Home

Verordening (EU) n r. 37/2010 van de Commissie van 22 december 2009 betreffende farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EU) n r. 37/2010 van de Commissie van 22 december 2009 betreffende farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (Voor de EER relevante tekst)

2010R0037 — NL — 28.09.2015 — 019.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EU) Nr. 37/2010 VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2009

betreffende farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 015 van 20.1.2010, blz. 1)

Gewijzigd bij:

Publicatieblad

No

page

date

►M1

VERORDENING (EU) Nr. 758/2010 VAN DE COMMISSIE van 24 augustus 2010

L 223

37

25.8.2010

M2

VERORDENING (EU) Nr. 759/2010 VAN DE COMMISSIE van 24 augustus 2010

L 223

39

25.8.2010

M3

VERORDENING (EU) Nr. 761/2010 VAN DE COMMISSIE van 25 augustus 2010

L 224

1

26.8.2010

►M4

VERORDENING (EU) Nr. 890/2010 VAN DE COMMISSIE van 8 oktober 2010

L 266

1

9.10.2010

M5

VERORDENING (EU) Nr. 914/2010 VAN DE COMMISSIE van 12 oktober 2010

L 269

5

13.10.2010

M6

VERORDENING (EU) Nr. 362/2011 VAN DE COMMISSIE van 13 april 2011

L 100

26

14.4.2011

►M7

VERORDENING (EU) Nr. 363/2011 VAN DE COMMISSIE van 13 april 2011

L 100

28

14.4.2011

►M8

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 84/2012 VAN DE COMMISSIE van 1 februari 2012

L 30

1

2.2.2012

►M9

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 85/2012 VAN DE COMMISSIE van 1 februari 2012

L 30

4

2.2.2012

M10

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 86/2012 VAN DE COMMISSIE van 1 februari 2012

L 30

6

2.2.2012

►M11

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 107/2012 VAN DE COMMISSIE van 8 februari 2012

L 36

25

9.2.2012

M12

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 122/2012 VAN DE COMMISSIE van 13 februari 2012

L 40

2

14.2.2012

M13

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 123/2012 VAN DE COMMISSIE van 13 februari 2012

L 40

4

14.2.2012

►M14

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 201/2012 VAN DE COMMISSIE van 8 maart 2012

L 71

37

9.3.2012

►M15

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 202/2012 VAN DE COMMISSIE van 8 maart 2012

L 71

40

9.3.2012

M16

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 221/2012 VAN DE COMMISSIE van 14 maart 2012

L 75

7

15.3.2012

M17

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 222/2012 VAN DE COMMISSIE van 14 maart 2012

L 75

10

15.3.2012

►M18

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 436/2012 VAN DE COMMISSIE van 23 mei 2012

L 134

10

24.5.2012

M19

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 466/2012 VAN DE COMMISSIE van 1 juni 2012

L 143

2

2.6.2012

►M20

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1161/2012 VAN DE COMMISSIE van 7 december 2012

L 336

14

8.12.2012

►M21

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1186/2012 VAN DE COMMISSIE van 11 december 2012

L 338

20

12.12.2012

►M22

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1191/2012 VAN DE COMMISSIE van 12 december 2012

L 340

35

13.12.2012

►M23

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 59/2013 VAN DE COMMISSIE van 23 januari 2013

L 21

21

24.1.2013

M24

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 115/2013 VAN DE COMMISSIE van 8 februari 2013

L 38

11

9.2.2013

M25

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 116/2013 VAN DE COMMISSIE van 8 februari 2013

L 38

14

9.2.2013

►M26

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 394/2013 VAN DE COMMISSIE van 29 april 2013

L 118

17

30.4.2013

►M27

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 406/2013 VAN DE COMMISSIE van 2 mei 2013

L 121

42

3.5.2013

►M28

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 489/2013 VAN DE COMMISSIE van 27 mei 2013

L 141

4

28.5.2013

►M29

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1056/2013 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2013

L 288

60

30.10.2013

►M30

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1057/2013 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2013

L 288

63

30.10.2013

►M31

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1235/2013 VAN DE COMMISSIE van 2 december 2013

L 322

21

3.12.2013

►M32

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 19/2014 VAN DE COMMISSIE van 10 januari 2014

L 8

18

11.1.2014

►M33

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 20/2014 VAN DE COMMISSIE van 10 januari 2014

L 8

20

11.1.2014

►M34

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 200/2014 VAN DE COMMISSIE van 3 maart 2014

L 62

8

4.3.2014

►M35

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 201/2014 VAN DE COMMISSIE van 3 maart 2014

L 62

10

4.3.2014

►M36

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 418/2014 VAN DE COMMISSIE van 24 april 2014

L 124

19

25.4.2014

►M37

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 676/2014 VAN DE COMMISSIE van 19 juni 2014

L 180

5

20.6.2014

►M38

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 677/2014 VAN DE COMMISSIE van 19 juni 2014

L 180

8

20.6.2014

►M39

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 681/2014 VAN DE COMMISSIE van 20 juni 2014

L 182

11

21.6.2014

►M40

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 682/2014 VAN DE COMMISSIE van 20 juni 2014

L 182

14

21.6.2014

►M41

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 683/2014 VAN DE COMMISSIE van 20 juni 2014

L 182

17

21.6.2014

►M42

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 967/2014 VAN DE COMMISSIE van 12 september 2014

L 272

3

13.9.2014

►M43

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1277/2014 VAN DE COMMISSIE van 1 december 2014

L 346

23

2.12.2014

M44

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1359/2014 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2014

L 365

103

19.12.2014

►M45

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1390/2014 VAN DE COMMISSIE van 19 december 2014

L 369

65

24.12.2014

►M46

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/149 VAN DE COMMISSIE van 30 januari 2015

L 26

7

31.1.2015

►M47

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/150 VAN DE COMMISSIE van 30 januari 2015

L 26

10

31.1.2015

►M48

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/151 VAN DE COMMISSIE van 30 januari 2015

L 26

13

31.1.2015

M49

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/152 VAN DE COMMISSIE van 30 januari 2015

L 26

16

31.1.2015

►M50

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/394 VAN DE COMMISSIE van 10 maart 2015

L 66

1

11.3.2015

►M51

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/446 VAN DE COMMISSIE van 17 maart 2015

L 74

18

18.3.2015

►M52

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1078 VAN DE COMMISSIE van 3 juli 2015

L 175

5

4.7.2015

►M53

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1079 VAN DE COMMISSIE van 3 juli 2015

L 175

8

4.7.2015

►M54

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1080 VAN DE COMMISSIE van 3 juli 2015

L 175

11

4.7.2015

►M55

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1308 VAN DE COMMISSIE van 29 juli 2015

L 200

11

30.7.2015


Gerectificeerd bij:
▼B

VERORDENING (EU) Nr. 37/2010 VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2009

betreffende farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong

(Voor de EER relevante tekst)DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad (1), en met name op artikel 27, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid zijn farmacologisch werkzame stoffen op grond van een wetenschappelijke beoordeling van hun veiligheid ingedeeld in vier bijlagen bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad van 26 juni 1990 houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (2). Bijlage I bij die verordening bevat stoffen waarvoor een maximumwaarde voor residuen is vastgesteld, bijlage II stoffen waarvoor vaststelling van een maximumwaarde voor residuen niet nodig was, bijlage III stoffen waarvoor een voorlopige maximumwaarde voor residuen is vastgesteld en bijlage IV stoffen waarvoor geen maximumwaarde voor residuen kon worden vastgesteld omdat residuen van die stoffen, ongeacht de maximumhoeveelheid ervan, gevaar opleveren voor de menselijke gezondheid.

(2)

Ter vereenvoudiging moeten die farmacologisch werkzame stoffen, met hun indeling op basis van maximumwaarden voor residuen, in een verordening van de Commissie worden opgenomen. Aangezien die indeling berust op het in Verordening (EG) nr. 470/2009 omschreven indelingssysteem, moet er ook rekening mee worden gehouden als het gaat om de eventuele toediening van die farmacologisch werkzame stoffen aan voedselproducerende dieren.

(3)

De momenteel in de bijlagen bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 opgenomen informatie over de therapeutische klassen waartoe farmacologisch werkzame stoffen behoren, moet worden overgenomen in een kolom voor de therapeutische klassen van de stoffen.

(4)

Voor het gebruiksgemak moeten alle farmacologisch werkzame stoffen in alfabetische volgorde in één bijlage worden opgenomen. Omwille van de duidelijkheid moeten er twee tabellen komen: een tabel voor toegestane stoffen, die in de bijlagen I, II en III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 staan, en een tabel voor verboden stoffen, die in bijlage IV bij die verordening zijn opgenomen.

