Home

Verordening (EG) n r. 1385/2007 van de Commissie van 26 november 2007 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad, wat betreft de opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor vlees van pluimvee

Verordening (EG) n r. 1385/2007 van de Commissie van 26 november 2007 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad, wat betreft de opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor vlees van pluimvee

2007R1385 — NL — 01.01.2010 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Gewijzigd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 1385/2007 VAN DE COMMISSIE

van 26 november 2007

houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad, wat betreft de opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor vlees van pluimveeDE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee (1), en met name op artikel 6, lid 1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad van 29 maart 1994 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten (2), en met name op artikel 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1431/94 van de Commissie van 22 juni 1994 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van de invoerregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor slachtpluimvee en bepaalde andere landbouwproducten (3) is verscheidene malen ingrijpend gewijzigd, en moet thans opnieuw worden gewijzigd. Daarom moet Verordening (EG) nr. 1431/94 worden ingetrokken en door een nieuwe verordening worden vervangen.

(2)

De tariefcontingenten moeten aan de hand van invoercertificaten worden beheerd. Hiertoe moeten uitvoeringsbepalingen inzake de indiening van de aanvragen en de in de aanvragen en certificaten op te nemen vermeldingen worden vastgesteld.

(3)

Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie van 9 juni 2000 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (4) en Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (5) zijn van toepassing, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

(4)

Met het oog op een regelmatige invoer moet de contingentperiode, die van 1 januari tot en met 31 december loopt, in verschillende deelperioden worden onderverdeeld. Bij Verordening (EG) nr. 1301/2006 is in ieder geval bepaald dat de certificaten geldig zijn tot en met de laatste dag van de tariefcontingentperiode.

(5)

Vanwege het aan deze regeling inherente gevaar voor speculatie in de sector vlees van pluimvee moeten precieze voorwaarden worden vastgesteld waaraan de marktdeelnemers moeten voldoen om van de tariefcontingentregeling gebruik te kunnen maken.

(6)

Met het oog op een doeltreffend beheer van het tariefcontingent moet de zekerheid voor invoercertificaten worden vastgesteld op 50 euro per 100 kg.

(7)

In het belang van de marktdeelnemers moet worden bepaald dat de Commissie de hoeveelheden vaststelt waarvoor geen aanvragen zijn ingediend en die overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 aan de volgende deelperiode worden toegevoegd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

1. Bij Verordening (EG) nr. 774/94 zijn de in bijlage I vermelde tariefcontingenten geopend voor de invoer van producten van de sector vlees van pluimvee van de in bijlage I genoemde GN-codes.

De tariefcontingenten worden ieder jaar geopend voor de periode van 1 januari tot en met 31 december.

2. De hoeveelheid producten waarvoor de in lid 1 bedoelde contingenten gelden, het percentage waarmee het toepasselijke douanerecht wordt verlaagd, de volgnummers en de daarmee overeenstemmende nummers van de groepen zijn vastgesteld in bijlage I.

Artikel 2

De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1291/2000 en van Verordening (EG) nr. 1301/2006 zijn van toepassing, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

Artikel 3

De voor de jaarlijkse contingentperiode voor elk volgnummer vastgestelde hoeveelheid wordt als volgt over vier deelperioden verdeeld:

a)25 % voor de deelperiode van 1 januari tot en met 31 maart,

b)25 % voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni,

c)25 % voor de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september,

d)25 % voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december.

Artikel 4

1. Voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 moet een aanvrager van een invoercertificaat bij de indiening van zijn eerste aanvraag voor een bepaalde contingentperiode bewijzen dat hij ten minste 50 ton producten van Verordening (EEG) nr. 2777/75 heeft in- of uitgevoerd gedurende elk van beide in genoemd artikel 5 bedoelde perioden.

2. De certificaataanvraag mag slechts betrekking hebben op een van de in bijlage I bij deze verordening genoemde volgnummers. De aanvraag mag betrekking hebben op verscheidene producten die onder verschillende GN-codes vallen. In dat geval moeten in vak 16 van de certificaataanvraag en het certificaat alle GN-codes en in vak 15 ervan de desbetreffende omschrijvingen worden vermeld.

De certificaataanvraag moet betrekking hebben op ten minste 10 ton en ten hoogste 10 % van de hoeveelheid die in de betrokken deelperiode voor het betrokken contingent beschikbaar is.

3. In afwijking van artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 mag elke aanvrager met betrekking tot de groepen 3, 5 en 6, voor producten van dezelfde groep meerdere aanvragen voor invoercertificaten indienen, indien deze producten van oorsprong zijn uit verschillende landen. De aanvragen, die elk slechts betrekking hebben op één land van oorsprong, worden gelijktijdig bij de bevoegde autoriteit van een lidstaat ingediend. Zij worden voor het in lid 5 van dit artikel bedoelde maximum als één enkele aanvraag beschouwd.

