Home

Uitvoeringsbesluit van de Raad van 7 december 2010 tot verlening van financiële bijstand van de Unie aan Ierland (2011/77/EU)

Uitvoeringsbesluit van de Raad van 7 december 2010 tot verlening van financiële bijstand van de Unie aan Ierland (2011/77/EU)

2011D0077 — NL — 13.07.2012 — 005.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

van 7 december 2010

tot verlening van financiële bijstand van de Unie aan Ierland

(2011/77/EU)

(PB L 030, 4.2.2011, p.34)

Gewijzigd bij:
▼B

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

van 7 december 2010

tot verlening van financiële bijstand van de Unie aan Ierland

(2011/77/EU)DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 407/2010 van de Raad van 11 mei 2010 houdende instelling van een Europees financieel stabilisatiemechanisme (1), en met name artikel 3, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Ierland is onlangs onder steeds grotere druk komen te staan op de financiële markten als gevolg van de toenemende bezorgdheid over de houdbaarheid van de Ierse overheidsfinanciën in het licht van de aanzienlijke maatregelen die de overheid heeft genomen om de verzwakte financiële sector te ondersteunen. Wegens zijn buitensporige blootstelling aan vastgoed- en bouwprojecten heeft het binnenlandse bankstelsel grote verliezen geleden in de nasleep van de ineenstorting van die sectoren. De heersende crisis in de economische en bancaire sector heeft ook dramatische gevolgen gehad voor de Ierse overheidsfinanciën, hetgeen het effect van de recessie nog heeft verergerd. Dalende belastingontvangsten en stijgende conjunctuurgebonden uitgaven, met name wegens een toenemende werkloosheid, hebben bijgedragen tot een hoog overheidstekort en een forse stijging van de schuld in vergelijking met het gunstige niveau van vóór de crisis, en dat ondanks het feit dat sinds medio 2008 vijf belangrijke budgettaire consolidatiepakketten ten uitvoer zijn gelegd. De maatregelen ter ondersteuning van de banksector omvatten aanzienlijke kapitaalinjecties en hebben in ruime mate tot de verslechtering van de overheidsfinanciën bijgedragen. Momenteel maakt de markt zich vooral zorgen over het feit dat de solvabiliteit van de Ierse overheid en die van het bankstelsel tijdens de crisis onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn geraakt; dit heeft geleid tot een forse stijging van het rendement van de Ierse overheidsobligaties, terwijl het binnenlandse bankwezen in feite geen toegang meer heeft tot internationale marktfinanciering.

(2)

In het licht van deze ernstige economische en financiële verstoringen als gevolg van buitengewone gebeurtenissen die de overheid niet kan beheersen, hebben de Ierse autoriteiten op 21 november 2010 officieel om financiële bijstand van de Europese Unie, de lidstaten die de euro als munt hebben en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verzocht om de economie wederom op een duurzaam groeipad te helpen brengen, ervoor te zorgen dat het bankstelsel weer naar behoren functioneert, en de financiële stabiliteit in de Unie en de eurozone te vrijwaren. Op 28 november 2010 is op technisch niveau overeenstemming bereikt over een veelomvattend beleidspakket voor de periode 2010-2013.

(3)

Met het ontwerp van economisch en financieel aanpassingsprogramma („het programma”) dat bij de Raad en de Commissie is ingediend, wordt beoogd het vertrouwen op de financiële markten in de Ierse banksector en de overheid te herstellen, zodat de economie wederom op een duurzaam groeipad terechtkomt. Om deze doelstellingen te verwezenlijken, voorziet het programma in een drieledige strategie. Ten eerste wordt er een strategie voor de financiële sector uitgestippeld, waarbij onder meer een ingrijpende afslanking, afbouw van de schuldhefboom en reorganisatie van de banksector wordt nagestreefd, aangevuld met een passende herkapitalisatie. Ten tweede wordt een ambitieuze budgettaire consolidatiestrategie geformuleerd, waarbij wordt voortgebouwd op het nationale herstelplan 2011-2014, dat op 24 november 2010 door de autoriteiten is bekendgemaakt. Het plan bevat gedetailleerde budgettaire consolidatiemaatregelen waarmee wordt beoogd de brutoschuld van de overheid op middellange termijn op een sterk neerwaarts pad te brengen. De autoriteiten hebben zich ertoe verbonden het tekort terug te dringen tot minder dan 3 % van het bbp in 2015, de herziene termijn die op 7 december 2010 door de Raad is vastgesteld. Ten derde bevat het programma, eveneens voortbouwend op het nationaal herstelplan, een ambitieuze agenda voor structurele hervormingen, met name op de arbeidsmarkt, teneinde de aanpassing te vergemakkelijken en het groeipotentieel van de economie te versterken. De autoriteiten verzoeken om financiële bijstand van de Unie en de lidstaten die de euro als munt hebben, alsook om bilaterale leningen van het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken en het IMF ter ondersteuning van dit ambitieuze beleidspakket.