(5)

Voorlopige maximumwaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 waarvan de geldigheidsduur is verstreken, dienen niet in deze verordening te worden opgenomen.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

Farmacologisch werkzame stoffen zijn met hun indeling op basis van maximumwaarden voor residuen in de bijlage opgenomen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE

Farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen (MRL’s)Tabel 1

Toegestane stoffen

Farmacologisch werkzame stof

Indicatorresidu

Diersoorten

MRL's

Te onderzoeken weefsels

Overige bepalingen

(overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 470/2009)

Therapeutische klassen

Abamectine

Avermectine B1a

Runderen

10 μg/kg

20 μg/kg

Vetweefsel

Lever

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endo- en ectoparasieten

Schapen

20 μg/kg

50 μg/kg

25 μg/kg

20 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

Acetylcysteïne

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Acetylmethionine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Acetylsalicylzuur

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten behalve vissen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Niet voor gebruik bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie produceren

GEEN

Acetylsalicylzuur-dl-lysine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten behalve vissen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Niet voor gebruik bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie produceren

GEEN

Adenosine en het 5′-mono-, 5′-di- en 5′-trifosfaat daarvan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Adonis vernalis

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een honderdste

GEEN

Aesculus hippocastanum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een tiende

GEEN

Agnus castus

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan

GEEN

Ailanthus altissima

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan

GEEN

Alanine

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Albendazool

Som van albendazoolsulfoxide, albendazoolsulfon en albendazool-2-aminosulfon, uitgedrukt als albendazool

Alle herkauwers

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten

Albendazooloxide

Som van albendazooloxide, albendazoolsulfon en albendazool-2-aminosulfon, uitgedrukt als albendazool

Runderen, schapen

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten

Alfacalcidol

NIET VAN TOEPASSING

Runderen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor koeien rond het tijdstip van afkalven

GEEN

Alfa-cypermethrin

Cypermethrin (som van de isomeren)

Runderen, schapen

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Voor de MRL in melk moeten ook de bepalingen van Richtlijn 98/82/EG van de Commissie nageleefd worden

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

Alfaprostol

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, varkens, konijnen, paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Allantoïne

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Allium cepa

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan

GEEN

Aloe vera-gel en volledig bladextract van Aloe vera

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Aloë's, uit Barbados of de Kaap, hun gestandaardiseerd droog extract en bereidingen hiervan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Alsemextract

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M9

Altrenogest

Altrenogest

Varkens

4 μg/kg

Huid + vetweefsel

Alleen voor zoötechnisch gebruik en overeenkomstig Richtlijn 96/22/EG.

Stoffen die inwerken op het voortplantingssysteem

2 μg/kg

Lever

Paardachtigen

4 μg/kg

Vetweefsel

4 μg/kg

Lever

▼B

Aluminiumdistearaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Aluminiumfosfaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Aluminiumhydroxide

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Aluminiumhydroxideacetaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Aluminiummonostearaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M55

Aluminiumsalicylaat, basisch

Salicylzuur

Runderen, geiten, paardachtigen, konijnen

200 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

1 500 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

De voorlopige MRL's vervallen op 31 december 2016.

Middelen tegen diarree en tegen darmontstekingen

Runderen, geiten, paardachtigen

9 μg/kg

Melk

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten behalve runderen, schapen, paardachtigen, konijnen en vissen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik.

▼B

Aluminiumtristearaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

2-Aminoethanol

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

2-Aminoethanolglucuronaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

2-Aminoethyldihydrogeenfosfaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Amitraz

Som van amitraz en alle metabolieten die het 2,4-DMA-gedeelte bevatten, uitgedrukt als amitraz

Runderen

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

Schapen

400 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Geiten

200 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Varkens

400 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Huid + vetweefsel

Lever

Nieren

Bijen

200 μg/kg

Honing

Ammoniumchloride

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Ammoniumijzercitraat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Ammoniumlaurylsulfaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Ammoniumsulfaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Amoxicilline

Amoxicilline

Alle voedselproducerende soorten

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”

De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen

Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „uid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Ampicilline

Ampicilline

Alle voedselproducerende soorten

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”

De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen

Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Amprolium

NIET VAN TOEPASSING

Pluimvee

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor oraal gebruik

GEEN

Angelicae radix aetheroleum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Anisi aetheroleum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Anisi stellati fructus, gestandaardiseerde extracten en bereidingen hiervan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Apocynum cannabinum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een honderdste. Alleen voor oraal gebruik

GEEN

Appelzuur

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Voor gebruik als excipiënt

GEEN

Apramycin

Apramycin

Runderen

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

10 000 μg/kg

20 000 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

Infectiewerende middelen/Antibiotica

NIET VAN TOEPASSING

Schapen, varkens, kippen, konijnen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor oraal gebruik

Niet voor gebruik bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie produceren

Aqua levici

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee

GEEN

Arginine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Arnica montana (arnicae flos en arnicae planta tota)

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Arnicae radix

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een tiende

GEEN

Artemisia abrotanum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan

GEEN

Asparagine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Asparaginezuur

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Atropa belladonna

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een honderdste

GEEN

Atropine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Avilamycine

Dichloorisoeverninezuur

Varkens, pluimvee, konijnen

50 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Voor varkens en pluimvee heeft deze MRL betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Azagly-nafareline

NIET VAN TOEPASSING

Zalmachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Niet voor gebruik bij vissen die eieren voor menselijke consumptie produceren

GEEN

▼M18

Azamethifos

NIET VAN TOEPASSING

Vissen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten.

▼B

Azaperon

Som van azaperon en azaperol

Varkens

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Spier

Huid + vetweefsel

Lever

Nieren

GEEN

Stoffen die inwerken op het zenuwstelsel/Stoffen die inwerken op het centrale zenuwstelsel

Bacitracine

Som van bacitracine A, bacitracine B en bacitracine C

Runderen

100 μg/kg

Melk

GEEN

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Konijnen

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

NIET VAN TOEPASSING

Runderen

Geen MRL nodig voor andere weefsels dan melk

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor intramammair gebruik bij melkgevende koeien

Balsamum peruvianum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Baquiloprim

Baquiloprim

Runderen

10 μg/kg

300 μg/kg

150 μg/kg

30 μg/kg

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

GEEN

Infectiewerende middelen/

Chemotherapeutica

Varkens

40 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Huid + vetweefsel

Lever

Nieren

▼M51

Bariumselenaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Niet voor toediening door middel van injectie

Maagdarmkanaal en metabolisme/mineraalsupplementen

▼B

Beclometasondipropionaat

NIET VAN TOEPASSING

Paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik via inhalatie

GEEN

Bellis perennis

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan

GEEN

Benzalkoniumchloride

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik als excipiënt in een concentratie van maximaal 0,05 %

GEEN

Benzocaïne

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik als lokaal anestheticum

GEEN

Zalmachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

Benzylalcohol

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Voor gebruik als excipiënt

GEEN

Benzylbenzoaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Benzyl-p-hydroxybenzoaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Benzylpenicilline

Benzylpenicilline

Alle voedselproducerende soorten

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”

De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen

Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Betaïne

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Betaïneglucuronaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Betamethason

Betamethason

Runderen, varkens

0,75 μg/kg

2,0 μg/kg

0,75 μg/kg

Spier

Lever

Nieren

GEEN

Corticoïden/Glucocorticoïden

Runderen

0,3 μg/kg

Melk

Biotine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Bismutsubcarbonaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor oraal gebruik

GEEN

Bismutsubgallaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor oraal gebruik

GEEN

Bismutsubnitraat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor oraal gebruik

GEEN

Runderen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor intramammair gebruik

GEEN

Bismutsubsalicylaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor oraal gebruik

GEEN

Bituminosulfonaten, ammonium- en natriumzouten

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedsel producerende zoogdieren

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Boldo folium

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Boorzuur en boraten

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Bronopol

NIET VAN TOEPASSING

Vissen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Broomhexine

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, varkens, pluimvee

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Niet voor gebruik bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie produceren

GEEN

Brotizolam

NIET VAN TOEPASSING

Runderen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor therapeutisch gebruik

GEEN

Buserelin

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

n-Butaan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M33

Butafosfan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende zoogdieren

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

Maagdarmkanaal en metabolisme/mineraalsupplementen

▼B

n-Butanol

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Voor gebruik als excipiënt

GEEN

Butorfanoltartraat

NIET VAN TOEPASSING

Paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor intraveneuze toediening

GEEN

Butyl-4-hydroxybenzoaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Butylscopolaminebromide

