Home

Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende statistieken over pesticiden (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende statistieken over pesticiden (Voor de EER relevante tekst)

02009R1185 — NL — 09.03.2017 — 002.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EG) NR. 1185/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 25 november 2009

betreffende statistieken over pesticiden

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 324 van 10.12.2009, blz. 1)

Gewijzigd bij:
▼B

VERORDENING (EG) NR. 1185/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 25 november 2009

betreffende statistieken over pesticiden

(Voor de EER relevante tekst)Artikel 1

Onderwerp, toepassingsgebied en doelstellingen

1. Deze verordening stelt een gemeenschappelijk kader vast voor de systematische productie van communautaire statistieken over het op de markt brengen en het gebruik van pesticiden die gewasbeschermingsmiddelen zijn, zoals bepaald in artikel 2, letter a), onder i).

2. De statistieken betreffen:

—de jaarlijkse hoeveelheid pesticiden die op de markt zijn gebracht overeenkomstig bijlage I;

—de jaarlijks gebruikte hoeveelheden pesticiden overeenkomstig bijlage II.

3. Samen met andere relevante gegevens dienen de statistieken de doelstellingen van de artikelen 4 en 15 van Richtlijn 2009/128/EG.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)„pesticiden”:

i)gewasbeschermingsmiddelen zoals omschreven in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1107/2009;

ii)biociden zoals omschreven in artikel 2, lid 1, van Richtlijn 98/8/EG;

b)„stoffen”: stoffen zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 2, van Verordening (EG) nr. 1107/2009, met inbegrip van werkzame stoffen, beschermstoffen en synergistische middelen;

c)„werkzame stoffen”: werkzame stoffen zoals bedoeld in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1107/2009

d)„beschermstoffen”: beschermstoffen zoals bedoeld in artikel 2, lid 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 1107/2009;

e)„synergisten”: synergistische middelen zoals bedoeld in artikel 2, lid 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 1107/2009;

f)„op de markt brengen”: op de markt brengen zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 9, van Verordening (EG) nr. 1107/2009;

g)„houder van een toelating”: houder van een toelating zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 24, van Verordening (EG) nr. 1107/2009;

h)„gebruik in de landbouw”: elk type toepassing van een gewasbeschermingsmiddel, direct of indirect verband houdend met de productie van plantaardige producten in het kader van de economische activiteit van een landbouwbedrijf;

i)„professionele gebruiker”: professionele gebruiker zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 1, van Richtlijn 2009/128/EG;

j)„landbouwbedrijf”: landbouwbedrijf zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1166/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende enquêtes naar de structuur van de landbouwbedrijven en de enquête naar de productiemethoden in de landbouw (1).

Artikel 3

Verzameling, indiening en verwerking van gegevens

1. De lidstaten verzamelen jaarlijks de noodzakelijke gegevens voor de specificatie van de in bijlage I opgenomen kenmerken, en om de vijf jaar de noodzakelijke gegevens voor de specificatie van de in bijlage II opgenomen kenmerken, door middel van:

—enquêtes;

—informatie met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van pesticiden, waarbij met name rekening wordt gehouden met de verplichtingen overeenkomstig artikel 67 van Verordening (EG) nr. 1107/2009;

—administratieve bronnen; of

—een combinatie van deze middelen, met inbegrip van statistische schattingsprocedures op basis van deskundigenbeoordelingen of modellen.

2. De lidstaten dienen de statistische resultaten, met inbegrip van vertrouwelijke gegevens, in bij de Commissie (Eurostat) in overeenstemming met de tijdschema’s en de frequentie die in de bijlagen I en II zijn vastgesteld. De gegevens worden gepresenteerd in overeenstemming met de in bijlage III voorgeschreven indeling.

3. De lidstaten verstrekken de gegevens in elektronische vorm en in een geschikt, volgens de in artikel 6, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure, door de Commissie (Eurostat) vast te stellen technisch formaat.

4. Om redenen van vertrouwelijkheid, aggregeert de Commissie (Eurostat) de gegevens vóór publicatie volgens de chemische klassen of de categorieën van producten vermeld in bijlage III, met inachtneming van de bescherming van vertrouwelijke gegevens in de afzonderlijke lidstaten. Conform artikel 20 van Verordening (EG) nr. 223/2009 worden de vertrouwelijke gegevens door de nationale instanties en de Commissie (Eurostat) uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt.

Artikel 4

Kwaliteitsbeoordeling

1. Voor de toepassing van deze verordening gelden de kwaliteitscriteria die zijn bepaald in artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 223/2009.

2. De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) verslagen over de kwaliteit van de toegezonden gegevens als bepaald in de bijlagen I en II. De Commissie (Eurostat) beoordeelt de kwaliteit van de toegezonden gegevens.

Artikel 5

Uitvoeringsmaatregelen

1. Het geschikte technische formaat voor de toezending van gegevens wordt vastgesteld volgens de in artikel 6, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure.

De Commissie kan indien nodig de eisen wijzigen betreffende de verstrekking van de kwaliteitsverslagen zoals beschreven in sectie 6 van bijlagen I en II. Deze maatregelen, die beogen niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 6, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

2. De Commissie stelt de definitie van „behandeld areaal” als bedoeld in sectie 2 van bijlage II vast. Deze maatregel, die beoogt niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen door haar aan te vullen, wordt vastgesteld volgens de in artikel 6, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

3. De Commissie past regelmatig en minstens om de vijf jaar de lijst aan van op te nemen stoffen en hun indeling in categorieën van producten en chemische klassen zoals aangegeven in bijlage III. Deze maatregelen, die beogen niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 6, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

Artikel 6

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 7 van Verordening (EG) nr. 223/2009 opgerichte Comité voor het Europees statistisch systeem.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

Artikel 7

Verslag

De Commissie brengt om de vijf jaar verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van deze verordening. In dit verslag wordt in het bijzonder de kwaliteit van de toegezonden gegevens als bedoeld in artikel 4, beoordeeld, alsook de methoden voor het verzamelen van gegevens, de last voor het bedrijfsleven, landbouwbedrijven en nationale overheden en het nut van deze statistieken in de context van de thematische strategie voor een duurzaam gebruik van pesticiden, met name met betrekking tot de in artikel 1 genoemde doelstellingen. Het bevat in voorkomend geval voorstellen die bedoeld zijn om de kwaliteit van de gegevens en methoden voor het verzamelen van gegevens verder te verbeteren met het oog op een betere dekking en betere vergelijkbaarheid van de gegevens, en een vermindering van de last voor het bedrijfsleven, landbouwbedrijven en nationale overheden.

Het eerste verslag wordt uiterlijk 31 december 2016 uitgebracht.

Artikel 8

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

STATISTIEKEN OVER HET OP DE MARKT BRENGEN VAN PESTICIDEN

Sectie 1

Dekking

De statistieken hebben betrekking op de in bijlage III opgenomen stoffen in de op de markt gebrachte pesticiden. Speciale aandacht wordt besteed aan het vermijden van dubbeltellingen bij herverpakking van het product of bij overdracht van een toelating tussen houders van een toelating.

Sectie 2

Variabelen

De hoeveelheid van elke in bijlage III opgenomen stof in de op de markt gebrachte pesticiden wordt in elke lidstaat vastgesteld.

Sectie 3

Meeteenheid

De hoeveelheden stoffen worden uitgedrukt in kilogram.

Sectie 4

Referentieperiode

De referentieperiode is het kalenderjaar.

Sectie 5

Eerste referentieperiode, frequentie en indiening van de resultaten

1.De eerste referentieperiode is het tweede kalenderjaar na 30 december 2009.

2.De lidstaten verstrekken gegevens voor elk kalenderjaar volgend op de eerste referentieperiode. Zij publiceren deze gegevens, met name op internet, overeenkomstig de verplichtingen betreffende de bescherming van statistische geheimhouding zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 223/2009, ten einde de informatieverstrekking aan het publiek te waarborgen.

3.De gegevens worden binnen twaalf maanden na het eind van het referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend.

