Home

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 november 2013 tot wijziging van Beschikking 2008/294/EG teneinde daarin aanvullende toegangstechnologieën en frequentiebanden voor mobielecommunicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten) op te nemen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 7491) (Voor de EER relevante tekst) (2013/654/EU)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 november 2013 tot wijziging van Beschikking 2008/294/EG teneinde daarin aanvullende toegangstechnologieën en frequentiebanden voor mobielecommunicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten) op te nemen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 7491) (Voor de EER relevante tekst) (2013/654/EU)

02013D0654 — NL — 20.12.2016 — 001.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 12 november 2013

tot wijziging van Beschikking 2008/294/EG teneinde daarin aanvullende toegangstechnologieën en frequentiebanden voor mobielecommunicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten) op te nemen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 7491)

(Voor de EER relevante tekst)

(2013/654/EU)

(PB L 303 van 14.11.2013, blz. 48)

Gewijzigd bij:
▼B

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 12 november 2013

tot wijziging van Beschikking 2008/294/EG teneinde daarin aanvullende toegangstechnologieën en frequentiebanden voor mobielecommunicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten) op te nemen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 7491)

(Voor de EER relevante tekst)

(2013/654/EU)Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 2008/294/EG wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

▼M1 —————

▼B

Artikel 3

De lidstaten stellen, zo snel mogelijk en uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit, de in tabel 1 in de bijlage vermelde frequentiebanden beschikbaar voor MCA-diensten op interferentievrije en onbeschermde basis, mits deze diensten voldoen aan de in de bijlage uiteengezette voorwaarden.

Artikel 4

De lidstaten stellen de minimumhoogte boven de grond vast voor transmissie van een actief MCA-systeem in overeenstemming met deel 3 van de bijlage.

De lidstaten kunnen hogere minima opleggen voor MCA-diensten indien dit op grond van nationale topografische voorwaarden en voorwaarden voor invoering van het netwerk aan de grond wordt gerechtvaardigd. Deze informatie, voorzien van de nodige toelichting, wordt uiterlijk vier maanden na vaststelling van dit besluit meegedeeld aan de Commissie en wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
BIJLAGE

1. VOOR MCA-DIENSTEN TOEGESTANE FREQUENTIEBANDEN EN SYSTEMENTabel 1

Type

Frequentie

Systeem

Gsm 1 800

1 710 -1 785 MHz (uplink) 1 805 -1 880 MHz (downlink)

Gsm conform de door ETSI gepubliceerde gsm-normen, met name EN 301 502, EN 301 511 en EN 302 480, of equivalente specificaties

UMTS 2 100

(FDD)

1 920 -1 980 MHz (uplink) 2 110 -2 170 MHz (downlink)

UMTS conform de door ETSI gepubliceerde UMTS-normen, met name EN 301 908-1 EN 301 908-2, EN 301 908-3 en EN 301 908-11, of equivalente specificaties

LTE 1 800

(FDD)

1 710 -1 785 MHz (uplink) 1 805 -1 880 MHz (downlink)

LTE conform de door ETSI gepubliceerde LTE-normen, met name EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 en EN 301 908-15, of equivalente specificaties

2. VOORKOMING VAN VERBINDINGEN TUSSEN MOBIELE EINDAPPARATUUR EN NETWERKEN AAN DE GROND

Tijdens de periode waarin gebruik van MCA-diensten aan boord van een vliegtuig is toegestaan, moet worden voorkomen dat mobiele eindapparatuur met een ontvangst binnen de in tabel 2 vermelde frequenties verbinding krijgt met mobiele netwerken aan de grond.Tabel 2

Frequentieband (MHz)

Systemen aan de grond

460-470

CDMA2000, FLASH OFDM

791-821

LTE

921-960

Gsm, UMTS, LTE, WiMAX

1 805 -1 880

Gsm, UMTS, LTE, WiMAX

2 110 -2 170

UMTS, LTE

2 570 -2 620

UMTS, LTE, WiMAX

2 620 -2 690

UMTS, LTE

3. TECHNISCHE PARAMETERS

a) Equivalent isotroop uitgestraald vermogen (e.i.r.p.), buiten het vliegtuig, van de NCU/het vliegtuig-BTSTabel 3

Het totale e.i.r.p., buiten het vliegtuig, van de NCU/het vliegtuig-BTS/de Node B van het vliegtuig mag niet hoger zijn dan:

Hoogte boven de grond

(m)

Maximale e.i.r.p.-dichtheid die afkomstig is van NCU/vliegtuig BTS/Node B van het vliegtuig buiten het vliegtuig

460-470 MHz

791-821 MHz

921-960 MHz

1 805 -1 880 MHz

2 110 -2 170 MHz

2 570 -2 690 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

dBm/4,75 MHz

3 000

-17,0

0,87

-19,0

-13,0

1,0

1,9

4 000

-14,5

1,63

-16,5

-10,5

3,5

4,4

5 000

-12,6

3,57

-14,5

-8,5

5,4

6,3

6 000

-11,0

5,15

-12,9

-6,9

7,0

7,9

7 000

-9,6

6,49

-11,6

-5,6

8,3

9,3

8 000

-8,5

7,65

-10,5

-4,4

9,5

10,4

b) Equivalent isotroop uitgestraald vermogen (e.i.r.p.), buiten het vliegtuig, van het eindapparaat aan boordTabel 4

Het e.i.r.p., buiten het vliegtuig, van het mobiele eindapparaat mag niet meer bedragen dan:

Hoogte boven de grond

(m)

Maximale e.i.r.p., buiten het vliegtuig, van het mobiele gsm-eindapparaat in dBm/200 kHz

Maximale e.i.r.p., buiten het vliegtuig, van het mobiele LTE-eindapparaat in dBm/5 MHz

Maximale e.i.r.p., buiten het vliegtuig, van het mobiele UMTS-eindapparaat in dBm/3,84 kHz

GSM 1 800 MHz

LTE 1 800 MHz

UMTS 2 100 MHz

3 000

-3,3

1,7

3,1

4 000

-1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

c) Operationele eisen

I.De minimumhoogte boven de grond voor transmissies van een actief MCA-systeem moet 3 000 m bedragen.

II.Het actieve vliegtuig-BTS moet het transmissievermogen van alle mobiele gsm-eindapparaten die uitzenden in de 1 800 MHz-band beperken tot een nominale waarde van 0 dBm/200 kHz in alle stadia van communicatie, inclusief de eerste toegang.

III.De actieve Node B van het vliegtuig moet het transmissievermogen van alle mobiele LTE-eindapparaten die uitzenden in de 1 800 MHz-band beperken tot een nominale waarde van 5 dBm/5 MHz in alle stadia van communicatie.

IV.De actieve Node B van het vliegtuig moet het transmissievermogen van alle mobiele UMTS-eindapparaten die uitzenden in de 2 100 MHz-band beperken tot een nominale waarde van – 6 dBm/3,84 MHz in alle stadia van communicatie, en het maximale aantal gebruikers mag niet groter zijn dan twintig.