Home

Verordening (EG) n r. 340/2008 van de Commissie van 16 april 2008 betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EG) n r. 340/2008 van de Commissie van 16 april 2008 betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (Voor de EER relevante tekst)

2008R0340 — NL — 22.03.2013 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 340/2008 VAN DE COMMISSIE

van 16 april 2008

betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 107, 17.4.2008, p.6)

Gewijzigd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 340/2008 VAN DE COMMISSIE

van 16 april 2008

betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

(Voor de EER relevante tekst)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (1), en met name op artikel 74, lid 1, en artikel 132,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De structuur en de bedragen van de door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (hierna „het Agentschap” genoemd) in rekening gebrachte vergoedingen en de voorschriften inzake de betaling van die vergoedingen moeten worden vastgesteld.

(2)

Bij de vaststelling van de structuur en de bedragen van de vergoedingen moet rekening worden gehouden met de bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 verlangde werkzaamheden van het Agentschap en de bevoegde instanties, en de vergoedingen moeten zo hoog worden vastgesteld, dat de opbrengsten ervan in combinatie met de andere inkomstenbronnen van het Agentschap overeenkomstig artikel 96, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 toereikend zijn om de kosten van de verrichte diensten te dekken. Bij het bepalen van de vergoedingen voor registratie moet ook rekening worden gehouden met de werkzaamheden die overeenkomstig titel VI van Verordening (EG) nr. 1907/2006 kunnen worden verricht.

(3)

Voor de registratie van stoffen moet een vergoeding worden vastgesteld, die afhankelijk is van de hoeveelheidsklasse van de stof. Er dient echter geen vergoeding te worden geheven voor de registratie van een stof indien aan artikel 74, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 is voldaan.

(4)

Speciale vergoedingen moeten worden geheven voor de registratie van geïsoleerde tussenproducten, die worden ingediend overeenkomstig artikel 17, lid 2, artikel 18, lid 2 of lid 3, of artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

(5)

In geval van verzoeken krachtens artikel 10, onder a) xi), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet ook een vergoeding worden betaald.

(6)

Een vergoeding moet in rekening worden gebracht voor de aanpassing van een registratie. Met name moet een vergoeding worden betaald voor de aanpassing van de hoeveelheidsklasse, de wijziging van de identiteit van de registrant met een wijziging van zijn rechtspersoonlijkheid en bepaalde wijzigingen van de status van de in de registratie vervatte informatie.

(7)

Een vergoeding moet in rekening worden gebracht voor de mededeling van informatie betreffende onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1907/2006. Ook moet een vergoeding in rekening worden gebracht voor de verlenging van een vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés.

(8)

Een vergoeding moet in rekening worden gebracht voor het indienen van een autorisatieaanvraag. De vergoeding moet bestaan uit een basisvergoeding voor één stof, één vorm van gebruik en één aanvrager en een aanvullende vergoeding voor elke bijkomende stof, vorm van gebruik of aanvrager in de aanvraag. Ook moet een vergoeding worden betaald voor het indienen van een herbeoordelingsverslag.

(9)

Bij gezamenlijke indieningen moeten in bepaalde gevallen lagere vergoedingen in rekening worden gebracht. Ook moeten lagere vergoedingen gelden voor middelgrote, kleine en micro-ondernemingen (kmo’s) in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (2).

(10)

In het geval van een enige vertegenwoordiger moet overeenkomstig Aanbeveling 2003/361/EG aan de hand van het aantal werkzame personen, de omzet en de balansgegevens van de buiten de Gemeenschap gevestigde fabrikant, formuleerder van een preparaat of producent van een voorwerp, die bij de transactie door die enige vertegenwoordiger wordt vertegenwoordigd, met inbegrip van relevante informatie van verbonden en partnerondernemingen van de buiten de Gemeenschap gevestigde fabrikant, formuleerder van een preparaat of producent van een voorwerp worden bepaald, of de lagere vergoeding voor kmo’s van toepassing is.

(11)

De bij deze verordening vastgestelde lagere vergoedingen moeten worden toegepast op basis van een verklaring van de entiteit die aanspraak maakt op die lagere vergoeding. Het indienen van onjuiste informatie moet worden ontmoedigd door het opleggen van een vergoeding voor administratieve kosten door het Agentschap en eventueel van een afschrikkende boete door de lidstaten.

(12)

Een vergoeding moet worden geheven voor het instellen van een beroep overeenkomstig artikel 92 van Verordening (EG) nr. 1907/2006. Het bedrag van de vergoeding moet de complexiteit van de zaak in aanmerking nemen.

(13)

De vergoedingen moeten uitsluitend in euro worden vastgesteld.

(14)

Een deel van de door het Agentschap ontvangen vergoedingen moet worden overgedragen aan de bevoegde instanties van de lidstaten als vergoeding voor de werkzaamheden van de rapporteurs van de comités van het Agentschap en, in voorkomend geval, voor andere in Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde werkzaamheden. De raad van bestuur van het Agentschap dient, na gunstig advies van de Commissie, vast te stellen welk gedeelte van de vergoedingen maximaal aan de bevoegde instanties van de lidstaten wordt overgedragen.

(15)

Bij de vaststelling van de aan de bevoegde instanties van de lidstaten over te dragen bedragen en van de vereiste vergoeding voor andere door hen voor het Agentschap verrichte werkzaamheden, moet de raad van bestuur van het Agentschap het beginsel van goed financieel beheer in acht nemen dat is vastgesteld in artikel 27 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2006 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (3). Ook moet de raad van bestuur ervoor zorgen, dat het Agentschap voortdurend over voldoende financiële middelen beschikt om zijn taken uit te voeren, gelet op de bestaande kredieten en de meerjarige begrotingsramingen, en moet hij de omvang van de door de bevoegde instanties van de lidstaten uitgevoerde werkzaamheden in aanmerking nemen.

(16)

De betalingstermijnen voor de bij deze verordening vastgestelde vergoedingen moeten worden vastgesteld met inachtneming van de termijnen voor de in Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde procedures. Met name moet de eerste betalingstermijn voor de vergoeding voor het indienen van een registratiedossier of van een aanpassing worden vastgesteld met inachtneming van de termijnen waarbinnen het Agentschap de volledigheid van de ingediende informatie moet controleren. Evenzo moet de eerste betalingstermijn voor de vergoedingen in verband met het indienen van informatie met het oog op vrijstelling van de registratieplicht voor onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés worden vastgesteld met inachtneming van de in artikel 9, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgelegde termijn. Het Agentschap moet echter een tweede, redelijke termijn vaststellen voor betalingen die niet voor het verstrijken van de eerste termijn zijn gedaan.