Sectie 6

Kwaliteitsverslag

De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) een kwaliteitsverslag, als bedoeld in artikel 4, met de volgende gegevens:

—de gebruikte gegevensverzamelingsmethode;

—relevante kwaliteitsaspecten, afhankelijk van de gebruikte gegevensverzamelingsmethode;

—een beschrijving van de schattingen, aggregaties en gebruikte uitsluitingsmethoden.

Dit verslag wordt binnen 15 maanden na het eind van het referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend.
BIJLAGE II

STATISTIEKEN OVER HET AGRARISCH GEBRUIK VAN PESTICIDEN

Sectie 1

Dekking

1.De statistieken hebben betrekking op de in bijlage III opgenomen stoffen in pesticiden die voor elk gekozen gewas in elke lidstaat worden gebruikt.

2.Elke lidstaat stelt de selectie vast van de gewassen waarvoor in de in sectie 5 genoemde periode van vijf jaar gegevens verzameld moeten worden. De selectie moet representatief zijn voor de gewassen die in de lidstaat verbouwd worden en voor de gebruikte stoffen.

Bij de selectie van gewassen wordt rekening gehouden met de gewassen die het meest relevant zijn voor de nationale actieplannen als bedoeld in artikel 4 van Richtlijn 2009/128/EG.

Sectie 2

Variabelen

Voor elk geselecteerd gewas worden de volgende variabelen verzameld:

a)de hoeveelheid van elke in bijlage III vermelde stof in pesticiden die voor dit gewas worden gebruikt, en

b)het areaal dat met elke stof behandeld is.

Sectie 3

Meeteenheid

1.De hoeveelheid gebruikte stoffen wordt uitgedrukt in kilogram.

2.Het behandelde areaal wordt uitgedrukt in hectare.

Sectie 4

Referentieperiode

1.De referentieperiode is in principe een maximumperiode van twaalf maanden die alle gewasbeschermingsbehandelingen beslaat die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het gewas horen.

2.Als referentieperiode wordt genomen het jaar waarin met het oogsten is begonnen.

Sectie 5

Eerste referentieperiode, frequentie en indiening van de resultaten

1.Voor elke periode van vijf jaar verzamelen de lidstaten statistieken over het gebruik van pesticiden voor elk gekozen gewas binnen een referentieperiode zoals gedefinieerd in sectie 4.

2.De lidstaten kunnen de referentieperiode op elk moment van de periode van vijf jaar kiezen. De keuze kan voor elk gekozen gewas verschillend zijn.

3.De eerste periode van vijf jaar begint in het eerste kalenderjaar na 30 december 2009.

4.De lidstaten verstrekken gegevens voor elke periode van vijf jaar.

5.De gegevens worden binnen twaalf maanden na het eind van elke periode van vijf jaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend en gepubliceerd, met name op internet, overeenkomstig de verplichtingen betreffende de bescherming van de statistische geheimhouding zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 223/2009, ten einde de informatieverstrekking aan het publiek te waarborgen.

Sectie 6

Kwaliteitsverslag

Bij de toezending van hun resultaten verstrekken de lidstaten de Commissie (Eurostat) een kwaliteitsverslag, als bedoeld in artikel 4, met de volgende gegevens:

—het model van de bemonsteringsmethode;

—de gebruikte gegevensverzamelingsmethode;

—een raming van het aandeel van de desbetreffende gewassen in de totale hoeveelheid gebruikte pesticiden;

—relevante kwaliteitsaspecten, afhankelijk van de gebruikte gegevensverzamelingsmethode;

—een vergelijking tussen gegevens over de gebruikte pesticiden tijdens de periode van vijf jaar en de op de markt gebrachte pesticiden tijdens de desbetreffende vijf jaar;

—een korte beschrijving van het commerciële, niet-agrarische gebruik van pesticiden die in het kader van door de Commissie (Eurostat) te leiden proefstudies zijn verkregen.

▼M2
BIJLAGE III

GEHARMONISEERDE INDELING VAN DE STOFFENHoofdcategorie

Middelencategorie

Code

Chemische klasse

Stof gangbare naam

Gemeenschappelijke nomenclatuur

CAS (1)

CIPAC (2)

Fungiciden en bactericiden

PES_F

Anorganische fungiciden

F01

F01_01

KOPERVERBINDINGEN

F01_01_01

BORDEAUXSE PAP

8011-63-0

44.604

F01_01_02

KOPERHYDROXIDE

20427-59-2

44.305

F01_01_03

KOPER(I)OXIDE

1319-39-1

44.603

F01_01_04

KOPEROXYCHLORIDE

1332-40-7

44.602

F01_01_05

TRIBASISCH KOPERSULFAAT

1333-22-8

44.606

F01_01_06

ANDERE KOPERZOUTEN

44

F01_02

ANORGANISCHE ZWAVEL

F01_02_01

ZWAVEL

7704-34-9

18

F01_99

ANDERE ANORGANISCHE FUNGICIDEN

F01_99_01

CALIFORNISCHE PAP (CALCIUM(POLY)SULFIDE)

1344-81-6

17

F01_99_03

KALIUMFOSFONATEN (VOORHEEN KALIUMFOSFIET)

