Home

Besluit 2013/255/GBVB van de Raad van 31 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

Besluit 2013/255/GBVB van de Raad van 31 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

2013D0255 — NL — 07.03.2015 — 008.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESLUIT 2013/255/GBVB VAN DE RAAD

van 31 mei 2013

betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

(PB L 147, 1.6.2013, p.14)

Gewijzigd bij:


Gerectificeerd bij:
▼B

BESLUIT 2013/255/GBVB VAN DE RAAD

van 31 mei 2013

betreffende beperkende maatregelen tegen SyriëDE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 27 mei 2013 is de Raad overeengekomen voor een periode van 12 maanden beperkende maatregelen tegen Syrië vast te stellen op de volgende gebieden als vermeld in Besluit van de Raad 2012/739/GBVB van 29 november 2012 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (1):

—uitvoer- en invoerbeperkingen, met uitzondering van wapens en aanverwant(e) materiaal en uitrusting die zouden kunnen worden gebruikt voor binnenlandse onderdrukking

—beperkingen op de financiering van bepaalde ondernemingen

—beperkingen op infrastructuurprojecten

—beperkingen op de financiële steun voor handel

—financiële sector

—vervoerssector

—toegangsbeperkingen

—bevriezen van tegoeden en economische middelen

(2)

Wat de mogelijke uitvoer van wapens naar Syrië betreft, nam de Raad nota van de toezegging van de lidstaten om in hun nationale beleid te handelen in overeenstemming met punt 2 van de verklaring van de Raad van 27 mei, onder andere door de aanvragen voor exportvergunningen per geval te beoordelen, daarbij volledig rekening houdend met de criteria van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie (2).

(3)

Voor de uitvoering van bepaalde maatregelen zijn verdere maatregelen van de Unie nodig,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:HOOFDSTUK 1

UITVOER- EN INVOERBEPERKINGEN

Artikel 1

1. De verkoop, levering, overdracht of uitvoer aan of naar Syrië van bepaalde uitrusting, goederen en technologie die voor binnenlandse onderdrukking zouden kunnen worden gebruikt of voor het vervaardigen of onderhouden van goederen die voor binnenlandse onderdrukking zouden kunnen worden gebruikt, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van schepen of vliegtuigen die hun vlag voeren, is verboden, ongeacht of de goederen van hun grondgebied afkomstig zijn.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid vallen.

2. Het is verboden om:

(a)rechtstreeks of onrechtstreeks technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten te verlenen in verband met de in lid 1 bedoelde voorwerpen of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van dergelijke goederen, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Syrië of bestemd voor gebruik in Syrië;

(b)rechtstreeks of onrechtstreeks financiering of financiële bijstand te verstrekken in verband met de in lid 1 bedoelde voorwerpen, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, alsmede verzekering en herverzekering, ten behoeve van de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van dievoorwerpen, of ten behoeve van de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië.

▼M1

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van bepaalde uitrusting, goederen en technologie die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt of voor het vervaardigen of onderhouden van goederen die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt of op het verstrekken van daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, indien een lidstaat per geval besluit dat zij bestemd zijn voor:

a)voedsel, landbouw-, medische of andere humanitaire doeleinden, of ten gunste van personeel van de VN of personeel van de Unie of haar lidstaten; of

b)activiteiten overeenkomstig punt 10 van Resolutie 2118(2013) van de Veiligheidsraad van de VN en desbetreffende besluiten van de Uitvoerende Raad van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), conform de doelstelling van het Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens (Verdrag inzake chemische wapens) en na overleg met de OPCW.

▼B

Artikel 2

1. De verkoop, levering, overdracht of uitvoer aan of naar Syrië van bepaalde andere uitrusting, goederen of technologie dan bedoeld in artikel 1, lid 1, die voor binnenlandse onderdrukking zouden kunnen worden gebruikt of voor het vervaardigen of onderhouden van goederen die voor binnenlandse onderdrukking zouden kunnen worden gebruikt, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van schepen of vliegtuigen die hun vlag voeren, is onderworpen aan een vergunning per geval van de bevoegde autoriteit van de exporterende lidstaat.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid vallen.

2. Het verlenen of verstrekken van:

(a)technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten in verband met de in lid 1 bedoelde voorwerpen of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van dergelijke voorwerpen, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Syrië of bestemd voor gebruik in Syrië,

(b)financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 bedoelde voorwerpen, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, alsmede verzekering en herverzekering, ten behoeve van de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van die voorwerpen, of ten behoeve van de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië,

is eveneens onderworpen aan een vergunning van de bevoegde autoriteit van de exporterende lidstaat.

Artikel 3

1. De aankoop, de invoer of het vervoer van wapens en alle soorten aanverwant materieel, waaronder wapens en munitie, militaire voertuigen en militaire uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor, uit Syrië of van oorsprong uit Syrië, is verboden.

2. Het is verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks financiering of financiële dienstverlening te verstrekken, waaronder financiële derivaten, alsmede verzekeringen of herverzekeringen, en makelaarsdiensten in verband met verzekeringen of herverzekeringen in verband met de aanschaf, de invoer en het vervoer van de in lid 1 bedoelde goederen uit Syrië of van oorsprong uit Syrië.

▼M1

3. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de invoer of het vervoer van chemische wapens of gerelateerd materiaal uit Syrië of van oorsprong uit Syrië, als dat gebeurt overeenkomstig punt 10 van Resolutie 2118(2013) van de Veiligheidsraad van de VN en desbetreffende besluiten van de Uitvoerende Raad van de OPCW, conform de doelstelling van het Verdrag inzake chemische wapens.

▼B

Artikel 4

De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van apparatuur of software voornamelijk bestemd voor gebruik bij het toezicht of de interceptie, door het Syrische regime of voor zijn rekening, op het internet en op telefonische communicatie via mobiele of vaste netwerken in Syrië, alsook het verlenen van bijstand bij het installeren, exploiteren of actualiseren van dergelijke apparatuur of software, zijn verboden.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

Artikel 5

1. Het is verboden om ruwe olie of petroleumproducten uit Syrië aan te schaffen, in te voeren of te vervoeren.

2. Het is verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks financiering of financiële dienstverlening te verschaffen, waaronder financiële derivaten, alsmede verzekeringen of herverzekeringen, verwant aan de in lid 1 opgenomen verbodsbepalingen.

Artikel 6

Om de Syrische burgerbevolking te helpen, met name uit humanitaire overwegingen, om weer een normaal leven mogelijk te maken, basisvoorzieningen in stand te houden, de wederopbouw te stimuleren en normale economische activiteiten te herstellen of andere civiele doelen te dienen, en in afwijking van artikel 5, leden 1 en 2, kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat de aankoop, de invoer en het vervoer vanuit Syrië van ruwe olie en aardolieproducten toestaan alsmede de verstrekking van daarmee verband houdende financiering of financiële bijstand, waaronder financiële derivaten en verzekeringen en herverzekeringen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(a)de Syrische Nationale Coalitie van Revolutionairen en Oppositiekrachten is vooraf geraadpleegd door de betrokken lidstaat;

(b)de betrokken activiteiten komen niet direct of indirect ten goede aan een in artikel 28, lid 1, bedoelde persoon of entiteit; en

(c)de betrokken activiteiten vormen geen inbreuk op de in dit besluit opgenomen verbodsbepalingen.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten in kennis van elke toestemming die hij in het kader van dit artikel verleent.

Artikel 7

De in artikel 5 bedoelde verboden laten onverlet dat tot en met 15 november 2011 verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten die vóór 2 september 2011 zijn gesloten.

▼M8

Artikel 7 bis

1. De verkoop, levering, overdracht aan Syrië of uitvoer naar dat land van reactiemotorbrandstof en additieven die speciaal voor reactiemotorbrandstof zijn samengesteld, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van schepen of vliegtuigen die hun vlag voeren, is verboden, ongeacht of de goederen van hun grondgebied afkomstig zijn.

2. Het is verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks financiering of financiële bijstand te verschaffen, alsmede verzekeringen of herverzekeringen en tussenhandeldiensten, in verband met de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van reactiemotorbrandstof en additieven als bedoeld in lid 1.

3. De bevoegde autoriteiten van een lidstaat mogen de verkoop, levering, overdracht aan Syrië of de uitvoer naar dat land van reactiemotorbrandstof en additieven, of de rechtstreekse of onrechtstreekse financiering of financiële bijstand, alsmede verzekeringen of herverzekeringen en tussenhandeldiensten toestaan waar zulks nodig is voor gebruik door de Verenigde Naties of organen die namens de VN optreden voor humanitaire doeleinden zoals de verstrekking of het faciliteren van de verstrekking van bijstand, met inbegrip van medicijnen en levensmiddelen, of de overbrenging van humanitaire werkers en daarmee verband houdende bijstand, of voor evacuaties uit Syrië of regio's daarvan.

4. De verbodsbepalingen in de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op reactiemotorbrandstof en additieven die uitsluitend worden gebruikt door niet-Syrische burgerluchtvaartuigen die in Syrië landen, op voorwaarde dat deze uitsluitend zijn bedoeld en worden gebruikt voor de voortzetting van de vluchtoperatie van het luchtvaartuig waarin deze werden geladen.

5. De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke goederen onder dit artikel vallen.

▼B

Artikel 8

1. De verkoop, levering of overdracht van essentiële uitrusting en technologie aan onderstaande sleutelsectoren van de aardolie- en aardgasindustrie in Syrië of aan Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten - ongeacht of de goederen daar oorspronkelijk vandaan komen - of met gebruik van onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende schepen of vliegtuigen, zijn verboden:

(a)raffinage;

(b)vloeibaar aardgas;

(c)exploratie;

(d)productie.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit lid vallen.

2. Het is verboden het volgende aan te bieden aan ondernemingen in Syrië die actief zijn in de in lid 1 bedoelde sleutelsectoren van de Syrische aardolie- en aardgasindustrie of aan Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn:

(a)technische bijstand of opleiding en andere diensten met betrekking tot essentiële uitrusting en technologie als bedoeld in lid 1;

(b)financieringsmiddelen of financiële bijstand voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van essentiële uitrusting en technologie als bedoeld in lid 1, of voor het aanbieden van daarmee verband houdende technische bijstand of opleiding.

Artikel 9

1. Het in artikel 8, lid 1, bedoelde verbod laat onverlet dat verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten die vóór 1 december 2011 zijn toegekend of gesloten en die betrekking hebben op de levering van goederen.

2. De in artikel 8 bedoelde verboden laten onverlet dat verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten die vóór 1 december 2011 zijn toegekend of gesloten en die betrekking hebben op investeringen die vóór 23 september 2011 in Syrië zijn gedaan door in de lidstaten gevestigde ondernemingen.

Artikel 10

Om de Syrische burgerbevolking te helpen, met name uit humanitaire overwegingen, om weer een normaal leven mogelijk te maken, basisvoorzieningen in stand te houden, de wederopbouw te stimuleren en normale economische activiteiten te herstellen of andere civiele doelen te dienen, en in afwijking van artikel 8, leden 1 en 2, kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat de aankoop, de levering of overdracht van essentiële uitrusting en -technologie voor de in artikel 8, lid 1, bedoelde sleutelsectoren van de olie- en aardgasindustrie in Syrië of aan Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn, alsmede de verstrekking van daarmee verband houdende technische bijstand of opleiding en andere diensten toestaan, waaronder financiering of financiële bijstand, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(a)de Syrische Nationale Coalitie van Revolutionairen en Oppositiekrachten is vooraf geraadpleegd door de betrokken lidstaat;

(b)de betrokken activiteiten komen niet direct of indirect ten goede aan een in artikel 28, lid 1, bedoelde persoon of entiteit; en

(c)de betrokken activiteiten vormen geen inbreuk op de in dit besluit opgenomen verbodsbepalingen.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten in kennis van elke toestemming die hij in het kader van dit artikel verleent.

Artikel 11

De levering van bankbiljetten en munten in de Syrische munteenheid aan de Centrale Bank van Syrië is verboden.

Artikel 12

Rechtstreekse of onrechtstreekse verkoop en aankoop, alsmede vervoer van en tussenhandel in goud, edele metalen en diamanten aan, van of voor de Syrische regering, Syrische overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, en de centrale bank van Syrië, alsook aan, van of voor personen en entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, dan wel aan, van of voor entiteiten waarvan de eigendom of de zeggenschap bij hen berust, zijn verboden.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

Artikel 13

De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van luxegoederen aan of naar Syrië door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van schepen of vliegtuigen die hun vlag voeren, is verboden, ongeacht of de goederen uit hun grondgebied afkomstig zijn.

De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voorwerpen onder dit artikel moeten vallen.

▼M1

Artikel 13 bis

De invoer, uitvoer en overdracht van, en het verstrekken van daaraan gerelateerde diensten voor, cultuurgoederen en andere voorwerpen van archeologisch, historisch, cultureel, groot wetenschappelijk en religieus belang, die op of na 9 mei 2011 illegaal uit Syrië zijn meegenomen, of waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat ze illegaal uit Syrië zijn meegenomen, zijn verboden. Het verbod geldt niet indien wordt aangetoond dat de cultuurgoederen veilig aan hun rechtmatige eigenaars worden teruggegeven.

De Unie neemt de nodige maatregelen om de onder dit artikel vallende relevante voorwerpen te bepalen.

