Home

Besluit van de Commissie van 26 augustus 2010 tot vaststelling van modellen van gezondheidscertificaten voor de handel binnen de Unie in sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen, schapen en geiten en in eicellen en embryo’s van varkens (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 5779) (Voor de EER relevante tekst) (2010/470/EU)

Besluit van de Commissie van 26 augustus 2010 tot vaststelling van modellen van gezondheidscertificaten voor de handel binnen de Unie in sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen, schapen en geiten en in eicellen en embryo’s van varkens (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 5779) (Voor de EER relevante tekst) (2010/470/EU)

2010D0470 — NL — 24.02.2015 — 003.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 26 augustus 2010

tot vaststelling van modellen van gezondheidscertificaten voor de handel binnen de Unie in sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen, schapen en geiten en in eicellen en embryo’s van varkens

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 5779)

(Voor de EER relevante tekst)

(2010/470/EU)

(PB L 228, 31.8.2010, p.15)

Gewijzigd bij:
▼B

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 26 augustus 2010

tot vaststelling van modellen van gezondheidscertificaten voor de handel binnen de Unie in sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen, schapen en geiten en in eicellen en embryo’s van varkens

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 5779)

(Voor de EER relevante tekst)

(2010/470/EU)DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo’s waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (1), en met name artikel 11, lid 2, vierde streepje, en lid 3, derde streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 92/65/EEG bevat de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Unie van dieren, sperma, eicellen en embryo’s waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke wetgevingsbesluiten van de Unie gelden. Die richtlijn bevat voorschriften voor de handel in sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen, schapen en geiten en voor eicellen en embryo’s van varkens („de producten”). Bovendien bepaalt de richtlijn dat er gezondheidscertificaten voor de handel in de producten binnen de Unie moeten worden vastgesteld.

(2)

Bijlage D bij Richtlijn 92/65/EEG, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 176/2010 van de Commissie (2), bevat nieuwe voorschriften voor de producten, die op 1 september 2010 van toepassing worden.

(3)

In bijlage D bij Richtlijn 92/65/EEG, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 176/2010, zijn voorschriften voor spermaopslagcentra en nadere voorwaarden voor de erkenning van en het toezicht op die centra vastgelegd. Ook zijn in die bijlage nadere voorschriften opgenomen voor de erkenning van en het toezicht op embryoteams en embryoproductieteams, de winning en behandeling van in vivo verkregen embryo’s en de productie en behandeling van door in-vitrofertilisatie verkregen embryo’s en gemicromanipuleerde embryo’s. De aldus gewijzigde bijlage D bevat ook gewijzigde voorwaarden voor als donor van sperma, eicellen en embryo’s fungerende paardachtigen, schapen en geiten en als donor van eicellen en embryo’s fungerende varkens.

(4)

Er moeten nieuwe modellen van gezondheidscertificaten voor de handel in de producten binnen de Unie worden vastgesteld met inachtneming van de veterinairrechtelijke voorschriften van bijlage D bij Richtlijn 92/65/EEG, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 176/2010.

(5)

Ook moeten bepalingen worden vastgesteld voor bestaande voorraden van de producten in de Unie die voldoen aan Richtlijn 92/65/EEG voordat de bij Verordening (EU) nr. 176/2010 ingevoerde wijzigingen in werking zijn getreden. Er moeten dus aparte modellen van certificaten worden vastgesteld voor de handel binnen de Unie in sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen, schapen en geiten en in eicellen en embryo’s van varkens, als het gaat om producten die vóór 1 september 2010 in overeenstemming met bijlage D bij Richtlijn 92/65/EEG zijn gewonnen of geproduceerd, behandeld en opgeslagen.

(6)

Daar die producten gedurende lange tijd kunnen worden opgeslagen, is het onmogelijk nu al een datum aan te geven waarop de bestaande voorraden opgebruikt zullen zijn. Er kan dus geen einddatum voor het gebruik van die modellen van gezondheidscertificaten voor de bestaande voorraden worden vastgesteld.

(7)

Met het oog op de consistentie en vereenvoudiging van de wetgeving van de Unie moeten de modellen van gezondheidscertificaten in één besluit worden opgenomen, met inachtneming van Verordening (EG) nr. 599/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 tot vaststelling van een geharmoniseerd model voor een certificaat en inspectieverslag voor het intracommunautaire handelsverkeer in dieren en producten van dierlijke oorsprong (3).

(8)

Om te garanderen dat de producten volledig traceerbaar zijn, moeten in dit besluit modellen van gezondheidscertificaten worden opgenomen voor de handel binnen de Unie in sperma van paardachtigen, schapen en geiten dat is gewonnen in erkende spermacentra en wordt verzonden uit een erkend spermaopslagcentrum, dat al dan niet behoort tot een onder een ander erkenningsnummer erkend spermacentrum.

