Home

Besluit van de Commissie van 15 april 2010 tot goedkeuring van nationale maatregelen ter beperking van het effect van bepaalde ziekten bij aquacultuurdieren of wilde waterdieren overeenkomstig artikel 43 van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 1850) (Voor de EER relevante tekst) (2010/221/EU)

Besluit van de Commissie van 15 april 2010 tot goedkeuring van nationale maatregelen ter beperking van het effect van bepaalde ziekten bij aquacultuurdieren of wilde waterdieren overeenkomstig artikel 43 van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 1850) (Voor de EER relevante tekst) (2010/221/EU)

2010D0221 — NL — 01.01.2016 — 009.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 15 april 2010

tot goedkeuring van nationale maatregelen ter beperking van het effect van bepaalde ziekten bij aquacultuurdieren of wilde waterdieren overeenkomstig artikel 43 van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 1850)

(Voor de EER relevante tekst)

(2010/221/EU)

(PB L 098 van 20.4.2010, blz. 7)

Gewijzigd bij:
▼B

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 15 april 2010

tot goedkeuring van nationale maatregelen ter beperking van het effect van bepaalde ziekten bij aquacultuurdieren of wilde waterdieren overeenkomstig artikel 43 van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 1850)

(Voor de EER relevante tekst)

(2010/221/EU)DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (1), en met name op artikel 43, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 2004/453/EG van de Commissie van 29 april 2004 ter uitvoering van Richtlijn 91/67/EEG van de Raad wat betreft maatregelen tegen bepaalde ziekten bij aquacultuurdieren (2) erkent de ziektevrije status van bepaalde lidstaten of delen daarvan wat betreft voorjaarsviremie van de karper (SVC), bacterial kidney disease (BKD), infectieuze pancreatische necrose (IPN) en besmetting met Gyrodactylus salaris (GS) („erkende ziektevrije gebieden”) en keurt de bestrijdings- en uitroeiingsprogramma’s van bepaalde lidstaten („goedgekeurde bestrijdings- en uitroeiingsprogramma’s”) goed wat betreft SVC, BKD en IPN.

(2)

Lidstaten met erkende ziektevrije gebieden of met goedgekeurde bestrijdings- en uitroeiingsprogramma’s krachtens Beschikking 2004/453/EG kunnen aanvullende garanties eisen voor zendingen levende aquacultuurvissen van gevoelige soorten voor de desbetreffende ziekten, bestemd voor de kweek, die in die gebieden worden binnengebracht. Die aanvullende garanties omvatten de eis dat die zendingen afkomstig moeten zijn uit een gebied met een gelijkwaardige gezondheidsstatus als de plaats van bestemming.

(3)

Bij Richtlijn 2006/88/EG is Richtlijn 91/67/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurproducten (3) ingetrokken en vervangen. Richtlijn 2006/88/EG bepaalt echter dat Beschikking 2004/453/EG voor de toepassing van Richtlijn 2006/88/EG van kracht blijft in afwachting van de aanneming van de nodige voorschriften overeenkomstig die richtlijn, die uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding daarvan moeten worden aangenomen.

(4)

In artikel 43 van Richtlijn 2006/88/EG wordt bepaald dat een lidstaat maatregelen kan nemen voor de preventie van de insleep of voor de bestrijding van niet in deel II van bijlage IV daarbij vermelde ziekten, wanneer die ziekten een aanzienlijk risico voor de gezondheidssituatie van aquacultuurdieren of wilde waterdieren in die lidstaat vormen. Die maatregelen mogen niet verder gaan dan wat geschikt en noodzakelijk is voor de preventie van de insleep of voor de bestrijding van dergelijke ziekten.