▼BHOOFDSTUK II

BEPERKINGEN OP DE FINANCIERING VAN BEPAALDE ONDERNEMINGEN

Artikel 14

Het is verboden:

(a)een financiële lening of krediet te verstrekken aan ondernemingen in Syrië die actief zijn in de exploratie-, de productie- of de raffinagesector van de Syrische aardolie-industrie of aan Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn;

(b)een financiële lening of krediet te verstrekken aan ondernemingen in Syrië die actief betrokken zijn bij de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales voor de opwekking van elektriciteit in Syrië;

(c)een deelneming te verwerven of uit te breiden in ondernemingen in Syrië die actief zijn in de exploratie-, de productie- of de raffinagesector van de Syrische aardolie-industrie of in Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn, alsook dergelijke ondernemingen volledig te verwerven en aandelen of effecten die een deelnemingsrecht vertegenwoordigen te verwerven;

(d)een deelneming te verwerven of uit te breiden in ondernemingen in Syrië die actief betrokken zijn bij de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales voor de opwekking van elektriciteit in Syrië, alsook dergelijke ondernemingen volledig te verwerven en aandelen of effecten die een deelnemingsrecht vertegenwoordigen te verwerven;

(e)een joint venture op te richten met ondernemingen in Syrië die actief zijn in de exploratie-, de productie- of de raffinagesector van de Syrische aardolie-industrie, en met dochterondernemingen of filialen onder hun zeggenschap;

(f)een joint venture op te richten met ondernemingen in Syrië die actief betrokken zijn bij de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales voor de opwekking van elektriciteit in Syrië, en met dochterondernemingen of filialen onder hun zeggenschap.

Artikel 15

1. De in artikel 14, punten a) en c), neergelegde verboden:

(i)laten onverlet dat verbintenissen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten of overeenkomsten die vóór 23 september 2011 zijn gesloten;

(ii)beletten niet dat een deelneming wordt uitgebreid uit hoofde van een verplichting die voortvloeit uit een vóór 23 september 2011 gesloten overeenkomst.

2. De in artikel 14, punten b) en d), neergelegde verboden:

(i)laten onverlet dat verbintenissen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten of overeenkomsten die vóór 1 december 2011 zijn gesloten;

(ii)beletten niet dat een deelneming wordt uitgebreid uit hoofde van een verplichting die voortvloeit uit een vóór 1 december 2011 gesloten overeenkomst.

Artikel 16

Om de Syrische burgerbevolking te helpen, met name uit humanitaire overwegingen, om weer een normaal leven mogelijk te maken, basisvoorzieningen in stand te houden, de wederopbouw te stimuleren en normale economische activiteiten te herstellen of andere civiele doelen te dienen, en in afwijking van artikel 14, punten a), c) en e), kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestaan dat financiële leningen of kredieten worden verstrekt aan, of dat een deelneming wordt verworven of uitgebreid in, ondernemingen in Syrië die actief zijn in de exploratie-, de productie- of de raffinagesector van de Syrische aardolie-industrie of aan Syrische ondernemingen of ondernemingen in Syrisch bezit die buiten Syrië in die sectoren actief zijn alsmede dat joint ventures worden opgericht met ondernemingen in Syrië die actief zijn in de exploratie-, de productie- of de raffinagesector van de Syrische aardolie-industrie, en met dochterondernemingen of filialen onder hun zeggenschap, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(a)de Syrische Nationale Coalitie van Revolutionairen en Oppositiekrachten is vooraf geraadpleegd door de betrokken lidstaat;

(b)de betrokken activiteiten komen niet direct of indirect ten goede aan een in artikel 28, lid 1, bedoelde persoon of entiteit; en

(c)de betrokken activiteiten vormen geen inbreuk op de in dit besluit opgenomen verbodsbepalingen.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten in kennis van elke toestemming die hij in het kader van dit artikel verleent.HOOFDSTUK III

BEPERKINGEN OP INFRASTRUCTUURPROJECTEN

Artikel 17

1. Directe of indirecte deelname aan de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales voor de opwekking van elektriciteit in Syrië is verboden.

2. Het is verboden om technische bijstand te bieden of om financiering of financiële bijstand te bieden in verband met de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales in Syrië.

3. Het in de leden 1 en 2 neergelegde verbod laat onverlet dat verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten of overeenkomsten die vóór 1 december 2011 zijn gesloten.HOOFDSTUK IV

BEPERKINGEN OP DE FINANCIËLE STEUN VOOR HANDEL

Artikel 18

1. Teneinde met name financiële steun voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië te voorkomen, betrachten de lidstaten terughoudendheid bij het aangaan van nieuwe verbintenissen op korte en middellange termijn om openbare en particuliere financiële steun voor handel met Syrië - het verstrekken van exportkredieten, garanties en verzekeringen daaronder begrepen - te verlenen aan hun onderdanen of entiteiten die bij deze handel zijn betrokken, met de bedoeling hun uitstaande bedragen te verminderen. Voorts gaan de lidstaten geen nieuwe langetermijnverplichtingen aan voor openbare en particuliere financiële steun voor handel met Syrië.

2. Lid 1 laat verbintenissen die zijn aangegaan vóór 1 december 2011 onverlet.

3. Lid 1 heeft geen betrekking op handel die bestemd is voor voedselvoorziening, landbouw, medische zorg of andere humanitaire doeleinden.HOOFDSTUK V

FINANCIËLE SECTOR

Artikel 19

De lidstaten gaan geen nieuwe verbintenissen aan voor subsidies, financiële bijstand en concessionele leningen aan de regering van Syrië, ook niet via hun deelneming in internationale financiële instellingen, behalve voor humanitaire of ontwikkelingsdoeleinden.

Artikel 20

Het is verboden:

(a)dat de Europese Investeringsbank (EIB) enige vorm van betaling verricht op grond van of in verband met lopende leningsovereenkomsten tussen Syrië en de EIB;

(b)de EIB enige lopende overeenkomst inzake de verstrekking van technische bijstand voor staatsprojecten in Syrië verder uitvoert.

Artikel 21

Er geldt een verbod op: de directe of indirecte verkoop, aankoop, tussenhandel of bijstand bij de uitgifte van Syrische overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties die na 1 december 2011 worden uitgegeven, aan en van de Syrische regering, Syrische overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, de Centrale Bank van Syrië of in Syrië gevestigde banken, aan en van bijkantoren en dochtermaatschappijen, binnen en buiten de rechtsmacht van de lidstaten, van in Syrië gevestigde banken, aan en van financiële entiteiten die noch in Syrië gevestigd zijn noch onder de rechtsmacht van de lidstaten vallen maar wel onder zeggenschap van in Syrië gevestigde personen en entiteiten staan, aan en van personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen of aan en van entiteiten ten aanzien waarvan zij de eigendom of de zeggenschap hebben.

Artikel 22

1. Het openen van nieuwe bijkantoren, dochtermaatschappijen of vertegenwoordigingen van Syrische banken op het grondgebied van de lidstaten en het oprichten van nieuwe joint ventures, het nemen van een eigendomsbelang in banken op het grondgebied van de lidstaten of het aangaan van nieuwe correspondentbankrelaties door Syrische banken, inclusief de Centrale Bank van Syrië en haar bijkantoren en dochtermaatschappijen en andere financiële entiteiten die niet in Syrië gevestigd zijn maar wel onder zeggenschap van in Syrië gevestigde personen of entiteiten staan, met onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende banken is verboden.

2. Het is financiële instellingen op het grondgebied of onder de rechtsmacht van de lidstaten verboden vertegenwoordigingen, dochtermaatschappijen of bankrekeningen in Syrië te openen.

Artikel 23

Om de Syrische bevolking te helpen, met name uit humanitaire overwegingen, om weer een normaal leven mogelijk te maken, basisvoorzieningen in stand te houden, de wederopbouw te stimuleren en normale economische activiteiten te herstellen of andere civiele doelen te dienen, en in afwijking van artikel 22, lid 2, mogen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat aan financiële instellingen op het grondgebied of onder de rechtsmacht van de lidstaten toestemming verlenen om vertegenwoordigingen, dochtermaatschappijen of bankrekeningen in Syrië te openen, mits aan de volgende voorwaarden voldaan is:

(a)de Syrische Nationale Coalitie van Revolutionairen en Oppositiekrachten is vooraf geraadpleegd door de betrokken lidstaat;

(b)de betrokken activiteiten komen niet direct of indirect ten goede aan een in artikel 28, lid 1, bedoelde persoon of entiteit; en

(c)de betrokken activiteiten vormen geen inbreuk op de in dit besluit opgenomen verbodsbepalingen.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten in kennis van elke toestemming die hij in het kader van dit artikel verleent.

Artikel 24

1. Het is verboden verzekeringen en herverzekeringen aan te bieden aan de Syrische regering en Syrische overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, aan personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, of aan entiteiten ten aanzien waarvan zij - ook op onrechtmatige wijze - de eigendom of de zeggenschap hebben.

2. Lid 1 is niet van toepassing op het aanbieden van:

(a)ziekte- en reisverzekeringen aan natuurlijke personen;

(b)een verplichte verzekering of een verzekering jegens derden aan in de Europese Unie gevestigde Syrische personen, entiteiten of lichamen;

(c)een verzekering of herverzekering aan de eigenaar van een vaar-, vlieg- of voertuig dat gehuurd wordt door een Syrische persoon, entiteit of lichaam, mits laatstgenoemde niet is opgenomen in de lijsten in bijlage I of II.HOOFDSTUK VI

VERVOERSECTOR

Artikel 25

1. In overeenstemming met hun nationale wetgeving en het internationale recht, in het bijzonder de toepasselijke internationale burgerluchtvaartovereenkomsten, nemen de lidstaten de nodige maatregelen om alle door Syrische luchtvaartmaatschappijen verzorgde vluchten uitsluitend voor vracht en alle door Syrian Arab Airlines verzorgde vluchten de toegang tot onder hun rechtsmacht vallende luchthavens te beletten.

2. Lid 1 is niet van toepassing op de toegang tot onder de rechtsmacht van een lidstaat vallende luchthavens van door Syrian Arab Airlines verzorgde vluchten die uitsluitend dienen om burgers van de Unie en hun familieleden uit Syrië te evacueren.

Artikel 26

1. Indien de lidstaten beschikken over informatie op grond waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat de vracht van vaartuigen en vliegtuigen op weg naar Syrië goederen bevat waarvan de levering, verkoop, overdracht of uitvoer krachtens artikel 1 verboden is of krachtens artikel 2 aan een vergunningplicht is onderworpen, inspecteren zij in hun zeehavens, en op hun luchthavens, alsook in hun territoriale wateren, in overeenstemming met hun nationale wetgeving en het internationale recht, in het bijzonder het zeerecht, ter zake dienende internationale burgerluchtvaartovereenkomsten en overeenkomsten inzake het zeevervoer, die vaartuigen en vliegtuigen, in overeenstemming met de besluiten en vermogens van hun bevoegde autoriteiten en met toestemming, indien nodig overeenkomstig het internationale recht, van de vlaggenstaat.

2. De lidstaten confisqueren en verwijderen, overeenkomstig hun nationale wetgeving en het internationaal recht, door hen ontdekte goederen waarvan de levering, verkoop, overdracht of uitvoer krachtens de artikelen 1 en 2 verboden is.

3. De lidstaten werken, overeenkomstig hun nationale wetgeving, samen bij de inspecties en vernietigingen uit hoofde van de leden 1 en 2.

4. Met betrekking tot luchtvaartuigen en schepen die vracht vervoeren naar Syrië, moet van alle goederen die een lidstaat binnenkomen of verlaten, vóór de aankomst of het vertrek een additionele aangifte worden gedaan.HOOFDSTUK VII

BEPERKINGEN OP TOELATING

Artikel 27

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van de op de lijst in bijlage I vermelde personen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, personen die baat hebben bij of steun verlenen aan het regime en personen die banden met hen hebben.

2. Lid 1 verplicht lidstaten niet eigen onderdanen te beletten hun grondgebied binnen te komen.

3. Lid 1 laat de gevallen onverlet waarin lidstaten uit hoofde van het internationale recht gebonden zijn, en wel:

(a)als gastland van een internationale intergouvernementele organisatie;

(b)als gastland van een internationale conferentie die is bijeengeroepen door, of plaatsvindt onder auspiciën van de VN;

(c)krachtens een multilaterale overeenkomst die voorrechten en immuniteiten verleent; of

(d)krachtens het Concordaat (Verdrag van Lateranen) van 1929, dat werd gesloten tussen de Heilige Stoel (Vaticaanstad) en Italië.

4. Lid 3 wordt ook geacht van toepassing te zijn op gevallen waarin een lidstaat optreedt als gastland van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

5. De Raad wordt terdege geïnformeerd over alle gevallen waarin een lidstaat krachtens lid 3 of lid 4 een ontheffing verleent.

6. De lidstaten kunnen vrijstellingen van de krachtens lid 1 opgelegde maatregelen verlenen voor reizen die plaatsvinden op grond van dringende humanitaire noden, of om vergaderingen van intergouvernementele instanties, met inbegrip van door de Unie geïnitieerde vergaderingen, of vergaderingen waarvoor een lidstaat als fungerend voorzitter van de OVSE als gastheer optreedt, bij te wonen wanneer een politieke dialoog wordt gevoerd waarbij de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat in Syrië rechtstreeks worden bevorderd.

7. Een lidstaat die de in lid 6 bedoelde vrijstellingen wil verlenen, brengt zulks schriftelijk ter kennis van de Raad. De vrijstelling wordt geacht te zijn toegestaan, tenzij door één of meer leden van de Raad binnen twee werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de voorgestelde vrijstelling, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt bij de Raad. Indien één of meer leden van de Raad bezwaar maken, kan de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten de voorgestelde vrijstelling te verlenen.

8. Wanneer een lidstaat krachtens de leden 3 tot en met 7 een machtiging verleent tot binnenkomst op of doorreis via zijn grondgebied van de op de lijst in bijlage I vermelde personen, dan geldt deze machtiging uitsluitend voor het doel waarvoor ze is verleend en voor de daarbij betrokken persoon.HOOFDSTUK VIII

BEVRIEZING VAN TEGOEDEN EN ECONOMISCHE MIDDELEN

Artikel 28

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in bezit zijn van of onder zeggenschap staan van personen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, personen en entiteiten die baat hebben bij of steun verlenen aan het regime en personen en entiteiten die banden met hen hebben, zoals vermeld op de lijsten in bijlage I en bijlage II, worden bevroren.

2. Er worden geen tegoeden of economische middelen rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de op de lijsten in bijlage I en bijlage II vermelde natuurlijke of rechtspersonen of entiteiten.

3. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

(a)noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de op de lijsten in bijlage I en bijlage II vermelde personen en de leden van hun gezin die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen;

(b)uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

(c)uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor het loutere houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen; of

(d)noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteit van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken voor zij de toestemming geeft, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden gegeven;

▼M1

(e)noodzakelijk zijn voor humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, mede omvattende medische benodigdheden, voedsel, humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp, en mits, in geval van de vrijgave van bevroren tegoeden of economische middelen, de vrijgave van tegoeden of economische middelen gebeurt aan de VN met het oog op het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand in Syrië in overeenstemming met het plan van de Verenigde Naties voor humanitaire hulpverlening aan Syrië (Syria Humanitarian Assistance Response Plan - SHARP);

▼B

(f)gestort zullen worden op of betaald zullen worden van een rekening van een diplomatieke of consulaire missie of een internationale organisatie die bescherming geniet op grond van het internationaal recht, voor zover die betalingen bestemd zijn voor de officiële doelen van de diplomatieke of consulaire missie of de internationale organisatie;

▼M1

(g)noodzakelijk voor evacuaties uit Syrië;

▼M2

(h)bestemd voor de Centrale Bank van Syrië of voor entiteiten die eigendom zijn van de Syrische staat, als vermeld op de lijst in bijlage I en II, teneinde namens de Syrische Arabische Republiek betalingen te verrichten aan de OPCW voor activiteiten die verband houden met de verificatieopdracht van de OPCW en de vernietiging van de chemische wapens van Syrië, en in het bijzonder aan het speciale trustfonds voor Syrië van de OPCW voor activiteiten die verband houden met de volledige vernietiging van de chemische wapens van Syrië buiten het grondgebied van de Syrische Arabische Republiek.

▼B

De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

4. In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(a)de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een scheidsrechterlijke beslissing die is gegeven vóór de datum waarop de persoon of entiteit, bedoeld in lid 1, op de lijst in bijlage I of bijlage II is geplaatst, dan wel van een vóór of na die datum in de EU gegeven rechterlijke of administratieve beslissing, of in de betrokken lidstaat uitvoerbare rechterlijke beslissing;

(b)de tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden aangewend om te voldoen aan de vorderingen die bij de beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften betreffende de rechten van de houders van die vorderingen;

(c)de beslissing komt niet ten goede aan een op de lijst in de bijlage I of bijlage II geplaatste persoon of entiteit; en

(d)de erkenning van de beslissing is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

5. Lid 1 belet niet dat een op de lijst in de bijlage vermelde persoon of entiteit een betaling verricht die verschuldigd is uit hoofde van een contract dat is gesloten vóór deze persoon of entiteit op de lijst werd geplaatst, op voorwaarde dat de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 bedoelde persoon of entiteit.

6. Lid 1 belet niet dat een op de lijst in bijlage II vermelde entiteit, gedurende een tijdsbestek van twee maanden na de datum waarop zij op de lijst is geplaatst, uit bevroren tegoeden of economische middelen die zij heeft ontvangen nadat zij op die lijst is geplaatst, een betaling verricht die verschuldigd is uit hoofde van een overeenkomst in verband met de financiering van handelstransacties, mits de lidstaat in kwestie heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 bedoelde persoon of entiteit.

7. Lid 2 is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

(a)interesten of andere inkomsten op die rekeningen; of

(b)betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van overeenkomsten, afspraken of verplichtingen die zijn gesloten of zijn ontstaan vóór de datum waarop dit besluit op die rekeningen van toepassing werd,

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onder lid 1 blijven vallen.

8. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op een overdracht door of via de centrale bank van Syrië van tegoeden of economische middelen die zij heeft ontvangen en die zijn bevroren nadat zij op de lijst is geplaatst of op een overdracht van tegoeden of economische middelen aan of via de centrale bank van Syrië nadat zij op die lijst is geplaatst, indien een dergelijke overdracht verband houdt met een betaling door een niet op de lijst geplaatste financiële instelling die verschuldigd is uit hoofde van een specifieke handelsovereenkomst, mits de betrokken lidstaat voor elk afzonderlijk geval heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 bedoelde persoon of entiteit.

9. Lid 1 is niet van toepassing op een overdracht door of via de centrale bank van Syrië van bevroren tegoeden of economische middelen, indien deze overdracht bedoeld is om liquiditeiten te verschaffen aan financiële instellingen die onder de rechtsmacht van lidstaten vallen, met het oog op de financiering van de handel, op voorwaarde dat de overdracht is goedgekeurd door de betrokken lidstaat.

10. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de overdracht van bevroren tegoeden of economische middelen door of via een op een van de lijsten in bijlage I of bijlage II vermelde financiële entiteit, indien de overdracht verband houdt met een betaling door een persoon of entiteit die niet voorkomt op een van de lijsten in bijlage I of bijlage II met betrekking tot het verlenen van financiële bijstand aan Syrische onderdanen die een opleiding of beroepsopleiding volgen of bezig zijn met academisch onderzoek in de Unie, mits de betrokken lidstaat voor elk afzonderlijk geval heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 bedoelde persoon of entiteit.

11. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op handelingen of transacties ten aanzien van Syrian Arab Airlines die uitsluitend dienen om burgers van de Unie en hun familieleden uit Syrië te evacueren.

▼M1

12. De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op een overdracht door of via de Commercial Bank of Syria van tegoeden of economische middelen die na de datum van aanwijzing van die bank buiten het grondgebied van de Unie zijn ontvangen en bevroren, of op een overdracht aan of via de Commercial Bank of Syria van tegoeden of economische middelen die na de datum van aanwijzing van die bank buiten het grondgebied van de Unie zijn ontvangen indien dergelijke overdracht verband houdt met een betaling van een niet op de lijst geplaatste financiële instelling die verschuldigd is uit hoofde van een specifieke handelsovereenkomst voor medische benodigdheden, voedsel, onderdak, sanitaire voorzieningen of hygiëne voor civiel gebruik, op voorwaarde dat de betrokken lidstaat per geval heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid1 bedoelde persoon of entiteit.

▼BHOOFDSTUK IX

ALGEMENE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 29

Geen vorderingen, ook niet tot schadeloosstelling of soortgelijke vergoedingen, bijvoorbeeld op grond van schuldvergelijking, van boetebedingen, van een garantie, van verlenging of betaling van een obligatie, van een financiële garantie, waaronder op grond van kredietbrieven en soortgelijke instrumenten, in verband met een overeenkomst of transactie waarvan de uitvoering, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk werd geraakt door maatregelen overeenkomstig dit besluit, worden toegewezen aan de op de lijsten in bijlage I en bijlage II vermelde personen en entiteiten, aan een andere persoon of entiteit in Syrië, met inbegrip van de regering van Syrië en Syrische overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, of aan een persoon of entiteit die met behulp van of ten behoeve van de bedoelde personen en entiteiten optreedt.

Artikel 30

1. De Raad stelt op voorstel van een lidstaat of van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid de in bijlage I en bijlage II opgenomen lijsten en eventuele wijzigingen daarin vast.

2. De Raad stelt de betrokken persoon of entiteit in kennis van zijn besluit betreffende de opneming in de lijst, alsmede van de motivering hiervoor, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de publicatie van een kennisgeving, zodat de persoon of entiteit daarover opmerkingen kan indienen.

3. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit en brengt hij de betrokken persoon of entiteit daarvan op de hoogte.

Artikel 31

1. In de bijlagen I en II worden de gronden voor opneming van de betrokken personen en entiteiten in de lijsten vermeld.

2. Bijlage I en bijlage II bevatten ook de informatie, indien beschikbaar, die nodig is voor het identificeren van de betrokken personen of entiteiten. Met betrekking tot personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres indien bekend en functie of beroep. Met betrekking tot entiteiten kan die informatie namen, plaats en datum van registerinschrijving, registratienummer en de plaats van vestiging omvatten.

Artikel 32

Het is verboden bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of leiden dat de in dit besluit opgenomen verbodsbepalingen worden omzeild.

Artikel 33

Om het effect van de in dit besluit opgenomen maatregelen zo groot mogelijk te maken, moedigt de Unie derde landen aan soortgelijke beperkende maatregelen als de in dit besluit genoemde te treffen.

▼M3

Artikel 34

Dit besluit is van toepassing tot 1 juni 2015. Het wordt voortdurend geëvalueerd. Het kan zo nodig worden verlengd of gewijzigd, indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn bereikt.

▼B

Artikel 35

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
BIJLAGE I

Lijst van de in de artikelen 27 en 28 bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamenA. Personen

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

1.

Bashar (image) Al-Assad (image)

Geboortedatum: 11 september 1965;

Geboorteplaats: Damascus;

diplomatiek paspoort nr. D1903

President van de republiek; opdrachtgever en coördinator van het harde optreden tegen demonstranten.

23.5.2011

2.

Maher (image) (ook bekend als Mahir) Al-Assad (image)

Geboortedatum: 8 december 1967;

diplomatiek paspoort nr. 4138

Commandant van de vierde pantserdivisie, lid van het centraal comité van de Baath-partij, sterke man van de Republikeinse Garde; broer van president Bashar Al-Assad; belangrijkste opdrachtgever van het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

3.

Ali (image) Mamluk (image) (ook bekend als Mamlouk)

Geboortedatum: 19 februari 1946;

Geboorteplaats: Damascus;

diplomatiek paspoort nr. 983

Hoofd van de Syrische algemene inlichtingendienst; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

4.

Atej (image) (ook bekend als Atef, Atif) Najib (image)

Voormalig hoofd politieke veiligheidsdienst in Dera'a; neef van president Bashar Al-Assad; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

5.

Hafiz (image) Makhluf (image) (alias Hafez Makhlouf)

Geboortedatum: 2 april 1971;

Geboorteplaats: Damascus;

diplomatiek paspoort nr. 2246

Kolonel en hoofd van een eenheid van de algemene inlichtingendienst, afdeling Damascus; neef van president Bashar Al-Assad; een van de getrouwen van Mahir Al-Assad; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

▼M7

6.

Muhammad (image) Dib (image) Zaytun (image)

(ook bekend als Mohammed Dib Zeitoun)

Geboortedatum: 20 mei 1951;

Geboorteplaats: Damascus;

diplomatiek paspoort nr. D000001300

Hoofd van het directoraat algemene veiligheid, is betrokken bij hard optreden tegen demonstranten.

►C1 9.5.2011

▼B

7.

Bashar (image) Al-Assad (image)

Hoofd van de politieke veiligheid in Banyas, is betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten in Baida.

9.5.2011

8.

Rami (image) Makhlouf (image)

Geboortedatum: 10 juli 1969;

Geboorteplaats: Damascus;

paspoort nr. 454224

Syrisch zakenman; neef van president Bashar Al-Assad; heeft controle over het investeringsfonds Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company, en verstrekt in die hoedanigheid financiële steun aan het regime.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah (image) Qudsiyah (image)

Geboortedatum: 1953;

Geboorteplaats: Hama;

diplomatiek paspoort nr. D0005788

Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

9.5.2011

10.

Jamil (image) (ook bekend als Jameel) Hassan (image)

Hoofd inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

9.5.2011

11.

Rustum (image) Ghazali (image)

Geboortedatum: 3 mei 1953;

Geboorteplaats: Dera'a;

diplomatiek paspoort nr. D000000887

Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst voor het plattelandsgebied rond Damascus; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

9.5.2011

12.

Fawwaz (image) Al-Assad (image)

Geboortedatum: 18 juni 1962;

Geboorteplaats: Kerdala;

paspoort nr. 88238

Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie.

9.5.2011

13.

Munzir (image) Al-Assad (image)

Geboortedatum: 1 maart 1961;

Geboorteplaats: Latakia;

paspoort nr. 86449 en nr. 842781

Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie.

9.5.2011

▼M3 —————

▼B

15.

Hisham (image) Ikhtiyar (image,image,image) (ook bekend als Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)

Geboortedatum: 20 juli 1941;

Geboorteplaats: Damascus

Hoofd van het Syrische bureau van nationale veiligheid, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

Volgens berichten is hij overleden in het bombardement van 18 juli 2012

23.5.2011

16.

Faruq (image) (ook bekend als Farouq, Farouk) Al Shar' (image) (ook bekend als Al Char', Al Shara', Al Shara)

Geboortedatum: 10 december 1938

Vicepresident van Syrië, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

17.

Muhammad (image) Nasif (image) (ook wel Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (image,image)

Geboortedatum: 10 april 1937 (of 20 mei 1937);

Geboorteplaats: Hama;

diplomatiek paspoort nr. 0002250

Plaatsvervangend vicepresident van Syrië belast met nationale veiligheidszaken, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

▼M9

18.

Mohammed (image) Hamcho (image)

Geboortedatum: 20 mei 1966

Paspoort nr. 002954347

Prominent Syrisch zakenman, eigenaar van Hamcho International, staat dicht bij belangrijke Syrische bewindslieden, waaronder president Bashar al-Assad and Maher al-Assad.

Sinds maart 2014 is hij voorzitter voor China van de bilaterale handelsraden, na te zijn benoemd door de minister van Economie, Khodr Orfali.

Mohammed Hamcho profiteert van en verleent steun aan het Syrische bewind en heeft banden met personen die profiteren van en steun verlenen aan het Syrische bewind.

27.1.2015

▼B

19.

Iyad (image) (ook bekend als Eyad) Makhlouf (image)

Geboortedatum: 21 januari 1973;

Geboorteplaats: Damascus;

paspoort nr. N001820740

Broer van Rami Makhlouf en officier van de algemene inlichtingendienst, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

20.

Bassam (image) Al Hassan (image) (ook bekend als Al Hasan)

Adviseur van de president voor strategische zaken; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

Stafchef van de strijdkrachten, verantwoordelijk voor de betrokkenheid van het leger bij het harde optreden tegen vreedzame demonstranten.

Overleden in het bombardement van 18 juli 2012.

23.5.2011

22.

Ihab (image) (ook bekend als Ehab, Iehab) Makhlouf (image)

Geboortedatum: 21 januari 1973;

Geboorteplaats: Damascus;

paspoort nr. N002848852

Voorzitter van Syriatel, dat 50% van zijn winst via zijn licentieovereenkomst doorstort aan de Syrische regering.

23.5.2011

23.