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M38

Cabergoline

Cabergoline

Runderen

0,10 μg/kg

Vetweefsel

GEEN

Prolactineremmers

0,25 μg/kg

Lever

0,50 μg/kg

Nieren

0,15 μg/kg

Spier

0,10 μg/kg

Melk

▼B

Cafeïne

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calciumacetaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calciumaspartaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calciumbenzoaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calciumborogluconaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calciumcarbonaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calciumchloride

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calciumcitraat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calciumfosfaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calciumglucoheptonaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calciumgluconaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calciumgluconoglucoheptonaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calciumgluconolactaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calciumglutamaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calciumglycerofosfaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calciumhydroxide

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calciumhypofosfiet

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calciummalaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calciumoxide

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calciumpantothenaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calciumpolyfosfaten

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calciumpropionaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calciumsilicaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calciumstearaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calciumsulfaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Calendula officinalis

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een tiende

GEEN

Calendulae flos

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Camphora

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een honderdste

GEEN

Capsici fructus acer

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Carazolol

Carazolol

Runderen

5 μg/kg

5 μg/kg

15 μg/kg

15 μg/kg

1 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

GEEN

Stoffen die inwerken op het zenuwstelsel/Stoffen die inwerken op het autonome zenuwstelsel

Varkens

5 μg/kg

5 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Spier

Huid + vetweefsel

Lever

Nieren

Carbasalaatcalcium

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten behalve vissen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Niet voor gebruik bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie produceren

GEEN

Carbetocin

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende zoogdieren

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Cardiospermum halicacabum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan

GEEN

Carlinae radix

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Carnitine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Carprofen

Som van carprofen en carprofen-glucuronideconjugaat

Runderen, paardachtigen

500 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

GEEN

Anti-inflammatoire middelen/Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen

NIET VAN TOEPASSING

Runderen

Geen MRL nodig voor melk

NIET VAN TOEPASSING

Carvi aetheroleum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Caryophylli aetheroleum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Cefacetril

Cefacetril

Runderen

125 μg/kg

Melk

Alleen voor intramammair gebruik

Infectiewerende middelen/Antibiotica

NIET VAN TOEPASSING

Runderen

Geen MRL nodig voor andere weefsels dan melk

NIET VAN TOEPASSING

Cefalexine

Cefalexine

Runderen

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

1 000 μg/kg

100 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

GEEN

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Cefalonium

Cefalonium

Runderen

20 μg/kg

Melk

Alleen voor intramammair gebruik en oogheelkundige behandeling

Infectiewerende middelen/Antibiotica

NIET VAN TOEPASSING

Runderen

Geen MRL nodig voor andere weefsels dan melk

NIET VAN TOEPASSING

Cefapirin

Som van cefapirin en deacetylcefapirin

Runderen

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Nieren

Melk

GEEN

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Cefazolin

Cefazolin

Runderen, schapen, geiten

50 μg/kg

Melk

GEEN

Infectiewerende middelen/Antibiotica

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, schapen, geiten

Geen MRL nodig voor andere weefsels dan melk

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor intramammair gebruik, behalve als de uier als voeding voor de mens kan worden gebruikt

Cefoperazon

Cefoperazon

Runderen

50 μg/kg

Melk

GEEN

Infectiewerende middelen/Antibiotica

NIET VAN TOEPASSING

Runderen

Geen MRL nodig voor andere weefsels dan melk

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor intramammair gebruik bij melkgevende koeien

Cefquinome

Cefquinome

Runderen, varkens, paardachtigen

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Runderen

20 μg/kg

Melk

Ceftiofur

Som van alle residuen met intacte bèta-lactamstructuur, uitgedrukt als defuroylceftiofur

Alle voedselproducerende zoogdieren

1 000 μg/kg

2 000 μg/kg

2 000 μg/kg

6 000 μg/kg

100 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Centellae asiaticae extractum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Cetostearylalcohol

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Cetrimide

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Chloorfenamine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende zoogdieren

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Chloorhexidine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Chloorkresol

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Chloormadinon

Chloormadinon

Runderen

4 μg/kg

2 μg/kg

2,5 μg/kg

Vetweefsel

Lever

Melk

Alleen voor zoötechnisch gebruik

Stoffen die inwerken op het voortplantingssysteem

Chloortetracycline

Som van oorspronkelijk geneesmiddel en zijn 4-epimeer

Alle voedselproducerende soorten

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Spier

Lever

Nieren

Melk

Eieren

Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”

De MRL's voor lever en nieren gelden niet voor vissen

Infectiewerende middelen/Antibiotica

▼M32

Chloroform

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende zoogdieren

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik als excipiënt in vaccins en alleen in een concentratie van ten hoogste 1 % g/v en in een totale dosis van ten hoogste 20 mg per dier

GEEN

▼B

Choline

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Chrysanthemi cinerariifolii flos

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Chymotrypsine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Cimicifugae racemosae rhizoma

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

GEEN

Cinchonae cortex, gestandaardiseerde extracten en bereidingen hiervan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Cinnamomi cassiae aetheroleum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Cinnamomi cassiae cortex, gestandaardiseerde extracten en bereidingen hiervan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Cinnamomi ceylanici aetheroleum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Cinnamomi ceylanici cortex, gestandaardiseerde extracten en bereidingen hiervan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Citri aetheroleum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Citronellae aetheroleum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Citrulline

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Clavulaanzuur

Clavulaanzuur

Runderen, varkens

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

400 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Runderen

200 μg/kg

Melk

Clazuril

NIET VAN TOEPASSING

Duiven

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Clenbuterolhydrochloride

Clenbuterol

Runderen, paardachtigen

0,1 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

Spier

Lever

Nieren

GEEN

Stoffen die inwerken op het zenuwstelsel/Stoffen die inwerken op het autonome zenuwstelsel

Runderen

0,05 μg/kg

Melk

▼M52

Clodroninezuur (als dinatriumzout)

NIET VAN TOEPASSING

Paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

Spier- en skeletstelsel/Geneesmiddelen voor de behandeling van botziekten.

▼B

Cloprostenol

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, varkens, geiten, paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

R-Cloprostenol

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, varkens, geiten, paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M41

Clorsulon

Clorsulon

Runderen

35 μg/kg

Spier

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten

100 μg/kg

Lever

200 μg/kg

Nieren

16 μg/kg

Melk

▼M40

Closantel

Closantel

Runderen

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

45 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten

Schapen

1 500 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

5 000 μg/kg

45 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

▼B

Cloxacilline

Cloxacilline

Alle voedselproducerende soorten

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”

De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen

Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Colistine

Colistine

Alle voedselproducerende soorten

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

300 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Eieren

Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”

De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen

Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Condurango cortex, gestandaardiseerde extracten en bereidingen hiervan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Convallaria majalis

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een duizendste

GEEN

Coriandri aetheroleum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Corticotropine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Coumafos

Coumafos

Bijen

100 μg/kg

Honing

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

Crataegus

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan

GEEN

Cupressi aetheroleum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Cyfluthrin

Cyfluthrin (som van de isomeren)

Runderen, geiten

10 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Voor melk moeten ook de bepalingen van Richtlijn 94/29/EG van de Raad nageleefd worden

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

Cyhalothrin

Cyhalothrin (som van de isomeren)

Runderen

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Vetweefsel

Nieren

Melk

Voor melk moeten ook de bepalingen van Richtlijn 94/29/EG van de Raad nageleefd worden

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

Cypermethrin

Cypermethrin (som van de isomeren)

Alle herkauwers

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Voor melk moeten ook de bepalingen van Richtlijn 98/82/EG van de Commissie nageleefd worden

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

Zalmachtigen

50 μg/kg

Spier en huid in natuurlijke verhoudingen

Cyromazin

Cyromazin

Schapen

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

Cysteïne

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Cytidine en het 5′-mono-, 5′-di- en 5′-trifosfaat daarvan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Danofloxacine

Danofloxacine

Runderen, schapen, geiten, pluimvee

200 μg/kg

100 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”

De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen

Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Voor pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Alle andere voedselproducerende soorten

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Runderen, schapen, geiten

30 μg/kg

Melk

Decoquinaat

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, schapen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor oraal gebruik. Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