(4)

Volgens de huidige Commissieprognoses voor de nominale bbp-groei (1,4 % in 2011, 2,7 % in 2012 en 3,8 % in 2013) zou het budgettaire aanpassingstraject dat in de aanbeveling van de Raad van 7 december 2010 om het buitensporige tekort in Ierland te verhelpen wordt uitgestippeld, resulteren in een schuldquote van 98,9 % in 2010, 113,5 % in 2011, 120,0 % in 2012 en 121,8 % in 2013. De schuldquote zou derhalve in 2013 worden gestabiliseerd en daarna op een neerwaarts pad worden gebracht, mits verdere vorderingen worden gemaakt bij de tekortreductie. De schulddynamiek wordt beïnvloed door diverse transacties „onder de streep”, die naar verwachting een verhogend effect op de schuldquote zullen sorteren van 5,3 procentpunten van het bbp in 2011 en 0,8 procentpunt van het bbp in 2012, en een verlagend effect van 1,3 procentpunten van het bbp in 2013. Deze transacties omvatten kapitaalinjecties in banken in 2011, verminderingen van kasreserves en verschillen tussen rentebetalingen op transactiebasis en op kasbasis.

(5)

De Commissie is in overleg met de Europese Centrale Bank (ECB) tot de slotsom gekomen dat Ierland in de periode tussen december 2010 en eind 2013 behoefte heeft aan een totaal financieringsbedrag ter waarde van 85 miljard EUR. Ondanks de aanzienlijke budgettaire aanpassingsinspanning kan het financieringstekort van de overheid tijdens de programmaperiode oplopen tot 50 miljard EUR. Daarbij wordt uitgegaan van een doorrolpercentage van de vervallende langlopende schuld van 0 % tot eind 2011, 20 % in 2012 en 80 % in 2013. Ook ten aanzien van de kortlopende schuld zijn voorzichtige schattingen van de doorrolpercentages gehanteerd. De in het programma geschetste strategie met betrekking tot de financiële sector waarmee wordt beoogd het vertrouwen in het Ierse bankwezen op duurzame wijze te herstellen, voorziet in een steunregeling voor de banksector ter grootte van ten hoogste 35 miljard EUR. Daarin is een onmiddellijke kapitaalinjectie van maximaal 10 miljard EUR in een aantal banken begrepen, die moet dienen om hun core tier 1-ratio tot 12 % op te trekken, om in een vroeg stadium getroffen maatregelen ter ondersteuning van de afbouw van de schuldhefboom te financieren en om rekening te houden met de reductiefactoren (haircuts) op de aanvullende leningen die naar het National Asset Management Agency (NAMA) moeten worden overgeheveld. Verdere voorwaardelijke kapitaalverstrekkingen ter waarde van 25 miljard EUR moeten garanderen dat banken in staat blijken aan hun huidige en toekomstige kapitaalvereisten te voldoen. De feitelijke financieringsbehoeften kunnen evenwel aanzienlijk lager liggen, vooral indien de marktvoorwaarden aanzienlijk verbeteren en er zich tijdens de programmaperiode geen grote onverwachte bankverliezen voordoen.

(6)

Het programma zou worden gefinancierd met bijdragen uit externe bronnen en door gebruik te maken van Ierse financiële buffers. De bijstand van de Unie aan Ierland in het kader van het bij Verordening (EU) nr. 407/2010 ingestelde Europees financieel stabilisatiemechanisme (EFSM) zou ten hoogste 22,5 miljard EUR belopen. Dit bedrag zou deel uitmaken van een totaal bijstandspakket van de Europese partners van Ierland ter grootte van 45 miljard EUR. Afgezien van de EFSM-bijstand zouden de leningen van EU-partnerlanden van Ierland bestaan uit bijdragen van de Europese faciliteit voor financiële stabiliteit (17,7 miljard EUR) en bilaterale bijstand in de vorm van leningen van het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken (4,8 miljard EUR in totaal). Daarnaast heeft Ierland het IMF om een lening van 19,5 miljard special drawing rights (SDR) (circa 22,5 miljard EUR) verzocht in het kader van een uitgebreide Fondsfaciliteit. De Ierse bijdrage zou 17,5 miljard EUR bedragen en afkomstig zijn van bestaande kasreserves van de Schatkist en bijdragen van het nationale pensioenreservefonds (National Pensions Reserve Fund). De EFSM-bijstand moet worden verleend tegen soortgelijke voorwaarden als die welke door het IMF worden gesteld.