Zoulhima (image) (ook bekend als Zu al-Himma) Chaliche (image) (ook bekend als Shalish, Shaleesh) (ook bekend als Dhu al-Himma Shalish)

Geboortedatum: 1951 of 1946 of 1956;

Geboorteplaats: Kerdaha

Hoofd van de presidentiële lijfwacht; betrokken bij de onderdrukking van de manifestanten. volle neef van president Bashar Al-Assad.

23.6.2011

24.

Riyad (image) Chaliche (image) (ook bekend als Shalish, Shaleesh) (ook bekend als Riyad Shalish)

Directeur van het Military Housing Establishment; financieringsbron van het regime; volle neef van president Bashar Al-Assad.

23.6.2011

25.

Brigadier Commandant Mohammad (image) (ook wel Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (image) Jafari (image) (ook wel Jaafari, Ja'fari, Aziz; ook bekend als Jafari, Ali; ook bekend als Jafari, Mohammad Ali; of Ja'fari, Mohammad Ali; of Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Geboortedatum: 1 september 1957;

Geboorteplaats: Yazd, Iran

Algemeen bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van uitrusting en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.

23.6.2011

26.

Generaal-majoor Qasem (image) Soleimani (image) (ook bekend als Qasim Soleimany)

Bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, IRGC - Qods, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.

23.6.2011

27.

Hossein Taeb (ook bekend als Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; of Taeb, Hussayn; of Hojjatoleslam Hossein Ta’eb)

Geboortedatum: 1963

Geboorteplaats: Teheran, Iran

Plaatsvervangend bevelhebber inlichtingen van de Iraanse revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.

23.6.2011

▼M9

28.

Khalid (image) (ook bekend als Khaled) Qaddur (image) (ook bekend als Qadour, Qaddour, Kaddour)

Prominent Syrisch zakenman die dicht staat bij Maher al-Assad, een belangrijke figuur in het Syrische bewind.

Khalid Qaddur profiteert van en verleent steun aan het Syrische bewind en heeft banden met personen die profiteren van en steun verlenen aan het bewind.

27.1.2015

▼B

29.

Ra'if (image) Al-Quwatly (image) (ook bekeld als Ri'af Al-Quwatli ook bekend als Raeef Al-Kouatly)

Zakenpartner van Maher Al-Assad, van wie hij een aantal zakenbelangen beheert; financiert het regime.

23.6.2011

30.

Mohammad (image) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (image) (ook bekend als Muflih)

Hoofd van de Syrische militaire inlichtingendienst in de stad Hama; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

1.8.2011

31.

Generaal-majoor Tawfiq (image) (ook bekend als Tawfik) Younes (image) (ook bekend als Yunes)

Hoofd van de afdeling interne veiligheid van het directoraat algemene inlichtingen; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

1.8.2011

32.

Mohammed (image) Makhlouf (image) (ook bekend als Abu Rami)

Geboortedatum: 19 oktober 1932;

Geboorteplaats: Latakia, Syrië

Nauw verbonden met, en oom van moederszijde van Bashar en Mahir Al-Assad; zakenpartner en vader van Rami, Ihab en Iyad Makhlouf.

1.8.2011

▼M9

33.

Ayman (image) Jabir (image) (ook bekend als Aiman Jaber)

Geboorteplaats: Latakia

Prominent Syrisch zakenman, die dicht staat bij belangrijke Syrische bewindslieden als Maher al-Assad en Rami Makhlouf.

Hij heeft het bewind tevens gesteund door de invoer van olie van Overseas Petroleum Trading naar Syrië via zijn bedrijf El Jazireh te faciliteren.

Ayman Jabir profiteert van en verleent steun aan het bewind en heeft banden met personen die profiteren van en steun verlenen aan het bewind.

27.1.2015

▼B

34.

Hayel (image) Al-Assad (image)

Adjunct van Maher Al-Assad, hoofd van de militaire politie-eenheid van de vierde divisie van het leger, betrokken bij de onderdrukking.

23.8.2011

35.

Ali (image) Al-Salim (image) (ook bekend als Al-Saleem)

Directeur van de dienst aankopen van het Syrische ministerie van Defensie, langs welke alle wapenaankopen van het Syrische leger verlopen.

23.8.2011

36.

Nizar Al-Assad (image)

Neef van Bashar Al-Assad; voorheen hoofd van de "Nizar Oilfield Supplies"

Zeer nauwe banden met belangrijke overheidsfunctionarissen. Financiert de Shabiha in de regio Latakia.

23.8.2011

37.

Brigadier-generaal Rafiq (image) (ook bekend als Rafeeq) Shahadah (image) (ook bekend als Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

Hoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI), afdeling 293 (Binnenlandse Zaken) in Damascus. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Damascus. Adviseur van president Bashar Al-Assad voor strategische aangelegenheden en militaire inlichtingen.

23.8.2011

38.

Brigadegeneraal Jamea (image) Jamea (image) (ook bekend als Jami Jami, Jame’, Jami’)

Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Dayr az-Zor. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Dayr az-Zor en Alboukamal.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Geboortedatum: 1935;

Geboorteplaats: Aleppo

Plaatsvervangend vicepresident, voormalig minister van Defensie, speciaal gezant van president Bashar Al-Assad.

Volgens berichten is hij overleden in het bombardement van 18 juli 2012.

23.8.2011

40.

Muhammad (image) (ook wel Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sa’id, (image) (ook wel Sa'id, Sa’eed, Saeed) Bukhaytan (image)

Assistent-regionaal secretaris van de Socialistische Arabische Baath-Partij sedert 2005, van 2000 tot 2005 directeur nationale veiligheid van de regionale Baath-partij. Voormalig gouverneur van Hama (1998-2000). Nauwe bondgenoot van president Bashar Al-Assad en Maher Al-Assad. Belangrijke besluitvormer binnen het regime met betrekking tot onderdrukking van de burgerbevolking.

23.8.2011

41.

Ali (image) Douba (image)

Verantwoordelijk voor de moordpartij in Hama in 1980, teruggeroepen naar Damascus als speciaal adviseur van president Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

Brigadegeneraal Nawful (image) (ook bekend als Nawfal, Nofal) Al-Husayn (image) (ook bekend als Al-Hussain, Al-Hussein)

Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Idlib. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in de provincie Idlib.

23.8.2011

43.

Brigadier-generaal Husam (image) Sukkar (image)

Presidentieel adviseur voor veiligheidszaken. Presidentieel adviseur van de veiligheidsdiensten voor onderdrukking van en geweld tegen de burgerbevolking.

23.8.2011

44.

Brigadegeneraal Muhammed (image) Zamrini (image)

Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Homs. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Homs.

23.8.2011

45.

Luitenant-Generaal Munir (image) (ook bekend als Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (image) (ook bekend als Adnuf, Adanof)

Geboren: 1951

Plaatsvervangend hoofd generale staf, afdeling operaties en opleiding van het Syrische leger. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.

23.8.2011

46.

Brigadegeneraal Ghassan (image) Khalil (image) (ook bekend als Khaleel)

Hoofd inlichtingenafdeling van directoraat algemene inlichtingen (GID). Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.

23.8.2011

47.

Mohammed (image) (ook bekend als Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (image) (ook bekend als Jaber)

Geboorteplaats: Latakia;

Shabiha-militie. Bondgenoot van Maher Al-Assad bij de Shabiha-militie. Direct betrokken bij het harde en gewelddadige optreden tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van de Shabiha-milities.

23.8.2011

48.

Samir (image) Hassan (image)

Nauwe zakenpartner van Maher Al-Assad. Verleent economische steun aan het Syrische regime.

23.8.2011

49.

Fares (image) Chehabi (image) (ook bekend als Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Zoon van Ahmad Chehabi;

Geboortedatum: 7 mei 1972

Voorzitter van de Kamer van koophandel en industrie van Aleppo. Vice-voorzitter Cham Holding. Verleent economische steun aan het Syrische regime.

2.9.2011

▼M7

50.

Tarif (image) Akhras (image,image)

(ook bekend als Al Akhras)

Geboortedatum: 2 juni 1951;

Geboorteplaats: Homs, Syrië;

Syrisch paspoort nr. 0000092405

Vooraanstaand zakenman die de steun geniet van en steun verleent aan het regime. Stichter van Akhras Group (grondstoffen, handel, verwerking, en logistiek) en gewezen voorzitter van de kamer van koophandel van Homs. Onderhoudt nauwe zakenrelaties met de familie van president Al-Assad. Directielid van de Federatie van kamers van koophandel van Syrië. Verleende logistieke steun aan het regime (bussen en voertuigen voor het transport van tanks).

►C1 2.9.2011

▼B

51.

Issam (image) Anbouba (image)

Voorzitter van Anbouba Agricultural Industries Co.;

Geboortedatum: 1952;

Geboorteplaats: Homs, Syrië

Verleent financiële steun voor het onderdrukkingsapparaat en de paramilitaire groepen die geweld uitoefenen tegen de burgerbevolking in Syrië. Verschaft eigendom (gebouwen, opslagruimten) voor geïmproviseerde detentiecentra. Financiële betrekkingen met hoge Syrische functionarissen.

2.9.2011

52.

Mazen (image) al-Tabba (image)

Geboortedatum: 1 januari 1958;

Geboorteplaats: Damascus;

paspoort nr.: 004415063, verloopt op 6 mei 2015 (Syrisch)

Zakenpartner van Ihab Makhlouf en Nizar Al-Assad (op 23 augustus 2011 aan sancties onderworpen); samen met Rami Makhlouf eigenaar van het geldwisselbedrijf Al-Diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic Services), dat het beleid van de Syrische centrale bank ondersteunt.

23.3.2012

53.

Adib (image) Mayaleh (image)

Geboortedatum: 1955;

Geboorteplaats: Dara'a

Adib Mayaleh is verantwoordelijk voor de verlening van economische en financiële steun aan het Syrische regime in zijn functie van gouverneur van de centrale bank van Syrië.

15.5.2012

54.

Generaal-Majoor Jumah (image) Al-Ahmad (image) (ook bekend als Al-Ahmed)

Bevelhebber van de speciale strijdkrachten. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

55.

Kolonel Lu'ai (image) (ook wel. Louay) al-Ali (image)

Hoofd van de militaire inlichtingendienst van Syrië, afdeling Dera'a. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in Dera'a.

14.11.2011

56.

Lt.-Generaal Ali (image) Abdullah (image) (ook bekend als Abdallah) Ayyub (image)

Adjunct-chef generale staf (militair en burgerlijk personeel). Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

57.

Lt.-Generaal Jasim (image) (ook bekend als Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (image) (ook bekend als Al-Freij)

Hoofd generale staf. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

58.

Generaal Aous (image) (Aws) Aslan (image)

Geboortedatum: 1958

Bataljonschef van de Republikeinse Garde. Een van de getrouwen van Mahir Al-Assad en van president Al-Assad. Heeft deel aan het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

59.

Generaal Ghassan (image) Belal (image)

Generaal die het bevel voert over het veiligheidsbureau van de vierde divisie. Adviseur van Mahir Al-Assad en coördinator van de veiligheidsoperaties. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

60.

Abdullah (image) (ook bekend als Abdallah) Berri (image)

Leidt de milities van de Berri-clan. Verantwoordelijk voor de regeringsgezinde milities die betrokken zijn bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Aleppo.

14.11.2011

61.

George (image) Chaoui (image)

Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

62.

Generaal-Majoor Zuhair (image) (ook bekend als Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (image)

Adjunct-chef van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.

14.11.2011

63.

Amar (image) (ook bekend als Ammar) Ismael (image) (ook bekend als Ismail)

Geboren op of rond 3 april 1973

Geboorteplaats: Damascus

Civiele functionaris. Hoofd van het elektronisch leger van Syrië (inlichtingendienst van de landmacht). Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

64.

Mujahed (image) Ismail (image) (ook bekend als Ismael)

Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

65.

Generaal-majoor Nazih (image)

Adjunct-directeur van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.

14.11.2011

66.

Kifah (image) Moulhem (image) (ook bekend als Moulhim, Mulhem, Mulhim)

Bataljoncommandant in de vierde divisie. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Dair Al-Zor.

14.11.2011

67.

Generaal-Majoor Wajih (image) (ook bekend als Wajeeh) Mahmud (image)

Commandant 18e pantserdivisie. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in Homs.

14.11.2011

68.

Bassam (image) Sabbagh (image,image) (ook bekend als Al Sabbagh)

Geboortedatum: 24 augustus 1959;

Geboorteplaats: Damascus;

Adres: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus.

Syrisch paspoort nr. 004326765 afgegeven op 2 november 2008, geldig tot november 2014

Juridisch en financieel adviseur en zaakvoerder van Rami Makhlouf en Khaldoun Makhlouf. Partner van Bachar Al-Assad bij de financiering van een vastgoedproject in Lattakia. Verstrekt financiële bijstand aan het regime.

14.11.2011

69.

Lt.-General Talal (image) Mustafa (image) Tlass (image)

Adjunct-chef Generale Staf (Logistiek en bevoorrading). Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

70.

Generaal-Majoor Fu'ad (image) Tawil (image)

Adjunct-chef inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.

14.11.2011

▼M3

71.

Bushra (image) Al-Assad (image) (ook bekend als Bushra Shawkat)

Geboortedatum: 24.10.1960

Zus van Bashar Al-Assad, en weduwe van Asif Shawkat, adjunct-stafchef voor veiligheid en verkenning. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president Bashar Al-Assad trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime.

23.3.2012

▼B

72.

Asma (image) Al-Assad (image) (ook bekend als Asma Fawaz Al Akhras)

Geboortedatum: 11 augustus 1975;

Geboorteplaats: Londen, VK;

paspoortnummer: 707512830, verloopt op 22.9.2020;

Meisjesnaam: Al Akhras

Echtgenote van Bashar Al-Assad. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al-Assad, trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime.

23.3.2012

73.

Manal (image) Al-Assad (image) (ook bekend als Manal Al Ahmad)

Geboortedatum: 2 februari 1970;

Geboorteplaats: Damascus;

Paspoort nr. (Syrisch): 0000000914;

Meisjesnaam: Al Jadaan

Echtgenote van Maher Al-Assad, en als zodanig trekt zij profijt van en is zij nauw verbonden met het regime.

23.3.2012

74.