GEEN

Deltamethrin

Deltamethrin

Alle herkauwers

10 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

Vissen

10 μg/kg

Spier en huid in natuurlijke verhoudingen

Dembrexine

NIET VAN TOEPASSING

Paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Denaverinehydrochloride

NIET VAN TOEPASSING

Runderen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M4

Derquantel

Derquantel

Schapen

2 μg/kg

Spier

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten

40 μg/kg

Vet

20 μg/kg

Lever

5 μg/kg

Nier

▼B

Deslorelineacetaat

NIET VAN TOEPASSING

Paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Detomidine

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor therapeutisch gebruik

GEEN

Dexamethason

Dexamethason

Runderen, geiten, varkens, paardachtigen

0,75 μg/kg

2 μg/kg

0,75 μg/kg

Spier

Lever

Nieren

GEEN

Corticoïden/Glucocorticoïden

Runderen, geiten

0,3 μg/kg

Melk

Dexpanthenol

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Diazinon

Diazinon

Runderen, schapen, geiten, varkens

20 μg/kg

700 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

Runderen, schapen, geiten

20 μg/kg

Melk

▼M31

Diclazuril

NIET VAN TOEPASSING

Alle herkauwers, varkens

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor oraal gebruik

GEEN

Diclazuril

Pluimvee

500 μg/kg

Spier

Niet te gebruiken bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen protozoa

500 μg/kg

Huid en vet in natuurlijke verhoudingen

1 500 μg/kg

Lever

1 000 μg/kg

Nieren

Konijnen

150 μg/kg

Spier

300 μg/kg

Vetweefsel

2 500 μg/kg

Lever

1 000 μg/kg

Nieren

▼B

Diclofenac

Diclofenac

Runderen

5 μg/kg

1 μg/kg

5 μg/kg

10 μg/kg

0,1 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Anti-inflammatoire middelen/Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen

Varkens

5 μg/kg

1 μg/kg

5 μg/kg

10 μg/kg

Spier

Huid + vetweefsel

Lever

Nieren

Dicloxacilline

Dicloxacilline

Alle voedselproducerende soorten

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”

De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen

Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Dicyclanil

Som van dicyclanil en 2,4,6-triaminopyrimidine-5-carbonitril

Schapen

200 μg/kg

150 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

Diethyleenglycolmonoethylether

NIET VAN TOEPASSING

Alle herkauwers, varkens

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Diethylftalaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Diethylsebacaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Difloxacin

Difloxacin

Runderen, schapen, geiten

400 μg/kg

100 μg/kg

1 400 μg/kg

800 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”

De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Varkens

400 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

800 μg/kg

Spier

Huid + vetweefsel

Lever

Nieren

Pluimvee

300 μg/kg

400 μg/kg

1 900 μg/kg

600 μg/kg

Spier

Huid + vetweefsel

Lever

Nieren

Alle andere voedselproducerende soorten

300 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

600 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Diflubenzuron

Diflubenzuron

Zalmachtigen

1 000 μg/kg

Spier en huid in natuurlijke verhoudingen

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

Dihydrostreptomycine

Dihydrostreptomycine

Alle herkauwers, varkens, konijnen

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Alle herkauwers

200 μg/kg

Melk

3,5-Dijood-l-tyrosine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende zoogdieren

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Dikoperoxide

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Dimangaantrioxide

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor oraal gebruik

GEEN

Dimethicon

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Dimethylaceetamide

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Dimethylftalaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Dimethylsulfoxide

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Dinoprost

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende zoogdieren

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Dinoprost-tromethamine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende zoogdieren

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Dinoproston

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende zoogdieren

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Diprofylline

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Doramectine

Doramectine

Alle voedselproducerende zoogdieren

40 μg/kg

150 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endo- en ectoparasieten

Doxapram

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende zoogdieren

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M48

Doxycycline

Doxycycline

Alle voedselproducerende soorten

100 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Voor vissen heeft de MRL voor spier betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”.

De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen.

Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”.

Niet voor gebruik bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie produceren.

Infectiewerende middelen/Antibiotica

▼M28

Dubbelstrengs-ribonucleïnezuur homoloog aan viraal ribonucleïnezuur dat voor een deel van het manteleiwit en een deel van het intergenisch gebied van het Israëlische acute-paralysevirus codeert

NIET VAN TOEPASSING

Bijen

Geen MRL nodig

Honing

GEEN

GEEN

▼B

Echinacea

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan. Alleen voor uitwendig gebruik

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een tiende

GEEN

Echinacea purpurea

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Emamectin

Emamectin B1a

Vissen

100 μg/kg

Spier en huid in natuurlijke verhoudingen

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endo- en ectoparasieten

Enilconazool

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Enrofloxacin

Som van enrofloxacin en ciprofloxacin

Runderen, schapen, geiten

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”

De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen

Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Varkens, konijnen

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Pluimvee

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

Spier

Huid + vetweefsel

Lever

Nieren

Alle andere voedselproducerende soorten

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Epinefrine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M45

Eprinomectin

Eprinomectin B1a

Runderen

50 μg/kg

250 μg/kg

1 500 μg/kg

300 μg/kg

20 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endo- en ectoparasieten

Schapen, geiten

50 μg/kg

250 μg/kg

1 500 μg/kg

300 μg/kg

20 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

De voorlopige MRL's zijn slechts van toepassing tot 30 juni 2016

▼B

Ergometrinemaleaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende zoogdieren

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik tijdens het baren

GEEN

Erytromycine

Erytromycine A

Alle voedselproducerende soorten

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

40 μg/kg

150 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Eieren

Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”

De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen

Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Etamifyllinecamsylaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Etamsylaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Ethanol

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Voor gebruik als excipiënt

GEEN

Ethyleendiaminetetraazijnzuur en zouten daarvan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Ethyllactaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Ethyloleaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Etiproston-tromethamine

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, varkens

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Eucalypti aetheroleum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Eucalyptol

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Eucalyptus globulus

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan

GEEN

Euphrasia officinalis

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan

GEEN

Febantel

Som van de extraheerbare residuen die tot oxfendazoolsulfon geoxideerd kunnen worden

Alle herkauwers, varkens, paardachtigen

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten

Alle herkauwers

10 μg/kg

Melk

▼M20

Fenbendazool

Som van de extraheerbare residuen die tot oxfendazoolsulfon geoxideerd kunnen worden

Alle voedselproducerende soorten behalve vissen

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

1 300 μg/kg

Spierweefsel

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Eieren

Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Antiparasitaire middelen/Genees-middelen tegen endoparasieten

▼B

Fenol

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M8

Fenoxymethylpenicilline

Fenoxymethylpenicilline

Varkens

25 μg/kg

Spier

GEEN

Infectiewerende middelen/Antibiotica

25 μg/kg

Lever

25 μg/kg

Nieren

Pluimvee

25 μg/kg

Spier

25 μg/kg

Huid + vetweefsel

25 μg/kg

Lever

25 μg/kg

Nieren

25 μg/kg

Eieren

▼B

Fenpipramidehydrochloride

NIET VAN TOEPASSING

Paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor intraveneus gebruik

GEEN

Fenvaleraat

Fenvaleraat (som van RR-, SS-, RS- en SR-isomeer)

Runderen

25 μg/kg

250 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

40 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

Fenylalanine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

D-Fenylalanine (6)-luteïniserend-hormoon-releasing-hormoon

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Fertirelinacetaat

NIET VAN TOEPASSING

Runderen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Firocoxib

Firocoxib

Paardachtigen

10 μg/kg

15 μg/kg

60 μg/kg

10 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

GEEN

Anti-inflammatoire middelen/Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen

Florfenicol

Som van florfenicol en metabolieten daarvan, uitgedrukt als florfenicolamine

Runderen, schapen, geiten

200 μg/kg

3 000 μg/kg

300 μg/kg

Spier

Lever

Nieren

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Varkens

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

500 μg/kg

Spier

Huid + vetweefsel

Lever

Nieren

Pluimvee

100 μg/kg

200 μg/kg

2 500 μg/kg

750 μg/kg

Spier

Huid + vetweefsel

Lever

Nieren

Vissen

1 000 μg/kg

Spier en huid in natuurlijke verhoudingen

Alle andere voedselproducerende soorten

100 μg/kg

200 μg/kg

2 000 μg/kg

300 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Floroglucinol

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Fluazuron

Fluazuron

Runderen

200 μg/kg

7 000 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

Flubendazool

Som van flubendazool en (2-amino-1H-benzimidazool-5-yl)(4-fluorfenyl)methanon

Pluimvee, varkens

50 μg/kg

50 μg/kg

400 μg/kg

300 μg/kg

Spier

Huid + vetweefsel

Lever

Nieren

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten

Flubendazool

Pluimvee

400 μg/kg

Eieren

Flugestonacetaat

Flugestonacetaat

Schapen, geiten

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

1 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Alleen voor intravaginaal gebruik voor zoötechnische doeleinden

Stoffen die inwerken op het voortplantingssysteem

Flumequine

Flumequine

Runderen, schapen, geiten, varkens

200 μg/kg

300 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Runderen, schapen, geiten

