Home

Beschikking van de Commissie van 31 oktober 2008 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft bewakings- en uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status van lidstaten, gebieden en compartimenten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 6264) (Voor de EER relevante tekst) (2009/177/EG)

Beschikking van de Commissie van 31 oktober 2008 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft bewakings- en uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status van lidstaten, gebieden en compartimenten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 6264) (Voor de EER relevante tekst) (2009/177/EG)

2009D0177 — NL — 30.07.2015 — 005.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 31 oktober 2008

houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft bewakings- en uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status van lidstaten, gebieden en compartimenten

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 6264)

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/177/EG)

(PB L 063 van 7.3.2009, blz. 15)

Gewijzigd bij:
▼B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 31 oktober 2008

houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft bewakings- en uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status van lidstaten, gebieden en compartimenten

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 6264)

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/177/EG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (1), en met name op artikel 44, lid 1, eerste alinea, artikel 44, lid 2, eerste alinea, artikel 44, lid 3, artikel 49, lid 1, artikel 50, lid 2, onder a), artikel 50, lid 3, artikel 51, lid 2, artikel 59, lid 2, artikel 61, lid 3, en artikel 64,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Richtlijn 2006/88/EG zijn minimale preventieve maatregelen vastgesteld om de bevoegde autoriteiten, de exploitanten van aquacultuurproductiebedrijven en andere bij deze sector betrokken personen beter bewust te maken van en voor te bereiden op ziekten bij aquacultuurdieren, alsmede minimale bestrijdingsmaatregelen die bij een verdenking of het uitbreken van bepaalde ziekten bij waterdieren worden toegepast. Richtlijn 91/67/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurproducten (2) is met ingang van 1 augustus 2008 door Richtlijn 2006/88/EG ingetrokken en vervangen.

(2)

Artikel 44, lid 1, van Richtlijn 2006/88/EG bepaalt dat indien een, voor zover bekend, niet besmette lidstaat die niet vrij verklaard is van een of meer van de in bijlage IV, deel II, bij die richtlijn vermelde niet-exotische ziekten, een bewakingsprogramma opstelt om de ziektevrije status voor één of meer van deze ziekten te verkrijgen, hij dat programma volgens de regelgevingsprocedure ter goedkeuring moet indienen.

(3)

Artikel 44, lid 1, van Richtlijn 2006/88/EG bepaalt ook dat indien dat bewakingsprogramma bestemd is voor afzonderlijke compartimenten of gebieden die minder dan 75 % van het grondgebied van de lidstaat omvatten, en het gebied of compartiment uit een niet met een andere lidstaat of derde land gedeeld stroomgebied bestaat, een andere procedure, met inbegrip van de bij het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid („het comité”) in te dienen modelformulieren, moet worden gevolgd, zoals bepaald in artikel 50, lid 2, van Richtlijn 2006/88/EG.

(4)

Artikel 44, lid 2, van Richtlijn 2006/88/EG bepaalt dat indien een lidstaat waarvan bekend is dat hij besmet is met één of meer van de in bijlage IV, deel II, vermelde niet-exotische ziekten, een uitroeiingsprogramma voor een of meer van deze ziekten opstelt, hij dat programma volgens de regelgevingsprocedure ter goedkeuring moet indienen.

(5)

Indien een lidstaat overeenkomstig artikel 49, lid 1, van Richtlijn 2006/88/EG voor zijn gehele grondgebied de ziektevrije status voor een of meer van de in bijlage IV, deel II, bij die richtlijn vermelde niet-exotische ziekten wil verkrijgen, moet hij het nodige bewijsmateriaal indienen om volgens de regelgevingsprocedure ziektevrij te worden verklaard.

(6)

Artikel 50, lid 1, van Richtlijn 2006/88/EG bepaalt dat een lidstaat een gebied of een compartiment op zijn grondgebied onder bepaalde voorwaarden vrij kan verklaren van een of meer van de in bijlage IV, deel II, daarbij vermelde niet-exotische ziekten. Een lidstaat die een dergelijke verklaring aflegt, moet deze volgens de procedure van lid 2 van dat artikel bij het comité indienen.

(7)

Bovendien bepaalt artikel 50, lid 3, van Richtlijn 2006/88/EG dat indien dat gebied of compartiment meer dan 75 % van het grondgebied van de lidstaat omvat of uit een met een andere lidstaat of derde land gedeeld stroomgebied bestaat, de procedure van artikel 50, lid 2, van die richtlijn moet worden vervangen door de regelgevingsprocedure.

(8)

Er moeten nadere bepalingen worden vastgesteld om aan te geven in welke gevallen bewakingsprogramma’s en verklaringen inzake de ziektevrije status volgens de regelgevingsprocedure moeten worden goedgekeurd.

(9)

Er moeten lijsten worden opgesteld van lidstaten, gebieden of compartimenten waarvoor volgens de regelgevingsprocedure goedgekeurde bewakings- of uitroeiingsprogramma’s gelden of die als ziektevrij zijn erkend.

