Home

Gedelegeerde Verordening (EU) n r. 665/2013 van de Commissie van 3 mei 2013 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van stofzuigers (Voor de EER relevante tekst)

Gedelegeerde Verordening (EU) n r. 665/2013 van de Commissie van 3 mei 2013 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van stofzuigers (Voor de EER relevante tekst)

02013R0665 — NL — 07.03.2017 — 002.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 665/2013 VAN DE COMMISSIE

van 3 mei 2013

houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van stofzuigers

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 192 van 13.7.2013, blz. 1)

Gewijzigd bij:


Gerectificeerd bij:
▼B

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 665/2013 VAN DE COMMISSIE

van 3 mei 2013

houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van stofzuigers

(Voor de EER relevante tekst)Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

1. In deze verordening worden de eisen inzake de etikettering en de voorziening van aanvullende productinformatie vastgesteld voor op het elektriciteitsnet aan te sluiten stofzuigers, met inbegrip van hybride stofzuigers.

2. Deze verordening is niet van toepassing op:

(a)nat-, natdroog-, batterijgevoede, robot-, industriële en centrale stofzuigers;

(b)boenmachines;

(c)buitenstofzuigers.

Artikel 2

Definities

Naast de definities in artikel 2 van Richtlijn 2010/30/EU zijn in het kader van de onderhavige verordening de volgende definities van toepassing:

1.

„stofzuiger” : een apparaat dat vuil van een te reinigen oppervlak verwijdert door middel van een luchtstroom die tot stand komt door een binnen de eenheid opgewekte onderdruk;

2.

„hybride stofzuiger” : een stofzuiger die door zowel het elektriciteitsnet als batterijen van stroom kan worden voorzien;

3.

„natstofzuiger” : een stofzuiger die droog en/of nat materiaal (vuil) van een oppervlakte verwijdert door schoonmaakmiddel op waterbasis of stoom op het te reinigen oppervlak aan te brengen en deze, met het vuil, weer te verwijderen door een luchtstroom die tot stand komt door een binnen de eenheid opgewekte onderdruk, met inbegrip van soorten die algemeen bekend staan als sproei-extractiemachines;

4.

„natdroogstofzuiger” : een stofzuiger die zo ontworpen is dat hij een hoeveelheid van meer dan 2,5 liter vocht kan verwijderen, gecombineerd met de functie van een droge stofzuiger;

5.

„droogstofzuiger” : een stofzuiger die zo ontworpen is dat hij voornamelijk droog vuil (stof, vezels, draden) kan verwijderen, met inbegrip van soorten die zijn voorzien van een batterijgevoede actieve zuigmond;

6.

„batterijgevoede actieve zuigmond” : een zuigmond voorzien van een klopapparaat dat door batterijen wordt gevoed om de vuilverwijdering te ondersteunen;

7.

„batterijgevoede stofzuiger” : een stofzuiger die uitsluitend door batterijen wordt gevoed;

8.

„robotstofzuiger” : een batterijgevoede stofzuiger die zonder menselijke tussenkomst kan werken binnen een bepaald oppervlak, en die bestaat uit een mobiel gedeelte en een oplaadstation en/of andere accessoires om de werking ervan te ondersteunen;

9.

„industriële stofzuiger” : een stofzuiger die is ontworpen als onderdeel van een productieproces, die is ontworpen om gevaarlijke stoffen te verwijderen, die is ontworpen om zwaar stof van bouwwerkzaamheden, gieterij, mijnbouw of voedingsindustrie te verwijderen, als onderdeel van een industriële machine of een industrieel werktuig en/of een professionele stofzuiger met een zuigmondbreedte van meer dan 0,50 m;

10.

„professionele stofzuiger” : een stofzuiger voor professionele huishouddoeleinden en bedoeld voor gebruik door leken, schoonmaakpersoneel of schoonmaakbedrijven in kantoren, winkels, ziekenhuizen en hotels, als zodanig aangegeven door de fabrikant in de verklaring van overeenstemming overeenkomstig Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad (1);

11.

„centrale stofzuiger” : een stofzuiger met een vaste (niet-verplaatsbare) onderdrukbron op een bepaalde plaats en met slangaansluitingen op vaste plaatsen in het gebouw;

12.

„boenmachine” : een elektrisch apparaat dat bedoeld is om bepaalde soorten vloeren te beschermen, glad te maken en/of weer te doen glanzen, gewoonlijk gebruikt in combinatie met een boenmiddel dat door het apparaat op de vloer moet worden gewreven en gewoonlijk ook uitgerust met een stofzuiger als hulpfunctie;

13.

„buitenstofzuiger” : een apparaat dat is ontworpen voor gebruik buitenshuis om afval zoals gemaaid gras en bladeren in een opvangbak te verzamelen door middel van een luchtstroom die tot stand komt door een binnen de eenheid opgewekte onderdruk, dat een versnipperaar kan bevatten en dat soms ook als blazer dienst kan doen;

14.

„groot formaat batterijgevoede stofzuiger” : een batterijgevoede stofzuiger die, wanneer hij volledig geladen is, 15 m2 vloeroppervlak kan reinigen door twee dubbele gangen te maken op elk vloerdeel zonder te worden opgeladen;

15.

„waterfilterstofzuigers” : een droogstofzuiger die meer dan 0,5 liter water gebruikt als filtermedium, waarbij de aangezogen lucht door het water wordt geleid, waardoor het verwijderde droge materiaal op weg door het water daarin achterblijft;

16.

„huishoudstofzuiger” : een stofzuiger die bedoeld is voor gebruik in huishoudens of in huiselijke situaties, als zodanig aangegeven door de fabrikant in de verklaring van overeenstemming overeenkomstig Richtlijn 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad (2);

17.

„stofzuiger voor algemene doeleinden” : een stofzuiger die is voorzien van een vaste, of ten minste één afneembare zuigmond die bedoeld is voor het reinigen van zowel tapijten als harde vloeren, of die is voorzien van zowel ten minste één afneembare zuigmond die specifiek voor het reinigen van tapijten is ontworpen en ten minste één afneembare zuigmond voor het reinigen van harde vloeren;

18.

„hardevloerenstofzuiger” : een stofzuiger die is voorzien van een vaste zuigmond die speciaal is ontworpen voor het reinigen van harde vloeren, of die uitsluitend is voorzien van één of meer afneembare zuigmonden die speciaal zijn ontworpen voor het reinigen van harde vloeren;

19.

