Home

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 van de Commissie van 2 december 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)Voor de EER relevante tekst

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 van de Commissie van 2 december 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)Voor de EER relevante tekst

02015R2450 — NL — 07.06.2020 — 005.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2450 VAN DE COMMISSIE

van 2 december 2015

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 347 van 31.12.2015, blz. 1)

Gewijzigd bij:
▼B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2450 VAN DE COMMISSIE

van 2 december 2015

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN EN RAPPORTAGEVEREISTEN VOOR TOEZICHTSDOELEINDEN

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening worden technische uitvoeringsnormen betreffende periodieke toezichtrapportage vastgesteld waarin de templates zijn vastgelegd voor de indiening van informatie bij de toezichthoudende autoriteiten, als bedoeld in artikel 35, leden 1 en 2, van Richtlijn 2009/138/EG voor individuele verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en in artikel 244, lid 2, en artikel 245, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG voor groepen.

Artikel 2

Vormgeving van de toezichtrapportage

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan over tot de indiening van de in deze verordening bedoelde informatie met gebruikmaking van de door de toezichthoudende autoriteiten of door de groepstoezichthouder vastgestelde formats voor gegevensuitwisseling en -presentatie en in overeenstemming met de volgende specificaties:

a)

gegevenspunten van het gegevenstype „monetair” worden in eenheden zonder cijfers achter de komma uitgedrukt, met uitzondering van die in de templates S.06.02, S.08.01, S.08.02 en S.11.01, welke in eenheden met twee cijfers achter de komma worden uitgedrukt;

b)

gegevenspunten van het gegevenstype „percentage” worden in eenheden met vier cijfers achter de komma uitgedrukt;

c)

gegevenspunten van het gegevenstype „geheel getal” worden in eenheden zonder cijfers achter de komma uitgedrukt;

▼M3

d)

alle gegevenspunten worden uitgedrukt als positieve waarden, behalve in de volgende gevallen:

i)

zij zijn naar hun aard tegengesteld aan het natuurlijke bedrag van het item;

ii)

voor het gegevenspunt kunnen positieve en negatieve waarden worden gerapporteerd;

iii)

op grond van de instructies in de bijlagen moet in een ander formaat worden gerapporteerd.

▼B

Artikel 3

Valuta

1. Voor de toepassing van deze verordening is de „rapportagevaluta”, tenzij de toezichthoudende autoriteit een andere valuta voorschrijft:

a)

wat de individuele rapportage betreft, de valuta die voor de opstelling van de jaarrekening van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming wordt gebruikt;

b)

wat de groepsrapportage betreft, de valuta die voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening wordt gebruikt.

2. Gegevenspunten van het gegevenstype „monetair” worden in de rapportagevaluta gerapporteerd, wat inhoudt dat alle andere valuta's in de rapportagevaluta moeten worden omgerekend, tenzij in deze verordening anders is bepaald.

3. Bij het uitdrukken van de waarde van een in een andere valuta dan de rapportagevaluta luidend actief of luidende verplichting wordt deze waarde in de rapportagevaluta omgerekend alsof de omrekening had plaatsgevonden tegen de slotkoers op de laatste dag waarvoor de toepasselijke koers beschikbaar is in de rapportageperiode voor het actief of de verplichting.

4. Bij het uitdrukken van de waarde van enigerlei inkomsten of uitgaven wordt de waarde in de rapportagevaluta omgerekend op basis van dezelfde omrekeningsbeginselen als die welke voor financiële verslaggevingsdoeleinden worden gebruikt.

▼M3

4 bis. Bij het uitdrukken van de waarden van historische gegevens die luiden in een andere valuta dan de rapportagevaluta worden dergelijke waarden met betrekking tot voorgaande rapportageperioden omgerekend in de rapportagevaluta op basis van de slotkoers op de laatste dag van de periode waarover wordt gerapporteerd en waarvoor de omrekeningskoers beschikbaar is.

▼B

5. Bij de omrekening in de rapportagevaluta wordt een wisselkoers gehanteerd die afkomstig is van dezelfde bron als de wisselkoers die wordt gebruikt voor de jaarrekening van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming in geval van individuele rapportage, dan wel voor de geconsolideerde jaarrekening in geval van groepsrapportage, tenzij de toezichthoudende autoriteit een andere wisselkoers voorschrijft.

Artikel 4

Herindiening van gegevens

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan zo spoedig als praktisch mogelijk is over tot de herindiening van de gerapporteerde informatie met gebruikmaking van de in deze verordening vastgelegde templates wanneer de oorspronkelijk gerapporteerde informatie na de laatste indiening ervan bij de toezichthoudende autoriteiten of de groepstoezichthouder wezenlijk is veranderd in vergelijking met dezelfde rapportageperiode.HOOFDSTUK II

KWANTITATIEVE RAPPORTAGETEMPLATES VOOR INDIVIDUELE ONDERNEMINGEN

Artikel 5

Kwantitatieve templates voor de aanvangsinformatie voor individuele ondernemingen

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan over tot de indiening van de in artikel 314, lid 1, onder a) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 van de Commissie bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.01.01.03 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage II;

b)

template S.01.02.01 van bijlage I met algemene basisinformatie over de onderneming en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage II;

c)

template S.01.03.01 van bijlage I met basisinformatie over afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles, volgens de instructies in afdeling S.01.03 van bijlage II;

d)

template S.02.01.02 van bijlage I met balansinformatie op basis van de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage II bij deze verordening;

e)

template S.23.01.01 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage II;

f)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert, template S.25.01.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage II;

g)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template S.25.02.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage II;

h)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template S.25.03.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage II;

i)

ingeval verzekerings- en herverzekeringsondernemingen uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekeringsactiviteiten of -herverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.01.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.01 van bijlage II;

j)

ingeval verzekeringsondernemingen zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.02.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.02 van bijlage II.

Artikel 6

Driemaandelijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen

1. Tenzij de reikwijdte of frequentie van de rapportage is beperkt in overeenstemming met artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG, gaan verzekerings- en herverzekeringsondernemingen driemaandelijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.01.01.02 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage II;

b)

template S.01.02.01 van bijlage I met algemene basisinformatie over de onderneming en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage II;

c)

template S.02.01.02 van bijlage I met balansinformatie op basis van de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage II bij deze verordening;

d)

template S.05.01.02 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten waarbij de in de jaarrekening van de onderneming gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.05.01 van bijlage II bij deze verordening;

e)

template S.06.02.01 van bijlage I met een lijst van activa per post, volgens de instructies in afdeling S.06.02 van bijlage II en met gebruikmaking van de complementaire identificatiecode (hierna „CIC-code” genoemd) vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

f)

ingeval de verhouding tussen de door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen hoger is dan 30 %, template S.06.03.01 van bijlage I met op de doorkijkbenadering gebaseerde informatie voor alle door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen, volgens de instructies in afdeling S.06.03 van bijlage II;

g)

template S.08.01.01 van bijlage I met een lijst van open derivatenposities per item, volgens de instructies in afdeling S.08.01 van bijlage II en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

h)

template S.08.02.01 van bijlage I met een lijst van tijdens de rapportageperiode gesloten derivatentransacties per item, volgens de instructies in afdeling S.08.02 van bijlage II en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

i)

template S.12.01.02 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf en voor ziekteverzekeringsactiviteiten die op eenzelfde technische basis als die van het levensverzekeringsbedrijf (hierna „SLT-ziekteverzekering” genoemd) worden uitgeoefend per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.12.01 van bijlage II bij deze verordening;

j)

template S.17.01.02 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.17.01 van bijlage II bij deze verordening;

k)

template S.23.01.01 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage II;

l)

ingeval verzekerings- en herverzekeringsondernemingen uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekeringsactiviteiten of -herverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.01.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.01 van bijlage II;

m)

ingeval verzekeringsondernemingen zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.02.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.02 van bijlage II.

2. Voor de toepassing van lid 1, onder f), is de verhouding tussen de door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen gelijk aan de som van de items C0010/R0180, de instellingen voor collectieve belegging in item C0010/R0220 en de instellingen voor collectieve belegging in item C0010/R0090 van template S.02.01.02, gedeeld door de som van de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.02.

Artikel 7

Toegestane vereenvoudigingen bij de driemaandelijkse rapportage door individuele ondernemingen

1. Wat de in artikel 6, lid 1, onder c), bedoelde informatie betreft, mogen de driemaandelijkse metingen in ruimere mate op schattingen en schattingsmethoden berusten dan de metingen van jaarlijkse financiële gegevens. De meetprocedures voor de driemaandelijkse rapportage zijn zodanig vastgesteld dat de daaruit resulterende informatie betrouwbaar is en voldoet aan de normen van Richtlijn 2009/138/EG, en dat alle materiële informatie wordt gerapporteerd die relevant is voor het begrijpen van de gegevens.

2. Bij de indiening van de in artikel 6, lid 1, onder i) en j), bedoelde informatie mogen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen vereenvoudigde methoden voor de berekening van de technische voorzieningen toepassen.

Artikel 8

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Basisinformatie en overzicht van de ingediende informatie

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.01.01.01 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage II;

b)

template S.01.02.01 van bijlage I met algemene basisinformatie over de onderneming en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage II;

c)

template S.01.03.01 van bijlage I met basisinformatie over afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles, volgens de instructies in afdeling S.01.03 van bijlage II.

Artikel 9

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Balans en andere algemene informatie

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.02.01.01 van bijlage I met balansinformatie op basis van de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG en de waardering volgens de jaarrekening van de onderneming, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage II bij deze verordening;

b)

template S.02.02.01 van bijlage I met informatie over de activa en verplichtingen per valuta, volgens de instructies in afdeling S.02.02 van bijlage II;

c)

template S.03.01.01 van bijlage I met algemene informatie over posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.01 van bijlage II;

d)

template S.03.02.01 van bijlage I met een lijst van ontvangen onbeperkte garanties die de vorm aannemen van posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.02 van bijlage II;

e)

template S.03.03.01 van bijlage I met een lijst van verstrekte onbeperkte garanties die de vorm aannemen van posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.03 van bijlage II;

f)

template S.04.01.01 van bijlage I met informatie over de activiteit per land (EER en niet-EER) waarbij de in de jaarrekening van de onderneming gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.04.01 van bijlage II bij deze verordening;

g)

template S.04.02.01 van bijlage I met informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij Richtlijn 2009/138/EG, met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder, volgens de instructies in afdeling S.04.02 van bijlage II bij deze verordening;

h)

template S.05.01.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten waarbij de in de jaarrekening van de onderneming gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.05.01 van bijlage II bij deze verordening;

i)

template S.05.02.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten per land waarbij de in de jaarrekening van de onderneming gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, volgens de instructies in afdeling S.05.02 van bijlage II.

Artikel 10

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over beleggingen

Tenzij zij daarvan krachtens artikel 35, lid 7, van Richtlijn 2009/138/EG met betrekking tot een bepaalde template zijn vrijgesteld, gaan verzekerings- en herverzekeringsondernemingen jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

ingeval de onderneming krachtens artikel 35, lid 7, van Richtlijn 2009/138/EG van de jaarlijkse indiening van de informatie in de templates S.06.02.01 of S.08.01.01 is vrijgesteld, template S.06.01.01 van bijlage I bij deze verordening met beknopte informatie over de activa, volgens de instructies in afdeling S.06.01 van bijlage II bij deze verordening;

b)

ingeval de onderneming krachtens artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.06.02.01 is vrijgesteld, template S.06.02.01 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van activa per post, volgens de instructies in afdeling S.06.02 van bijlage II bij deze verordening en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI bij deze verordening;

c)

ingeval de onderneming krachtens artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.06.03.01 is vrijgesteld, dan wel deze template niet driemaandelijks heeft gerapporteerd omdat de in artikel 6, lid 1, onder f), van deze verordening bedoelde verhouding tussen de door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen niet hoger is dan 30 %, template S.06.03.01 van bijlage I bij deze verordening met op de doorkijkbenadering gebaseerde informatie voor alle door de onderneming aangehouden collectieve beleggingen, volgens de instructies in afdeling S.06.03 van bijlage II bij deze verordening;

d)

ingeval de waarde van gestructureerde producten, die wordt berekend als de som van de activa die zijn geclassificeerd in de categorieën 5 en 6 als omschreven in bijlage V, meer dan 5 % uitmaakt van de totale beleggingen die in de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.01 worden gerapporteerd, template S.07.01.01 van bijlage I met een lijst van gestructureerde producten per item, volgens de instructies in afdeling S.07.01 van bijlage II;

e)

ingeval de ondernemingen krachtens artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.08.01.01 zijn vrijgesteld, template S.08.01.01 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van open derivatenposities per item, volgens de instructies in afdeling S.08.01 van bijlage II bij deze verordening en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI bij deze verordening;

f)

ingeval de ondernemingen krachtens artikel 35, lid 6, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.08.02.01 zijn vrijgesteld, template S.08.02.01 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van tijdens de rapportageperiode gesloten derivatentransacties per item, volgens de instructies in afdeling S.08.02 van bijlage II bij deze verordening en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI bij deze verordening;

g)

template S.09.01.01 van bijlage I met informatie over de inkomsten, winsten en verliezen gedurende de rapportageperiode per activacategorie als omschreven in bijlage IV, volgens de instructies in afdeling S.09.01 van bijlage II;

h)

ingeval de waarde van de bij uitleningen of repo's betrokken onderliggende effecten binnen en buiten de balanstelling voor contracten met vervaldatum na de rapportagereferentiedatum meer dan 5 % uitmaakt van de totale beleggingen die in items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.01 worden gerapporteerd, template S.10.01.01 van bijlage I met een lijst van uitleningen van effecten en repo's binnen en buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.10.01 van bijlage II;

i)

template S.11.01.01 van bijlage I met een lijst van als zekerheid aangehouden activa per item, welke alle soorten als zekerheid aangehouden activa buiten de balanstelling bevat, volgens de instructies in afdeling S.11.01 van bijlage II.

