Home

Verordening (EG) n r. 810/2008 van de Commissie van 11 augustus 2008 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees (Herschikking)

Verordening (EG) n r. 810/2008 van de Commissie van 11 augustus 2008 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees (Herschikking)

2008R0810 — NL — 01.12.2011 — 005.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 810/2008 VAN DE COMMISSIE

van 11 augustus 2008

betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees

(Herschikking)

(PB L 219, 14.8.2008, p.3)

Gewijzigd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 810/2008 VAN DE COMMISSIE

van 11 augustus 2008

betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees

(Herschikking)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996 betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT (1), en met name op artikel l, lid l,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 936/97 van de Commissie van 27 mei 1997 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees (2) is herhaaldelijk ingrijpend gewijzigd (3). Aangezien nieuwe wijzigingen nodig zijn, moet deze verordening in het belang van de duidelijkheid worden herschikt.

(2)

De Gemeenschap heeft krachtens de Overeenkomst inzake de landbouw, die is gesloten in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde (4), de verplichting op zich genomen om voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees tariefcontingenten te openen. Deze meerjarige contingenten moeten voor telkens op 1 juli beginnende perioden van twaalf maanden worden geopend en de betrokken uitvoeringsbepalingen moeten worden vastgesteld.

(3)

De exporterende derde landen hebben zich ertoe verbonden om echtheidscertificaten voor deze producten af te geven, waarmee de oorsprong van de producten wordt gewaarborgd. De vorm en de opmaak van deze certificaten, alsmede de procedures voor het gebruik ervan, dienen te worden vastgesteld. Het echtheidscertificaat dient te worden afgegeven door een instantie in een derde land die de nodige garanties moet bieden voor de correcte toepassing van de betrokken regeling.

(4)

Er moet worden voorgeschreven dat de regeling wordt beheerd door middel van invoercertificaten. Te dien einde moeten met name voorschriften worden vastgesteld betreffende de indiening van de aanvragen en moet worden bepaald welke gegevens de aanvragen en de certificaten moeten bevatten, waarbij eventueel wordt afgeweken van sommige bepalingen van Verordening (EG) nr. 376/2008 van de Commissie van 23 april 2008 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (5), en van Verordening (EG) nr. 382/2008 van de Commissie van 21 april 2008 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees (6).

(5)

Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (7) bevat nadere bepalingen over invoercertificaataanvragen, de status van de aanvragers en de afgifte van invoercertificaten. Bij die verordening is de geldigheid van certificaten beperkt tot en met de laatste dag van de invoertariefcontingentperiode. Verordening (EG) nr. 1301/2006 dient van toepassing te zijn op de voor de betrokken contingenten afgegeven invoercertificaten, onverminderd de bij de onderhavige verordening vastgestelde aanvullende voorwaarden.

(6)

Met het oog op een goed beheer van de invoer van dat vlees moet worden bepaald dat in voorkomend geval de invoercertificaten pas na verificatie van met name de vermeldingen op het echtheidscertificaat worden afgegeven.

(7)

De ervaring leert dat de importeurs de bevoegde instanties die de invoercertificaten hebben afgegeven, niet altijd in kennis stellen van de hoeveelheid en de oorsprong van het in het kader van het betrokken contingent ingevoerde vlees. Deze gegevens zijn belangrijk zijn voor de evaluatie van de marktsituatie. Derhalve moet een zekerheid inzake de inachtneming van de betrokken mededelingsplicht worden ingesteld.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

1. Voor perioden gaande van 1 juli van een jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar, hierna „invoertariefcontingentperioden” genoemd, worden jaarlijks de volgende tariefcontingenten geopend:

▼M6

a)66 750 t rundvlees van hoge kwaliteit, vers, gekoeld of bevroren, van de GN-codes 0201 en 0202, alsmede de producten van de GN-codes 0206 10 95 en 0206 29 91. Voor de invoerperiode 2011/2012 bedraagt de totale hoeveelheid 66 625 t en voor de invoerperioden 2012/2013, 2013/2014 en 2014/2015 bedraagt de totale hoeveelheid 67 250 t;

b)2 250 t bevroren buffelvlees zonder been van GN-code 0202 30 90, uitgedrukt in vlees zonder been van oorsprong uit Australië. Dit contingent heeft volgnummer 09.4001;

▼M6

c)200 t buffelvlees zonder been, vers, gekoeld of bevroren, van de GN-codes 0201 30 00 en 0202 30 90, uitgedrukt in vlees zonder been van oorsprong uit Argentinië. Dit contingent heeft volgnummer 09.4004.