(7)

De Raad dient het economische beleid van Ierland periodiek aan een evaluatie te onderwerpen, met name in het kader van de jaarlijkse beoordeling van de Ierse actualisering van het stabiliteitsprogramma en van de uitvoering van het nationale hervormingsprogramma, alsook in het kader van de buitensporigtekortprocedure.

(8)

De financiële bijstand van de Unie moet door de Commissie worden beheerd. De concrete economische beleidsvoorwaarden die met Ierland zijn afgesproken, dienen in een memorandum van overeenstemming betreffende specifieke economische voorwaarden („memorandum van overeenstemming”) te worden vastgelegd. De nadere financiële voorwaarden moeten in een leningsovereenkomst worden vastgelegd.

(9)

De Commissie dient, in overleg met de ECB, op gezette tijden door middel van bezoeken ter plaatse en regelmatige driemaandelijkse verslaggeving door de Ierse autoriteiten na te gaan of voldaan wordt aan de economische beleidsvoorwaarden die aan de bijstand verbonden zijn.

(10)

Gedurende de hele uitvoering van het programma dient de Commissie op specifieke gebieden ook aanvullend beleidsadvies te verstrekken en technische bijstand te verlenen.

(11)

De operaties die de financiële bijstand van de Unie helpt financieren, moeten verenigbaar zijn met het uniale beleid en stroken met de uniale wetgeving. Interventies ter ondersteuning van financiële instellingen moeten in overeenstemming zijn met de uniale mededingingsregels. De Commissie heeft de intentie om, in samenwerking met de ECB en het IMF, de lidstaten indien nodig te betrekken bij het ontwerp en de uitvoering van prudentiële likwiditeitsbeoordeling en in de uitwerking van een strategie voor de toekomstige structuur, werking en leefbaarheid van de Ierse kredietinstellingen.

(12)

De bijstand moet worden verleend met het oog op de ondersteuning van een succesvolle tenuitvoerlegging van het programma,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:Artikel 1

▼M3

1. De Unie stelt Ierland een lening van maximaal 22,5 miljard EUR met een gemiddelde maximumlooptijd van 12,5 jaar ter beschikking. De looptijd van afzonderlijke tranches van de leenfaciliteit kan ten hoogste 30 jaar bedragen.

▼B

2. De financiële bijstand wordt gedurende een periode van drie jaar beschikbaar gesteld, en wel met ingang van de eerste dag na de inwerkingtreding van dit besluit.

▼M2

3. De Commissie stelt de financiële bijstand van de Unie in maximaal 13 tranches beschikbaar aan Ierland. Een tranche kan in één of meer deeltranches worden uitbetaald. De looptijden van de deeltranches in het kader van de eerste en de derde tranche kunnen langer zijn dan de in lid 1 bedoelde maximale gemiddelde looptijd. In dergelijke gevallen worden de looptijden van verdere deeltranches zodanig vastgesteld dat de in lid 1 bedoelde maximale gemiddelde looptijd wordt bereikt als alle tranches zijn uitgekeerd.

▼B

4. De vrijgave van de eerste tranche hangt af van de inwerkingtreding van de leningsovereenkomst en het memorandum van overeenstemming. De vrijgave van de volgende tranches wordt afhankelijk gesteld van een gunstige driemaandelijkse beoordeling door de Commissie, in overleg met de ECB, van Ierlands naleving van de in dit besluit en het memorandum van overeenstemming opgenomen algemene economische beleidsvoorwaarden.

▼M3

5. Ierland betaalt de financieringskosten van de Unie voor elke tranche.

▼B

6. Daarnaast komen de in artikel 7 van Verordening (EU) nr. 407/2010 bedoelde kosten voor rekening van Ierland.

7. Een voorzichtig gebruik van renteswaps met tegenpartijen die de hoogste kredietwaardigheid bezitten, is toegestaan indien dit nodig is om de lening te financieren.

8. De Commissie beslist over de omvang en vrijgave van verdere tranches. De Commissie beslist over de omvang van de deeltranches.

Artikel 2

1. De Commissie beheert de bijstand op een wijze die aansluit bij de verbintenissen van Ierland en bij de aanbevelingen van de Raad, met name de tot Ierland gerichte aanbevelingen in het kader van de uitvoering van zijn nationaal hervormingsprogramma en in het kader van de tenuitvoerlegging van het stabiliteits- en groeipact.