Artikel 11

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over technische voorzieningen

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.12.01.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf en de SLT-ziekteverzekeringsbranche per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.12.01 van bijlage II bij deze verordening;

b)

template S.12.02.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering per land, volgens de instructies in afdeling S.12.02 van bijlage II;

c)

template S.13.01.01 van bijlage I met informatie over de prognose van de toekomstige kasstromen van het levensverzekeringsbedrijf (beste schatting), volgens de instructies in afdeling S.13.01 van bijlage II;

d)

template S.14.01.01 van bijlage I met informatie over de analyse van levensverzekeringsverplichtingen, inclusief levensverzekerings- en -herverzekeringsovereenkomsten en lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten, per product en per homogene risicogroep van de onderneming, volgens de instructies in afdeling S.14.01 van bijlage II;

e)

template S.15.01.01 van bijlage I met informatie over de beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen per product van de onderneming in het kader van het directe verzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.15.01 van bijlage II;

f)

template S.15.02.01 van bijlage I met informatie over de afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen per product van de onderneming in het kader van het directe verzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.15.02 van bijlage II;

g)

template S.16.01.01 van bijlage I met informatie over uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes van de onderneming in het kader van het tot lijfrentes aanleiding gevende directe verzekeringsbedrijf voor alle verzekeringsbranches als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 en aanvullend per valuta, volgens de instructies in afdeling S.16.01 van bijlage II bij deze verordening; de informatie per valuta wordt slechts gerapporteerd indien de beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes op gedisconteerde basis met betrekking tot een schadeverzekeringsbranche meer dan 3 % uitmaakt van de totale beste schatting voor alle voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes, en dat volgens de volgende uitsplitsing:

i)

de bedragen voor de rapportagevaluta;

ii)

de bedragen voor elke valuta die meer dan 25 % uitmaakt van de beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes op gedisconteerde basis in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche;

iii)

de bedragen voor elke valuta die minder dan 25 % uitmaakt van de beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes (gedisconteerd) in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche, maar meer dan 5 % van de totale beste schatting voor alle voorzieningen voor te betalen schaden uit hoofde van lijfrentes;

h)

template S.17.01.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.17.01 van bijlage II bij deze verordening;

i)

template S.17.02.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf in verband met directe verzekering, per land, volgens de instructies in afdeling S.17.02 van bijlage II;

j)

template S.18.01.01 van bijlage I met informatie over de prognose van de toekomstige kasstromen van het schadeverzekeringsbedrijf (beste schatting), volgens de instructies in afdeling S.18.01 van bijlage II;

k)

template S.19.01.01 van bijlage I met informatie over schaden in het schadeverzekeringsbedrijf in de vorm van ontwikkelingsdriehoeken, voor het totaal van elke schadeverzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, en aanvullend per valuta, volgens de instructies in afdeling S.19.01 van bijlage II bij deze verordening; de informatie per valuta wordt slechts gerapporteerd indien de totale bruto beste schatting voor een schadeverzekeringsbranche meer dan 3 % uitmaakt van de totale bruto beste schatting van de voorziening voor te betalen schaden, en dat volgens de volgende uitsplitsing:

i)

de bedragen voor de rapportagevaluta;

ii)

de bedragen voor elke valuta die meer dan 25 % uitmaakt van de bruto beste schatting van de voorzieningen voor te betalen schaden in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche;

iii)

de bedragen voor elke valuta die minder dan 25 % uitmaakt van de bruto beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden in de oorspronkelijke valuta met betrekking tot die schadeverzekeringsbranche, maar meer dan 5 % van de totale bruto beste schatting voor de voorzieningen voor te betalen schaden in de oorspronkelijke valuta;

l)

template S.20.01.01 van bijlage I met informatie over de ontwikkeling van de verdeling van ontstane schaden aan het einde van het boekjaar voor elke verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.20.01 van bijlage II bij deze verordening;

m)

template S.21.01.01 van bijlage I met informatie over het risicoprofiel van de verdeling van verliezen van het schadeverzekeringsbedrijf per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.21.01 van bijlage II bij deze verordening;

n)

template S.21.02.01 van bijlage I met informatie over de schadeverzekeringstechnische risico's, volgens de instructies in afdeling S.21.02 van bijlage II;

o)

template S.21.03.01 van bijlage I met informatie over de verdeling van schadeverzekeringstechnische risico's per verzekerd bedrag per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.21.03 van bijlage II bij deze verordening.

Artikel 12

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over langetermijngaranties

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.22.01.01 van bijlage I met informatie over het effect van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen, volgens de instructies in afdeling S.22.01 van bijlage II;

b)

template S.22.04.01 van bijlage I met informatie over de overgangsmaatregel voor de rentevoet, volgens de instructies in afdeling S.22.04 van bijlage II;

c)

template S.22.05.01 van bijlage I met informatie over de overgangsmaatregel voor de technische voorzieningen, volgens de instructies in afdeling S.22.05 van bijlage II;

d)

template S.22.06.01 van bijlage I met informatie over de beste schatting met inachtneming van de volatiliteitsaanpassing, per land en per valuta, volgens de instructies in afdeling S.22.06 van bijlage II.

Artikel 13

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over eigen vermogen en deelnemingen

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.23.01.01 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage II;

b)

template S.23.02.01 van bijlage I met gedetailleerde informatie over het eigen vermogen per tier, volgens de instructies in afdeling S.23.02 van bijlage II;

c)

template S.23.03.01 van bijlage I met informatie over de jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.03 van bijlage II;

d)

template S.23.04.01 van bijlage I met een lijst van eigenvermogensbestanddelen, volgens de instructies in afdeling S.23.04 van bijlage II;

e)

template S.24.01.01 van bijlage I met informatie over door de onderneming aangehouden deelnemingen en een overzicht van de berekening van de met deelnemingen in financiële en kredietinstellingen verband houdende aftrek van het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.24.01 van bijlage II.

Artikel 14

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over het solvabiliteitskapitaalvereiste

1. Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert, template S.25.01.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage II;

b)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template S.25.02.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage II;

c)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template S.25.03.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage II;

d)

template S.26.01.01 van bijlage I met informatie over het marktrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.01 van bijlage II;

e)

template S.26.02.01 van bijlage I met informatie over het tegenpartijkredietrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.02 van bijlage II;

f)

template S.26.03.01 van bijlage I met informatie over het levensverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.03 van bijlage II;

g)

template S.26.04.01 van bijlage I met informatie over het ziekteverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.04 van bijlage II;

h)

template S.26.05.01 van bijlage I met informatie over het schadeverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.05 van bijlage II;

i)

template S.26.06.01 van bijlage I met informatie over het operationele risico, volgens de instructies in afdeling S.26.06 van bijlage II;

j)

template S.26.07.01 van bijlage I met informatie over de bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gehanteerde vereenvoudigingen, volgens de instructies in afdeling S.26.07 van bijlage II;

k)

template S.27.01.01 van bijlage I met informatie over het rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.27.01 van bijlage II.

2. Ingeval er van afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles sprake is, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates niet voor de entiteit als geheel gerapporteerd.

3. Ingeval er een gedeeltelijk intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates alleen voor de door de standaardformule bestreken risico's gerapporteerd, tenzij op grond van artikel 19 anders wordt beslist.

4. Ingeval er een geheel intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates niet gerapporteerd.

Artikel 15

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over het minimumkapitaalvereiste

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

ingeval verzekerings- en herverzekeringsondernemingen uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekeringsactiviteiten of -herverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.01.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.01 van bijlage II;

b)

ingeval verzekeringsondernemingen zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten verrichten, template S.28.02.01 van bijlage I met het minimumkapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.28.02 van bijlage II.

Artikel 16

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over variatieanalyse

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.29.01.01 van bijlage I met informatie over de variatie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen tijdens het rapportagejaar waarin een samenvatting van de voornaamste oorzaken van deze variatie wordt verstrekt, volgens de instructies in afdeling S.29.01 van bijlage II;

b)

template S.29.02.01 van bijlage I met informatie over het deel van de variatie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen tijdens het rapportagejaar dat door beleggingen en financiële verplichtingen kan worden verklaard, volgens de instructies in afdeling S.29.02 van bijlage II;

c)

de templates S.29.03.01 en S.29.04.01 van bijlage I met informatie over het deel van de variatie van het overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen tijdens het rapportagejaar dat door technische voorzieningen kan worden verklaard, volgens de instructies in de afdelingen S.29.03 en S.29.04 van bijlage II.

Artikel 17

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over herverzekering en special purpose vehicles

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.30.01.01 van bijlage I met informatie over facultatieve dekkingen in het volgende rapportagejaar, waarbij het gaat om informatie over de 10 belangrijkste risico's wat herverzekerde blootstelling betreft voor elke verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 waarvoor van facultatieve herverzekering wordt gebruikgemaakt, volgens de instructies in afdeling S.30.01 van bijlage II bij deze verordening;

b)

template S.30.02.01 van bijlage I met informatie over aandelen van herverzekeraars in facultatieve dekkingen in het volgende rapportagejaar, waarbij het gaat om informatie over de 10 belangrijkste risico's wat herverzekerde blootstelling betreft voor elke verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.30.02 van bijlage II bij deze verordening;

c)

template S.30.03.01 van bijlage I met informatie over het programma voor uitgaande herverzekering in het volgende rapportagejaar, waarbij toekomstgerichte informatie wordt verstrekt over herverzekeringscontracten waarvan de geldigheidstermijn het volgende rapportagejaar omvat of overlapt, volgens de instructies in afdeling S.30.03 van bijlage II;

d)

template S.30.04.01 van bijlage I met informatie over het programma voor uitgaande herverzekering in het volgende rapportagejaar, waarbij toekomstgerichte informatie wordt verstrekt over herverzekeringscontracten waarvan de geldigheidstermijn het volgende rapportagejaar omvat of overlapt, volgens de instructies in afdeling S.30.04 van bijlage II;

e)

template S.31.01.01 van bijlage I met informatie over het aandeel van herverzekeraars, volgens de instructies in afdeling S.31.01 van bijlage II;

f)

template S.31.02.01 van bijlage I met informatie over special purpose vehicles uit het oogpunt van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming die risico aan de special purpose vehicles overdraagt, volgens de instructies in afdeling S.31.02 van bijlage II.

Artikel 18

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over afgezonderde fondsen, materiële matchingopslagportefeuilles en het resterende deel

1. Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met betrekking tot elk materieel afgezonderd fonds, elke materiële matchingopslagportefeuille en het resterende deel, met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template SR.01.01.01 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage II;

b)

voor elk materieel afgezonderd fonds en voor het resterende deel, template SR.02.01.01 van bijlage I met balansinformatie op basis van zowel de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG als de waardering volgens de jaarrekening van de onderneming, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage II bij deze verordening;

c)

template SR.12.01.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het levensverzekeringsbedrijf en de SLT-ziekteverzekeringsbranche per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.12.01 van bijlage II bij deze verordening;

d)

template SR.17.01.01 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen voor het schadeverzekeringsbedrijf per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, volgens de instructies in afdeling S.17.01 van bijlage II bij deze verordening;

e)

template SR.22.02.01 van bijlage I met informatie over de prognose van de toekomstige kasstromen voor de berekening van de beste schatting per materiële matchingopslagportefeuille, volgens de instructies in afdeling S.22.02 van bijlage II;

f)

template SR.22.03.01 van bijlage I met informatie over de matchingopslagportefeuilles per materiële matchingopslagportefeuille, volgens de instructies in afdeling S.22.03 van bijlage II;

g)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert, template SR.25.01.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage II;

h)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template SR.25.02.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage II;

i)

ingeval de onderneming voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template SR.25.03.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage II;

j)

template SR.26.01.01 van bijlage I met informatie over het marktrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.01 van bijlage II;

k)

template SR.26.02.01 van bijlage I met informatie over het tegenpartijkredietrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.02 van bijlage II;

l)

template SR.26.03.01 van bijlage I met informatie over het levensverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.03 van bijlage II;

m)

template SR.26.04.01 van bijlage I met informatie over het ziekteverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.04 van bijlage II;

n)

template SR.26.05.01 van bijlage I met informatie over het schadeverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.05 van bijlage II;

o)

template SR.26.06.01 van bijlage I met informatie over het operationele risico, volgens de instructies in afdeling S.26.06 van bijlage II;

p)

template SR.26.07.01 van bijlage I met informatie over de bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gehanteerde vereenvoudigingen, volgens de instructies in afdeling S.26.07 van bijlage II;

q)

template SR.27.01.01 van bijlage I met informatie over het rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.27.01 van bijlage II.

2. Ingeval er een gedeeltelijk intern model wordt gehanteerd, worden de onder j) tot en met q) genoemde templates alleen voor de door de standaardformule bestreken risico's gerapporteerd, tenzij op grond van artikel 19 anders wordt beslist.

3. Ingeval een geheel intern model wordt gehanteerd, worden de onder j) tot en met q) genoemde templates niet gerapporteerd.

Artikel 19

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Gebruikers van interne modellen

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een goedgekeurd gedeeltelijk of geheel intern model hanteren, spreken met hun toezichthoudende autoriteit af welke templates voor de verstrekking van informatie over het solvabiliteitskapitaalvereiste jaarlijks moeten worden ingediend.

Artikel 20

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over intragroeptransacties

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die geen deel uitmaken van een groep als bedoeld in artikel 213, lid 2, onder a), b) of c), van Richtlijn 2009/138/EG en waarvan de moederonderneming een gemengde verzekeringsholding is, gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 245, lid 2, tweede alinea, juncto artikel 256 van genoemde richtlijn bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.36.01.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot vermogensgerelateerde transacties en overdracht van schulden en activa, volgens de instructies in afdeling S.36.01 van bijlage II;

b)

template S.36.02.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot derivaten, met inbegrip van de garanties die afgeleide instrumenten ondersteunen, volgens de instructies in afdeling S.36.02 van bijlage II;

c)

template S.36.03.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot herverzekering, volgens de instructies in afdeling S.36.03 van bijlage II;

d)

template S.36.04.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot interne kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen (niet zijnde derivaten) en posten buiten de balanstelling en andere soorten intragroeptransacties, volgens de instructies in afdeling S.36.04 van bijlage II.

Artikel 21

Kwantitatieve templates voor individuele ondernemingen — Informatie over intragroeptransacties

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die geen deel uitmaken van een groep als bedoeld in artikel 213, lid 2, onder a), b) of c), van Richtlijn 2009/138/EG en waarvan de moederonderneming een gemengde verzekeringsholding is, gaan zo spoedig als praktisch mogelijk is over tot de rapportage van de in artikel 245, lid 2, tweede alinea, juncto artikel 265 van genoemde richtlijn bedoelde zeer significante intragroeptransacties en de in artikel 245, lid 3, juncto artikel 265 van genoemde richtlijn bedoelde in elk geval te rapporteren intragroeptransacties met gebruikmaking van de relevante templates van de templates S.36.01.01 tot en met S.36.04.01 van bijlage I bij deze verordening, volgens de instructies in de afdelingen S.36.01 tot en met S.36.04 van bijlage II bij deze verordening.HOOFDSTUK III

KWANTITATIEVE RAPPORTAGETEMPLATES VOOR GROEPEN

Artikel 22

Kwantitatieve templates voor de aanvangsinformatie voor groepen

1. Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan over tot de indiening van de in artikel 314, lid 1, onder a) en c), juncto artikel 375, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.01.01.06 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage III;

b)

template S.01.02.04 van bijlage I met algemene basisinformatie over de groep en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage III;

c)

template S.01.03.04 van bijlage I met basisinformatie over afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles, volgens de instructies in afdeling S.01.03 van bijlage III;

d)

template S.02.01.02 van bijlage I met balansinformatie, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage III;

e)

template S.23.01.04 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage III;

f)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert, template S.25.01.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage III;

g)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template S.25.02.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage III;

h)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template S.25.03.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage III;

i)

template S.32.01.04 van bijlage I met informatie over de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen binnen de groep, volgens de instructies in afdeling S.32.01 van bijlage III;

j)

template S.33.01.04 van bijlage I met informatie over de vereisten voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen binnen de groep, volgens de instructies in afdeling S.33.01 van bijlage III;

k)

template S.34.01.04 van bijlage I met informatie over de overige gereglementeerde en niet-gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings, volgens de instructies in afdeling S.34.01 van bijlage III.