▼B

Voor de afboeking op de in de eerste alinea bedoelde contingenten komt 100 kg vlees met been overeen met 77 kg vlees zonder been.

2. In het kader van deze verordening wordt als bevroren vlees aangemerkt: vlees dat in bevroren toestand in het douanegebied van de Gemeenschap wordt binnengebracht met een inwendige temperatuur van ten hoogste – 12 °C.

3. In het kader van de in lid 1 bedoelde contingenten wordt het ad-valoremrecht vastgesteld op 20 %.

Artikel 2

Het tariefcontingent voor rundvlees, vers, gekoeld of bevroren, als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a), wordt als volgt verdeeld:

▼M6

a)29 500 t vlees zonder been van de GN-codes 0201 30 00 en 0206 10 95 dat aan de volgende omschrijving voldoet:

„Geselecteerde deelstukken van rundvlees die zijn verkregen van ossen, jonge ossen of vaarzen die sinds het spenen ervan uitsluitend zijn gevoed door het weiden ervan op grasland. De geslachte ossen moeten zijn ingedeeld bij de categorie „JJ”, „J”, „U” of „U2” en de geslachte jonge ossen en de geslachte vaarzen moeten zijn ingedeeld bij de categorie „AA”, „A” of „B” volgens de officiële indeling van rundvlees die is vastgesteld door het Argentijnse secretariaat voor Landbouw, Veehouderij, Visserij en Voedselvoorziening (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA)”.

Voor de invoerperiode 2011/2012 bedraagt de totale hoeveelheid echter 29 375 t en voor de invoerperioden 2012/2013, 2013/2014 en 2014/2015 wordt die verhoogd tot 30 000 t.

De deelstukken moeten worden geëtiketteerd overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad (8).

Aan de gegevens op het etiket mag de vermelding „Rundvlees van hoge kwaliteit” worden toegevoegd.

Dit contingent heeft volgnummer 09.4450.

▼B

b)7 150 ton, uitgedrukt in gewicht van het product, vlees van de GN-codes 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 en 0206 29 91 dat aan de volgende omschrijving voldoet:

„Geselecteerde deelstukken die zijn verkregen van geslachte ossen of vaarzen die zijn ingedeeld bij een van de volgende door de Australische organisatie AUS-MEAT gedefinieerde officiële categorieën: „Y”, „YS”, „YG”, „YGS”, „YP” en „YPS”. De kleur van het rundvlees moet in overeenstemming zijn met de referentienormen van AUS-MEAT voor de vleeskleur 1 B tot en met 4, de kleur van het vet met de referentienormen van AUS-MEAT voor de vetkleur 0 tot en met 4 en de vetbedekking (gemeten op het P8-punt) met de door AUS-MEAT bepaalde vetklassen 2 tot en met 5”.

De deelstukken moeten worden geëtiketteerd overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1760/2000.

Aan de gegevens op het etiket mag de vermelding „Rundvlees van hoge kwaliteit” worden toegevoegd.

Dit contingent heeft volgnummer 09.4451.

c)6 300 ton vlees zonder been van de GN-codes 0201 30 00 en 0206 10 95 dat aan de volgende omschrijving voldoet:

„Geselecteerde deelstukken van rundvlees die zijn verkregen van ossen („novillo”) of vaarzen („vaquillona”) zoals omschreven in de officiële indeling van geslachte runderen die is vastgesteld door het Uruguayaanse Nationale Vleesinstituut (Instituto Nacional de Carnes — INAC). Voor de productie van rundvlees van hoge kwaliteit mogen alleen dieren worden gebruikt die sinds het spenen ervan uitsluitend zijn gevoed door het weiden ervan op grasland. De geslachte dieren moeten volgens de genoemde indeling bij categorie „I”, „N” of „A” met vetbedekking „1”, „2” of „3” zijn ingedeeld”.

De deelstukken moeten worden geëtiketteerd overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1760/2000.

Aan de gegevens op het etiket mag de vermelding „Rundvlees van hoge kwaliteit” worden toegevoegd.