(17)

De bij deze verordening vastgestelde vergoedingen moeten worden aangepast aan de inflatie en daartoe moet het Europsese Indexcijfer van de Consumptieprijzen dat door Eurostat wordt bekendgemaakt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2494/95 van 23 oktober 1995 van de Raad inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (4) worden gebruikt.

(18)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 133 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:HOOFDSTUK I

ONDERWERP EN DEFINITIES

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening worden de bedragen van de vergoedingen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (hierna „het Agentschap” genoemd) in rekening worden gebracht, alsmede de voorschriften inzake de betaling van die vergoedingen vastgesteld.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)„kmo”: een kleine, middelgrote of micro-onderneming in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG;

b)„middelgrote onderneming”: een middelgrote onderneming in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG;

c)„kleine onderneming”: een kleine onderneming in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG;

d)„micro-onderneming”: een micro-onderneming in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG.HOOFDSTUK II

VERGOEDINGEN

Artikel 3

Vergoedingen voor registraties ingediend krachtens de artikelen 6, 7 of 11 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1. Het Agentschap brengt een vergoeding in rekening, zoals bepaald in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, voor elke registratie van een stof krachtens de artikelen 6, 7 of 11 van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Geen vergoeding wordt echter in rekening gebracht voor de registratie van een stof in een hoeveelheid tussen 1 en 10 t, indien bij de indiening van de registratie alle in bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 genoemde informatie wordt verstrekt, zoals bepaald in artikel 74, lid 2, dier verordening.

2. Wanneer bij de indiening van een registratie voor een stof in een hoeveelheid tussen 1 en 10 t niet alle in bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 genoemde informatie wordt verstrekt, brengt het Agentschap een vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage I bij deze verordening.

Voor de registratie van een stof in een hoeveelheid van 10 t of meer brengt het Agentschap een vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage I.

3. In geval van een gezamenlijke indiening brengt het Agentschap elke registrant een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage I.

Wanneer een registrant echter een deel van de benodigde informatie bedoeld in artikel 10, onder a) iv), vi), vii) en ix), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 apart indient, brengt het Agentschap die registrant een vergoeding voor een individuele indiening in rekening, zoals bepaald in bijlage I bij deze Verordening.

4. Wanneer de registrant een kmo is, brengt het Agentschap een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in tabel 2 van bijlage I.

5. De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde vergoedingen moeten worden betaald binnen 14 kalenderdagen, nadat het Agentschap de factuur aan de registrant heeft gezonden.

Facturen in verband met de registratie van een gepreregistreerde stof die binnen twee maanden vóór de desbetreffende registratietermijn van artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 bij het Agentschap is ingediend, moeten echter worden betaald binnen 30 dagen nadat het Agentschap de factuur aan de registrant heeft gezonden.

6. Wanneer de betaling niet binnen de in lid 5 genoemde termijn is verricht, stelt het Agentschap een tweede betalingstermijn vast. Wanneer de betaling niet voor het verstrijken van de tweede termijn wordt verricht, wordt de registratie afgewezen.

▼M1

7. Wanneer de registratie is afgewezen omdat de registrant de ontbrekende informatie niet heeft ingediend of de betaling niet voor het verstrijken van de gestelde termijnen heeft verricht, worden de vergoedingen die voor die registratie zijn betaald vóór de afwijzing, niet terugbetaald of op andere wijze aan de registrant gecrediteerd.

▼B

Artikel 4

Vergoedingen voor registraties ingediend krachtens artikel 17, lid 2, artikel 18, lid 2 of lid 3, of artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1. Het Agentschap brengt een vergoeding in rekening, zoals bepaald in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, voor elke registratie van een locatiegebonden of vervoerd geïsoleerd tussenproduct krachtens artikel 17, lid 2, artikel 18, lid 2 of lid 3, of artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Geen vergoeding wordt echter in rekening gebracht voor de registratie van een locatiegebonden of vervoerd geïsoleerd tussenproduct in een hoeveelheid tussen 1 en 10 t, indien bij de indiening van de registratie alle in bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 genoemde informatie wordt verstrekt, zoals bepaald in artikel 74, lid 2, dier verordening.

De krachtens dit artikel te betalen vergoedingen gelden alleen voor de registraties van locatiegebonden of vervoerde geïsoleerde tussenproducten die worden ingediend overeenkomstig artikel 17, lid 2, artikel 18, lid 2 of lid 3, of artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1907/2006. Voor de registraties van tussenproducten waarbij de in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 genoemde informatie moet worden ingediend, gelden de in artikel 3 van deze verordening bepaalde vergoedingen.

2. Wanneer bij de indiening van een registratie voor een locatiegebonden of vervoerd geïsoleerd tussenproduct in een hoeveelheid tussen 1 en 10 t niet alle in bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 genoemde informatie wordt verstrekt, brengt het Agentschap een vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage II bij deze verordening.

Voor registraties van een locatiegebonden of vervoerd geïsoleerd tussenproduct in een hoeveelheid van 10 t of meer brengt het Agentschap een vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage II.

3. In geval van een gezamenlijke indiening brengt het Agentschap elke registrant een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage II.

Wanneer een registrant echter een deel van de benodigde informatie bedoeld in artikel 17, lid 2, onder c) en d), of artikel 18, lid 2, onder c) en d), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 apart indient, brengt het Agentschap die registrant een vergoeding voor een individuele indiening in rekening, zoals bepaald in bijlage II.

4. Wanneer de registrant een kmo is, brengt het Agentschap een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in tabel 2 van bijlage II bij deze Verordening.

5. De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde vergoedingen moeten worden betaald binnen 14 kalenderdagen nadat het Agentschap de factuur aan de registrant heeft gezonden.

Facturen in verband met de registratie van een gepreregistreerde stof die binnen twee maanden vóór de desbetreffende registratietermijn van artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 bij het Agentschap is ingediend, moeten echter worden betaald binnen 30 dagen nadat het Agentschap de factuur aan de registrant heeft gezonden.

6. Wanneer de betaling niet binnen de in lid 5 genoemde termijn is verricht, stelt het Agentschap een tweede betalingstermijn vast. Wanneer de betaling niet voor het verstrijken van de tweede termijn wordt verricht, wordt de registratie afgewezen.

▼M1

7. Wanneer de registratie is afgewezen omdat de registrant de ontbrekende informatie niet heeft ingediend of de betaling niet voor het verstrijken van de gestelde termijnen heeft verricht, worden de vergoedingen die voor die registratie zijn betaald vóór de afwijzing, niet terugbetaald of op andere wijze aan de registrant gecrediteerd.

