doeltreffend beheer van het tariefcontingent moet de zekerheid voor invoercertificaten worden vastgesteld op 50 EUR per 100 kg.

(8)

In het belang van de marktdeelnemers moet worden bepaald dat de Commissie de hoeveelheden vaststelt waarvoor geen aanvragen zijn ingediend en die aan de hoeveelheden voor de volgende deelperiode worden toegevoegd.

(9)

Voor het in het vrije verkeer brengen van de producten die in het kader van bepaalde bij de onderhavige verordening geopende contingenten worden ingevoerd, moet een certificaat van oorsprong worden overgelegd dat door de Braziliaanse of Thaise autoriteiten is afgegeven overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (6).

(10)

Aangezien de contingentperiode en de deelperioden op 1 juli 2007 beginnen en de certificaataanvragen vóór die datum moeten worden ingediend, moet deze verordening in werking treden op de datum van haar bekendmaking.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

▼M4

1. De in bijlage I bij de onderhavige verordening opgenomen tariefcontingenten worden geopend voor de invoer van de producten als bedoeld in de bij Besluit 2007/360/EG en bij Besluit 2012/792/EU van de Raad (7) goedgekeurde overeenkomsten tussen de Unie enerzijds en Brazilië en Thailand anderzijds.

De tariefcontingenten worden ieder jaar geopend voor de periode van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar.

▼B

2. De hoeveelheid producten waarvoor de in lid 1 bedoelde contingenten gelden, het percentage van het toepasselijke douanerecht, de volgnummers en de daarmee overeenstemmende nummers van de groepen zijn vastgesteld in bijlage I.

Artikel 2

De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1291/2000 en van Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie zijn van toepassing, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

▼M4

Artikel 3

1. Behalve voor contingenten in de groepen 3, 4B, 5B en 6B, wordt de voor de jaarlijkse contingentperiode vastgestelde hoeveelheid als volgt over vier deelperioden verdeeld:

a)30 % voor de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september;

b)30 % voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december;

c)20 % voor de deelperiode van 1 januari tot en met 31 maart;

d)20 % voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni.

2. De voor de contingenten in de groepen 3, 4B, 5B en 6B vastgestelde jaarlijkse hoeveelheid wordt niet over deelperioden verdeeld.

3. De voor de contingenten in de groepen 5A en 5B vastgestelde jaarlijkse hoeveelheden worden beheerd door in eerste instantie rechten tot invoer toe te kennen en in tweede instantie invoercertificaten af te geven.

▼M3

Artikel 4

1. Voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 met betrekking tot de andere groepen dan ►M4 de groepen 5A en 5B moet een aanvrager van een invoercertificaat bij de indiening van zijn eerste aanvraag voor een bepaalde contingentperiode bewijzen dat hij in elk van de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 bedoelde perioden ten minste 50 ton producten als vermeld in bijlage I, deel XX, bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (8) of bereidingen van GN-code 0210 99 39 heeft ingevoerd.

Voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 met betrekking tot ►M4 de groepen 5A en 5B moet een aanvrager van rechten tot invoer bij de indiening van zijn eerste aanvraag voor een bepaald contingentjaar bewijzen dat hij gedurende elk van beide in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 bedoelde perioden ten minste 250 ton producten als vermeld in bijlage I, deel XX, bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 of bereidingen van GN-code 0210 99 39 heeft ingevoerd.

In de certificaataanvraag mag slechts één van de in bijlage I bij de onderhavige verordening genoemde volgnummers worden vermeld.

2. In afwijking van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 en lid 1, eerste alinea, van het onderhavige artikel kan de aanvrager van een invoercertificaat bij de indiening van zijn eerste aanvraag voor een bepaalde contingentperiode het bewijs leveren dat hij in elk van de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 bedoelde perioden ten minste 1 000 ton vlees van pluimvee van de GN-codes 0207 of 0210 heeft verwerkt tot onder Verordening (EG) nr. 1234/2007 vallende bereidingen op basis van vlees van pluimvee van GN-code 1602 of tot gehomogeniseerde bereidingen van GN-code 1602 10 00 die alleen vlees van pluimvee bevatten.

Voor de doeleinden van het onderhavige lid wordt onder „verwerker” verstaan, iedere persoon die is ingeschreven in het nationale btw-register van de lidstaat waar hij is gevestigd en die door middel van welk handelsdocument dan ook ten genoegen van de betrokken lidstaat het bewijs levert dat hij de bedoelde verwerkingsactiviteiten uitvoert.