„tapijtstofzuiger” : een stofzuiger die is voorzien van een vaste zuigmond die speciaal is ontworpen voor het reinigen van tapijten, of die uitsluitend is voorzien van één of meer afneembare zuigmonden die speciaal zijn ontworpen voor het reinigen van tapijten;

20.

„equivalente stofzuiger” : een model op de markt gebrachte stofzuiger met eenzelfde toegevoerd vermogen, jaarlijks energieverbruik, stofopname op tapijten en harde vloeren, heruitstoot van stof en geluidsvermogensniveau als een ander model stofzuiger dat onder een ander commercieel codenummer op de markt is gebracht door dezelfde fabrikant.

Artikel 3

Verantwoordelijkheden van leveranciers en tijdschema

1. De leveranciers garanderen dat met ingang van 1 september 2014:

a)elke stofzuiger wordt geleverd met een gedrukt etiket in het formaat en met vermelding van de informatie zoals beschreven in bijlage II;

b)een productkaart, zoals beschreven in bijlage III, beschikbaar wordt gesteld;

c)de in bijlage IV bedoelde technische documentatie op verzoek ter beschikking van de instanties van de lidstaten en van de Commissie wordt gesteld;

d)in elke advertentie voor een specifiek model van een stofzuiger de energie-efficiëntieklasse wordt vermeld, indien de advertentie energiegerelateerde of prijsinformatie bevat;

e)in al het technisch promotiemateriaal betreffende een specifiek model van een stofzuiger waarin de specifieke technische parameters voor dat model worden beschreven, de energie-efficiëntieklasse van dat model wordt vermeld;

▼M1

f)voor elk model stofzuiger dat vanaf 1 januari 2015 met een nieuwe typeaanduiding in de handel is gebracht een elektronisch etiket, in het formaat en met vermelding van de informatie zoals beschreven in bijlage II, aan de handelaars beschikbaar wordt gesteld. Ook voor oudere modellen stofzuigers kunnen elektronische etiketten aan de handelaars beschikbaar worden gesteld;

g)voor elk model stofzuiger dat vanaf 1 januari 2015 met een nieuwe typeaanduiding in de handel is gebracht een elektronische productkaart, zoals beschreven in bijlage III, aan de handelaars beschikbaar wordt gesteld. Ook voor oudere modellen stofzuigers kunnen elektronische productkaarten aan de handelaars beschikbaar worden gesteld.

▼B

2. De opmaak van het in bijlage II beschreven etiket wordt volgens het volgende tijdschema van toepassing:

a)voor stofzuigers die met ingang van 1 september 2014 op de markt zijn gebracht, moeten de etiketten overeenkomstig etiket 1 van bijlage II zijn;

b)voor stofzuigers die met ingang van 1 september 2017 op de markt zijn gebracht, moeten de etiketten overeenkomstig etiket 2 van bijlage II zijn.

Artikel 4

Verantwoordelijkheden van handelaars

De handelaars garanderen dat met ingang van 1 september 2014:

a)elk model stofzuiger dat in het verkooppunt wordt uitgestald, het etiket vertoont dat door de leveranciers overeenkomstig artikel 3 is verstrekt, welk etiket hetzij aan de buitenzijde van het apparaat is aangebracht of op een zodanige wijze eraan is gehangen, dat het duidelijk zichtbaar is;

▼M1

b)stofzuigers die te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden en waarbij van de eindgebruiker niet kan worden verwacht dat hij het product uitgestald te zien krijgt, als gespecificeerd in artikel 7 van Richtlijn 2010/30/EU, in de handel worden gebracht met de overeenkomstig bijlage V bij deze verordening door de leverancier te verstrekken informatie. Wanneer het aanbod gebeurt via internet en er overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder f) en g), een elektronisch etiket en een elektronische productkaart beschikbaar zijn gesteld, is het bepaalde in bijlage VIII van toepassing;

▼B

c)in elke advertentie voor een specifiek model stofzuiger de energie-efficiëntieklasse wordt vermeld indien de advertentie energiegerelateerde of prijsinformatie bevat.

d)in al het technisch promotiemateriaal betreffende een specifiek model stofzuiger waarin de specifieke technische parameters voor dat model worden beschreven, de energie-efficiëntieklasse van dat model wordt vermeld.

Artikel 5

Meetmethoden

De op grond van de artikelen 3 en 4 te verstrekken informatie wordt verkregen met behulp van betrouwbare, nauwkeurige en reproduceerbare meet- en berekeningsmethoden, waarbij rekening wordt gehouden met de erkende meest recente meet- en berekeningsmethoden, zoals uiteengezet in bijlage VI.

Artikel 6

Controleprocedure met het oog op markttoezicht

De lidstaten passen de procedure van bijlage VII toe om te beoordelen of de opgegeven energie-efficiëntieklasse, reinigingsprestatieklasse en stofheruitstootklasse, en het jaarlijkse energieverbruik en het geluidsvermogensniveau kloppen.

Artikel 7

Herziening

Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding ervan evalueert de Commissie deze verordening in het licht van de technologische vooruitgang. Tijdens de evaluatie worden met name de in bijlage VII vastgestelde controletoleranties beoordeeld, alsmede of de batterijgevoede stofzuigers van groot formaat in de werkingssfeer van de verordening moeten worden opgenomen en of het doenlijk is meetmethoden te gebruiken voor jaarlijkse eisen ten aanzien van energieverbruik, stofopname en heruitstoot van stof die zijn gebaseerd op een gedeeltelijk gevulde in plaats van een lege stofcontainer.

Artikel 8

Overgangsbepaling

Deze verordening is met ingang van 1 september 2017 van toepassing op waterfilterstofzuigers.

Artikel 9

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

Energie-efficiëntieklassen, reinigingsprestatieklassen en stofheruitstootklassen

1. Energie-efficiëntieklassen

De energie-efficiëntieklasse van een stofzuiger wordt bepaald aan de hand van het jaarlijkse energieverbruik ervan, zoals aangegeven in tabel 1. Het jaarlijkse energieverbruik van een stofzuiger wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage VI.Tabel 1

Energie-efficiëntieklassen

Energie-efficiëntieklasse

Jaarlijks energieverbruik (AE) (kWh/j)

Etiket 1

Etiket 2

A+++

n.v.t.

AE ≤ 10,0

A++

n.v.t.

