Home

Besluit (EU) 2016/1877 van de Raad van 17 oktober 2016 inzake het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de deskundigengroep inzake de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR) en in de werkgroep inzake wegvervoer van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (Voor de EER relevante tekst)

Besluit (EU) 2016/1877 van de Raad van 17 oktober 2016 inzake het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de deskundigengroep inzake de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR) en in de werkgroep inzake wegvervoer van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (Voor de EER relevante tekst)

02016D1877 — NL — 22.10.2016 — 000.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

BESLUIT (EU) 2016/1877 VAN DE RAAD

van 17 oktober 2016

inzake het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de deskundigengroep inzake de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR) en in de werkgroep inzake wegvervoer van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 288 van 22.10.2016, blz. 49)


Gerectificeerd bij:
▼B

BESLUIT (EU) 2016/1877 VAN DE RAAD

van 17 oktober 2016

inzake het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de deskundigengroep inzake de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR) en in de werkgroep inzake wegvervoer van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties

(Voor de EER relevante tekst)Artikel 1

1. Het namens de Unie in te nemen standpunt in de deskundigengroep inzake de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR) en in de werkgroep inzake wegvervoer is in overeenstemming met het standpunt in het addendum bij dit besluit en wordt uitgedrukt door de lidstaten die overeenkomstsluitende partij zijn bij de AETR en die gezamenlijk in het belang van de Unie handelen.

2. De lidstaten delen de voorgestelde wijzigingen mee aan de deskundigengroep.

3. Over formele en kleine wijzigingen van het in lid 1 bedoelde standpunt kan overeenstemming worden bereikt zonder dat het standpunt hoeft te worden gewijzigd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.
BIJLAGE I

Wijziging van artikel 22 en schrapping van artikel 22 bis

1.Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

a)leden 1 en 2 worden vervangen door:

„1. De Aanhangsels 1, 1B, 1C en 2 van de Bijlage bij deze Overeenkomst kunnen worden gewijzigd overeenkomstig de in dit artikel bepaalde procedure.

2. Op verzoek van een Overeenkomstsluitende Partij wordt elke door deze Partij voorgestelde wijziging van de Aanhangsels 1, 1B, 1C of 2 van de Bijlage bij deze Overeenkomst bestudeerd door de hoofdwerkgroep Wegvervoer van de Economische Commissie voor Europa.”;

b)lid 4 wordt vervangen door:

„4. De wijziging is aanvaard indien, binnen zes maanden volgend op de datum van deze kennisgeving, niet meer dan de helft van de bevoegde administraties van de Overeenkomstsluitende Partijen de Secretaris-generaal in kennis stelt van hun bezwaar tegen de wijziging.”;

c)een nieuw lid 6 wordt toegevoegd:

„6. Als een voorstel tot wijziging van Aanhangsel 1B of 1C van deze Overeenkomst vereist dat andere bepalingen van de Overeenkomst worden gewijzigd, kunnen krachtens artikel 21 de wijzigingen van Aanhangsel 1B of 1C niet in werking treden vóór de inwerkingtreding van wijzigingen van die andere bepalingen. Als in een dergelijk geval de wijzigingen van Aanhangsel 1B of 1C tegelijk met de wijzigingen betreffende andere bepalingen van de Overeenkomst worden ingediend, treden ze in werking op de datum die voortvloeit uit de toepassing van de in artikel 21 uiteengezette procedure.”.

2.Artikel 22 bis wordt geschrapt.
BIJLAGE II

Wijziging van artikel 14

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

a)na lid 1 wordt het volgende lid 1 bis ingevoegd:

▼C1

„1 bis. Deze Overeenkomst staat ook open voor ondertekening door organisaties voor regionale integratie. Met het oog op de toepassing van deze Overeenkomst wordt onder „organisatie voor regionale integratie” elke organisatie verstaan die bestaat uit soevereine staten van een bepaalde regio, die bevoegd is voor bepaalde thema's die onder deze Overeenkomst vallen en die gemachtigd is om deze Overeenkomst te ondertekenen en te ratificeren, te aanvaarden of goed te keuren of om toe te treden tot deze Overeenkomst.

