Home

Besluit van de Raad van 3 december 2012 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië voor een periode van twee jaar (2012/827/EU)

Besluit van de Raad van 3 december 2012 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië voor een periode van twee jaar (2012/827/EU)

2012D0827 — NL — 03.12.2012 — 000.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESLUIT VAN DE RAAD

van ►C1 3 december 2012

betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië voor een periode van twee jaar

(2012/827/EU)

(PB L 361, 31.12.2012, p.43)


Gerectificeerd bij:
▼B

BESLUIT VAN DE RAAD

van ►C1 3 december 2012

betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië voor een periode van twee jaar

(2012/827/EU)DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43 in samenhang met artikel 218, lid 5,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 30 november 2006 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 1801/2006 betreffende de sluiting van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië goedgekeurd (1) ("de partnerschapsovereenkomst").

(2)

De Raad heeft de Commissie gemachtigd om te onderhandelen over een nieuw protocol ("het nieuwe protocol") waarbij aan de vaartuigen van de EU vangstmogelijkheden worden geboden in de wateren waarover Mauritanië de soevereiniteit of de jurisdictie voor visserijaangelegenheden uitoefent. Na afloop van de onderhandelingen is op 26 juli 2012 een ontwerp van het nieuwe protocol geparafeerd.

(3)

Het huidige protocol bij deze partnerschapsovereenkomst is verstreken op 31 juli 2012.

(4)

Met het oog op de gegarandeerde voortzetting van de visserijactiviteiten van EU-vaartuigen is in het nieuwe protocol bepaald dat het protocol met ingang van de datum van ondertekening ervan voorlopig wordt toegepast door elk van de partijen, in afwachting van de afronding van de voor de sluiting ervan vereiste procedures.

(5)

In afwachting van de afronding van de voor de sluiting van dit nieuwe protocol vereiste procedures dient toestemming te worden gegeven voor de ondertekening van dit protocol,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:Artikel 1

Er wordt machtiging verleend voor de ondertekening, namens de Europese Unie, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië voor een periode van twee jaar ("het protocol"), en voor de aanwijzing van de persoon/ personen die bevoegd is/zijn het protocol te ondertekenen, onder voorbehoud van de sluiting van het protocol.

De tekst van het protocol is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd om de persoon/personen aan te wijzen die bevoegd is/zijn om het protocol namens de Unie te ondertekenen.

Artikel 3

In afwachting van de afronding van de voor de sluiting van het protocol vereiste procedures wordt het protocol met ingang van de datum van ondertekening ervan voorlopig toegepast, overeenkomstig artikel 9 van het protocol.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.(1) PB L 343 van 8.12.2006, blz. 1.