▼B

Artikel 5

Vergoedingen voor aanpassingen van een registratie krachtens artikel 22 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1. Het Agentschap brengt een vergoeding in rekening, zoals bepaald in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, voor de aanpassingen van een registratie krachtens artikel 22 van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Het Agentschap brengt echter geen vergoeding in rekening voor de volgende aanpassingen van een registratie:

a)de overgang van een hogere naar een lagere hoeveelheidsklasse;

b)de overgang van een lagere naar een hogere hoeveelheidsklasse indien de registrant de vergoeding voor die hogere hoeveelheidsklasse reeds heeft betaald;

c)de wijziging van de status of de identiteit van de registrant, mits de registrant dezelfde rechtspersoonlijkheid houdt;

d)de wijziging van de samenstelling van de stof;

e)de informatie over nieuwe vormen van gebruik, waaronder ontraden vormen van gebruik;

f)de informatie over nieuwe risico’s van de stof;

g)de wijziging van de indeling en etikettering van de stof;

h)de wijziging van het chemische veiligheidsrapport;

i)de wijziging van de richtsnoeren voor veilig gebruik;

j)de mededeling dat er een in bijlage IX of bijlage X bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 genoemde proef moet worden ontwikkeld;

k)het verzoek om aanvankelijk vertrouwelijke informatie toegankelijk te maken.

2. Het Agentschap brengt een vergoeding in rekening voor de aanpassing van de hoeveelheidsklasse, zoals bepaald in de tabellen 1 en 2 van bijlage III.

Voor andere aanpassingen brengt het Agentschap een vergoeding in rekening, zoals bepaald in de tabellen 3 en 4 van bijlage III.

▼M1

Voor wijziging van de toegang tot de bij de registratie verstrekte informatie brengt het Agentschap een vergoeding in rekening voor elk informatieonderdeel waarvoor een aanpassing wordt gedaan, zoals aangegeven in de tabellen 3 en 4 van bijlage III.

Indien de aanpassing betrekking heeft op onderzoekssamenvattingen of uitgebreide onderzoekssamenvattingen, brengt het Agentschap een vergoeding in rekening voor elke onderzoekssamenvatting of uitgebreide onderzoekssamenvatting waarvoor de aanpassing geldt.

▼B

3. In geval van een aanpassing van een gezamenlijke indiening brengt het Agentschap elke registrant die de aanpassing indient een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage III.

Wanneer echter een deel van de benodigde informatie bedoeld in artikel 10, onder a) iv), vi), vii) en ix), artikel 17, lid 2, onder c) en d), of artikel 18, lid 2, onder c) en d), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 apart wordt ingediend, brengt het Agentschap een vergoeding voor een individuele indiening in rekening, zoals bepaald in bijlage III.

4. Wanneer de registrant een kmo is, brengt het Agentschap een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage III.

Wanneer de aanpassing echter een wijziging van de identiteit van de registrant betreft, geldt de vergoeding voor kmo’s alleen indien de nieuwe entiteit een kmo is.

5. De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde vergoedingen moeten worden betaald binnen 14 kalenderdagen nadat het Agentschap de factuur aan de registrant heeft gezonden.

6. Wanneer de betaling niet voor het verstrijken van de in lid 5 genoemde termijn is verricht, stelt het Agentschap een tweede betalingstermijn vast.

Wanneer de betaling niet voor het verstrijken van de tweede termijn wordt verricht, wordt de aanpassing afgewezen indien het een aanpassing van de hoeveelheidsklasse overeenkomstig artikel 22, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 betreft.

▼M1

In geval van andere aanpassingen wijst het Agentschap de aanpassing af, wanneer de betaling niet voor het verstrijken van de tweede termijn is verricht. Indien de aanvrager hierom verzoekt, verlengt het Agentschap de tweede termijn op voorwaarde dat het verzoek om verlenging is ingediend voor het verstrijken van de tweede termijn. Wanneer de betaling niet voor het verstrijken van de verlengde termijn is verricht, wijst het Agentschap de aanpassing af.

7. Wanneer de aanpassing is afgewezen omdat de registrant de ontbrekende informatie niet heeft ingediend of de betaling niet voor het verstrijken van de gestelde termijnen heeft verricht, worden de vergoedingen die voor die aanpassing zijn betaald vóór de afwijzing, niet terugbetaald of op andere wijze aan de registrant gecrediteerd.

▼B

Artikel 6

Vergoedingen voor verzoeken krachtens artikel 10, onder a) xi), van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1. Het Agentschap brengt een vergoeding in rekening, zoals bepaald in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, voor elk verzoek krachtens artikel 10, onder a) xi), van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

2. Het Agentschap brengt een vergoeding in rekening voor elk informatieonderdeel waarvoor een verzoek wordt ingediend, zoals bepaald in bijlage IV.

Wanneer het verzoek betrekking heeft op onderzoekssamenvattingen of uitgebreide onderzoekssamenvattingen, brengt het Agentschap een vergoeding in rekening voor elke onderzoekssamenvatting of uitgebreide onderzoekssamenvatting waarvoor het verzoek geldt.

▼M1

3. Wanneer het verzoek betrekking heeft op een gezamenlijke indiening, brengt het Agentschap een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage IV. Wanneer de hoofdregistrant het verzoek indient, brengt het Agentschap enkel de hoofdregistrant een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage IV.

▼B

4. Wanneer het verzoek door een kmo wordt gedaan, brengt het Agentschap een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in tabel 2 van bijlage IV.

5. De datum waarop het Agentschap de voor het verzoek in rekening gebrachte vergoeding ontvangt, geldt als datum van ontvangst van het verzoek.

Artikel 7

Vergoedingen voor de mededelingen krachtens artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1. Het Agentschap brengt een vergoeding in rekening, zoals bepaald in tabel 1 van bijlage V bij deze Verordening, voor elke mededeling van informatie met het oog op de vrijstelling van de algemene registratieplicht voor onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés krachtens artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Wanneer de informatie wordt meegedeeld door een kmo, brengt het Agentschap een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in tabel 1 van bijlage V.

2. Het Agentschap brengt een vergoeding in rekening, zoals bepaald in tabel 2 van bijlage V bij deze verordening, voor elk verzoek om verlenging van de vrijstelling van de algemene registratieplicht voor onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Wanneer het verzoek door een kmo wordt gedaan, brengt het Agentschap een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in tabel 2 van bijlage V.

3. De in lid 1 bedoelde vergoedingen moeten worden betaald binnen zeven kalenderdagen nadat het Agentschap aan de fabrikant, importeur of producent van voorwerpen die de informatie heeft meegedeeld, een factuur heeft gezonden.

De in lid 2 bedoelde vergoedingen moeten worden betaald binnen 30 kalenderdagen nadat het Agentschap aan de fabrikant, importeur of producent van voorwerpen die om verlenging heeft verzocht, een factuur heeft gezonden.