Dit contingent heeft volgnummer 09.4452.

d)►M4 10 000 ton vlees zonder been van de GN-codes 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 en 0206 29 91 dat aan de volgende omschrijving voldoet:

„Geselecteerde deelstukken die zijn verkregen van ossen of vaarzen die sinds het spenen ervan uitsluitend met weidegras zijn gevoed. De geslachte dieren moeten zijn ingedeeld bij categorie „B” met vetbedekking 2 of 3 volgens de officiële indeling van geslachte runderen die is vastgesteld door het Braziliaanse ministerie van Landbouw, Veehouderij en Voedselvoorziening (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)”.

De deelstukken moeten worden geëtiketteerd overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1760/2000.

Aan de gegevens op het etiket mag de vermelding „Rundvlees van hoge kwaliteit” worden toegevoegd.

Dit contingent heeft volgnummer 09.4453.

e)1 300 ton, uitgedrukt in gewicht van het product, vlees van de GN-codes 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 en 0206 29 91 dat aan de volgende omschrijving voldoet:

▼M6

„Geselecteerde deelstukken van rundvlees afkomstig van uitsluitend op grasland gehouden ossen of vaarzen, met een karkasgewicht van niet meer dan 370 kg. De karkassen moeten zijn ingedeeld in categorie A, L, P, T of F, zijn getrimd tot een vetbedekking P of minder en een bespieringsclassificatie hebben van 1 of 2 volgens het classificatiesysteem voor karkassen dat wordt gehanteerd door de New Zealand Meat Board”.

Dit contingent heeft volgnummer 09.4454.

f)11 500 ton, uitgedrukt in gewicht van het product, vlees van de GN-codes 0201, 0202, 0206 10 95 en 0206 29 91 dat aan de volgende omschrijving voldoet:

„Hele geslachte dieren of delen daarvan, van runderen van minder dan 30 maanden oud, die gedurende ten minste 100 dagen zijn gevoerd met een evenwichtig samengesteld krachtvoerrantsoen dat ten minste 70 % graan bevat en met een totaalgewicht van ten minste 20 „pounds” per dag. Vlees dat door het United States Department of Agriculture (USDA) is ingedeeld als „choice” of „prime” voldoet automatisch aan deze omschrijving. Het vlees dat volgens de normen van het voedselinspectiebureau van de regering van Canada is ingedeeld in de categorieën Canada A, Canada AA, Canada AAA, Canada Choice en Canada Prime, A1, A2 en A3, voldoet eveneens aan deze omschrijving”.

Dit contingent heeft volgnummer 09.4002.

g)1 000 ton vlees zonder been van de GN-codes 0201 30 00 en 0202 30 90, dat aan de volgende omschrijving voldoet:

„Runderhaas (lomito), dunne lende en/of Cube Roll (lomo), dikke lende (rabadilla), bovenbil (carnaza negra), verkregen van geselecteerde gekruiste dieren met minder dan 50 % zeboerassen die uitsluitend zijn gevoed met weidegras en hooi. De geslachte dieren moeten ossen of vaarzen zijn die tot categorie „V” van de Vacuno-indeling voor runderen behoren en een geslacht gewicht van niet meer dan 260 kilogram hebben”.

De deelstukken moeten worden geëtiketteerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1760/2000.

De vermelding high quality beef mag aan de gegevens op het etiket worden toegevoegd.

Dit contingent heeft volgnummer 09.4455.

Artikel 3

1. Bij invoer van het in artikel 2, onder f), bedoelde vlees, moeten, wanneer het in het vrije verkeer wordt gebracht, de volgende documenten worden overgelegd:

a)een overeenkomstig de artikelen 4 en 5 afgegeven invoercertificaat, en

b)een overeenkomstig artikel 6 afgegeven echtheidscertificaat.

2. De invoertariefcontingentperiode voor de invoer van de in artikel 2, onder f), bedoelde hoeveelheid wordt opgesplitst in twaalf subperioden van elk één maand. De hoeveelheid die per subperiode beschikbaar is, bedraagt één twaalfde van de totale hoeveelheid.

Artikel 4

Om op het in artikel 3 bedoelde invoercertificaat aanspraak te kunnen maken, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

a)in vak 8 van de certificaataanvraag en het certificaat moet het land van oorsprong worden vermeld en moet de vermelding „ja” worden aangekruist. Het certificaat brengt de verplichting met zich om uit het aangegeven land te importeren;

b)in vak 20 van de certificaataanvraag en het certificaat moet een van de in bijlage III opgenomen vermeldingen worden aangebracht.