10,0 < AE ≤ 16,0

A+

n.v.t.

16,0 < AE ≤ 22,0

A

AE ≤ 28,0

22,0 < AE ≤ 28,0

B

28,0 < AE ≤ 34,0

28,0 < AE ≤ 34,0

C

34,0 < AE ≤ 40,0

34,0 < AE ≤ 40,0

D

40,0 < AE ≤ 46,0

AE > 40,0

E

46,0 < AE ≤ 52,0

n.v.t.

F

52,0 < AE ≤ 58,0

n.v.t.

G

AE > 58,0

n.v.t.

2. Reinigingsprestatieklassen

De reinigingsprestatieklasse van een stofzuiger wordt bepaald aan de hand van de stofopname (dpu) ervan, zoals aangegeven in tabel 2. De stofopname van een stofzuiger wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage VI.Tabel 2

Reinigingsprestatieklassen

Reinigingsprestatieklasse

Stofopname op tapijt (dpuc)

Stofopname op harde vloeren (dpuhf )

A

dpuc ≥ 0,91

dpuhf ≥ 1,11

B

0,87 ≤ dpuc < 0,91

1,08 ≤ dpuhf < 1,11

C

0,83 ≤ dpuc < 0,87

1,05 ≤ dpuhf < 1,08

D

0,79 ≤ dpuc < 0,83

1,02 ≤ dpuhf < 1,05

E

0,75 ≤ dpuc < 0,79

0,99 ≤ dpuhf < 1,02

F

0,71 ≤ dpuc < 0,75

0,96 ≤ dpuhf < 0,99

G

dpuc < 0,71

dpuhf < 0,96

3. Heruitstoot van stof

De stofheruitstootklasse van een stofzuiger wordt bepaald aan de hand van de heruitstoot van stof ervan, zoals aangegeven in tabel 3. De heruitstoot van stof van een stofzuiger wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage VI.Tabel 3

Stofheruitstootklassen

Stofheruitstootklasse

Heruitstoot van stof (dre)

A

dre ≤ 0,02 %

B

0,02 % < dre ≤ 0,08 %

C

0,08 % < dre ≤ 0,20 %

D

0,20 % < dre ≤ 0,35 %

E

0,35 % < dre ≤ 0,60 %

F

0,60 % < dre ≤ 1,00 %

G

dre > 1,00 %
BIJLAGE II

Etiket

1. ETIKET 1

1.1. Stofzuigers voor algemene doeleinden

De volgende informatie wordt op het etiket vermeld:

image

I.de naam van de leverancier of het handelsmerk;

II.de typeaanduiding van de leverancier, d.w.z. de doorgaans alfanumerieke code waarmee een specifiek model stofzuiger wordt onderscheiden van andere modellen met hetzelfde handelsmerk of dezelfde leveranciersnaam;

III.de energie-efficiëntieklasse, zoals gedefinieerd in bijlage I; de punt van de pijl waarin de energie-efficiëntieklasse van de stofzuiger is vermeld, wordt op dezelfde hoogte geplaatst als de punt van de pijl van de relevante energie-efficiëntieklasse;

IV.het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik, zoals gedefinieerd in bijlage VI;

V.de stofheruitstootklasse, zoals vastgesteld overeenkomstig bijlage I;

VI.de tapijtreinigingsprestatieklasse, zoals vastgesteld overeenkomstig bijlage I.

VII.de hardevloerenreinigingsprestatieklasse, zoals vastgesteld overeenkomstig bijlage I;

VIII.het geluidsvermogensniveau, zoals gedefinieerd in bijlage VI.

Het ontwerp van de etiketten moet in overeenstemming zijn met het model in punt 4.1 van deze bijlage. In afwijking daarvan mag, wanneer aan een bepaald model een „EU-milieukeur” is toegekend krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad (3), een kopie van de EU-milieukeur worden toegevoegd.

1.2. Hardevloerenstofzuigers

image

De volgende informatie wordt op het etiket vermeld:

I.de naam van de leverancier of het handelsmerk;

II.de typeaanduiding van de leverancier, d.w.z. de doorgaans alfanumerieke code waarmee een specifiek model stofzuiger wordt onderscheiden van andere modellen met hetzelfde handelsmerk of dezelfde leveranciersnaam;

III.de energie-efficiëntieklasse, zoals gedefinieerd in bijlage I; de punt van de pijl waarin de energie-efficiëntieklasse van de stofzuiger is vermeld, wordt op dezelfde hoogte geplaatst als de punt van de pijl van de relevante energie-efficiëntieklasse;

IV.het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik, zoals gedefinieerd in bijlage VI;

V.de stofheruitstootklasse, zoals vastgesteld overeenkomstig bijlage I;

VI.het uitsluitingsteken;

VII.de hardevloerenreinigingsprestatieklasse, zoals vastgesteld overeenkomstig bijlage I;

VIII.het geluidsvermogensniveau, zoals gedefinieerd in bijlage VI.

Het ontwerp van de etiketten moet in overeenstemming zijn met het model in punt 4.2 van deze bijlage. In afwijking daarvan mag, wanneer aan een bepaald model een „EU-milieukeur” is toegekend krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad, een kopie van de EU-milieukeur worden toegevoegd.

1.3. Tapijtstofzuigers

image

De volgende informatie wordt op het etiket vermeld:

I.de naam van de leverancier of het handelsmerk;

II.de typeaanduiding van de leverancier, d.w.z. de doorgaans alfanumerieke code waarmee een specifiek model stofzuiger wordt onderscheiden van andere modellen met hetzelfde handelsmerk of dezelfde leveranciersnaam;

III.de energie-efficiëntieklasse, zoals gedefinieerd in bijlage I; de punt van de pijl waarin de energie-efficiëntieklasse van de stofzuiger is vermeld, wordt op dezelfde hoogte geplaatst als de punt van de pijl van de relevante energie-efficiëntieklasse;

IV.het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik, zoals gedefinieerd in bijlage VI;

V.de stofheruitstootklasse, zoals vastgesteld overeenkomstig bijlage I;

VI.de tapijtreinigingsprestatieklasse, zoals vastgesteld overeenkomstig bijlage I;

VII.het uitsluitingsteken;

VIII.het geluidsvermogensniveau, zoals gedefinieerd in bijlage VI.