2. De Commissie komt, in overleg met de ECB, met de Ierse autoriteiten de concrete economische beleidsvoorwaarden overeen die overeenkomstig artikel 3 aan de financiële bijstand worden verbonden. Die voorwaarden worden vastgelegd in een door de Commissie en Ierland te ondertekenen memorandum van overeenstemming dat aansluit bij de verbintenissen en aanbevelingen als bedoeld in lid 1. De nadere financiële voorwaarden worden vastgelegd in een met de Commissie te sluiten leningsovereenkomst.

3. De Commissie gaat, in overleg met de ECB, op gezette tijden na of wordt voldaan aan de economische beleidsvoorwaarden die aan de bijstand zijn verbonden, en geeft verslag aan het Economisch en financieel comité over de uitbetaling van elke tranche. Hiertoe werken de Ierse autoriteiten volledig met de Commissie en de ECB samen en stellen hen alle noodzakelijke informatie ter beschikking. De Commissie houdt het Economisch en financieel comité op de hoogte van een eventuele herfinanciering van de leningen of een eventuele herstructurering van de financiële voorwaarden.

4. Ierland stelt aanvullende consolidatiemaatregelen vast en voert deze uit om de macrofinanciële stabiliteit te waarborgen, mochten dergelijke maatregelen tijdens het bijstandsprogramma noodzakelijk blijken. Vóór de vaststelling van die aanvullende maatregelen winnen de Ierse autoriteiten advies in bij de Commissie en de ECB.

Artikel 3

1. Het door de Ierse autoriteiten opgestelde economische en financiële aanpassingsprogramma („het programma”) wordt hierbij goedgekeurd.

2. Elke volgende tranche wordt alleen uitgekeerd bij een bevredigende tenuitvoerlegging van het programma dat dient te worden opgenomen in het stabiliteitsprogramma van Ierland, het nationale hervormingsprogramma, en meer in het bijzonder van de concrete economische beleidsvoorwaarden die in het memorandum van overeenstemming zijn vastgelegd. Deze omvatten onder meer de maatregelen die in de leden 4 tot en met 9 van dit artikel worden opgesomd.

3. Het overheidstekort mag niet hoger zijn dan 10,6 % van het verwachte bbp in 2011, 8,6 % van het bbp in 2012 en 7,5 % van het bbp in 2013 teneinde Ierland op schema te brengen om het tekort uiterlijk in 2015 tot minder dan 3 % van het bbp terug te dringen. In het geplande jaarlijkse tekorttraject wordt geen rekening gehouden met de mogelijke directe gevolgen van potentiële maatregelen ter ondersteuning van het bankwezen in de context van de overheidsstrategie met betrekking tot de financiële sector zoals die is uitgestippeld in het Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP) en is beschreven in het memorandum van overeenstemming. Dit traject is bovendien in overeenstemming met het voorlopig standpunt van de Commissie (Eurostat) ten aanzien van de boekhoudkundige behandeling conform het ESR 1995 van het tijdstip van registratie van rentebetalingen op promessen aan de Anglo Irish Bank (2), zodat een herziening van dat standpunt in een herziening van het tekorttraject zou resulteren.

4. Ierland stelt de in de leden 7 tot en met 9 beschreven maatregelen vast voordat het aangegeven jaar is verstreken, waarbij de exacte termijnen voor de jaren 2011-2013 worden gespecificeerd in het memorandum van overeenstemming. Ierland staat klaar om aanvullende consolidatiemaatregelen te treffen teneinde het tekort uiterlijk in 2015 tot minder dan 3 % van het bbp terug te dringen indien de in lid 3 van dit artikel beschreven neerwaartse risico’s voor de tekortdoelstellingen zich manifesteren.

5. Teneinde het vertrouwen in de financiële sector te herstellen, gaat Ierland over tot een afdoende herkapitalisatie, een snelle afbouw van de schuldhefboom en een grondige herstructurering van het bankstelsel, zoals in het memorandum van overeenstemming is uiteengezet. In dit verband ontwerpt Ierland, in overleg met de Commissie, de ECB en het IMF, een strategie voor de toekomstige structuur, werking en leefbaarheid van de Ierse kredietinstellingen; in deze strategie wordt aangegeven hoe zal worden verzekerd dat deze zonder verdere staatssteun kunnen werken. Ierland doet in het bijzonder het volgende:

▼M1

a)actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de binnenlandse banken voldoende worden geherkapitaliseerd, met aandelenkapitaal indien nodig, en er aldus voor te zorgen dat het minimumtoetsingsvereiste van 10,5 % core tier 1-kapitaal wordt gehandhaafd voor de gehele duur van het financiële bijstandsprogramma van de Europese Unie, en tegelijk de schuldhefboom wordt afgebouwd richting het streefcijfer voor de ratio kredieten/deposito’s van 122,5 % eind 2013;