Artikel 5

1. De in artikel 4 bedoelde certificaataanvragen moeten in de eerste vijf dagen van elke maand van elke invoertariefcontingentperiode worden ingediend.

In afwijking van artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 382/2008 mogen aanvragen voor eenzelfde contingentsvolgnummer betrekking hebben op één of meer producten van de GN-codes of groepen GN-codes die in bijlage I bij die verordening zijn opgenomen. Wanneer aanvragen betrekking hebben op verschillende GN-codes, moeten de respectieve aangevraagde hoeveelheden per GN-code of groep GN-codes worden gespecificeerd. In ieder geval moeten in vak 16 van de certificaataanvraag en het certificaat alle GN-codes en in vak 15 ervan de desbetreffende omschrijving worden vermeld.

2. De lidstaten delen de Commissie uiterlijk op de tweede werkdag na de termijn voor de indiening van de aanvragen, om 16.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), de totale, naar land van oorsprong uitgesplitste hoeveelheden mee waarvoor aanvragen zijn ingediend.

3. De invoercertificaten worden op de 15e dag van elke maand afgegeven.

Op ieder afgegeven certificaat wordt per GN-code of groep GN-codes de betrokken hoeveelheid aangegeven.

Artikel 6

1. Van het echtheidscertificaat worden een origineel en ten minste één kopie opgesteld op een formulier dat overeenstemt met het model in bijlage I.

Het formaat van dit formulier is ca. 210 × 297 mm, het papier moet ten minste 40 gram per m2 wegen.

2. De formulieren worden gedrukt en ingevuld in één van de officiële talen van de Gemeenschap; bovendien kunnen zij worden gedrukt en ingevuld in de officiële taal of één van de officiële talen van het land van uitvoer.

Op de achterzijde van het formulier moet de in artikel 2 bedoelde omschrijving die van toepassing is op het vlees dat zijn oorsprong heeft in het land van uitvoer, worden vermeld.

3. De echtheidscertificaten worden geïndividualiseerd door middel van een volgnummer dat wordt toegekend door de in artikel 7 bedoelde instantie van afgifte. Het origineel en de kopieën hebben hetzelfde volgnummer.

4. Het origineel en de kopieën worden met de schrijfmachine of met de hand ingevuld. In dit laatste geval worden zij ingevuld met zwarte inkt en in drukletters.

5. Een echtheidscertificaat is slechts geldig indien het overeenkomstig de bijlagen I en II naar behoren is ingevuld en geviseerd door een instantie van afgifte die vermeld is in de lijst van bijlage II.

6. Een echtheidscertificaat is naar behoren geviseerd wanneer de plaats en datum van afgifte op het certificaat zijn vermeld en het is voorzien van het stempel van de instantie van afgifte en de handtekening van de persoon of de personen die het mogen ondertekenen.

Het stempel op het origineel van het echtheidscertificaat en op de kopieën ervan kan worden vervangen door een gedrukt zegel.

Artikel 7

1. Een instantie van afgifte die vermeld is in de lijst van bijlage II:

a)moet als zodanig zijn erkend door het exporterende land;

b)moet zich ertoe verbinden de op de echtheidscertificaten aangebrachte vermeldingen te verifiëren;

c)moet zich ertoe verbinden de Commissie iedere woensdag alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn ter verificatie van de op de echtheidscertificaten aangebrachte vermeldingen.

2. De in bijlage II opgenomen lijst kan door de Commissie worden herzien wanneer een instantie van afgifte niet langer erkend is, wanneer zij één van haar verplichtingen niet nakomt of wanneer een nieuwe instantie van afgifte wordt aangewezen.

Artikel 8

▼M6

1. Bij invoer van het in artikel 1, lid 1, onder b) en c), en het in artikel 2, onder a) tot en met e), en onder g), bedoelde vlees moet, wanneer het in het vrije verkeer wordt gebracht, een invoercertificaat worden overgelegd dat overeenkomstig artikel 4, onder a) en b), en lid 2, van dit artikel wordt afgegeven.

▼B

2. Het origineel en een kopie van het overeenkomstig de artikelen 6 en 7 opgestelde echtheidscertificaat worden samen met de aanvraag voor het eerste invoercertificaat dat betrekking heeft op dit echtheidscertificaat, aan de bevoegde instantie overgelegd.