(10)

Er moeten modelformulieren voor de indiening van bewakingsprogramma’s ter goedkeuring en voor verklaringen betreffende dergelijke programma’s worden vastgesteld. Er moet een modelformulier worden opgesteld aan de hand waarvan de lidstaten verslag uitbrengen over de ontwikkeling van bepaalde uitroeiingsprogramma’s en bepaalde bewakingsprogramma’s. Bovendien moet een modelformulier worden vastgesteld voor de indiening van aanvragen ter verkrijging van de ziektevrije status met het oog op goedkeuring en van verklaringen betreffende deze status.

(11)

Bijlage V bij Beschikking 2008/425/EG van de Commissie van 25 april 2008 (3) tot vaststelling van standaardvoorschriften voor de indiening door de lidstaten van door de Gemeenschap te financieren nationale programma’s voor de uitroeiing, bestrijding en bewaking van bepaalde dierziekten en zoönosen bevat de gedetailleerde analyse van de kosten van de programma’s waarvoor de lidstaten een financiële bijdrage willen ontvangen. Ter wille van de samenhang van de communautaire wetgeving moet het modelformulier voor de indiening van uitroeiingsprogramma’s ter goedkeuring krachtens Richtlijn 2006/88/EG beantwoorden aan het model in die bijlage.

(12)

Er is jaarlijkse informatie van de lidstaten nodig met het oog op de evaluatie van de ontwikkeling van de goedgekeurde bewakingsprogramma’s, alsmede van de goedgekeurde uitroeiingsprogramma’s waarvoor de Gemeenschap geen financiële steun verleent. Daartoe moet elk jaar een verslag bij de Commissie worden ingediend. Aangezien uitroeiingsprogramma’s waarvoor de Gemeenschap financiële steun verleent, onder Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (4) vallen, moeten de lidstaten overeenkomstig die beschikking verslag uitbrengen over de technische en financiële aspecten van die programma’s.

(13)

De door de lidstaten bij het comité ingediende verklaringen betreffende bewakingsprogramma’s en verklaringen betreffende de ziektevrije status moeten langs elektronische weg toegankelijk zijn voor de Commissie en de andere lidstaten. Een informatiepagina op internet is uit technisch oogpunt de beste oplossing, omdat op die manier gemakkelijk toegang tot die verklaringen wordt verkregen.

(14)

Krachtens Richtlijn 91/67/EEG zijn bij de volgende beschikkingen ziektevrije zones, viskwekerijen en programma’s erkend met het oog op het verkrijgen van de ziektevrije status: Beschikking 2002/308/EG van de Commissie van 22 april 2002 tot vaststelling van de lijsten van erkende gebieden en erkende viskwekerijen ten aanzien van virale hemorragische septikemie (VHS), van infectieuze hematopoëtische necrose (IHN) of van beide visziekten (5), Beschikking 2002/300/EG van de Commissie van 18 april 2002 tot vaststelling van de lijst van ten aanzien van Bonamia ostreae en/of Marteilia refringens erkende gebieden (6), Beschikking 2003/634/EG van de Commissie van 28 augustus 2003 houdende goedkeuring van programma’s ter verkrijging van de status van erkend gebied of erkend bedrijf in een niet-erkend gebied ten aanzien van virale hemorragische septikemie (VHS) en infectieuze hematopoëtische necrose (IHN) bij vis (7), en Beschikking 94/722/EG van de Commissie van 25 oktober 1994 tot goedkeuring van het door Frankrijk ingediende programma met betrekking tot bonamiose en marteiliose (8).

(15)

De criteria voor het verkrijgen van de ziektevrije status in Richtlijn 2006/88/EG zijn gelijkwaardig aan die in Richtlijn 91/67/EEG wat betreft de erkenning van het gehele grondgebied van lidstaten, continentale gebieden en bedrijven in niet-erkende gebieden.

(16)

Krachtens Richtlijn 91/67/EEG erkende continentale gebieden en bedrijven hoeven dan ook niet bij het comité te worden aangemeld overeenkomstig Richtlijn 2006/88/EG. Zij moeten ook worden opgenomen in de lijst van gebieden en compartimenten die toegankelijk is op de bij deze beschikking opgestelde internetpagina’s.

(17)

Richtlijn 2006/88/EG voorziet echter niet in het begrip kustgebied. Krachtens Richtlijn 91/67/EEG als ziektevrij erkende kustgebieden moeten dan ook door de lidstaten opnieuw worden geëvalueerd en er moet krachtens Richtlijn 2006/88/EG een nieuwe aanvraag of, zo nodig, een nieuwe verklaring worden ingediend.

(18)

De Beschikkingen 2002/300/EG en 2002/308/EG moeten daarom met ingang van 1 augustus 2009 worden ingetrokken, zodat de lidstaten voldoende tijd hebben om nieuwe verklaringen of aanvragen met betrekking tot die kustgebieden in te dienen.

(19)

In Richtlijn 91/67/EEG wordt geen onderscheid gemaakt tussen bewakings- en uitroeiingsprogramma’s. Aangezien echter de voor dergelijke programma’s geldende voorschriften gelijkwaardig zijn, moeten de krachtens de Beschikkingen 2003/634/EG en 94/722/EG goedgekeurde programma’s worden geacht te voldoen aan Richtlijn 2006/88/EG. Omdat moet kunnen worden uitgemaakt welke van die programma’s als bewakings- dan wel als uitroeiingsprogramma moeten worden beschouwd en in de desbetreffende lijsten als vermeld in deze beschikking moeten worden opgenomen, moeten de lidstaten de Commissie uiterlijk op 30 april 2009 informatie over die programma’s verstrekken.

