Home

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 december 2014 betreffende de gelijkwaardigheid van de toezicht- en reguleringsvereisten van bepaalde derde landen en grondgebieden ten behoeve van de behandeling van blootstellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst) (2014/908/EU)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 december 2014 betreffende de gelijkwaardigheid van de toezicht- en reguleringsvereisten van bepaalde derde landen en grondgebieden ten behoeve van de behandeling van blootstellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst) (2014/908/EU)

02014D0908 — NL — 10.01.2017 — 002.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 12 december 2014

betreffende de gelijkwaardigheid van de toezicht- en reguleringsvereisten van bepaalde derde landen en grondgebieden ten behoeve van de behandeling van blootstellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

(2014/908/EU)

(PB L 359 van 16.12.2014, blz. 155)

Gewijzigd bij:
▼B

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 12 december 2014

betreffende de gelijkwaardigheid van de toezicht- en reguleringsvereisten van bepaalde derde landen en grondgebieden ten behoeve van de behandeling van blootstellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

(2014/908/EU)Artikel 1

Gelijkwaardigheid van vereisten die gelden voor kredietinstellingen voor de toepassing van artikel 107, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013

Voor de toepassing van artikel 107, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013 worden de in bijlage I van dit besluit opgenomen derde landen en grondgebieden geacht op kredietinstellingen toezicht- en reguleringsstelsels toe te passen die gelijkwaardig zijn aan die welke in de Unie worden toegepast.

Artikel 2

Gelijkwaardigheid van vereisten die gelden voor beleggingsondernemingen voor de toepassing van artikel 107, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013

Voor de toepassing van artikel 107, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013 worden de in bijlage II van dit besluit opgenomen derde landen geacht op beleggingsondernemingen toezicht- en reguleringsstelsels toe te passen die gelijkwaardig zijn aan die welke in de Unie worden toegepast.

Artikel 3

Gelijkwaardigheid van vereisten die gelden voor beurzen voor de toepassing van artikel 107, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013

Voor de toepassing van artikel 107, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013 worden de in bijlage III van dit besluit opgenomen derde landen geacht op beurzen toezicht- en reguleringsstelsels toe te passen die gelijkwaardig zijn aan die welke in de Unie worden toegepast.

Artikel 4

Gelijkwaardigheid van vereisten die gelden voor blootstellingen met betrekking tot centrale overheden, centrale banken, regionale overheden, lokale overheden en publiekrechtelijke lichamen voor de toepassing van de artikelen 114, 115 en 116 van Verordening (EU) nr. 575/2013

Voor de toepassing van artikel 114, lid 7, artikel 115, lid 4, en artikel 116, lid 5, van Verordening (EU) nr. 575/2013 worden de in bijlage IV van dit besluit opgenomen derde landen en grondgebieden geacht toezicht- en reguleringsstelsels toe te passen die gelijkwaardig zijn aan die welke in de Unie op kredietinstellingen worden toegepast.

Artikel 5

Gelijkwaardigheid van vereisten die gelden voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen voor de toepassing van artikel 142 van Verordening (EU) nr. 575/2013

Voor de toepassing van artikel 142, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 worden de in bijlage V van dit besluit opgenomen derde landen en grondgebieden geacht toezicht- en reguleringsstelsels toe te passen die gelijkwaardig zijn aan die welke in de Unie worden toegepast.

Artikel 6

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

▼M2
BIJLAGE I

Lijst van derde landen en grondgebieden voor de toepassing van artikel 1 (kredietinstellingen)

(1)Australië

(2)Brazilië

(3)Canada

(4)China

(5)Faeröer

(6)Groenland

(7)Guernsey

(8)Hongkong

(9)India

(10)Man

(11)Japan

(12)Jersey

(13)Mexico

(14)Monaco

(15)Nieuw-Zeeland

(16)Saudi-Arabië

(17)Singapore

(18)Zuid-Afrika

(19)Zwitserland

(20)Turkije

(21)Verenigde Staten

▼M1
BIJLAGE II

LIJST VAN DERDE LANDEN EN GRONDGEBIEDEN VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 2 (BELEGGINGSONDERNEMINGEN)

(1)Australië

(2)Brazilië

(3)Canada

(4)China

(5)Hongkong

(6)Indonesië

(7)Japan (beperkt tot Type I Financial Instruments Business Operators)

(8)Mexico

(9)Zuid-Korea

(10)Saudi-Arabië

(11)Singapore

(12)Zuid-Afrika

(13)Verenigde Staten
BIJLAGE III

LIJST VAN DERDE LANDEN VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 3 (BEURZEN)

(1)Australië

(2)Brazilië

(3)Canada

(4)China

(5)India

(6)Indonesië

(7)Japan

(8)Mexico

(9)Zuid-Korea

(10)Saudi-Arabië

(11)Singapore

(12)Zuid-Afrika

(13)Verenigde Staten

▼M2
BIJLAGE IV

Lijst van derde landen en grondgebieden voor de toepassing van artikel 4 (kredietinstellingen)

(1)Australië

(2)Brazilië

(3)Canada

(4)China

(5)Faeröer

(6)Groenland

(7)Guernsey

(8)Hongkong

(9)India

(10)Man

(11)Japan

(12)Jersey

(13)Mexico

(14)Monaco

(15)Nieuw-Zeeland

(16)Saudi-Arabië

(17)Singapore

(18)Zuid-Afrika

(19)Zwitserland

(20)Turkije

(21)Verenigde Staten
BIJLAGE V

Lijst van derde landen en grondgebieden voor de toepassing van artikel 5 (kredietinstellingen en beleggingsondernemingen)

Kredietinstellingen:

(1)Australië

(2)Brazilië

(3)Canada

(4)China

(5)Faeröer

(6)Groenland

(7)Guernsey

(8)Hongkong

(9)India

(10)Man

(11)Japan

(12)Jersey

(13)Mexico

(14)Monaco

(15)Nieuw-Zeeland

(16)Saudi-Arabië

(17)Singapore

(18)Zuid-Afrika

(19)Zwitserland

(20)Turkije

(21)Verenigde Staten

Beleggingsondernemingen:

(1)Australië

(2)Brazilië

(3)Canada

(4)China

(5)Hongkong

(6)Indonesië

(7)Japan (beperkt tot Type I Financial Instruments Business Operators)

(8)Mexico

(9)Zuid-Korea

(10)Saudi-Arabië

(11)Singapore

(12)Zuid-Afrika

(13)Verenigde Staten