Anisa (image) (ook bekend als Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad (image) (of Anisah Al-Assad)

Geboortedatum: 1934;

Meisjesnaam: Makhlouf

Moeder van president Al-Assad. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al-Assad, trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime.

23.3.2012

75.

Lt.-Generaal Fahid (image) (ook bekend als Fahd) Al-Jassim (image)

Stafchef. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

76.

General-Majoor Ibrahim (image) Al-Hassan (image) (ook bekend als Al-Hasan)

Vicestafchef. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

77.

Brigadier Khalil (image) (of Khaleel) Zghraybih (image,image) (of Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

14e divisie. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

78.

Brigadier Ali (image) Barakat (image)

103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

79.

Brigadier Talal (image) Makhluf (image) (ook bekend als Makhlouf)

103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

80.

Brigadier Nazih (image) (of Nazeeh) Hassun (image) (of Hassoun)

Inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

81.

Kapitein Maan (image) (of Ma’an ) Jdiid (image) (of Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

Presidentiële garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

82.

Mohammad (image) (of Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (image) (of Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

83.

Khald (image) (of Khaled) Al-Taweel (image) (ook bekend als Al-Tawil)

Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

84.

Ghiath (image) Fayad (image) (of Fayyad)

Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

85.

Brigadegeneraal Jawdat (image) Ibrahim (image) Safi (image)

Commandant van het 154e regiment

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Damascus en omgeving, waaronder Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

Generaal-Majoor Muhammad (image) (of Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (image) Durgham

Commandant in de 4e divisie

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Damascus en omgeving, waaronder Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

87.

Generaal-Majoor Ramadan (image) Mahmoud (image) Ramadan (image)

Bevelhebber van het 35e regiment van de speciale strijdkrachten

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Baniyas and Dera'a.

23.1.2012

88.

Brigadegeneraal Ahmed (image) (of Ahmad) Yousef (image) (of Youssef) Jarad (image) (of Jarrad)

Bevelhebber van de 132e brigade

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Dera'a, met gebruik van machinegeweren en luchtafweergeschut.

23.1.2012

89.

Generaal-Majoor Naim (image) (of Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (image) Suleiman (image)

Commandant 3e divisie

Gaf soldaten het bevel demonstranten neer te schieten in Douma.

23.1.2012

90.

Brigadegeneraal Jihad (image) Mohamed (image) (of Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (image)

Commandant 65e brigade

Gaf soldaten het bevel demonstranten neer te schieten in Douma.

23.1.2012

91.

Generaal-Majoor Fo'ad (image) (of Fouad, Fu’ad) Hamoudeh (image) (of Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Bevelhebber van de militaire operaties in Idlib

Gaf soldaten begin september 2011 het bevel demonstranten neer te schieten in Idlib.

23.1.2012

92.

Generaal-Majoor Bader (image) Aqel (image)

Bevelhebber van de speciale strijdkrachten

Gaf soldaten het bevel lichamen te verzamelen en te overhandigen aan de geheime politie en was verantwoordelijk voor het geweld in Bukamal.

23.1.2012

93.

Brigadegeneraal Ghassan (image) Afif (image) (of Afeef)

Commandant 45ste regiment

Bevelhebber van militaire operaties in Homs, Baniyas en Idlib.

23.1.2012

94.

Brigadegeneraal Mohamed (image) (of Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (image) (ook bekend als Maarouf, Ma'ruf)

Commandant 45ste regiment

Bevelhebber van militaire operaties in Homs. Gaf het bevel demonstraten in Homs neer te schieten.

23.1.2012

95.

Brigadegeneraal Yousef (image) Ismail (image) (ook bekend als Ismael)

Commandant 134e brigade

Gaf soldaten het bevel huizen en mensen op daken onder vuur te nemen tijdens de begrafenis van de vorige dag omgekomen demonstranten in Talbiseh.

23.1.2012

96.

Brigadegeneraal Jamal (image) Yunes (image) (ook bekend als Younes)

Commandant 555e regiment

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Mo'adamiyeh.

23.1.2012

97.

Brigadegeneraal Mohsin (image) Makhlouf (image)

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Al-Herak.

23.1.2012

98.

Brigadegeneraal Ali (image) Dawwa

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Al-Herak

23.1.2012

99.

Brigadegeneraal Mohamed (image) (ook bekend als Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (image) (of Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Commandant 106e brigade, presidentiële garde

Gaf soldaten het bevel demonstraten met stokken te slaan en te arresteren. Verantwoordelijk voor de onderddrukking van vreedzame demonstranten in Douma.

23.1.2012

100.

Generaal-Majoor Suheil (image) (ook bekend als Suhail) Salman (image) Hassan (image)

Commandant 5e divisie

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in het gouvernement Dera'a.

23.1.2012

101.

Wafiq (image) (ook bekend als Wafeeq) Nasser (image)

Hoofd van de regionale afdeling van Suwayda (militaire inlichtingendienst)

Hoofd van de regionale afdeling van Suwayda (militaire inlichtingendienst). Verantwoordelijk voor de willekeurige de willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in Suwayda.

23.1.2012

102.

Ahmed (image) (ook bekend als Ahmad) Dibe (image) (of Dib, Deeb)

Hoofd van de regionale afdeling van Dera'a (directoraat algemene veiligheid)

Als hoofd van de regionale afdeling van Dera'a van het directoraat algemene veiligheid verantwoordelijk voor de willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in Dera'a.

23.1.2012

103.

Makhmoud (image) (ook bekend als Mahmoud) al-Khattib (image) (of Al-Khatib, Al-Khateeb)

Hoofd van de afdeling onderzoek (directoraat politieke veiligheid)

Als hoofd van de afdeling onderzoek van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen.

23.1.2012

104.

Mohammad (image) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed) Heikmat (image) (ook bekend als Hikmat, Hekmat) Ibrahim (image)

Hoofd van de afdeling operaties (directoraat politieke veiligheid)

Als hoofd van de afdeling operaties van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen.

23.1.2012

105.

Nasser (image) (ook bekend als Naser) Al-Ali (image) (ook bekend als Brigadegeneraal Nasr al-Ali)

Hoofd van de regionale afdeling van Dera'a (directoraat algemene veiligheid)

Als hoofd van de regionale afdeling van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen. Sinds april 2012 hoofd van de vestiging te Dera'a van het directoraat politieke veiligheid (voormalig hoofd van de afdeling te Homs).

23.1.2012

106.

Dr. Wael (image) Nader (image) Al –Halqi (image) (ook bekend als Al-Halki)

Geboortedatum: 1964;

Geboorteplaats: provincie Dara'a

Premier en voormalig minister van Volksgezondheid. Als premier betrokken bij de gewelddadige onderdrukking door het regime van de burgerbevolking.

27.2.2012

107.

Mohammad (image) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (image) Al-Sha'ar (image) (ook bekend als Al-Chaar, Al-Shaar) (ook bekend als Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Geboortedatum: 1956;

Geboorteplaats: Aleppo

Minister van Binnenlandse zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

1.12.2011

▼M3

108.

Dr. Mohammad (image) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (image)

Geboortedatum: 1945

Geboorteplaats: Damascus

Voormalig minister van Financiën. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

1.12.2011

▼B

109.

Imad (image) Mohammad (image) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (image) (ook bekend als: Imad Mohammad Dib Khamees) Imad Mohammad Dib Khamees)

Geboortedatum: 1 augustus 1961;

Geboorteplaats: nabij Damascus

Minister van Elektriciteit. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

23.3.2012

110.

Omar (image) Ibrahim (image) Ghalawanji (image)

Geboortedatum: 1954;

Geboorteplaats: Tartous

Vicepremier voor Dienstverlening, Minister voor Lokale Administratie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

23.3.2012

111.

Joseph (image) (ook bekend als Josef) Suwaid (image) (of Swaid) (ook bekend als. Joseph Jergi Sweid, Joseph Jirgi Sweid)

Geboortedatum: 1958;

Geboorteplaats: Damascus;

Viceminister. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

23.3.2012

112.

Ir. Hussein (image) (ook bekend als Hussain) Mahmoud (image) Farzat (image) (ook bekend als: Hussein Mahmud Farzat)

Geboortedatum: 1957;

Geboorteplaats: Hama;

Viceminister. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

23.3.2012

113.

Mansour (image) Fadlallah (image) Azzam (image) (ook bekend als: Mansur Fadl Allah Azzam)

Geboortedatum: 1960;

Geboorteplaats: provincie Sweida

Minister van Presidentiële Zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

27.2.2012

114.

Dr. Emad (image) Abdul-Ghani (image) Sabouni (image) (ook bekend als: ) Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Geboortedatum: 1964;

Geboorteplaats: Damascus;

Minister van Telecommunicatie en Technologie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

27.2.2012

115.

Generaal Ali (image) Habib (image) (ook bekend als Habeeb) Mahmoud (image)

Geboortedatum: 1939;

Geboorteplaats: Tartous

Voormalig minister van Defensie. Banden met het Syrische regime en het Syrische leger, en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.

1.8.2011

116.

Tayseer (image) Qala (image) Awwad (image)

Geboortedatum: 1943;

Geboorteplaats: Damascus;

Voormalig minister van Justitie. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.

23.9.2011

117.

Dr. Adnan (image) Hassan (image) Mahmoud (image)

Geboortedatum: 1966;

Geboorteplaats: Tartous

Voormalig minister van Informatie. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.

23.9.2011

▼M7 —————

▼B

119.

Sufian (image) Allaw (image)

Geboortedatum: 1944;

Geboorteplaats: Geboren in 1944 in al-Bukamal, Deir Ezzor.

Voormalig minister van Olie en minerale grondstoffen. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.

27.2.2012

120.

Dr. Adnan (image) Slakho (image)

Geboortedatum: 1955;

Geboorteplaats: Damascus;

Voormalig minister van Industrie. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.

27.2.2012

121.

Dr. Saleh (image) Al-Rashed (image)

Geboortedatum: 1964;

Geboorteplaats: provincie Aleppo

Voormalig minister van Onderwijs. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.

27.2.2012

122.

Dr. Fayssal (image) (ook bekend als Faysal) Abbas (image)

Geboortedatum: 1955;

Geboorteplaats: provincie Hama

Voormalig minister van Vervoer. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.

27.2.2012

123.

Ghiath (image) Jeraatli (image) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

Geboortedatum: 1950;

Geboorteplaats: Salamiya

Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.

23.3.2012

124.

Yousef (image) Suleiman (image) Al-Ahmad (image) (ook bekend als Al-Ahmed)

Geboortedatum: 1956;

Geboorteplaats: Hasaka

Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.

23.3.2012

125.

Hassan (image,image) al-Sari (image)

Geboortedatum: 1953;

Geboorteplaats: Hama;

Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.

23.3.2012

126.

Bouthaina (image) Shaaban (image) (alias Buthaina Shaaban)

Geboortedatum: 1953;

Geboorteplaats: Homs, Syrië

Politiek en media-adviseur van de president sinds juli 2008 en als zodanig betrokken bij het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking.

26.6.2012

127.

Brigadegeneraal Sha'afiq (image) (ook bekend als Shafiq, Shafik) Masa (image) (ook bekend als Massa)

Hoofd van afdeling 215 (Damascus) van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. Betrokken bij de onderdrukking van de burgerbevolking.

24.7.2012

128.

Brigadegeneraal Burhan (image) Qadour (image) (ook bekend als Qaddour, Qaddur)

Hoofd van afdeling 291 (Damascus) van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

129.

Brigadegeneraal Salah (image) Hamad (image)

Adjunct-hoofd van afdeling 291 van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

130.

Brigadier-generaal Muhammad (image) (of. Mohammed) Khallouf (image) (alias Abou Ezzat)

Hoofd van afdeling 235, de zogenaamde afdeling "Palestina" (Damascus), van de inlichtingendienst van de landmacht, die de kern vormt van het onderdrukkingsapparaat van het leger. Is rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van de tegenstanders van het regime. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

131.

Generaal-Majoor Riad (image) (ook Riyad) al-Ahmed (image) (ook bekend als Al-Ahmad)

Adjunct-hoofd van afdeling Latakia van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor het folteren en het ombrengen van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

132.

Brigadegeneraal Abdul-Salam (imageimage,image) Fajr Mahmoud (image)

Hoofd van de afdeling Bab Touma (Damascus) van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

133.

Brigadegeneraal Jawdat (image) al-Ahmed (image) (ook bekend als Al-Ahmad)

Hoofd van de afdeling Homs van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

134.

Kolonel Qusay (image) Mihoub (image)

Hoofd van de afdeling Dera'a (is van Damascus naar Dera'a gestuurd bij het begin van de betogingen in Dera'a) van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

135.

Kolonel Suhail (image) (ook bekend als Suheil) Al-Abdullah (image) (ook bekend als Al- Abdallah)

Hoofd van de afdeling Latakia van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

136.

Brigadegeneraal Khudr (image) Khudr (image)

Hoofd van de afdeling Latakia van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

137.

Brigadegeneraal Ibrahim (image) Ma'ala (image) (ook bekend als Maala, Maale)

Hoofd van afdeling 285 (Damascus) van de algemene inlichtingendienst (heeft eind 2011 Brigadier-generaal Hussam Fendi vervangen). Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

138.

Brigadegeneraal Firas (image) Al-Hamed (image) (ook bekend als Al-Hamid)

Hoofd van afdeling 318 (Homs) van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

139.

Brigadegeneraal Hussam (image) (ook bekend als Husam, Housam, Houssam) Luqa (image) (ook bekend als Louqa, Louca, Louka, Luka)

Hoofd van de afdeling Homs van het directoraat politieke veiligheid sinds april 2012 (heeft Brigadier-generaal Nasr al-Ali opgevolgd). Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

140.

Brigadegeneraal Taha (image) Taha (image)

Verantwoordelijk voor de site van de afdeling Latakia van het directoraat politieke veiligheid. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

141.

Bassel (image) (ook bekend als Basel) Bilal (image)

Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden.

24.7.2012

142.

Ahmad (image) (ook bekend als Ahmed) Kafan (image)

Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden.

24.7.2012

143.

Bassam (image) al-Misri (image)

Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden.

24.7.2012

144.