3. Een bedrijf dat is ontstaan uit een fusie tussen bedrijven die elk referentiehoeveelheden hebben ingevoerd, mag deze referentiehoeveelheden gebruiken als basis voor zijn aanvraag.

4. In afwijking van artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 mag elke aanvrager met betrekking tot de ►M4 groepen 3, 6A, 6B en 8 voor producten van dezelfde groep meerdere aanvragen voor invoercertificaten indienen indien deze producten van oorsprong zijn uit verschillende landen. De aanvragen, die elk slechts betrekking hebben op één land van oorsprong, worden gelijktijdig bij de bevoegde autoriteit van een lidstaat ingediend. Zij worden voor de in lid 5 van dit artikel bedoelde maximumhoeveelheid als één enkele aanvraag beschouwd.

5. Certificaataanvragen voor andere groepen dan ►M4 de groepen 5A en 5B moeten betrekking hebben op ten minste 100 ton en ten hoogste 10 % van de hoeveelheid die voor het betrokken contingent beschikbaar is in de betrokken periode of deelperiode.

Het is evenwel zo dat:

a)voor de groepen 2 en 3 de certificaataanvraag of de aanvraag om rechten tot invoer betrekking mag hebben op ten hoogste 5 % van de hoeveelheid die voor het betrokken contingent beschikbaar is in de betrokken periode of deelperiode;

b)voor de ►M4 groepen 3, 6A, 6B en 8 de minimumhoeveelheid waarop de certificaataanvraag betrekking moet hebben, tot 10 ton wordt verlaagd.

Voor ►M4 de groepen 5A en 5B moet de aanvraag om rechten tot invoer betrekking hebben op ten minste 100 ton en ten hoogste 10 % van de hoeveelheid die in de betrokken deelperiode voor het betrokken contingent beschikbaar is.

6. De certificaten verplichten tot invoer uit het aangegeven land, behalve voor de ►M4 groepen 3, 6A, 6B en 8. Voor de groepen waarvoor deze verplichting geldt, wordt in vak 8 van de certificaataanvraag en van het certificaat het land van oorsprong ingevuld en wordt het woord „ja” aangekruist.

7. Vak 20 van de certificaataanvraag en van het certificaat bevat een van de in bijlage II, deel A, opgenomen vermeldingen.

Vak 24 van het certificaat bevat een van de in bijlage II, deel B, opgenomen vermeldingen.

Vak 24 van de certificaten voor de ►M4 groepen 3, 6A en 6B bevat een van de in bijlage II, deel C, opgenomen vermeldingen.

Vak 24 van de certificaten voor groep 8 bevat een van de in bijlage II, deel D, opgenomen vermeldingen.

Artikel 5

▼M4

1. Aanvragen om rechten tot invoer voor de groepen 5A en 5B en invoercertificaataanvragen voor de andere groepen kunnen alleen worden ingediend in de eerste zeven dagen van de derde aan elke contingentperiode of deelperiode voorafgaande maand.

▼M3

2. Bij de indiening van de certificaataanvraag voor andere groepen dan ►M4 de groepen 5A en 5B wordt een zekerheid van 50 EUR per 100 kg gesteld. Voor certificaataanvragen met betrekking tot de ►M4 groepen 1, 4A, 4B en 7 bedraagt de zekerheid evenwel 10 EUR per 100 kilogram en voor aanvragen om rechten tot invoer voor ►M4 de groepen 5A en 5B bedraagt zij 6 EUR per 100 kilogram.

▼M4

3. De lidstaten delen de Commissie uiterlijk op de 14de dag van de maand waarin de aanvragen zijn ingediend, voor elke groep mee welke hoeveelheden, uitgesplitst naar volgnummer en oorsprong en uitgedrukt in kilogram, in totaal zijn aangevraagd.

▼M3

4. De rechten tot invoer worden toegekend en de certificaten worden afgegeven vanaf de 23ste dag van de maand waarin de aanvragen zijn ingediend, en uiterlijk op de laatste dag van die maand. De rechten tot invoer zijn geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode waarvoor de aanvraag is ingediend tot en met 30 juni van diezelfde invoerperiode en zij zijn niet overdraagbaar.