2. De in lid 1, onder c), d), f), g) en h), genoemde templates worden alleen ingediend door deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2.

Artikel 23

Driemaandelijkse kwantitatieve templates voor groepen

1. Tenzij de reikwijdte of frequentie van de rapportage is beperkt in overeenstemming met artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG, gaan deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings driemaandelijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.01.01.05 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage III;

b)

template S.01.02.04 van bijlage I met algemene basisinformatie over de groep en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage III;

c)

ingeval de groep voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteert, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, template S.02.01.02 van bijlage I bij deze verordening met balansinformatie op basis van de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage III bij deze verordening;

d)

template S.05.01.02 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 op basis van de in de geconsolideerde jaarrekening gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen, volgens de instructies in afdeling S.05.01 van bijlage III bij deze verordening;

e)

template S.06.02.04 van bijlage I met een lijst van activa per post, volgens de instructies in afdeling S.06.02 van bijlage III en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

f)

ingeval de verhouding tussen de door de groep aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen hoger is dan 30 %, template S.06.03.04 van bijlage I met op de doorkijkbenadering gebaseerde informatie voor alle door de groep aangehouden collectieve beleggingen, volgens de instructies in afdeling S.06.03 van bijlage III;

g)

template S.08.01.04 van bijlage I met een lijst van open derivatenposities per item, volgens de instructies in afdeling S.08.01 van bijlage III en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

h)

template S.08.02.04 van bijlage I met een lijst van tijdens het rapportagejaar gesloten derivatentransacties per item, volgens de instructies in afdeling S.08.02 van bijlage III en met gebruikmaking van de CIC-code vermeld in bijlage V en omschreven in bijlage VI;

i)

template S.23.01.04 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage III.

2. Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit uitsluitend de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 wordt gehanteerd, is voor de toepassing van lid 1, onder f), de verhouding tussen de door de groep aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen gelijk aan de som van de items C0010/R0180, de instellingen voor collectieve belegging in item C0010/R0220 en de instellingen voor collectieve belegging in item C0010/R0090 van template S.02.01.02, gedeeld door de som van de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.02. Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit methode 1 in combinatie met de in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde methode 2 wordt gehanteerd of ingeval uitsluitend methode 2 wordt gehanteerd, wordt de verhouding conform de eerste zin berekend en aangepast zodat daarin rekening wordt gehouden met de vereiste items van alle entiteiten bestreken door template S.06.02.04.

Artikel 24

Toegestane vereenvoudigingen bij de driemaandelijkse groepsrapportage

Wat de in artikel 23, lid 1, onder c), bedoelde informatie betreft, mogen de driemaandelijkse metingen in ruimere mate op schattingen en schattingsmethoden berusten dan de metingen van jaarlijkse financiële gegevens. De meetprocedures voor de driemaandelijkse rapportage zijn zodanig vastgesteld dat de daaruit resulterende informatie betrouwbaar is en voldoet aan de normen van Richtlijn 2009/138/EG, en dat alle materiële informatie wordt gerapporteerd die relevant is voor het begrijpen van de gegevens.

Artikel 25

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Basisinformatie en overzicht van de ingediende informatie

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.01.01.04 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage III;

b)

template S.01.02.04 van bijlage I met algemene basisinformatie over de onderneming en een algemeen overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.02 van bijlage III;

c)

ingeval de groep voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteert, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, template S.01.03.04 van bijlage I bij deze verordening met basisinformatie over afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles, volgens de instructies in afdeling S.01.03 van bijlage III bij deze verordening.

Artikel 26

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Balans en andere algemene informatie

1. Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.02.01.01 van bijlage I met balansinformatie op basis van zowel de waardering in overeenstemming met artikel 75 van Richtlijn 2009/138/EG als de waardering volgens de geconsolideerde jaarrekening van de onderneming, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage III;

b)

template S.02.02.01 van bijlage I met informatie over de activa en verplichtingen per valuta, volgens de instructies in afdeling S.02.02 van bijlage III;

c)

template S.03.01.04 van bijlage I met algemene informatie over posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.01 van bijlage III;

d)

template S.03.02.04 van bijlage I met een lijst van ontvangen onbeperkte garanties die de vorm aannemen van posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.02 van bijlage III;

e)

template S.03.03.04 van bijlage I met een lijst van verstrekte onbeperkte garanties die de vorm aannemen van posten buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.03.03 van bijlage III;

f)

template S.05.01.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten per verzekeringsbranche als omschreven in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 op basis van de in de geconsolideerde jaarrekening gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen, volgens de instructies in S.05.01 van bijlage III bij deze verordening;

g)

template S.05.02.01 van bijlage I met informatie over premies, schaden en kosten per land waarbij de in de geconsolideerde jaarrekening gehanteerde waarderings- en opnamegrondslagen worden toegepast, volgens de instructies in S.05.02 van bijlage III.

2. De in lid 1, onder a) en b), genoemde templates worden alleen ingediend door deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2.

Artikel 27

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over beleggingen

1. Tenzij zij in overeenstemming met artikel 254, lid 2, derde alinea, van Richtlijn 2009/138/EG daarvan met betrekking tot een bepaalde template zijn vrijgesteld, gaan deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

ingeval de groep krachtens artikel 254, lid 2, derde alinea, van Richtlijn 2009/138/EG van de jaarlijkse indiening van de informatie in de templates S.06.02.04 of S.08.01.04 is vrijgesteld, template S.06.01.01 van bijlage I bij deze verordening met beknopte informatie over de activa, volgens de instructies in afdeling S.06.01 van bijlage III bij deze verordening;

b)

ingeval de groep krachtens artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.06.02.04 is vrijgesteld, template S.06.02.04 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van activa per post, volgens de instructies in afdeling S.06.02 van bijlage III bij deze verordening;

c)

ingeval de groep krachtens artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.06.03.04 is vrijgesteld, dan wel deze template niet driemaandelijks heeft gerapporteerd omdat de in artikel 23, lid 1, onder f), van deze verordening bedoelde verhouding tussen de door de groep aangehouden collectieve beleggingen en de totale beleggingen niet hoger is dan 30 %, template S.06.03.04 van bijlage I bij deze verordening met op de doorkijkbenadering gebaseerde informatie voor alle door de groep aangehouden collectieve beleggingen, volgens de instructies in afdeling S.06.03 van bijlage III bij deze verordening;

d)

ingeval de verhouding tussen de waarde van de door de groep aangehouden gestructureerde producten en de totale beleggingen hoger is dan 5 %, template S.07.01.04 van bijlage I met een lijst van gestructureerde producten per item, volgens de instructies in afdeling S.07.01 van bijlage III;

e)

ingeval de groep krachtens artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.08.01.04 is vrijgesteld, template S.08.01.04 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van open derivatenposities per item, volgens de instructies in afdeling S.08.01 van bijlage III bij deze verordening;

f)

ingeval de groep krachtens artikel 254, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG voor het laatste kwartaal van de rapportage van template S.08.02.04 is vrijgesteld, template S.08.02.04 van bijlage I bij deze verordening met een lijst van tijdens het rapportagejaar gesloten derivatentransacties per item, volgens de instructies in afdeling S.08.02 van bijlage III bij deze verordening;

g)

template S.09.01.04 van bijlage I met informatie over de inkomsten, winsten en verliezen gedurende de rapportageperiode per activacategorie als omschreven in bijlage IV, volgens de instructies in afdeling S.09.01 van bijlage III;

h)

ingeval de waarde van de bij uitleningen of repo's betrokken onderliggende effecten binnen en buiten de balanstelling voor contracten met vervaldatum na de rapportagereferentiedatum, meer dan 5 % uitmaakt van de totale beleggingen, template S.10.01.04 van bijlage I met een lijst van uitleningen van effecten en repo's per post binnen en buiten de balanstelling, volgens de instructies in afdeling S.10.01 van bijlage III;

i)

template S.11.01.04 van bijlage I met een lijst van als zekerheid aangehouden activa per item, welke alle soorten als zekerheid aangehouden activa buiten de balanstelling bevat, volgens de instructies in afdeling S.11.01 van bijlage III.

2. Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit uitsluitend de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 wordt gehanteerd, is voor de toepassing van lid 1, onder d), de verhouding tussen de waarde van door de groep aangehouden gestructureerde producten en de totale beleggingen gelijk aan de som van de activa die in de categorieën 5 en 6 als omschreven in bijlage IV bij deze verordening zijn geclassificeerd, gedeeld door de som van de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.01. Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit methode 1 in combinatie met de in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde methode 2 wordt gehanteerd of ingeval uitsluitend methode 2 wordt gehanteerd, wordt de verhouding conform de eerste zin berekend en aangepast zodat daarin rekening wordt gehouden met de vereiste items van alle entiteiten bestreken door template S.06.02.04.

3. Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit uitsluitend de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 wordt gehanteerd, is voor de toepassing van lid 1, onder h), de verhouding gelijk aan de som van de bij uitleningen of repo's betrokken onderliggende effecten, binnen en buiten de balanstelling, voor contracten met vervaldatum na de rapportagereferentiedatum, gedeeld door de som van de items C0010/R0070 en C0010/R0220 van template S.02.01.01. Ingeval voor de berekening van de groepssolvabiliteit methode 1 in combinatie met de in artikel 233 van Richtlijn 2009/138/EG vastgestelde methode 2 wordt gehanteerd of ingeval uitsluitend methode 2 wordt gehanteerd, wordt de verhouding conform de eerste zin berekend en aangepast zodat daarin rekening wordt gehouden met de vereiste items van alle entiteiten bestreken door template S.06.02.04.

Artikel 28

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over variabele lijfrenteverzekeringen

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.15.01.04 van bijlage I met informatie over de beschrijving van de garanties van variabele lijfrenteverzekeringen per product dat in het kader van het directe verzekeringsbedrijf wordt aangeboden door ondernemingen die van de groep deel uitmaken en buiten de EER zijn gevestigd, volgens de instructies in afdeling S.15.01 van bijlage III;

b)

template S.15.02.04 van bijlage I met informatie over de afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen per product dat in het kader van het directe verzekeringsbedrijf wordt aangeboden door ondernemingen die van de groep deel uitmaken en buiten de EER zijn gevestigd, volgens de instructies in afdeling S.15.02 van bijlage III.

Artikel 29

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over langetermijngaranties

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van template S.22.01.04 van bijlage I bij deze verordening met informatie over het effect van de langetermijngarantie- en overgangsmaatregelen volgens de instructies in afdeling S.22.01 van bijlage III bij deze verordening.

Artikel 30

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over eigen vermogen

1. Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.23.01.04 van bijlage I met informatie over het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.01 van bijlage III;

b)

template S.23.02.04 van bijlage I met gedetailleerde informatie over het eigen vermogen per tier, volgens de instructies in afdeling S.23.02 van bijlage III;

c)

template S.23.03.04 van bijlage I met informatie over de jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen, volgens de instructies in afdeling S.23.03 van bijlage III;

d)

template S.23.04.04 van bijlage I met een lijst van eigenvermogensbestanddelen, volgens de instructies in afdeling S.23.04 van bijlage III.

2. De in lid 1, onder b) en c), genoemde templates worden alleen ingediend door deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2.

Artikel 31

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over het solvabiliteitskapitaalvereiste

1. Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert, template S.25.01.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage III;

b)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template S.25.02.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage III;

c)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template S.25.03.04 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage III;

d)

template S.26.01.04 van bijlage I met informatie over het marktrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.01 van bijlage III;

e)

template S.26.02.04 van bijlage I met informatie over het tegenpartijkredietrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.02 van bijlage III;

f)

template S.26.03.04 van bijlage I met informatie over het levensverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.03 van bijlage III;

g)

template S.26.04.04 van bijlage I met informatie over het ziekteverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.04 van bijlage III;

h)

template S.26.05.04 van bijlage I met informatie over het schadeverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.05 van bijlage III;

i)

template S.26.06.04 van bijlage I met informatie over het operationele risico, volgens de instructies in afdeling S.26.06 van bijlage III;

j)

template S.26.07.04 van bijlage I met informatie over de bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gehanteerde vereenvoudigingen, volgens de instructies in afdeling S.26.07 van bijlage III;

k)

template S.27.01.04 van bijlage I met informatie over het rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.27.01 van bijlage III.

2. Ingeval er van afgezonderde fondsen of matchingopslagportefeuilles sprake is, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates niet voor de groep als geheel gerapporteerd.

3. Ingeval er een gedeeltelijk intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates alleen voor de door de standaardformule bestreken risico's gerapporteerd, tenzij op grond van artikel 35 anders wordt beslist.

4. Ingeval er een geheel intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder d) tot en met k), genoemde templates niet gerapporteerd.

Artikel 32

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over herverzekeraars en special purpose vehicles

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.31.01.04 van bijlage I met informatie over het aandeel van herverzekeraars, volgens de instructies in afdeling S.31.01 van bijlage III;

b)

template S.31.02.04 van bijlage I met informatie over special purpose vehicles uit het oogpunt van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming die risico aan de special purpose vehicles overdraagt, volgens de instructies in afdeling S.31.02 van bijlage III.