(9)

Voor de duidelijkheid van de wetgeving van de Unie moeten de wetsbesluiten van de Unie waarin modellen van gezondheidscertificaten voor de handel in de producten binnen de Unie zijn vastgesteld, expliciet worden ingetrokken. Daarom moeten Beschikking 95/294/EG van de Commissie van 24 juli 1995 tot vaststelling van het model van het diergezondheidscertificaat voor de handel in eicellen en embryo’s van paardachtigen (4), Beschikking 95/307/EG van de Commissie van 24 juli 1995 tot vaststelling van het model van het diergezondheidscertificaat voor de handel in sperma van paardachtigen (5), Beschikking 95/388/EG van de Commissie van 19 september 1995 tot vaststelling van het model van het certificaat voor het intracommunautaire handelsverkeer van sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten (6) en Beschikking 95/483/EG van de Commissie van 9 november 1995 tot vaststelling van het model van het certificaat voor het intracommunautaire handelsverkeer van eicellen en embryo’s van varkens (7) worden ingetrokken.

(10)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:Artikel 1

Onderwerp

Dit besluit bevat modellen van gezondheidscertificaten voor de handel binnen de Unie in de volgende producten:

a)sperma van paardachtigen;

b)eicellen en embryo’s van paardachtigen;

c)sperma van schapen en geiten;

d)eicellen en embryo’s van schapen en geiten;

e)eicellen en embryo’s van varkens.

▼M3

Artikel 2

Handel in sperma van paardachtigen

Zendingen sperma van paardachtigen gaan bij het vervoer tussen lidstaten vergezeld van een gezondheidscertificaat volgens een van de volgende, in bijlage I opgenomen modellen:

a)model van gezondheidscertificaat I A voor de handel binnen de Unie in zendingen sperma van paardachtigen dat na 30 september 2014 overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG is gewonnen en dat wordt verzonden uit een erkend spermacentrum, waar het sperma is gewonnen;

b)model van gezondheidscertificaat I B voor de handel binnen de Unie in zendingen van voorraden sperma van paardachtigen dat na 31 augustus 2010 en vóór 1 oktober 2014 overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG is gewonnen, behandeld en opgeslagen, die na 31 augustus 2010 worden verzonden uit een erkend spermacentrum, waar het sperma is gewonnen;

c)model van gezondheidscertificaat I C voor de handel binnen de Unie in zendingen van voorraden sperma van paardachtigen dat vóór 1 september 2010 overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG is gewonnen, behandeld en opgeslagen, die na 31 augustus 2010 worden verzonden uit een erkend spermacentrum, waar het sperma is gewonnen;

d)model van gezondheidscertificaat I D voor de handel binnen de Unie van de volgende zendingen:

i)sperma van paardachtigen dat na 30 september 2014 overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG is gewonnen, behandeld en opgeslagen en wordt verzonden uit een erkend spermaopslagcentrum;

ii)voorraden sperma van paardachtigen dat is gewonnen, behandeld en opgeslagen overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG:

—na 31 augustus 2010 en vóór 1 oktober 2014, of

—vóór 1 september 2010,

die na 31 augustus 2010 worden verzonden uit een erkend spermaopslagcentrum.

Artikel 3

Handel in eicellen en embryo’s van paardachtigen

Zendingen eicellen en embryo’s van paardachtigen gaan bij het vervoer tussen lidstaten vergezeld van een gezondheidscertificaat volgens een van de volgende, in bijlage II opgenomen modellen:

a)model van gezondheidscertificaat II A voor de handel binnen de Unie in zendingen eicellen en embryo’s van paardachtigen die na 30 september 2014 overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG zijn gewonnen of geproduceerd en die worden verzonden door een erkend embryoteam/embryoproductieteam, dat de eicellen/embryo’s heeft gewonnen/geproduceerd;

b)model van gezondheidscertificaat II B voor de handel binnen de Unie in zendingen van voorraden eicellen en embryo’s van paardachtigen die na 31 augustus 2010 en vóór 1 oktober 2014 overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG zijn gewonnen, behandeld en opgeslagen, en na 31 augustus 2010 worden verzonden door een erkend embryoteam of embryoproductieteam dat de eicellen/embryo’s heeft gewonnen/geproduceerd;

c)model van gezondheidscertificaat II C voor de handel binnen de Unie in zendingen van voorraden eicellen en embryo’s van paardachtigen die vóór 1 september 2010 overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG zijn gewonnen, behandeld en opgeslagen, en na 31 augustus 2010 worden verzonden door een erkend embryoteam dat de eicellen/embryo’s heeft gewonnen.