(20)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:AFDELING 1

INDIENING VAN BEWAKINGSPROGRAMMA’S EN VERKLARINGEN BETREFFENDE DE ZIEKTEVRIJE STATUS TER GOEDKEURING

Artikel 1

Voorwaarden voor de indiening van bewakingsprogramma’s ter goedkeuring

1. Bewakingsprogramma’s worden slechts ter goedkeuring ingediend, als bedoeld in artikel 44, lid 1, eerste alinea, van Richtlijn 2006/88/EG, indien zij betrekking hebben op:

a)het gehele grondgebied van een lidstaat;

b)compartimenten of groepen daarvan die meer dan 75 % van het kustgebied van de betrokken lidstaat omvatten voor wat betreft ziekten waardoor alleen zoutwatersoorten worden getroffen;

c)gebieden en compartimenten of groepen daarvan die meer dan 75 % van het continentale gebied van de betrokken lidstaat omvatten voor wat betreft ziekten waardoor alleen zoetwatersoorten worden getroffen;

d)gebieden en compartimenten of groepen daarvan die meer dan 75 % van het continentale gebied en het kustgebied van de betrokken lidstaat omvatten voor wat betreft ziekten waardoor zowel zoetwater- als zoutwatersoorten worden getroffen, of

e)gebieden en compartimenten die bestaan uit stroomgebieden die met een andere lidstaat of derde land worden gedeeld.

2. Voor de toepassing van deze beschikking wordt een compartiment of groep compartimenten van een kustgebied geacht meer dan 75 % van het kustgebied van een lidstaat te omvatten indien het meer dan 75 % van de kustlijn, gemeten langs de basislijn van de kust, omvat.

Artikel 2

Voorwaarden voor de indiening van verklaringen betreffende de ziektevrije status ter goedkeuring

Verklaringen betreffende de ziektevrije status worden slechts ter goedkeuring ingediend, als bedoeld in artikel 50, lid 3, van Richtlijn 2006/88/EG, indien de verklaring voldoet aan een van de voorwaarden van artikel 1, lid 1, van deze beschikking.AFDELING 2

LIJSTEN VAN LIDSTATEN, GEBIEDEN EN COMPARTIMENTEN WAARVOOR GOEDGEKEURDE BEWAKINGS- EN UITROEIINGSPROGRAMMA’S EN ZIEKTEVRIJE GEBIEDEN GELDEN

Artikel 3

Lidstaten, gebieden en compartimenten waarvoor goedgekeurde bewakingsprogramma’s gelden

Lidstaten, gebieden en compartimenten waarvoor een overeenkomstig artikel 44, lid 1, eerste alinea, van Richtlijn 2006/88/EG goedgekeurd bewakingsprogramma geldt, worden vermeld in de tweede en de vierde kolom van de tabel in bijlage I, deel A, bij deze beschikking voor wat betreft de in die tabel genoemde ziekten.

Artikel 4

Lidstaten, gebieden en compartimenten waarvoor goedgekeurde uitroeiingsprogramma’s gelden

Lidstaten, gebieden en compartimenten waarvoor een overeenkomstig artikel 44, lid 2, eerste alinea, van Richtlijn 2006/88/EG goedgekeurd uitroeiingsprogramma geldt, worden vermeld in de tweede en de vierde kolom van de tabel in bijlage I, deel B, bij deze beschikking voor wat betreft de in die tabel genoemde ziekten.

Artikel 5

Ziektevrije lidstaten, gebieden en compartimenten

Lidstaten die overeenkomstig artikel 49, lid 1, van Richtlijn 2006/88/EG ziektevrij zijn verklaard, en gebieden en compartimenten die overeenkomstig artikel 50, lid 3, van die richtlijn ziektevrij zijn verklaard, worden vermeld in de tweede en de vierde kolom van de tabel in bijlage I, deel C, bij deze beschikking voor wat betreft de in die tabel genoemde ziekten.AFDELING 3

MODELFORMULIEREN VOOR DE INDIENING VAN VERKLARINGEN EN AANVRAGEN

Artikel 6

Modelformulieren voor bewakingsprogramma’s

1. De stukken die ter goedkeuring van bewakingsprogramma’s worden ingediend, als bedoeld in artikel 44, lid 1, eerste alinea, van Richtlijn 2006/88/EG, zijn in overeenstemming met de modelformulieren in de bijlagen II en III bij deze beschikking.

2. De stukken die in verband met verklaringen betreffende bewakingsprogramma’s worden ingediend, als bedoeld in artikel 44, lid 1, vierde alinea, van Richtlijn 2006/88/EG, zijn in overeenstemming met het modelformulier in bijlage II bij deze beschikking.

Artikel 7

Modelformulier voor uitroeiingsprogramma’s

De stukken die ter goedkeuring van uitroeiingsprogramma’s worden ingediend, als bedoeld in artikel 44, lid 2, eerste alinea, van Richtlijn 2006/88/EG, zijn in overeenstemming met het modelformulier in bijlage V bij Beschikking 2008/425/EG.