(5)

De lidstaten waaraan het recht is toegekend om aanvullende garanties te eisen krachtens Beschikking 2004/453/EG hebben de Commissie informatie verstrekt over de ziektesituatie wat betreft de ziekten waarvoor zij erkende ziektevrije gebieden of goedgekeurde bestrijdings- en uitroeiingsprogramma’s hebben. Zij hebben aangetoond dat het geschikt en noodzakelijk is om nationale maatregelen te blijven eisen in de vorm van voorschriften inzake het in de handel brengen, de invoer en de doorvoer overeenkomstig artikel 43 van Richtlijn 2006/88/EG.

(6)

Bijgevolg moeten de lidstaten waaraan het recht is toegekend om overeenkomstig Beschikking 2004/453/EG aanvullende garanties te eisen voor het binnenbrengen van aquacultuurdieren van gevoelige soorten in erkende ziektevrije gebieden of gebieden met goedgekeurde bestrijdings- en uitroeiingsprogramma’s in staat worden gesteld om die maatregelen te blijven toepassen als nationale maatregelen, goedgekeurd overeenkomstig artikel 43 van Richtlijn 2006/88/EG.

(7)

Bovendien heeft Finland informatie verstrekt ter staving van de bevinding dat het niet langer nodig is om bepaalde stroomgebieden te beschouwen als bufferzones ter bescherming van de ziektevrije status in verband met SVC en IPN.

(8)

Voor de vereenvoudiging van de EU-wetgeving moeten de specifieke voorschriften inzake het in de handel brengen, de invoer en de doorvoer van zendingen aquacultuurdieren en wilde waterdieren, bestemd voor gebieden met goedgekeurde nationale maatregelen, worden opgenomen in de bepalingen en de modeldiergezondheidscertificaten, vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1251/2008 van de Commissie van 12 december 2008 ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft de voorwaarden en certificeringsvoorschriften voor het in de handel brengen en de invoer in de Gemeenschap van aquacultuurdieren en producten daarvan en tot vaststelling van een lijst van vectorsoorten (4).

(9)

De bij dit besluit goedgekeurde nationale maatregelen zijn slechts van toepassing voor zover zij geschikt en noodzakelijk zijn. Daarom moeten de lidstaten een jaarverslag over het functioneren van de nationale maatregelen naar de Commissie sturen.

(10)

Bij verdenking van de aanwezigheid van een relevante ziekte in gebieden die als ziektevrij zijn opgenomen in de lijst van bijlage I bij dit besluit, moet een onderzoek worden uitgevoerd en tijdens het onderzoek moeten verplaatsingsbeperkingen gelden ter bescherming van andere lidstaten met goedgekeurde nationale maatregelen wat dezelfde ziekte betreft. Om de noodzakelijke herbeoordeling van de erkende nationale maatregelen te vergemakkelijken, moeten bovendien latere bevestigingen van de ziekten aan de Commissie en de andere lidstaten worden meegedeeld.

(11)

De uitroeiingsprogramma’s moeten leiden tot een verbetering van de ziektesituatie binnen een redelijke termijn. In de tweede helft van 2011 moet de ziektesituatie in de door dergelijke programma’s bestreken gebieden opnieuw worden beoordeeld en de geschiktheid van de nationale maatregelen opnieuw worden geëvalueerd. Daarom moet in dit besluit worden bepaald dat die maatregelen slechts tot 31 december 2011 gelden.

(12)

Voor de duidelijkheid van de EU-wetgeving moet Beschikking 2004/453/EG uitdrukkelijk worden ingetrokken.

(13)

Om een onderbreking van het handelsverkeer te voorkomen, moet worden toegestaan dat zendingen aquacultuurdieren die vergezeld gaan van een overeenkomstig bijlage III bij Beschikking 2004/453/EG afgegeven diergezondheidscertificaat tot en met 30 juni 2010 onder bepaalde voorwaarden in de handel worden gebracht.

(14)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:▼M2

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

Dit besluit keurt de nationale maatregelen van de in de bijlagen I, II en III opgenomen lidstaten goed ter beperking van het effect en de verspreiding van bepaalde ziekten bij aquacultuurdieren en wilde waterdieren overeenkomstig artikel 43, lid 2, van Richtlijn 2006/88/EG.