Artikel 33

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Groepsspecifieke informatie

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template S.32.01.04 van bijlage I met informatie over de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen binnen de groep, volgens de instructies in afdeling S.32.01 van bijlage III;

b)

template S.33.01.04 van bijlage I met informatie over de vereisten voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen binnen de groep, volgens de instructies in afdeling S.33.01 van bijlage III;

c)

template S.34.01.04 van bijlage I met informatie over financiële ondernemingen die geen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen zijn, alsook over de in artikel 1, punt 52, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen, volgens de instructies in afdeling S.34.01 van bijlage III;

d)

template S.35.01.04 van bijlage I met informatie over de technische voorzieningen van ondernemingen van de groep, volgens de instructies in afdeling S.35.01 van bijlage III;

e)

template S.36.01.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot vermogensgerelateerde transacties en overdracht van schulden en activa, welke de overeenkomstig artikel 245, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.36.01 van bijlage III bij deze verordening;

f)

template S.36.02.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot derivaten, met inbegrip van de garanties die afgeleide instrumenten ondersteunen, welke de overeenkomstig artikel 245, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.36.02 van bijlage III;

g)

template S.36.03.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot herverzekering, welke de overeenkomstig artikel 245, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.36.03 van bijlage III bij deze verordening;

h)

template S.36.04.01 van bijlage I met informatie over significante intragroeptransacties met betrekking tot interne kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen (niet zijnde derivaten) en posten buiten de balanstelling, en andere soorten intragroeptransacties, welke de overeenkomstig artikel 245, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.36.04 van bijlage III bij deze verordening;

i)

template S.37.01.04 van bijlage I met informatie over significante risicoconcentraties die de overeenkomstig artikel 244, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG door de groepstoezichthouder vastgestelde drempel overschrijden, volgens de instructies in afdeling S.37.01 van bijlage III bij deze verordening.

Artikel 34

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Informatie over afgezonderde fondsen, materiële matchingopslagportefeuilles en het resterende deel

1. Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, gaan jaarlijks over tot de indiening van de in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 bedoelde informatie met betrekking tot zowel alle materiële afgezonderde fondsen en alle materiële matchingopslagportefeuilles in verband met het deel dat overeenkomstig artikel 335, lid 1, onder a) en c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 is geconsolideerd, als in verband met het resterende deel, met gebruikmaking van de volgende templates:

a)

template SR.01.01.04 van bijlage I met een overzicht van de ingediende informatie, volgens de instructies in afdeling S.01.01 van bijlage III;

b)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule hanteert, template SR.25.01.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.01 van bijlage III;

c)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste de standaardformule en een gedeeltelijk intern model hanteert, template SR.25.02.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.02 van bijlage III;

d)

ingeval de groep voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een geheel intern model hanteert, template SR.25.03.01 van bijlage I met het solvabiliteitskapitaalvereiste, volgens de instructies in afdeling S.25.03 van bijlage III;

e)

template SR.26.01.01 van bijlage I met informatie over het marktrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.01 van bijlage III;

f)

template SR.26.02.01 van bijlage I met informatie over het tegenpartijkredietrisico, volgens de instructies in afdeling S.26.02 van bijlage III;

g)

template SR.26.03.01 van bijlage I met informatie over het levensverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.03 van bijlage III;

h)

template SR.26.04.01 van bijlage I met informatie over het ziekteverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.04 van bijlage III;

i)

template SR.26.05.01 van bijlage I met informatie over het schadeverzekeringstechnisch risico, volgens de instructies in afdeling S.26.05 van bijlage III;

j)

template SR.26.06.01 van bijlage I met informatie over het operationele risico, volgens de instructies in afdeling S.26.06 van bijlage III;

k)

template SR.26.07.01 van bijlage I met informatie over de bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste gehanteerde vereenvoudigingen, volgens de instructies in afdeling S.26.07 van bijlage III;

l)

template SR.27.01.01 van bijlage I met informatie over het rampenrisico in het schadeverzekeringsbedrijf, volgens de instructies in afdeling S.27.01 van bijlage III.

2. Ingeval er een gedeeltelijk intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder e) tot en met l), genoemde templates alleen voor de door de standaardformule bestreken risico's gerapporteerd, tenzij op grond van artikel 35 anders wordt beslist.

3. Ingeval een geheel intern model wordt gehanteerd, worden de in lid 1, onder e) tot en met l), genoemde templates niet gerapporteerd.

4. Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van de groepssolvabiliteit de in artikel 230 van Richtlijn 2009/138/EG omschreven methode 1 hanteren, hetzij exclusief, hetzij in combinatie met de in artikel 233 van genoemde richtlijn omschreven methode 2, gaan niet alleen over tot de indiening van de informatie die met gebruikmaking van de in lid 1 bedoelde templates wordt verstrekt, maar ook tot de jaarlijkse indiening van balansinformatie, zowel in verband met alle materiële afgezonderde fondsen met betrekking tot het geconsolideerde deel als bedoeld in artikel 335, lid 1, onder a) of c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, als in verband met het resterende deel als bedoeld in artikel 304, lid 1, onder d), juncto artikel 372, lid 1, van genoemde verordening, met gebruikmaking van template SR.02.01.01 van bijlage I bij deze verordening, volgens de instructies in afdeling S.02.01 van bijlage III bij deze verordening.

Artikel 35

Jaarlijkse kwantitatieve templates voor groepen — Gebruikers van interne modellen

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings die voor de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste een goedgekeurd gedeeltelijk of geheel intern model hanteren, spreken met hun groepstoezichthouder af welke templates voor de verstrekking van informatie over het solvabiliteitskapitaalvereiste jaarlijks moeten worden ingediend.

Artikel 36

Kwantitatieve templates voor groepen — Intragroeptransacties en risicoconcentraties

Deelnemende verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings rapporteren:

a)

de in artikel 245, lid 2, eerste en tweede alinea, van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde significante en zeer significante intragroeptransacties en de in artikel 245, lid 3, van genoemde richtlijn bedoelde in elk geval te rapporteren intragroeptransacties met gebruikmaking, al naargelang het geval, van de templates S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 en S.36.04.01 van bijlage I bij deze verordening, volgens de instructies in de afdelingen S.36.01 tot en met S.36.04 van bijlage III bij deze verordening;

b)

de in artikel 244, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG bedoelde significante risicoconcentraties en de in artikel 244, lid 3, van genoemde richtlijn bedoelde in elk geval te rapporteren risicoconcentraties met gebruikmaking van template S.37.01.04, van bijlage I bij deze verordening, volgens de instructies in afdeling S.37.01 van bijlage III bij deze verordening.HOOFDSTUK IV

SLOTBEPALING

Artikel 37

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is van toepassing met ingang van 1 januari 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE IS.01.01.01

Overzicht van ingediende informatie

Templatecode

Templatenaam

C0010

S.01.02.01

Basisinformatie — Algemeen

R0010

S.01.03.01

Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

R0020

S.02.01.01

Balans

R0030

S.02.02.01

Activa en verplichtingen, per valuta

R0040

S.03.01.01

Posten buiten de balanstelling — algemeen

R0060

S.03.02.01

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming ontvangen onbeperkte garanties

R0070

S.03.03.01

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming verstrekte onbeperkte garanties

R0080

S.04.01.01

Activiteit per land

R0090

S.04.02.01

Informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn, met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder

R0100

S.05.01.01

Premies, schaden en kosten, per branche

R0110

S.05.02.01

Premies, schaden en kosten, per land

R0120

S.06.01.01

Overzicht van activa

R0130

S.06.02.01

Lijst van activa

R0140

S.06.03.01

Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

R0150

S.07.01.01

Gestructureerde producten

R0160

S.08.01.01

Open derivaten

R0170

S.08.02.01

Derivatentransacties

R0180

S.09.01.01

Inkomsten/winsten en verliezen gedurende de periode

R0190

S.10.01.01

Uitlenen van effecten en repo's

R0200

S.11.01.01

Als zekerheid aangehouden activa

R0210

S.12.01.01

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

R0220

S.12.02.01

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering — Per land

R0230

S.13.01.01

Prognose van toekomstige bruto kasstromen

R0240

S.14.01.01

Analyse van levensverzekeringsverplichtingen

R0250

S.15.01.01

Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

R0260

S.15.02.01

Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

R0270

S.16.01.01

Informatie over uit schadeverzekeringsverplichtingen voortvloeiende lijfrentes

R0280

S.17.01.01

Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

R0290

S.17.02.01

Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf — Per land

R0300

S.18.01.01

Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — schadeverzekering)

R0310

S.19.01.01

Schaden uit hoofde van schadeverzekering

R0320

S.20.01.01

Ontwikkeling van de verdeling van ontstane schaden

R0330

S.21.01.01

Risicoprofiel verdeling van verliezen

R0340

S.21.02.01

Schadeverzekeringstechnische risico's

R0350

S.21.03.01

Verdeling van schadeverzekeringstechnische risico's — per verzekerd bedrag

R0360

S.22.01.01

Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

R0370

S.22.04.01

Informatie over de overgangsmaatregel voor de berekening van het rentepercentage

R0380

S.22.05.01

Algehele berekening van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

R0390

S.22.06.01

Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing, per land en valuta

R0400

S.23.01.01

Eigen vermogen

R0410

S.23.02.01

Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per tier

R0420

S.23.03.01

Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen

R0430

S.23.04.01

Lijst van eigenvermogensbestanddelen

R0440

S.24.01.01

Aangehouden deelnemingen

R0450

S.25.01.01

Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen

R0460

S.25.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

R0470

S.25.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen

R0480

S.26.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

R0500

S.26.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

R0510

S.26.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

R0520

S.26.04.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

R0530

S.26.05.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

R0540

S.26.06.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

R0550

S.26.07.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

R0560

S.27.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

R0570

S.28.01.01

Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of herverzekeringsactiviteiten

R0580

S.28.02.01

Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten

R0590

S.29.01.01

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

R0600

S.29.02.01

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar beleggingen en financiële verplichtingen

R0610

S.29.03.01

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen — naar technische voorzieningen

R0620

S.29.04.01

Gedetailleerde analyse per periode — Technische stromen en technische voorzieningen

R0630

S.30.01.01

Facultatieve dekking voor basisgegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf

R0640

S.30.02.01

Facultatieve dekking voor aandelengegevens schade- en levensverzekeringsbedrijf

R0650

S.30.03.01

Basisgegevens programma uitgaande herverzekering

R0660

S.30.04.01

Aandelengegevens programma uitgaande herverzekering

R0670

S.31.01.01

Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)

R0680

S.31.02.01

Special Purpose Vehicles

R0690

S.36.01.01

Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

R0740

S.36.02.01

Intragroeptransacties — Derivaten

R0750

S.36.03.01

Intragroeptransacties — Interne herverzekering

R0760

S.36.04.01

Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten

R0770S.01.01.02

Overzicht van ingediende informatie

Templatecode

Templatenaam

C0010

S.01.02.01

Basisinformatie — Algemeen

R0010

S.02.01.02

Balans

R0030

S.05.01.02

Premies, schaden en kosten, per branche

R0110

S.06.02.01

Lijst van activa

R0140

S.06.03.01

Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

R0150

S.08.01.01

Open derivaten

R0170

S.08.02.01

Derivatentransacties

R0180

S.12.01.02

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

R0220

S.17.01.02

Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

R0290

S.23.01.01

Eigen vermogen

R0410

S.28.01.01

Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of herverzekeringsactiviteiten

R0580

S.28.02.01

Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten

R0590S.01.01.03

Overzicht van ingediende informatie

Templatecode

Templatenaam

C0010

S.01.02.01

Basisinformatie — Algemeen

R0010

S.01.03.01

Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

R0020

S.02.01.02

Balans

R0030

S.23.01.01

Eigen vermogen

R0410

S.25.01.01

Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen

R0460

S.25.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

R0470

S.25.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen

R0480

S.28.01.01

Minimumkapitaalvereiste — Uitsluitend levens- of uitsluitend schadeverzekerings- of herverzekeringsactiviteiten

R0580

S.28.02.01

Minimumkapitaalvereiste — Zowel levens- als schadeverzekeringsactiviteiten

R0590S.01.01.04

Overzicht van ingediende informatie

Templatecode

Templatenaam

C0010

S.01.02.04

Basisinformatie — Algemeen

R0010

S.01.03.04

Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

R0020

S.02.01.01

Balans

R0030

S.02.02.01

Activa en verplichtingen, per valuta

R0040

S.03.01.04

Posten buiten de balanstelling — algemeen

R0060

S.03.02.04

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep ontvangen onbeperkte garanties

R0070

S.03.03.04

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep verstrekte onbeperkte garanties

R0080

S.05.01.01

Premies, schaden en kosten, per branche

R0110

S.05.02.01

Premies, schaden en kosten, per land

R0120

S.06.01.01

Overzicht van activa

R0130

S.06.02.04

Lijst van activa

R0140

S.06.03.04

Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

R0150

S.07.01.04

Gestructureerde producten

R0160

S.08.01.04

Open derivaten

R0170

S.08.02.04

Derivatentransacties

R0180

S.09.01.04

Inkomsten/winsten en verliezen gedurende de periode

R0190

S.10.01.04

Uitlenen van effecten en repo's

R0200

S.11.01.04

Als zekerheid aangehouden activa

R0210

S.15.01.04

Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

R0260

S.15.02.04

Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

R0270

S.22.01.04

Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen

R0370

S.23.01.04

Eigen vermogen

R0410

S.23.02.04

Gedetailleerde informatie over eigen vermogen, per tier

R0420

S.23.03.04

Jaarlijkse ontwikkelingen in het eigen vermogen

R0430

S.23.04.04

Lijst van eigenvermogensbestanddelen

R0440

S.25.01.04

Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen

R0460

S.25.02.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

R0470

S.25.03.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen met geheel interne modellen

R0480

S.26.01.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

R0500

S.26.02.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

R0510

S.26.03.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

R0520

S.26.04.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

R0530

S.26.05.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

R0540

S.26.06.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

R0550

S.26.07.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

R0560

S.27.01.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

R0570

S.31.01.04

Aandeel van herverzekeraars (met inbegrip van finite herverzekering en SPV's)

R0680

S.31.02.04

Special Purpose Vehicles

R0690

S.32.01.04

Ondernemingen binnen de groep

R0700

S.33.01.04

Individuele vereisten voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

R0710

S.34.01.04

Individuele vereisten voor overige gereglementeerde en niet-gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings

R0720

S.35.01.04

Bijdrage aan technische voorzieningen van de groep

R0730

S.36.01.01

Intragroeptransacties — Vermogensgerelateerde transacties, overdracht van schulden en activa

R0740

S.36.02.01

Intragroeptransacties — Derivaten

R0750

S.36.03.01

Intragroeptransacties — Interne herverzekering

R0760

S.36.04.01

Intragroeptransacties — Kostendeling, voorwaardelijke verplichtingen, posten buiten de balanstelling en andere posten

R0770

S.37.01.04

Risicoconcentratie

R0780S.01.01.05

Overzicht van ingediende informatie

Templatecode

Templatenaam

C0010

S.01.02.04

Basisinformatie — Algemeen

R0010

S.02.01.02

Balans

R0030

S.05.01.02

Premies, schaden en kosten, per branche

R0110

S.06.02.04

Lijst van activa

R0140

S.06.03.04

Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

R0150

S.08.01.04

Open derivaten

R0170

S.08.02.04

Derivatentransacties

R0180

S.23.01.04

Eigen vermogen

R0410S.01.01.06

Overzicht van ingediende informatie

Templatecode

Templatenaam

C0010

S.01.02.04

Basisinformatie — Algemeen

R0010

S.01.03.04

Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuilles

R0020

S.02.01.02

Balans

R0030

S.23.01.04

Eigen vermogen

R0410

S.25.01.04

Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen

R0460

S.25.02.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

R0470

S.25.03.04

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen met geheel interne modellen