Artikel 8

Modelformulieren voor de indiening van stukken betreffende de ziektevrije status

1. De stukken die ter erkenning van de ziektevrije status worden ingediend, als bedoeld in artikel 49, lid 1, en artikel 50, lid 3, van Richtlijn 2006/88/EG, zijn in overeenstemming met de modelformulieren in de bijlagen IV en V bij deze beschikking.

2. De ingediende verklaringen betreffende de ziektevrije status van gebieden of compartimenten, als bedoeld in artikel 50, lid 2, van Richtlijn 2006/88/EG, zijn in overeenstemming met de modelformulieren in de bijlagen IV en V bij deze beschikking.

3. In afwijking van de leden 1 en 2 hoeven de lidstaten de modelformulieren in bijlage V bij deze beschikking niet in te dienen indien de ziektevrije status kan worden verkregen overeenkomstig artikel 49, lid 1, onder a), artikel 49, lid 1, onder b), of bijlage V, deel I, punt 1, van Richtlijn 2006/88/EG.AFDELING 4

VERPLICHTINGEN INZAKE RAPPORTERING EN INTERNETINFORMATIE

Artikel 9

Rapportering

Elk jaar dienen de lidstaten uiterlijk op 30 april bij de Commissie een verslag in over:

a)bewakingsprogramma’s die overeenkomstig artikel 44, lid 1, eerste alinea, van Richtlijn 2006/88/EG zijn goedgekeurd;

b)uitroeiingsprogramma’s waarvoor de Gemeenschap geen financiële steun verleent en die overeenkomstig artikel 44, lid 2, eerste alinea, van die richtlijn zijn goedgekeurd.

Het verslag is in overeenstemming met het modelformulier in bijlage VI bij deze beschikking.

Artikel 10

Informatiepagina’s op internet

1. De lidstaten stellen op internet informatiepagina’s op en houden deze actueel om:

a)verklaringen betreffende bewakingsprogramma’s die overeenkomstig artikel 44, lid 1, vierde alinea, en artikel 50, lid 2, van Richtlijn 2006/88/EG bij het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid („het comité”) zijn ingediend, toegankelijk te maken voor de Commissie en de andere lidstaten;

b)verklaringen betreffende de ziektevrije status die overeenkomstig artikel 50, lid 2, van die richtlijn bij het comité zijn ingediend, toegankelijk te maken voor de Commissie en de andere lidstaten;

c)de lijst van gebieden en compartimenten ten aanzien waarvan overeenkomstig artikel 50, lid 2, van die richtlijn is verklaard dat zij onder een goedgekeurd bewakingsprogramma vallen of ziektevrij zijn, voor het publiek toegankelijk te maken.

2. Zodra de lidstaten de in lid 1, onder a) en b), bedoelde verklaringen op de internetpagina’s bekendmaken, stellen zij de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

3. De lidstaten delen de internetadressen van de in lid 1 bedoelde informatiepagina’s aan de Commissie mee.AFDELING 5

OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 11

Overgangsbepalingen betreffende ziektevrije gebieden

1. Continentale gebieden die bij Beschikking 2002/308/EG ten aanzien van virale hemorragische septikemie (VHS) en infectieuze hematopoëtische necrose (IHN) als erkende gebieden zijn aangemerkt en in bijlage I daarbij zijn opgenomen, worden beschouwd als gebieden die voldoen aan de in bijlage V bij Richtlijn 2006/88/EG opgenomen voorschriften voor ziektevrije gebieden.

2. Viskwekerijen die bij Beschikking 2002/308/EG ten aanzien van VHS en IHN als erkende viskwekerijen zijn aangemerkt en in bijlage II daarbij zijn opgenomen, worden beschouwd als compartimenten die voldoen aan de in bijlage V bij Richtlijn 2006/88/EG opgenomen voorschriften voor ziektevrije compartimenten.

3. De in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde continentale gebieden en viskwekerijen worden opgenomen in de overeenkomstig artikel 10, lid 1, onder c), opgestelde lijst van gebieden en compartimenten.

4. In afwijking van artikel 50, lid 2, van Richtlijn 2006/88/EG hoeven de lidstaten geen verklaringen bij het comité af te leggen wat betreft de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde continentale gebieden en viskwekerijen.

Artikel 12

Overgangsbepalingen betreffende goedgekeurde programma’s

1. In afwijking van artikel 44 van Richtlijn 2006/88/EG hoeven de lidstaten geen bewakings- en uitroeiingsprogramma’s in te dienen die zijn goedgekeurd met het oog op het verkrijgen van de status van erkend gebied ten aanzien van:

a)VHS en IHN bij Beschikking 2003/634/EG;

b)bonamiose en marteiliose bij Beschikking 94/722/EG.

2. Uiterlijk op 30 april 2009 dienen de betrokken lidstaten bij de Commissie een verslag over de in lid 1 bedoelde programma’s in dat ten minste het volgende bevat:

a)informatie over de geografische begrenzing van de programma’s;

b)de in bijlage VI verlangde informatie voor de vorige vier uitvoeringsjaren van de programma’s.AFDELING 6

SLOTBEPALINGEN

Artikel 13

Intrekking

De Beschikkingen 2002/300/EG en 2002/308/EG worden ingetrokken met ingang van 1 augustus 2009.