Het ontwerp van de etiketten moet in overeenstemming zijn met het model in punt 4.3 van deze bijlage. In afwijking daarvan mag, wanneer aan een bepaald model een „EU-milieukeur” is toegekend krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad, een kopie van de EU-milieukeur worden toegevoegd.

2. ETIKET 2

2.1. Stofzuigers voor algemene doeleinden

image

De in punt 1.1 bedoelde informatie wordt vermeld op het etiket.

Het ontwerp van de etiketten moet in overeenstemming zijn met het model in punt 4.1 van deze bijlage. In afwijking daarvan mag, wanneer aan een bepaald model een „EU-milieukeur” is toegekend krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad, een kopie van de EU-milieukeur worden toegevoegd.

2.2. Hardevloerenstofzuigers

image

De in punt 1.2 bedoelde informatie wordt vermeld op het etiket.

Het ontwerp van de etiketten moet in overeenstemming zijn met het model in punt 4.2 van deze bijlage. In afwijking daarvan mag, wanneer aan een bepaald model een „EU-milieukeur” is toegekend krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad, een kopie van de EU-milieukeur worden toegevoegd.

2.3. Tapijtstofzuigers

image

De in punt 1.3 bedoelde informatie wordt vermeld op het etiket.

Het ontwerp van de etiketten moet in overeenstemming zijn met het model in punt 4.3 van deze bijlage. In afwijking daarvan mag, wanneer aan een bepaald model een „EU-milieukeur” is toegekend krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad, een kopie van de EU-milieukeur worden toegevoegd.

3. ONTWERP VAN HET ETIKET

3.1.

Het ontwerp van de etiketten voor stofzuigers voor algemene doeleinden is als volgt:

image

Waarbij het volgende geldt:

(a)Het etiket moet ten minste 75 mm breed en 150 mm hoog zijn. Wanneer het etiket groter wordt afgedrukt, moet de inhoud in verhouding tot de bovenvermelde specificaties blijven.

(b)De achtergrond moet wit zijn.

(c)Voor het etiket moeten de kleuren cyaan, magenta, geel en zwart worden gebruikt, zoals in het onderstaande voorbeeld: 00-70-X-00: 0 % cyaan, 70 % magenta, 100 % geel, 0 % zwart.

(d)Het etiket moet aan alle hierna genoemde voorwaarden voldoen (de cijfers verwijzen naar de bovenstaande afbeelding):

imageLijndikte van de rand van het EU-etiket: 3,5 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 2,5 mm.

imageEU-logo: kleuren: X-80-00-00 en 00-00-X-00.

imageEnergielogo: kleur: X-00-00-00. Pictogram zoals afgebeeld: EU-logo + energielogo: breedte: 62 mm, hoogte: 12 mm.

imageRand sublogo's: 1 pt – kleur: 100 % cyaan – lengte: 62 mm.

imageSchaal A-G en A+++-D:

Pijl: hoogte: 6 mm, tussenruimte: 1 mm – kleuren:

hoogste klasse: X-00-X-00

tweede klasse: 70-00-X-00,

derde klasse: 30-00-X-00,

vierde klasse: 00-00-X-00,

vijfde klasse: 00-30-X-00,

zesde klasse: 00-70-X-00,

laagste klasse: 00-X-X-00,

Tekst: Calibri bold 13 pt, hoofdletters, wit.

imageEnergie-efficiëntieklasse

Pijl: breedte: 17 mm, hoogte: 9 mm, 100 % zwart;

Tekst: Calibri bold 18,5 pt, hoofdletters, wit. „+”-symbolen: Calibri bold 11 pt, wit, op één enkele lijn.

imageEnergie

Tekst: Calibri regular 6 pt, hoofdletters, zwart.

imageJaarlijks energieverbruik in kWh/annum:

Waarde „YZ”: Calibri bold 20 pt, 100 % zwart;

„kWh/annum”: Calibri bold 12 pt, 100 % zwart.

imageReinigingsprestaties op tapijt:

Rand: 1,5 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 2,5 mm;

Letters: Calibri regular 13,5 pt, 100 % zwart; en Calibri bold 18 pt, 100 % zwart.

imageReinigingsprestaties op harde vloeren:

Rand: 1,5 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 2,5 mm;

Letters: Calibri regular 13,5 pt, 100 % zwart; en Calibri bold 18 pt, 100 % zwart.

imageHeruitstoot van stof

Rand: 1,5 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 2,5 mm;

Letters: Calibri regular 13,5 pt, 100 % zwart; en Calibri bold 18 pt, 100 % zwart.

imageGeluidsvermogensniveau:

Rand: 1,5 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 2,5 mm;

Waarde: Calibri bold 16 pt, 100 % zwart;

„dB”: Calibri regular 11 pt, 100 % zwart.

imageNaam van de leverancier of handelsmerk

imageTypeaanduiding van de leverancier

imageDe naam van de leverancier of het handelsmerk en de typeaanduiding moeten passen in een ruimte van 62 × 10 mm.

imageNummer van de verordening en van het etiket:

Tekst: Calibri bold 8 pt.

3.2.

Het ontwerp van de etiketten voor hardevloerenstofzuigers is als volgt:

image

Waarbij het volgende geldt:

De beschrijving van het ontwerp van het etiket is overeenkomstig punt 4.1 van deze bijlage, behalve voor nummer 9, waarvoor het volgende geldt:

imageReinigingsprestaties op tapijt:

Uitsluitingsteken: rand 3 pt – kleur: 00-X-X-00 (100 % rood) – diameter 16 mm.

3.3.