R0480

S.32.01.04

Entiteiten binnen de groep

R0700

S.33.01.04

Individuele vereisten voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

R0710

S.34.01.04

Individuele vereisten voor overige gereglementeerde en niet-gereglementeerde financiële ondernemingen, met inbegrip van verzekeringsholdings en gemengde financiële holdings

R0720

SR.01.01.01

Overzicht van ingediende informatieAfgezonderd fonds/matchingportefeuille/resterend deel

Z0010

Fonds-/portefeuillenummer

Z0020Templatecode

Templatenaam

C0010

SR.02.01.01

Balans

R0790

SR.12.01.01

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering

R0800

SR.17.01.01

Technische voorzieningen schadeverzekeringsbedrijf

R0810

SR.22.02.01

Prognose van toekomstige kasstromen (beste schatting — matchingportefeuilles)

R0820

SR.22.03.01

Informatie over de berekening van de matchingopslag

R0830

SR.25.01.01

Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor ondernemingen

R0840

SR.25.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

R0850

SR.25.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor ondernemingen met geheel interne modellen

R0860

SR.26.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

R0870

SR.26.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

R0880

SR.26.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

R0890

SR.26.04.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

R0900

SR.26.05.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

R0910

SR.26.06.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

R0920

SR.26.07.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

R0930

SR.27.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

R0940

SR.01.01.04

Overzicht van ingediende informatieAfgezonderd fonds/matchingportefeuille/resterend deel

Z0010

Fonds-/portefeuillenummer

Z0020Templatecode

Templatenaam

C0010

SR.02.01.04

Balans

R0790

SR.25.01.01

►M1 Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule

R0840

SR.25.02.01

►M1 Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen die gebruikmaken van de standaardformule en van het gedeeltelijk intern model

R0850

SR.25.03.01

►M1 Solvabiliteitskapitaalvereiste — voor groepen met geheel interne modellen

R0860

SR.26.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Marktrisico

R0870

SR.26.02.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Tegenpartijkredietrisico

R0880

SR.26.03.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Levensverzekeringstechnisch risico

R0890

SR.26.04.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Ziekteverzekeringstechnisch risico

R0900

SR.26.05.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Schadeverzekeringstechnisch risico

R0910

SR.26.06.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Operationeel risico

R0920

SR.26.07.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Vereenvoudigingen

R0930

SR.27.01.01

Solvabiliteitskapitaalvereiste — Rampenrisico in het schade- en ziekteverzekeringsbedrijf

R0940S.01.02.01

Basisinformatie — Algemeen

C0010

Naam van de onderneming

R0010

Identificatiecode van de onderneming

R0020

Soort ondernemingscode

R0030

Soort onderneming

R0040

Land waar vergunning is verleend

R0050

Rapportagetaal

R0070

Datum indiening rapportage

R0080

▼M2

Einde boekjaar

R0081

▼B

Rapportagereferentiedatum

R0090

Reguliere/ad-hocindiening

R0100

Rapportagevaluta

R0110

Standaarden voor jaarrekeningen

R0120

Berekeningsmethode van het solvabiliteitskapitaalvereiste

R0130

Gebruik van ondernemingsspecifieke parameters (OSP)

R0140

Afgezonderde fondsen

R0150

Matchingopslag

R0170

Volatiliteitsaanpassing

R0180

Overgangsmaatregel voor de risicovrije rentevoet

R0190

Overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

R0200

Eerste indiening of herindiening

R0210

▼M3

Vrijstelling van rapportage van EKBI-informatie

R0250

▼BS.01.02.04

Basisinformatie — Algemeen

C0010

Naam deelnemende onderneming

R0010

Identificatiecode groep

R0020

Soort groepscode

R0030

Land van de groepstoezichthouder

R0050

Subgroepinformatie

R0060

Rapportagetaal

R0070

Datum indiening rapportage

R0080

▼M2

Einde boekjaar

R0081

▼B

Rapportagereferentiedatum

R0090

Reguliere/ad-hocindiening

R0100

Rapportagevaluta

R0110

Standaarden voor jaarrekeningen

R0120

Berekeningsmethode van het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep

R0130

Gebruik van groepsspecifieke parameters

R0140

Afgezonderde fondsen

R0150

Gehanteerde methode voor berekening groepssolvabiliteit

R0160

Matchingopslag

R0170

Volatiliteitsaanpassing

R0180

Overgangsmaatregel voor de risicovrije rentevoet

R0190

Overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

R0200

Eerste indiening of herindiening

R0210

▼M3

Vrijstelling van rapportage van EKBI-informatie

R0250

▼B

S.01.03.01

Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuillesLijst van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles (overlap toegestaan)

Fonds-/portefeuillenummer

Naam afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

Afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille / resterend deel van een fonds

Afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille met sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

Materieel

Artikel 304

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

C0100

C0110

C0120

S.01.03.04

Basisinformatie — Afgezonderde fondsen en matchingopslagportefeuillesLijst van alle afgezonderde fondsen/matchingopslagportefeuilles (overlap toegestaan)

Juridische benaming van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Fonds-/portefeuillenummer

Naam afgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille

Afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille / resterend deel van een fonds

Afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille met sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

Materieel

Artikel 304

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

Lijst van afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles met sub-afgezonderde fondsen / matchingopslagportefeuilles

Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

Nummer sub-afgezonderd fonds / matchingopslagportefeuille

C0100

C0110

C0120S.02.01.01

Balans

Waarde onder Solvabiliteit II

Waarde wettelijke jaarrekening

Activa

C0010

C0020

Goodwill

R0010

Overlopende acquisitiekosten

R0020

Immateriële activa

R0030

Uitgestelde belastingvorderingen

R0040

Surplus pensioenuitkeringen

R0050

Materiële vaste activa voor eigen gebruik

R0060

Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

R0070

Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)

R0080

Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

R0090

Aandelen

R0100

Aandelen — beursgenoteerd

R0110

Aandelen — niet-beursgenoteerd

R0120

Obligaties

R0130

Overheidsobligaties

R0140

Bedrijfsobligaties

R0150

Structured notes

R0160

Door zekerheden gedekte effecten

R0170

Instellingen voor collectieve belegging

R0180

Derivaten

R0190

Deposito's behalve kasequivalenten

R0200

Overige beleggingen

R0210

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

R0220

Leningen en hypotheken

R0230

Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten

R0240

Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken

R0250

Overige leningen en hypotheken

R0260

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:

R0270

Schade- en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

R0280

Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering

R0290

Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

R0300

Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0310

Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering

R0320

Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0330

Aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen

R0340

Deposito's ten gunste van cedenten

R0350

Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs

R0360

Vorderingen uit hoofde van herverzekering

R0370

Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)

R0380

Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)

R0390

Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal

R0400

Geldmiddelen en kasequivalenten

R0410

Overige, niet elders opgenomen activa

R0420

Totaal activa

R0500

Verplichtingen

C0010

C0020

Technische voorzieningen — schadeverzekering

R0510

Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)

R0520

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0530

Beste schatting

R0540

Risicomarge

R0550

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)

R0560

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0570

Beste schatting

R0580

Risicomarge

R0590

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

R0600

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)

R0610

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0620

Beste schatting

R0630

Risicomarge

R0640

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

R0650

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0660

Beste schatting

R0670

Risicomarge

R0680

Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0690

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0700

Beste schatting

R0710

Risicomarge

R0720

Overige technische voorzieningen

R0730

Voorwaardelijke verplichtingen

R0740

Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen

R0750

Pensioenuitkeringsverplichtingen

R0760

Deposito's van herverzekeraars

R0770

Uitgestelde belastingverplichtingen

R0780

Derivaten

R0790

Schulden aan kredietinstellingen

R0800

Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen

R0810

Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs

R0820

Schulden uit hoofde van herverzekering

R0830

Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)

R0840

Achtergestelde verplichtingen

R0850

Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen

R0860

Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen

R0870

Overige, niet elders opgenomen verplichtingen

R0880

Totaal verplichtingen

R0900

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

R1000S.02.01.02

Balans

Waarde onder Solvabiliteit II

Activa

C0010

Goodwill

R0010

Overlopende acquisitiekosten

R0020

Immateriële activa

R0030

Uitgestelde belastingvorderingen

R0040

Surplus pensioenuitkeringen

R0050

Materiële vaste activa voor eigen gebruik

R0060

Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

R0070

Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)

R0080

Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

R0090

Aandelen

R0100

Aandelen — beursgenoteerd

R0110

Aandelen — niet-beursgenoteerd

R0120

Obligaties

R0130

Overheidsobligaties

R0140

Bedrijfsobligaties

R0150

Structured notes

R0160

Door zekerheden gedekte effecten

R0170

Instellingen voor collectieve belegging

R0180

Derivaten

R0190

Deposito's behalve kasequivalenten

R0200

Overige beleggingen

R0210

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

R0220

Leningen en hypotheken

R0230

Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten

R0240

Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken

R0250

Overige leningen en hypotheken

R0260

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:

R0270

Schade- en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

R0280

Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering

R0290

Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

R0300

Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0310

Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering

R0320

Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0330

Aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen

R0340

Deposito's ten gunste van cedenten

R0350

Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs

R0360

Vorderingen uit hoofde van herverzekering

R0370

Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)

R0380

Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)

R0390

Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal

R0400

Geldmiddelen en kasequivalenten

R0410

Overige, niet elders opgenomen activa

R0420

Totaal activa

R0500

Verplichtingen

C0010

Technische voorzieningen — schadeverzekering

R0510

Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)

R0520

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0530

Beste schatting

R0540

Risicomarge

R0550

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)

R0560

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0570

Beste schatting

R0580

Risicomarge

R0590

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

R0600

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)

R0610

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0620

Beste schatting

R0630

Risicomarge

R0640

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

R0650

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0660

Beste schatting

R0670

Risicomarge

R0680

Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0690

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0700

Beste schatting

R0710

Risicomarge

R0720

Overige technische voorzieningen

R0730

Voorwaardelijke verplichtingen

R0740

Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen

R0750

Pensioenuitkeringsverplichtingen

R0760

Deposito's van herverzekeraars

R0770

Uitgestelde belastingverplichtingen

R0780

Derivaten

R0790

Schulden aan kredietinstellingen

R0800

Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen

R0810

Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs

R0820

Schulden uit hoofde van herverzekering

R0830

Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)

R0840

Achtergestelde verplichtingen

R0850

Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen

R0860

Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen

R0870

Overige, niet elders opgenomen verplichtingen

R0880

Totaal verplichtingen

R0900

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

R1000

SR.02.01.01

BalansAfgezonderd fonds of resterend deel

Z0020

Fondsnummer

Z0030Waarde onder Solvabiliteit II

Waarde wettelijke jaarrekening

Activa

C0010

C0020

Goodwill

R0010

Overlopende acquisitiekosten

R0020

Immateriële activa

R0030

Uitgestelde belastingvorderingen

R0040

Surplus pensioenuitkeringen

R0050

Materiële vaste activa voor eigen gebruik

R0060

Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

R0070

Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)

R0080

Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

R0090

Aandelen

R0100

Aandelen — beursgenoteerd

R0110

Aandelen — niet-beursgenoteerd

R0120

Obligaties

R0130

Overheidsobligaties

R0140

Bedrijfsobligaties

R0150

Structured notes

R0160

Door zekerheden gedekte effecten

R0170

Instellingen voor collectieve belegging

R0180

Derivaten

R0190

Deposito's behalve kasequivalenten

R0200

Overige beleggingen

R0210

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

R0220

Leningen en hypotheken

R0230

Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten

R0240

Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken

R0250

Overige leningen en hypotheken

R0260

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:

R0270

Schade- en ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

R0280

Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering

R0290

Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering

R0300

Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0310

Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering

R0320

Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0330

Aan indexen of beleggingen gekoppelde levensverzekeringen

R0340

Deposito's ten gunste van cedenten

R0350

Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs

R0360

Vorderingen uit hoofde van herverzekering

R0370

Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)

R0380

Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)

R0390

Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogensbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkapitaal

R0400

Geldmiddelen en kasequivalenten

R0410

Overige, niet elders opgenomen activa

R0420

Totaal activa

R0500

Verplichtingen

C0010

C0020

Technische voorzieningen — schadeverzekering

R0510

Technische voorzieningen — schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)

R0520

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0530

Beste schatting

R0540

Risicomarge

R0550

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)

R0560

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0570

Beste schatting

R0580

Risicomarge

R0590

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

R0600

Technische voorzieningen — ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)

R0610

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0620

Beste schatting

R0630

Risicomarge

R0640

Technische voorzieningen — levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

R0650

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0660

Beste schatting

R0670

Risicomarge

R0680

Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

R0690

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0700

Beste schatting

R0710

Risicomarge

R0720

Overige technische voorzieningen

Voorwaardelijke verplichtingen

R0740

Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen

R0750

Pensioenuitkeringsverplichtingen

R0760

Deposito's van herverzekeraars

R0770

Uitgestelde belastingverplichtingen

R0780

Derivaten

R0790

Schulden aan kredietinstellingen

R0800

Financiële verplichtingen anders dan schulden aan kredietinstellingen

R0810

Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs

R0820

Schulden uit hoofde van herverzekering

R0830

Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)

R0840

Achtergestelde verplichtingen

R0850

Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen

R0860

Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen

R0870

Overige, niet elders opgenomen verplichtingen

R0880

Totaal verplichtingen

R0900

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen

R1000S.02.02.01

Activa en verplichtingen, per valuta

Valuta's

C0010

Valutacode

R0010

Totale waarde van alle valuta

Waarde van de rapportagevaluta onder Solvabiliteit II

Waarde van resterende overige valuta's

Waarde van belangrijke valuta's

C0020

C0030

C0040

C0050

Activa

Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

R0020

Overige activa: materiële vaste activa voor eigen gebruik, geldmiddelen en kasequivalenten, voorschotten op verzekeringsovereenkomsten, aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken en overige leningen en hypotheken (niet zijnde aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

R0030

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

R0040

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen

R0050

Deposito's ten gunste van cedenten, vorderingen uit hoofde van verzekeringen en op intermediairs en vorderingen uit hoofde van herverzekering

R0060

Overige activa

R0070

Totaal activa

R0100

Verplichtingen

Technische voorzieningen (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

R0110

Technische voorzieningen — aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

R0120

Deposito's van herverzekeraars en schulden uit hoofde van verzekering en herverzekering en aan intermediairs

R0130

Derivaten

R0140

Financiële verplichtingen

R0150

Voorwaardelijke verplichtingen

R0160

Overige verplichtingen

R0170

Totale verplichtingen

R0200S.03.01.01

Posten buiten de balanstelling — algemeen

Maximumwaarde

Waarde van garantie / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen

Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden

Waarde van activa waarvoor zekerheden zijn gesteld

C0010

C0020

C0030

C0040

Door de onderneming verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven

R0010

Waarvan garanties, met inbegrip van kredietbrieven, verstrekt aan andere ondernemingen van dezelfde groep