Het echtheidscertificaat mag tot het daarin aangegeven maximum voor de afgifte van meerdere invoercertificaten worden gebruikt. In dat geval boekt de bevoegde instantie telkens de toegewezen hoeveelheden van het echtheidscertificaat af.

De bevoegde instantie geeft het invoercertificaat pas af nadat zij zich ervan vergewist heeft dat de op het echtheidscertificaat aangegeven vermeldingen overeenstemmen met de ter zake ontvangen informatie in de wekelijkse mededelingen van de Commissie. Na deze verificatie wordt het invoercertificaat onverwijld afgegeven.

3. In afwijking van het bepaalde in de eerste en de derde alinea van lid 2, en met inachtneming van de voorwaarden in de leden 4, 5 en 6, mag de bevoegde instantie een invoercertificaat afgeven wanneer:

a)het origineel van het echtheidscertificaat is ingediend maar de desbetreffende gegevens van de Commissie nog niet zijn ontvangen, of

b)het origineel van het echtheidscertificaat niet is ingediend, of

c)het origineel van het echtheidscertificaat is ingediend en de desbetreffende gegevens van de Commissie ontvangen zijn maar een aantal daarvan niet in overeenstemming zijn.

4. In de in lid 3 bedoelde gevallen is, in afwijking van artikel 4, tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 382/2008, het bedrag van de voor de invoercertificaten te stellen zekerheid gelijk aan het bedrag dat, voor de betrokken producten, overeenstemt met het volledige recht van het gemeenschappelijk douanetarief (GDT) dat geldt op de dag waarop het invoercertificaat wordt aangevraagd.

Zodra het origineel van het echtheidscertificaat en de gegevens van de Commissie betreffende het betrokken certificaat zijn ontvangen, en nadat is gecontroleerd of de gegevens overeenstemmen, geven de lidstaten de zekerheid vrij op voorwaarde dat voor hetzelfde invoercertificaat de in artikel 4, tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 382/2008 bedoelde zekerheid wordt gesteld.

5. De indiening bij de bevoegde instantie van het origineel van het echtheidscertificaat vóór het einde van de geldigheidsduur van het betrokken invoercertificaat is voor de in de lid 4, eerste alinea, bedoelde zekerheid een primaire eis in de zin van artikel 20 van Verordening (EEG) nr. 2220/85 van de Commissie (9).

6. De niet vrijgegeven bedragen van de in lid 4, eerste alinea, bedoelde zekerheid zijn verbeurdverklaard en gelden als betaling van douanerechten.

Artikel 9

Echtheidscertificaten en invoercertificaten zijn drie maanden geldig vanaf de respectieve datum van afgifte. De geldigheidsduur van de echtheidscertificaten loopt echter af op 30 juni volgend op de datum van afgifte.

Artikel 10

Tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald, gelden voor de in artikel 2, onder f), van de onderhavige verordening aangegeven hoeveelheden de bepalingen van Verordening (EG) nr. 376/2008, Verordening (EG) nr. 1301/2006 en Verordening (EG) nr. 382/2008.

▼M6

Tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald, gelden voor de in artikel 1, lid 1, onder b) en c), en de in artikel 2, onder a) tot en met e), en onder g), van de onderhavige verordening aangegeven hoeveelheden de bepalingen van Verordening (EG) nr. 376/2008, hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 1301/2006 en Verordening (EG) nr. 382/2008.

▼B

Artikel 11

1. In afwijking van artikel 11, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 delen de lidstaten de Commissie de volgende gegevens mee:

▼M2

a)uiterlijk op de tiende dag van elke maand, voor de invoertariefcontingenten met de volgnummers 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002 en 09.4455, de hoeveelheden producten, ook als deze nul bedragen, waarvoor in de vorige maand invoercertificaten zijn afgegeven;

▼M6

b)uiterlijk op 31 augustus na het einde van elke invoertariefcontingentperiode, voor de invoertariefcontingenten met de volgnummers 09.4001 en 09.4004, de hoeveelheden producten, ook als deze nul bedragen, waarvoor in de vorige invoertariefcontingentperiode invoercertificaten zijn afgegeven;

▼B

c)de hoeveelheden producten, ook als deze nul bedragen, waarvoor invoercertificaten of gedeelten daarvan niet zijn gebruikt en die overeenstemmen met het verschil tussen de op de achterzijde van de invoercertificaten afgeschreven hoeveelheden en de hoeveelheden waarvoor die invoercertificaten waren afgegeven:

i)samen met de in artikel 5, lid 2, van deze verordening bedoelde mededelingen inzake de certificaataanvragen die werden ingediend voor de laatste deelperiode van de invoertariefcontingentperiode;

ii)uiterlijk op 31 oktober na elke invoertariefcontingentperiode.