Artikel 14

Toepassing

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 november 2008.

Artikel 15

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
BIJLAGE I

▼M2DEEL A

Lidstaten, gebieden en compartimenten waarvoor goedgekeurde bewakingsprogramma’s gelden

Ziekte

Lidstaat

ISO-code

Geografische begrenzing van het gebied waarvoor een bewakingsprogramma geldt

(lidstaat, gebieden of compartimenten)

Virale hemorragische septikemie (VHS)

Infectieuze hematopoëtische necrose (IHN)

Koiherpesvirus (KHV)

►M4 Ierland

►M4 IE

►M4 Het gehele grondgebied

Hongarije

HU

Het gehele grondgebied

Infectieuze zalmanemie (ISA)

Besmetting met Marteilia refringens

Besmetting met Bonamia ostreae

White spot disease

▼M3DEEL B

Lidstaten, gebieden en compartimenten waarvoor goedgekeurde uitroeiingsprogramma’s gelden

Ziekte

Lidstaat

ISO-code

Geografische begrenzing van het gebied waarvoor een uitroeiingsprogramma geldt (lidstaat, gebieden of compartimenten)

Virale hemorragische septikemie (VHS)

►M4 Denemarken

►M4 DK

►M4 De volgende stroomgebieden: Tim Å, Hover Å, Heager Å, Velling Å, Skjern Å, Hemmet Mølle Bæk, Lydum Å, Kongeå, Kolding Å, Vejle Å en Holmsland Klit.

Finland

FI

De provincie Åland

Infectieuze hematopoëtische necrose (IHN)

Koiherpesvirus (KHV)

Duitsland

DE

De deelstaat Saksen

Besmetting met Marteilia refringens

Besmetting met Bonamia ostreae

White spot disease

▼M2DEEL C

Ziektevrij verklaarde lidstaten, gebieden en compartimenten

Ziekte

Lidstaat

ISO-code

Geografische begrenzing van het ziektevrije gebied

(lidstaat, gebieden of compartimenten)

Virale hemorragische septikemie (VHS)

►M4 Denemarken

►M4 DK

►M4 Het gehele continentale grondgebied

Ierland

IE

Het gehele grondgebied

Cyprus

CY

Alle continentale gebieden op Cypriotisch grondgebied

▼M3

Finland

FI

Alle continentale en kustgebieden op Fins grondgebied, met uitzondering van de provincie Åland

▼M2

Zweden

SE

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk

UK

Alle continentale en kustgebieden in Groot-Brittannië, Noord-Ierland, Guernsey, het eiland Man en Jersey

Infectieuze hematopoëtische necrose (IHN)

Denemarken

DK

Het gehele grondgebied

Ierland

IE

Het gehele grondgebied

Cyprus

CY

Alle continentale gebieden op Cypriotisch grondgebied

Finland

FI

Het gehele grondgebied

Zweden

SE

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk

UK

Alle continentale en kustgebieden in Groot-Brittannië, Noord-Ierland, Guernsey, het eiland Man en Jersey

▼M5

Koiherpesvirus (KHV)

Kroatië

HR

Het gehele grondgebied

Ierland

IE

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk

UK

Het grondgebied van Noord-Ierland

▼M2

Infectieuze zalmanemie (ISA)

België

BE

Het gehele grondgebied

Bulgarije

BG

Het gehele grondgebied

Tsjechië

CZ

Het gehele grondgebied

Denemarken

DK

Het gehele grondgebied

Duitsland

DE

Het gehele grondgebied

Estland

EE

Het gehele grondgebied

Ierland

IE

Het gehele grondgebied

Griekenland

EL

Het gehele grondgebied

Spanje

ES

Het gehele grondgebied

Frankrijk

FR

Het gehele grondgebied

Italië

IT

Het gehele grondgebied

Cyprus

CY

Het gehele grondgebied

Letland

LV

Het gehele grondgebied

Litouwen

LT

Het gehele grondgebied

Luxemburg

LU

Het gehele grondgebied

Hongarije

HU

Het gehele grondgebied

Malta

MT

Het gehele grondgebied

Nederland

NL

Het gehele grondgebied

Oostenrijk

AT

Het gehele grondgebied

Polen

PL

Het gehele grondgebied

Portugal

PT

Het gehele grondgebied

Roemenië

RO

Het gehele grondgebied

Slovenië

SI

Het gehele grondgebied

Slowakije

SK

Het gehele grondgebied

Finland

FI

Het gehele grondgebied

Zweden

SE

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk

UK

Alle continentale en kustgebieden in Groot-Brittannië, Noord-Ierland, Guernsey, het eiland Man en Jersey►M3 , met uitzondering van de zuidwestelijke Shetlandeilanden

Besmetting met Marteilia refringens

Ierland

IE

Het gehele grondgebied

Verenigd Koninkrijk

UK

De gehele kustlijn van Groot-Brittannië

De gehele kustlijn van Noord-Ierland

De gehele kustlijn van Guernsey en Herm

Het kustgebied van de Staten van Jersey: het gebied bestaat uit het gebied dat bij eb droogvalt en het kustgebied tussen de gemiddelde hoogwaterlijn op het eiland Jersey en een denkbeeldige lijn op drie zeemijl van de gemiddelde laagwaterlijn van het eiland Jersey. Het gebied ligt in de Normandisch-Bretonse golf, in het zuidelijke deel van het Kanaal.