R0020

Door de onderneming ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven

R0030

Waarvan garanties, met inbegrip van kredietbrieven, ontvangen van andere ondernemingen van dezelfde groep

R0040

Aangehouden zekerheden

Aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties

R0100

Aangehouden zekerheden voor derivaten

R0110

Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen

R0120

Overige aangehouden zekerheden

R0130

Totale aangehouden zekerheden

R0200

Gestelde zekerheden

Gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties

R0210

Gestelde zekerheden voor derivaten

R0220

Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)

R0230

Overige gestelde zekerheden

R0240

Totale gestelde zekerheden

R0300

Voorwaardelijke verplichtingen

Niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

R0310

Waarvan voorwaardelijke verplichtingen aan andere entiteiten van dezelfde groep

R0320

Uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

R0330

Totale voorwaardelijke verplichtingen

R0400S.03.01.04

Posten buiten de balanstelling — algemeen

Maximumwaarde

Waarde van garantie / zekerheden / voorwaardelijke verplichtingen

Waarde van activa waarvoor zekerheden worden aangehouden

Waarde van activa waarvoor zekerheden zijn gesteld

C0010

C0020

C0030

C0040

Door de groep verstrekte garanties, met inbegrip van kredietbrieven

R0010

Door de groep ontvangen garanties, met inbegrip van kredietbrieven

R0030

Aangehouden zekerheden

Aangehouden zekerheden in verband met aangegane leningen of gekochte obligaties

R0100

Aangehouden zekerheden voor derivaten

R0110

Door herverzekeraars verpande activa voor gecedeerde technische voorzieningen

R0120

Overige aangehouden zekerheden

R0130

Totale aangehouden zekerheden

R0200

Gestelde zekerheden

Gestelde zekerheden voor ontvangen leningen of uitgegeven obligaties

R0210

Gestelde zekerheden voor derivaten

R0220

Aan cedenten verpande activa voor technische voorzieningen (geaccepteerde herverzekering)

R0230

Overige gestelde zekerheden

R0240

Totale gestelde zekerheden

R0300

Voorwaardelijke verplichtingen

Niet uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

R0310

Uit de Solvabiliteit II-balans blijkende voorwaardelijke verplichtingen

R0330

Totale voorwaardelijke verplichtingen

R0400S.03.02.01

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming ontvangen onbeperkte garanties

Garantiecode

Naam van garantieverlener

Code van garantieverlener

Type code van garantieverlener

Tot dezelfde groep behorende garantieverlener

Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Ingangsdatum van de garantie

Aanvullend eigen vermogen

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090S.03.02.04

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep ontvangen onbeperkte garanties

Garantiecode

Naam van garantieverlener

Code van garantieverlener

Type code van garantieverlener

Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Ingangsdatum van de garantie

Aanvullend eigen vermogen

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090S.03.03.01

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de onderneming verstrekte onbeperkte garanties

Garantiecode

Naam van garantieontvanger

Code van garantieontvanger

Type code van garantieontvanger

Tot dezelfde groep behorende garantieontvanger

Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Schatting van de maximumwaarde van de garantie

Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Ingangsdatum van de garantie

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090S.03.03.04

Posten buiten de balanstelling — Lijst van door de groep verstrekte onbeperkte garanties

Garantiecode

Naam van garantieontvanger

Code van garantieontvanger

Type code van garantieontvanger

Triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Schatting van de maximumwaarde van de garantie

Specifieke triggergebeurtenis(sen) voor de garantie

Ingangsdatum van de garantie

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

S.04.01.01

Activiteit per landBranche

Z0010

Onderneming

Alle EER-landen

Totaal van door alle niet-EER-bijkantoren gesloten overeenkomsten

In het land van herkomst door de onderneming gesloten overeenkomsten

In het kader van het vrij verrichten van diensten door de onderneming in EER-landen niet zijnde het land van herkomst gesloten overeenkomsten

In het kader van het vrij verrichten van diensten in het land van herkomst door een EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten

Totaal van door alle EER-bijkantoren gesloten overeenkomsten in het land waar zij zijn gevestigd

Totaal van door alle EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

Totaal van door de onderneming en alle EER-bijkantoren in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Land

R0010

Geboekte premie-inkomsten

R0020

Schaden

R0030

Provisies

R0040Per EER-land

Per belangrijk niet-EER-land

In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten

In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

In het in aanmerking genomen land door de onderneming of een EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor gesloten overeenkomsten

In het in aanmerking genomen land door het in dat land gevestigde EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

In het in aanmerking genomen land door de onderneming of een EER-bijkantoor in het kader van het vrij verrichten van diensten gesloten overeenkomsten

Door bijkantoren in belangrijke niet-EER-landen gesloten overeenkomsten

C0080

C0090

C0100

C0110

Land

R0010

Geboekte premie-inkomsten

R0020

Schaden

R0030

Provisies

R0040S.04.02.01

Informatie over branche 10 in deel A van bijlage I bij de Solvabiliteit II-richtlijn, met uitzondering van de aansprakelijkheid van de vervoerder

Onderneming

Per EER-land

Vrij verrichten van diensten

Bijkantoor

Vrij verrichten van diensten

Bijkantoor

Vrij verrichten van diensten

C0010

C0020

C0030

Land

R0010

Frequentie van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)

R0020

Gemiddelde kosten van schadeclaims uit hoofde van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen (met uitzondering van aansprakelijkheid van de vervoerder)

R0030

S.05.01.01

Premies, schaden en kosten, per brancheBranche: schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)

Ziektekostenverzekeringen

Inkomensbeschermingsverzekeringen

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

Overige motorrijtuigenverzekeringen

Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

Krediet- en borgtochtverzekeringen

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Geboekte premie-inkomsten

Bruto — Directe verzekering

R0110

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0120

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0130

Aandeel van herverzekeraars

R0140

Netto

R0200

Verdiende premies

Bruto — Directe verzekering

R0210

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0220

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0230

Aandeel van herverzekeraars

R0240

Netto

R0300

Schaden

Bruto — Directe verzekering

R0310

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0320

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0330

Aandeel van herverzekeraars

R0340

Netto

R0400

Wijzigingen in overige technische voorzieningen

Bruto — Directe verzekering

R0410

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0420

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0430

Aandeel van herverzekeraars

R0440

Netto

R0500

▼M1Branche: schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)

Branche:

geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Totaal

Rechtsbijstandverzekering

Hulpverlening

Diverse geldelijke verliezen

Ziekteverzekering

Ongevallen

Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Vastgoed

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Geboekte premie-inkomsten

Bruto — Directe verzekering

R0110

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0120

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0130

Aandeel van herverzekeraars

R0140

Netto

R0200

Verdiende premies

Bruto — Directe verzekering

R0210

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0220

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0230

Aandeel van herverzekeraars

R0240

Netto

R0300

Schaden

Bruto — Directe verzekering

R0310

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0320

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0330

Aandeel van herverzekeraars

R0340

Netto

R0400

Wijzigingen in overige technische voorzieningen

Bruto — Directe verzekering

R0410

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0420

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0430

Aandeel van herverzekeraars

R0440

Netto

R0500

▼BBranche: schadeverzekeringsverplichtingen

Ziektekostenverzekeringen

Inkomensbeschermingsverzekeringen

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

Overige motorrijtuigenverzekeringen

Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

Krediet- en borgtochtverzekeringen

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Kosten

R0550

Administratieve lasten

Bruto — Directe verzekering

R0610

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0620

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0630

Aandeel van herverzekeraars

R0640

Netto

R0700

Kosten van vermogensbeheer

Bruto — Directe verzekering

R0710

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0720

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0730

Aandeel van herverzekeraars

R0740

Netto

R0800

Kosten van schadebeheer

Bruto — Directe verzekering

R0810

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0820

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0830

Aandeel van herverzekeraars

R0840

Netto

R0900

Verwervingskosten

Bruto — Directe verzekering

R0910

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0920

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0930

Aandeel van herverzekeraars

R0940

Netto

R1000

Algemene kosten

Bruto — Directe verzekering

R1010

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R1020

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R1030

Aandeel van herverzekeraars

R1040

Netto

R1100

Overige kosten

R1200

Totaal uitgaven

R1300Branche: schadeverzekeringsverplichtingen

Branche: geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Totaal

Rechtsbijstandverzekering

Hulpverlening

Diverse geldelijke verliezen

Ziekte

Ongevallen

Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Goederen

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Kosten

R0550

Administratieve lasten

Bruto — Directe verzekering

R0610

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0620

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0630

Aandeel van herverzekeraars

R0640

Netto

R0700

Kosten van vermogensbeheer

Bruto — Directe verzekering

R0710

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0720

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0730

Aandeel van herverzekeraars

R0740

Netto

R0800

Kosten van schadebeheer

Bruto — Directe verzekering

R0810

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0820

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0830

Aandeel van herverzekeraars

R0840

Netto

R0900

Verwervingskosten

Bruto — Directe verzekering

R0910

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0920

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0930

Aandeel van herverzekeraars

R0940

Netto

R1000

Algemene kosten

Bruto — Directe verzekering

R1010

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R1020

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R1030

Aandeel van herverzekeraars

R1040

Netto

R1100

Overige kosten

R1200

Totaal uitgaven

R1300Branche: levensverzekeringsverplichtingen

Herverzekeringsverplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf

Totaal

Ziekteverzekeringen

Verzekeringen met winstdeling

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Overige levensverzekeringen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Geboekte premie-inkomsten

Bruto

R1410

Aandeel van herverzekeraars

R1420

Netto

R1500

Verdiende premies

Bruto

R1510

Aandeel van herverzekeraars

R1520

Netto

R1600

Schaden

Bruto

R1610

Aandeel van herverzekeraars

R1620

Netto

R1700

Wijzigingen in overige technische voorzieningen

Bruto

R1710

Aandeel van herverzekeraars

R1720

Netto

R1800

Kosten

R1900

Administratieve lasten

Bruto

R1910

Aandeel van herverzekeraars

R1920

Netto

R2000

Kosten van vermogensbeheer

Bruto

R2010

Aandeel van herverzekeraars

R2020

Netto

R2100

Kosten van schadebeheer

Bruto

R2110

Aandeel van herverzekeraars

R2120

Netto

R2200Branche: levensverzekeringsverplichtingen

Herverzekeringsverplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf

Totaal

Ziekteverzekeringen

Verzekeringen met winstdeling

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Overige levensverzekeringen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Verwervingskosten

Bruto

R2210

Aandeel van herverzekeraars

R2220

Netto

R2300

Algemene kosten

Bruto

R2310

Aandeel van herverzekeraars

R2320

Netto

R2400

Overige kosten

R2500

Totaal uitgaven

R2600

Totaalbedrag afkoopclausules

R2700

S.05.01.02

Premies, schaden en kosten, per brancheBranche: schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)

Ziektekostenverzekeringen

Inkomensbeschermingsverzekeringen

Verzekeringen tegen arbeidsongevallen

Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen

Overige motorrijtuigenverzekeringen

Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Verzekeringen tegen brand en andere schade aan goederen

Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen

Krediet- en borgtochtverzekeringen

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Geboekte premie-inkomsten

Bruto — Directe verzekering

R0110

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0120

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0130

Aandeel van herverzekeraars

R0140

Netto

R0200

Verdiende premies

Bruto — Directe verzekering

R0210

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0220

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0230

Aandeel van herverzekeraars

R0240

Netto

R0300

Schaden

Bruto — Directe verzekering

R0310

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0320

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0330

Aandeel van herverzekeraars

R0340

Netto

R0400

Wijzigingen in overige technische voorzieningen

Bruto — Directe verzekering

R0410

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0420

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0430

Aandeel van herverzekeraars

R0440

Netto

R0500

Kosten

R0550

Overige kosten

R1200

Totaal uitgaven

R1300Branche: schadeverzekerings- en herverzekeringsverplichtingen (directe verzekering en geaccepteerde proportionele herverzekeringen)

Branche: geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

Totaal

Rechtsbijstandverzekering

Hulpverlening

Diverse geldelijke verliezen

Ziekte

Ongevallen

Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen

Goederen

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Geboekte premie-inkomsten

Bruto — Directe verzekering

R0110

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0120

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0130

Aandeel van herverzekeraars

R0140

Netto

R0200

Verdiende premies

Bruto — Directe verzekering

R0210

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0220

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0230

Aandeel van herverzekeraars

R0240

Netto

R0300

Schaden

Bruto — Directe verzekering

R0310

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0320

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0330

Aandeel van herverzekeraars

R0340

Netto

R0400

Wijzigingen in overige technische voorzieningen

Bruto — Directe verzekering

R0410

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0420

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0430

Aandeel van herverzekeraars

R0440

Netto

R0500

Kosten

R0550

Overige kosten

R1200

Totaal uitgaven

R1300Branche: levensverzekeringsverplichtingen

Herverzekeringsverplichtingen in het levensverzekeringsbedrijf

Totaal

Ziekteverzekeringen

Verzekeringen met winstdeling

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Overige levensverzekeringen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

Herverzekering in het levensverzekeringsbedrijf

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Geboekte premie-inkomsten

Bruto

R1410

Aandeel van herverzekeraars

R1420

Netto

R1500

Verdiende premies

Bruto

R1510

Aandeel van herverzekeraars

R1520

Netto

R1600

Schaden

Bruto

R1610

Aandeel van herverzekeraars

R1620

Netto

R1700

Wijzigingen in overige technische voorzieningen

Bruto

R1710

Aandeel van herverzekeraars

R1720

Netto

R1800

Kosten

R1900

Overige kosten

R2500

Totaal uitgaven

R2600

S.05.02.01

Premies, schaden en kosten, per landLand van herkomst

Top 5 van alle landen (volgens bedrag aan geboekte bruto premie-inkomsten) - schadeverzekeringsverplichtingen

Totaal top 5 en land van herkomst

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

R0010

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Geboekte premie-inkomsten

Bruto — Directe verzekering

R0110

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0120

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0130

Aandeel van herverzekeraars

R0140

Netto

R0200

Verdiende premies

Bruto — Directe verzekering

R0210

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0220

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0230

Aandeel van herverzekeraars

R0240

Netto

R0300

Schaden

Bruto — Directe verzekering

R0310

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0320

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0330

Aandeel van herverzekeraars

R0340

Netto

R0400

Wijzigingen in overige technische voorzieningen

Bruto — Directe verzekering

R0410

Bruto — Geaccepteerde proportionele herverzekering

R0420

Bruto — Geaccepteerde niet-proportionele herverzekering

R0430

Aandeel van herverzekeraars

R0440

Netto

R0500

Kosten

R0550

Overige kosten

R1200

▼M1

Totaal uitgaven

R1300

▼BLand van herkomst

Top 5 van alle landen (volgens bedrag aan geboekte bruto premie-inkomsten) - levensverzekeringsverplichtingen