2. Uiterlijk op 31 oktober na het einde van elke invoertariefcontingentperiode delen de lidstaten de Commissie de hoeveelheden producten mee die tijdens de voorgaande invoertariefcontingentperiode in het vrije verkeer werden gebracht.

Vanaf het begin van de invoertariefcontingentperiode op 1 juli 2009 moeten de lidstaten de Commissie evenwel gegevens verstrekken over de hoeveelheden producten die met ingang van 1 juli 2009 in het vrije verkeer zijn gebracht overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1301/2006.

3. Voor de in lid 1 en lid 2, eerste alinea, van dit artikel bedoelde mededelingen worden de hoeveelheden uitgedrukt in kilogram productgewicht, per land van oorsprong en per productcategorie zoals aangegeven in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 382/2008.

▼M6

De mededelingen betreffende de in artikel 1, lid 1, onder b) en c), en in artikel 2, onder a) tot en met e), en onder g), van de onderhavige verordening aangegeven hoeveelheden worden gedaan overeenkomstig de bijlagen IV, V en VI bij de onderhavige verordening.

▼B

Artikel 12

Verordening (EG) nr. 936/97 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en moeten worden gelezen volgens de in bijlage VIII opgenomen concordantietabel.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de tiende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE Ι

1. Exporteur (naam en adres):2. Certificaat nr.:ORIGINEEL3. Instantie van afgifte:4. Geadresseerde (naam en adres):5. ECHTHEIDSCERTIFICAATRUNDVLEESVerordening (EG) nr. 810/20086. Vervoermiddel:7. Merken, nummers, aantal en soort van de colli; omschrijving van de goederen:8. Brutogewicht (kg)9. Nettogewicht (kg)10. Nettogewicht (voluit):11. VERKLARING VAN DE INSTANTIE VAN AFGIFTEOndergetekende verklaart hiermede dat het in dit certificaat omschreven rundvlees voldoet aan één van de omschrijvingen op de keerzijdea) voor rundvlees van hoge kwaliteit (1)b) voor buffelvlees (1)Plaats:Datum:Handtekening en stempel (of gedrukt zegel)Met de schrijfmachine of met de hand in drukletters in te vullen.(1) Het onnodige doorhalen.

Definities

▼M6

Rundvlees van hoge kwaliteit, van oorsprong uit …

(van toepassing zijnde definitie)

of buffelvlees van oorsprong uit Australië

of buffelvlees van oorsprong uit Argentinië

▼B
BIJLAGE ΙΙ

Lijst van de instanties van de exporterende landen, die echtheidscertificaten mogen afgeven

▼M6

—MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS:

—voor vlees van oorsprong uit Argentinië:

a)dat voldoet aan de definitie van artikel 1, lid 1, onder c),

b)dat voldoet aan de definitie van artikel 2, onder a);

▼B

—DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY — AUSTRALIA:

—voor vlees van oorsprong uit Australië:

a)dat voldoet aan de definitie van artikel 2, onder b),

b)dat voldoet aan de definitie van artikel 1, lid 1, onder b);

—INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC):

—voor vlees van oorsprong uit Uruguay dat voldoet aan de definitie van artikel 2, onder c);

—DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA):

—voor vlees van oorsprong uit Brazilië dat voldoet aan de definitie van artikel 2, onder d);

—NEW ZEALAND MEAT BOARD:

—voor vlees van oorsprong uit Nieuw-Zeeland dat voldoet aan de definitie van artikel 2, onder e);

—FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA):

—voor vlees van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika dat voldoet aan de definitie van artikel 2, onder f);

—CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY — GOVERNMENT OF CANADA/AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS — GOUVERNEMENT DU CANADA:

—voor vlees van oorsprong uit Canada dat voldoet aan de definitie van artikel 2, onder f);

►M1

—SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL,DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD E INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL:

—voor vlees van oorsprong uit Paraguay dat voldoet aan de definitie van artikel 2, onder g).
BIJLAGE III