5. Voor ►M4 de groepen 5A en 5B mogen invoercertificaataanvragen slechts worden ingediend in de lidstaat waarin de aanvrager rechten tot invoer heeft aangevraagd en gekregen. Voor deze groep wordt een certificaat afgegeven op aanvraag en op naam van de marktdeelnemer die de rechten tot invoer heeft gekregen.

Voor ►M4 de groepen 5A en 5B stelt de marktdeelnemer bij de afgifte van het invoercertificaat een zekerheid van 75 EUR per 100 kilogram. Telkens wanneer een invoercertificaat wordt afgegeven, worden de gekregen rechten tot invoer overeenkomstig verlaagd en wordt de krachtens lid 2 gestelde zekerheid onverwijld naar evenredigheid vrijgegeven.

6. De invoercertificaataanvragen hebben betrekking op de totale hoeveelheid van de toegewezen rechten tot invoer. Deze verplichting geldt als primaire eis in de zin van artikel 20, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2220/85 van de Commissie (9)

Artikel 6

1. In afwijking van artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 delen de lidstaten de Commissie de volgende gegevens mee:

a)voor alle groepen behalve ►M4 de groepen 5A en 5B en uiterlijk op de 10de van de maand na de maand waarin de aanvragen zijn ingediend, de hoeveelheden waarvoor certificaten zijn afgegeven;

▼M4

b)voor de groepen 5A en 5B en uiterlijk op de 10de dag van de maand die volgt op elke contingent- of deelperiode, de hoeveelheden waarvoor tijdens die contingent- of deelperiode certificaten zijn afgegeven.

▼M3

2. De lidstaten delen de Commissie uiterlijk aan het einde van de vierde maand na het einde van elke jaarlijkse periode mee welke hoeveelheden tijdens de betrokken periode daadwerkelijk op grond van deze verordening in het vrije verkeer zijn gebracht.

3. In afwijking van artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 delen de lidstaten de Commissie de hoeveelheden mee waarvoor de invoercertificaten helemaal niet of gedeeltelijk niet zijn gebruikt en die overeenstemmen met het verschil tussen de op de achterzijde van de invoercertificaten afgeschreven hoeveelheden en de hoeveelheden waarvoor die invoercertificaten waren afgegeven:

a)een eerste maal samen met de in artikel 5, lid 3, van de onderhavige verordening bedoelde mededelingen inzake de aanvragen die werden ingediend voor de laatste deelperiode van de jaarlijkse contingentperiode;

b)een tweede en laatste maal uiterlijk aan het einde van de vierde maand die volgt op het einde van elke jaarlijkse periode, voor de hoeveelheden die op het ogenblik van de eerste mededeling als bedoeld onder a), nog niet waren meegedeeld.

▼M4

Voor de groepen 3, 4B, 5B en 6B is de mededeling als bedoeld in de eerste alinea, onder a), niet van toepassing.

4. De in de leden 1 en 3 bedoelde hoeveelheden worden uitgedrukt in kilogram en uitgesplitst naar volgnummer. De in lid 2 bedoelde hoeveelheden worden uitgedrukt in kilogram en uitgesplitst naar volgnummer en oorsprong.

▼B

Artikel 7

▼M4

1. In afwijking van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 376/2008 van de Commissie (10) zijn de invoercertificaten 150 dagen geldig vanaf de eerste dag van de contingent- of deelperiode waarvoor ze zijn afgegeven.

Certificaten voor de groepen 5A en 5B zijn overeenkomstig artikel 22, lid 2, van Verordening (EG) nr. 376/2008 geldig gedurende 15 werkdagen vanaf de datum van de feitelijke afgifte van het certificaat. De rechten tot invoer zijn geldig vanaf de eerste dag van de contingent- of deelperiode waarvoor de aanvraag is ingediend, tot en met 30 juni van diezelfde contingentperiode.

▼B

2. Onverminderd artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1291/2000 mogen de rechten die voortvloeien uit de certificaten alleen worden overgedragen aan cessionarissen die voldoen aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 en artikel 4, leden 1 en 2, van de onderhavige verordening vastgestelde voorwaarden.