Totaal top 5 en land van herkomst

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

R1400

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Geboekte premie-inkomsten

Bruto

R1410

Aandeel van herverzekeraars

R1420

Netto

R1500

Verdiende premies

Bruto

R1510

Aandeel van herverzekeraars

R1520

Netto

R1600

Schaden

Bruto

R1610

Aandeel van herverzekeraars

R1620

Netto

R1700

Wijzigingen in overige technische voorzieningen

Bruto

R1710

Aandeel van herverzekeraars

R1720

Netto

R1800

Kosten

R1900

Overige kosten

R2500

Totaal uitgaven

R2600S.06.01.01

Overzicht van activa

Leven

Schade

Afgezonderde fondsen

Overige interne fondsen

Aandelenkapitaal

Algemeen

Activanotering

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Beursgenoteerde activa

R0010

Niet-beursgenoteerde activa

R0020

Niet op een beurs verhandelbare activa

R0030

Per categorie

Overheidsobligaties

R0040

Bedrijfsobligaties

R0050

Aandelen

R0060

Instellingen voor collectieve belegging

R0070

Structured notes

R0080

Door zekerheden gedekte effecten

R0090

Kasmiddelen en deposito's

R0100

Hypotheken en leningen

R0110

Vastgoed

R0120

Overige beleggingen

R0130

Futures

R0140

Callopties

R0150

Putopties

R0160

Swaps

R0170

Termijncontracten

R0180

Kredietderivaten

R0190

S.06.02.01

Lijst van activaInformatie over aangehouden posities

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Portefeuille

Fondsnummer

Nummer matchingportefeuille

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Als zekerheid verstrekte activa

Land van bewaarneming

Bewaarnemer

Hoeveelheid

Nominaal bedrag

Waarderingsmethode

Aankoopwaarde

Totaalbedrag onder Solvabiliteit II

Opgebouwde rente

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180Informatie over activa

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Titel post

Naam van emittent

Code van emittent

Soort code van emittent

Emittentensector

Emittentengroep

Emittentengroepcode

Soort emittentengroepcode

Land van emittent

Valuta

CIC

►M4Benadering berekening solvabiliteitskapitaalvereiste icb

Infrastructuurinvesteringen

(wordt vervolgd)

C0040

C0050

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

►M4C0292

C0300Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegrip van participaties

Externe rating

Aangewezen EKBI

Kredietkwaliteitscategorie

Interne rating

Duur

Eenheidsprijs onder Solvabiliteit II

Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs

Vervaldatum

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

S.06.02.04

Lijst van activaInformatie over aangehouden posities

Juridische benaming van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Portefeuille

Fondsnummer

Nummer matchingportefeuille

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Als zekerheid verstrekte activa

Land van bewaarneming

Bewaarnemer

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120Hoeveelheid

Nominaal bedrag

Waarderingsmethode

Aankoopwaarde

Totaalbedrag onder Solvabiliteit II

Opgebouwde rente

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180Informatie over activa

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Titel post

Naam van emittent

Code van emittent

Soort code van emittent

Emittentensector

Emittentengroep

Emittentengroepcode

Soort emittentengroepcode

Land van emittent

Valuta

(wordt vervolgd)

C0040

C0050

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280CIC

Infrastructuurinvesteringen

Deelneming

Externe rating

Aangewezen EKBI

Kredietkwaliteitscategorie

Interne rating

Duur

Eenheidsprijs onder Solvabiliteit II

Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs

Vervaldatum

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390S.06.03.01

Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

Identificatiecode van instelling voor collectieve belegging

Soort identificatiecode van instelling voor collectieve belegging

Categorie onderliggende activa

Land van uitgifte

Valuta

Totaalbedrag

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060S.06.03.04

Instellingen voor collectieve belegging — Doorkijkbenadering

Identificatiecode van instelling voor collectieve belegging

Soort identificatiecode van instelling voor collectieve belegging

Categorie onderliggende activa

Land van uitgifte

Valuta

Totaalbedrag

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060S.07.01.01

Gestructureerde producten

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Soort zekerheid

Soort gestructureerd product

Kapitaalbescherming

Onderliggende waarde / index / portefeuille

Met calloptie of putoptie

Synthetisch gestructureerd product

Vervroegde aflossing gestructureerd product

Waarde van de zekerheid

Zekerhedenportefeuille

Vast jaarlijks rendement

Variabel jaarlijks rendement

Verlies bij wanbetaling

„Attachment point”

„Detachment point”

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

S.07.01.04

Gestructureerde productenJuridische benaming van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Soort zekerheid

Soort gestructureerd product

Kapitaalbescherming

Onderliggende waarde / index / portefeuille

Met calloptie of putoptie

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100Synthetisch gestructureerd product

Vervroegde aflossing gestructureerd product

Waarde van de zekerheid

Zekerhedenportefeuille

Vast jaarlijks rendement

Variabel jaarlijks rendement

Verlies bij wanbetaling

„Attachment point”

„Detachment point”

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

S.08.01.01

Open derivatenInformatie over aangehouden posities

Identificatiecode van de derivaten

Soort identificatiecode van de derivaten

Portefeuille

Fondsnummer

Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Onderliggend instrument van het derivaat

Soort code van onderliggend actief of passief van het derivaat

Gebruik van derivaat

Delta

Theoretische waarde van het derivaat

Koper / Verkoper

(wordt vervolgd)

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140Tot op heden betaalde premie

Tot op heden ontvangen premie

Aantal overeenkomsten

Omvang overeenkomst

Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis

Uitstroombedrag swaps

Instroombedrag swaps

Begindatum

Duur

Waarde onder Solvabiliteit II

Waarderingsmethode

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250Informatie over derivaten

Identificatiecode van de derivaten

Soort identificatiecode van de derivaten

Naam van tegenpartij

Code van tegenpartij

Soort code van tegenpartij

Externe rating

Aangewezen EKBI

Kredietkwaliteitscategorie

Interne rating

Groep van tegenpartij

Code van groep van tegenpartij

(wordt vervolgd)

C0040

C0050

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340Soort code van groep van tegenpartij

Naam overeenkomst

Valuta

CIC

Triggerwaarde

Liquidatietrigger overeenkomst

Swap geleverde valuta

Swap ontvangen valuta

Vervaldatum

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

S.08.01.04

Open derivatenInformatie over aangehouden posities

Juridische benaming van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode van de derivaten

Soort identificatiecode van de derivaten

Portefeuille

Fondsnummer

Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Onderliggend instrument van het derivaat

Soort code van onderliggend actief of passief van het derivaat

Gebruik van derivaat

Delta

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120Theoretische waarde van het derivaat

Koper / Verkoper

Tot op heden betaalde premie

Tot op heden ontvangen premie

Aantal overeenkomsten

Omvang overeenkomst

Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis

Uitstroombedrag swaps

Instroombedrag swaps

Begindatum

Duur

Waarde onder Solvabiliteit II

Waarderingsmethode

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250Informatie over derivaten

Identificatiecode van de derivaten

Soort identificatiecode van de derivaten

Naam van tegenpartij

Code van tegenpartij

Soort code van tegenpartij

Externe rating

Aangewezen EKBI

Kredietkwaliteitscategorie

Interne rating

Groep van tegenpartij

Code van groep van tegenpartij

(wordt vervolgd)

C0040

C0050

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340Soort code van groep van tegenpartij

Naam overeenkomst

Valuta

CIC

Triggerwaarde

Liquidatietrigger overeenkomst

Swap geleverde valuta

Swap ontvangen valuta

Vervaldatum

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

S.08.02.01

DerivatentransactiesInformatie over aangehouden posities

Identificatiecode van de derivaten

Soort identificatiecode van de derivaten

Portefeuille

Fondsnummer

Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Onderliggend instrument van het derivaat

Soort code van onderliggend actief of passief van het derivaat

Gebruik van derivaat

Theoretische waarde van het derivaat

Koper / Verkoper

Tot op heden betaalde premie

(wordt vervolgd)

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140Tot op heden ontvangen premie

Winsten en verliezen tot op heden

Aantal overeenkomsten

Omvang overeenkomst

Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis

Uitstroombedrag swaps

Instroombedrag swaps

Begindatum

Waarde onder Solvabiliteit II

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230Informatie over derivaten

Identificatiecode van de derivaten

Soort identificatiecode van de derivaten

Naam van tegenpartij

Code van tegenpartij

Soort code van tegenpartij

Groep van tegenpartij

Code van groep van tegenpartij

Soort code van groep van tegenpartij

Naam overeenkomst

Valuta

CIC

(wordt vervolgd)

C0040

C0050

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320Triggerwaarde

Liquidatietrigger overeenkomst

Swap geleverde valuta

Swap ontvangen valuta

Vervaldatum

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

S.08.02.04

DerivatentransactiesInformatie over aangehouden posities

Juridische benaming van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode van de derivaten

Soort identificatiecode van de derivaten

Portefeuille

Fondsnummer

Derivaten in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Onderliggend instrument van het derivaat

Soort code van onderliggend actief of passief van het derivaat

Gebruik van derivaat

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110Theoretische waarde van het derivaat

Koper / Verkoper

Tot op heden betaalde premie

Tot op heden ontvangen premie

Winsten en verliezen tot op heden

Aantal overeenkomsten

Omvang overeenkomst

Maximaal verlies bij liquidatiegebeurtenis

Uitstroombedrag swaps

Instroombedrag swaps

Begindatum

Waarde onder Solvabiliteit II

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230Informatie over derivaten

Identificatiecode van de derivaten

Soort identificatiecode van de derivaten

Naam van tegenpartij

Code van tegenpartij

Soort code van tegenpartij

Groep van tegenpartij

Code van groep van tegenpartij

Soort code van groep van tegenpartij

Naam overeenkomst

Valuta

CIC

(wordt vervolgd)

C0040

C0050

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320Triggerwaarde

Liquidatietrigger overeenkomst

Swap geleverde valuta

Swap ontvangen valuta

Vervaldatum

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370S.09.01.01

Inkomsten/winsten en verliezen gedurende de periode

Activacategorie

Portefeuille

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Dividenden

Rente

Huurbedragen

Netto winsten en verliezen

Niet-gerealiseerde winsten en verliezen

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110S.09.01.04

Inkomsten/winsten en verliezen gedurende de periode

Juridische benaming van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Activacategorie

Portefeuille

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Dividenden

Rente

Huurbedragen

Netto winsten en verliezen

Niet-gerealiseerde winsten en verliezen

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110S.10.01.01

Uitlenen van effecten en repo's

Portefeuille

Fondsnummer

Activacategorie

Naam van tegenpartij

Code van tegenpartij

Soort code van tegenpartij

Activacategorie tegenpartij

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

Positie in de overeenkomst

Bedrag „near leg”

Bedrag „far leg”

Begindatum

Vervaldatum

Waarde onder Solvabiliteit II

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

S.10.01.04

Uitlenen van effecten en repo'sJuridische benaming van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Portefeuille

Fondsnummer

Activacategorie

Naam van tegenpartij

Code van tegenpartij

Soort code van tegenpartij

Activacategorie tegenpartij

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten

(wordt vervolgd)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110Positie in de overeenkomst

Bedrag „near leg”

Bedrag „far leg”

Begindatum

Vervaldatum

Waarde onder Solvabiliteit II

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

S.11.01.01

Als zekerheid aangehouden activaInformatie over aangehouden posities

Informatie over de aangehouden activa

Informatie over het actief waarvoor zekerheden worden aangehouden

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Naam tegenpartij die de zekerheden verstrekt

Naam van de groep van de tegenpartij die de zekerheden verstrekt

Land van bewaarneming

Hoeveelheid

Nominaal bedrag

Waarderingsmethode

Totaalbedrag

Opgebouwde rente

Soort actief waarvoor zekerheden worden aangehouden

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140Informatie over activa

Informatie over de aangehouden activa

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Titel post

Naam van emittent

Code van emittent

Soort code van emittent

Emittentensector

Emittentengroepcode

Emittentengroepcode

Soort emittentengroepcode

Land van emittent

Valuta

CIC

Prijs per eenheid

Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs

Vervaldatum

C0040

C0050

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

S.11.01.04

Als zekerheid aangehouden activaInformatie over aangehouden posities

Informatie over de aangehouden activa

Informatie over het actief waarvoor zekerheden worden aangehouden

Juridische benaming van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Naam tegenpartij die de zekerheden verstrekt

Naam van de groep van de tegenpartij die de zekerheden verstrekt

Land van bewaarneming

Hoeveelheid

Nominaal bedrag

Waarderingsmethode

Totaalbedrag

Opgebouwde rente

Soort actief waarvoor zekerheden worden aangehouden

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140Informatie over activa

Informatie over de aangehouden activa

Identificatiecode van de activa

Soort identificatiecode van de activa

Titel post

Naam van emittent

Code van emittent

Soort code van emittent

Emittentensector

Emittentengroepcode

Emittentengroepcode

Soort emittentengroepcode

Land van emittent

Valuta

CIC

(wordt vervolgd)

C0040

C0050

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250Informatie over de aangehouden activa

Prijs per eenheid

Eenheidspercentage van nominaal bedrag Solvabiliteit II-prijs

Vervaldatum

C0260

C0270

C0280

S.12.01.01

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekeringVerzekeringen met winstdeling

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Overeenkomsten zonder opties en garanties

Overeenkomsten met opties en garanties

C0020

C0030

C0040

C0050

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0020

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

Beste schatting

Bruto beste schatting

R0030

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0040

Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0050

Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0060

Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0070

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0080

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald

R0090

Risicomarge

R0100

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0110

Beste schatting

R0120

Risicomarge

R0130

Technische voorzieningen — totaal

R0200

Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

R0210

▼M3

Beste schatting van producten met een afkoopoptie

R0220

▼B

Bruto beste schatting voor kasstroom

Uitgaande kasstromen

▼M3

Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen

R0230

Toekomstige gegarandeerde uitkeringen

R0240

Toekomstige discretionaire uitkeringen

R0250

▼B

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

R0260

Inkomende kasstromen

Toekomstige premies

R0270

Overige inkomende kasstromen

R0280

Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

R0290

Afkoopwaarde

R0300

Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0310

Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0320

Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

R0330

Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

R0340

Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag

R0350

Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen

R0360Overige levensverzekeringen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