Ahmed (image) (a.k.a. Ahmad) al-Jarroucheh (image) (a.k.a. Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Geboortedatum: 1957

Hoofd van de externe afdeling van de algemene inlichtingendienst (afdeling 279). Is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het apparaat van de algemene inlichtingendienst in de Syrische ambassades. Neemt rechtstreeks deel aan de onderdrukking van de opponenten door de Syrische autoriteiten en is met name belast met de onderdrukking van de Syrische opponenten in het buitenland.

24.7.2012

145.

Michel (image) Kassouha (image) (ook bekend als Kasouha) (ook bekend als Ahmed Salem; of ook als Ahmed Salem Hassan) alias Ahmed Salem Hassan)

Geboortedatum: 1 februari 1948

Lid van de Syrische veiligheidsdiensten sinds het begin van de jaren zeventig; is betrokken bij de strijd tegen de opponenten in Frankrijk en Duitsland. Is sinds maart 2006 verantwoordelijk voor de betrekkingen van afdeling 273 van de Syrische algemene inlichtingendienst. Van oudsher kaderlid, is hij een getrouwe van het hoofd van de algemene inlichtingendienst Ali Mamlouk, een van de belangrijkste kaderleden inzake veiligheid van het regime jegens wie sinds 9 mei 2011 beperkende maatregelen van de EU gelden. Verleent rechtstreeks steun aan de onderdrukking van de opponenten door het regime en is met name belast met de onderdrukking van de Syrische opponenten in het buitenland.

24.7.2012

146.

Generaal Ghassan (image) Jaoudat (image) Ismail (image) (ook bekend als Ismael)

Geboortedatum: 1960;

Plaats van oorsprong: Derikich, regio Tartous

Verantwoordelijke voor de afdeling missies van de inlichtingendienst van de luchtmacht, die, in samenwerking met de afdeling bijzondere operaties, de elitetroepen van de inlichtingendiensten van de luchtmacht beheert; deze troepen spelen een belangrijke rol in de onderdrukking door het regime. In die hoedanigheid behoort Ghassan Jaoudat Ismail tot de militaire verantwoordelijken die rechtstreeks uitvoering geven aan de onderdrukking van de opponenten door het regime.

24.7.2012

147.

Generaal Amer (image) al-Achi (image) (ook bekend als Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi)

Gediplomeerde van de militaire academie van Aleppo, hoofd van de afdeling inlichtingen van de inlichtingendienst van de luchtmacht (sinds 2012), getrouwe van Daoud Rajah, de Syrische minister van Defensie. Door zijn functies in de inlichtingendienst van de luchtmacht is Amer al-Achi betrokken bij de onderdrukking van Syrische opponenten.

24.7.2012

148.

Generaal Mohammed (image) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (image) Nasr (image) (of Mohammed Ali Naser)

Geboortedatum: rond 1960

Getrouwe van Maher Al-Assad, jongste broer van de president. Heeft het grootste deel van zijn loopbaan in de Republikeinse Garde doorgebracht. Maakt sinds 2010 deel uit van de interne afdeling (afdeling 251) van de algemene inlichtingendienst, die belast is met de bestrijding van de politieke oppositie. Als een van de voornaamste verantwoordelijken van die afdeling neemt Generaal Mohammed Ali rechtstreeks deel aan de onderdrukking van de opponenten.

24.7.2012

149.

Generaal Issam (image) Hallaq (image)

Chef-staf van de luchtmacht sinds 2010. Voert het bevel over de operaties van de luchtmacht tegen de opponenten.

24.7.2012

150.

Ezzedine (image) Ismael (image) (a.k.a. Ismail)

Geboortedatum: medio jaren veertig (waarschijnlijk 1947);

Geboorteplaats: Bastir. regio Jableh.

Generaal in ruste en van oudsher kaderlid van de inlichtingendienst van de luchtmacht, die hij leidt sinds het begin van de jaren 2000. Werd in 2006 politiek en veiligheidsadviseur van de president. Als politiek en veiligheidsadviseur van de Syrische president is Ezzedine Ismael betrokken bij het onderdrukkingsbeleid jegens de opponenten van het regime.

24.7.2012

151.

Samir (image) (ook bekend als Sameer) Joumaa (image) (of Jumaa, Jum'a, Joum'a) (ook bekend als Abou Sami)

Geboortedatum: rond 1962

Is sinds bijna 20 jaar hoofd van het kabinet van Mohammad Nassif Kheir Bek, een van de voornaamste veiligheidsadviseurs van Bashar Al-Assad (die officieel de functie bekleedt van adjunct van vice-president Farouk al-Sharaa). Als getrouwe van Basjar Al-Assad en Mohammed Nassif Kheir Bek is Samir Joumaa betrokken bij het onderdrukkingsbeleid jegens de opponenten van het regime.

24.7.2012

▼M4

152.

Dr. Qadri (image) (ook bekend als Kadri) Jamil (image) (ook bekend als Jameel)

Voormalig viceminister-president voor Economische Zaken, voormalig minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼B

153.

Waleed (image) (ook bekend als Walid) Al Mo'allem (image) (ook bekend als Al Moallem, Muallem)

Viceminister-president, minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Ingezetenen. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

154.

Generaal-Majoor Fahd (image) Jassem (image) Al Freij (image) (ook bekend als Al-Furayj)

Minister van Defensie en militair commandant. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

155.

Dr. Mohammad (image) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (image) (ook bekend als Abd al-Sattar) Al Sayed (image) (of ook als Al Sayyed)

Minister van Religieuze Zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼M3

156.

Ir. Hala (image) Mohammad (image) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed)Al Nasser (image)

Voormalig minister van Toerisme. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼B

157.

Ir. Bassam (image) Hanna (image)

Minister van Watervoorraden. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼M3

158.

Ir. Subhi (image) Ahmad (image) Al Abdallah (image) (ook bekend als Al-Abdullah)

Voormalig minister van Landbouw en Agrarische hervorming. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

159.

Dr. Mohammad (image) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (image) (ook bekend als Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (image) (ook bekend als Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)

Voormalig minister van Hoger Onderwijs. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼B

160.

Dr. Hazwan Al Wez (a.k.a. Al Wazz)

Minister van Onderwijs. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼M3

161.

Dr. Mohamad (image) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (image) (ook bekend als Dhafer) Mohabak (image) (ook bekend als Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

Voormalig minister van Economie en Buitenlandse Handel. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼B

162.

Dr. Mahmoud (image) Ibraheem (image) (ook wel Ibrahim) Sa'iid (image) (ook wel Said, Sa’eed, Saeed)

Minister van Vervoer. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼M3

163.

Dr. Safwan (image) Al Assaf (image)

Voormalig minister van Huisvesting en Stadsontwikkeling. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

164.

Ir.Yasser (image) (ook bekend als Yaser) Al Siba'ii (image) (ook bekend als Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)

Voormalig minister van Openbare Werken. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

165.

Ir. Sa'iid (image) (ook bekend als Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi (image) (ook bekend als Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (image)

Voormalig minister van Olie en minerale grondstoffen. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼B

166.

Dr. Lubana (image) (ook bekend als Lubanah) Mushaweh (image) (ook bekend als Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Geboren: 1955

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Cultuur. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼M3

167.

Dr. Jassem (image) (ook bekend als Jasem) Mohammad (image) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (image)

Geboren: 1968

Voormalig minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼B

168.

Omran (image) Ahed (image) Al Zu'bi (image) (ook bekend als Al Zoubi, Al Zo’bi, Al Zou’bi)

Geboren op 27 september 1959;

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Voorlichting. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼M3

169.

Dr. Adnan (image) Abdo (image) (ook bekend als Abdou) Al Sikhny (image) (ook bekend als Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

Voormalig minister van Industrie. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼B

170.

Najm (image) (ook bekend als Nejm) Hamad (image) Al Ahmad (image) (ook bekend als Al-Ahmed)

Minister van Justitie. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

171.

Dr. Abdul- Salam (imageimage,image) Al Nayef (image)

Minister van Volksgezondheid. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

172.

Dr. Ali (image) Heidar (image) (ook bekend als Haidar, Heydar, Haydar)

Viceminister voor Nationale Verzoening. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

173.

Dr. Nazeera (image) (ook bekend als Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (image) Sarkees (image) (ook Sarkis)

Viceminister voor Milieu. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼M3

174.

Mohammed (image) Turki (image) Al Sayed (image)

Voormalig minister van Industrie. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

175.

Najm-eddin (image) (ook bekend als Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (image) (ook bekend als Khrait)

Voormalig viceminister. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼B

176.

Abdullah (image) (ook bekend als Abdallah) Khaleel (image) (ook Khalil) Hussein (image) (ook Hussain)

Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

177.

Jamal (image) Sha'ban (image) (ook bekend als Shaaban) Shaheen (image)

Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼M3 —————

▼B

179.

Razan (image) Othman (image)

Gehuwd met Rami Makhlouf, dochter van Waleed (alias Walid) Othman;

Geboortedatum: 31 januari 1977;

Geboorteplaats: gouvernement Latakia;

ID-kaart nr.: 06090034007

Onderhoudt nauwe persoonlijke en financiële betrekkingen met Rami Makhlouf, die een neef is van president Bashar Al-Assad, alsmede de voornaamste financier van het bewind, en die op de lijst is geplaatst. Onderhoudt derhalve banden met het Syrische regime en profiteert ervan.

16.10.2012

▼M4

180.

Ahmad al-Qadri

Geboortedatum: 1956

Minister van Landbouw en Landbouwhervorming. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

181.

Suleiman Al Abbas

Minister van Olie en Minerale Grondstoffen. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Geboortedatum: 1959

Minister van Industrie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat

(alias Shmat)

Geboortedatum: 1973

Minister van Sociale Zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Geboortedatum: 1964

Minister van Arbeid. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael

(alias Ismail Ismail, of Isma'Il Isma'il)

Geboortedatum: 1955

Minister van Financiën. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

186.

Dr Khodr Orfali

(alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Geboortedatum: 1956

Minister van Economie en Buitenlandse Handel. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Geboortedatum: 1966

Minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

188.

Bishr Riyad Yazigi

Geboortedatum: 1972

Minister van Toerisme. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

189.

Dr Malek Ali

(alias Malik)

Geboortedatum: 1956

Minister van Hoger Onderwijs. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

190.

Hussein Arnous

(alias Arnus)

Geboortedatum: 1953

Minister van Openbare Werken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

191.

Dr Hassib Elias Shammas

(alias Hasib)

Geboortedatum: 1957

Viceminister. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

▼M5

►C2 192.

Hashim Anwar al-Aqqad ook bekend als Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Geboortedatum: 1961

Mohagirine, Syrië

Prominent zakenman, voorzitter van de Akkad-groep, een groep ondernemingen die opereren in tal van sectoren van de Syrische economie, waaronder de olie- en gassector. Verleent steun aan en profiteert van het Syrische regime.

23.7.2014

►C2 193.

Colonel Suhayl Hasan ook bekend als Colonel Suhayl al-Hasan, „al-Nimir”/„The Tiger”, Sohail Hassan, Sohail al-Hassan, Suhail Hassan, Lieutenant Colonel Suhayl Hassan, Brigadier General Suhayl Hasan

Militair bevelhebber voor het Syrische regime, verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking; steunt het regime.

23.7.2014

►C2 194.

Amr Armanazi ook bekend als Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy

Geboortedatum: 7 februari 1944

Directeur-generaal van het Syrische Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre — SSRC), verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan het Syrische leger voor de aanschaf van apparatuur die rechtstreeks wordt gebruikt voor het toezicht op en de repressie van demonstranten.

Verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking; steunt het regime.

23.7.2014

▼M6

48.

Samir (image) Hassan (image)

Samir Hassan is een vooraanstaande zakenman, die dicht bij belangrijke leden van het Syrische regime staat, onder wie Rami Makhlouf en Issam Anbouba; hij is sinds maart 2014 ondervoorzitter voor Rusland van de bilaterale handelsraden, na te zijn benoemd door de minister van Economie, Khodr Orfali. Voorts steunt hij door middel van donaties in contant geld de oorlogsinspanningen van het regime. Bijgevolg heeft Samir Hassan banden met personen die baat hebben bij of steun verlenen aan het regime, en verleent hij zelf steun aan en profiteert hij van het Syrische regime.

27.9.2014

▼M7

1.

Houmam Jaza'iri

(ook bekend als Humam al-Jazaeri)

Geboortedatum: 1977

Minister van Economie en Buitenlandse Handel sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

21.10.2014

2.

Mohamad Amer Mardini

(ook bekend als Mohammad Amer Mardini)

Geboortedatum: 1959.

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Hoger Onderwijs sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

21.10.2014

3.

Mohamad Ghazi Jalali

(ook bekend als Mohammad Ghazi al-Jalali)

Geboortedatum: 1969

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Communicatie en Technologie sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

21.10.2014

4.

Kamal Cheikha

(ook bekend als Kamal al-Sheikha)

Geboortedatum: 1961.

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Watervoorraden sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

21.10.2014

5.

Hassan Nouri

(ook bekend als Hassan al-Nouri)

Geboortedatum: 9.2.1960

Minister van Administratieve Ontwikkeling sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

21.10.2014

6.

Mohammad Walid Ghazal

Geboortedatum: 1951.

Geboorteplaats: Aleppo.

Minister van Huisvesting en Stadsontwikkeling sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

21.10.2014

7.

Khalaf Souleymane Abdallah

(ook bekend als Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Geboortedatum: 1960.

Geboorteplaats: Deir Ezzor

Minister van Werkgelegenheid sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

21.10.2014

8.

Nizar Wahbeh Yazaji

(ook bekend als Nizar Wehbe Yazigi)

Geboortedatum: 1961

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Volksgezondheid sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

21.10.2014

9.

Hassan Safiyeh

(ook bekend als Hassan Safiye)

Geboortedatum: 1949

Geboorteplaats: Latakia

Minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

21.10.2014

10.

Issam Khalil

Geboortedatum: 1965

Geboorteplaats: Banias

Minister van Cultuur sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

21.10.2014

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad

(ook bekend als Mohammad Muti'a Moayyad)

Geboortedatum: 1968

Geboorteplaats: Ariha (Idlib)

Viceminister sinds 27.8.2014. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

21.10.2014

12.

