Home

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (Voor de EER relevante tekst)Voor de EER relevante tekst

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (Voor de EER relevante tekst)Voor de EER relevante tekst

02016R1675 — NL — 09.07.2020 — 004.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/1675 VAN DE COMMISSIE

van 14 juli 2016

tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 254 van 20.9.2016, blz. 1)

Gewijzigd bij:
▼B

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/1675 VAN DE COMMISSIE

van 14 juli 2016

tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen

(Voor de EER relevante tekst)Artikel 1

De lijst van derde landen die in hun regelgeving voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering strategische tekortkomingen vertonen die een aanzienlijke bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de Unie („derde landen met een hoog risico”), is opgenomen in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.
BIJLAGE

Derde landen met een hoog risico

I. Derde landen met een hoog risico die schriftelijk een politieke toezegging op hoog niveau hebben gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en die samen met de FATF een actieplan hebben ontwikkeldNr.

Derde land met een hoog risico

1

Afghanistan

▼M4 —————

▼B

4

Irak

▼M4 —————

▼B

6

Syrië

7

Uganda

8

Vanuatu

9

Jemen

▼M4 —————

▼M2

12

Trinidad en Tobago

▼M4 —————

▼M3

14

Pakistan

▼B

II. In de Public Statement van de FATF geïdentificeerde derde landen met een hoog risico die een politieke toezegging op hoog niveau hebben gedaan om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en die besloten hebben technische bijstand te verzoeken voor de uitvoering van een FATF-actieplanNr.

Derde land met een hoog risico

1

Iran

III. In de Public Statement van de FATF geïdentificeerde derde landen met een hoog risico die aanhoudende aanzienlijke risico's op witwassen en terrorismefinanciering vertonen en die herhaaldelijk hebben verzuimd de vastgestelde tekortkomingen aan te pakkenNr.

Derde land met een hoog risico

1

Democratische Volksrepubliek Korea (DVK)