13977-65-6

13492-26-7

756

F01_99_06

DINATRIUMFOSFONAAT

808

F01_99_07

KALIUMWATERSTOFCARBONAAT

298-14-6

853

F01_99_99

ANDERE ANORGANISCHE FUNGICIDEN

Fungiciden op basis van carbamaten en dithiocarbamaten

F02

F02_01

FUNGICIDEN OP BASIS VAN CARBANILATEN

F02_01_01

DIETHOFENCARB

87130-20-9

513

F02_02

FUNGICIDEN OP BASIS VAN CARBAMATEN

F02_02_01

BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL

413615-35-7

177406-68-7

744

F02_02_02

IPROVALICARB

140923-17-7

620

F02_02_03

PROPAMOCARB

24579-73-5

399

F02_03

FUNGICIDEN OP BASIS VAN DITHIOCARBAMATEN

F02_03_01

MANCOZEB

8018-01-7

34

F02_03_02

MANEB

12427-38-2

61

F02_03_03

METIRAM

9006-42-2

478

F02_03_04

PROPINEB

12071-83-9

177

F02_03_05

THIRAM

137-26-8

24

F02_03_06

ZIRAM

137-30-4

31

F02_99

ANDERE FUNGICIDEN OP BASIS VAN CARBAMATEN EN DITHIOCARBAMATEN

F02_99_99

ANDERE FUNGICIDEN OP BASIS VAN CARBAMATEN EN DITHIOCARBAMATEN

Fungiciden op basis van benzimidazolen

F03

F03_01

FUNGICIDEN OP BASIS VAN BENZIMIDAZOLEN

F03_01_01

CARBENDAZIM

10605-21-7

263

F03_01_02

FUBERIDAZOOL

3878-19-1

525

F03_01_03

THIABENDAZOOL

148-79-8

323

F03_01_04

THIOFANAAT-METHYL

23564-05-8

262

F03_99

ANDERE FUNGICIDEN OP BASIS VAN BENZIMIDAZOLEN

F03_99_99

ANDERE FUNGICIDEN OP BASIS VAN BENZIMIDAZOLEN

Fungiciden op basis van imidazolen en triazolen

F04

F04_01

FUNGICIDEN OP BASIS VAN CONAZOLEN

F04_01_02

BROMUCONAZOOL

116255-48-2

680

F04_01_03

CYPROCONAZOOL

94361-06-5

600

F04_01_04

DIFENOCONAZOOL

119446-68-3

687

F04_01_05

EPOXICONAZOOL

106325-08-0

609

F04_01_06

ETRIDIAZOOL

2593-15-9

518

F04_01_07

FENBUCONAZOOL

114369-43-6

694

F04_01_08

FLUQUINCONAZOOL

136426-54-5

474

F04_01_10

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

F04_01_11

IMAZALIL

35554-44-0

335

F04_01_12

IPCONAZOOL

125225-28-7

798

F04_01_13

METCONAZOOL

125116-23-6

706

F04_01_14

MYCLOBUTANIL

88671-89-0

442

F04_01_15

PENCONAZOOL

66246-88-6

446

F04_01_16

PROPICONAZOOL

60207-90-1

408

F04_01_17

PROTHIOCONAZOOL

178928-70-6

745

F04_01_18

TEBUCONAZOOL

107534-96-3

494

F04_01_19

TETRACONAZOOL

112281-77-3

726

F04_01_20

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

F04_01_21

TRIFLUMIZOOL

99387-89-0

730

F04_01_22

TRITICONAZOOL

131983-72-7

652

F04_02

FUNGICIDEN OP BASIS VAN IMIDAZOLEN

F04_02_01

CYAZOFAMIDE

120116-88-3

653

F04_02_02

FENAMIDONE

161326-34-7

650

F04_02_03

TRIAZOXIDE

72459-58-6

729

F04_99

ANDERE FUNGICIDEN OP BASIS VAN IMIDAZOLEN EN TRIAZOLEN

F04_99_01

AMETOCTRADIN

865318-97-4

818

F04_99_02

AMISULBROM

348635-87-0

789

F04_99_03

TRICYCLAZOOL

41814-78-2

547

F04_99_99

ANDERE FUNGICIDEN OP BASIS VAN IMIDAZOLEN EN TRIAZOLEN

Fungiciden op basis van morfolinen

F05

F05_01

FUNGICIDEN OP BASIS VAN MORFOLINEN

F05_01_01

DIMETHOMORF

110488-70-5

483

F05_01_02

DODEMORF

1593-77-7

300

F05_01_03

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

F05_99

ANDERE FUNGICIDEN OP BASIS VAN MORFOLINEN

F05_99_99

ANDERE FUNGICIDEN OP BASIS VAN MORFOLINEN

Fungiciden van microbiologische of botanische oorsprong

F06

F06_01

MICROBIOLOGISCHE FUNGICIDEN

F06_01_01

AMPELOMYCES QUISQUALIS STAM AQ10

589

F06_01_02

AUREOBASIDIUM PULLULANS (STAMMEN DSM 14940-1)

809, 810

F06_01_03

BACILLUS SUBTILIS STAM QST 713

661

F06_01_04

CONIOTHYRIUM MINITANS STAM CON/M/91-08

614

F06_01_05

GLIOCLADIUM CATENULATUM STAM J1446

624

F06_01_08

PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS STAM MA342

574

F06_01_09

PSEUDOZYMA FLOCCULOSA

669

F06_01_11

TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI (T-22)

816

F06_01_12

CANDIDA OLEOPHILA STAM O

946

F06_01_14

PHLEBIOPSIS GIGANTEA (DIVERSE STAMMEN)

921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934

F06_01_15

PSEUDOMONAS SP. STAM DSMZ 13134

935

F06_01_16

PYTHIUM OLIGANDRUM (M1)

936

F06_01_17

STREPTOMYCES K61 (VOORHEEN STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS)

937

F06_01_18

TRICHODERMA ASPELLERUM (ICC012) (T25) (TV1) (VOORHEEN T. HARZIANUM)

938, 939, 940

F06_01_19

TRICHODERMA ASPERELLUM (STAM T34)

941

F06_01_20

TRICHODERMA ATROVIRIDE (IMI 206040) (T 11) (VOORHEEN TRICHODERMA HARZIANUM)

942, 943

F06_01_21

TRICHODERMA ATROVIRIDE STAM I-1237

944

F06_01_22

TRICHODERMA GAMSII (VOORHEEN T. VIRIDE) (ICC080)

945

F06_01_23

TRICHODERMA POLYSPORUM (IMI 206039)

946

F06_01_24

VERTICILLIUM ALBO-ATRUM (WCS850) (VOORHEEN VERTICILLIUM DAHLIAE)

948

F06_01_25

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS MBI 600

F06_01_26

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS STAM FZB24

F06_01_27

SACCHAROMYCES CEREVISIAE STAM LAS02

F06_01_28

TRICHODERMA ATROVIRIDE STAM SC1

F06_01_29

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS SUBSP. PLANTARUM D747

F06_01_30

BACILLUS PUMILUS QST 2808

F06_02

BOTANISCHE FUNGICIDEN

F06_02_01

EUGENOL

97-53-0

F06_02_02

GERANIOL

106-24-1

F06_02_03

THYMOL

89-83-8

900

F06_02_04

THEEBOOMEXTRACT

68647-73-4

914

F06_02_05

LAMINARIN

9008-22-4

671

F06_02_06

FEN 560

858

F06_02_07

EXTRACT VAN REYNOUTRIA SACHALINENSIS

F06_99

ANDERE INSECTICIDEN VAN MICROBIOLOGISCHE OF BOTANISCHE OORSPRONG

F06_99_01

CEREVISAAN

980

Bactericiden

F07

F07_01

ANORGANISCHE BACTERICIDEN

F07_01_01

NATRIUMHYPOCHLORIET

7681-52-9

848

F07_01_02

ALUMINIUMSULFAAT

10043-01-3

849

F07_99

ANDERE BACTERICIDEN

Andere fungiciden en bactericiden

F99

F99_01

FUNGICIDEN OP BASIS VAN ALIFATISCHE STIKSTOFVERBINDINGEN

F99_01_01

CYMOXANIL

57966-95-7

419

F99_01_02

DODINE

2439-10-3

101

F99_02

FUNGICIDEN OP BASIS VAN AMIDEN

F99_02_01

CYFLUFENAMIDE

180409-60-3

759

F99_02_02

FLUOPICOLIDE

239110-15-7

787

F99_02_03

PROCHLORAZ

67747-09-5

407

F99_02_04

SILTHIOFAM

175217-20-6

635

F99_02_05

ZOXAMIDE

156052-68-5

640

F99_02_06

MANDIPROPAMID

374726-62-2

783

F99_02_07

PENTHIOPYRAD

183675-82-3

824

F99_02_08

BENZOVINDIFLUPYR

1072957-71-1

981

F99_02_09

ISOFETAMID

875915-78-9

972

F99_02_10

MANDESTROBIN

173662-97-0

F99_02_11

FLUOPYRAM

658066-35-4

807

F99_03

FUNGICIDEN OP BASIS VAN ANILIDEN

F99_03_01

BENALAXYL

71626-11-4

416

F99_03_02

BOSCALID

188425-85-6

673

F99_03_03

CARBOXIN

5234-68-4

273

F99_03_04

FENHEXAMIDE

126833-17-8

603

F99_03_05

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

F99_03_06

METALAXYL-M

70630-17-0

580

F99_03_07

METALAXYL

57837-19-1

365

F99_03_08

BENALAXYL-M

98243-83-5

766

F99_03_09

BIXAFEN

581809-46-3

819

F99_03_12

ISOPYRAZAM

881685-58-1

963

F99_03_13

FLUXAPYROXAD

907204-31-3

828

F99_03_14

PENFLUFEN

494793-67-8

826

F99_03_15

SEDAXAAN

874967-67-6

833

F99_05

FUNGICIDEN OP BASIS VAN AROMATISCHE VERBINDINGEN

F99_05_01

CHLOORTHALONIL

1897-45-6

288

F99_05_03

2,5-DICHLOORBENZOËZUURMETHYLESTER

2905-69-3

686

F99_06

FUNGICIDEN OP BASIS VAN DICARBOXIMIDE

F99_06_01

IPRODION

36734-19-7

278

F99_07

FUNGICIDEN OP BASIS VAN DINITROANILINEN

F99_07_01

FLUAZINAM

79622-59-6

521

F99_08

FUNGICIDEN OP BASIS VAN DINITROFENOLEN

F99_08_02

MEPTYLDINOCAP

131-72-6

811

F99_09

FUNGICIDEN OP BASIS VAN ORGANISCHE FOSFORVERBINDINGEN

F99_09_01

FOSETYL-ALUMINIUM

15845-66-6

384

F99_09_02

TOLCLOFOS-METHYL

57018-04-9

479

F99_10

FUNGICIDEN OP BASIS VAN OXAZOLEN

F99_10_01

FAMOXADONE

131807-57-3

594

F99_10_02

HYMEXAZOOL

10004-44-1

528

F99_11

FUNGICIDEN OP BASIS VAN FENYLPYRROLEN

F99_11_01

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

F99_12

FUNGICIDEN OP BASIS VAN FTAALIMIDEN

F99_12_01

CAPTAN

133-06-2

40

F99_12_02

FOLPET

133-07-3

75

F99_13

FUNGICIDEN OP BASIS VAN PYRIMIDINEN

F99_13_01

BUPIRIMAAT

41483-43-6

261

F99_13_02

CYPRODINIL

121552-61-2

511

F99_13_03

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

F99_13_04

PYRIMETHANIL

53112-28-0

714

F99_14

FUNGICIDEN OP BASIS VAN CHINOLINEN

F99_14_01

8-HYDROXYCHINOLINESULFAAT (8-HYDROXYCHINOLINE INCL. OXYCHINOLINE)