▼B

Artikel 2

Goedkeuring van bepaalde nationale maatregelen ter beperking van het effect van bepaalde ziekten die niet zijn opgenomen in deel II van bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG

1. De lidstaten en delen daarvan, opgenomen in de tweede en vierde kolom van de tabel in bijlage I, worden beschouwd als vrij van de ziekten in de eerste kolom van die tabel („ziektevrije gebieden”).

2. De in lid 1 bedoelde lidstaten kunnen voorschrijven dat de volgende in een ziektevrij gebied binnengebrachte zendingen voldoen aan de eisen onder a) en b) ten aanzien van de ziekten waarvoor het als ziektevrij wordt beschouwd:

a)aquacultuurdieren bestemd voor de kweek, heruitzettingsgebieden, „put and take”-visbedrijven, open siervisvoorzieningen en heruitzetting in het wild moeten voldoen aan:

i)de voorschriften inzake het in de handel brengen, vastgesteld in artikel 8 bis van Verordening (EG) nr. 1251/2008;

ii)de invoervoorschriften, vastgesteld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1251/2008;

iii)de doorvoer- en opslagvoorschriften, vastgesteld in artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1251/2008;

b)waterdieren voor sierdoeleinden die bestemd zijn voor gesloten siervoorzieningen moeten voldoen aan:

i)de invoervoorschriften, vastgesteld in artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1251/2008;

ii)de doorvoer- en opslagvoorschriften, vastgesteld in artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1251/2008.

Artikel 3

Goedkeuring van nationale uitroeiingsprogramma’s betreffende bepaalde ziekten die niet zijn opgenomen in deel II van bijlage IV bij Richtlijn 2006/88/EG

1. De uitroeiingsprogramma’s die door de in de tweede kolom van de tabel in bijlage II opgenomen lidstaten zijn goedgekeurd voor de in de eerste kolom van die tabel vermelde ziekten („uitroeiingsprogramma’s”) worden voor de in de vierde kolom opgenomen gebieden goedgekeurd.

2. Voor een periode tot en met ►M10 1 juli 2021 mogen de in de tabel in bijlage II opgenomen lidstaten voorschrijven dat zendingen aquacultuurdieren, als bedoeld in de punten a) en b) van artikel 2, lid 2, die in een aan een uitroeiingsprogramma onderworpen gebied worden binnengebracht, voldoen aan de in die punten vastgestelde voorschriften ten aanzien van de door het uitroeiingsprogramma bestreken ziekten.

▼M2

Artikel 3 bis

Goedkeuring van nationale bewakingsprogramma’s met betrekking tot Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

1. De bewakingsprogramma’s met betrekking tot Ostreid herpes virus 1 μνar (OsHV-1 μνar), die zijn goedgekeurd door de in de tweede kolom van de tabel in bijlage III opgenomen landen ten aanzien van de in de vierde kolom daarvan vermelde gebieden (bewakingsprogramma’s), worden goedgekeurd.

2. Voor een periode tot en met ►M8 30 april 2016 mogen de in de tabel in bijlage III opgenomen lidstaten voorschrijven dat de volgende zendingen die in een in de vierde kolom van die bijlage vermeld gebied worden binnengebracht, moeten voldoen aan de volgende voorschriften:

a)zendingen van Japanse oesters, bestemd voor kweek- en heruitzettingsgebieden, moeten voldoen aan de in artikel 8 bis van Verordening (EG) nr. 1251/2008 vastgestelde voorschriften inzake het in de handel brengen;

b)zendingen van Japanse oesters moeten voldoen aan de in artikel 8 ter van Verordening (EG) nr. 1251/2008 vastgestelde voorschriften inzake het in de handel brengen, wanneer dergelijke zendingen bestemd zijn voor verzendcentra, zuiveringscentra of soortgelijke bedrijven vóór menselijke consumptie, die niet zijn uitgerust met een door de bevoegde autoriteit gevalideerd afvalwaterbehandelingssysteem dat:

i)geënveloppeerde virussen inactiveert, of

ii)het risico van overdracht van ziekten op natuurlijke wateren tot een aanvaardbaar niveau vermindert.