▼B

Artikel 4

Handel in sperma van schapen en geiten

Zendingen sperma van schapen en geiten gaan bij het vervoer tussen lidstaten vergezeld van een gezondheidscertificaat volgens een van de volgende, in bijlage III opgenomen modellen:

a)model van gezondheidscertificaat III A, opgenomen in deel A, voor zendingen sperma dat na 31 augustus 2010 is gewonnen en dat wordt verzonden uit een erkend spermacentrum, waar het sperma is gewonnen;

b)model van gezondheidscertificaat III B, opgenomen in , voor zendingen van voorraden sperma dat vóór 1 september 2010 is gewonnen, behandeld en opgeslagen, die na 31 augustus 2010 worden verzonden uit een erkend spermacentrum, waar het sperma is gewonnen;

c)model van gezondheidscertificaat III C, opgenomen in deel C, voor zendingen van sperma en voorraden sperma als bedoeld onder a) en b), die worden verzonden uit een erkend spermaopslagcentrum.

Artikel 5

Handel in eicellen en embryo’s van schapen en geiten

Zendingen eicellen en embryo’s van schapen en geiten gaan bij het vervoer tussen lidstaten vergezeld van een gezondheidscertificaat volgens een van de volgende, in bijlage IV opgenomen modellen:

a)model van gezondheidscertificaat IV A, opgenomen in deel A, voor zendingen eicellen en embryo’s die na 31 augustus 2010 zijn gewonnen of geproduceerd, en die worden verzonden door een erkend embryoteam of embryoproductieteam, dat de eicellen of embryo’s heeft gewonnen of geproduceerd;

b)model van gezondheidscertificaat IV B, opgenomen in , voor zendingen van voorraden eicellen en embryo’s die vóór 1 september 2010 zijn gewonnen, behandeld en opgeslagen, en na 31 augustus 2010 worden verzonden door een erkend embryoteam, dat de eicellen of embryo’s heeft gewonnen.

Artikel 6

Handel in eicellen en embryo’s van varkens

Zendingen eicellen en embryo’s van varkens gaan bij het vervoer tussen lidstaten vergezeld van een gezondheidscertificaat volgens een van de volgende, in bijlage V opgenomen modellen:

a)model van gezondheidscertificaat V A, opgenomen in deel A, voor zendingen eicellen en embryo’s die na 31 augustus 2010 zijn gewonnen of geproduceerd, en die worden verzonden door een erkend embryoteam of embryoproductieteam, dat de eicellen of embryo’s heeft gewonnen of geproduceerd;

b)model van gezondheidscertificaat V B, opgenomen in , voor zendingen van voorraden eicellen en embryo’s die vóór 1 september 2010 zijn gewonnen, behandeld en opgeslagen, en na 31 augustus 2010 worden verzonden door een erkend embryoteam, dat de eicellen of embryo’s heeft gewonnen.

Artikel 7

Intrekkingen

De Beschikkingen 95/294/EG, 95/307/EG, 95/388/EG en 95/483/EG worden ingetrokken.

Artikel 8

Toepasselijkheid

Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 september 2010.

Artikel 9

Adressaten

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

▼M3
BIJLAGE I

Modellen van gezondheidscertificaten voor de handel binnen de unie in zendingen sperma van paardachtigen

DEEL A

Model van gezondheidscertificaat I A voor de handel binnen de Unie in zendingen sperma van paardachtigen dat na 30 september 2014 overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG is gewonnen en dat wordt verzonden uit een erkend spermacentrum, waar het sperma is gewonnen

image

image

image

image

image

image

DEEL B

Model van gezondheidscertificaat I B voor de handel binnen de Unie in zendingen van voorraden sperma van paardachtigen dat na 31 augustus 2010 en vóór 1 oktober 2014 overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG is gewonnen, behandeld en opgeslagen, die na 31 augustus 2010 worden verzonden uit een erkend spermacentrum, waar het sperma is gewonnen

image

image

image

image

image

image

DEEL C

Model van gezondheidscertificaat I C voor de handel binnen de Unie in zendingen van voorraden sperma van paardachtigen dat vóór 1 september 2010 overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG is gewonnen, behandeld en opgeslagen, die na 31 augustus 2010 worden verzonden uit een erkend spermacentrum, waar het sperma is gewonnen

image

image

image

image

DEEL D

Model van gezondheidscertificaat I D voor de handel binnen de Unie in zendingen sperma van paardachtigen dat na 30 september 2014 overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG is gewonnen, behandeld en opgeslagen, en in zendingen van voorraden sperma van paardachtigen dat na 31 augustus 2010 en vóór 1 oktober 2014 of vóór 1 september 2010 overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG is gewonnen, behandeld en opgeslagen, die na 31 augustus 2010 uit een erkend spermaopslagcentrum worden verzonden

image

image

image
BIJLAGE II

Modellen van gezondheidscertificaten voor de handel binnen de unie in zendingen eicellen en embryo’s van paardachtigen