134-31-6

677

F99_14_02

QUINOXYFEN

124495-18-7

566

F99_15

FUNGICIDEN OP BASIS VAN CHINONEN

F99_15_01

DITHIANON

3347-22-6

153

F99_16

FUNGICIDEN OP BASIS VAN STROBILURINEN

F99_16_01

AZOXYSTROBIN

131860-33-8

571

F99_16_02

DIMOXYSTROBIN

149961-52-4

739

F99_16_03

FLUOXASTROBIN

361377-29-9

746

F99_16_04

KRESOXYM-METHYL

143390-89-0

568

F99_16_05

PICOXYSTROBIN

117428-22-5

628

F99_16_06

PYRACLOSTROBINE

175013-18-0

657

F99_16_07

TRIFLOXYSTROBIN

141517-21-7

617

F99_17

FUNGICIDEN OP BASIS VAN UREUM

F99_17_01

PENCYCURON

66063-05-6

402

F99_17_02

UREUM

57-13-6

913

Niet-ingedeelde fungiciden

F99_99

NIET-INGEDEELDE FUNGICIDEN

F99_99_01

2-FENYLFENOL

90-43-7

246

F99_99_02

ACIBENZOLAR -S-METHYL

126448-41-7

597

F99_99_04

ASCORBINEZUUR

774

F99_99_05

BENZOËZUUR

65-85-0

622

F99_99_06

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

F99_99_08

METRAFENON

220899-03-6

752

F99_99_09

PYRIOFENON

688046-61-9

827

F99_99_10

SPIROXAMINE

118134-30-8

572

F99_99_12

PROQUINAZID

189278-12-4

764

F99_99_13

VALIFENALAAT (VOORHEEN VALIFENAL)