De gehele kustlijn van het eiland Man

Besmetting met Bonamia ostreae

Ierland

IE

De gehele kustlijn van Ierland, met uitzondering van:

1. Cork Harbour;

2. Galway Bay;

3. Ballinakill Harbour;

4. Clew Bay;

5. Achill Sound;

6. Loughmore, Blacksod Bay;

7. Lough Foyle;

8. Lough Swilly

Verenigd Koninkrijk

UK

De gehele kustlijn van Groot-Brittannië, met uitzondering van:

1. de zuidkust van Cornwall van de Lizard tot Start Point;

2. de kust van Dorset, Hampshire en Sussex van Portland Bill tot Selsey Bill;

3. het gebied langs de kust van North Kent en Essex van North Foreland tot Felixstowe;

4. het gebied langs de kust in Zuidwest-Wales van Wooltack Point tot St Govan’s Head, met inbegrip van Milford Haven en de getijdenwateren van de East en West Cleddau;

5. het gebied van de wateren van Loch Sunart ten oosten van een denkbeeldige lijn die in zuidzuidoostelijke richting loopt van de noordelijke punt van Maclean’s Nose tot Auliston Point;

6. het gebied van West Loch Tarbert ten noordoosten van een denkbeeldige lijn die in oostzuidoostelijke richting loopt van Ardpatrick Point, NR 734 578 , tot North Dunskeig Bay, NR 752 568

De gehele kustlijn van Noord-Ierland, met uitzondering van:

1. Lough Foyle;

2. Strangford Lough

De gehele kustlijn van Guernsey, Herm en het eiland Man

Het kustgebied van de Staten van Jersey: het gebied bestaat uit het gebied dat bij eb droogvalt en het kustgebied tussen de gemiddelde hoogwaterlijn op het eiland Jersey en een denkbeeldige lijn op drie zeemijl van de gemiddelde laagwaterlijn van het eiland Jersey. Het gebied ligt in de Normandisch-Bretonse golf, in het zuidelijke deel van het Kanaal.

White spot disease

▼B
BIJLAGE II

Model voor de indiening van bewakingsprogramma’s ter goedkeuring en voor verklaringen betreffende bewakingsprogramma’s

image

image

image

image
BIJLAGE III

DEEL A

Model voor informatie over de epizoötiologische situatie/ontwikkeling van de ziekte in de laatste vier jaar die moet worden verstrekt bij de indiening van bewakingsprogramma’s ter goedkeuring (één tabel per uitvoeringsjaar)1. Gegevens over het testen van dieren

Kwekerij of kweekgebied van weekdieren ()

Aantal bemonsteringen

Aantal klinische inspecties

Watertemperatuur bij bemonstering/inspectie

Soorten bij bemonstering

Bemonsterde soorten

Aantal bemonsterde dieren (totaal en per soort)

Aantal tests

Positieve resultaten van laboratoriumonderzoek

Positieve resultaten van klinische inspecties

Totaal

Totaal

(1)Lidstaat, gebied of compartiment als gedefinieerd in bijlage II, punt 6.

(2)Als het aantal kwekerijen/kweekgebieden van weekdieren beperkt is of er in de gehele lidstaat, het gehele gebied of het gehele compartiment of delen ervan waarop het ingediende programma betrekking heeft, geen kwekerijen/kweekgebieden van weekdieren aanwezig zijn en de bemonstering daarom bij in het wild levende populaties wordt verricht, moet de geografische ligging van de bemonsteringsplaats worden aangegeven.2. Gegevens over het testen van kwekerijen of kweekgebieden

Lidstaat, gebied of compartiment ()

Totaal aantal kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren ()

Totaal aantal kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren waarop het programma van toepassing is

Totaal aantal gecontroleerde kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren ()

Aantal positieve kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren ()

Aantal nieuwe positieve kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren ()

Aantal geruimde kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren

Percentage geruimde positieve kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren

Verwijderde en vernietigde dieren ()

Streefcijferindicatoren

Percentage dekking kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren

Percentage positieve kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren

Prevalentie bij kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren in de periode in kwestie

Percentage nieuwe positieve kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren

Incidentie bij kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

Totaal

(1)Lidstaat, gebied of compartiment als gedefinieerd in bijlage II, punt 6.

(2)Totaal aantal kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren in de lidstaat, het gebied of het compartiment als gedefinieerd in bijlage II, punt 6.

(3)Met controleren wordt bedoeld het testen (in het kader van het programma) van een kwekerij/kweekgebied van weekdieren op de desbetreffende ziekte, om de gezondheidsstatus van de kwekerij/het kweekgebied van weekdieren te verhogen. In deze kolom mag een kwekerij/kweekgebied van weekdieren slechts eenmaal worden meegeteld, ook al is zij/het meer dan eens gecontroleerd.

