Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 801/2014 van de Commissie van 24 juli 2014 tot vaststelling van het tijdschema en andere uitvoeringsvoorwaarden met betrekking tot het mechanisme voor de toewijzing van middelen voor het hervestigingsprogramma van de Unie uit het Fonds voor asiel, migratie en integratie

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 801/2014 van de Commissie van 24 juli 2014 tot vaststelling van het tijdschema en andere uitvoeringsvoorwaarden met betrekking tot het mechanisme voor de toewijzing van middelen voor het hervestigingsprogramma van de Unie uit het Fonds voor asiel, migratie en integratie

02014R0801 — NL — 15.07.2020 — 001.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

Gewijzigd bij:
▼B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 801/2014 VAN DE COMMISSIE

van 24 juli 2014

tot vaststelling van het tijdschema en andere uitvoeringsvoorwaarden met betrekking tot het mechanisme voor de toewijzing van middelen voor het hervestigingsprogramma van de Unie uit het Fonds voor asiel, migratie en integratieArtikel 1

Toewijzing van een aanvullend bedrag voor hervestigde personen

1. Teneinde een aanvullend bedrag voor hervestigde personen te krijgen als bepaald in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 516/2014, verstrekt iedere lidstaat de Commissie een raming van het aantal personen dat hij van plan is te hervestigen in elk van de volgende perioden:

a)

2014 en 2015;

b)

2016 en 2017;

c)

2018, 2019 en 2020.

2. De ramingen omvatten het aantal personen dat behoort tot een van de in artikel 17, lid 2, van Verordening (EU) nr. 516/2014 omschreven prioritaire categorieën en groepen personen. De ramingen worden via het systeem voor de elektronische uitwisseling van gegevens dat bij artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 802/2014 is ingesteld, als volgt ingediend:

a)

de ramingen voor 2014 en 2015 worden opgenomen in de nationale programma's van de lidstaten die overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) nr. 514/2014 worden ingediend;

b)

de ramingen voor 2016 en 2017 worden uiterlijk 15 september 2015 ingediend;

c)

de ramingen voor 2018, 2019 en 2020 worden uiterlijk 15 september 2017 ingediend.

3. De Commissie onderzoekt de ramingen en beslist zo spoedig mogelijk over de aanvullende bedragen die aan iedere lidstaat dienen te worden toegewezen, zoals bepaald in artikel 17, lid 9, van Verordening (EU) nr. 516/2014.

Artikel 2

Het in aanmerking komen voor het aanvullend bedrag voor hervestigde personen en kennisgeving

▼M1

1. Om in aanmerking te komen voor het aanvullend bedrag, worden de betrokken personen in de betrokken periode of binnen zes maanden na het einde daarvan daadwerkelijk hervestigd. Wat de in artikel 1, lid 1, onder c), bedoelde periode betreft, worden de betrokken personen echter in de betrokken periode of binnen twaalf maanden na het einde daarvan daadwerkelijk hervestigd.

De lidstaten bewaren de informatie die nodig is om de identiteit van de hervestigde personen en de datum van hun hervestiging naar behoren te kunnen vaststellen.

Wat betreft personen die tot een van de in artikel 17, lid 2, van Verordening (EU) nr. 516/2014 bedoelde prioritaire categorieën en groepen personen behoren, bewaren de lidstaten ook de bewijsstukken waaruit blijkt dat zij tot de relevante prioritaire categorieën en groepen personen behoren.

▼B

2. Iedere lidstaat waaraan een aanvullend bedrag voor hervestiging is toegewezen, vermeldt in de jaarrekeningen zoals bedoeld in artikel 39 van Verordening (EU) nr. 514/2014 het aantal hervestigde personen dat in aanmerking komt voor het aanvullend bedrag, met daarbij het aantal personen dat behoort tot een van de prioritaire categorieën en groepen personen zoals bepaald in artikel 17, lid 2, van Verordening (EU) nr. 516/2014. Iedere hervestigde persoon mag slechts één keer in aanmerking worden genomen.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.