▼M4

Artikel 8

1. Voor het in het vrije verkeer brengen in het kader van de in artikel 1 van de onderhavige verordening bedoelde contingenten moet een certificaat van oorsprong worden overgelegd dat door de Braziliaanse (voor de groepen 1, 4A, 4B en 7) of Thaise (voor de groepen 2, 5A en 5B) autoriteiten is afgegeven overeenkomstig de artikelen 55 tot en met 65 van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

2. Lid 1 is niet van toepassing op de groepen 3, 6A, 6B en 8.

▼B

Artikel 9

Als overgangsmaatregel blijven de op 30 mei 2007 geldende douanerechten van toepassing op de invoer van producten van de GN-codes 0210 99 39, 1602 32 19 en 1602 31 die plaatsvindt in de periode van 31 mei tot en met 30 juni 2007.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 9 is van toepassing met ingang van 31 mei 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M4
BIJLAGE IGezouten of gepekeld vlees van pluimvee(1)

Land

Nummer van de groep

Beheersfrequentie

Volgnummer

GN-code

Douanerechten

Jaarlijkse hoeveelheden

(t)

Brazilië

1

driemaandelijks

09.4211

ex021099 39

15,4 %

170 807

Thailand

2

driemaandelijks

09.4212

ex021099 39

15,4 %

92 610

Andere

3

jaarlijks

09.4213

ex021099 39

15,4 %

828

(1)De toepasselijkheid van het preferentiestelsel wordt vastgesteld op basis van de GN-code en op voorwaarde dat het betrokken gezouten of gepekelde vlees van pluimvee van GN-code 0207 is.Bereidingen van ander vlees van pluimvee dan kalkoen

Land

Nummer van de groep

Beheersfrequentie

Volgnummer

GN-code

Douanerechten

Jaarlijkse hoeveelheden

(t)

Brazilië

4A

driemaandelijks

09.4214

1602 32 19

8 %

79 477

09.4251

1602 32 11

630 EUR/t

15 800

09.4252

1602 32 30

10,9 %

62 905

4B

jaarlijks

09.4253

1602 32 90

10,9 %

295

Thailand

5A

driemaandelijks

09.4215

1602 32 19

8 %

160 033

09.4254

1602 32 30

10,9 %

14 000

09.4255

1602 32 90

10,9 %

2 100

09.4256

1602 39 29

10,9 %

13 500

5B

jaarlijks

09.4257

1602 39 21

630 EUR/t

10

09.4258

ex160239 85 (1)

10,9 %

600

09.4259

ex160239 85 (2)

10,9 %

600

Andere

6A

driemaandelijks

09.4216

1602 32 19

8 %

11 443

09.4260

1602 32 30

10,9 %

2 800

6B

jaarlijks

09.4261

1602 32 11

630 EUR/t

340

09.4262

1602 32 90

10,9 %

470

09.4263

1602 39 29

10,9 %

220

09.4264

ex160239 85 (1)

10,9 %

148

09.4265

ex160239 85 (2)

10,9 %

125

(1)Verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend.

(2)Verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, minder dan 25 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend.Bereidingen van vlees van kalkoen

Land

Nummer van de groep

Beheersfrequentie

Volgnummer

GN-code

Douanerechten

Jaarlijkse hoeveelheden

(t)

Brazilië

7

driemaandelijks

09.4217

1602 31

8,5 %

92 300

Andere

8

driemaandelijks

09.4218

1602 31

8,5 %

11 596

▼B
BIJLAGE II

A.In artikel 4, lid 7, eerste alinea, bedoelde vermeldingen:

Bulgaars

:

Регламент (ЕО) № 616/2007.

Spaans

:

Reglamento (CE) no 616/2007.

Tsjechisch

:

Nařízení (ES) č. 616/2007.

Deens

:

Forordning (EF) nr. 616/2007.

Duits

:

Verordnung (EG) Nr. 616/2007.

Ests

:

Määrus (EÜ) nr 616/2007.

Grieks

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 616/2007.

Engels

:

Regulation (EC) No 616/2007.

Frans

:

Règlement (CE) no 616/2007.

Italiaans

:

Regolamento (CE) n. 616/2007.

Lets

:

Regula (EK) Nr. 616/2007.

Litouws

:

Reglamentas (EB) Nr. 616/2007.

Hongaars

:

616/2007/EK rendelet.

Maltees

:

Ir-Regolament (KE) Nru 616/2007.

Nederlands

:

Verordening (EG) nr. 616/2007.

Pools

:

Rozporządzenie (WE) nr 616/2007.

Portugees

:

Regulamento (CE) n.o 616/2007.

Roemeens

:

Regulamentul (CE) nr. 616/2007.

Slowaaks

:

Nariadenie (ES) č. 616/2007.

Sloveens

:

Uredba (ES) št. 616/2007.

Fins

:

Asetus (EY) N:o 616/2007.