Overeenkomsten zonder opties en garanties

Overeenkomsten met opties en garanties

C0060

C0070

C0080

C0090

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0020

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

Beste schatting

Bruto beste schatting

R0030

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0040

Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0050

Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0060

Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0070

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0080

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald

R0090

Risicomarge

R0100

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0110

Beste schatting

R0120

Risicomarge

R0130

Technische voorzieningen — totaal

R0200

Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

R0210

▼M3

Beste schatting van producten met een afkoopoptie

R0220

▼B

Bruto beste schatting voor kasstroom

Uitgaande kasstromen

▼M3

Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen

R0230

Toekomstige gegarandeerde uitkeringen

R0240

Toekomstige discretionaire uitkeringen

R0250

▼B

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

R0260

Inkomende kasstromen

Toekomstige premies

R0270

Overige inkomende kasstromen

R0280

Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

R0290

Afkoopwaarde

R0300

Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0310

Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0320

Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

R0330

Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

R0340

Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag

R0350

Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen

R0360Geaccepteerde herverzekering

Verzekeringen met winstdeling

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Overige levensverzekeringen

C0100

C0110

C0120

C0130

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0020

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

Beste schatting

Bruto beste schatting

R0030

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0040

Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0050

Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0060

Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0070

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0080

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald

R0090

Risicomarge

R0100

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0110

Beste schatting

R0120

Risicomarge

R0130

Technische voorzieningen — totaal

R0200

Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

R0210

▼M3

Beste schatting van producten met een afkoopoptie

R0220

▼B

Bruto beste schatting voor kasstroom

Uitgaande kasstromen

▼M3

Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen

R0230

Toekomstige gegarandeerde uitkeringen

R0240

Toekomstige discretionaire uitkeringen

R0250

▼B

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

R0260

Inkomende kasstromen

Toekomstige premies

R0270

Overige inkomende kasstromen

R0280

Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

R0290

Afkoopwaarde

R0300

Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0310

Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0320

Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

R0330

Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

R0340

Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag

R0350

Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen

R0360Geaccepteerde herverzekering

Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Lijfrentes van geaccepteerde schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

C0140

C0150

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0020

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

Beste schatting

Bruto beste schatting

R0030

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0040

Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0050

Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0060

Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0070

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0080

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald

R0090

Risicomarge

R0100

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0110

Beste schatting

R0120

Risicomarge

R0130

Technische voorzieningen — totaal

R0200

Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

R0210

▼M3

Beste schatting van producten met een afkoopoptie

R0220

▼B

Bruto beste schatting voor kasstroom

Uitgaande kasstromen

▼M3

Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen

R0230

Toekomstige gegarandeerde uitkeringen

R0240

Toekomstige discretionaire uitkeringen

R0250

▼B

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

R0260

Inkomende kasstromen

Toekomstige premies

R0270

Overige inkomende kasstromen

R0280

Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

R0290

Afkoopwaarde

R0300

Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0310

Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0320

Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

R0330

Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

R0340

Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag

R0350

Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen

R0360Ziekteverzekering (directe verzekering)

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

Overeenkomsten zonder opties en garanties

Overeenkomsten met opties en garanties

C0160

C0170

C0180

C0190

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0020

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

Beste schatting

Bruto beste schatting

R0030

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0040

Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0050

Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0060

Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0070

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0080

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald

R0090

Risicomarge

R0100

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0110

Beste schatting

R0120

Risicomarge

R0130

Technische voorzieningen — totaal

R0200

Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

R0210

▼M3

Beste schatting van producten met een afkoopoptie

R0220

▼B

Bruto beste schatting voor kasstroom

Uitgaande kasstromen

▼M3

Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen

R0230

Toekomstige gegarandeerde uitkeringen

R0240

Toekomstige discretionaire uitkeringen

R0250

▼B

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

R0260

Inkomende kasstromen

Toekomstige premies

R0270

Overige inkomende kasstromen

R0280

Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

R0290

Afkoopwaarde

R0300

Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0310

Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0320

Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

R0330

Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

R0340

Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag

R0350

Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen

R0360Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (geaccepteerde herverzekering)

Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

C0200

C0210

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0020

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

Beste schatting

Bruto beste schatting

R0030

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0040

Bedragen die op herverzekering (behalve SPV en finite herverzekering) kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0050

Bedragen die op SPV kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0060

Bedragen die op finite herverzekering kunnen worden verhaald vóór correctie voor verwachte verliezen

R0070

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0080

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald

R0090

Risicomarge

R0100

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0110

Beste schatting

R0120

Risicomarge

R0130

Technische voorzieningen — totaal

R0200

Technische voorzieningen min bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — Totaal

R0210

▼M3

Beste schatting van producten met een afkoopoptie

R0220

▼B

Bruto beste schatting voor kasstroom

Uitgaande kasstromen

▼M3

Toekomstige gegarandeerde en discretionaire uitkeringen

R0230

Toekomstige gegarandeerde uitkeringen

R0240

Toekomstige discretionaire uitkeringen

R0250

▼B

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

R0260

Inkomende kasstromen

Toekomstige premies

R0270

Overige inkomende kasstromen

R0280

Percentage van bruto beste schatting berekend op basis van benaderingen

R0290

Afkoopwaarde

R0300

Beste schatting met inachtneming van overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0310

Technische voorzieningen zonder overgangsmaatregel voor de rentevoet

R0320

Beste schatting met inachtneming van volatiliteitsaanpassing

R0330

Technische voorzieningen zonder volatiliteitsaanpassing en zonder andere overgangsmaatregelen

R0340

Beste schatting onder voorbehoud van matchingopslag

R0350

Technische voorzieningen zonder matchingopslag en zonder alle overige maatregelen

R0360

S.12.01.02

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekeringVerzekeringen met winstdeling

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Overige levensverzekeringen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

Overeenkomsten zonder opties en garanties

Overeenkomsten met opties en garanties

Overeenkomsten zonder opties en garanties

Overeenkomsten met opties en garanties

(wordt vervolgd)

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0020

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

Beste schatting

Bruto beste schatting

R0030

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0080

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal

R0090

Risicomarge

R0100

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0110

Beste schatting

R0120

Risicomarge

R0130

Technische voorzieningen — totaal

R0200Geaccepteerde herverzekering

Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Ziekteverzekering (directe verzekering)

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (geaccepteerde herverzekering)

Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Overeenkomsten zonder opties en garanties

Overeenkomsten met opties en garanties

C0100

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0020

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

Beste schatting

Bruto beste schatting

R0030

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0080

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal

R0090

Risicomarge

R0100

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0110

Beste schatting

R0120

Risicomarge

R0130

Technische voorzieningen — totaal

R0200

SR.12.01.01

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekeringAfgezonderd fonds/matchingopslagportefeuille of resterend deel

Z0020

Fonds-/portefeuillenummer

Z0030Verzekeringen met winstdeling

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Overige levensverzekeringen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

Overeenkomsten zonder opties en garanties

Overeenkomsten met opties en garanties

Overeenkomsten zonder opties en garanties

Overeenkomsten met opties en garanties

(wordt vervolgd)

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel berekend

R0020

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

Beste schatting

Bruto beste schatting

R0030

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0080

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal

R0090

Risicomarge

R0100

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

Risicomarge

R0130

Beste schatting

R0120

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0110

Technische voorzieningen — totaal

R0200Geaccepteerde herverzekering

Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

Ziekteverzekering (directe verzekering)

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (geaccepteerde herverzekering)

Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

Overeenkomsten zonder opties en garanties

Overeenkomsten met opties en garanties

C0100

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0010

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling in verband met de technische voorzieningen als geheel

R0020

Technische voorzieningen berekend als som van beste schatting en risicomarge

Beste schatting

Bruto beste schatting

R0030

Totaal van de bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald na correctie voor verwachte verliezen als gevolg van wanbetaling

R0080

Beste schatting minus bedragen die op herverzekering/SPV en finite herverzekering kunnen worden verhaald — totaal

R0090

Risicomarge

R0100

Bedrag van de overgangsmaatregel voor technische voorzieningen

Technische voorzieningen als geheel berekend

R0110

Beste schatting

R0120

Risicomarge

R0130

Technische voorzieningen — totaal

R0200

S.12.02.01

Technische voorzieningen voor levens- en SLT-ziekteverzekering — Per landBruto technische voorzieningen als geheel berekend en bruto beste schatting voor verschillende landen

Geografische zone

Verzekeringen met winstdeling

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Overige levensverzekeringen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot verzekeringsverplichtingen anders dan ziekteverzekeringsverplichtingen

Geaccepteerde herverzekering

Totaal (levensverzekering behalve ziekteverzekering, met inbegrip van aan beleggingen gekoppelde overeenkomsten)

(wordt vervolgd)

C0020

C0030

C0060

C0090

C0100

C0150

Land van herkomst

R0010

EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

R0020

Niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

R0030

Per land

C0010

Land 1

R0040Geografische zone

Ziekteverzekering (directe verzekering)

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten en met betrekking tot ziekteverzekeringsverplichtingen

Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf (geaccepteerde herverzekering)

Totaal (ziekteverzekering analoog aan levensverzekering)

C0160

C0190

C0200

C0210

Land van herkomst

R0010

EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

R0020

Niet-EER-landen buiten de materialiteitsdrempel — niet gerapporteerd per land

R0030

Per land

C0010

Land 1

R0040

S.13.01.01

Prognose van toekomstige bruto kasstromenVerzekeringen met winstdeling

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen

Uitgaande kasstromen

Inkomende kasstromen

Uitgaande kasstromen

Inkomende kasstromen

Toekomstige uitkeringen

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Toekomstige premies

Overige inkomende kasstromen

Toekomstige uitkeringen

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Toekomstige premies

Overige inkomende kasstromen

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Jaar (prognose van niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)

1

R0010

2

R0020

3

R0030

4

R0040

5

R0050

6

R0060

7

R0070

8

R0080

9

R0090

10

R0100

11

R0110

12

R0120

13

R0130

14

R0140

15

R0150

16

R0160

17

R0170

18

R0180

19

R0190

20

R0200

21

R0210

22

R0220

23

R0230

24

R0240

25

R0250

26

R0260

27

R0270

28

R0280

29

R0290

30

R0300

31-40

R0310

41-50

R0320

51 & later

R0330Overige levensverzekeringen

Lijfrentes van schadeverzekeringsovereenkomsten

Uitgaande kasstromen

Inkomende kasstromen

Uitgaande kasstromen

Inkomende kasstromen

Toekomstige uitkeringen

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Toekomstige premies

Overige inkomende kasstromen

Toekomstige uitkeringen

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Toekomstige premies

Overige inkomende kasstromen

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

Jaar (prognose van niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)

1

R0010

2

R0020

3

R0030

4

R0040

5

R0050

6

R0060

7

R0070

8

R0080

9

R0090

10

R0100

11

R0110

12

R0120

13

R0130

14

R0140

15

R0150

16

R0160

17

R0170

18

R0180

19

R0190

20

R0200

21

R0210

22

R0220

23

R0230

24

R0240

25

R0250

26

R0260

27

R0270

28

R0280

29

R0290

30

R0300

31-40

R0310

41-50

R0320

51 & later

R0330Geaccepteerde herverzekering

Ziekteverzekeringen

Uitgaande kasstromen

Inkomende kasstromen

Uitgaande kasstromen

Inkomende kasstromen

Toekomstige uitkeringen

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Toekomstige premies

Overige inkomende kasstromen

Toekomstige uitkeringen

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Toekomstige premies

Overige inkomende kasstromen

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

Jaar (prognose van niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)

1

R0010

2

R0020

3

R0030

4

R0040

5

R0050

6

R0060

7

R0070

8

R0080

9

R0090

10

R0100

11

R0110

12

R0120

13

R0130

14

R0140

15

R0150

16

R0160

17

R0170

18

R0180

19

R0190

20

R0200

21

R0210

22

R0220

23

R0230

24

R0240

25

R0250

26

R0260

27

R0270

28

R0280

29

R0290

30

R0300

31-40

R0310

41-50

R0320

51 & later

R0330Herverzekering in het ziekteverzekeringsbedrijf

Totaal van de bedragen die op herverzekering kunnen worden verhaald (na correctie)

Uitgaande kasstromen

Inkomende kasstromen

Toekomstige uitkeringen

Toekomstige kosten en andere uitgaande kasstromen

Toekomstige premies

Overige inkomende kasstromen

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

Jaar (prognose van niet-gedisconteerde verwachte kasstromen)

1

R0010

2

R0020

3

R0030

4

R0040

5

R0050

6

R0060

7

R0070

8

R0080

9

R0090

10

R0100

11

R0110

12

R0120

13

R0130

14

R0140

15

R0150

16

R0160

17

R0170

18

R0180

19

R0190

20

R0200

21

R0210

22

R0220

23

R0230

24

R0240

25

R0250

26

R0260

27

R0270

28

R0280

29

R0290

30

R0300

31-40

R0310

41-50

R0320

51 & later

R0330

S.14.01.01

Analyse van levensverzekeringsverplichtingenPortefeuille

Identificatiecode product

Fondsnummer

Branche

Aantal overeenkomsten aan het einde van het jaar

Aantal nieuwe overeenkomsten gedurende het jaar

Totaalbedrag geboekte premie-inkomsten

Totaalbedrag van gedurende het jaar uitgekeerde schaden

Land

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080Productkenmerken

Identificatiecode product

Indeling in klassen van producten

Soort product

Productbenaming

Product nog op de markt?

Soort premie

Gebruik van financieel instrument voor replicatie?

Aantal homogene risicogroepen in producten

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160Informatie over homogene risicogroepen

Code van de homogene risicogroep

►M1Beste schatting en technische voorzieningen als geheel

Risicobedrag

Afkoopwaarde

Gegarandeerd percentage op jaarbasis (gedurende de gemiddelde looptijd van de garantie)

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210Informatie over producten en homogene risicogroepen

Identificatiecode product

Code van de homogene risicogroep

C0220

C0230S.15.01.01

Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

Identificatiecode product

Productbenaming

Beschrijving van het product

Ingangsdatum van de garantie

Einddatum van de garantie

Soort garantie

Gegarandeerd niveau

Beschrijving van de garantie

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110S.15.01.04

Beschrijving van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

Juridische benaming van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode product

Productbenaming

Beschrijving van het product

Ingangsdatum van de garantie

Einddatum van de garantie

Soort garantie

Gegarandeerd niveau

Beschrijving van de garantie

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

A1S.15.02.01

Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringen

Identificatiecode product

Productbenaming

Soort afdekking

Afgedekte Delta

Afgedekte Rho

Afgedekte Gamma

Afgedekte Vega

Afgedekte buitenlandse valuta

Overige afgedekte risico's

Economisch resultaat zonder afdekking

Economisch resultaat met afdekking

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

S.15.02.04

Afdekking van garanties van variabele lijfrenteverzekeringenJuridische benaming van de onderneming

Identificatiecode van de onderneming

Soort identificatiecode van de onderneming

Identificatiecode product

Productbenaming

Soort afdekking

Afgedekte Delta

Afgedekte Rho

(wordt vervolgd)