Home

Besluit (GBVB) 2016/446 van de Raad van 23 maart 2016 tot wijziging en verlenging van Besluit 2013/34/GBVB betreffende een militaire missie van de Europese Unie om de Malinese strijdkrachten te helpen opleiden (EUTM Mali)

Besluit (GBVB) 2016/446 van de Raad van 23 maart 2016 tot wijziging en verlenging van Besluit 2013/34/GBVB betreffende een militaire missie van de Europese Unie om de Malinese strijdkrachten te helpen opleiden (EUTM Mali)

2016D0446 — NL — 24.03.2016 — 000.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document


Gerectificeerd bij:
▼B

BESLUIT (GBVB) 2016/446 VAN DE RAAD

van 23 maart 2016

tot wijziging en verlenging van Besluit 2013/34/GBVB betreffende een militaire missie van de Europese Unie om de Malinese strijdkrachten te helpen opleiden (EUTM Mali)Artikel 1

Besluit 2013/34/GBVB van de Raad wordt als volgt gewijzigd:

1)In artikel 1 worden de leden 1 en 2 vervangen door:

„1. De Unie onderneemt een militaire opleidingsmissie in Mali (EUTM Mali), voor het verstrekken van advies op het gebied van militaire zaken en training aan de Malinese strijdkrachten die opereren onder het gezag van de rechtmatige burgerlijke autoriteiten, teneinde bij te dragen tot het herstel van hun militaire vermogen opdat zij gevechtsoperaties zullen kunnen uitvoeren die moeten leiden tot het herstel van de territoriale integriteit van Mali en tot het terugdringen van de dreiging van terroristische groeperingen. EUTM Mali wordt niet betrokken bij gevechtsoperaties. Het optreden van de missie strekt zich uit tot aan de lus die de rivier Niger maakt, met inbegrip van de gemeenten Gao en Timboektoe.

2. Het doel van EUTM Mali is te voorzien in de operationele behoeften van de Malinese strijdkrachten door middel van het verstrekken van:

a)opleidingsondersteuning ten behoeve van de Malinese strijdkrachten;

b)opleiding en adviezen op het gebied van commando en controle, de logistieke keten en personele middelen, alsmede opleiding op het gebied van het internationale humanitaire recht, de bescherming van burgers en de mensenrechten;

c)een bijdrage, op verzoek van Mali en in overleg met MINUSMA, aan het proces van ontwapening, demobilisatie en re-integratie in het kader van het vredesakkoord, in de vorm van opleidingssessies om het herstel van inclusieve Malinese strijdkrachten te faciliteren;

d)steun aan het Sahelproces van de G5, in het kader van de activiteiten van EUTM Mali ter ondersteuning van de Malinese strijdkrachten, door bij te dragen aan een betere coördinatie en interoperabiliteit met de nationale strijdkrachten van de G5 in de Sahel.”.

2)In artikel 10 wordt lid 2 vervangen door:

„2. Het financiële referentiebedrag voor de gemeenschappelijke kosten van EUTM Mali voor de periode van 19 mei 2016 tot en met 18 mei 2018 bedraagt 33 400 000 EUR. Het in artikel 25, lid 1, van Besluit (GBVB) 2015/528 van de Raad (3) bedoelde percentage van het referentiebedrag bedraagt 10 % en het in artikel 34, lid 3, van dat besluit bedoelde vastleggingspercentage bedraagt 60 %.

3)In artikel 12 wordt lid 2 vervangen door:

„2. Het mandaat van EUTM Mali verstrijkt op 18 mei 2018.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.(1) Besluit 2013/34/GBVB van de Raad van 17 januari 2013 betreffende een militaire missie van de Europese Unie om de Malinese strijdkrachten te helpen opleiden (EUTM Mali) (PB L 14 van 18.1.2013, blz. 19).

(2) Besluit 2013/87/GBVB van de Raad van 18 februari 2013 betreffende de aanvang van een militaire missie van de Europese Unie om de Malinese strijdkrachten te helpen opleiden (EUTM Mali) (PB L 46 van 19.2.2013, blz. 27).

(3) Besluit (GBVB) 2015/528 van de Raad van 27 maart 2015 tot instelling van een mechanisme voor het beheer van de financiering van de gemeenschappelijke kosten van de operaties van de Europese Unie die gevolgen hebben op militair of defensiegebied (Athena) en tot intrekking van Besluit 2011/871/GBVB (PB L 84 van 28.3.2015, blz. 39).”.