Het ontwerp van de etiketten voor tapijtstofzuigers is als volgt:

image

Waarbij het volgende geldt:

De beschrijving van het ontwerp van het etiket is overeenkomstig punt 4.1 van deze bijlage, behalve voor nummer 10, waarvoor het volgende geldt:

imageReinigingsprestaties op harde vloeren:

Uitsluitingsteken: rand 3 pt – kleur: 00-X-X-00 (100 % rood) – diameter 16 mm.
BIJLAGE III

Productkaart

1.De informatie op de productkaart van de stofzuiger wordt in de onderstaande volgorde verstrekt en opgenomen in de productbrochure of andere schriftelijke informatie die samen met het product wordt geleverd:

a)de naam van de leverancier of het handelsmerk;

b)de typeaanduiding van het model van de leverancier, d.w.z. de doorgaans alfanumerieke code waarmee een specifiek model stofzuiger wordt onderscheiden van andere modellen met hetzelfde handelsmerk of dezelfde leveranciersnaam;

c)de energie-efficiëntieklasse, zoals bepaald overeenkomstig bijlage I;

d)het jaarlijkse energieverbruik in kWh/jaar, afgerond tot op één cijfer achter de komma, zoals vastgesteld in bijlage VI; het wordt als volgt omschreven: „Indicatief jaarlijks energieverbruik (kWh per jaar) op basis van 50 reinigingsbeurten. Het werkelijke jaarlijkse energieverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.”;

e)voor stofzuigers voor algemeen gebruik en tapijtstofzuigers: de tapijtreinigingsprestatieklasse die is vastgesteld overeenkomstig bijlage I; voor hardevloerenstofzuigers de vermelding: „niet geschikt voor gebruik op tapijten met de geleverde zuigmond”;

f)voor stofzuigers voor algemeen gebruik en hardevloerenstofzuigers: de hardevloerenreinigingsprestatieklasse die is vastgesteld overeenkomstig bijlage I; voor tapijtstofzuigers de vermelding: „niet geschikt voor gebruik op harde vloeren met de geleverde zuigmond”;

g)de stofheruitstootklasse, zoals vastgesteld overeenkomstig bijlage I;

h)het geluidsvermogensniveau, zoals gedefinieerd in bijlage VI;

i)het nominaal ingangsvermogen, zoals gedefinieerd in bijlage VI;

j)wanneer krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010 een EU-milieukeur is toegekend aan het model, kan dit hier worden vermeld.

2.Één kaart kan betrekking hebben op meerdere modellen stofzuigers die door dezelfde leverancier worden geleverd.

3.De informatie op de kaart kan worden verstrekt door het etiket in kleur of in zwart-wit af te beelden. In dit geval wordt ook de nog niet op het etiket weergegeven informatie van punt 1 verstrekt.
BIJLAGE IV

Technische documentatie

1.De in artikel 3 bedoelde technische documentatie bevat:

a)de naam en het adres van de leverancier;

b)een algemene beschrijving van het type en/of model stofzuiger en/of het commerciële codenummer daarvan, aan de hand waarvan deze eenduidig en gemakkelijk kan worden geïdentificeerd;

c)in voorkomend geval de referenties van de toegepaste geharmoniseerde normen;

d)in voorkomend geval de overige gebruikte technische normen en specificaties;

e)de identificatie en handtekening van de persoon die gemachtigd is om de leverancier te binden;

f)technische parameters voor metingen en berekeningen overeenkomstig bijlage VI:

i)het specifieke energieverbruik tijdens de tapijttest, indien van toepassing;

ii)het specifieke energieverbruik tijdens de hardevloerentest, indien van toepassing;

iii)de stofopname op tapijt en op harde vloeren, indien van toepassing;

iv)de heruitstoot van stof;

v)het geluidsvermogensniveau;

vi)het nominaal ingangvermogen;

vii)specifieke waarden als aangegeven in de punten 3 en 4 van bijlage VI, indien van toepassing;

g)de resultaten van berekeningen die zijn uitgevoerd overeenkomstig bijlage VI.

2.Wanneer de in de technische documentatie voor een bepaald model stofzuiger opgenomen informatie verkregen is door berekening op basis van een gelijkwaardige stofzuiger, worden in de technische documentatie nadere gegevens opgenomen inzake die berekeningen, alsmede inzake de tests die de leveranciers hebben uitgevoerd om de nauwkeurigheid van de uitgevoerde berekeningen te verifiëren. De technische informatie omvat ook een lijst van alle andere equivalente stofzuigermodellen waarover de informatie op soortgelijke wijze is verkregen.

3.De informatie in deze technische documentatie kan worden samengevoegd met de technische documentatie die wordt verstrekt overeenkomstig de op grond van Richtlijn 2009/125/EG vastgestelde maatregelen.
BIJLAGE V

Informatie die moet worden verstrekt wanneer de eindgebruiker het uitgestalde product niet kan zien

1.De informatie waarnaar wordt verwezen in artikel 4, onder b), wordt in de volgende volgorde verstrekt:

a)de energie-efficiëntieklasse, zoals bepaald overeenkomstig bijlage I;

b)het jaarlijkse energieverbruik, zoals gedefinieerd in bijlage VI;

c)voor stofzuigers voor algemeen gebruik en tapijtstofzuigers: de tapijtreinigingsprestatieklasse die is vastgesteld overeenkomstig bijlage I; voor hardevloerenstofzuigers de vermelding: „niet geschikt voor gebruik op tapijten”;

d)voor stofzuigers voor algemeen gebruik en hardevloerenstofzuigers: de hardevloerenreinigingsprestatieklasse die is vastgesteld overeenkomstig bijlage I; voor tapijtstofzuigers de vermelding: „niet geschikt voor gebruik op harde vloeren”;

e)de stofheruitstootklasse, zoals vastgesteld overeenkomstig bijlage I;

f)het geluidsvermogensniveau, zoals gedefinieerd in bijlage VI.

2.Wanneer daarnaast andere in de productkaart opgenomen informatie wordt verstrekt, gebeurt dit in de in bijlage III vermelde vorm en volgorde.

3.De in deze bijlage bedoelde informatie wordt in een leesbaar lettertype en op een leesbare grootte afgedrukt of getoond.
BIJLAGE VI

Meet- en berekeningsmethoden

1.

Met het oog op de naleving en de controle op de naleving van de eisen van deze verordening dienen metingen en berekeningen te worden verricht aan de hand van betrouwbare, nauwkeurige en reproduceerbare methoden, waarbij rekening wordt gehouden met de algemeen erkende meest recente meet- en berekeningsmethoden, waaronder geharmoniseerde normen waarvan de referentienummers voor dat doel zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zij moeten aan alle in deze bijlage vastgestelde technische definities, voorwaarden, vergelijkingen en parameters voldoen.

2.