50 μg/kg

Melk

Pluimvee

400 μg/kg

250 μg/kg

800 μg/kg

1 000 μg/kg

Spier

Huid + vetweefsel

Lever

Nieren

Vissen

600 μg/kg

Spier en huid in natuurlijke verhoudingen

Alle andere voedsel-producerende soorten

200 μg/kg

250 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Flumethrin

Flumethrin (som van alle trans-Z-isomeren)

Runderen

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

30 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

Schapen

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

NIET VAN TOEPASSING

Bijen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

Flunixine

Flunixine

Runderen

20 μg/kg

30 μg/kg

300 μg/kg

100 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

GEEN

Anti-inflammatoire middelen/Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen

Varkens

50 μg/kg

10 μg/kg

200 μg/kg

30 μg/kg

Spier

Huid + vetweefsel

Lever

Nieren

Paardachtigen

10 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

5-Hydroxyflunixin

Runderen

40 μg/kg

Melk

Foeniculi aetheroleum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Foliumzuur

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Follikelstimulerend hormoon (natuurlijk FSH van alle soorten en de synthetische analogen)

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Formaldehyd

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M21

Foxim

Foxim

Alle voedselproducerende soorten behalve vissen

25 μg/kg

550 μg/kg

50 μg/kg

30 μg/kg

60 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Eieren

Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”.

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

▼B

Frangulae cortex, gestandaardiseerde extracten en bereidingen hiervan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Furosemide

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor intraveneuze toediening

GEEN

Fytomenadion

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M47

Gamitromycine

Gamitromycine

Varkens

100 μg/kg

Spier

GEEN

Infectiewerende middelen/Antibiotica

100 μg/kg

Huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen

100 μg/kg

Lever

300 μg/kg

Nieren

Runderen

20 μg/kg

Vetweefsel

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.

200 μg/kg

Lever

100 μg/kg

Nieren

▼B

Gentamicine

Som van gentamicine C1, gentamicine C1a, gentamicine C2 en gentamicine C2a

Runderen, varkens

50 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

750 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Runderen

100 μg/kg

Melk

Gentianae radix, gestandaardiseerde extracten en bereidingen hiervan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M15

Gepegyleerde boviene granulocyt-koloniestimuleren-de factor

Niet van toepassing

Runderen

Geen MRL nodig

Niet van toepassing

GEEN

Biologische/immunomodulator

▼B

Ginkgo biloba

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een duizendste

GEEN

Ginseng

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan

GEEN

Ginseng, gestandaardiseerde extracten en bereidingen hiervan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Glutaaraldehyd

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Glutamine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Glutaminezuur

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Glycerolformal

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Glycine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Glycosaminoglycaan-polysulfaat

NIET VAN TOEPASSING

Paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Gonadotropine-releasing hormoon

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Guajacol

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Guanosine en het 5′-mono-, 5′-di- en 5′-trifosfaat daarvan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Halofuginon

Halofuginon

Runderen

10 μg/kg

25 μg/kg

30 μg/kg

30 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen protozoa

Hamamelis virginiana

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een tiende

GEEN

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

Harpagophytum procumbens

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan

GEEN

Harunga madagascariensis

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een duizendste

GEEN

Heparine en zouten daarvan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Heptaminol

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Hesperidine

NIET VAN TOEPASSING

Paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Hesperidinemethylchalcon

NIET VAN TOEPASSING

Paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M53

Hexaflumuron

Hexaflumuron

Vissen

500 μg/kg

Spier en huid in natuurlijke verhoudingen

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

▼B

Hexetidine

NIET VAN TOEPASSING

Paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Hippocastani semen

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Histidine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Humaan choriongonadotropine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Humaan choriongonadotropine (natuurlijk HCG en de synthetische analogen)

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Humaan menopauzaal gonadotropine

NIET VAN TOEPASSING

Runderen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Humuszuren en de natriumzouten daarvan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor oraal gebruik

GEEN

Hyaluronzuur

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Hydrochloorthiazide

NIET VAN TOEPASSING

Runderen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Hydrocortison

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

8-Hydroxychinoline

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende zoogdieren

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik bij pasgeboren dieren

GEEN

Hydroxyethylsalicylaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten behalve vissen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Hyperici oleum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Hypericum perforatum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan

GEEN

IJzerdextraan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

IJzerdichloride

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

IJzerfumaraat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

IJzerglucoheptonaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

IJzersulfaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Imidocarb

Imidocarb

Runderen

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

50 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen protozoa

Schapen

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

Inosine en het 5′-mono-, 5′-di- en 5′-trifosfaat daarvan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Inositol

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Isobutaan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M7

Isoeugenol

Isoeugenol

Vissen

6 000 μg/kg

Spier en huid in natuurlijke verhoudingen

Niet van toepassing

Stoffen die inwerken op het zenuwstelsel/Stoffen die inwerken op het centrale zenuwstelsel

▼B

Isofluraan

NIET VAN TOEPASSING

Paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik als anestheticum

GEEN

Isoleucine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Isopropanol

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Isoxsuprine

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor therapeutisch gebruik overeenkomstig Richtlijn 96/22/EG van de Raad

GEEN

▼M36

Ivermectine

22,23-Dihydroavermectine B 1a

Alle voedselproducerende zoogdieren

30 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

30 μg/kg

Spierweefsel

Vetweefsel

Lever

Nieren

Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endo- en ectoparasieten

▼B

Jecoris oleum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Jood en anorganische joodverbindingen, met inbegrip van

- natrium- en kaliumjodide

- natrium- en kaliumjodaat

- jodoforen met inbegrip van polyvinylpyrrolidonjood

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Juniperi fructus

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Kalium-dl-aspartaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Kaliumbromide

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Kaliumglucuronaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Kaliumglycerofosfaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Kaliumnitraat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Kaliumselenaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Kamfer

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Kanamycine

Kanamycine A

Alle voedselproducerende soorten behalve vissen

100 μg/kg

100 μg/kg

600 μg/kg

2 500 μg/kg

150 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Kardemomextract

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Ketamine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Ketanserintartraat

NIET VAN TOEPASSING

Paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Ketoprofen

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, varkens, paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Kobaltcarbonaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Kobaltdichloride

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Kobaltgluconaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Kobaltoxide

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Kobaltsulfaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Kobalttrioxide

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Kokosalkyldimethylbetaïnes

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Voor gebruik als excipiënt

GEEN

Koperchloride

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Kopergluconaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Koperheptonaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Kopermethionaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Koperoxide

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Kopersulfaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Lachnanthes tinctoria

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een duizendste

GEEN

Lanoline

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M43

Lasalocide

Lasalocide A

Pluimvee

60 μg/kg

300 μg/kg

150 μg/kg

300 μg/kg

150 μg/kg

Spier

Lever

Nieren

Huid + vetweefsel in natuurlijke verhoudingen

Eieren

GEEN

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Runderen

10 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

20 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

▼B

Lauri folii aetheroleum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Lauri fructus

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Lavandulae aetheroleum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Lecirelin

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, paardachtigen, konijnen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Lespedeza capitata

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Leucine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Levamisol

Levamisol

Runderen, schapen, varkens, pluimvee

10 μg/kg

10 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Niet voor gebruik bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie produceren

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten

Levensmiddelenadditieven (stoffen met een geldig E-nummer die als additief in producten voor menselijke consumptie zijn toegelaten)

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen stoffen die als additieven in voor consumptie door de mens bestemde producten zijn toegelaten, met uitzondering van de in bijlage III, deel C, bij Richtlijn 95/2/EG van het Europees Parlement en de Raad opgenomen conserveermiddelen

GEEN

Levomethadon

NIET VAN TOEPASSING

Paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor intraveneus gebruik

GEEN

Levothyroxine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende zoogdieren

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Lidocaïne

NIET VAN TOEPASSING

Paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor lokale of regionale anesthesie

GEEN

Lincomycine

Lincomycine

Alle voedselproducerende soorten

100 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

150 μg/kg

50 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Eieren

Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”

De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen

Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Lineair-alkylbenzeensulfonzuren met alkylketens met een lengte tussen C9 en C13, waarbij minder dan 2,5 % van de ketens langer dan C13 is

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, schapen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Lini oleum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Lobaria pulmonaria

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan

GEEN

Lobeline

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M42

Lufenuron

(racemaat)

Lufenuron

(racemaat)

Vissen

1 350 μg/kg

Spier en huid in natuurlijke verhoudingen

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

▼B

Luprostiol

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende zoogdieren

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Luteïniserend hormoon (natuurlijk LH van alle soorten en de synthetische analogen)

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Lysine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Magnesium