(4)Kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren waarbij ten minste één dier positief heeft gereageerd in de periode in kwestie, ongeacht het aantal keer dat de kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren zijn gecontroleerd.

(5)Kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren waar de gezondheidsstatus voor de afgelopen rapporteringsperiode categorie I, categorie II, categorie III of categorie IV was overeenkomstig bijlage III, deel A, bij Richtlijn 2006/88/EG, maar waar tijdens deze referentieperiode ten minste één dier positief op de ziekte in kwestie heeft gereageerd.

(6)Dieren × 1 000 of totaal gewicht van de verwijderde en vernietigde dieren.

DEEL B

Model voor informatie over streefcijfers die moet worden verstrekt bij de indiening van bewakingsprogramma’s ter goedkeuring (één tabel per uitvoeringsjaar)1. Streefcijfers voor het testen van dieren

Kwekerij of kweekgebied van weekdieren ()

Aantal bemonsteringen

Aantal klinische inspecties

Watertemperatuur bij bemonstering/inspectie

Soorten bij bemonstering

Bemonsterde soorten

Aantal bemonsterde dieren (totaal en per soort)

Aantal tests

Totaal

(1)Lidstaat, gebied of compartiment als gedefinieerd in bijlage II, punt 6.

(2)Als het aantal kwekerijen/kweekgebieden van weekdieren beperkt is of er in de gehele lidstaat, het gehele gebied of het gehele compartiment of delen ervan waarop het ingediende programma betrekking heeft, geen kwekerijen/kweekgebieden van weekdieren aanwezig zijn en de bemonstering daarom bij in het wild levende populaties wordt verricht, moet de geografische ligging van de bemonsteringsplaats worden aangegeven.2. Streefcijfers voor het testen van kwekerijen of kweekgebieden

Lidstaat, gebied of compartiment ()

Totaal aantal kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren ()

Totaal aantal kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren waarop het programma van toepassing is

Verwacht aantal te controleren kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren ()

Verwacht aantal positieve kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren ()

Verwacht aantal nieuwe positieve kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren ()

Verwacht aantal te ruimen kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren

Verwacht percentage te ruimen positieve kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren

Streefcijferindicatoren

Verwacht percentage dekking kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren

Percentage positieve kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren

Verwachte prevalentie bij kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren in de periode in kwestie

Percentage nieuwe positieve kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren

Verwachte incidentie bij kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9 = (4/3) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/4) × 100

Totaal

(1)Lidstaat, gebied of compartiment als gedefinieerd in bijlage II, punt 6.

(2)Totaal aantal kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren in de lidstaat, het gebied of het compartiment als gedefinieerd in bijlage II, punt 6.

(3)Met controleren wordt bedoeld het testen (in het kader van het programma) van een kwekerij/kweekgebied van weekdieren op de desbetreffende ziekte, om de gezondheidsstatus van de kwekerij/het kweekgebied van weekdieren te verhogen. In deze kolom mag een kwekerij/kweekgebied van weekdieren slechts eenmaal worden meegeteld, ook al is zij/het meer dan eens gecontroleerd.

(4)Kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren waarbij ten minste één dier positief heeft gereageerd in de periode in kwestie, ongeacht het aantal keer dat de kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren zijn gecontroleerd.

(5)Kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren waar de gezondheidsstatus voor de afgelopen rapporteringsperiode categorie I, categorie II, categorie III of categorie IV was overeenkomstig bijlage III, deel A, bij Richtlijn 2006/88/EG, maar waar tijdens deze referentieperiode ten minste één dier positief op de ziekte in kwestie heeft gereageerd.
BIJLAGE IV

Model voor de indiening van aanvragen ter verkrijging van de ziektevrije status en verklaringen betreffende die status

image

image

image

image
BIJLAGE V

Model voor informatie die moet worden verstrekt bij de indiening van aanvragen ter verkrijging van de ziektevrije status en verklaringen betreffende die status (één tabel per uitvoeringsjaar)1. Gegevens over het testen van dieren

Kwekerij of kweekgebied van weekdieren ()

Aantal bemonsteringen

Aantal klinische inspecties

Watertemperatuur bij bemonstering/inspectie

Soorten bij bemonstering

Bemonsterde soorten

Aantal bemonsterde dieren (totaal en per soort)

Aantal tests

Positieve resultaten van laboratoriumonderzoek

Positieve resultaten van klinische inspecties

Totaal

Totaal

(1)Lidstaat, gebied of compartiment als gedefinieerd in bijlage IV, punt 7.

(2)Als het aantal kwekerijen/kweekgebieden van weekdieren beperkt is of er in de gehele lidstaat, het gehele gebied of het gehele compartiment of delen ervan waarop de ingediende aanvraag of verklaring betrekking heeft, geen kwekerijen/kweekgebieden van weekdieren aanwezig zijn en de bemonstering daarom bij in het wild levende populaties wordt verricht, moet de geografische ligging van de bemonsteringsplaats worden aangegeven.2. Gegevens over het testen van kwekerijen of kweekgebieden

Lidstaat, gebied of compartiment ()

Totaal aantal kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren ()

Totaal aantal kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren waarop het programma van toepassing is

Totaal aantal gecontroleerde kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren ()

Aantal positieve kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren ()

Aantal nieuwe positieve kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren ()

Aantal geruimde kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren

Percentage geruimde positieve kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren

Verwijderde en vernietigde dieren ()

Streefcijferindicatoren

Percentage dekking kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren

Percentage positieve kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren

Prevalentie bij kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren in de periode in kwestie

Percentage nieuwe positieve kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren

Incidentie bij kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

Totaal

(1)Lidstaat, gebied of compartiment als gedefinieerd in bijlage IV, punt 7.

