Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1696 van de Raad van 13 juli 2018 over de werkwijze van de selectiecommissie als bedoeld in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (EOM)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1696 van de Raad van 13 juli 2018 over de werkwijze van de selectiecommissie als bedoeld in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (EOM)

02018D1696 — NL — 11.07.2020 — 001.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

Gewijzigd bij:

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

►M1

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2020/1008 VAN DE RAAD van 9 juli 2020

L 221I

1

10.7.2020
▼B

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/1696 VAN DE RAAD

van 13 juli 2018

over de werkwijze van de selectiecommissie als bedoeld in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie („EOM”)Artikel 1

De werkwijze van de selectiecommissie als bedoeld in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939, wordt vastgesteld in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
BIJLAGE

WERKWIJZE VAN DE SELECTIECOMMISSIE

I. Opdracht

De selectiecommissie stelt voor de benoeming van de Europese hoofdaanklager door het Europees Parlement en de Raad overeenkomstig artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 (1) een lijst van geschikte kandidaten voor het ambt van Europese hoofdaanklager op. Zij brengt overeenkomstig artikel 16, lid 2, van Verordening (EU) 2017/1939 tevens een gemotiveerd advies uit over de kwalificaties van de voor het ambt van Europese aanklager voorgedragen kandidaten. De raad benoemt de Europese aanklagers na ontvangst van het gemotiveerd advies.

II. Samenstelling en ambtstermijn

De selectiecommissie bestaat uit twaalf personen, die bij hun benoeming voormalige leden van het Hof van Justitie of van de Rekenkamer, voormalige nationale leden van Eurojust, leden van de hoogste nationale rechtscolleges, hoge aanklagers of als kundige rechtsgeleerden bekend staande personen zijn. Alle leden voldoen bij hun benoeming aan ten minste één van deze criteria.

De leden van de selectiecommissie worden op voorstel van de Commissie door de Raad benoemd voor een periode van vier jaar. Een van de gekozen personen wordt voorgedragen door het Europees Parlement. Een persoon die een lid vóór het verstrijken van die periodevervangt, wordt voor de verdere duur van de ambtstermijn van zijn voorganger volgens dezelde procedure benoemd, en wel zo snel mogelijk na het verstrijken van de ambtstermijn van die voorganger. De ambtstermijn van de leden van de selectiecommissie kan eenmaal worden verlengd.

III. Voorzitterschap en secretariaat

De selectiecommissie wordt voorgezeten door een van haar leden, dat daartoe door de leden van de selectiecommissie met een meerderheid van stemmen wordt gekozen. De Commissie neemt de secretariaatstaken van de selectiecommissie op zich. Het secretariaat verleent de voor de werking van de selectiecommissie vereiste administratieve ondersteuning, voor de vertaling van stukken. Het zorgt er ook voor dat de lijst van gekwalificeerde kandidaten voor het ambt van Europese hoofdaanklager wordt voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad, en dat de gemotiveerde adviezen over de kwalificaties van de kandidaten voor de uitoefening van het ambt van Europese aanklager worden voorgelegd aan de Raad.

IV. Beraadslagingen en quorum

De beraadslagingen van de selectiecommissie zijn vertrouwelijk en vinden plaats achter gesloten deuren. De vergaderingen van de selectiecommissie zijn slechts geldig indien ten minste negen leden aanwezig zijn.

De beslissingen van de selectiecommissie worden bij consensus genomen. Indien een lid een stemming aanvraagt, wordt de beslissing echter genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige leden. Bij stakende stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem. Dezelfde regels gelden eveneens voor de talenregeling als bedoeld onder punt X.

V. Doorzending aan de selectiecommissie en verzoeken om aanvullende informatie

De kandidaturen voor het ambt van Europese hoofdaanklager worden onmiddellijk bij ontvangst ervan door het secretariaat doorgezonden aan de voorzitter van de selectiecommissie. Hetzelfde geldt voor voordrachten voor het ambt van Europese aanklager, en tevens voor de begeleidende documenten die door de lidstaten worden ingediend.

De selectiecommissie kan kandidaten verzoeken om aanvullende informatie of ander materiaal dat de selectiecommissie noodzakelijk acht voor haar beraadslagingen en, in het geval van voordrachten voor het ambt van Europese aanklager, kan de selectiecommissie de regering van de voordragende lidstaat verzoeken om deze informatie of dit materiaal.

VI. Toetsing en gesprek

1. Procedure voor de benoeming van de Europese hoofdaanklager

De selectiecommissie toetst de kandidaturen bij ontvangst ervan aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EU) 2017/1939, zoals nader gepreciseerd in de kennisgeving van vacature. Kandidaten die niet aan de voorwaarden voldoen, worden uitgesloten van de volgende stappen van de procedure. De kandidaten van wie kwalificaties en ervaring aan de vereisten voldoen, worden door de selectiecommissie gerangschikt op basis van de documentatie en informatie die in de kandidatuur is verstrekt of na een in punt V bedoelde verzoek is voorgelegd. De selectiecommissie nodigt van de hoogst geëindigde kandidaten voldoende personen uit voor een gesprek om de in punt VII, lid 1, bedoelde lijst te kunnen opstellen. Het gesprek is persoonlijk.