857

F99_99_14

DIMETHYLDISULFIDE

624-92-0

F99_99_15

COS-OGA

979

F99_99_16

FLUTIANIL

958647-10-4

835

F99_99_17

FENPYRAZAMINE

473798-59-3

832

F99_99_99

ANDERE FUNGICIDEN, NIET INGEDEELD

Herbiciden. Loofdoders en mosbestrijders

PES_H

Herbiciden op basis van fenoxy-fytohormonen

H01

H01_01

FENOXY-HERBICIDEN

H01_01_01

2,4-D

94-75-7

1

H01_01_02

2,4-DB

94-82-6

83

H01_01_03

DICHLOORPROP-P

15165-67-0

476

H01_01_04

MCPA

94-74-6

2

H01_01_05

MCPB

94-81-5

50

H01_01_06

MECOPROP

7085-19-0

51

H01_01_07

MECOPROP-P

16484-77-8

475

H01_99

ANDERE HERBICIDEN OP BASIS VAN FENOXY-FYTOHORMONEN

H01_99_99

ANDERE HERBICIDEN OP BASIS VAN FENOXY-FYTOHORMONEN

Herbiciden op basis van triazinen en triazinonen

H02

H02_02

HERBICIDEN OP BASIS VAN TRIAZINEN

H02_02_01

TERBUTYLAZINE

5915-41-3

234

H02_03

HERBICIDEN OP BASIS VAN TRIAZINONEN

H02_03_01

METAMITRON

41394-05-2

381

H02_03_02

METRIBUZIN

21087-64-9

283

H02_99

ANDERE HERBICIDEN OP BASIS VAN TRIAZINEN EN TRIAZINONEN

H02_99_99

ANDERE HERBICIDEN OP BASIS VAN TRIAZINEN EN TRIAZINONEN

Herbiciden op basis van amiden en aniliden

H03

H03_01

HERBICIDEN OP BASIS VAN AMIDEN

H03_01_01

BEFLUBUTAMIDE

113614-08-7

662

H03_01_02

DIMETHENAMIDE-P

163515-14-8

638

H03_01_03

ISOXABEN

82558-50-7

701

H03_01_04

NAPROPAMIDE

15299-99-7

271

H03_01_05

PENOXSULAM

219714-96-2

758

H03_01_06

PETHOXAMIDE

106700-29-2

665

H03_01_07

PROPYZAMIDE

23950-58-5

315

H03_01_08

PYROXSULAM

422556-08-9

793

H03_02

HERBICIDEN OP BASIS VAN ANILIDEN

H03_02_01

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

H03_02_02

FLORASULAM

145701-23-1

616

H03_02_03

FLUFENACET

142459-58-3

588

H03_02_04

METAZACHLOOR

67129-08-2

411

H03_02_05

METOSULAM

139528-85-1

707

H03_03

HERBICIDEN OP BASIS VAN CHLOORACEETANILIDEN

H03_03_02

DIMETHACHLOOR

50563-36-5

688

H03_03_04

S-METOLACHLOOR

87392-12-9

607

H03_99

ANDERE HERBICIDEN OP BASIS VAN AMIDEN EN ANILIDEN

H03_99_99

ANDERE HERBICIDEN OP BASIS VAN AMIDEN EN ANILIDEN

Herbiciden op basis van carbamaten en biscarbamaten

H04

H04_01

HERBICIDEN OP BASIS VAN BISCARBAMATEN

H04_01_01

CHLOORPROFAM

101-21-3

43

H04_01_02

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

H04_01_03

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

H04_02

HERBICIDEN OP BASIS VAN CARBAMATEN

H04_02_02

CARBETAMIDE

16118-49-3

95

H04_99

ANDERE HERBICIDEN OP BASIS VAN CARBAMATEN EN BISCARBAMATEN

H04_99_99

ANDERE HERBICIDEN OP BASIS VAN CARBAMATEN EN BISCARBAMATEN

Herbiciden op basis van dinitroanilinederivaten

H05

H05_01

HERBICIDEN OP BASIS VAN DINITROANILINEN

H05_01_01

BENFLURALIN

1861-40-1

285

H05_01_02

PENDIMETHALIN

40487-42-1

357

H05_01_03

ORYZALIN

19044-88-3

537

H05_99

ANDERE HERBICIDEN OP BASIS VAN DINITROANILINEDERIVATEN

H05_99_99

ANDERE HERBICIDEN OP BASIS VAN DINITROANILINEDERIVATEN

Herbiciden op basis van ureum-, uracil- of sulfonylureumderivaten

H06

H06_01

HERBICIDEN OP BASIS VAN SULFONYLUREUM

H06_01_01

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

H06_01_02

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

H06_01_03

BENSULFURON-METHYL

99283-01-9

83055-99-6

502

H06_01_04

CHLOORSULFURON

64902-72-3

391

H06_01_06

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

H06_01_07

FLUPYRSULFURON-METHYL

150315-10-9

144740-54-5

577

H06_01_08

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

H06_01_09

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

H06_01_10

IODOSULFURON-METHYL-NATRIUM

144550-36-7

634.501

H06_01_11

MESOSULFURON-METHYL

400852-66-6

208465-21-8

663

H06_01_12

METSULFURON-METHYL

74223-64-6

441

H06_01_13

NICOSULFURON

111991-09-4

709

H06_01_14

OXASULFURON

144651-06-9

626

H06_01_15

PROSULFURON

94125-34-5

579

H06_01_16

RIMSULFURON

122931-48-0

716

H06_01_17

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

H06_01_18

THIFENSULFURON-METHYL

79277-67-1

79227-27-3

452

H06_01_19

TRIASULFURON

82097-50-5

480

H06_01_20

TRIBENURON-METHYL

106040-48-6

101200-48-0

546

H06_01_21

TRIFLUSULFURON-METHYL

135990-29-3

126535-15-7

731

H06_01_22

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

H06_01_23

ORTHOSULFAMURON

213464-77-8

781

H06_01_24

ETHAMETSULFURON-METHYL

97780-06-8

834.201

H06_01_25

HALOSULFURON-METHYL

100784-20-1

785

H06_02

HERBICIDEN OP BASIS VAN URACIL

H06_02_01

LENACIL

2164-08-1

163

H06_03

HERBICIDEN OP BASIS VAN UREUM

H06_03_01

CHLOORTOLURON

15545-48-9

217

H06_03_02

DIURON

330-54-1

100

H06_03_03

FLUOMETURON

2164-17-2

159

H06_03_04

ISOPROTURON

34123-59-6

336

H06_03_05

LINURON

330-55-2

76

H06_03_06

METOBROMURON

3060-89-7

168

H06_99

ANDERE HERBICIDEN OP BASIS VAN UREUM-, URACIL- OF SULFONYLUREUMDERIVATEN

H06_99_99

ANDERE HERBICIDEN OP BASIS VAN UREUM-, URACIL- OF SULFONYLUREUMDERIVATEN

Andere herbiciden

H99

H99_01

HERBICIDEN OP BASIS VAN ARYLOXYFENOXYPROPIONATEN

H99_01_01

CLODINAFOP-PROPARGYL

114420-56-3

105512-06-9

683

H99_01_02

CYHALOFOP-BUTYL

122008-85-9

596

H99_01_03

DICLOFOP-METHYL

40843-25-2

257-141-8

358

H99_01_04

FENOXAPROP-P-ETHYL

113158-40-0

71283-80-2

484

H99_01_05

FLUAZIFOP-P-BUTYL

79241-46-6

467

H99_01_06

HALOXYFOP-P

95977-29-0

526

H99_01_07

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

H99_01_08

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

H99_01_09

QUIZALOFOP-P-ETHYL

100646-51-3

641.202

H99_01_10

QUIZALOFOP-P-TEFURYL

119738-06-6

641.226

H99_02

HERBICIDEN OP BASIS VAN BENZOFURAN

H99_02_01

ETHOFUMESAAT

26225-79-6

233

H99_03

HERBICIDEN OP BASIS VAN BENZOËZUUR

H99_03_01

DICAMBA

1918-00-9

85

H99_04

HERBICIDEN OP BASIS VAN BIPYRIDYLIUM

H99_04_01

DIQUAT

85-00-7

55

H99_05

HERBICIDEN OP BASIS VAN CYCLOHEXAANDIONEN

H99_05_01

CLETHODIM

99129-21-2

508

H99_05_02

CYCLOXYDIM

101205-02-1

510

H99_05_03

PROFOXYDIM

139001-49-3

621

H99_05_04

TEPRALOXYDIM

149979-41-9

608

H99_05_05

TRALKOXYDIM

87820-88-0

544

H99_06

HERBICIDEN OP BASIS VAN DIAZINEN

H99_06_01

PYRIDAAT

55512-33-9

447

H99_07

HERBICIDEN OP BASIS VAN DICARBOXIMIDEN

H99_07_02

FLUMIOXAZIN

103361-09-7

578

H99_08

HERBICIDEN OP BASIS VAN DIFENYLETHER

H99_08_01

ACLONIFEN

74070-46-5

498

H99_08_02

BIFENOX

