Home

Besluit 2011/72/GBVB van de Raad van 31 januari 2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië

Besluit 2011/72/GBVB van de Raad van 31 januari 2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië

2011D0072 — NL — 30.01.2016 — 007.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESLUIT 2011/72/GBVB VAN DE RAAD

van 31 januari 2011

betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië

(PB L 028 van 2.2.2011, blz. 62)

Gewijzigd bij:
▼B

BESLUIT 2011/72/GBVB VAN DE RAAD

van 31 januari 2011

betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in TunesiëDE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 31 januari 2011 heeft de Raad opnieuw uiting gegeven aan zijn volledige solidariteit en steun jegens Tunesië en zijn bevolking in hun inspanningen om te komen tot een stabiele democratie, een rechtsstaat, democratisch pluralisme en de volledige eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden.

(2)

De Raad heeft voorts besloten restrictieve maatregelen vast te stellen tegen personen die verantwoordelijk zijn voor het verduisteren van Tunesische overheidsgelden, en daarmee de Tunesische bevolking beroven van de voordelen van een duurzame ontwikkeling van haar economie en samenleving, en de ontwikkeling van de democratie in het land ondermijnen.

(3)

Voor de uitvoering van bepaalde maatregelen is nieuw optreden van de Unie nodig,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:Artikel 1

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van of in bezit zijn van personen die verantwoordelijk zijn voor het verduisteren van Tunesische overheidsgelden of van de met hen geassocieerde natuurlijke of rechtspersonen of entiteiten als vermeld in de bijlage worden bevroren.

2. Er worden geen tegoeden of economische middelen rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de in de bijlage vermelde natuurlijke of rechtspersonen of entiteiten.

3. De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan, onder voorwaarden die zij passend acht, toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a)noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage genoemde personen en de leden van hun gezin die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen;

b)uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c)uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen, of

d)noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken voordat zij de toestemming geeft, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden gegeven.

De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke toestemming die zij overeenkomstig dit lid verlenen.

▼M3

4. In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een scheidsrechterlijke beslissing die is gegeven vóór de datum waarop de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam, bedoeld in lid 1, op de lijst in de bijlage is geplaatst, dan wel van een vóór of na die datum in de Unie gegeven rechterlijke of administratieve beslissing, of in de betrokken lidstaat uitvoerbare rechterlijke beslissing;

b)de tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden aangewend om te voldoen aan de vorderingen die bij de beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften betreffende de rechten van de houders van die vorderingen;

c)de beslissing komt niet ten goede aan een op de lijst in de bijlage geplaatste persoon, entiteit of lichaam; en

d)de erkenning van de beslissing is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

5. Lid 2 is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a)rente of andere inkomsten op deze rekeningen; of

b)betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of zijn ontstaan vóór de datum waarop dit besluit op de betrokken rekeningen van toepassing werd; of

c)betalingen uit hoofde van een justitieel of administratief vonnis dat, of een arbitrale uitspraak die, in de EU is uitgesproken of in de betrokken lidstaat uitvoerbaar is,

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onder de in lid 1 bepaalde maatregelen blijven vallen.

▼B

Artikel 2

1. De Raad stelt op voorstel van een lidstaat of van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid de in de bijlage opgenomen lijst en eventuele wijzigingen daarin vast.

2. De Raad stelt de betrokken persoon of entiteit in kennis van zijn besluit en van de motivering voor de plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de bekendmaking van een kennisgeving, zodat zij daarover opmerkingen kan indienen.

3. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit en brengt hij de betrokken persoon of entiteit daarvan op de hoogte.

Artikel 3

1. In de bijlage worden de gronden voor opneming van personen en entiteiten in de lijst vermeld.

2. De bijlage bevat tevens de informatie, indien beschikbaar, die nodig is om de betrokken personen of entiteiten te identificeren. Met betrekking tot personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres en functie of beroep. Met betrekking tot entiteiten kan die informatie namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en de plaats van vestiging omvatten.