Zweeds

:

Förordning (EG) nr 616/2007.

▼M1

B.In artikel 4, lid 7, tweede alinea, bedoelde vermeldingen:

Bulgaars

:

Намаляване на ОМТ, както предвижда Регламент (ЕО) № 616/2007

В действие от …

Spaans

:

reducción del AAC tal como prevé el Reglamento (CE) no 616/2007

Válida desde el …

Tsjechisch

:

Snížení celní sazby podle nařízení (ES) č. 616/2007

Platné ode dne

Deens

:

Nedsættelse af FFT-toldsatser, jf. forordning (EF) nr. 616/2007

Gyldig fra den …

Duits

:

Ermäßigung des Zollsatzes des GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007

Gültig ab dem

Ests

:

ühise tollitariifistiku maksumäära vähendamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007

Kehtib alates

Grieks

:

μείωση του δασμού του ΚΔ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007

Ισχύει από …

Engels

:

reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No 616/2007

valid from …

Frans

:

réduction du TDC comme prévu au règlement (CE) no 616/2007

Valable à partir du

Italiaans

:

riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 616/2007

Valido a decorrere dal

Lets

:

Kopējā muitas tarifa (KMT) samazinājums, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 616/2007

Piemērojams no

Litouws

:

BMT muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 616/2007

Galioja nuo

Hongaars

:

A 616/2007/EK rendeletben előírt KTV csökkentés

Érvényesség kezdete

Maltees

:

Tnaqqis tat-Tariffa Doganali Komuni kif jipprovdi r-Regolament (CE) Nru 616/2007

Valida mid-data

Nederlands

:

Verlaging van het GDT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007

Geldig vanaf

Pools

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 616/2007

Ważne od dnia […] r.

Portugees

:

Redução do direito da pauta aduaneira comum prevista no Regulamento (CE) n.o 616/2007

Válida a partir de

Roemeens

:

reducerea TVC în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 616/2007

Valabil de la

Slowaaks

:

Zníženie cla SCS podľa nariadenia (ES) č. 616/2007

Platné od

Sloveens

:

Skupna carinska tarifa, znižana v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007

Velja od

Fins

:

Asetuksessa (EY) N:o 616/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus

Voimassa alkaen

Zweeds

:

Minskning av gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007

Giltig fr.o.m.

▼B

C.In artikel 4, lid 7, derde alinea, bedoelde vermeldingen:

Bulgaars

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 616/2007.

Spaans

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 616/2007.

Tsjechisch

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 616/2007.

Deens

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007.

Duits

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien und Thailand.

Ests

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.

Grieks

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007.

Engels

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.

Frans

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 616/2007.

Italiaans

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007.

Lets

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 616/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

Litouws

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 616/2007.

Hongaars

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre a 616/2007/EK rendelet alapján.

Maltees

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 616/2007.

Nederlands

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007.

Pools

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 616/2007.

Portugees

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 616/2007.

Roemeens

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 616/2007.

Slowaaks

:

Podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

Sloveens

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

Fins

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti.

Zweeds

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.

D.In artikel 4, lid 7, vierde alinea, bedoelde vermeldingen:

Bulgaars

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 616/2007.

Spaans

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 616/2007.

Tsjechisch

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 616/2007.

Deens

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007.

Duits

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

Ests

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.

Grieks

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007.

Engels

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.

Frans

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 616/2007.

Italiaans

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007.

Lets

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 616/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

Litouws

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 616/2007.

Hongaars

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre a 616/2007/EK rendelet alapján.

Maltees

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 616/2007.

Nederlands

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007.

Pools

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 616/2007.

Portugees

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 616/2007.

Roemeens

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 616/2007.

Slowaaks

:

Podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

Sloveens

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

Fins

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti.

Zweeds

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 679/2006 (PB L 119 van 4.5.2006, blz. 1).

(2) PB L 138 van 30.5.2007, blz. 10.

(3) PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2006 (PB L 365 van 21.12.2006, blz. 52).

(4) PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 533/2007 (PB L 125 van 15.5.2007, blz. 9).

(5) PB L 138 van 30.5.2007, blz. 1.

(6) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 214/2007 (PB L 62 van 1.3.2007, blz. 6).

(7) PB L 351 van 21.12.2012, blz. 47.

(8) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(9) PB L 205 van 3.8.1985, blz. 5.

(10) PB L 114 van 26.4.2008, blz. 3.