(2)Totaal aantal kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren in de lidstaat, het gebied of het compartiment als gedefinieerd in bijlage IV, punt 7.

(3)Met controleren wordt bedoeld het testen van een kwekerij/kweekgebied van weekdieren in het kader van het programma ter verkrijging van de ziektevrije status voor de desbetreffende ziekte om de gezondheidsstatus van de kwekerij/het kweekgebied van weekdieren te verhogen. In deze kolom mag een kwekerij/kweekgebied van weekdieren slechts eenmaal worden meegeteld, ook al is zij/het meer dan eens gecontroleerd.

(4)Kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren waarbij ten minste één dier positief heeft gereageerd in de periode in kwestie, ongeacht het aantal keer dat de kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren zijn gecontroleerd.

(5)Kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren waar de gezondheidsstatus voor de afgelopen rapporteringsperiode categorie I, categorie II, categorie III of categorie IV was overeenkomstig bijlage III, deel A, bij Richtlijn 2006/88/EG, maar waar tijdens deze referentieperiode ten minste één dier positief op de ziekte in kwestie heeft gereageerd.

(6)Dieren × 1 000 of totaal gewicht van de verwijderde en vernietigde dieren.
BIJLAGE VI

MODEL VOOR EEN VERSLAG1. Verslag betreffende het testen van dieren

Kwekerij of kweekgebied van weekdieren ()

Aantal bemonsteringen

Aantal klinische inspecties

Watertemperatuur bij bemonstering/inspectie

Soorten bij bemonstering

Bemonsterde soorten

Aantal bemonsterde dieren (totaal en per soort)

Aantal tests

Positieve resultaten van laboratoriumonderzoek

Positieve resultaten van klinische inspecties

Totaal

Totaal

(1)Lidstaat, gebied of compartiment als gedefinieerd in bijlage II, punt 6.

(2)Als het aantal kwekerijen/kweekgebieden beperkt is of er in de gehele lidstaat, het gehele gebied of het gehele compartiment of delen ervan waarop de aanvraag betrekking heeft, geen kwekerijen/kweekgebieden aanwezig zijn en de bemonstering daarom bij in het wild levende populaties wordt verricht, moet de geografische ligging van de bemonsteringsplaats worden aangegeven.2. Verslag over het testen van kwekerijen of kweekgebieden

Lidstaat, gebied of compartiment ()

Totaal aantal kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren ()

Totaal aantal kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren waarop het programma van toepassing is

Totaal aantal gecontroleerde kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren ()

Aantal positieve kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren ()

Aantal nieuwe positieve kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren ()

Aantal geruimde kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren

Percentage geruimde positieve kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren

Verwijderde en vernietigde dieren ()

Streefcijferindicatoren

Percentage dekking kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren

Percentage positieve kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren

Prevalentie bij kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren in de periode in kwestie

Percentage nieuwe positieve kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren

Incidentie bij kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

Totaal

(1)Lidstaat, gebied of compartiment als gedefinieerd in bijlage II, punt 6.

(2)Totaal aantal kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren in de lidstaat, het gebied of het compartiment als gedefinieerd in bijlage II, punt 6.

(3)Met controleren wordt bedoeld het testen (in het kader van het programma) van een kwekerij/kweekgebied van weekdieren op de desbetreffende ziekte, om de gezondheidsstatus van de kwekerij/het kweekgebied van weekdieren te verhogen. In deze kolom mag een kwekerij/kweekgebied van weekdieren slechts eenmaal worden meegeteld, ook al is zij/het meer dan eens gecontroleerd.

(4)Kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren waarbij ten minste één dier positief heeft gereageerd in de periode in kwestie, ongeacht het aantal keer dat de kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren zijn gecontroleerd.

(5)Kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren waar de gezondheidsstatus voor de afgelopen rapporteringsperiode categorie I, categorie II, categorie III of categorie IV was overeenkomstig bijlage III, deel A, bij Richtlijn 2006/88/EG, maar waar tijdens deze referentieperiode ten minste één dier positief op de ziekte in kwestie heeft gereageerd.

(6)Dieren × 1 000 of totaal gewicht van de verwijderde en vernietigde dieren.(1) PB L 328 van 24.11.2006, blz. 14.

(2) PB L 46 van 19.2.1991, blz. 1.

(3) PB L 159 van 18.6.2008, blz. 1.

(4) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19.

(5) PB L 106 van 23.4.2002, blz. 28.

(6) PB L 103 van 19.4.2002, blz. 24.

(7) PB L 220 van 3.9.2003, blz. 8.

(8) PB L 288 van 9.11.1994, blz. 47.