Technische definities

a)

„hardevloerentest” : een test van twee schoonmaakcycli waarbij de zuigmond van een stofzuiger met maximale zuigkracht over een testgebied gaat bestaande uit een houten testplaat met een breedte die gelijk is aan de breedte van de zuigmond, waarin diagonaal (onder een hoek van 45°) een testspleet is aangebracht, waarbij de verstreken tijd, het elektriciteitsverbruik en de relatieve positie van het midden van de zuigmond ten opzichte van het testgebied permanent wordt gemeten en vastgelegd bij een juiste steekproeffrequentie en waarbij aan het einde van elke reinigingscyclus de afname van de massa van de testspleet wordt beoordeeld;

b)

„testspleet” : een afneembaar U-vormig inzetstuk van passende afmetingen dat aan het begin van een reinigingscyclus wordt gevuld met passend kunstmatig stof;

c)

„tapijttest” : een test met een passend aantal reinigingscycli op een testopstelling van wiltontapijt waarbij de zuigmond van een stofzuiger met maximale zuigkracht over het testgebied gaat dat even breed is als de zuigmond en dat een passende lengte heeft, vuilgemaakt met gelijk verdeeld en passend ingebracht teststof van een passende samenstelling, waarbij de verstreken tijd, het elektriciteitsverbruik en de relatieve positie van het midden van de zuigmond ten opzichte van het testgebied permanent wordt gemeten en vastgelegd bij een juiste steekproeffrequentie en waarbij aan het einde van elke reinigingscyclus de toename van de massa in de stofcontainer van het apparaat wordt beoordeeld;

d)

„zuigmondbreedte” (in meter, tot op 3 decimalen nauwkeurig) : maximale breedte aan de buitenzijde van de zuigmond;

e)

„reinigingscyclus” : een serie van 5 dubbele gangen van de stofzuiger over een vloerspecifiek testgebied („tapijt” of „harde vloer”);

f)

„dubbele gang” : betekent één voorwaartse beweging en één achterwaartse beweging van de zuigmond in een parallel patroon, uitgevoerd met een uniforme testgangsnelheid en met een gespecificeerde testganglengte;

g)

„testgangsnelheid” (in meter per uur) : passende zuigmondsnelheid voor testdoeleinden, bij voorkeur tot stand gebracht met een elektromechanisch toestel. Producten met zichzelf voortbewegende zuigmonden moeten zo dicht mogelijk bij de juiste snelheid komen, maar een afwijking is toegestaan wanneer dat duidelijk is aangegeven in de technische documentatie;

h)

„testganglengte” (in meter) : de lengte van het testgebied plus de afstand die door het midden van de zuigmond wordt afgelegd wanneer die wordt bewogen over de passende versnellingszones vóór en na het testgebied;

i)

„stofopname” (dust pick-up dpu – tot op 3 decimalen nauwkeurig) : betekent de verhouding van de massa van de verwijderde hoeveelheid kunstmatig stof, die voor tapijt wordt vastgesteld door middel van de toename van de massa van de stofcontainer van het apparaat en voor harde vloeren door middel van de afname van de massa van de testspleet, na een aantal dubbele gangen van de zuigermond over de massa kunstmatig stof dat op een testgebied is aangebracht, waarbij voor tapijt een correctie plaatsvindt voor de specifieke testomstandigheden, en voor harde vloeren voor de lengte en de positie van de testspleet;

j)

„referentiestofzuigersysteem” : elektrisch aangedreven laboratoriumapparatuur die wordt gebruikt om de gekalibreerde en referentiestofopname van tapijten te meten met bepaalde luchtgerelateerde parameters om de reproduceerbaarheid van de testresultaten te verbeteren;

k)

„nominaal ingangsvermogen” (in W) : het door de fabrikant aangegeven elektrische ingangsvermogen, waarbij voor apparaten die geschikt zijn om ook voor andere doeleinden dan stofzuigen te worden gebruikt, uitsluitend het elektrische ingangsvermogen voor stofzuigen geldt;

l)

„heruitstoot van stof” : de verhouding, uitgedrukt als percentage tot op twee decimalen nauwkeurig, tussen het aantal van alle stofdeeltjes kleiner dan 0,3 tot 10 μm dat door een stofzuiger wordt uitgestoten, enerzijds, en het aantal stofdeeltjes van dezelfde afmetingen dat de zuiginlaat binnengaat wanneer daaraan een specifieke hoeveelheid stof met dat deeltjesgrootte-interval wordt aangeboden. De waarde omvat niet alleen stof dat bij de uitlaat van de stofzuiger is gemeten, maar ook stof dat elders door lekken is uitgestoten, of dat door de stofzuiger zelf wordt gegenereerd;

m)

„geluidsvermogensniveau” : door de lucht verspreide akoestische geluidsemissie, uitgedrukt in dB(A) re 1 pW en afgerond tot het dichtstbijzijnde gehele getal.

3.

Jaarlijks energieverbruik

Het jaarlijkse energieverbruik (AE) wordt in kWh/jaar, afgerond op één decimaal, als volgt berekend:

voor tapijtstofzuigers:

voor hardevloerenstofzuigers:

voor stofzuigers voor algemene doeleinden:

waarbij:

ASEc = het gemiddelde specifieke energieverbruik in Wh/m2 gedurende een tapijttest, berekend zoals hieronder aangegeven;

ASEhf = het gemiddelde specifieke energieverbruik in Wh/m2 gedurende een hardevloerentest, berekend zoals hieronder aangegeven;

dpuc = de stofopname op tapijt, vastgesteld overeenkomstig punt 4 van deze bijlage;

dpuhf = de stofopname op harde vloeren, vastgesteld overeenkomstig punt 4 van deze bijlage;

—50 = het standaardaantal reinigingsbeurten per jaar;

—87 = het te reinigen standaardwoonoppervlak in m2;

—4 = het standaardaantal malen dat een stofzuiger over elk punt op de vloer gaat (twee dubbele gangen);

—0,001 = de omrekeningsfactor van Wh tot kWh;

—1 is de standaardstofopname;

—0,20 = het standaardverschil in stofopname tussen vijf en twee dubbele gangen.