▼B

Voor de wijziging van de Aanhangsels 1, 1B, 1C, 2 en 3, brengt de vertegenwoordiger van een organisatie voor regionale integratie die Overeenkomstsluitende Partij is, de stemmen van de lidstaten van die organisatie uit, zonder dat die lidstaten aanwezig hoeven te zijn bij de stemming.”;

b)lid 5 wordt vervangen door:

„5. Voor elke Staat of organisatie voor regionale integratie die deze Overeenkomst bekrachtigt of daartoe toetreedt na de nederlegging van de achtste akte van bekrachtiging of toetreding, bedoeld in het vierde lid van dit artikel, treedt deze Overeenkomst in werking honderdtachtig dagen na de nederlegging door die Staat of organisatie voor regionale integratie van zijn c.q. haar akte van bekrachtiging of toetreding.”
BIJLAGE III

Wijziging van artikel 10

Artikel 10, lid 3, wordt vervangen door:

▼C1

„3. Voor voertuigen die voor het eerst zijn geregistreerd vóór of op 14 juni 2019 wordt een controleapparaat dat voldoet aan Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 en aanhangsel 1B bij deze Overeenkomst voor wat betreft constructie, installatie, gebruik en beproeving aangemerkt als beantwoordend aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

▼B

Voor voertuigen die voor het eerst zijn geregistreerd op of na 15 juni 2019, wordt een controleapparaat dat voldoet aan Verordening (EU) nr. 165/2014 van de Raad van 4 februari 2014 en Aanhangsel 1C van deze Overeenkomst voor wat betreft constructie, installatie, gebruik en beproeving, aangemerkt als beantwoordend aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.”.
BIJLAGE IV
Aanhangsel 1C

Bijlage IC bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/799 wordt ingevoegd als Aanhangsel 1C van de bijlage bij de AETR.
BIJLAGE V

Goedkeuringscertificaat voor producten in overeenstemming met Aanhangsel 1B/1C

Hoofdstuk III van Aanhangsel 2 „III. Goedkeuringscertificaat voor producten in overeenstemming met Aanhangsel 1B” wordt vervangen door:

„III. Goedkeuringscertificaat voor producten in overeenstemming met Aanhangsel 1B/1C (1)

Zodra de Overeenkomstsluitende Partij een goedkeuring heeft verleend, verstrekt zij de aanvrager een goedkeuringscertificaat dat is opgesteld in overeenstemming met het onderstaande model. Overeenkomstsluitende Partijen gebruiken kopieën van dit document teneinde de overige Overeenkomstsluitende Partijen in kennis te stellen van verleende goedkeuringen of intrekkingen.

Goedkeuringscertificaat voor producten in overeenstemming met Aanhangsel 1B/1C(1)

Naam van de bevoegde administratie

Mededeling betreffende (2):

Goedkeuring

Intrekking van een goedkeuring

van een model van een controleapparaat

van een component van een controleapparaat (3)

van een bestuurderskaart

van een werkplaatskaart

van een bedrijfskaart

van een controleurskaart

Goedkeuring nr. …

(1)Fabrieks- of handelsmerk

(2)Naam van het model

(3)Naam van de fabrikant

(4)Adres van de fabrikant

(5)Ingediend voor goedkeuring op

(6)Beproevingslaboratorium of -laboratoria

(7)Datum en nummer van rapporten

(8)Datum van goedkeuring

(9)Datum van intrekking van de goedkeuring

(10)Model(len) van component(en) van het controleapparaat waarmee de component dient te worden gebruikt

(11)Plaats

(12)Datum

(13)Bijgevoegde beschrijvende documenten

(14)Opmerkingen (o.a. over het aanbrengen van verzegelingen indien nodig)

(Handtekening)(1) Vermeld of het om Bijlage 1B of 1C gaat.

(2) Aankruisen wat van toepassing is.

(3) Vermeld in de mededeling welke component het betreft.”.