▼B

b)deelnemingen in banken welke tijdens de crisis zijn verworven, zo spoedig mogelijk afstoten op een wijze die in overeenstemming is met overwegingen op het gebied van de financiële stabiliteit en de overheidsfinanciën;

c)een concreet plan ten uitvoer leggen voor de ontbinding van de Anglo Irish Bank en de Irish Nationwide Building Society, waarbij ernaar wordt gestreefd de uit de ontbinding van deze niet-levensvatbare kredietinstellingen voortvloeiende kapitaalverliezen tot een minimum te beperken;

d)uiterlijk eind 2010 een ontwerp van wetgevingshandeling voorleggen aan de Oireachtas (Parlement) betreffende de financiële stabilisering en herstructurering van de kredietinstellingen dat met name het probleem van de lastenverdeling onder de houders van ondergeschikte leningen aanpakt;

e)uiterlijk eind maart 2011, een ontwerp van wetgevingshandeling voorleggen aan de Oireachtas betreffende het speciale ontbindingsstelsel voor banken, building societies, en betreffende verbeterde procedures voor de vroege interventie van de Centrale Bank van Ierland in banken die in moeilijkheden verkeren.

6. Ierland neemt de volgende maatregelen vóór eind 2010:

Vaststellen van een begroting voor 2011 met budgettaire consolidatiemaatregelen ter waarde van in totaal 6 miljard EUR, waarmee wordt beoogd het overheidstekort binnen het in lid 3 vastgestelde tijdschema terug te dringen. De begroting bevat maatregelen aan de ontvangstenzijde die in 2011 ten minste 1 400 miljoen EUR opbrengen, zoals onder meer een verlaging van de belastingschijven en heffingskortingen bij de personenbelasting of soortgelijke maatregelen die in 2011 945 000 000 EUR moeten opleveren; een reductie van de belastingverlaging voor pensioenen en pensioengerelateerde aftrekken die in 2011 155 000 000 EUR moet opleveren; een vermindering van de algemene belastinguitgaven die in 2011 220 000 000 EUR moet opleveren; verhogingen van accijnzen en diverse andere belastingmaatregelen die in 2011 80 000 000 EUR moeten opleveren. Voorts wordt in de begroting vermeld dat de regering methoden zal uitwerken om eenmalige en andere maatregelen te nemen die in 2011 ten minste 700 000 000 EUR moeten opleveren. De begroting voorziet tevens in een vermindering van de lopende uitgaven in 2011 met ten minste 2,09 miljard EUR door middel van onder meer: reducties van de socialezekerheidsuitgaven; een inkrimping van het ambtenarenbestand; een progressieve verlaging van de huidige ambtenarenpensioenen met gemiddeld meer dan 4 %; andere uitgavenreducties zoals onder meer bezuinigingen op de uitgaven voor goederen en diensten en andere overdrachten; een verlaging van de kapitaaluitgaven van de overheid met ten minste 1,8 miljard EUR ten opzichte van de bestaande plannen voor 2011. In buitengewone omstandigheden worden in nauw overleg met de Commissie andere maatregelen met vergelijkbare opbrengsten overwogen.

7. In lijn met de bepalingen van het memorandum van overeenstemming, neemt Ierland de volgende maatregelen in de loop van 2011:

a)doorvoeren van een loonsverlaging met 10 % voor nieuwe ambtenaren. De Ierse overheid overweegt tevens een adequate aanpassing, ook van de loonsom bij de overheid, om mogelijke tegenvallers op te vangen bij de geplande besparingen als gevolg van een grotere administratieve efficiëntie en inkrimpingen van het ambtenarenbestand;

b)vaststellen van een begroting voor 2012 met budgettaire consolidatiemaatregelen ten belope van ten minste 3,6 miljard EUR, waarmee wordt beoogd het overheidstekort binnen het in artikel 3, lid 3, vastgestelde tijdschema terug te dringen. De ontwerpbegroting bevat in het bijzonder maatregelen aan de ontvangstenzijde die in een volledig jaar 1,5 miljard EUR opbrengen, zoals onder meer een verlaging van de belastingschijven en heffingskortingen bij de personenbelasting; een reductie van de belastingverlaging voor particuliere pensioenen; een vermindering van de algemene belastinguitgaven; een nieuwe vastgoedbelasting; een hervorming van de vermogenswinstbelasting en van de belasting op schenkingen en erfenissen; en een verhoging van de koolstofheffing. De begroting voorziet in een uitgavenreductie in 2012 ten belope van 2,1 miljard EUR, onder meer door een verlaging van de sociale uitgaven; inkrimpingen van het ambtenarenbestand; aanpassingen van de ambtenarenpensioenen en van andere in het programma vermelde uitgaven; en verminderingen van de kapitaaluitgaven.►M1 Teneinde onverkort de efficiëntieverbeteringen die in de lopende brede evaluatie van de uitgaven zullen worden geïdentificeerd en de prioriteiten van het Programme for Government te kunnen realiseren, mag Ierland, in overleg met de Commissie, het IMF en de ECB, budgettaire wijzigingen in de bovengenoemde maatregelen doorvoeren zolang deze verenigbaar blijven met de overkoepelende doelstelling om in de begroting van 2012 een budgettaire consolidatie van ten minste 3,6 miljard EUR tot stand te brengen;