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Magnesiumacetaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Magnesiumaluminiumsilicaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Magnesiumaspartaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Magnesiumcarbonaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Magnesiumchloride

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Magnesiumcitraat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Magnesiumfosfaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Magnesiumgluconaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Magnesiumglutamaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Magnesiumglycerofosfaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Magnesiumhydroxide

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Magnesiumhypofosfiet

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Magnesiumorotaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Magnesiumoxide

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Magnesiumstearaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Magnesiumsulfaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Magnesiumtrisilicaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Majoranae herba

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M30

Mangaancarbonaat

Niet van toepassing

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

Niet van toepassing

Geen

Maag-darmkanaal en metabolisme/mineraalsupplementen

▼B

Mangaanchloride

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor oraal gebruik

GEEN

Mangaangluconaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor oraal gebruik

GEEN

Mangaanglycerofosfaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor oraal gebruik

GEEN

Mangaanoxide

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor oraal gebruik

GEEN

Mangaanpidolaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor oraal gebruik

GEEN

Mangaanribonucleaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor oraal gebruik

GEEN

Mangaansulfaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor oraal gebruik

GEEN

Mannitol

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Marbofloxacine

Marbofloxacine

Runderen, varkens

150 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Runderen

75 μg/kg

Melk

Matricaria recutita en bereidingen hiervan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Matricariae flos

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Mebendazool

Som van mebendazool, methyl-(5-fenylhydroxymethyl-1H-benzimidazool-2-yl)carbamaat en (2-amino-1H-benzimidazool-5-yl)fenylmethanon, uitgedrukt als mebendazoolequivalent

Schapen, geiten, paardachtigen

60 μg/kg

60 μg/kg

400 μg/kg

60 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten

Mecillinam

NIET VAN TOEPASSING

Runderen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor intra-uterien gebruik

GEEN

Medicago sativa extractum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Medroxyprogesteronacetaat

NIET VAN TOEPASSING

Schapen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor intravaginaal gebruik voor zoötechnische doeleinden

GEEN

Melatonine

NIET VAN TOEPASSING

Schapen, geiten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Melissae aetheroleum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Melissae folium

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Melkzuur

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Meloxicam

Meloxicam

Runderen, geiten, varkens, konijnen, paardachtigen

20 μg/kg

65 μg/kg

65 μg/kg

Spier

Lever

Nieren

GEEN

Anti-inflammatoire middelen/Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen

Runderen, geiten

15 μg/kg

Melk

Menadion

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Menbuton

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, schapen, geiten, varkens, paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Menthae arvensis aetheroleum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Menthae piperitae aetheroleum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Menthol

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Mepivacaïne

NIET VAN TOEPASSING

Paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor intra-articulair en epiduraal gebruik als lokaal anestheticum

GEEN

Mercaptaminehydrochloride

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende zoogdieren

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Metamizool

4-Methylaminoantipyrine

Runderen, varkens, paardachtigen

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Anti-inflammatoire middelen/Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen

Runderen

50 μg/kg

Melk

Methionine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Methylbenzoaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Methylnicotinaat

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

▼M46

Methylprednisolon

Methylprednisolon

Paardachtigen

10 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

2 μg/kg

Spierweefsel

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

GEEN

Corticoïden/Glucocorticoïden

Runderen

10 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

2 μg/kg

Spierweefsel

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

GEEN

▼B

1-Methyl-2-pyrrolidon

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Methylsalicylaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten behalve vissen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Mierenzuur

Niet van toepassing

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Millefolii herba

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Minerale koolwaterstoffen met lage tot hoge viscositeit met inbegrip van microkristallijne was, ongeveer C10-60: alifatische, vertakte alifatische en alicyclische verbindingen

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Met uitsluiting van aromatische en onverzadigde verbindingen

GEEN

▼M23

Monensin

Monensin A

Runderen

2 μg/kg

Spierweefsel

GEEN

Infectiewerende middelen/Antibiotica

10 μg/kg

Vet

50 μg/kg

Lever

10 μg/kg

Nieren

2 μg/kg

Melk

▼M26

Monepantel

Monepantelsulfon

Schapen, geiten

700 μg/kg

Spier

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten

7 000 μg/kg

Vetweefsel

5 000 μg/kg

Lever

2 000 μg/kg

Nieren

170 μg/kg

Melk

▼B

Monothioglycerol

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Montanide

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Morantel

Som van de residuen die tot N-methyl– 1,3-propaandiamine gehydrolyseerd kunnen worden, uitgedrukt als morantelequivalent

Alle herkauwers

100 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten

Moxidectin

Moxidectin

Runderen, schapen, paardachtigen

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endo- en ectoparasieten

Runderen, schapen

40 μg/kg

Melk

Myglyol

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Myristicae aetheroleum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik bij pasgeboren dieren

GEEN

Nafcillin

Nafcillin

Alle herkauwers

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Alleen voor intramammair gebruik

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Natamycine

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Natriumacetylsalicylaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten behalve vissen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Niet voor gebruik bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie produceren

GEEN

Natriumbenzyl-4-hydroxybenzoaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Natriumboroformiaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Natriumbromide

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende zoogdieren

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Natriumbutyl-4-hydroxybenzoaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Natriumcetostearylsulfaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Natriumchloride

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Natriumchloriet

NIET VAN TOEPASSING

Runderen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Natriumcromoglycaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Natriumdichloorisocyanuraat

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, schapen, geiten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Natriumdioctylsulfosuccinaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Natrium-2-fenoxy-2-methylpropanoaat

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, varkens, geiten, paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Natriumformaldehydsulfoxylaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Natriumglycerofosfaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Natriumhypofosfiet

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Natriumlaurylsulfaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Natriumnitriet

NIET VAN TOEPASSING

Runderen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Natriumpropionaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Natriumpyrosulfiet

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M22

Natriumsalicylaat

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, varkens

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Voor oraal gebruik.

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.

GEEN

Alle voedselproducerende soorten behalve vissen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Salicylzuur

Kalkoenen

400 μg/kg

2 500 μg/kg

200 μg/kg

150 μg/kg

Spier

Huid en vet in natuurlijke verhoudingen

Lever

Nier

Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren.

Anti-inflammatoire middelen/ Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen

▼B

Natriumselenaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Natriumseleniet

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Natriumstearaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Natriumthiosulfaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M29

Neomycine (inclusief framycetine)

Neomycine B

Alle voedselproducerende soorten

500 μg/kg

Spier

Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”.

De MRL’s voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen.

Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”.

Infectiewerende middelen/Antibiotica

500 μg/kg

Vetweefsel

5 500 μg/kg

Lever

9 000 μg/kg

Nieren

1 500 μg/kg

Melk

500 μg/kg

Eieren

▼B

Neostigmine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Netobimine

Som van albendazooloxide, albendazoolsulfon en albendazool-2-aminosulfon, uitgedrukt als albendazool

Runderen, schapen

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Alleen voor oraal gebruik

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten

Nicoboxil

NIET VAN TOEPASSING

Paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Nikkelgluconaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Nikkelsulfaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M14

Nitroxinil

Nitroxinil

Runderen, schapen

400 μg/kg

Spier

Antiparasitaire middelen/ Geneesmiddelen tegen endoparasieten

200 μg/kg

Vetweefsel

20 μg/kg

Lever

400 μg/kg

Nieren

20 μg/kg

Melk

▼B

Nonivamide

NIET VAN TOEPASSING

Paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Norgestomet

Norgestomet

Runderen

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,12 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Alleen voor therapeutisch en zoötechnisch gebruik

Stoffen die inwerken op het voortplantingssysteem

Novobiocin

Novobiocin

Runderen

50 μg/kg

Melk

Alleen voor intramammair gebruik

Infectiewerende middelen/Antibiotica

NIET VAN TOEPASSING

Runderen

Geen MRL nodig voor andere weefsels dan melk

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

▼M11

Octenidine dihydrochloride

Niet van toepassing

Alle voedselproducerende zoogdieren

Geen MRL nodig

Niet van toepassing

Alleen voor cutaan gebruik

Infectiewerende middelen/Anti-septica

▼B

17β-Oestradiol

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende zoogdieren

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor therapeutisch en zoötechnisch gebruik

GEEN

Okoubaka aubrevillei

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan

GEEN

Oleyloleaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Omeprazool

NIET VAN TOEPASSING

Paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor oraal gebruik

GEEN

Organische joodverbindingen:

- jodoform

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Orgoteïne

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Ornithine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Orotinezuur

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Oxaalzuur

NIET VAN TOEPASSING

Bijen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

Infectiewerende middelen

Oxacilline

Oxacilline

Alle voedselproducerende soorten

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”

De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen

Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Oxfendazool

Som van de extraheerbare residuen die tot oxfendazoolsulfon geoxideerd kunnen worden

Alle herkauwers, varkens, paardachtigen

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten

Alle herkauwers

10 μg/kg

Melk

Oxibendazool

Oxibendazool

Varkens

100 μg/kg

500 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Spier

Huid + vetweefsel

Lever

Nieren

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten

Oxidatieproducten van Terebinthinae oleum

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, schapen, geiten, varkens

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Oxolinezuur

Oxolinezuur

Alle voedselproducerende soorten

100 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”

De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen

Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Niet voor gebruik bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie produceren

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Oxyclozanide

Oxyclozanide

Alle herkauwers

20 μg/kg

20 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten

Oxytetracycline

Som van oorspronkelijk geneesmiddel en zijn 4-epimeer

Alle voedselproducerende soorten

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Spier

Lever

Nieren

Melk

Eieren

Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen” ►C1 De MRL’s voor lever en nieren gelden niet voor vissen.