De kandidaten die niet aan de eisen voldoen of die niet voor een gesprek met de selectiecommissie zijn uitgenodigd, worden in kennis gesteld van de redenen daarvoor. De kandidaten kunnen op deze beslissing reageren, met opgave van de redenen waarom zij het niet eens zijn met de beoordeling van de selectiecommissie. Vervolgens zal selectiecommissie de betrokken kandidatuur herbeoordelen en de betrokken kandidaat schriftelijk in kennis stellen van haar beslissing. Kandidaten die van de selectieprocedure worden uitgesloten, kunnen bij de Raad een klacht indienen overeenkomstig artikel 90, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren, als neergelegd in Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad (2) (het „Statuut”).

2. Procedure voor de benoeming van de Europese aanklagers

De selectiecommissie toetst de voordrachten bij ontvangst ervan aan de vereisten van artikel 16, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1939. De selectiecommissie nodigt de voorgedragen personen uit voor een gesprek. Het gesprek is persoonlijk.

Indien een voorgedragen kandidaat zijn kandidatuur voor het gesprek intrekt, verzoekt de selectiecommissie via het secretariaat de betrokken lidstaat een nieuwe kandidaat voor te dragen.

VII. Bevindingen en motivering

1. Europese hoofdaanklager

Op basis van haar bevindingen tijdens de toetsing en het gesprek stelt de selectiecommissie een lijst van drie tot vijf kandidaten op die aan het Europees Parlement en de Raad wordt voorgelegd. De selectiecommissie motiveert de keuze van de kandidaten die in de lijst zijn opgenomen. Kandidaten die niet in de lijst zijn opgenomen, worden in kennis gesteld van de redenen daarvoor.

De selectiecommissie rangschikt de kandidaten op basis van hun kwalificaties en ervaring. Deze rangschikking geeft de voorkeur van de selectiecommissie weer en is niet bindend voor het Europees Parlement en de Raad. Kandidaten die niet zijn opgenomen in de door de selectiecommissie opgestelde lijst van geschikte kandidaten, kunnen bij de Raad een klacht indienen overeenkomstig artikel 90, lid 2, van het Statuut.

2. Europese aanklagers

Uitgaande van haar bevindingen tijdens de toetsing en het gesprek stelt de selectiecommissie een advies op over de kwalificaties van de kandidaten om de taken van Europese aanklager uit te voeren, waarin zij uitdrukkelijk aangeeft of zij aan de voorwaarden van artikel 16, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1939 voldoen. De selectiecommissie motiveert haar advies.

Indien de voorgedragen kandidaten niet aan de voorwaarden van artikel 16, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1939 voldoen, verzoekt de selectiecommissie via het sectrtariaat de betrokken lidstaat om een overeenkomstig aantal nieuwe kandidaten voor te dragen.

De selectiecommissie rangschikt de kandidaten op basis van hun kwalificaties en ervaring. Deze rangschikking geeft de voorkeur van de selectiecommissie weer en is niet bindend voor de Raad.

▼M1

Bij wijze van uitzondering op de tweede alinea van dit punt en op de tweede alinea van regel VI.2, wanneer met voldoende zekerheid komt vast te staan dat een lidstaat objectief gezien, gelet op de uitzonderlijke omstandigheden in die lidstaat, onmogelijk binnen een redelijke termijn een derde kandidaat kan vinden, ondanks dat die lidstaat daarvoor wel alles in het werk heeft gesteld, kan de selectiecommissie, na overleg met de betrokken lidstaat en onder aanvoering van toereikende redenen, haar gemotiveerde advies aan de Raad te beperken tot slechts twee geschikte kandidaten.

▼B

VIII. Financiële bepalingen

Leden van de selectiecommissie die zich buiten hun verblijfplaats moeten begeven om hun taken uit te voeren, hebben recht op een onkostenvergoeding en een vergoeding overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) 2016/300 van de Raad (3).

De desbetreffende uitgaven komen ten laste van de Raad.

IX. Persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de werkzaamheden van de selectiecommissie vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Commissie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad (4). Met betrekking tot de beveiliging van en de toegang tot informatie die in het kader van de werkzaamheden van de selectiecommissie wordt verwerkt, gelden dezelfde regels als voor de Commissie.

X. Talenregeling

De selectiecommissie stelt op voorstel van de voorzitter haar werktaal/werktalen vast, rekening houdend met de gemeenschappelijke talen van de commissieleden.(1) Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie („EOM”) (PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1).

(2) Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, alsmede van bijzondere maatregelen welke tijdelijk op de ambtenaren van de Commissie van toepassing zijn (Statuut van de ambtenaren) (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1).

(3) Verordening (EU) 2016/300 van de Raad van 29 februari 2016 tot vaststelling van de geldelijke regeling voor hoge ambtsdragers van de EU (PB L 58 van 4.3.2016, blz. 1).

(4) Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).