4. Wanneer de betaling niet voor het verstrijken van de in lid 3 genoemde termijn is verricht, stelt het Agentschap een tweede betalingstermijn vast.

Wanneer de betaling niet voor het verstrijken van de tweede termijn wordt verricht, wordt de mededeling of het verzoek om verlenging afgewezen.

▼M1

5. Wanneer de mededeling of het verzoek om verlenging is afgewezen omdat de fabrikant, importeur, of producent van voorwerpen de ontbrekende informatie niet heeft ingediend of de betaling niet voor het verstrijken van de gestelde termijnen heeft verricht, worden de vergoedingen die voor die mededeling of dat verzoek om verlenging zijn betaald vóór de afwijzing, niet terugbetaald of op andere wijze gecrediteerd aan degene die de mededeling of het verzoek om verlenging heeft gedaan.

▼B

Artikel 8

Vergoedingen voor aanvragen krachtens artikel 62 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1. Het Agentschap brengt een vergoeding in rekening, zoals bepaald in de leden 2 en 3 van dit artikel, voor elke aanvraag om autorisatie van een stof krachtens artikel 62 van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

2. Het Agentschap brengt een basisvergoeding in rekening voor elke aanvraag om autorisatie van een stof, zoals bepaald in bijlage VI. De basisvergoeding heeft betrekking op de autorisatieaanvraag voor één stof, één vorm van gebruik en één aanvrager.

Het Agentschap brengt een aanvullende vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage VI bij deze verordening, voor elke bijkomende vorm van gebruik, voor elke bijkomende stof in de aanvraag die behoort tot dezelfde groep stoffen, zoals omschreven in punt 1.5 van bijlage XI bij Verordening (EG) nr. 1907/2006, en voor elke aanvrager in de aanvraag.

▼M1

Het Agentschap zendt één factuur die betrekking heeft op de basisvergoeding en alle toepasselijke aanvullende vergoedingen, ook wanneer het een gezamenlijk ingediende autorisatieaanvraag betreft.

▼B

3. Wanneer de aanvraag door een middelgrote onderneming of door twee of meer kmo’s wordt ingediend, waarvan de grootste een middelgrote onderneming is, brengt het Agentschap een lagere basisvergoeding en lagere aanvullende vergoedingen in rekening, zoals bepaald in tabel 2 van bijlage VI.

Wanneer de aanvraag door een kleine onderneming of door twee of meer kmo’s wordt ingediend, waarvan de grootste een kleine onderneming is, brengt het Agentschap een lagere basisvergoeding en lagere aanvullende vergoedingen in rekening, zoals bepaald in tabel 3 van bijlage VI.

Wanneer de aanvraag slechts door een of meer micro-ondernemingen wordt ingediend, brengt het Agentschap een lagere basisvergoeding en lagere aanvullende vergoedingen in rekening, zoals bepaald in tabel 4 van bijlage VI.

4. De datum waarop het Agentschap de voor de autorisatieaanvraag in rekening gebrachte vergoeding ontvangt, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag.

Artikel 9

Vergoedingen voor de herbeoordeling van autorisaties krachtens artikel 61 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1. Het Agentschap brengt een vergoeding in rekening, zoals bepaald in de leden 2 en 3 van dit artikel, voor elke indiening van een herbeoordelingsverslag krachtens artikel 61 van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

2. Het Agentschap brengt een basisvergoeding in rekening voor elk herbeoordelingsverslag, zoals bepaald in bijlage VII. De basisvergoeding heeft betrekking op de indiening van een herbeoordelingsverslag voor één stof, één vorm van gebruik en één aanvrager.

Het Agentschap brengt een aanvullende vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage VII; voor elke bijkomende vorm van gebruik, voor elke bijkomende stof die behoort tot dezelfde groep stoffen, zoals omschreven in punt 1.5 van bijlage XI bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 en die valt onder het herbeoordelingsverslag, en voor elke bijkomende entiteit in het herbeoordelingsverslag.

▼M1

Het Agentschap zendt één factuur die betrekking heeft op de basisvergoeding en alle toepasselijke aanvullende vergoedingen, ook wanneer het een gezamenlijk ingediend herbeoordelingsverslag betreft.

▼B

3. Wanneer de aanvraag slechts door een middelgrote of door twee of meer kmo’s wordt ingediend, waarvan de grootste een middelgrote onderneming is, brengt het Agentschap een lagere basisvergoeding en lagere aanvullende vergoedingen in rekening, zoals bepaald in tabel 2 van bijlage VII.

Wanneer de aanvraag slechts door een kleine onderneming of door twee of meer kmo’s wordt ingediend, waarvan de grootste een kleine onderneming is, brengt het Agentschap een lagere basisvergoeding en lagere aanvullende vergoedingen in rekening, zoals bepaald in tabel 3 van bijlage VII.

Wanneer de aanvraag slechts door een of meer micro-ondernemingen wordt ingediend, brengt het Agentschap een lagere basisvergoeding en lagere aanvullende vergoedingen in rekening, zoals bepaald in tabel 4 van bijlage VII.

4. De datum waarop het Agentschap de voor de indiening van het herbeoordelingsverslag in rekening gebrachte vergoeding ontvangt, geldt als datum van indiening.

Artikel 10

Vergoedingen voor beroepen tegen een besluit van het Agentschap krachtens artikel 92 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1. Het Agentschap brengt een vergoeding in rekening, zoals bepaald in bijlage VIII bij deze Verordening, voor elk beroep tegen een besluit van het Agentschap dat wordt ingesteld krachtens artikel 92 van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

2. Wanneer het beroep door een kmo wordt ingesteld, brengt het Agentschap een lagere vergoeding in rekening, zoals bepaald in tabel 2 van bijlage VIII.

3. Wanneer de kamer van beroep het beroep niet-ontvankelijk acht, wordt de vergoeding niet terugbetaald.

4. Het Agentschap betaalt de overeenkomstig lid 1 in rekening gebrachte vergoeding terug, indien de uitvoerend directeur van het Agentschap een besluit herziet overeenkomstig artikel 93, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 of indien de insteller van het beroep in het gelijk wordt gesteld.

5. Een beroep wordt pas geacht door de kamer van beroep te zijn ontvangen, wanneer het Agentschap de desbetreffende vergoeding heeft ontvangen.

Artikel 11

Andere te betalen vergoedingen

1. Een vergoeding kan in rekening worden gebracht voor op verzoek door het Agentschap verrichte administratieve en technische diensten die niet onder andere in deze verordening vastgestelde vergoedingen vallen. Bij de hoogte van de vergoeding wordt de omvang van de werkzaamheden in aanmerking genomen.