In artikel 4, onder b), bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars

:

Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент (ЕО) № 810/2008)

in het Spaans

:

Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE) no 810/2008]

in het Tsjechisch

:

Vysoce jakostní hovězí/telecí maso (nařízení (ES) č. 810/2008)

in het Deens

:

Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 810/2008)

in het Duits

:

Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 810/2008)

in het Ests

:

Kõrgekvaliteediline veiseliha/vasikaliha (määrus (EÜ) nr 810/2008)

in het Grieks

:

Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2008]

in het Engels

:

High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 810/2008)

in het Frans

:

Viande bovine de haute qualité [règlement (CE) no 810/2008]

in het Italiaans

:

Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 810/2008]

in het Lets

:

Augstākā labuma liellopu/teļa gaļa (Regula (EK) Nr. 810/2008)

in het Litouws

:

Aukštos kokybės jautiena ir (arba) veršiena (Reglamentas (EB) Nr. 810/2008)

in het Hongaars

:

Kiváló minőségű marha-/borjúhús (810/2008/EK rendelet)

in het Maltees

:

Kwalita għolja ta’ ċanga/vitella (Regolament (KE) Nru 810/2008)

in het Nederlands

:

Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 810/2008)

in het Pools

:

Wołowina/cielęcina wysokiej jakości (Rozporządzenie (WE) nr 810/2008)

in het Portugees

:

Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento (CE) n.o 810/2008]

in het Roemeens

:

Carne de vită/vițel de calitate superioară [Regulamentul (CE) nr. 810/2008]

in het Slowaaks

:

Vysoko kvalitné hovädzie/teľacie mäso (Nariadenie (ES) č. 810/2008)

in het Sloveens

:

Visokokakovostno goveje/telečje meso (Uredba (ES) št. 810/2008)

in het Fins

:

Korkealaatuista naudanlihaa (asetus (EY) N:o 810/2008)

in het Zweeds

:

Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 810/2008)

▼M2
BIJLAGE IVMededeling van (afgegeven) invoercertificaten — Verordening (EG) nr. 748/2008

Volgnummer

Productcategorie of -categorieën (1)

Hoeveelheid

(kilogram productgewicht)

09.4460

▼M6

09.4004

Argentinië

▼M2

(1)Productcategorie of -categorieën zoals aangegeven in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 382/2008.
BIJLAGE VMededeling van invoercertificaten (niet-gebruikte hoeveelheden) — Verordening (EG) nr. 748/2008

Volgnummer

Productcategorie of -categorieën (1)

Niet-gebruikte hoeveelheid

(kilogram productgewicht)

09.4460

▼M6

09.4004

Argentinië

▼M2

(1)Productcategorie of -categorieën zoals aangegeven in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 382/2008.
BIJLAGE VIMededeling van in het vrije verkeer gebrachte hoeveelheden product — Verordening (EG) nr. 748/2008

Volgnummer

Productcategorie of -categorieën (1)

In het vrije verkeer gebrachte hoeveelheid

(kilogram productgewicht)

09.4460

▼M6

09.4004

Argentinië

(1)Productcategorie of -categorieën zoals aangegeven in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 382/2008.

▼B
BIJLAGE VIIIngetrokken verordening met de achtereenvolgende wijzigingen ervan

Verordening (EG) nr. 936/97 van de Commissie

(PB L 137 van 28.5.1997, blz. 10)

Verordening (EG) nr. 2048/97 van de Commissie

(PB L 287 van 21.10.1997, blz. 10.)

uitsluitend voor wat de verwijzing naar Verordening (EG) nr. 936/97 in artikel 1 betreft

Verordening (EG) nr. 31/98 van de Commissie

(PB L 5 van 9.1.1998, blz. 3.)

Verordening (EG) nr. 260/98 van de Commissie

(PB L 25 van 31.1.1998, blz. 42.)

uitsluitend artikel 4

Verordening (EG) nr. 1299/98 van de Commissie

(PB L 180 van 24.6.1998, blz. 6.)

uitsluitend artikel 1

Verordening (EG) nr. 1680/98 van de Commissie

(PB L 212 van 30.7.1998, blz. 36.)

uitsluitend artikel 1

Verordening (EG) nr. 134/1999 van de Commissie

(PB L 17 van 22.1.1999, blz. 22.)

uitsluitend artikel 1

Verordening (EG) nr. 361/2002 van de Commissie

(PB L 58 van 28.2.2002, blz. 5.)