c)afronden van een onafhankelijke beoordeling van de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de watervoorziening van de lokale overheden aan een waterbedrijf, en uitwerken van voorstellen voor het doorvoeren ervan teneinde vanaf 2012/2013 met de inning van inkomsten te beginnen;

▼M5

d)vaststellen van wetgeving tot verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 66 jaar in 2014, 67 jaar in 2021 en 68 jaar in 2028 teneinde de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn te bevorderen;

▼M4 —————

▼B

f)Ierland brengt wijzigingen in de wetgeving aan om beperkingen op de handel en de mededinging in afgeschermde sectoren, zoals onder meer juridische beroepen, medische diensten en het apothekersberoep, weg te nemen;

▼M4

g)uiterlijk eind juli 2011 de binnenlandse banken herkapitaliseren (met inachtneming van een passende correctie voor de verwachte activaverkopen en passivabeheerexercities in het geval van Irish Life & Permanent en Bank of Ireland) op basis van de bevindingen van de Prudential Liquidity Assessment Review (PLAR) en Prudential Capital Assessment Review (PCAR) van 2011, zoals op 31 maart 2011 aangekondigd door de Centrale Bank van Ierland. Om verdere lastendeling mogelijk te maken, wordt de laatste stap van 0,35 miljard EUR bij het herkapitaliseren van Bank of Ireland uiterlijk eind 2011 voltooid en wordt elke verdere herkapitalisatie van Irish Life & Permanent voltooid na de afstoting van de verzekeringsarm;

▼B

h)invoeren van wetgeving om het minimumloon op zodanige wijze te hervormen dat werkgelegenheidsschepping in de hand wordt gewerkt, en optreden om door sectorale minimumlonen teweeggebrachte verstoringen te voorkomen; in overleg met de Commissie overgaan tot een onafhankelijke evaluatie van de algemene Registered Employment Agreements en Employment Regulation Orders;

i)het stelsel van werkloosheidsuitkeringen hervormen teneinde de prikkels voor een vroegtijdige uitstroom uit de werkloosheid te versterken. De activeringsmaatregelen worden versterkt door beter op de behoeften van werkzoekenden in te spelen, indienstnemingen te bevorderen, en in sancties te voorzien om ervoor te zorgen dat de begunstigden een baan zoeken of een beroepsopleiding volgen; deze ingrepen worden door een effectieve controle onderbouwd. Het sanctiemechanisme wordt zodanig opgezet dat het resulteert in een daadwerkelijk inkomensverlies zonder al te bestraffend te zijn;

j)publiceren van een diepgaand onderzoek naar de wettelijke regeling voor persoonlijke leningen en aanvatten van werkzaamheden om de wetgeving zodanig te hervormen dat een beter evenwicht tussen de belangen van crediteuren en debiteuren wordt bewerkstelligd;

k)opstellen van een verslag waarin een onafhankelijke evaluatie wordt gemaakt van de elektriciteits- en gassectoren om de behoefte aan overheidsfinanciering te helpen bepalen en een scherpere concurrentie tot stand te brengen. De Ierse autoriteiten overleggen met de Commissie over de resultaten van deze beoordeling teneinde passende doelstellingen vast te stellen;

▼M1

l)ter bevordering van de mededinging op open markten wordt de wetgeving zodanig hervormd dat deze een geloofwaardiger afschrikkende werking heeft, door ervoor te zorgen dat effectieve sancties kunnen worden opgelegd bij inbreuken op het Ierse mededingingsrecht en op de artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en door ervoor te zorgen dat de mededingingsautoriteit doeltreffend functioneert. Voorts zullen de autoriteiten er voor de duur van het programma voor zorgen dat geen verdere afwijkingen van het mededingingsrechtskader worden toegestaan, tenzij deze volledig verenigbaar zijn met de doelen van het financiële bijstandsprogramma van de Unie en met de economische behoeften;

▼B

m)om de groei in de detailhandel te stimuleren, zal de overheid een studie uitvoeren naar het economische effect van de afschaffing van de huidige beperking op de omvang van detailhandelszaken met de bedoeling de concurrentie te bevorderen en ervoor te zorgen dat consumenten lagere prijzen betalen. De tenuitvoerlegging van het beleid waartoe de studie aanleiding geeft, zal met de Commissie worden besproken;