Geen vergoeding wordt echter in rekening gebracht voor de bijstand van de helpdesk van het Agentschap en de ondersteuning van de lidstaten overeenkomstig artikel 77, lid 2, onder h) en i), van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

De uitvoerend directeur van het Agentschap kan besluiten geen vergoeding in rekening te brengen aan internationale organisaties of landen die het Agentschap om bijstand verzoeken.

2. De vergoedingen voor administratieve dienstverrichting moeten worden betaald binnen 30 kalenderdagen nadat het Agentschap de factuur heeft verzonden.

3. Wanneer de betaling niet voor het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn is verricht, stelt het Agentschap een tweede betalingstermijn vast.

Wanneer de betaling niet voor het verstrijken van de tweede termijn wordt verricht, wijst het Agentschap het verzoek af.

4. Tenzij contractueel anders is overeengekomen, wordt de vergoeding voor technische diensten betaald voordat de dienst wordt verricht.

5. De raad van bestuur stelt een lijst van de diensten en bijbehorende vergoedingen op en stelt deze vast nadat de Commissie hierover een gunstig advies heeft uitgebracht.

Artikel 12

Enige vertegenwoordigers

In het geval van een enige vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1907/2006, wordt overeenkomstig Aanbeveling 2003/361/EG, aan de hand van het aantal werkzame personen, de omzet en de balansgegevens van de buiten de Gemeenschap gevestigde fabrikant, formuleerder van een preparaat of producent van een voorwerp, die bij de betrokken transactie door die enige vertegenwoordiger wordt vertegenwoordigd, met inbegrip van de relevante informatie van verbonden en partnerondernemingen van de buiten de Gemeenschap gevestigde fabrikant, formuleerder van een preparaat of producent van een voorwerp, beoordeeld of de lagere vergoeding voor kmo’s van toepassing is.

Artikel 13

Lagere vergoedingen en vrijstelling

1. Een natuurlijke of rechtspersoon die aanspraak maakt op een lagere vergoeding krachtens de artikelen 3 tot en met 10, stelt het Agentschap hiervan in kennis bij de indiening van de registratie, de aanpassing van de registratie, het verzoek, de kennisgeving, het herbeoordelingsverslag, de aanvraag of het beroep waarvoor de vergoeding moet worden betaald.

2. Een natuurlijke of rechtspersoon die aanspraak maakt op een vrijstelling van vergoeding overeenkomstig artikel 74, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1907/2006, stelt het Agentschap hiervan bij de indiening van de registratie in kennis.

3. Het Agentschap kan te allen tijde om bewijsstukken verzoeken ter staving dat aan de voorwaarden voor een lagere vergoeding of vrijstelling van vergoeding is voldaan.

▼M1

Indien de bewijsstukken die bij het Agentschap moeten worden ingediend, niet in één van de officiële talen van de Unie zijn gesteld, gaan zij vergezeld van een gelegaliseerde vertaling in één van die officiële talen.

▼B

4. Wanneer een natuurlijke of rechtspersoon die aanspraak maakt op een lagere vergoeding of een vrijstelling van vergoeding, zijn recht op verlaging of vrijstelling niet kan aantonen, brengt het Agentschap de volledige vergoeding in rekening, vermeerderd met een vergoeding voor administratieve kosten.

Wanneer een natuurlijke of rechtspersoon die aanspraak heeft gemaakt op een lagere vergoeding, deze reeds heeft betaald, doch het recht daarop niet kan aantonen, brengt het Agentschap de rest van de volledige vergoeding in rekening, vermeerderd met een vergoeding voor administratieve kosten.

Artikel 11, leden 2, 3 en 5, is van overeenkomstige toepassing.HOOFDSTUK III

BETALING VAN VERGOEDINGEN DOOR HET AGENTSCHAP

Artikel 14

Overdracht van middelen aan de lidstaten

1. In de volgende gevallen wordt een deel van de krachtens deze verordening ontvangen vergoedingen aan de bevoegde instanties van de lidstaten overgedragen:

a)wanneer de bevoegde instantie van de lidstaat het Agentschap meedeelt dat zij de beoordelingsprocedure voor een stof overeenkomstig artikel 46, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 heeft voltooid;

b)wanneer de bevoegde instantie een lid van het Comité risicobeoordeling heeft aangewezen, dat in het kader van een autorisatieprocedure of een herbeoordeling als rapporteur optreedt;

c)wanneer de bevoegde instantie van de lidstaat een lid van het Comité sociaaleconomische analyse heeft aangewezen dat in het kader van een autorisatieprocedure of een herbeoordeling als rapporteur optreedt;

d)wanneer de bevoegde instantie van de lidstaat een lid van het Comité risicobeoordeling heeft aangewezen, dat in het kader van een beperkingsprocedure als rapporteur optreedt;

e)wanneer de bevoegde instantie van de lidstaat een lid van het Comité sociaaleconomische analyse heeft aangewezen, dat als rapporteur optreedt in het kader van een beperkingsprocedure;

f)in voorkomend geval, voor andere op verzoek van het Agentschap door de bevoegde instanties verrichte werkzaamheden.

Ingeval de in dit lid bedoelde comités besluiten een co-rapporteur aan te wijzen, wordt de overdracht gedeeld tussen de rapporteur en de co-rapporteur.

2. De raad van bestuur van het Agentschap stelt, na een gunstig advies van de Commissie, vast welke bedragen voor elk der in lid 1 van dit artikel genoemde taken aan de bevoegde instanties van de lidstaten worden overgedragen, welk gedeelte van de vergoedingen maximaal wordt overgedragen en op welke wijze de overdracht geschiedt. Bij de vaststelling van de over te dragen bedragen neemt de raad van bestuur van het Agentschap de in artikel 27 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 omschreven beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid in acht. Ook zorgt de raad van bestuur ervoor, dat het Agentschap voortdurend over voldoende financiële middelen beschikt om zijn in Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgelegde taken uit te voeren, gelet op de bestaande kredieten en de meerjarige ontvangstenramingen, met inbegrip van een subsidie van de Gemeenschap, en neemt hij de omvang van de werkzaamheden door de bevoegde instanties van de lidstaten in aanmerking.

3. De in lid 1 bedoelde overdrachten worden pas gedaan, nadat het Agentschap het desbetreffende verslag ter beschikking is gesteld.

De raad van bestuur van het Agentschap kan echter besluiten voorfinanciering of tussentijdse betalingen toe te staan overeenkomstig artikel 81, lid 1, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002.