Gemiddeld specifiek energieverbruik (Average specific energy consumption - ASE)

Het gemiddelde specifieke energieverbruik tijdens de tapijttest (ASEc) en tijdens de hardevloerentest (ASEhf) wordt vastgesteld door het gemiddelde te nemen van het specifieke energieverbruik (SE) van het aantal reinigingscycli van de tapijt- respectievelijk hardevloerentest. De algemene vergelijking voor het specifieke energieverbruik SE in Wh/m2 testgebied, tot op 3 decimalen nauwkeurig, voor tapijt- en hardevloerenstofzuigers en stofzuigers voor algemene doeleinden met de passende achtervoegsels is:

waarbij:

P = het gemiddelde vermogen in W, tot op 2 decimalen nauwkeurig, gedurende de tijd in een reinigingscyclus dat het midden van de zuigmond over het testgebied wordt bewogen;

NP = het gemiddelde vermogensequivalent in W, tot op 2 decimalen nauwkeurig, van een eventuele batterijgevoede actieve zuigmond van de stofzuiger, berekend als hieronder beschreven;

t = de totale tijd in uren, tot op 4 decimalen nauwkeurig, in een reinigingscyclus tijdens welke het midden van de zuigmond, d.w.z. een punt in het midden tussen de zijkanten en de voor- en achterkant van de zuigmond, over het testgebied beweegt;

A = de oppervlakte in m2, tot op 3 decimalen nauwkeurig, waar de zuigmond in een reinigingscyclus overheen gaat, berekend als 10 keer het product van de breedte van de zuigmond en de lengte van het testgebied. Als een huishoudstofzuiger een zuigmondbreedte van meer dan 0,320 meter heeft, dan wordt de zuigmondbreedte in deze berekening vervangen door het cijfer 0,320 meter.

Voor de hardevloerentests worden in bovenstaande vergelijking het achtervoegsel hf en de parameternamen SEhf, Phf, NPhf, thf en Ahf gebruikt. Voor de tapijttests worden in bovenstaande vergelijking het achtervoegsel c en de parameternamen SEc, Pc, NPc, tc en Ac gebruikt. Voor elk van de reinigingscycli worden de waarden van SEhf, Phf, NPhf, thf, Ahf en/of SEc, Pc, NPc, tc, Ac, voor zover van toepassing, in de technische documentatie opgenomen.

Vermogensequivalent van batterijgevoede actieve zuigmonden (NP)

De algemene vergelijking voor het gemiddelde vermogensequivalent in W van batterijgevoede actieve zuigmonden NP van toepassing op tapijt-, hardevloerenstofzuigers en stofzuigers voor algemene doeleinden, met de passende achtervoegsels, is:

waarbij:

E = het elektriciteitsverbruik in Wh tot op 3 decimalen nauwkeurig van de batterijgevoede actieve zuigmond van de stofzuiger dat nodig is om de aanvankelijk volledig opgeladen batterij na een reinigingscyclus terug te brengen in zijn oorspronkelijke volledig opgeladen staat;

tbat = de totale tijd in uren, tot op 4 decimalen nauwkeurig, in een reinigingscyclus waarin de batterijgevoede actieve zuigmond van de stofzuiger geactiveerd is, overeenkomstig de instructies van de fabrikant.

Wanneer de stofzuiger niet van een batterijgevoede actieve zuigmond is voorzien, is de waarde van NP gelijk aan nul.

Voor de hardevloerentests worden in bovenstaande vergelijking het achtervoegsel hf en de parameternamen NPhf, Ehf en tbathf gebruikt. Voor de tapijttests worden in bovenstaande vergelijking het achtervoegsel c en de parameternamen NPc, Ec en tbatc gebruikt. Voor elk van de reinigingscycli worden de waarden van Ehf en tbathf en/of Ec en tbatc, voor zover van toepassing, in de technische documentatie opgenomen.

4.

Stofopname

De stofopname op harde vloeren (dpuhf) wordt vastgesteld door het gemiddelde te nemen van de resultaten van de twee reinigingscycli van een hardevloerentest.

De stofopname op tapijt (dpuc) wordt vastgesteld door het gemiddelde te nemen van de resultaten van de reinigingscycli van een tapijttest. Om te corrigeren voor de afwijkingen van de oorspronkelijke eigenschappen van een testtapijt, moet de stofopname van tapijt (dpuc) als volgt worden berekend:

waarbij:

dpum = de gemeten stofopname van de stofzuiger;

dpucal = de stofopname van het referentiestofzuigersysteem, gemeten toen het testtapijt nog in zijn oorspronkelijke staat verkeerde;

dpuref = de gemeten stofopname van het referentiestofzuigersysteem.

Waarden van dpum voor elk van de reinigingscycli, dpuc, dpucal en dpuref worden in de technische documentatie opgenomen.

5.

Heruitstoot van stof

De heruitstoot van stof wordt bepaald terwijl de stofzuiger met maximale luchtstroom werkt.

6.

Geluidsvermogensniveau

Geluidsvermogensniveaus worden op tapijt vastgesteld.

7.

Hybride stofzuigers

Voor hybride stofzuigers worden alle metingen uitgevoerd terwijl de stofzuiger uitsluitend door het elektriciteitsnet van stroom wordt voorzien en alleen met een batterijgevoede actieve zuigmond.

▼M2
BIJLAGE VII

Controle op de naleving van productvoorschriften door de markttoezichtautoriteiten

De in deze bijlage vastgestelde controletoleranties worden uitsluitend gebruikt voor de verificatie van de gemeten parameters door de autoriteiten van de lidstaten; zij mogen door de leverancier niet worden gebruikt als een toegestane tolerantie voor de vaststelling van de in de technische documentatie opgenomen waarden. De op het etiket of de productkaart opgegeven waarden en klassen mogen niet gunstiger zijn voor de leverancier dan de in de technische documentatie opgegeven waarden.

Bij de controle van de overeenstemming van een productmodel met de eisen van deze gedelegeerde verordening passen de autoriteiten van de lidstaten voor de in deze bijlage bedoelde eisen de volgende procedure toe:

1.De autoriteiten van de lidstaat controleren één eenheid van het model.

2.Het model wordt geacht te voldoen aan de toepasselijke eisen als:

a)de waarden in de technische documentatie als bedoeld in artikel 5, onder b), van Richtlijn 2010/30/EU (opgegeven waarden) en, indien van toepassing, de waarden die worden gebruikt voor de berekening van deze waarden, niet gunstiger zijn voor de leverancier dan de overeenkomstige waarden in de testverslagen overeenkomstig punt iii) van het bovengenoemde artikel, en

b)de waarden die op het etiket en op de productkaart bekend worden gemaakt niet gunstiger zijn voor de leverancier dan de opgegeven waarden, en de aangegeven energie-efficiëntieklasse niet gunstiger is voor de leverancier dan de klasse die is bepaald door de opgegeven waarden, en

c)de vastgestelde waarden (de waarden voor de betrokken parameters zoals gemeten bij tests en de waarden die op basis van deze metingen worden berekend), aan de respectieve, in tabel 4 vastgestelde controletoleranties voldoen wanneer de autoriteiten van de lidstaat de eenheid van het model testen.