Ghazwan Kheir Bek

(ook bekend als Ghazqan Kheir Bek)

Geboortedatum: 1961.

Geboorteplaats: Latakia

Minister van Vervoer sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

21.10.2014

13.

Generaal-majoor Ghassan Ahmed Ghannan

(ook bekend als generaal-majoor Ghassan Ghannan, ook bekend als brigadegeneraal Ghassan Ahmad Ghanem)

Steunt als commandant van de 155e raketbrigade het Syrische regime en is verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. Verantwoordelijk voor het afvuren van ten minste 25 scudraketten op diverse civiele locaties van januari tot en met maart 2013. Wordt in verband gebracht met Mahler al-Assad.

21.10.2014

14.

Kolonel Mohammed Bilal

(ook bekend als luitenant-kolonel Muhammad Bilal)

Steunt als hoge functionaris van de inlichtingendienst van de luchtmacht van Syrië het Syrische regime en is verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. Hij is ook verbonden aan het Scientific Studies Research Centre.

21.10.2014

15.

Mohamed Farahat

(ook bekend als Muhammad Farahat)

Vicevoorzitter voor financiën en administratie van Tri-Ocean Energy, dat door de Raad op de lijst is geplaatst omdat het steun geniet van en steun verleent aan het Syrische regime, en daardoor verbonden is aan een op de lijst geplaatste entiteit.

Gezien zijn hoge positie in Tri-Ocean Energy is hij verantwoordelijk voor de activiteiten van de entiteit in verband met het leveren van olie aan het regime.

21.10.2014

16.

Abdelhamid Khamis Abdullah

(ook bekend als Abdulhamid Khamis Abdullah

ook bekend als Hamid Khamis

ook bekend als Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)

Voorzitter van Overseas Petroleum Trading Company (OPT), dat door de Raad op de lijst is geplaatst omdat het steun geniet van en steun verleent aan het Syrische regime. Hij coördineerde het transport van olie naar het Syrische regime via het op de lijst geplaatste staatsoliebedrijf Sytrol. Daarom geniet hij steun van en verleent hij steun aan het Syrische regime.

Is gezien zijn positie als hoogstgeplaatste persoon verantwoordelijk voor de activiteiten van deze entiteit.

21.10.2014

▼M10

199.

Bayan Bitar

(ook bekend als Dr Bayan Al-Bitar)

Adres: PO Box 11037, Damascus, Syrië

Directeur van de Organisation for Technological Industries (OTI), en de Syrian Company for Information Technology (SCIT), beide dochterondernemingen van het Syrische ministerie van Defensie, waaraan door de Raad sancties zijn opgelegd.

OTI helpt bij de productie van chemische wapens voor het Syrische regime.

Als directeur van OTI en SCIT verleent Bayan Bitar steun aan het Syrische regime. Vanwege zijn rol in de productie van chemische wapens, is hij mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie tegen de Syrische bevolking.

Gezien zijn leidinggevende positie in deze entiteiten heeft hij ook banden met de op de lijst geplaatste entiteiten OTI en SCIT.

7.3.2015

200.

Brigadier-generaal Ghassan Abbas

Adres: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique;(ook bekend als SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syrië)

Manager van het filiaal van het op de lijst geplaatste Syrische Scientific Studies and Research Centre (SSRC/CERS) nabij Jumraya/Jmraiya.

Hij is betrokken geweest bij de proliferatie van chemische wapens en het organiseren van aanvallen met chemische wapens, onder meer in Ghouta in augustus 2013. Derhalve is hij mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie tegen de Syrische bevolking.

Als manager van het filiaal van SSRC/CERS nabij Jumraya/Jmraiya verleent Ghassan Abbas steun aan het Syrische regime.

Gezien zijn leidinggevende positie in het SSRC heeft hij ook banden met de op de lijst geplaatste entiteit SSRC.

7.3.2015

201.

Wael Abdulkarim

(ook bekend als Wael Al Karim)

Adres: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Verenigde Arabische Emiraten

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syrië

Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, VAE

Directeur van het op de lijst geplaatste Pangates International Corp Ltd, dat optreedt als tussenpersoon bij de levering van olie aan het Syrische regime.

Als directeur van Pangates verleent Wael Abdulkarim steun aan en profiteert hij van het Syrische regime. Hij bekleedt ook een leidinggevende positie in de op de lijst geplaatste entiteit Al Karim Group, de moedermaatschappij van Pangates.

Gezien zijn leidinggevende positie bij Pangates en de Al Karim Group heeft hij ook banden met deze op de lijst geplaatste entiteiten.

7.3.2015

202.

Ahmad Barqawi

(ook bekend als Ahmed Barqawi)

Adres: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, United Arab Emirates. Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syrië

Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, VAE

Directeur van Pangates International Corp Ltd, die optreedt als tussenpersoon bij de levering van olie aan het Syrische regime, en manager van de Al Karim Group. Zowel Pangates International als de Al Karim Group zijn door de Raad op de lijst geplaatst.

Als directeur van Pangates en manager van haar moedermaatschappij Al Karim Group verleent Ahmad Barqawi steun aan en profiteert hij van het Syrische regime. Gezien zijn leidinggevende positie bij Pangates en de Al Karim Group, heeft hij ook banden met de op de lijst geplaatste entiteiten Pangates International en de Al Karim Group.

7.3.2015

203.

George Haswani

(ook bekend als Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adres: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syrië

Bekend Syrisch zakenman, mede-eigenaar van HESCO Engineering and Construction Company, een groot techniek- en bouwbedrijf in Syrië. Hij onderhoudt nauwe banden met het Syrische regime.

George Haswani biedt steun aan en profiteert van het regime via zijn rol als tussenpersoon bij overeenkomsten voor de aankoop van olie van ISIL door het Syrische regime.

Hij profiteert ook van het regime dankzij een voorkeursbehandeling, onder meer de toekenning van een contract (als onderaannemer) met Stroytransgaz, een belangrijk Russisch oliebedrijf.

7.3.2015

204.

Emad Hamsho

(ook bekend als Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Hamsho Building31 Baghdad Street,Damascus,Syrië

Neemt een leidinggevende positie in bij Hamsho Trading.

Gezien zijn leidinggevende positie in een dochteronderneming van Hamsho International, die door de Raad op de lijst is geplaatst, verleent hij steun aan het Syrische regime. Hij heeft ook banden met een op de lijst geplaatste entiteit, Hamsho Trading.

Emad Hamsho financiert Shabiha-milities, die om de beurt staal verzamelen uit de gebieden die vernietigd zijn door de strijdkrachten en milities van het Syrische regime, en dit omsmelten in lokale fabrieken van Syria Steel (Hmisho Steel). Hij is tevens vicevoorzitter van de Syrian Council of Iron and Steel, naast op de lijst geplaatste zakenlieden zoals Ayman Jaber. Hij is ook een bondgenoot van Bashar Assad.

7.3.2015

205.

Samir Hamsho

(ook bekend als Samer; Sameer; Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Hamsho Building31 Baghdad Street,Damascus;Syrië

Samir Hamsho is een bekende Syrische zakenman die de steun geniet van en steun verleent aan het regime. Hij is de eigenaar en voorzitter van Al Buroj en Syria Steel/Hmisho Steel, dochterondernemingen van Hamsho Trading, een dochteronderneming van Hamsho International, die door de Raad op de lijst is geplaatst.

In maart 2014 is hij door de minister van Industrie benoemd tot lid van de kamer van koophandel van Homs.

Hij steunt derhalve het Syrische regime en profiteert van zijn banden met het regime.

Hij heeft tevens banden met de op de lijst geplaatste entiteiten Hamsho International, Syria Steel SA en Al Buroj Trading.

7.3.2015

▼BB. Entiteiten

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

1.

Bena Properties

Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financiert het regime.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (ook bekend als Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108,Damascus;Tel.: 963 112110059 / 963 112110043Fax: 963 933333149

Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financiert het regime.

23.6.2011

▼M9

3.

Hamcho International

(alias Hamsho International Group)

Baghdad Street,PO Box 8254DamascusTel. +963 112316675Fax: +963 112318875Internet: www.hamshointl.comE-mail: info@hamshointl.com en hamshogroup@yahoo.com

Hamcho International is een grote Syrische houdstermaatschappij die het eigendom is van Mohammed Hamcho.

Hamcho International profiteert van en verleent steun aan het bewind en heeft banden met personen die profiteren van en steun verlenen aan het bewind.

27.1.2015

▼B

4.

Military Housing Establishment (ook bekend als MILIHOUSE)

Maatschappij voor openbare werken onder zeggenschap van Riyad Chaliche en het ministerie van Defensie; financiert het regime.

23.6.2011

5.

Directoraat politieke veiligheid

Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.

23.8.2011

6.

Directoraat algemene inlichtingen

Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.

23.8.2011

7.

Directoraat militaire inlichtingen

Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.

23.8.2011

8.

Inlichtingendienst luchtmacht

Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.

23.8.2011

9.

Quds-divisie van de Revolutionaire Garde (IRGC) (ook Qods-divisie)

Teheran, Iran

De Qods-divisie is een gespecialiseerd onderdeel van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). De Qods-divisie levert apparatuur en verleent steun om het Syrische regime te helpen de protesten in het land de kop in te drukken. De Quds-divisie heeft de Syrische veiligheidsdiensten technische bijstand, uitrusting en ondersteuning verstrekt om de burgerprotestbewegingen te onderdrukken.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Filiaal van de Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525 Tel.: 00 963 11 99 62)

Economische entiteit die het regime financiert.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Filiaal van de Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525 Tel.: 00 963 11 99 62)

Economische entiteit die het regime financiert.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-azmehsqr. DamascusP.O. Box: 2337Damascus Syrian Arab Republic;Telefoon (+963) 11 2456777 en 2218602;per fax: (+963) 11 2237938 en 2211186;E-mail: Publicrelations@reb.syWebsite: www.reb.sy

Overheidsbank die het regime financiert.

2.9.2011

13.

Addounia TV (ook bekend als Dounia TV)

Telefoon +963-11-5667274; +963–11–5667271;

per fax: +963-11-5667272;

Website: http://www.addounia.tv

Addounia TV heeft aangezet tot geweld tegen de burgerbevolking van Syrië.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq - SyriaP.O. Box 9525;Tel. +963 (11) 9962; +963 (11) 668 14000; +963 (11) 673 1044;Fax +963 (11) 673 1274E-mail: info@chamholding.syWebsite: www.chamholding.sy

Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; grootste holding van Syrië, trekt profijt uit het regime en ondersteunt het.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company)

Adres: Dair Ali Jordan Highway,P.O. Box 13052,Damascus, Syria;Tel. +963 11 2212345;Fax +963-11-44694450E-mail: sales@eltelme.comWebsite: www.eltelme.com

Vervaardigt en levert communicatie- en transmissiemasten, alsook andere uitrusting voor het Syrische leger.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Adres: Dara'a Highway,Damascus, Syria;Telefoon +963-11-6858111;Mobiele telefoon: +963-933-240231

Bouw van legerkazernes, grenspostgebouwen en andere gebouwen ten behoeve van het leger.

23.9.2011

▼M7

17.

Souruh Company

(ook bekend als SOROH Al Cham Company)

Adres: Adra Free Zone Area Damascus — Syria;Tel: +963-11-5327266;Mobile: +963-933-526812;+963-932-878282;Fax:+963-11-5316396Email: sorohco@gmail.comWebsite: http://sites.google.com/site/sorohco

De meerderheid van de aandelen in het bedrijf is direct of indirect in het bezit van Rami Makhlouf.

►C1 23.9.2011

▼B

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor,BP 2900;Telefoon +963 (11) 61 26.270;per fax: +963 11 23 73 97 19;E-mail: info@syriatel.com.sy;Website: http://syriatel.sy/

Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financieringsbron van het regime. Middels een licentieovereenkomst betaalt het bedrijf 50% van zijn winst aan de regering.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damascus;Telefoon +963-11-2260805;per fax: +963-11-2260806E-mail: mail@champress.comWebsite: www.champress.net

Televisiekanaal dat deelneemt aan desinformatiecampagnes en oproept tot geweld tegen demonstranten.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper -Damascus - Duty Free Zone;Telefoon 00963 11 2137400;per fax: 00963 11 2139928

Dagblad dat deelneemt aan desinformatiecampagnes en oproept tot geweld tegen demonstranten.

1.12.2011

21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (alias CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias Centre de Recherche de Kaboun

Barzeh Street,P.O. Box 4470,Damascus

Verleent steun aan het Syrische leger voor de aanschaf van apparatuur die rechtstreeks wordt gebruikt voor het toezicht op en de onderdrukking van demonstranten.

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9,P.O. Box 7155,Damascus;Telefoon 963112725499;per fax: 963112725399

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5,P.O. Box 6394,Damascus;Tel./fax: 63114471080

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202,Industrial Zone,Al-Qadam Road,Damascus

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.

1.12.2011

25.

Syronics - Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street,P.O. Box 5966,Damascus;Tel.: +963-11-5111352;Fax +963-11-5110117

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.

1.12.2011

26.

Handasieh - Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966,Abou Bakr Al Seddeq Str.Damascusen PO Box 2849Al Moutanabi Street,Damascusen PO BOX 21120Baramkeh,DamascusTel: 963112121816; 963112121834; 963112214650; 963112212743; 963115110117

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building,17 Street Nissan,Damascus, Syria

Overheidsbedrijf dat verantwoordelijk is voor alle olie-uitvoer uit Syrië. Financieringsbron van het regime.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company,P.O. Box 60694,Damascus, Syria,P.O. Box 60694;Telefoon 963113141635;per fax: 963113141634;E-mail: info@gpc-sy.com

Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron van het regime.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham -Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC BuildingP.O. Box 7660Damascus, Syria;Telefoon 00963 -11 6183333; 00963 -11 31913333;per fax: 00963 -11 6184444; 00963 -11 31914444;afpc@afpc.net.sy

Joint venture voor 50% in bezit van GPC. Financieringsbron van het regime.

1.12.2011

30.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,P.O. Box 7572Damascus, Syria;Telefoon +963 (11) -222 -8200; +963 (11) -222 -7910;per fax: +963 11-222-8412

Overheidsbank. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

31.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street,Damascus, Syria;Telefoon +963 (11) 222 7604; +963 (11) -221 -8376;per fax: +963 11-221-0124

Overheidsbank. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

32.