▼M2

Artikel 4

Rapportering

1. Uiterlijk 30 april van elk jaar dienen de in de bijlagen I en II opgenomen lidstaten bij de Commissie een verslag in over de goedgekeurde nationale maatregelen, als bedoeld in de artikelen 2 en 3.

2. Uiterlijk 31 december van elk jaar dienen de in bijlage III opgenomen lidstaten bij de Commissie een verslag in over de goedgekeurde nationale maatregelen, als bedoeld in artikel 3 bis.

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde verslagen bevatten ten minste actuele informatie over:

a)significante risico’s voor de diergezondheidssituatie van aquacultuurdieren of wilde waterdieren, veroorzaakt door de ziekten waarvoor de nationale maatregelen gelden, en de noodzaak en de geschiktheid van die maatregelen;

b)nationale maatregelen genomen tot behoud van de ziektevrije status, inclusief uitgevoerde tests; informatie over deze tests moet worden verstrekt onder gebruikmaking van het modelformulier in bijlage VI bij Beschikking 2009/177/EG van de Commissie (5);

c)de ontwikkeling van het uitroeiings- of bewakingsprogramma, inclusief uitgevoerde tests; informatie over deze tests moet worden verstrekt onder gebruikmaking van het modelformulier in bijlage VI bij Beschikking 2009/177/EG.

▼B

Artikel 5

Verdenking van de aanwezigheid en detectie van ziekten in ziektevrije gebieden

1. Wanneer in een in bijlage I opgenomen lidstaat de verdenking bestaat dat een ziekte aanwezig is in een gebied dat is opgenomen als ziektevrij gebied voor die ziekte in die bijlage, neemt die lidstaat maatregelen die ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke zijn vastgesteld in artikel 28, artikel 29, leden 2 tot en met 4, en artikel 30 van Richtlijn 2006/88/EG.

2. Wanneer het epizoötische onderzoek de detectie van de in lid 1 bedoelde ziekte bevestigt, stelt de betrokken lidstaat de Commissie en de andere lidstaten daarvan in kennis, alsook van de maatregelen om die ziekte in te dammen en te bestrijden.

▼M2

Artikel 5 bis

Vermoeden en detectie van Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) in gebieden met bewakingsprogramma’s

1. Wanneer een in bijlage III opgenomen lidstaat vermoedt dat OsHV-1 μνar aanwezig is in een gebied dat is opgenomen in de vierde kolom van die bijlage, neemt die lidstaat maatregelen die ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke zijn vastgesteld in artikel 28, artikel 29, leden 2, 3 en 4, en artikel 30 van Richtlijn 2006/88/EG.

2. Wanneer het epizoötische onderzoek de detectie van OsHV-1 μνar in de in lid 1 bedoelde gebieden bevestigt, stelt de betrokken lidstaat de Commissie en de andere lidstaten daarvan in kennis, alsook van de maatregelen die zijn genomen om die ziekte in te dammen.

▼B

Artikel 6

Intrekking

Beschikking 2004/453/EG wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken beschikking gelden als verwijzingen naar dit besluit.

Artikel 7

Overgangsbepalingen

Voor een overgangsperiode tot en met 31 juli 2010 mogen zendingen aquacultuurdieren die vergezeld gaan van een diergezondheidscertificaat overeenkomstig bijlage III bij Beschikking 2004/453/EG in de handel worden gebracht, mits zij hun plaats van eindbestemming vóór die datum bereiken.

Artikel 8

Toepasselijkheid

Dit besluit is van toepassing met ingang van 15 mei 2010.