42576-02-3

413

H99_08_03

OXYFLUORFEN

42874-03-3

538

H99_09

HERBICIDEN OP BASIS VAN IMIDAZOLINON

H99_09_01

IMAZAMOX

114311-32-9

619

H99_10

ANORGANISCHE HERBICIDEN

H99_10_01

IJZER(II)SULFAAT

7720-78-7

17375-41-6

7782-63-0

837

H99_11

HERBICIDEN OP BASIS VAN ISOXAZOLEN

H99_11_01

ISOXAFLUTOOL

141112-29-0

575

H99_11_02

TOPRAMEZONE

210631-68-8

800

H99_13

HERBICIDEN OP BASIS VAN NITRILLEN

H99_13_01

BROMOXYNIL

1689-84-5

1689-99-2

56634-95-8

87

H99_13_03

IOXYNIL

1689-83-4

3861-47-0

86

H99_14

HERBICIDEN OP BASIS VAN ORGANISCHE FOSFORVERBINDINGEN

H99_14_01

GLUFOSINAAT-AMMONIUM

51276-47-2

77182-82-2

437

H99_14_02

GLYFOSAAT

1071-83-6

284

H99_15

HERBICIDEN OP BASIS VAN FENYLPYRAZOLEN

H99_15_01

PINOXADEN

243973-20-8

776

H99_15_02

PYRAFLUFEN-ETHYL

129630-19-9

605

H99_16

HERBICIDEN OP BASIS VAN PYRIDAZINONEN

H99_16_01

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

H99_16_02

FLURTAMONE

96525-23-4

569

H99_17

HERBICIDEN OP BASIS VAN PYRIDINECARBOXAMIDEN

H99_17_01

PICOLINAFEN

137641-05-5

639

H99_18

HERBICIDEN OP BASIS VAN PYRIDINECARBONZUUR

H99_18_01

CLOPYRALID

1702-17-6

57754-85-5

455

H99_18_02

PICLORAM

1918-02-1

174

H99_18_03

HALAUXIFEN-METHYL

943831-98-9

970

H99_18_04

AMINOPYRALIDE

150114-71-9

771

H99_19

HERBICIDEN OP BASIS VAN PYRIDYLOXYAZIJNZUUR

H99_19_02

FLUROXYPYR

69377-81-7

431

H99_19_03

TRICLOPYR

55335-06-3

376

H99_20

HERBICIDEN OP BASIS VAN CHINOLINEN

H99_20_01

QUINMERAC

90717-03-6

563

H99_21

HERBICIDEN OP BASIS VAN THIADIAZINEN

H99_21_01

BENTAZON

25057-89-0

366

H99_22

HERBICIDEN OP BASIS VAN THIOCARBAMATEN

H99_22_01

MOLINAAT

2212-67-1

235

H99_22_02

PROSULFOCARB

52888-80-9

539

H99_22_03

TRI-ALLAAT

2303-17-5

97

H99_23

HERBICIDEN OP BASIS VAN TRIAZOLEN

H99_23_01

AMITROL

61-82-5

90

H99_24

HERBICIDEN OP BASIS VAN TRIAZOLINONEN

H99_24_01

CARFENTRAZONE-ETHYL

128639-02-1

587.202

H99_25

HERBICIDEN OP BASIS VAN TRIAZOLONEN

H99_25_01

PROPOXYCARBAZONNATRIUM

145026-81-9

181274-15-7

655

H99_25_02

THIENCARBAZON-METHYL

936331-72-5

317815-83-1

797

H99_26

HERBICIDEN OP BASIS VAN TRIKETONEN

H99_26_01

MESOTRION

104206-82-8

625

H99_26_02

SULCOTRION

99105-77-8

723

H99_26_03

TEMBOTRIONE

335104-84-2

790

Niet-ingedeelde herbiciden

H99_99

NIET-INGEDEELDE HERBICIDEN

H99_99_01

AZIJNZUUR

64-19-7

838

H99_99_02

BISPYRIBAC-NATRIUM

125401-92-5

748.011

H99_99_03

CLOMAZONE

81777-89-1

509

H99_99_04

FLUROCHLORIDON

61213-25-0

430

H99_99_06

OXADIAZON

19666-30-9

213

H99_99_07

NONAANZUUR

112-05-0

888

H99_99_08

QUINOCLAMINE

2797-51-5

648

H99_99_99

ANDERE HERBICIDEN, LOOFDODERS EN MOSBESTRIJDERS

Insecticiden en acariciden

PES_I

Insecticiden op basis van pyretroïden

I01

I01_01

INSECTICIDEN OP BASIS VAN PYRETROÏDEN

I01_01_01

ACRINATHRIN

101007-06-1

678

I01_01_02

ALFA-CYPERMETHRIN

67375-30-8

454

I01_01_03

BETA-CYFLUTHRIN

68359-37-5

482

I01_01_04

BIFENTHRIN

82657-04-3

415

I01_01_06

CYPERMETHRIN

52315-07-8

332

I01_01_07

DELTAMETHRIN

52918-63-5

333

I01_01_08

ESFENVALERAAT

66230-04-4

481

I01_01_09

ETOFENPROX

80844-07-1

471

I01_01_10

GAMMA-CYHALOTHRIN

76703-62-3

768

I01_01_11

LAMBDA-CYHALOTHRIN

91465-08-6

463

I01_01_12

TAU-FLUVALINAAT

102851-06-9

786

I01_01_13

TEFLUTHRIN

79538-32-2

451

I01_01_14

ZETA-CYPERMETHRIN

52315-07-8

733

I01_01_15

BETA-CYPERMETHRIN

65731-84-2

72204-43-4

65732-07-2

83860-31-5

632

I01_99

ANDERE INSECTICIDEN OP BASIS VAN PYRETROÏDEN

I01_99_99

ANDERE INSECTICIDEN OP BASIS VAN PYRETROÏDEN

Insecticiden op basis van gechloreerde koolwaterstoffen

I02

I02_01

INSECTICIDEN OP BASIS VAN ANTRANILDIAMIDEN

I02_01_01

CYANTRANILIPROLE

I02_99

ANDERE INSECTICIDEN OP BASIS VAN GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

I02_99_99

ANDERE INSECTICIDEN OP BASIS VAN GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

Insecticiden op basis van carbamaten en oxim-carbamaten

I03

I03_01

INSECTICIDEN OP BASIS VAN OXIM-CARBAMATEN

I03_01_01

METHOMYL

16752-77-5

264

I03_01_02

OXAMYL

23135-22-0

342

I03_02

INSECTICIDEN OP BASIS VAN CARBAMATEN

I03_02_01

FENOXYCARB

79127-80-3

425

I03_02_02

FORMETANAATHYDROCHLORIDE

22259-30-9

23422-53-9

697

I03_02_03

METHIOCARB

2032-65-7

165

I03_02_04

PIRIMICARB

23103-98-2

231

I03_99

ANDERE INSECTICIDEN OP BASIS VAN CARBAMATEN EN OXIM-CARBAMATEN

I03_99_99

ANDERE INSECTICIDEN OP BASIS VAN CARBAMATEN EN OXIM-CARBAMATEN

Insecticiden op basis van organische fosfaten

I04

I04_01

INSECTICIDEN OP BASIS VAN ORGANISCHE FOSFORVERBINDINGEN

I04_01_01

CHLOORPYRIFOS

2921-88-2

221

I04_01_02

CHLOORPYRIFOS-METHYL

5589-13-0

486

I04_01_03

DIMETHOAAT

60-51-5

59

I04_01_04

ETHOPROFOS

13194-48-4

218

I04_01_07

MALATHION

121-75-5

12

I04_01_08

FOSMET

732-11-6

318

I04_01_09

PIRIMIFOS-METHYL

29232-93-7

239

I04_99

ANDERE INSECTICIDEN OP BASIS VAN ORGANISCHE FOSFORVERBINDINGEN

I04_99_99

ANDERE INSECTICIDEN OP BASIS VAN ORGANISCHE FOSFORVERBINDINGEN

Insecticiden van microbiologische of botanische oorsprong

I05

I05_01

MICROBIOLOGISCHE INSECTICIDEN

I05_01_01

ADOXOPHYES ORANA GV STAM BV-0001

782

I05_01_03

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS (AM65-52)

770

I05_01_04

METARHIZIUM ANISOPLIAE VAR. ANISOPLIAE STAM FS2/F52

784

I05_01_05

PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS STAM FE9901

778

I05_01_08

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI (ABTS-1857 EN GC-91)

949, 950

I05_01_09

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI (ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 EN EG 2348)

951, 952, 953, 954, 955

I05_01_10

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. TENEBRIONIS (NB 176)

956

I05_01_11

BEAUVERIA BASSIANA (ATCC 74040 EN GHA)

957, 958

I05_01_12

CYDIA POMONELLA GRANULOSEVIRUS (CPGV)

959

I05_01_13

HELICOVERPA ARMIGERA KERNPOLYEDERVIRUS (HEARNPV)

960

I05_01_14

LECANICILLIMUM MUSCARIUM (VE6) (VOORHEEN VERTICILLIUM LECANII)

961

I05_01_15

SPODOPTERA LITTORALIS KERNPOLYEDERVIRUS

962

I05_01_16

BEAUVERIA BASSIANA STAM 147

I05_01_17

BEAUVERIA BASSIANA STAM NPP11B005

I05_01_18

ISARIA FUMOSOROSEA APOPKA STAM 97 (VOORHEEN PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS)