Saving Bank

Syria-Damascus - Merjah - Al-Furat St.P.O. Box: 5467;per fax: 224 4909; 245 3471;Telefoon 222 8403;E-mail: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy

Overheidsbank. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

33.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez,P.O. Box 4325,Damascus, Syria;Telefoon +963 (11) 221 3462; +963 (11) -222 -1393;per fax: +963 (11) 224 1261;Website: www.agrobank.org

Overheidsbank. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,P.O. Box 11-8701,Beirut, Lebanon;Telefoon +961-1-741666;per fax: +961-1–738228; +961-1–753215; +961-1–736629;Website: www.slcb.com.lb

Filiaal van de al op de lijst geplaatste Commercial Bank of Syria. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

35.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza AreaP.O. Box 9120Damascus, Syria;Telefoon +963 (11) 662 1175; +963 (11) -662 -1400;per fax: +963 11-662-1848

Joint venture van de GPC. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

36.

Ebla Petroleum Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,P.O. Box 9120,Damascus, Syria;Telefoon +963 116691100

Joint venture van de GPC. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

37.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway,P.O. Box 81,Damascus, Syria

Joint venture van de GPC. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

38.

Syrische Centrale Bank;

Syria, Damascus, Sabah Bahrat SquarePostal address: Altjreda al Maghrebeh square,Damascus, Syrian Arab Republic,P.O. Box: 2254

Financieringsbron van het regime.

27.2.2012

39.

Syrian Petroleum company

Adres: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32P.O. Box 2849 of 3378;Tel: 00963113137935 of 3137913;per fax: 00963113137935 of 3137979;E-mail: spccom2@scs-net.org or spccom1@scs-net.org;Websites: www.spc.com.sy www.spc-sy.com

Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron van het regime.

23.3.2012

40.

Mahrukat Company (de Syrische onderneming voor de opslag en distributie van aardolieproducten)

Hoofdzetel: Damascus - Al Adawi st., Petroleum building;Fax: 00963 11 4445796;Tel: 00963 11 44451348;E-mail: mahrukat@net.sy;Website: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php

Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron van het regime.

23.3.2012

41.

General Organisation of Tobacco

Salhieh Street 616,Damascus, Syria

Financieringsbron van het regime. De "General Organisation of Tobacco" is volledig eigendom van de Syrische overheid. De opbrengsten van de organisatie, onder meer uit de verkoop van vergunningen voor het in de handel brengen van buitenlandse tabaksmerken en heffingen op de invoer van buitenlandse tabaksmerken, worden overgedragen aan de Syrische overheid.

15.5.2012

42.

Ministerie van Defensie

Adres: UmayyadSquare, DamascusTelefoon: +963-11-7770700

Tak van de Syrische regering die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.

26.6.2012

43.

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Adres: Umayyad Square,DamascusTelefoon: +963-11-2219400; +963–11–2219401; +963–11–2220220; +963-11-2210404

Tak van de Syrische regering die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.

26.6.2012

44.

Syrisch Bureau van nationale veiligheid

Tak van de Syrische regering en onderdeel van de Syrische Baath-partij. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking. Heeft Syrische veiligheidstroepen opgedragen extreem geweld te gebruiken tegen demonstranten.

26.6.2012

▼M3 —————

▼B

46.

General Organisation of Radio and TV (ook bekend als Syrian Directorate General of Radio & Television Est; ook bekend als: General Radio and Television Corporation; ook bekend als Radio and Television Corporation; ook bekend als: GORT)

Adres: Al Oumaween Square,P.O. Box 250,Damascus, Syria;Tel. (963 11) 223 4930

Door de overheid beheerd agentschap dat onder het ministerie van Voorlichting ressorteert en als dusdanig het voorlichtingsbeleid van dat ministerie steunt en bevordert. Verantwoordelijk voor de exploitatie van de televisiekanalen van de Syrische overheid, twee terrestrische kanalen en een satellietkanaal, alsmede van de radiostations van de overheid. GORT heeft aangezet tot geweld tegen de burgerbevolking in Syrië en heeft gediend als propaganda-instrument voor het Assadregime en voor de verspreiding van desinformatie.

26.6.2012

47.

Syrian Company for Oil Transport (ook bekend als: Syrian Crude Oil Transportation Company; ook bekend als: "SCOT"; ook bekend als: "SCOTRACO")

Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way,P.O. Box 13,Banias, Syria;Website www.scot-syria.com;E-mail: scot50@scn-net.org

Oliemaatschappij die eigendom is van de Syrische overheid. Financieringsbron van het regime.

26.6.2012

48.

Drex Technologies S.A.

Datum van oprichting: 4 juli 2000;

Oprichtingsnummer: 394678;

Directeur: Rami Makhlouf;

Geregistreerd vertegenwoordiger: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

Drex Technologies is volledig in handen van Rami Makhlouf, die op de EU-lijst is geplaatst van personen voor wie beperkende maatregelen gelden, wegens het verlenen van financiële steun aan het Syrische regime. Rami Makhlouf gebruikt Drex Technologies om zijn internationale financiële deelnemingen te beheren en te faciliteren, onder meer een meerderheidsbelang in SyriaTel, dat door de EU al eerder op de lijst is geplaatst omdat het eveneens financiële steun aan het Syrische regime verleent.

24.7.2012

49.

Cotton Marketing Organisation

Adres: Bab Al-FarajP.O. Box 729,AleppoTel.: +96321 2239495/6/7/8;Cmo-aleppo@mail.sy, www.cmo.gov.sy

Overheidsbedrijf Financieringsbron van het regime.

24.7.2012

50.

Syrian Arab Airlines (ook bekend als SAA, ook bekend als Syrian Air)

Al Oumaween Square,P.O. Box 417,Damascus, Syria;Telefoon +963112240774

Overheidsbedrijf dat onder het gezag staat van het regime. Verstrekt financiële bijstand aan het regime.

24.7.2012

51.

Drex Technologies S.A.

In Luxemburg geregistreerd onder nr. B77616, voorheen op het hierna volgende adres gevestigd:

17, rue BeaumontL-1219 Luxemburg

Rami Makhlouf is de uiteindelijk rechthebbende van Drex Technologies Holding S.A. Hij is door de EU op de lijst geplaatst omdat hij financiële steun aan het Syrische regime verleent.

17.8.2012

52.

Megatrade

Adres: Aleppo Street,P.O. Box 5966,Damascus, Syria;Fax: 963114471081

Treedt op in naam van het Scientific Studies and Research Centre (SSRC), dat op de lijst staat. Betrokken bij op grond van EU-sancties tegen de Syrische regering verboden handel in producten voor tweeërlei gebruik.

16.10.2012

53.

Expert Partners

Adres: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5,P.O. Box 7006,Damascus, Syria

Treedt op in naam van het Scientific Studies and Research Centre (SSRC), dat op de lijst staat. Betrokken bij op grond van EU-sancties tegen de Syrische regering verboden handel in producten voor tweeërlei gebruik.

16.10.2012

▼M6

54.

Overseas Petroleum Trading ook bekend als „Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)” ook bekend als „Overseas Petroleum Company”.

Dunant Street, Snoubra Sector, Beiroet, Libanon.

Verleent steun aan het Syrische regime en profiteert ervan door in het geheim olie naar het Syrische regime door te sluizen.

23.7.2014

55.

Tri Ocean Trading alias Tri-Ocean Energy

35b Saray El Maadi Tower, Corniche El Nile, Caïro, Egypte, Postal Code 11431 P.O. Box: 1313 Maadi

Verleent steun aan het Syrische regime en profiteert ervan door in het geheim olie naar het Syrische regime door te sluizen.

23.7.2014

▼M5

56.

The Baniyas Refinery Company ook bekend als Banias, Banyas.

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syrië.

Dochteronderneming van de General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), een onderdeel van het ministerie van Petroleum en Minerale Rijkdommen. Verleent als zodanig financiële steun aan het Syrische regime.

23.7.2014

57.

The Homs Refinery Company. ook bekend als Hims, General Company for Homs Refinery.

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syrië.

Dochteronderneming van de General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), een onderdeel van het ministerie van Petroleum en Minerale Rijkdommen. Verleent als zodanig financiële steun aan het Syrische regime.

23.7.2014

58.

Army Supply Bureau

PO Box 3361, Damascus

Betrokken bij de aankoop van militaire uitrusting ter ondersteuning van het regime en als zodanig verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië. Afdeling van het ministerie van Defensie.

23.7.2014

59.

Industrial Establishment of Defence. ook bekend als Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Establissements Industriels de la Defense (EID), Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation.

Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damascus, of Al-Hameh, Damascus Countryside, P.O. Box 2230.

Betrokken bij de aankoop van militaire uitrusting ter ondersteuning van het regime en als zodanig verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië. Afdeling van het ministerie van Defensie.

23.7.2014

60.

Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HISAT)

P.O. Box 31983, Barzeh

Aangesloten bij en dochterinstelling van het reeds op de lijst geplaatste Syrische Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre — SSRC). Verstrekt opleiding en ondersteuning aan het SSRC en is als zodanig verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.

23.7.2014

61.

National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)

P.O. Box 4470 Damascus

Aangesloten bij en dochterinstelling van het reeds op de lijst geplaatste Syrische Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre — SSRC). Verstrekt opleiding en ondersteuning aan het SSRC en is als zodanig verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.

23.7.2014

62.

El Jazireh ook bekend als Al Jazerra

Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beiroet sector koolwaterstoffen

In eigendom of onder zeggenschap van Ayman Jaber en bijgevolg geassocieerd met een op de lijst geplaatste persoon.

23.7.2014

▼M7

63.

Pangates International Corp Ltd

(ook bekend als Pangates)

PO Box 8177Sharjah Airport International Free ZoneUnited Arab Emirates

Pangates treedt op als intermediair bij de levering van olie aan het Syrische regime. Derhalve biedt Pangates steun aan en geniet het steun van het Syrische regime. De entiteit is ook verbonden aan het op de lijst geplaatste Syrische oliebedrijf Sytrol.

21.10.2014

64.

Abdulkarim Group

(ook bekend als Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 DamascusSyria

Moederonderneming van, met operationele controle over Pangates. Verleent als zodanig steun aan, respectievelijk geniet steun van het Syrische regime. De entiteit is ook verbonden aan het op de lijst geplaatste Syrische oliebedrijf Sytrol.

21.10.2014

▼M10

65.

Organisation for Technological Industries

(ook bekend als Technical Industries Corporation (TIC))

Adres: PO Box 11037, Damascus, Syrië

Dochteronderneming van het Syrische ministerie van Defensie, dat door de Raad op de lijst is geplaatst.

OTI is betrokken bij de productie van chemische wapens voor het Syrische regime.

Het bedrijf is derhalve verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie tegen de Syrische bevolking.

Als dochteronderneming van het ministerie van Defensie heeft het ook banden met een op de lijst geplaatste entiteit.

7.3.2015

66.

Syrian Company for Information Technology (SCIT)

Adres: PO Box 11037, Damascus, Syrië

Dochteronderneming van de Organisation for Technological Industries (OTI) en derhalve van het Syrische ministerie van Defensie, die door de Raad op de lijst zijn geplaatst. Het bedrijf werkt tevens samen met de centrale bank van Syrië, die door de Raad op de lijst is geplaatst.

Als dochteronderneming van OTI en het ministerie van Defensie heeft SCIT ook banden met deze op de lijst geplaatste entiteiten.

7.3.2015

67.

Hamsho Trading

(ook bekend als Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building31 Baghdad Street,Damascus;Syrië

Dochteronderneming van Hamsho International, dat door de Raad op de lijst is geplaatst.

Als zodanig heeft Hamsho Trading banden met een op de lijst geplaatste entiteit, Hamsho International.

Steunt het Syrische regime via haar dochterondernemingen, waaronder Syria Steel. Via haar dochterondernemingen heeft zij banden met groepen zoals de regimegezinde Shabiha-milities.

7.3.2015

68.

Syria Steel SA

(ook bekend als Syria Steel Co; Syria Steel Rolling Mill. Hmisho Steel)

Hamsho Building31 Baghdad Street,Damascus;Syrië

Dochteronderneming van Hamsho Trading en dus uiteindelijk een dochteronderneming van Hamsho International, dat door de Raad op de lijst is geplaatst. Als zodanig heeft Syria Steel SA banden met een op de lijst geplaatste entiteit. Syria Steel steunt het Syrische regime tevens via zijn samenwerking met de Shabiha-milities en de productie van bewapeningsmaterieel.

7.3.2015

69.

Al Buroj Trading

(ook bekend als Borouj Trading Company)

Hamsho Building31 Baghdad Street,Damascus;Syrië

Dochteronderneming van Hamsho Trading en dus uiteindelijk een dochteronderneming van Hamsho International, dat door de Raad op de lijst is geplaatst.

Als zodanig heeft Al Buroj Trading banden met een op de lijst geplaatste entiteit, Hamsho International.

7.3.2015

70.

DK Group

(ook bekend als DK Group SARL; DK Middle-East & Africa Regional Office)

Adressen: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Beirut, Libanon.

Azarieh Building — Block 03, 5th FloorAzarieh Street — Solidere — Downtown, PO Box 11-503, Beirut, Libanon

DK Group levert nieuwe bankbiljetten aan de centrale bank van Syrië.

DK Group verleent derhalve steun aan het regime. Het bedrijf heeft door zijn positie als leverancier ook banden met een op de lijst geplaatste entiteit, de centrale bank van Syrië.

7.3.2015

▼B
BIJLAGE II

Lijst van de in artikel 28 bedoelde entiteitenEntiteiten

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

1.

Syrische Handelsbank;

— Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;

— P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

— Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC: CMSY SY DA; alle kantoren wereldwijd [NPWMD];

Website: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel: +963-11-2218890;

Fax: +963-11-2216975;

Algemeen bestuur: dir.cbs@mail.sy

Overheidsbank die het regime financiert.

13.10.2011(1) PB L 330 van 30.11.2012, blz. 21.

(2) PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99.