Home

Verordening van de Commissie (EG) n r. 275/2009 van 2 april 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 872/2004 van de Raad inzake verdere restrictieve maatregelen ten aanzien van Liberia

Verordening van de Commissie (EG) n r. 275/2009 van 2 april 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 872/2004 van de Raad inzake verdere restrictieve maatregelen ten aanzien van Liberia

2009R0275 — NL — 03.04.2009 — 000.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING VAN DE COMMISSIE (EG) Nr. 275/2009

van 2 april 2009

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 872/2004 van de Raad inzake verdere restrictieve maatregelen ten aanzien van Liberia

(PB L 091, 3.4.2009, p.18)


Gerectificeerd bij:
▼B

VERORDENING VAN DE COMMISSIE (EG) Nr. 275/2009

van 2 april 2009

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 872/2004 van de Raad inzake verdere restrictieve maatregelen ten aanzien van LiberiaDE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 872/2004 van de Raad inzake verdere restrictieve maatregelen ten aanzien van Liberia (1), en met name op artikel 11, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 872/2004 bevat een lijst van natuurlijke en rechtspersonen, lichamen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen overeenkomstig die verordening bevroren dienen te worden.

(2)

Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 4, 15, 18 december 2008 en op 3 februari 2009 besloten tot wijziging van de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen bevroren dienen te worden. Bijlage I dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(3)

Teneinde de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient de verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 872/2004 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 872/2004 wordt als volgt gewijzigd:

(1)De volgende natuurlijke personen worden geschrapt:

„a)

Jenkins Dunbar. Geboortedatum: a) 10.1.1947, b) 10.6.1947. Overige informatie: voormalige minister van Ruimtelijke Ordening, Mijnen en Energie.

b)

Gus Kouwenhoven (ook bekend als a) Kouvenhoven, b) Kouenhoven, c) Kouenhaven). Geboortedatum: 15.9.1942. Overige informatie: eigenaar van Hotel Africa. Voorzitter van de Oriental Timber Company.”

(2)De vermelding „Ali Kleilat (ook bekend als a) Ali Qoleilat, b) Ali Koleilat Delbi). Geboortedatum: 10.7.1970. Geboorteplaats: Beiroet. Nationaliteit: Libanees. Paspoortnummer: 0508734. Nationaal registernummer: 2016, Mazraa. Overige informatie: Zakenman, betrokken bij wapenleveringen aan Charles Taylor in 2003. Onderhoudt nog steeds relaties met de voormalige Liberiaanse president Charles Taylor.” wordt vervangen door:

„Ali Kleilat (ook bekend als a) Ali Qoleilat, b) Ali Koleilat Delbi, c) ►C1 Ali Ramadhan Kleilat Al-Delbi, d) Ali Ramadan Kleilat Al-Dilby, e) Ali Ramadan Kleilat, f) Ali Ramadan Kleilat Sari). Geboortedatum: 10.7.1970 (de geboortedatum aangegeven op sommige paspoorten is 1963). Geboorteplaats: Beiroet, Libanon. Nationaliteit: Libanees. Paspoortnummers: a) 0508734, b) 1432126 (Libanon), c) regulier-RL0160888 (Libanon), d) D00290903 (Liberia), e) Z01037744 (Nederland), f) regulier-B0744958 (Venezuela). Nationaal registernummer: 2016, Mazraa. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, onder b): 23.6.2004.”

(3)De vermelding „Mohamed Ahmad Salame (ook bekend als a) Mohamed Ahmad Salami, b) Ameri Al Jawad, c) Jawad Al Ameri, d) Moustapha Salami, e) Moustapha A Salami). Geboortedatum: a) 22.9.1961, b) 18.10.1963. Geboorteplaats: Abengourou, Ivoorkust. Nationaliteit: Libanees. Paspoorten: a) normaal Libanees paspoort: 1622263 (geldig van 24.4.2001 tot 23.4.2006), b) Togolees diplomatiek paspoort: 004296/00409/00 (geldig van 21.8.2002 tot 23.8.2007), c) Liberiaans diplomatiek paspoort: 000275 (geldig van 11.1.1998 tot 10.1.2000), d) Liberiaans diplomatiek paspoort: 002414 (geldig van 20.6.2001 tot 19.6.2003, naam: Ameri Al Jawad, geboortedatum: 18.10.1963, geboorteplaats: Ganta, Nimba County), e) Ivoriaans paspoort, f) Liberiaans diplomatiek paspoort: D/001217. Overige informatie: Eigenaar van Mohamed and Company Logging Company” wordt vervangen door:

„Mohamed Ahmad Salame (ook bekend als a) Mohamed Ahmad Salami, b) Ameri Al Jawad, c) Jawad Al Ameri, d) Moustapha Salami, e) Moustapha A Salami). Geboortedatum: a) 22.9.1961, b) 18.10.1963. Geboorteplaats: Abengourou, Ivoorkust. Nationaliteit: Libanees. Paspoortnummers: a) 1622263 (normaal Libanees paspoort, geldig van 24.4.2001 tot 23.4.2006), b) 004296/00409/00 (Togolees diplomatiek paspoort, geldig van 21.8.2002 tot 23.8.2007), c) 000275 (Liberiaans diplomatiek paspoort, geldig van 11.1.1998 tot 10.1.2000), d) 002414 (Liberiaans diplomatiek paspoort, geldig van 20.6.2001 tot 19.6.2003, naam: Ameri Al Jawad, geboortedatum: 18.10.1963, geboorteplaats: Ganta, Nimba County), e) D/001217 (Liberiaans diplomatiek paspoort), f) diplomatiek-2781 (Liberiaans diplomatiek paspoort). Overige informatie: a) Ivoriaans paspoort; geen verdere gegevens beschikbaar, b) Eigenaar van Mohamed and Company Logging Company. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, onder b): 23.6.2004.”

(4)De vermelding „Edwin M., Snowe jr. Nationaliteit: Liberiaans. Paspoortnummer: a) OR/0056672-01, b) D/005072. Overige informatie: directeur van Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC)” wordt vervangen door:

„Edwin M., Snowe jr. Nationaliteit: Liberiaans. Paspoortnummer: a) OR/0056672-01, b) D/005072, c) D-00172 (ECOWAS-DPL paspoort, geldig van 7.8.2008 tot 6.7.2010). Overige informatie: directeur van Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 6, onder b): 10.9.2004.”(1) PB L 162 van 30.4.2004, blz. 32.