▼M1

n)afbouwen van de schuldhefboom van de binnenlandse banken richting het streefcijfer voor de ratio kredieten/deposito’s dat in de PLAR 2011 is vastgesteld;

o)opstellen van een plan om de solvabiliteit en de levensvatbaarheid van ondergekapitaliseerde instellingen in de financiële coöperatieve sector te verbeteren, door onder meer de centrale bank van Ierland de noodzakelijke bevoegdheden te verlenen om de consolidatie in de sector te bevorderen, zulks eventueel middels fusies, waarvoor de regering financiële steun verleent, indien daarvoor goede redenen zijn;

▼M4 —————

▼M2

q)uiterlijk eind oktober bij de Dáil een Pre Budget Outlook indienen met een middellangetermijnplan voor de begrotingsconsolidatie voor de periode 2012-2015 waarin voor elk jaar de algemene samenstelling van de aanpassingen aan de ontvangsten- en uitgavenzijde wordt geschetst en dat consistent is met de doelstellingen die in de aanbeveling van de Raad van 7 december 2010 zijn vastgelegd;

r)uiterlijk op de dag van de bekendmaking van de begroting voor 2012 (begin december 2011) bindende middellangetermijnplafonds voor de uitgaven op kasbasis meedelen en maatregelen aan de ontvangsten- en uitgavenzijde vaststellen om de over de periode 2012-2015 vereiste aanpassing te realiseren;

s)uiterlijk eind december 2011 vaardigt de Centrale Bank van Ierland voor banken geldende richtsnoeren uit voor het opnemen van boekhoudkundige verliezen op hun leningenportefeuille;

t)uiterlijk eind december 2011 maakt de Centrale Bank van Ierland nieuwe richtsnoeren bekend voor de waardering van zekerheden voor bankleningen;

u)uiterlijk eind december 2011 een ontwerpprogramma tot verkoop van activa opstellen en bespreken waarin de voor verkoop in aanmerking komende activa, alle eventueel noodzakelijke wijzigingen in de regelgeving en een tijdschema voor de uitvoering van het programma zijn opgenomen.

▼B

8. In lijn met de bepalingen van het memorandum van overeenstemming neemt Ierland in de loop van 2012 de volgende maatregelen:

a)vaststellen van een begroting voor 2013 met budgettaire consolidatiemaatregelen ter waarde van ten minste 3,1 miljard EUR, waarmee wordt beoogd het overheidstekort binnen het in lid 3 van dit artikel vastgestelde tijdschema terug te dringen. De begroting bevat in het bijzonder maatregelen aan de ontvangstenzijde die ten minste 1,1 miljard EUR opbrengen (met inbegrip van de overloopeffecten van 2012), zoals onder meer: een verlaging van de belastingschijven en heffingskortingen bij de personenbelasting, een reductie van de belastingverlaging voor particuliere pensioenen, een vermindering van de algemene belastinguitgaven en de invoering van een vastgoedbelasting. De begroting voorziet tevens in een vermindering van de uitgaven in 2013 met ten minste 2 miljard EUR door middel van onder meer: reducties van de sociale uitgaven, een inkrimping van het ambtenarenbestand, aanpassingen van de ambtenarenpensioenen, bezuinigingen op andere programmauitgaven, en verminderingen van de kapitaaluitgaven.►M1 Teneinde onverkort de efficiëntieverbeteringen die in de lopende brede evaluatie van de uitgaven zullen worden geïdentificeerd en de prioriteiten van het Programme for Government te kunnen realiseren, mag Ierland, in overleg met de Commissie, het IMF en de ECB, budgettaire wijzigingen in de bovengenoemde maatregelen doorvoeren zolang deze verenigbaar blijven met de overkoepelende doelstelling om in de begroting van 2013 een budgettaire consolidatie van ten minste 3,1 miljard EUR tot stand te brengen;

b)indienen bij de Oireachtas van wetgeving om de wettelijke regeling voor persoonlijke leningen te hervormen teneinde een beter evenwicht tussen de belangen van crediteuren en debiteuren te waarborgen;

▼M1

c)afbouwen van de schuldhefboom van de binnenlandse banken richting de streefcijfers voor de ratio kredieten/deposito’s die in de PLAR 2011 zijn vastgesteld;