4. De in lid 1, onder b) tot en met e), vastgestelde overdracht van middelen is bedoeld om de bevoegde instanties van de lidstaten schadeloos te stellen voor de werkzaamheden van de rapporteurs of co-rapporteurs en voor de daarmee samenhangende wetenschappelijke en technische ondersteuning, en laat de verplichting van de lidstaten om geen instructies te geven die met de onafhankelijkheid van het Agentschap onverenigbaar zijn, onverlet.

Artikel 15

Andere vergoedingen

Bij de vaststelling van de aan de deskundigen of gecoöpteerde leden van de comités te betalen bedragen voor werkzaamheden die zij overeenkomstig artikel 87, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 voor het Agentschap hebben verricht, neemt de raad van bestuur van het Agentschap de omvang van de werkzaamheden in aanmerking en neemt hij de in artikel 27 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 omschreven beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid in acht. Ook zorgt de raad van bestuur ervoor, dat het Agentschap over voldoende financiële middelen beschikt om zijn in Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgelegde taken uit te voeren, gelet op de bestaande kredieten en de meerjarige ontvangstenramingen, met inbegrip van een subsidie van de Gemeenschap.HOOFDSTUK IV

BETALINGEN

Artikel 16

Wijze van betaling

1. De vergoedingen worden in euro betaald.

2. De betaling behoeven pas te worden gedaan, nadat het Agentschap een factuur heeft gezonden, behalve in het geval van betalingen krachtens artikel 10.

3. De betalingen geschieden door overschrijving naar de bankrekening van het Agentschap.

Artikel 17

Identificatie van de betaling

1. Bij elke betaling moet als betalingskenmerk het factuurnummer worden vermeld, behalve in het geval van betalingen krachtens artikel 10.

Bij betalingen krachtens artikel 10 wordt als betalingskenmerk de identiteit van de insteller of instellers van het beroep vermeld en, indien beschikbaar, het nummer van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld.

2. Wanneer niet kan worden vastgesteld waarvoor de betaling is gedaan, stelt het Agentschap een termijn vast, waarbinnen de betaler schriftelijk het doel van de betaling moet mededelen. Indien voor het verstrijken van die termijn niet aan het Agentschap wordt medegedeeld waartoe de betaling dient, wordt de betaling als ongeldig beschouwd en wordt het betrokken bedrag aan de betaler terugbetaald.

Artikel 18

Betaaldatum

1. De datum waarop het volledige bedrag van de betaling op een bankrekening van het Agentschap is bijgeschreven, wordt geacht de datum te zijn waarop de betaling is gedaan.

2. De betaling wordt geacht tijdig te zijn gedaan indien voldoende bewijsstukken worden overgelegd waaruit blijkt dat de betaler voor het verstrijken van de desbetreffende termijn opdracht tot overschrijving naar de op de factuur vermelde bankrekening heeft gegeven.

Een bevestiging van de opdracht tot overschrijving, afgegeven door een financiële instelling, wordt als voldoende bewijs beschouwd. Wanneer echter bij de overschrijving het SWIFT-systeem voor elektronisch betalingsverkeer moet worden gebruikt, geldt een door een bevoegde functionaris van een financiële instelling gestempelde en ondertekende kopie van het SWIFT-verslag als bewijs van overschrijving.

Artikel 19

Onvoldoende betaling

1. Een betalingstermijn wordt pas geacht te zijn nageleefd, indien het volledige bedrag van de vergoeding tijdig is voldaan.

2. Wanneer een factuur betrekking heeft op een groep transacties, kan het Agentschap, indien te weinig betaald is, het betaalde bedrag aan een of meer van die transacties toewijzen. De criteria voor de toewijzing van betalingen worden door de raad van bestuur van het Agentschap vastgesteld.

Artikel 20

Terugbetaling van te veel betaalde bedragen

1. De regels voor de terugbetaling aan de betaler van te veel betaalde bedragen voor vergoedingen worden vastgesteld door de uitvoerend directeur van het Agentschap en op de website van het Agentschap bekendgemaakt.

Wanneer echter het te veel betaalde bedrag minder dan 100 EUR bedraagt en de betrokkene niet uitdrukkelijk om terugbetaling heeft verzocht, wordt het te veel betaalde bedrag niet terugbetaald.

2. Te veel betaalde bedragen kunnen niet dienen voor toekomstige betalingen aan het Agentschap.HOOFDSTUK V

SLOTBEPALINGEN

Artikel 21

Voorlopige schatting

Bij de schatting van de totale ontvangsten en uitgaven voor het volgende financiële jaar overeenkomstig artikel 96, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 verstrekt de raad van bestuur van het Agentschap een specifieke voorlopige schatting van de ontvangsten uit vergoedingen, die gescheiden is van inkomsten uit subsidies van de Gemeenschap.

Artikel 22

Aanpassing

1. De in deze verordening vastgestelde vergoedingen worden elk jaar aangepast aan het inflatiepercentage dat wordt gemeten met behulp van het Europese indexcijfer van de consumptieprijzen dat door Eurostat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2494/95 wordt bekendgemaakt. De eerste aanpassing geschiedt op 1 juni 2009.

▼M1

2. De Commissie toetst deze verordening ook voortdurend aan nieuwe informatie die van belang is voor de aannamen waarop de schatting van de ontvangsten en uitgaven van het Agentschap is gebaseerd. Uiterlijk 31 januari 2015 evalueert de Commissie deze verordening teneinde haar zo nodig te wijzigen, met name gelet op de kosten van het Agentschap en de daarmee samenhangende kosten van de diensten die door de bevoegde instanties van de lidstaten worden geleverd.

▼B

Artikel 23

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M1
BIJLAGE I

Vergoedingen voor registraties krachtens de artikelen 6, 7 of 11 van Verordening (EG) nr. 1907/2006Tabel 1

Standaardvergoedingen

Individuele indiening

Gezamenlijke indiening

Vergoeding voor stoffen in de hoeveelheidsklasse 1-10 t

1 714 EUR

1 285 EUR

Vergoeding voor stoffen in de hoeveelheidsklasse 10-100 t

4 605 EUR

3 454 EUR

Vergoeding voor stoffen in de hoeveelheidsklasse 100-1 000 t

12 317 EUR

9 237 EUR

Vergoeding voor stoffen in een hoeveelheid van meer dan 1 000 t

33 201 EUR

24 901 EURTabel 2

Lagere vergoedingen voor kmo’s

Middelgrote onderneming

(individuele indiening)

Middelgrote onderneming

(gezamenlijke indiening)

Kleine onderneming

(individuele indiening)

Kleine onderneming

(gezamenlijke indiening)

Micro-onderneming

(individuele indiening)

Micro-onderneming

(gezamenlijke indiening)

