Home

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2048 van de Commissie van 20 december 2018 inzake de geharmoniseerde norm voor websites en mobiele applicaties opgesteld ter ondersteuning van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2048 van de Commissie van 20 december 2018 inzake de geharmoniseerde norm voor websites en mobiele applicaties opgesteld ter ondersteuning van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad

02018D2048 — NL — 12.02.2022 — 002.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

Gewijzigd bij:
▼B

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/2048 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2018

inzake de geharmoniseerde norm voor websites en mobiele applicaties opgesteld ter ondersteuning van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de RaadArtikel 1

De in de bijlage bij dit besluit vermelde referentie van de geharmoniseerde norm voor websites en mobiele applicaties die is opgesteld ter ondersteuning van Richtlijn (EU) 2016/2102, wordt hierbij bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
BIJLAGENr.

Referentie van de norm

▼M1 —————

▼M1

2.

EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Toegankelijkheidseisen voor ICT-producten en diensten