Verordening (EG) nr. 1524/2002 van de Commissie

(PB L 229 van 27.8.2002, blz. 7.)

Verordening (EG) nr. 1781/2002 van de Commissie

(PB L 270 van 8.10.2002, blz. 3.)

Verordening (EG) nr. 649/2003 van de Commissie

(PB L 95 van 11.4.2003, blz. 13.)

uitsluitend artikel 2

Verordening (EG) nr. 1118/2004 van de Commissie

(PB L 217 van 17.6.2004, blz. 10.)

uitsluitend artikel 2

Verordening (EG) nr. 2186/2005 van de Commissie

(PB L 347 van 30.12.2005, blz. 74.)

Verordening (EG) nr. 408/2006 van de Commissie

(PB L 71 van 10.3.2006, blz. 3.)

Verordening (EG) nr. 1745/2006 van de Commissie

(PB L 329 van 25.11.2006, blz. 22.)

Verordening (EG) nr. 1965/2006 van de Commissie

(PB L 408 van 30.12.2006, blz. 26.)

uitsluitend artikel 2 en bijlage II

Verordening (EG) nr. 317/2007 van de Commissie

(PB L 84 van 24.3.2007, blz. 4.)
BIJLAGE VIIIConcordantietabel

Verordening (EG) nr. 936/97

De onderhavige verordening

Artikel 1, lid 1, eerste alinea, inleidende formulering

Artikel 1, lid 1, eerste alinea, inleidende formulering

Artikel 1, lid 1, eerste alinea, eerste streepje

Artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder a)

Artikel 1, lid 1, eerste alinea, tweede streepje

Artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder b)

Artikel 1, lid 1, tweede alinea

Artikel 1, lid 1, tweede alinea

Artikel 1, leden 2 en 3

Artikel 1, leden 2 en 3

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3, lid 1, inleidende formulering

Artikel 3, lid 1, inleidende formulering

Artikel 3, lid 1, eerste streepje

Artikel 3, lid 1, onder a)

Artikel 3, lid 1, tweede streepje

Artikel 3, lid 1, onder b)

Artikel 3, lid 2

Artikel 3, lid 2

Artikel 4, inleidende formulering

Artikel 4, inleidende formulering

Artikel 4, onder c)

Artikel 4, onder a)

Artikel 4, onder d)

Artikel 4, onder b)

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8, lid 1

Artikel 8, lid 1

Artikel 8, lid 2, onder a)

Artikel 8, lid 2, eerste alinea

Artikel 8, lid 2, onder b)

Artikel 8, lid 2, tweede alinea

Artikel 8, lid 2, onder c)

Artikel 8, lid 2, derde alinea

Artikel 8, lid 3, eerste alinea, inleidende formulering

Artikel 8, lid 3, eerste alinea, inleidende formulering

Artikel 8, lid 3, eerste alinea, eerste streepje

Artikel 8, lid 3, eerste alinea, onder a)

Artikel 8, lid 3, eerste alinea, tweede streepje

Artikel 8, lid 3, eerste alinea, onder b)

Artikel 8, lid 3, eerste alinea, derde streepje

Artikel 8, lid 3, eerste alinea, onder c)

Artikel 8, lid 3, tweede en derde alinea

Artikel 8, lid 4

Artikel 8, lid 3, vierde alinea

Artikel 8, lid 5

Artikel 8, lid 3, vijfde alinea

Artikel 8, lid 6

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Bijlage I

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage II

Bijlage III

Bijlage III

Bijlage IV

Bijlage V

Bijlage VI

Bijlage VII

Bijlage VIII(1) PB L 146 van 20.6.1996, blz. 1.

(2) PB L 137 van 28.5.1997, blz. 10. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 317/2007 (PB L 84 van 24.3.2007, blz. 4).

(3) Zie bijlage VII.

(4) PB L 336 van 23.12.1994, blz. 22.

(5) PB L 114 van 26.4.2008, blz. 3. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 514/2008 (PB L 150 van 10.6.2008, blz. 7).

(6) PB L 115 van 29.4.2008, blz. 10. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 514/2008.

(7) PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 289/2007 (PB L 78 van 17.3.2007, blz. 17).

(8) PB L 204 van 11.8.2000, blz. 1.

(9) PB L 205 van 3.8.1985, blz. 5.