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Oxytocine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende zoogdieren

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Pancreatine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende zoogdieren

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Papaïne

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Papaverine

NIET VAN TOEPASSING

Runderen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen pasgeboren kalveren

GEEN

Paracetamol

NIET VAN TOEPASSING

Varkens

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor oraal gebruik

GEEN

Parconazool

NIET VAN TOEPASSING

Parelhoenders

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Paromomycine

Paromomycine

Alle voedselproducerende soorten

500 μg/kg

1 500 μg/kg

1 500 μg/kg

Spierweefsel

Lever

Nieren

Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”

De MRL's voor lever en nieren gelden niet voor vissen

Niet voor gebruik bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie produceren

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Peforelin

NIET VAN TOEPASSING

Varkens

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Penethamaat

Benzylpenicilline

Alle voedselproducerende zoogdieren

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Pepsine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Perazijnzuur

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Permethrin

Permethrin (som van de isomeren)

Runderen

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Voor melk moeten ook de bepalingen van Richtlijn 98/82/EG van de Commissie nageleefd worden

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

Phytolacca americana

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een duizendste

GEEN

Piceae turiones recentes extractum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor oraal gebruik

GEEN

Piperazine

Piperazine

Varkens

400 μg/kg

800 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Spier

Huid + vetweefsel

Lever

Nieren

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten

Kippen

2 000 μg/kg

Eieren

Piperazinedihydrochloride

NIET VAN TOEPASSING

Kippen

Geen MRL nodig voor andere weefsels dan eieren

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Piperonylbutoxide

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, schapen, geiten, paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Pirlimycine

Pirlimycine

Runderen

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

GEEN

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Policresuleen

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Poloxaleen

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Poloxameer

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Polyethyleenglycol (molecuulmassa tussen 200 en 10 000 )

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Polyethyleenglycol-7-glycerylcocoaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Polyethyleenglycol-15-hydroxystearaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Voor gebruik als excipiënt

GEEN

Polyethyleenglycolstearaten met 8-40 oxyethyleeneenheden

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Voor gebruik als excipiënt

GEEN

Polyoxyethyleensorbitanmonooleaat en -trioleaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Polyoxyl-gehydrogeneerde ricinusolie met 40 tot 60 oxyethyleeneenheden

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Voor gebruik als excipiënt

GEEN

Polyoxyl-ricinusolie met 30 tot 40 oxyethyleeneenheden

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Voor gebruik als excipiënt

GEEN

Polysorbaat 80

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Praziquantel

NIET VAN TOEPASSING

Schapen,

paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M27

Prednisolon

Prednisolon

Runderen

4 μg/kg

Spier

GEEN

Corticoïden/Glucocorticoïden

4 μg/kg

Vetweefsel

10 μg/kg

Lever

10 μg/kg

Nieren

6 μg/kg

Melk

Paardachtigen

4 μg/kg

Spier

8 μg/kg

Vetweefsel

6 μg/kg

Lever

15 μg/kg

Nieren

▼B

Pregnant mare serum gonadotrophin

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Prethcamide (crotetamide en cropropamide)

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende zoogdieren

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Procaïne

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Progesteron

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, schapen, geiten, paardachtigen (vrouwelijk)

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor intravaginaal therapeutisch of zoötechnisch gebruik en overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 96/22/EG

GEEN

Proline

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Propaan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M54

Propyl-4-hydroxybenzoaat en natriumzout daarvan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik als conserveermiddel

GEEN

▼B

Propyleenglycol

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Prunus laurocerasus

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een duizendste

GEEN

Pyrantelembonaat

NIET VAN TOEPASSING

Paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Pyrethrumextract

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

2-Pyrrolidon

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

In parenterale doses tot 40 mg/kg lichaamsgewicht

GEEN

Quatresine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik als conserveermiddel in een concentratie van maximaal 0,5 %

GEEN

Quercus cortex

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Quillaja-saponine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M39

Rafoxanide

Rafoxanide

Runderen

30 μg/kg

Spier

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten

30 μg/kg

Vetweefsel

10 μg/kg

Lever

40 μg/kg

Nieren

Schapen

100 μg/kg

Spier

250 μg/kg

Vetweefsel

150 μg/kg

Lever

150 μg/kg

Nieren

Runderen, schapen

10 μg/kg

Melk

De voorlopige MRL verstrijkt op 31 december 2015

▼B

Rhei radix, gestandaardiseerde extracten en bereidingen hiervan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Ricini oleum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Voor gebruik als excipiënt

GEEN

Rifaximine

Rifaximine

Runderen

60 μg/kg

Melk

GEEN

Infectiewerende middelen/Antibiotica

NIET VAN TOEPASSING

Runderen

Geen MRL nodig voor andere weefsels dan melk

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor intramammair gebruik - behalve als de uier als voeding voor de mens kan worden gebruikt - en intra-uterien gebruik

Alle voedselproducerende zoogdieren

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

Romifidine

NIET VAN TOEPASSING

Paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor therapeutisch gebruik

GEEN

Rosmarini aetheroleum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Rosmarini folium

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Ruscus aculeatus

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Ruta graveolens

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een duizendste

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

GEEN

Salicylzuur

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten behalve vissen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Salviae folium

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Sambuci flos

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Sarafloxacin

Sarafloxacin

Kippen

10 μg/kg

100 μg/kg

Huid + vetweefsel

Lever

Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Zalmachtigen

30 μg/kg

Spier en huid in natuurlijke verhoudingen

Selenicereus grandiflorus

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een honderdste

GEEN

Serenoa repens

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan

GEEN

Serine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Serotonine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Silybum marianum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan

GEEN

Sinapis nigrae semen

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Solidago virgaurea

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan

GEEN

Somatosalm

NIET VAN TOEPASSING

Zalm

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Sorbitansesquioleaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Sorbitantrioleaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Spectinomycine

Spectinomycine

Schapen

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”

De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen

Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Alle andere voedselproducerende soorten

300 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Spiramycine

Som van spiramycine en neospiramycine

Runderen

200 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

GEEN

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Kippen

200 μg/kg

300 μg/kg

400 μg/kg

Spier

Huid + vetweefsel

Lever

Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren

Spiramycine 1

Varkens

250 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Spier

Lever

Nieren

GEEN

Stoffen die in homeopathische diergeneesmiddelen worden gebruikt

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Iedere stof die in homeopathische diergeneesmiddelen wordt gebruikt, mits haar concentratie in het product niet hoger is dan één deel per 10 000

GEEN

Streptomycine

Streptomycine

Alle herkauwers, varkens, konijnen

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Alle herkauwers

200 μg/kg

Melk

Strychni semen

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, schapen, geiten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor oraal gebruik in doses van maximaal het equivalent van 0,1 mg strychnine/kg lichaamsgewicht

GEEN

Strychnine

NIET VAN TOEPASSING

Runderen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor oraal gebruik in doses van maximaal 0,1 mg/kg lichaamsgewicht

GEEN

Sulfoguajacol

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Sulfonamiden

(alle stoffen van de sulfonamidegroep)

Oorspronkelijk geneesmiddel

Alle voedselproducerende soorten

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Het totale gehalte aan residuen van alle stoffen van de sulfonamidegroep mag niet meer bedragen dan 100 μg/kg

Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”

De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen

Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren

Infectiewerende middelen/

Chemotherapeutica

Runderen, schapen, geiten

100 μg/kg

Melk

Symphyti radix

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik op intacte huid

GEEN

Syzygium cumini

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan

GEEN

Tannine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Tau-fluvalinaat

NIET VAN TOEPASSING

Bijen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Teflubenzuron

Teflubenzuron

Zalmachtigen

500 μg/kg

Spier en huid in natuurlijke verhoudingen

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

Terebinthinae aetheroleum rectificatum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Terebinthinae laricina