Artikel 4

Om het effect van voornoemde maatregelen zo groot mogelijk te maken, moedigt de Unie derde landen aan soortgelijke beperkende maatregelen als de in dit besluit vervatte te treffen.

▼M8

Artikel 5

Dit besluit is van toepassing tot en met 31 januari 2017. Het wordt voortdurend geëvalueerd. Het kan zo nodig worden verlengd of gewijzigd indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn verwezenlijkt.

▼B

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

▼M8
BIJLAGE

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 1 BEDOELDE PERSONEN EN ENTITEITENNaam

Identificatiegegevens

Motivering

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Voormalig president van Tunesië, geboren op 3 september 1936 te Hamman-Sousse, zoon van Selma HASSEN, getrouwd met Leïla TRABELSI, houder van de nationale identiteitskaart (CNI) nr. 00354671.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesische, geboren op 24 oktober 1956 te Tunis, dochter van Saida DHERIF, getrouwd met Zine El Abidine BEN ALI, houder van CNI nr. 00683530.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesiër, geboren op 4 maart 1944 te Tunis, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Yamina SOUIEI, bedrijfsleider, woonachtig 11 rue de France — Radès Ben Arous, houder van CNI nr. 05000799.

(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunesiër, geboren op 7 januari 1980 te Sabha-Libië, zoon van Yamina SOUIEI, bedrijfsleider, getrouwd met Inès LEJRI, woonachtig résidence de l'Étoile du Nord — suite B — 7ème étage — appt. nr. 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tunis, houder van CNI nr. 04524472.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid bij het machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president-directeur van de Banque Nationale Agricole) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunesiër, geboren op 2 december 1981 te Tunis, zoon van Naïma BOUTIBA, getrouwd met Nesrine BEN ALI, houder van CNI nr. 04682068.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van Tunesische overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali); medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische, geboren op 16 januari 1987 te Tunis, dochter van Leïla TRABELSI, getrouwd met Fahd Mohamed Sakher MATERI, houder van CNI nr. 00299177.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische, geboren op 17 juli 1992 te Tunis, dochter van Leïla TRABELSI, woonachtig in het presidentieel paleis, houder van CNI nr. 09006300.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesiër, geboren op 5 november 1962 te Tunis, zoon van Saida DHERIF, bedrijfsleider, woonachtig 32 Hédi Karray — El Menzah — Tunis, houder van CNI nr. 00777029.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesiër, geboren op 24 juni 1948 te Tunis, zoon van Saida DHERIF, getrouwd met Nadia MAKNI, afgevaardigd bestuurder van een landbouwonderneming, woonachtig 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, houder van CNI nr. 00104253.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesische, geboren op 19 februari 1953 te Radès, dochter van Saida DHERIF, getrouwd met Mohamed MAHJOUB, bedrijfsleider, woonachtig 21 rue d'Aristote — Carthage Salammbô, houder van CNI nr. 00403106.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunesiër, geboren op 26 augustus 1974 te Tunis, zoon van Najia JERIDI, bedrijfsleider, woonachtig 124 avenue Habib Bourguiba — Carthage presidence, houder van CNI nr. 05417770.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunesiër, geboren op 26 april 1950 te Tunis, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met BEN JEMIA, bedrijfsleider, woonachtig 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur, houder van CNI nr. 00178522.