573

I05_01_19

SPODOPTERA EXIGUA KERNPOLYEDERVIRUS

592

I05_02

BOTANISCHE INSECTICIDEN

I05_02_01

SINAASAPPELOLIE

902

I05_02_02

TAGETESOLIE

903

I05_02_03

AZADIRACHTIN

11141-17-6

627

I05_02_04

PYRETHRINEN

8003-34-7

32

I05_99

ANDERE INSECTICIDEN VAN MICROBIOLOGISCHE OF BOTANISCHE OORSPRONG

I05_99_99

ANDERE INSECTICIDEN VAN MICROBIOLOGISCHE OF BOTANISCHE OORSPRONG

Acariciden

I06

I06_01

ACARICIDEN OP BASIS VAN PYRAZOOL

I06_01_01

FENPYROXIMAAT

134098-61-6

695

I06_02

ACARICIDEN OP BASIS VAN TETRAZINEN

I06_02_01

CLOFENTEZIN

74115-24-5

418

I06_99

ANDERE ACARICIDEN

I06_99_01

ACEQUINOCYL

57960-19-7

760

I06_99_02

CYFLUMETOFEN

400882-07-7

821

I06_99_99

ANDERE ACARICIDEN

Andere insecticiden

I99

I99_01

DOOR VERGISTING VERKREGEN INSECTICIDEN

I99_01_01

ABAMECTIN

71751-41-2

495

I99_01_02

MILBEMECTIN

51596-10-2

51596-11-3

660

I99_01_03

SPINOSAD

168316-95-8

636

I99_01_04

EMAMECTIN BENZOAAT

155569-91-8

791

I99_01_05

SPINETORAM

187166-40-1

802

I99_03

INSECTICIDEN OP BASIS VAN BENZOYLUREUM

I99_03_01

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

I99_03_03

LUFENURON

103055-07-8

704

I99_03_05

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

I99_03_06

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

I99_04

INSECTICIDEN OP BASIS VAN CARBAZATEN

I99_04_01

BIFENAZAAT

149877-41-8

736

I99_05

INSECTICIDEN OP BASIS VAN DIAZYLHYDRAZINE

I99_05_01

METHOXYFENOZIDE

161050-58-4

656

I99_05_02

TEBUFENOZIDE

112410-23-8

724

I99_05_03

CHROMAFENOZIDE

143807-66-3

775

I99_06

INSECTENGROEIREMMERS

I99_06_01

CYROMAZINE

66215-27-8

420

I99_06_02

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

I99_06_03

HEXYTHIAZOX

78587-05-0

439

I99_08

INSECTICIDEN OP BASIS VAN NITROGUANIDINEN

I99_08_01

CLOTHIANIDINE

210880-92-5

738

I99_08_02

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

I99_09

INSECTICIDEN OP BASIS VAN ORGANISCHE TINVERBINDINGEN

I99_10

INSECTICIDEN OP BASIS VAN OXADIAZINEN

I99_10_01

INDOXACARB

173584-44-6

612

I99_11

INSECTICIDEN OP BASIS VAN FENYLETHER

I99_11_01

PYRIPROXYFEN

95737-68-1

715

I99_12

INSECTICIDEN OP BASIS VAN (FENYL-)PYRAZOLEN

I99_12_02

FIPRONIL

120068-37-3

581

I99_12_03

TEBUFENPYRAD

119168-77-3

725

I99_12_04

CHLORANTRANILIPROLE

500008-45-7

794

I99_13

INSECTICIDEN OP BASIS VAN PYRIDINEN

I99_13_01

PYMETROZINE

123312-89-0

593

I99_13_02

FLONICAMID

158062-67-0

763

I99_13_03

SULFOXAFLOR

946578-00-3

820

I99_14

INSECTICIDEN OP BASIS VAN PYRIDYLMETHYLAMINEN

I99_14_01

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

I99_14_02

IMIDACLOPRID

138261-41-3

582

I99_14_03

THIACLOPRID

111988-49-9

631

I99_14_04

FLUPYRADIFURONE

951659-40-8

I99_15

INSECTICIDEN OP BASIS VAN SULFIET-ESTER

I99_17

INSECTICIDEN OP BASIS VAN TETRONZUUR

I99_17_01

SPIRODICLOFEN

148477-71-8

737

I99_17_02

SPIROMESIFEN

283594-90-1

747

I99_18

LOKSTOFFEN VOOR INSECTEN ONVERTAKTE VLINDERFEROMONEN

895

I99_18_01

(E,E)-8,10-DODECADIEEN-1-OL

33956-49-9

860

I99_18_02

(Z)-9-DODECEEN-1-YLACETAAT

16974-11-1

112-66-3

422

I99_18_03

(Z)-8-DODECEEN-1-YLACETAAT

28079-04-1

861

I99_18_04

(2E, 13Z)-OCTADECADIEEN-1-YLACETAAT

86252-65-5

862

I99_18_05

(7E,9E)-DODECADIEEN 1-YLACETAAT

54364-63-5

863

I99_18_06

(7E,9Z)-DODECADIEEN 1-YLACETAAT

55774-32-8

864

I99_18_07

(7Z, 11E)-HEXADECADIEEN-1-YLACETAAT

51606-94-4

865

I99_18_08

(7Z, 11Z)-HEXADECADIEEN-1-YLACETAAT

53042-79-8

52207-99-5

866

I99_18_09

(9Z, 12E)-TETRADECADIEEN-1-YLACETAAT

31654-77-0

867

I99_18_10

(E)-11-TETRADECEEN-1-YLACETAAT

33189-72-9

868

I99_18_11

(E)-5-DECEEN-1-OL

56578-18-8

869

I99_18_12

(E)-5-DECEEN-1-YLACETAAT

38421-90-8

870

I99_18_13

(E)-8-DODECEEN-1-YLACETAAT

38363-29-0

871

I99_18_14

(E/Z)-8-DODECEEN-1-YLACETAAT

38363-29-0

28079-04-1

872

I99_18_15

(Z)-11-HEXADECEEN-1-OL

56683-54-6

873

I99_18_16

(Z)-11-HEXADECEEN-1-YLACETAAT

34010-21-4

874

I99_18_17

(Z)-11-HEXADECENAL

53939-28-9

875

I99_18_18

(Z)-11-TETRADECEEN-1-YLACETAAT

20711-10-8

876

I99_18_19

(Z)-13-OCTADECENAL

58594-45-9

878

I99_18_20

(Z)-7-TETRADECENAL

65128-96-3

879

I99_18_21

(Z)-8-DODECEEN-1-OL

40642-40-8

880

I99_18_22

(Z)-9-HEXADECENAL

56219-04-6

881

I99_18_23

(Z)-9-TETRADECEEN-1-YLACETAAT

16725-53-4

882

I99_18_24

DODECYLACETAAT

112-66-3

884

I99_18_25

TETRADECANOL

112-72-1

856

I99_18_26

DODECAAN-1-OL

112-53-8

I99_18_27

(E/Z)-9-DODECEEN-1-YLACETAAT

16974-34-8

I99_18_28

(E,Z,Z)-3,8,11-TETRADECATRIEEN-1-YLACETAAT

I99_18_29

(E,Z)-3,8-TETRADECATRIEEN-1-YLACETAAT

I99_18_30

N-TETRADECYLACETAAT

I99_18_31

(Z,E)-9,11-TETRADECADIEEN-1-YLACETAAT

50767-79-8

I99_18_32

(E,Z)-3,13- OCTADECADIEENYLACETAAT

53120-26-6

I99_18_33

(Z,Z)-3,13- OCTADECADIEENYLACETAAT

53120-26-7

I99_19

ANDERE LOKSTOFFEN VOOR INSECTEN

I99_19_01

AMMONIUMACETAAT

631-61-8

842

I99_19_02

PUTRESCINE (1,4-DIAMINOBUTAAN)

110-60-1

854

I99_19_03

TRIMETHYLAMINE-HYDROCHLORIDE

593-81-7

848

I99_19_04

(Z)-13-HEXADECEEN-11YN-1-YLACETAAT

78617-58-0

I99_19_05

(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-DOCOSATETRAEEN-1-YLISOBUTYRAAT

135459-81-3

883

I99_19_06

RESCALURE

67601-06-3

I99_19_07

GEHYDROLYSEERDE EIWITTEN

901

Niet-ingedeelde insecticiden-acariciden

I99_99

NIET-INGEDEELDE INSECTICIDEN-ACARICIDEN

I99_99_03

ETOXAZOOL

153233-91-1

623

I99_99_04

VETZUREN C7-C18 EN C18 ONVERZADIGD KALIUMZOUTEN (CAS 67701-09-1)

67701-09-1

889

I99_99_05

VETZUREN C8-C10 METHYLESTERS (CAS 85566-26-3)

85566-26-3

890

I99_99_06

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

I99_99_07

KIEZELGOER (DIATOMEEËNAARDE)

61790-53-2

647

I99_99_08

LAURINEZUUR (CAS 143-07-7)

143-07-7

885

I99_99_09

METAFLUMIZON

139968-49-3

779

I99_99_10

METHYLDECANOAAT (CAS 110-42-9)

110-42-9

892

I99_99_11

METHYLOCTANOAAT (CAS 111-11-5)

111-11-5

893

I99_99_12

OLIEZUUR (CAS 112-80-1)

112-80-1

894

I99_99_13

PARAFFINEOLIE (CAS 64742-46-7)

64742-46-7

896

I99_99_14

PARAFFINEOLIE (CAS 72623-86-0)

72623-86-0

897

I99_99_15

PARAFFINEOLIE (CAS 8042-47-5)

8042-47-5

898

I99_99_16

PARAFFINEOLIE (CAS 97862-82-3)