Vergoeding voor stoffen in de hoeveelheidsklasse 1-10 t

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

Vergoeding voor stoffen in de hoeveelheidsklasse 10-100 t

2 993 EUR

2 245 EUR

1 612 EUR

1 209 EUR

230 EUR

173 EUR

Vergoeding voor stoffen in de hoeveelheidsklasse 100-1 000 t

8 006 EUR

6 004 EUR

4 311 EUR

3 233 EUR

616 EUR

462 EUR

Vergoeding voor stoffen in een hoeveelheid van meer dan 1 000 t

21 581 EUR

16 185 EUR

11 620 EUR

8 715 EUR

1 660 EUR

1 245 EUR
BIJLAGE II

Vergoedingen voor registraties ingediend krachtens artikel 17, lid 2, artikel 18, leden 2 en 3, of artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1907/2006Tabel 1

Standaardvergoedingen

Individuele indiening

Gezamenlijke indiening

Vergoeding

1 714 EUR

1 285 EURTabel 2

Lagere vergoedingen voor kmo’s

Middelgrote onderneming

(individuele indiening)

Middelgrote onderneming

(gezamenlijke indiening)

Kleine onderneming

(individuele indiening)

Kleine onderneming

(gezamenlijke indiening)

Micro-onderneming

(individuele indiening)

Micro-onderneming

(gezamenlijke indiening)

Vergoeding

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR
BIJLAGE III

Vergoedingen voor de aanpassing van registraties krachtens artikel 22 van Verordening (EG) nr. 1907/2006Tabel 1

Standaardvergoedingen voor aanpassing van de hoeveelheidsklasse

Individuele indiening

Gezamenlijke indiening

Van 1-10 t naar 10-100 t

2 892 EUR

2 169 EUR

Van 1-10 t naar 100-1 000 t

10 603 EUR

7 952 EUR

Van 1-10 t naar meer dan 1 000 t

31 487 EUR

23 616 EUR

Van 10-100 t naar 100-1 000 t

7 711 EUR

5 783 EUR

Van 10-100 t naar meer dan 1 000 t

28 596 EUR

21 447 EUR

Van 100-1 000 t naar meer dan 1 000 t

20 885 EUR

15 663 EURTabel 2

Lagere vergoedingen voor kmo’s voor aanpassing van de hoeveelheidsklasse

Middelgrote onderneming

(Individuele indiening)

Middelgrote onderneming

(Gezamenlijke indiening)

Kleine onderneming

(Individuele indiening)

Kleine onderneming

(Gezamenlijke indiening)

Micro-onderneming

(Individuele indiening)

Micro-onderneming

(Gezamenlijke indiening)

Van 1-10 t naar 10-100 t

1 880 EUR

1 410 EUR

1 012 EUR

759 EUR

145 EUR

108 EUR

Van 1-10 t naar 10-100 t

6 892 EUR

5 169 EUR

3 711 EUR

2 783 EUR

530 EUR

398 EUR

Van 1-10 t naar 100-1 000 t

20 467 EUR

15 350 EUR

11 021 EUR

8 265 EUR

1 574 EUR

1 181 EUR

Van 10-100 t naar 100-1 000 t

5 012 EUR

3 759 EUR

2 699 EUR

2 024 EUR

386 EUR

289 EUR

Van 10-100 t naar meer dan 1 000 t

18 587 EUR

13 940 EUR

10 008 EUR

7 506 EUR

1 430 EUR

1 072 EUR

Van 100-1 000 t naar meer dan 1 000 t

13 575 EUR

10 181 EUR

7 310 EUR

5 482 EUR

1 044 EUR

783 EURTabel 3

Vergoedingen voor andere aanpassingen

Soort aanpassing

Wijziging van de identiteit van de registrant met wijziging van zijn rechtspersoonlijkheid

1 607 EUR

Soort aanpassing

Individuele indiening

Gezamenlijke indiening

Wijziging van de toegang tot de bij de indiening verstrekte informatie:

Zuiverheidsgraad en/of identiteit van onzuiverheden of additieven

4 820 EUR

3 615 EUR

Hoeveelheidsklasse

1 607 EUR

1 205 EUR

Onderzoekssamenvatting of uitgebreide onderzoekssamenvatting

4 820 EUR

3 615 EUR

Informatie in het veiligheidsinformatieblad

3 213 EUR

2 410 EUR

Handelsnaam van de stof

1 607 EUR

1 205 EUR

IUPAC-naam voor niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen als bedoeld in artikel 119, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1 607 EUR

1 205 EUR

IUPAC-naam voor stoffen als bedoeld in artikel 119, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 die worden gebruikt als tussenproducten, in wetenschappelijk onderzoek of in onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés

1 607 EUR

1 205 EURTabel 4

Lagere vergoedingen voor kmo’s voor andere aanpassingen

Soort aanpassing

Middelgrote onderneming

Kleine onderneming

Micro-onderneming

Wijziging van de identiteit van de registrant met wijziging van zijn rechtspersoonlijkheid

1 044 EUR

562 EUR

80 EUR

Soort aanpassing

Middelgrote onderneming

(Individuele indiening)

Middelgrote onderneming

(Gezamenlijke indiening)

Kleine onderneming

(Individuele indiening)

Kleine onderneming

(Gezamenlijke indiening)

Micro-onderneming

(Individuele indiening)

Micro-onderneming

(Gezamenlijke indiening)

Wijziging van de toegang tot de bij de indiening verstrekte informatie:

Zuiverheidsgraad en/of identiteit van onzuiverheden of additieven

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Hoeveelheidsklasse

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Onderzoeks-samenvatting of uitgebreide onderzoeks-samenvatting

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Informatie in het veiligheids-informatieblad

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Handelsnaam van de stof

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

IUPAC-naam voor niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen als bedoeld in artikel 119, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

IUPAC-naam voor stoffen als bedoeld in artikel 119, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 die worden gebruikt als tussenproducten, in wetenschappelijk onderzoek of in onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR
BIJLAGE IV

Vergoedingen voor verzoeken krachtens artikel 10, onder a), punt xi), van Verordening (EG) nr. 1907/2006Tabel 1

Standaardvergoedingen

Informatieonderdeel waarvoor om vertrouwelijkheid wordt verzocht

Individuele indiening

Gezamenlijke indiening

Zuiverheidsgraad en/of identiteit van onzuiverheden of additieven

4 820 EUR

3 615 EUR

Hoeveelheidsklasse

1 607 EUR

1 205 EUR

Onderzoekssamenvatting of uitgebreide onderzoeks-samenvatting

4 820 EUR

3 615 EUR

Informatie in het veiligheidsinformatieblad

3 213 EUR

2 410 EUR

Handelsnaam van de stof

1 607 EUR

1 205 EUR

IUPAC-naam voor niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen als bedoeld in artikel 119, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1 607 EUR