4. De certificaten verplichten tot invoer uit het aangegeven land, behalve voor de groepen 3, 5 en 6. Voor de groepen waarvoor deze verplichting geldt, wordt in vak 8 van de certificaataanvraag en van het certificaat het land van oorsprong ingevuld en wordt het woord „ja” aangekruist.

5. Vak 20 van de certificaataanvraag en van het certificaat bevat één van de in bijlage II, deel A, opgenomen vermeldingen.

Vak 24 van het certificaat bevat een van de in bijlage II, deel B, opgenomen vermeldingen.

Vak 24 van de certificaten voor groep 3 bevat één van de in bijlage II, deel C, opgenomen vermeldingen.

Vak 24 van de certificaten voor groep 5 bevat een van de in bijlage II, deel D, opgenomen vermeldingen.

Artikel 5

1. Een certificaataanvraag kan alleen gedurende de eerste zeven dagen van de maand vóór elke in artikel 3 genoemde deelperiode worden ingediend.

2. De certificaataanvraag gaat vergezeld van een leveringscontract waarin wordt verklaard dat het gevraagde product van de sector vlees van pluimvee van de gevraagde oorsprong en voor de gevraagde hoeveelheid in de contingentperiode beschikbaar is voor levering in de Europese Unie.

De eerste alinea is slechts van toepassing op producten van de groepen 1, 2 en 4.

3. Bij de indiening van de certificaataanvraag wordt een zekerheid van 50 euro per 100 kg gesteld.

4. De lidstaten delen de Commissie uiterlijk op de vijfde dag na het einde van de periode voor de indiening van de aanvragen voor elke groep mee welke hoeveelheden, uitgedrukt in kilo's, in totaal zijn aangevraagd.

5. De certificaten worden afgegeven vanaf de zevende werkdag en uiterlijk op de elfde werkdag na afloop van de in lid 4 bedoelde kennisgevingsperiode.

6. De Commissie stelt zo nodig de hoeveelheden vast waarvoor geen aanvragen zijn ingediend en die automatisch aan de voor de volgende deelperiode vastgestelde hoeveelheid worden toegevoegd.

Artikel 6

1. In afwijking van artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 delen de lidstaten de Commissie vóór het einde van de eerste maand van iedere deelperiode de in kilo's uitgedrukte totale hoeveelheden mee als bedoeld in artikel 11, lid 1, onder b), van die verordening waarvoor certificaten zijn afgegeven.

2. De lidstaten delen de Commissie vóór het einde van de vierde maand na iedere jaarlijkse contingentperiode mee welke hoeveelheden van elk volgnummer in de loop van de betrokken periode daadwerkelijk op grond van deze verordening in het vrije verkeer zijn gebracht, uitgedrukt in kilo's.

3. In afwijking van artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 delen de lidstaten de Commissie een eerste maal tegelijk met de aanvraag voor de laatste deelperiode en vervolgens nogmaals aan het einde van de vierde maand volgende op iedere jaarlijkse periode de in kilo's uitgedrukte hoeveelheden mee waarvoor de invoercertificaten helemaal niet of gedeeltelijk niet zijn gebruikt.

Artikel 7

1. In afwijking van artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 zijn de invoercertificaten 150 dagen geldig vanaf de eerste dag van de deelperiode waarvoor ze zijn afgegeven.

2. Onverminderd artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1291/2000 mogen de rechten die voortvloeien uit de certificaten alleen worden overgedragen aan cessionarissen die voldoen aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1301/2006 en artikel 4, lid 1, van de onderhavige verordening vastgestelde voorwaarden.

Artikel 8

Verordening (EG) nr. 1431/94 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen overeenkomstig de in bijlage III opgenomen concordantietabel.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M1
BIJLAGE I

VERLAGING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF MET 100 %Kip

(in ton)

Land

Nummer van de groep

Volgnummer

GN-code

Jaarlijkse hoeveelheden

Brazilië

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

11 932

Thailand

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

5 100

Andere

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

3 300Kalkoen

(in ton)

Land

Nummer van de groep

Volgnummer

GN-code

Jaarlijkse hoeveelheden

Brazilië

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

4 300

Andere

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

2 485

▼B
BIJLAGE II

A. In artikel 4, lid 5, eerste alinea, bedoelde vermeldingen:

Bulgaars

:

Регламент (ЕО) № 1385/2007.

Spaans

:

Reglamento (CE) no 1385/2007.

Tsjechisch

:

Nařízení (ES) č. 1385/2007.

Deens

:

Forordning (EF) nr. 1385/2007.

Duits

:

Verordnung (EG) Nr. 1385/2007.

Ests

:

Määrus (EÜ) nr 1385/2007.

Grieks

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

Engels

:

Regulation (EC) No 1385/2007.

Frans

:

Règlement (CE) no 1385/2007.

Italiaans

:

Regolamento (CE) n. 1385/2007.

Lets

:

Regula (EK) Nr. 1385/2007.