▼M4

d)indienen bij de Oireachtas van wetgeving om de kredietverenigingen bij te staan met een versterkt regelgevingskader, waaronder effectievere governance- en regelgevingseisen;

e)vaststellen van maatregelen om tot een geloofwaardigere begrotingsstrategie te komen en het begrotingskader te versterken. Ierland gaat over tot de vaststelling en toepassing van de budgettaire regel dat inkomstenmeevallers in de periode 2011-2015 voor tekort- en schuldreductie worden aangewend. Ierland gaat over tot de invoering van een Fiscal Responsibility Bill waaronder bepalingen voor een begrotingskader voor de middellange termijn met bindende meerjarenplafonds voor de uitgaven op elk gebied, budgettaire regels en verzekert de onafhankelijkheid van de Fiscal Advisory Council. Daarbij wordt rekening gehouden met de herziene hervormingen inzake economische governance op uniaal niveau en wordt voortgebouwd op reeds doorgevoerde hervormingen;

▼M5

f)de uitvoering van de volgende werkstromen bij de Ierse banken in binnenlands bezit, over de resultaten waarvan de Ierse autoriteiten aan de Commissie, de ECB en het IMF verslag zullen uitbrengen: i) een onafhankelijke activakwaliteitstoets ter beoordeling van de kwaliteit van geaggregeerde en individuele leningportefeuilles en de aangewende processen voor het vaststellen en monitoren van de activakwaliteit; ii) een toets van transacties inzake noodlijdende kredieten ter beoordeling van de operationele capaciteit en effectiviteit van het beheer van de portefeuille van noodlijdende leningen bij de banken inclusief beheer van achterstallen en schuldherschikkingspraktijken bij het saneren van achterstallige leningen en het verminderen van leningverliezen; iii) een validatieoefening inzake gegevensintegriteit ter beoordeling van de betrouwbaarheid van de gegevens van banken; en iv) een project inzake toerekening van rente-inkomsten en herindeling als niet-achterstallig van achterstallige leningen teneinde bestaande praktijken aan de internationale standaard voor financiële verslaglegging (IFRS) en desbetreffende reguleringsrichtsnoeren te toetsen;

g)de beoordeling van de vooruitgang die banken maken met de herschikking van hun probleemportefeuilles;

h)de verstrekking aan de Commissie, de ECB en het IMF van een evaluatie van de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot ontvangers van betalingen aan werkzoekenden die geen interviews voor activering naar werk bijwonen;

i)het opstellen van een departementoverschrijdend verslag om te onderzoeken wat de ruimte is voor het verminderen van alle negatieve arbeidsprikkels die veroorzaakt worden door de structuur van sociale uitkeringen;

j)de vaststelling van wetgeving ter hervorming van de pensioenrechten voor nieuwe ambtenaren. Daartoe behoren een herziening van de vervroegde pensionering voor sommige categorieën van ambtenaren en een indexering van de pensioenen. De pensioenen worden gebaseerd op het middelloon. De pensioenleeftijd voor nieuwe ambtenaren wordt gebaseerd op de wettelijke pensioenleeftijd.

▼B

9. Om te zorgen voor een soepele uitvoering van de programmavoorwaarden en op duurzame wijze bij te dragen aan de correctie van de onevenwichtigheden, verleent de Commissie verder advies en verdere bijstand inzake budgettaire hervormingen, hervormingen van de financiële markten en structurele hervormingen. Voorts beoordeelt zij in het kader van de aan Ierland te verlenen bijstand samen met het IMF en in contact met de ECB op gezette tijden hoe doeltreffend de overeengekomen maatregelen zijn en welk economisch en sociaal effect zij sorteren, waarna zij de nodige correcties aanbeveelt om de groei en werkgelegenheidsschepping te bevorderen, de vereiste budgettaire consolidatie te verzekeren en de nadelige sociale gevolgen voor met name de meest kwetsbare leden van de Ierse samenleving tot een minimum te beperken.

▼M5

10. In 2013 en overeenkomstig de specificaties in het memorandum van overeenstemming voert Ierland stresstests uit van de banken die waren opgenomen in de PCAR 2011. De stresstest zal worden afgestemd op de oefening van de Europese Bankautoriteit (EBA) en voortbouwen op de resultaten van de PCAR 2011 en het Financial Measures Programme 2012. De stresstest zal rigoureus zijn en blijft gebaseerd op robuuste prognoses van leningverliezen en een hoog niveau van transparantie. De publicatie van de resultaten zal worden afgestemd op het tijdschema voor de volgende oefening van de EBA.

▼B

Artikel 4

Ierland opent een speciale rekening bij de Central Bank of Ireland voor het beheer van de financiële bijstand van de Unie.

Artikel 5

Dit besluit is gericht tot Ierland.

Artikel 6

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.(1) PB L 118 van 12.5.2010, blz. 1.

(2) Zie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/methodology/advice_member_states.