1 205 EUR

IUPAC-naam voor stoffen als bedoeld in artikel 119, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 die worden gebruikt als tussenproducten, in wetenschappelijk onderzoek of in onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés

1 607 EUR

1 205 EURTabel 2

Lagere vergoedingen voor kmo’s

Informatieonderdeel waarvoor om vertrouwelijkheid wordt verzocht

Middelgrote onderneming

(Individuele indiening)

Middelgrote onderneming

(Gezamenlijke indiening)

Kleine onderneming

(Individuele indiening)

Kleine onderneming

(Gezamenlijke indiening)

Micro-onderneming

(Individuele indiening)

Micro-onderneming

(Gezamenlijke indiening)

Zuiverheidsgraad en/of identiteit van onzuiverheden of additieven

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Hoeveelheidsklasse

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Onderzoekssamenvatting of uitgebreide onderzoekssamenvatting

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Informatie in het veiligheidsinformatieblad

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Handelsnaam van de stof

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

IUPAC-naam voor niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen als bedoeld in artikel 119, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

IUPAC-naam voor stoffen als bedoeld in artikel 119, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 die worden gebruikt als tussenproducten, in wetenschappelijk onderzoek of in onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR
BIJLAGE V

Vergoedingen voor de mededeling van informatie betreffende onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés krachtens artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1907/2006Tabel 1

Vergoedingen voor de mededeling van informatie betreffende onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés

Standaardvergoeding

536 EUR

Lagere vergoeding voor middelgrote ondernemingen

348 EUR

Lagere vergoeding voor kleine ondernemingen

187 EUR

Lagere vergoeding voor micro-ondernemingen

27 EURTabel 2

Vergoedingen voor de verlenging van een vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés

Standaardvergoeding

1 071 EUR

Lagere vergoeding voor middelgrote ondernemingen

696 EUR

Lagere vergoeding voor kleine ondernemingen

375 EUR

Lagere vergoeding voor micro-ondernemingen

54 EUR
BIJLAGE VI

Vergoedingen voor autorisatieaanvragen krachtens artikel 62 van Verordening (EG) nr. 1907/2006Tabel 1

Standaardvergoedingen

Basisvergoeding

53 300 EUR

Aanvullende vergoeding per stof

10 660 EUR

Aanvullende vergoeding per vorm van gebruik

10 660 EUR

Aanvullende vergoeding per aanvrager

De aanvrager is geen kmo: 39 975 EUR

De aanvrager is een middelgrote onderneming: 29 981 EUR

De aanvrager is een kleine onderneming: 17 989 EUR

De aanvrager is een micro-onderneming: 3 998 EURTabel 2

Lagere vergoedingen voor middelgrote ondernemingen

Basisvergoeding

39 975 EUR

Aanvullende vergoeding per stof

7 995 EUR

Aanvullende vergoeding per vorm van gebruik

7 995 EUR

Aanvullende vergoeding per aanvrager

De aanvrager is een middelgrote onderneming: 29 981 EUR

De aanvrager is een kleine onderneming: 17 989 EUR

De aanvrager is een micro-onderneming: 3 998 EURTabel 3

Lagere vergoedingen voor kleine ondernemingen

Basisvergoeding

23 985 EUR

Aanvullende vergoeding per stof

4 797 EUR

Aanvullende vergoeding per vorm van gebruik

4 797 EUR

Aanvullende vergoeding per aanvrager

De aanvrager is een kleine onderneming: 17 989 EUR

De aanvrager is een micro-onderneming: 3 998 EURTabel 4

Lagere vergoedingen voor micro-ondernemingen

Basisvergoeding

5 330 EUR

Aanvullende vergoeding per stof

1 066 EUR

Aanvullende vergoeding per vorm van gebruik

1 066 EUR

Aanvullende vergoeding per aanvrager

Extra aanvrager: 3 998 EUR
BIJLAGE VII

Vergoedingen voor de herbeoordeling van een autorisatie krachtens artikel 61 van Verordening (EG) nr. 1907/2006Tabel 1

Standaardvergoedingen

Basisvergoeding

53 300 EUR

Aanvullende vergoeding per vorm van gebruik

10 660 EUR

Aanvullende vergoeding per stof

10 660 EUR

Aanvullende vergoeding per aanvrager

De aanvrager is geen kmo: 39 975 EUR

De aanvrager is een middelgrote onderneming: 29 981 EUR

De aanvrager is een kleine onderneming: 17 989 EUR

De aanvrager is een micro-onderneming: 3 998 EURTabel 2

Lagere vergoedingen voor middelgrote ondernemingen

Basisvergoeding

39 975 EUR

Aanvullende vergoeding per vorm van gebruik

7 995 EUR

Aanvullende vergoeding per stof

7 995 EUR

Aanvullende vergoeding per aanvrager

De aanvrager is een middelgrote onderneming: 29 981 EUR

De aanvrager is een kleine onderneming: 17 989 EUR

De aanvrager is een micro-onderneming: 3 998 EURTabel 3

Lagere vergoedingen voor kleine ondernemingen

Basisvergoeding

23 985 EUR

Aanvullende vergoeding per vorm van gebruik

4 797 EUR

Aanvullende vergoeding per stof

4 797 EUR

Aanvullende vergoeding per aanvrager

De aanvrager is een kleine onderneming: 17 989 EUR

De aanvrager is een micro-onderneming: 3 998 EURTabel 4

Lagere vergoedingen voor micro-ondernemingen

Basisvergoeding

5 330 EUR

Aanvullende vergoeding per vorm van gebruik

1 066 EUR

Aanvullende vergoeding per stof

1 066 EUR

Aanvullende vergoeding per aanvrager

De aanvrager is een micro-onderneming: 3 998 EUR
BIJLAGE VIII

Vergoedingen voor beroepen krachtens artikel 92 van Verordening (EG) nr. 1907/2006Tabel 1

Standaardvergoedingen

Beroep tegen een besluit overeenkomstig:

Vergoeding

artikel 9 of artikel 20 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

2 356 EUR

artikel 27 of artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

4 712 EUR

artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

7 069 EURTabel 2

Lagere vergoedingen voor kmo’s

Beroep tegen een besluit overeenkomstig:

Vergoeding

artikel 9 of artikel 20 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

1 767 EUR

artikel 27 of artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

3 534 EUR

artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1907/2006

5 301 EUR(1) PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1; gerectificeerd in PB L 136 van 29.5.2007, blz. 3. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1354/2007 van de Raad (PB L 304 van 22.11.2007, blz. 1).

(2) PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.

(3) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1525/2007 (PB L 343 van 27.12.2007, blz. 9).

(4) PB L 257 van 27.10.1995, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).