(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunesiër, geboren op 25 september 1955 te Tunis, zoon van Saida DHERIF, getrouwd met Hela BELHAJ, president-directeur van een onderneming, woonachtig 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage — Tunis, houder van CNI nr. 05150331.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesische, geboren op 27 december 1958, dochter van Saida DHERIF, getrouwd met Mohamed Montassar MEHERZI, commercieel directeur, woonachtig 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa, houder van CNI nr. 00166569.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunesiër, geboren op 5 mei 1959 te La Marsa, zoon van Fatma SFAR, getrouwd met Samira TRABELSI, president-directeur van een onderneming, woonachtig 4 rue Taoufik El Hakim — La Marsa, houder van CNI nr. 00046988.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunesische, geboren op 1 februari 1960, dochter van Saida DHERIF, getrouwd met Habib ZAKIR, woonachtig 4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur, houder van CNI nr. 00235016.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunesiër, geboren op 5 maart 1957, zoon van Saida BEN ABDALLAH, getrouwd met Nefissa TRABELSI, bestuurder van een vastgoedonderneming, woonachtig 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur, houder van CNI nr. 00547946.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunesiër, geboren op 3 juli 1973 te Tunis, zoon van Yamina SOUIEI, bedrijfsleider, bestuurder van een vastgoedonderneming, woonachtig immeuble Amine El Bouhaira — rue du Lac Turkana — Les Berges du Lac — Tunis, houder van CNI nr. 05411511.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunesische, geboren op 25 juni 1975 te Tunis, dochter van Mounira TRABELSI (zuster van Leila TRABELSI), bedrijfsleider, getrouwd met Mourad MEHDOUI, woonachtig 41 rue Garibaldi — Tunis, houder van CNI nr. 05417907.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunesiër, geboren op 3 mei 1962 te Tunis, zoon van Neila BARTAJI, getrouwd met Lilia NACEF, president-directeur van een onderneming, woonachtig 41 rue Garibaldi — Tunis, houder van CNI nr. 05189459.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunesiër, geboren op 18 september 1976, zoon van Najia JERIDI, president-directeur van een onderneming, woonachtig lotissement Erriadh.2 — Gammarth — Tunis, houder van CNI nr. 05412560.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunesische, geboren op 4 december 1971, dochter van Yamina SOUIEI, bedrijfsleider, woonachtig 2 rue El Farrouj — La Marsa, houder van CNI nr. 05418095.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunesiër, geboren op 20 december 1965, zoon van Radhia MATHLOUTHI, getrouwd met Linda CHERNI, kantoormedewerker bij Tunisair, woonachtig 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tunis, houder van CNI nr. 00300638.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunesiër, geboren op 29 januari 1988, zoon van Kaouther Feriel HAMZA, president-directeur van de onderneming Stafiem — Peugeot, woonachtig 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2 — Tunis.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunesiër, geboren op 13 januari 1959, zoon van Leïla CHAIBI, getrouwd met Dorsaf BEN ALI, president-directeur van een onderneming, woonachtig rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis, houder van CNI nr. 00400688.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische, geboren op 5 juli 1965 te Bardo, dochter van Naïma EL KEFI, getrouwd met Mohamed Slim CHIBOUB, woonachtig 5 rue El Montazah — Sidi Bousaid — Tunis, houder van CNI nr. 00589759.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische, geboren op 21 augustus 1971 te Bardo, dochter van Naïma EL KEFI, getrouwd met Mohamed Marouene MABROUK, adviseur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, houder van CNI nr. 05409131.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunesiër, geboren op 11 maart 1972 te Tunis, zoon van Jaouida EL BEJI, getrouwd met Sirine BEN ALI, president-directeur van een onderneming, woonachtig 8 rue du Commandant Béjaoui — Carthage — Tunis, houder van CNI nr. 04766495.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische, geboren op 8 maart 1963 te Bardo, dochter van Naïma EL KEFI, getrouwd met Slim ZARROUK, arts, woonachtig 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage, houder van CNI nr. 00589758.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunesiër, geboren op 13 augustus 1960 te Tunis, zoon van Maherzia GUEDIRA, getrouwd met Ghazoua BEN ALI, president-directeur van een onderneming, woonachtig 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage, houder van CNI nr. 00642271.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunesiër, geboren op 22 november 1949 te Hammam-Sousse, zoon van Selma HASSEN, persfotograaf in Duitsland, woonachtig 11 rue Sidi El Gharbi — Hammam-Sousse, houder van CNI nr. 02951793.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunesiër, geboren op 13 maart 1947 te Hammam-Sousse, gehuwd met Zohra BEN AMMAR, bedrijfsleider, woonachtig rue El Moez — Hammam-Sousse, houder van CNI nr. 02800443.