DEEL A

Model van gezondheidscertificaat II A voor de handel binnen de Unie in zendingen eicellen en embryo’s van paardachtigen die na 30 september 2014 overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG zijn gewonnen of geproduceerd en die worden verzonden door een erkend embryoteam/embryoproductieteam, dat de eicellen/embryo’s heeft gewonnen/geproduceerd

image

image

image

image

DEEL B

Model van gezondheidscertificaat II B voor de handel binnen de Unie in zendingen van voorraden eicellen en embryo’s van paardachtigen die na 31 augustus 2010 en vóór 1 oktober 2014 overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG zijn gewonnen, behandeld en opgeslagen, en na 31 augustus 2010 worden verzonden door een erkend embryoteam/embryoproductieteam, dat de eicellen/embryo’s heeft gewonnen/geproduceerd

image

image

image

DEEL C

Model van gezondheidscertificaat II C voor de handel binnen de Unie in zendingen van voorraden eicellen en embryo’s van paardachtigen die vóór 1 september 2010 overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG zijn gewonnen, behandeld en opgeslagen, en na 31 augustus 2010 worden verzonden door een erkend embryoteam dat de eicellen/embryo’s heeft gewonnen

image

image

image

▼B
BIJLAGE III

Modellen van gezondheidscertificaten voor de handel in zendingen sperma van schapen en geiten

▼M1

DEEL A

Model van gezondheidscertificaat III A voor de handel binnen de Unie in zendingen sperma van schapen en geiten dat na 31 augustus 2010 is gewonnen overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG en wordt verzonden uit een erkend spermacentrum, waar het sperma is gewonnen

image

image

image

▼B

DEEL B

Model van gezondheidscertificaat III B voor de handel binnen de Unie in zendingen van voorraden sperma van schapen en geiten dat vóór 1 september 2010 overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG van de Raad is gewonnen, behandeld en opgeslagen, die na 31 augustus 2010 worden verzonden uit een erkend spermacentrum, waar het sperma is gewonnen

image

image

DEEL C

Model van gezondheidscertificaat III C voor de handel binnen de Unie in zendingen sperma van schapen en geiten dat na 31 augustus 2010 overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG is gewonnen, en in zendingen van voorraden sperma van schapen en geiten dat vóór 1 september 2010 overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG is gewonnen, behandeld en opgeslagen, die na 31 augustus 2010 uit een erkend spermaopslagcentrum worden verzonden

image

image

image
BIJLAGE IV

Modellen van gezondheidscertificaten voor de handel binnen de Unie in zendingen eicellen en embryo’s van schapen en geiten

▼M2

DEEL A

Model van gezondheidscertificaat IV A voor de handel binnen de Unie in zendingen eicellen en embryo's van schapen en geiten die na 31 augustus 2010 zijn gewonnen of geproduceerd overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG en worden verzonden door een erkend embryoteam/embryoproductieteam, dat de eicellen/embryo's heeft gewonnen/geproduceerd

image

image

image

▼B

DEEL B

Model van gezondheidscertificaat IV B voor de handel binnen de Unie in zendingen van voorraden eicellen en embryo’s van schapen en geiten die vóór 1 september 2010 overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG zijn gewonnen, behandeld en opgeslagen, en na 31 augustus 2010 worden verzonden door een erkend embryoteam dat de eicellen/embryo’s heeft gewonnen

image

image
BIJLAGE V

Modellen van gezondheidscertificaten voor de handel binnen de unie in zendingen eicellen/embryo’s van varkens

DEEL A

Model van gezondheidscertificaat V A voor de handel binnen de Unie in zendingen eicellen en embryo’s van varkens die na 31 augustus 2010 overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG zijn gewonnen of geproduceerd en die worden verzonden door een erkend embryoteam/embryoproductieteam, dat de eicellen/embryo’s heeft gewonnen/geproduceer

image

image

image

DEEL B

Model van gezondheidscertificaat V B voor de handel binnen de Unie in zendingen van voorraden eicellen en embryo’s van varkens die vóór 1 september 2010 overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG zijn gewonnen, behandeld en opgeslagen, en na 31 augustus 2010 worden verzonden door een erkend embryoteam dat de eicellen/embryo’s heeft gewonnen

image

image(1) PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54.

(2) PB L 52 van 3.3.2010, blz. 14.

(3) PB L 94 van 31.3.2004, blz. 44.

(4) PB L 182 van 2.8.1995, blz. 27.

(5) PB L 185 van 4.8.1995, blz. 58.

(6) PB L 234 van 3.10.1995, blz. 30.

(7) PB L 275 van 18.11.1995, blz. 30.