97862-82-3

899

I99_99_17

FOSFAAN

7803-51-2

127

I99_99_18

PYRIDABEN

96489-71-3

583

I99_99_19

PYRIDALYL

179101-81-6

792

I99_99_20

SPIROTETRAMAT

203313-25-1

795

I99_99_21

SULFURYLFLUORIDE

2699-79-8

757

I99_99_23

VETZUREN C7 T/M C20

891

I99_99_27

ALUMINIUMFOSFIDE

20859-73-8

227

I99_99_28

MAGNESIUMFOSFIDE

12057-74-8

228

I99_99_29

KOOLSTOFDIOXIDE

124-38-9

844

I99_99_30

MALTODEXTRINE

9050-36-6

801

I99_99_31

TERPENOÏDENMENGSEL QRD 460

982

I99_99_32

FLUBENDIAMIDE

272451-65-7

788

I99_99_99

ANDERE INSECTICIDEN-ACARICIDEN

Mollusciciden

PES_M

Mollusciciden

M01

M01_01

MOLLUSCICIDEN

M01_01_01

IJZER(III)FOSFAAT

10045-86-0

629

M01_01_03

METALDEHYDE

108-62-3

62

M01_01_99

ANDERE MOLLUSCICIDEN

Plantengroeiregulatoren

PES_PGR

Fysiologische plantengroeiregulatoren

PGR01

PGR01_01

FYSIOLOGISCHE PLANTENGROEIREGULATOREN

PGR01_01_01

1-METHYLCYCLOPROPEEN

3100-04-7

767

PGR01_01_02

CHLOORMEQUAT

999-81-5

143

PGR01_01_04

DAMINOZIDE

1596-84-5

330

PGR01_01_05

ETHEFON

16672-87-0

373

PGR01_01_07

ETHYLEEN

74-85-1

839

PGR01_01_08

FORCHLORFENURON

68157-60-8

633

PGR01_01_09

GIBBERELLINEZUUR

77-06-5

307

PGR01_01_10

GIBBERELLINE

468-44-0

510-75-8

8030-53-3

904

PGR01_01_11

IMAZAQUIN

81335-37-7

699

PGR01_01_12

MALEÏNEHYDRAZIDE

123-33-1

310

PGR01_01_13

MEPIQUATCHLORIDE

24307-26-4

440

PGR01_01_14

PACLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

PGR01_01_15

PROHEXADIONE-CALCIUM

127277-53-6

567.02

PGR01_01_16

NATRIUM-5-NITROGUAIACOLAAT

67233-85-6

718

PGR01_01_17

NATRIUM-O-NITROFENOLAAT

824-39-5

720

PGR01_01_18

NATRIUM-P-NITROFENOLAAT

824-78-2

721

PGR01_01_19

TRINEXAPAC-ETHYL

95266-40-3

732.202

PGR01_01_22

FLUMETRALINE

62924-70-3

971

PGR01_99

ANDERE FYSIOLOGISCHE PLANTENGROEIREGULATOREN

PGR01_99_01

1-NAFTYLAZIJNZUUR

86-87-3

313

PGR01_99_02

1-DECANOL

112-30-1

831

PGR01_99_03

1-NAFTYLACEETAMIDE (1-NAD)

86-86-2

282

PGR01_99_05

6-BENZYLADENINE

1214-39-7

829

PGR01_99_07

INDOLYLBOTERZUUR

133-32-4

830

PGR01_99_08

SINTOFEN (CINTOFEN)

130561-48-7

717

PGR01_99_09

1,4-DIMETHYLNAFTALEEN

822

PGR01_99_10

NATRIUMZILVER-THIOSULFAAT

762

PGR01_99_11

S-ABSCISINEZUUR

21293-29-8

PGR01_99_99

ANDERE FYSIOLOGISCHE PLANTENGROEIREGULATOREN

Middelen om het kiemen tegen te gaan

PGR02

PGR02_02

MIDDELEN OM HET KIEMEN TEGEN TE GAAN

PGR02_02_01

CARVON

99-49-0

602

PGR02_99

ANDERE MIDDELEN OM HET KIEMEN TEGEN TE GAAN

PGR02_99_99

ANDERE MIDDELEN OM HET KIEMEN TEGEN TE GAAN

Andere plantengroeiregulatoren

PGR03

PGR03_99

ANDERE PLANTENGROEIREGULATOREN

PGR03_99_01

ZEEALGENEXTRACT (VOORHEEN ZEEALGENEXTRACT EN ZEEWIER)

920

PGR03_99_99

ANDERE PLANTENGROEIREGULATOREN

Andere gewasbeschermingsmiddelen

PES_ZR

Minerale oliën

ZR01

ZR01_01

MINERALE OLIËN

ZR01_01_01

MINERALE OLIËN

Plantaardige oliën

ZR02

ZR02_01

PLANTAARDIGE OLIËN

ZR02_01_01

PLANTAARDIGE OLIËN/CITRONELLAOLIE

905

ZR02_01_02

PLANTAARDIGE OLIËN/KRUIDNAGELOLIE

906

ZR02_01_03

PLANTAARDIGE OLIËN/RAAPZAADOLIE

907

ZR02_01_04

PLANTAARDIGE OLIËN/GROENEMUNTOLIE

908

ZR02_01_99

ANDERE PLANTAARDIGE OLIËN

Grondontsmetters (inclusief nematiciden)

ZR03

ZR03_02

BIOLOGISCHE NEMATICIDEN

ZR03_02_01

PAECILOMYCES LILACINUS STAM 251

753

ZR03_02_02

BACILLUS FIRMUS I-1582

ZR03_02_99

ANDERE BIOLOGISCHE NEMATICIDEN

ZR03_03

ORGANOFOSFAATNEMATICIDEN

ZR03_03_01

FENAMIFOS

22224-92-6

692

ZR03_03_02

FOSTHIAZAAT

98886-44-3

585

ZR03_03_99

ANDERE ORGANOFOSFAATNEMATICIDEN

ZR03_99

ANDERE GRONDONTSMETTERS

ZR03_99_03

DAZOMET

533-74-4

146

ZR03_99_04

METAM-NATRIUM

137-42-8

20

ZR03_99_99

ANDERE GRONDONTSMETTERS

Rodenticiden (knaagdierbestrijdingsmiddelen)

ZR04

ZR04_01

RODENTICIDEN

ZR04_01_01

CALCIUMFOSFIDE

1305-99-3

505

ZR04_01_02

DIFENACUM

56073-07-5

514

ZR04_01_04

ZINKFOSFIDE

1314-84-7

69

ZR04_01_05

BROMADIOLON

28772-56-7

371

ZR04_01_99

ANDERE RODENTICIDEN

Alle andere gewasbeschermingsmiddelen

ZR99

ZR99_01

ONTSMETTINGSMIDDELEN

ZR99_01_99

ANDERE ONTSMETTINGSMIDDELEN

ZR99_02

AFWEERMIDDELEN

ZR99_02_01

ALUMINIUMAMMONIUMSULFAAT

7784-26-1

840

ZR99_02_02

ALUMINIUMSILICAAT (OOK BEKEND ALS KAOLIEN)

1332-58-7

841

ZR99_02_03

BLOEDMEEL

68911-49-9

909

ZR99_02_04

CALCIUMCARBIDE

75-20-7

910

ZR99_02_05

CALCIUMCARBONAAT

471-34-1

843

ZR99_02_06

DENATONIUMBENZOAAT

3734-33-6

845

ZR99_02_07

KALKSTEEN

1317-65-3

852

ZR99_02_08

METHYLNONYLKETON

112-12-9

846

ZR99_02_09

KWARTSZAND

14808-60-7

855

ZR99_02_10

OP GEUR GEBASEERDE AFWEERMIDDELEN/RUWE TALLOLIE

8002-26-4

911

ZR99_02_11

OP GEUR GEBASEERDE AFWEERMIDDELEN/TALLOLIEPEK

8016-81-7

912

ZR99_02_12

NATRIUMALUMINIUMSILICAAT

1344-00-9

850

ZR99_02_13

VETDESTILLATIERESIDUEN

915

ZR99_02_14

OP GEUR GEBASEERDE AFWEERMIDDELEN/VISOLIE

918

ZR99_02_15

OP GEUR GEBASEERDE AFWEERMIDDELEN/SCHAPENVET

919

ZR99_02_16

KNOFLOOKEXTRACT

916

ZR99_02_17

PEPER

917

ZR99_02_99

ANDERE AFWEERMIDDELEN

ZR99_99

ANDERE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

ZR99_99_07

DECAANZUUR

334-48-5

886

ZR99_99_08

CAPRYLZUUR

124-07-2

887

ZR99_99_12

HEPTAMALOXYGLUCAN

870721-81-6

851

ZR99_99_24

COURGETTEGEELMOZAÏEKVIRUS, ZWAKKE STAM

618

ZR99_99_34

PEPINOMOZAÏEKVIRUS, STAM CH2, ISOLAAT 1906

ZR99_99_99

ANDERE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

(1)Registratienummers van de Chemical Abstract Service.

(2)Collaborative International Pesticides Analytical Council.(1) PB L 321 van 1.12.2008, blz. 14.