Home

Beschikking van de Commissie van 9 december 2008 tot vaststelling van de lijst van begunstigde landen die in aanmerking komen voor de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur overeenkomstig Verordening (EG) n r. 732/2008 van de Raad betreffende de toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8028) (2008/938/EG)

Beschikking van de Commissie van 9 december 2008 tot vaststelling van de lijst van begunstigde landen die in aanmerking komen voor de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur overeenkomstig Verordening (EG) n r. 732/2008 van de Raad betreffende de toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8028) (2008/938/EG)

2008D0938 — NL — 11.08.2009 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 9 december 2008

tot vaststelling van de lijst van begunstigde landen die in aanmerking komen voor de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 732/2008 van de Raad betreffende de toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8028)

(2008/938/EG)

(PB L 334, 12.12.2008, p.90)

Gewijzigd bij:

Publicatieblad

No

page

date

►M1

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 11 juni 2009

L 149

78

12.6.2009
▼B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 9 december 2008

tot vaststelling van de lijst van begunstigde landen die in aanmerking komen voor de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 732/2008 van de Raad betreffende de toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8028)

(2008/938/EG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad van 22 juli 2008 betreffende de toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 552/97 en (EG) nr. 1933/2006 van de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1100/2006 en (EG) nr. 964/2007 van de Commissie (1), en met name op artikel 10, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 732/2008 voorziet in de toekenning van een bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur aan ontwikkelingslanden die voldoen aan bepaalde, in de artikelen 8 en 9 van die verordening vastgelegde voorwaarden.

(2)

Ieder ontwikkelingsland dat van de bijzondere stimuleringsregeling gebruik wilde maken, moest daartoe vóór 31 oktober 2008 een verzoek indienen en daarbij uitgebreide informatie verstrekken over de ratificatie van bepaalde verdragen alsmede over de wetten en maatregelen die ertoe strekken de bepalingen van deze verdragen effectief ten uitvoer te leggen, en moest zich ertoe verbinden de toezicht- en evaluatiemechanismen waarin de desbetreffende verdragen en gerelateerde instrumenten voorzien, te aanvaarden en onverkort te respecteren. Bovendien kon het verzoek alleen worden ingewilligd wanneer het verzoekende land wordt beschouwd als een kwetsbaar land in de zin van artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 732/2008.

(3)

De Commissie heeft de ingediende verzoeken overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 732/2008 onderzocht en de lijst van begunstigde landen die aan de criteria voldoen, opgesteld. Dienovereenkomstig moet de bijzondere stimuleringsregeling aan die landen worden toegekend voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011.

(4)

Overeenkomstig artikel 10, lid 6, van Verordening (EG) nr. 732/2008 wordt nagegaan of wordt voldaan aan de criteria die ten aanzien van Sri Lanka (2) en El Salvador (3) momenteel ook door de Commissie worden onderzocht krachtens artikel 18, lid 2, van Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad (4).

(5)

De tijdige bekendmaking van deze beschikking in het Publicatieblad van de Europese Unie moet ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de verplichting uit hoofde van artikel 10, lid 3, van Verordening (EG) nr. 732/2008 om in het Publicatieblad van de Europese Unie de lijst bekend te maken van de landen die met ingang van 1 januari 2009 in aanmerking komen voor de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité algemene preferenties,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:Artikel 1

De volgende ontwikkelingslanden komen van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 in aanmerking voor de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur waarin in Verordening (EG) nr. 732/2008 wordt voorzien:

(AM)

Armenië

(AZ)

Azerbeidzjan

(BO)

Bolivia

(CO)

Colombia

(CR)

Costa Rica

(EC)

Ecuador

(GE)

Georgië

(GT)

Guatemala

(HN)

Honduras

(LK)

Sri Lanka

(MN)

Mongolië

(NI)

Nicaragua

(PE)

Peru

(PY)

Paraguay

(SV)

El Salvador

▼M1 —————

▼B

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot: de Republiek Armenië, de Republiek Azerbeidzjan, de Republiek Bolivia, de Republiek Colombia, de Republiek Costa Rica, de Republiek Ecuador, de Republiek El Salvador, Georgië, de Republiek Guatemala, de Republiek Honduras, Mongolië, de Republiek Nicaragua, de Republiek Paraguay, de Republiek Peru, de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka en de Bolivariaanse Republiek Venezuela.(1) PB L 211 van 6.8.2008, blz. 1.

(2) PB L 277 van 18.10.2008, blz. 34.

(3) PB L 108 van 18.4.2008, blz. 29.

(4) PB L 169 van 30.6.2005, blz. 1.