3.Als de in punt 2, onder a) of b), bedoelde resultaten niet worden behaald, wordt het model, alsmede alle modellen die in de door de leverancier toegepaste technische documentatie op een lijst van equivalente modellen stofzuigers zijn geplaatst, geacht niet aan deze gedelegeerde verordening te voldoen.

4.Als het in punt 2, onder c), bedoelde resultaat niet wordt behaald, selecteren de autoriteiten van de lidstaat drie extra te testen eenheden van hetzelfde model. Als alternatief mogen de drie aanvullende geselecteerde eenheden van één of meer verschillende modellen zijn die in de technische documentatie van de leverancier op een lijst van equivalente stofzuigers zijn geplaatst.

5.Het model wordt geacht te voldoen aan de toepasselijke eisen als voor deze drie eenheden het rekenkundig gemiddelde van de vastgestelde waarden aan de in tabel 4 vastgestelde respectieve toleranties voldoet.

6.Als het in punt 5 bedoelde resultaat niet wordt behaald, wordt het model, alsmede alle modellen die in de door de leverancier toegepaste technische documentatie op een lijst van equivalente modellen stofzuigers zijn geplaatst, geacht niet aan deze gedelegeerde verordening te voldoen.

7.Zodra het besluit van niet-overeenstemming van het model overeenkomstig de punten 3 en 6 is genomen, verstrekken de autoriteiten van de lidstaat alle relevante informatie aan de autoriteiten van de overige lidstaten en aan de Commissie.

De autoriteiten van de lidstaten gebruiken de in bijlage VI vastgestelde meet- en berekeningsmethoden.

De autoriteiten van de lidstaten passen uitsluitend de controletoleranties toe die in tabel 4 zijn vastgesteld, en gebruiken uitsluitend de in de punten 1 tot en met 7 beschreven procedure voor de in deze bijlage bedoelde eisen. Er worden geen andere toleranties, zoals die welke zijn opgenomen in geharmoniseerde normen of in een andere meetmethode, toegepast.Tabel 4

Controletoleranties

Parameters

Controletoleranties

Jaarlijks energieverbruik

De vastgestelde waarde mag de opgegeven waarde met niet meer dan 10 % overschrijden.

Stofopname op tapijt

De vastgestelde waarde mag niet meer dan 0,03 lager zijn dan de opgegeven waarde.

Stofopname op harde vloeren

De vastgestelde waarde mag niet meer dan 0,03 lager zijn dan de opgegeven waarde.

Heruitstoot van stof

De vastgestelde waarde mag de opgegeven waarde met niet meer dan 15 % overschrijden.

Geluidsvermogensniveau

De vastgestelde waarde mag de opgegeven waarde niet overschrijden.
▼C1

BIJLAGE VIII

Te verstrekken informatie in het geval van koop, huur of huurkoop via internet

▼M1

1.Voor de doeleinden van de punten 2 tot en met 5 van deze bijlage gelden de volgende definities:

a)„weergavemechanisme”: ieder scherm, inclusief aanraakschermen, of andere visuele technologie om internetinhoud weer te geven voor gebruikers;

b)„geneste weergave”: visuele interface waarbij een beeld of gegevensreeks toegankelijk wordt door een muisklik, door er met de muis overheen te gaan (mouseover) of door uitvergroting op een aanraakscherm van een ander beeld of een andere gegevensreeks;

c)„aanraakscherm”: een scherm dat reageert op aanraking, zoals dat van tabletcomputers, slatecomputers of smartphones;

d)„alternatieve tekst”: tekst die wordt aangeboden als alternatief voor een grafische voorstelling, waardoor de informatie in een niet-grafische vorm kan worden weergegeven wanneer weergaveapparaten de betrokken voorstelling niet kunnen weergeven of ter ondersteuning van de toegankelijkheid, bijvoorbeeld als input voor spraaksynthesetoepassingen.

2.Het passende etiket dat door de leveranciers beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder f), wordt met het weergavemechanisme in de nabijheid van de prijs van het product getoond overeenkomstig het tijdschema van artikel 3, lid 2. ►C2 De afmetingen zijn zodanig dat het etiket duidelijk zichtbaar en leesbaar is en zijn evenredig aan de in punt 3 van bijlage II gespecificeerde afmetingen. Het etiket kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, in welk geval het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket voldoet aan de in punt 3 van deze bijlage vastgestelde specificaties. Indien geneste weergave wordt toegepast, verschijnt het etiket bij de eerste muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm.

3.Het beeld dat bij geneste weergave wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket:

a)is een pijl in de kleur die overeenkomt met de energie-efficiëntieklasse van het product op het etiket;

b)geeft op de pijl de energie-efficiëntieklasse van het betrokken product in wit weer in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs, en

c)heeft één van de volgende twee formaten:

image

4.In het geval van een geneste weergave is de weergavevolgorde van het etiket als volgt:

a)het in punt 3 van deze bijlage bedoelde beeld wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product;

b)het beeld vormt een link naar het etiket;

c)het etiket wordt weergegeven na een muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm;

d)het etiket wordt getoond in een pop-up, een nieuwe tab of bladzijde, of in een ingezette weergave op beeldscherm;

e)voor de uitvergroting van het etiket op aanraakschermen gelden de apparatuurconventies voor uitvergroting op aanraakschermen;

f)de weergave van het etiket wordt beëindigd door middel van een optie „sluiten” of door een ander standaardafsluitingsmechanisme;

g)de alternatieve tekst voor de grafische weergave, die moet worden weergegeven wanneer het etiket niet kan worden weergegeven, is de energie-efficiëntieklasse van het product in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs.

5.De passende productkaart die door de leveranciers beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder g), wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product. De afmeting van de productkaart is zodanig dat deze duidelijk zichtbaar en leesbaar is. De productkaart kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, waarbij het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot de kaart duidelijk leesbaar het woord „Productkaart” toont. Wanneer geneste weergave wordt gebruikt, verschijnt de productkaart bij de eerste muisklik, mouseover of uitvergroting van de link op het aanraakscherm.(1) PB L 157 van 9.6.2006, blz. 24.

(2) PB L 374 van 27.12.2006, blz. 10.

(3) PB L 27 van 30.1.2010, blz. 1.