Artikel 9

Adressaten

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

▼M10
BIJLAGE I

Lidstaten en gebieden die worden beschouwd als vrij van de in de tabel vermelde ziekten en die nationale maatregelen mogen nemen ter voorkoming van de insleep van die ziekten overeenkomstig artikel 43, lid 2, van Richtlijn 2006/88/EGZiekte

Lidstaat

Code

Geografische afbakening van het gebied met goedgekeurde nationale maatregelen

Voorjaarsviremie van de karper (SVC)

Denemarken

DK

Het hele grondgebied

Ierland

IE

Het hele grondgebied

Hongarije

HU

Het hele grondgebied

Finland

FI

Het hele grondgebied

Zweden

SE

Het hele grondgebied

Verenigd Koninkrijk

UK

Het hele grondgebied van het Verenigd Koninkrijk

De grondgebieden van Guernsey, Jersey en het eiland Man

Bacterial kidney disease (BKD)

Ierland

IE

Het hele grondgebied

Verenigd Koninkrijk

UK

Het grondgebied van Noord-Ierland

De grondgebieden van Guernsey, Jersey en het eiland Man

Infectieuze pancreatische necrose (IPN)

Finland

FI

De continentale delen van het grondgebied

Zweden

SE

De continentale delen van het grondgebied

Verenigd Koninkrijk

UK

Het grondgebied van het eiland Man

Besmettingen met Gyrodactylus salaris (GS)

Ierland

IE

Het hele grondgebied

Finland

FI

De stroomgebieden van de Tenojoki en de Näätämöjoki; de stroomgebieden van de Paatsjoki, de Tuulomajoki en de Uutuanjoki worden als bufferzone aangemerkt

Verenigd Koninkrijk

UK

Het hele grondgebied van het Verenigd Koninkrijk

De grondgebieden van Guernsey, Jersey en het eiland Man

Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μVar)

Ierland

IE

Compartiment 1: Sheephaven Bay

Compartiment 3: Killala Bay, Broadhaven Bay en Blacksod Bay

Compartiment 4: Streamstown Bay

Compartiment 5: Bertraghboy Bay en Galway Bay

Compartiment 6: Poulnasharry Bay

Compartiment A: Tralee Bay Hatchery

Verenigd Koninkrijk

UK

Het grondgebied van Groot-Brittannië, met uitzondering van de Roach, de Crouch, de riviermond van de Blackwater en de Colne in Essex, de noordkust van Kent, Poole Harbour in Dorset en de Teign in Devon

Het grondgebied van Noord-Ierland, met uitzondering van Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough en Strangford Lough

Het grondgebied van Guernsey

Besmetting met Salmonid alphavirus (SAV)

Finland

FI

De continentale delen van het grondgebied

▼M9
BIJLAGE II

Lidstaten en delen daarvan met programma's ter uitroeiing van bepaalde ziekten bij aquacultuurdieren, die nationale maatregelen mogen nemen ter bestrijding van die ziekten overeenkomstig artikel 43, lid 2, van Richtlijn 2006/88/EGZiekte

Lidstaat

Code

Geografische afbakening van het gebied met goedgekeurde nationale maatregelen

Bacterial Kidney Disease (BKD)

Zweden

SE

De continentale delen van het grondgebied

Infectieuze pancreatische necrose (IPN)

Zweden

SE

De kustgebieden van het grondgebied

▼M10
BIJLAGE III

Lidstaten en gebieden met programma's ter bewaking van ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1μνar) die nationale maatregelen mogen nemen ter bestrijding van die ziekte overeenkomstig artikel 43, lid 2, van Richtlijn 2006/88/EGZiekte

Lidstaat

Code

Geografische afbakening van het gebied met goedgekeurde nationale maatregelen (lidstaten, zones en compartimenten)(1) PB L 328 van 24.11.2006, blz. 14.

(2) PB L 156 van 30.4.2004, blz. 5.

(3) PB L 46 van 19.2.1991, blz. 1.

(4) PB L 337 van 16.12.2008, blz. 41.

(5) PB L 63 van 7.3.2009, blz. 15.