(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunesische, geboren op 16 mei 1952 te Hammam-Sousse, dochter van Selma HASSEN, getrouwd met Fathi REFAT, vertegenwoordiger van Tunisair, woonachtig 17 avenue de la République — Hammam-Sousse, houder van CNI nr. 02914657.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunesische, geboren op 18 september 1956 te Sousse, dochter van Selma HASSEN, getrouwd met Sadok Habib MHIRI, zaakvoerder, woonachtig avenue de l'Imam Muslim — Khezama ouest — Sousse, houder van CNI nr. 02804872.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunesiër, geboren op 28 oktober 1938, zoon van Selma HASSEN, gepensioneerd, weduwnaar van Selma MANSOUR, woonachtig 255 cité El Bassatine — Monastir, houder van CNI nr. 028106l4.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesiër, geboren op 21 oktober 1969 te Tunis, zoon van Selma MANSOUR, getrouwd met Monia CHEDLI, bedrijfsleider, woonachtig avenue Hédi Nouira — Monastir, houder van CNI nr. 04180053.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesiër, geboren op 29 april 1974 te Monastir, zoon van Selma MANSOUR, vrijgezel, zaakvoerder, woonachtig 83 Cap Marina — Monastir, houder van CNI nr. 04186963.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesiër, geboren op 12 oktober 1972 te Monastir, zoon van Selma MANSOUR, vrijgezel, commercieel in- en uitvoerder, woonachtig avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir, houder van CNI nr. 04192479.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische, geboren op 8 maart 1980 te Monastir, dochter van Selma MANSOUR, getrouwd met Zied JAZIRI, secretaresse in een onderneming, woonachtig rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse, houder van CNI nr. 06810509.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunesiër, geboren op 8 oktober 1978 te Hammam-Sousse, zoon van Hayet BEN ALI, directeur van een onderneming, woonachtig 17 avenue de la République — Hammam-Sousse, houder van CNI nr. 05590835.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunesiër, geboren op 9 augustus 1977 te Hammam-Sousse, zoon van Hayet BEN ALI, bedrijfsleider, woonachtig 17 avenue de la République — Hammam-Sousse, houder van CNI nr. 05590836.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunesische, geboren op 30 augustus 1982 te Monastir, dochter van Hayet BEN ALI, getrouwd met Badreddine BENNOUR, woonachtig rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse, houder van CNI nr. 08434380.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunesiër, geboren op 13 januari 1970 te Sousse, zoon van Naïma BEN ALI, diensthoofd bij Tunisair, woonachtig Résidence les Jardins, apt. 8C Block b — El Menzah 8 — l'Ariana, houder van CNI nr. 05514395.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunesiër, geboren op 22 oktober 1967 te Hammam-Sousse, zoon van Naïma BEN ALI, gezant bij het ministerie van Vervoer, woonachtig 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2 — Tunis, houder van CNI nr. 05504161.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunesiër, geboren op 3 januari 1973 te Sousse, zoon van Naïma BEN ALI, getrouwd met Lamia JEGHAM, bedrijfsleider, woonachtig 13 lotissement Ennakhil — Kantaoui — Hammam-Sousse, houder van CNI nr. 05539378.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunesiër, geboren op 27 oktober 1966 te Parijs, zoon van Paulette HAZAT, bedrijfsleider, woonachtig Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, houder van CNI nr. 05515496 (dubbele nationaliteit).

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesische en Franse nationaliteit; geboren op 6 april 1971 (of op 16 april volgens zijn Tunesische identiteitskaart) te Le Petit Quevilly (76); zoon van Tijani BEN ALI, geboren op 9 februari 1932 en Paulette HAZET (of HAZAT), geboren op 23 februari 1936; getrouwd met Amel SAIED (of SAID); bedrijfsleider, woonachtig Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, volgens zijn Tunesische identiteitskaart CNI nr. 00297112; woonachtig 14 esplanade des Guinandiers, Bailly Romainvilliers (77), volgens zijn Franse identiteitskaart CNI nr. 111277501841.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunesiër, geboren op 28 augustus 1974 te Tunis, zoon van Leila DEROUICHE, commercieel directeur, woonachtig 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 — Tunis, houder van CNI nr. 04622472.

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek is ingesteld wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.