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Terpinehydraat

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, schapen, geiten, varkens

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Tetracaïne

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik als anestheticum

GEEN

Tetracycline

Som van oorspronkelijk geneesmiddel en zijn 4-epimeer

Alle voedselproducerende soorten

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Spier

Lever

Nieren

Melk

Eieren

Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”

De MRL's voor lever en nieren gelden niet voor vissen

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Theobromine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Theofylline

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Thiabendazool

Som van thiabendazool en 5-hydroxythiabendazool

Runderen, geiten

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

GEEN

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten

Thiamfenicol

Thiamfenicol

Alle voedselproducerende soorten

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”

De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen

Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Thiamylal

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende zoogdieren

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor intraveneuze toediening

GEEN

Thioctzuur

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Thiomersal

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik als conserveermiddel in multidoses-vaccins in een concentratie van maximaal 0,02 %

GEEN

Thiopental-natrium

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor intraveneuze toediening

GEEN

Threonine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Thuja occidentalis

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een honderdste

GEEN

Thymi aetheroleum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Thymidine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Thymol

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Tiamulin

Som van alle metabolieten die tot 8-α-hydroxymutiline kunnen worden gehydrolyseerd

Varkens, konijnen

100 μg/kg

500 μg/kg

Spier

Lever

GEEN

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Kippen

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

Spier

Huid + vetweefsel

Lever

Kalkoenen

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

Spier

Huid + vetweefsel

Lever

Tiamulin

Kippen

1 000 μg/kg

Eieren

Tiaprost

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, schapen, varkens, paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M35

Tildipirosine

Tildipirosine

Runderen, geiten

400 μg/kg

Spier

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

Infectiewerende middelen/Antibiotica

200 μg/kg

Vet

2 000 μg/kg

Lever

3 000 μg/kg

Nier

Varkens

1 200 μg/kg

Spier

800 μg/kg

Huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen

5 000 μg/kg

Lever

10 000 μg/kg

Nier

▼B

Tiliae flos

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Tilmicosine

Tilmicosine

Pluimvee

75 μg/kg

75 μg/kg

1 000 μg/kg

250 μg/kg

Spier

Huid + vetweefsel

Lever

Nieren

Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”

De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen

Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Alle andere voedselproducerende soorten

50 μg/kg

50 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

50 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Tiludroninezuur (als dinatriumzout)

NIET VAN TOEPASSING

Paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor intraveneus gebruik

GEEN

Pluimvee

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor parenteraal gebruik bij legdieren en vermeerderingsdieren

Timerfonaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik als conserveermiddel in multidoses-vaccins in een concentratie van maximaal 0,02 %.

GEEN

Toldimfos

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Tolfenaminezuur

Tolfenaminezuur

Runderen, varkens

50 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

Spier

Lever

Nieren

Anti-inflammatoire middelen/Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen

Runderen

50 μg/kg

Melk

Toltrazuril

Toltrazurilsulfon

Alle voedselproducerende zoogdieren

100 μg/kg

150 μg/kg

500 μg/kg

250 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen protozoa

Pluimvee

100 μg/kg

200 μg/kg

600 μg/kg

400 μg/kg

Spier

Huid + vetweefsel

Lever

Nieren

Tosylchlooramide-natrium

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Vissen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor toediening in het watermilieu

Tragacanth

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Tricaïnemesilaat

NIET VAN TOEPASSING

Vissen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor toediening in het watermilieu

GEEN

Trichloormethiazide

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende zoogdieren

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M37

Triclabendazool

Som van de extraheerbare residuen die tot ketotriclabendazool geoxideerd kunnen worden

Alle herkauwers

225 μg/kg

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

10 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Geen

Antiparasitaire middelen/Geneesmiddelen tegen endoparasieten

▼B

Trimethoprim

Trimethoprim

Paardachtigen

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Vet

Spierweefsel

Lever

Nieren

Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”

De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen

Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren

Infectiewerende middelen/

Chemotherapeutica

Alle andere voedselproducerende soorten

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Trimethylfloroglucinol

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M34

Triptorelineacetaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

Stoffen die inwerken op het voortplantingssysteem

▼B

Trypsine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Tryptofaan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

▼M50

Tulatromycine

(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-d-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecaan-15-on, uitgedrukt als tulatromycine-equivalent

Schapen, geiten

450 μg/kg

Spier

Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

Infectiewerende middelen/Antibiotica

250 μg/kg

Vetweefsel

5 400 μg/kg

Lever

1 800 μg/kg

Nieren

Runderen

300 μg/kg

Spier

200 μg/kg

Vetweefsel

4 500 μg/kg

Lever

3 000 μg/kg

Nieren

Varkens

800 μg/kg

Spier

300 μg/kg

Huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen

4 000 μg/kg

Lever

8 000 μg/kg

Nieren

▼B

Turnera diffusa

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan

GEEN

Tylosine

Tylosine A

Alle voedselproducerende soorten

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

Melk

Eieren

Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekking op „spier en huid in natuurlijke verhoudingen”

De MRL's voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen

Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekking op „huid en vetweefsel in natuurlijke verhoudingen”

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Tylvalosine

Som van tylvalosine en 3-O-acetyltylosine

Varkens

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Spier

Huid + vetweefsel

Lever

Nieren

GEEN

Infectiewerende middelen/Antibiotica

Pluimvee

50 μg/kg

50 μg/kg

Huid + vetweefsel

Lever

Niet voor gebruik bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren

Tyrosine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Uit rode kidneybonen Phaseolus vulgaris geëxtraheerde lectine

NIET VAN TOEPASSING

Varkens

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor oraal gebruik

GEEN

Ureum

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Urginea maritima

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een honderdste Alleen voor oraal gebruik

GEEN

Uridine en het 5′-mono-, 5′-di- en 5′-trifosfaat daarvan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Urticae herba

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Valine

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

▼M1

Valnemuline

Valnemuline

Varkens, konijnen

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Spier

Lever

Nier

GEEN

Infectiewerende middelen/Antibiotica

▼B

Vedaprofen

Vedaprofen

Paardachtigen

50 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

Spier

Vetweefsel

Lever

Nieren

GEEN

Anti-inflammatoire middelen/Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen

Vetrabutinehydrochloride

NIET VAN TOEPASSING

Varkens

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Vincamine

NIET VAN TOEPASSING

Runderen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik bij pasgeboren dieren

GEEN

Virola sebifera

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties van ten hoogste een duizendste

GEEN

Viscum album

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor gebruik in homeopathische diergeneesmiddelen, vervaardigd in overeenstemming met een homeopathische farmacopee, in concentraties overeenkomend met de moedertinctuur en verdunningen hiervan

GEEN

Vitamine A

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Vitamine B1

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Vitamine B2

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Vitamine B3

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Vitamine B5

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Vitamine B6

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Vitamine B12

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Vitamine D

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Vitamine E

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Waterstofperoxide

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

L-Wijnsteenzuur en de mono- en dibasische natrium-, kalium- en calciumzouten daarvan

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Voor gebruik als excipiënt

GEEN

Wolalcoholen

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Alleen voor uitwendig gebruik

GEEN

Xylazinehydrochloride

NIET VAN TOEPASSING

Runderen, paardachtigen

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Zinkacetaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Zinkaspartaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Zinkchloride

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Zinkgluconaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Zinkoleaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Zinkoxide

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Zinkstearaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Zinksulfaat

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEEN

Zoutzuur

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

Voor gebruik als excipiënt

GEEN

Zwavel

NIET VAN TOEPASSING

Alle voedselproducerende soorten

Geen MRL nodig

NIET VAN TOEPASSING

GEEN

GEENTabel 2

Verboden stoffen

Farmacologisch werkzame stof

MRL

Aristolochia spp. en daarvan afgeleide producten

Er kan geen MRL worden vastgesteld

Chlooramfenicol

Er kan geen MRL worden vastgesteld

Chloorpromazine

Er kan geen MRL worden vastgesteld

▼M32 —————

▼B

Colchicine

Er kan geen MRL worden vastgesteld

Dapson

Er kan geen MRL worden vastgesteld

Dimetridazool

Er kan geen MRL worden vastgesteld

Metronidazool

Er kan geen MRL worden vastgesteld

Nitrofuranen (inclusief furazolidon)

Er kan geen MRL worden vastgesteld

Ronidazool

Er kan geen MRL worden vastgesteld(1) PB L 152 van 16.6.2009, blz. 11.

(2) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 1.