Litouws

:

Reglamentas (EB) Nr. 1385/2007.

Hongaars

:

1385/2007/EK rendelet.

Maltees

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

Nederlands

:

Verordening (EG) nr. 1385/2007.

Pools

:

Rozporządzenie (WE) nr 1385/2007.

Portugees

:

Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

Roemeens

:

Regulamentul (CE) nr. 1385/2007.

Slowaaks

:

Nariadenie (ES) č. 1385/2007.

Sloveens

:

Uredba (ES) št. 1385/2007.

Fins

:

Asetus (EY) N:o 1385/2007.

Zweeds

:

Förordning (EG) nr 1385/2007.

B. In artikel 4, lid 5, tweede alinea, bedoelde vermeldingen:

Bulgaars

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007.

Spaans

:

derecho del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

Tsjechisch

:

Clo stanoveno na 0 % v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

Deens

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

Duits

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 auf 0 v. H. festgesetzter Zoll.

Ests

:

0 %line maks kehtestatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

Grieks

:

δασμός που καθορίζεται σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

Engels

:

Duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

Frans

:

droit fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1385/2007.

Italiaans

:

Dazio fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

Lets

:

piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, ir noteikts 0 % nodoklis.

Litouws

:

nulinis muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

Hongaars

:

0 %-os vám az 1385/2007/EK rendelet szerint.

Maltees

:

ħlas stabbilit fil-livell ta’ 0 % b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

Nederlands

:

recht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1385/2007.

Pools

:

cło według stawki 0 % zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

Portugees

:

direito fixado em 0 %, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

Roemeens

:

taxă stabilită la 0 % în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

Slowaaks

:

clo stanovené vo výške 0 % na základe nariadenia (ES) č. 1385/2007.

Sloveens

:

dajatev, določena na 0 % v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007.

Fins

:

Tulli vahvistettu 0 prosentiksi asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

Zweeds

:

Tullsatsen fastställd till 0 % i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

C. In artikel 4, lid 5, derde alinea, bedoelde vermeldingen:

Bulgaars

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

Spaans

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

Tsjechisch

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

Deens

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

Duits

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Usprung in Brasilien und Thailand.

Ests

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

Grieks

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

Engels

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

Frans

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 1385/2007.

Italiaans

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

Lets

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

Litouws

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

Hongaars

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

Maltees

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

Nederlands

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

Pools

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

Portugees

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

Roemeens

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

Slowaaks

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

Sloveens

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

Fins

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

Zweeds

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

D. In artikel 4, lid 5, vierde alinea, bedoelde vermeldingen:

Bulgaars

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

Spaans

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

Tsjechisch

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

Deens

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

Duits

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

Ests

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

Grieks

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

Engels

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

Frans

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 1385/2007.

Italiaans

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

Lets

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

Litouws

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

Hongaars

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

Maltees

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

Nederlands

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

Pools

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

Portugees

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

Roemeens

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

Slowaaks

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

Sloveens

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

Fins

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

Zweeds

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.
BIJLAGE IIIConcordantietabel

Verordening (EG) nr. 1431/94

Deze verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 3, lid 1, onder a)

Artikel 4, lid 1

Artikel 3, lid 1, onder b)

Artikel 4, lid 2

Artikel 3, lid 1, onder c)

Artikel 4, lid 4

Artikel 3, lid 1, onder d)

Artikel 4, lid 5, eerste alinea

Artikel 3, lid 1, onder e)

Artikel 4, lid 5, tweede alinea

Artikel 3, lid 1, onder f)

Artikel 4, lid 5, derde alinea

Artikel 3, lid 1, onder g)

Artikel 4, lid 5, vierde alinea

Artikel 4, lid 1, eerste alinea

Artikel 5, lid 1

Artikel 4, lid 1 bis

Artikel 5, lid 2

Artikel 4, lid 2, eerste en tweede alinea

Artikel 4, lid 2, derde alinea

Artikel 4, lid 3

Artikel 4, lid 3

Artikel 5, lid 4

Artikel 4, lid 4

Artikel 4, lid 5

Artikel 5, lid 5

Artikel 4, lid 6

Artikel 4, lid 7

Artikel 6, lid 2

Artikel 5, eerste alinea

Artikel 7, lid 1

Artikel 5, tweede alinea

Artikel 6

Artikel 5, lid 3

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Bijlage I

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage III

Bijlage IV(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 77. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 679/2006 (PB L 119 van 4.5.2006, blz. 1).

(2) PB L 91 van 8.4.1994, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2198/95 van de Commissie (PB L 221 van 19.9.1995, blz. 3).

(3) PB L 156 van 23.6.1994, blz. 9. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 249/2007 (PB L 69 van 9.3.2007, blz. 16).

(4) PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2006 (PB L 365 van 21.12.2006, blz. 52).

(5) PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 289/2007 (PB L 78 van 17.3.2007, blz. 17).