Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), VIERDE TITEL - ALGEMENE BEPALINGEN, ARTIKEL 78

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), VIERDE TITEL - ALGEMENE BEPALINGEN, ARTIKEL 78

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), VIERDE TITEL - ALGEMENE BEPALINGEN, ARTIKEL 78


++++

Artikel 78 (*) (**)

1 . Het begrotingsjaar begint op 1 januari en sluit op 31 december .

De administratieve uitgaven van de Gemeenschap omvatten de uitgaven van de Hoge Autoriteit met inbegrip van die , welke de werkzaamheden van het Raadgevend Comité met zich medebrengen , en de uitgaven van het Europese Parlement , de Raad en het Hof van Justitie .

2 . Elke Instelling van de Gemeenschap maakt voor 1 juli een raming op van haar administratieve uitgaven . De Hoge Autoriteit voegt die ramingen in een voorontwerp van administratieve begroting samen . Zij voegt daaraan een advies toe , dat afwijkende ramingen mag inhouden .

Dit voorontwerp omvat een raming van de uitgaven en een raming van de ontvangsten .

3 . De Hoge Autoriteit legt het voorontwerp van administratieve begroting uiterlijk op 1 september van het jaar dat voorafgaat aan het betrokken begrotingsjaar aan de Raad voor .

De Raad raadpleegt de Hoge Autoriteit en , in voorkomend geval , de andere betrokken Instellingen telkens wanneer hij van dit voorontwerp wenst af te wijken .

De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen het ontwerp van administratieve begroting op en zendt dit aan het Europese Parlement .

4 . Het ontwerp van administratieve begroting moet uiterlijk op 5 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het betrokken begrotingsjaar aan het Europese Parlement worden voorgelegd .

Het Europese Parlement heeft het recht om het ontwerp van administratieve begroting met meerderheid van de stemmen van zijn leden te amenderen , en om aan de Raad , met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen , wijzigingen in het ontwerp voor te stellen met betrekking tot de uitgaven die verplicht voortvloeien uit het Verdrag of de ter uitvoering daarvan vastgestelde besluiten .

Indien het Europese Parlement binnen een termijn van vijfenveertig dagen na voorlegging van het ontwerp van administratieve begroting zijn goedkeuring heeft verleend , is de administratieve begroting definitief vastgesteld . Indien het Europese Parlement binnen die termijn het ontwerp van administratieve begroting niet heeft geamendeerd of geen wijzigingen daarin heeft voorgesteld , wordt de administratieve begroting geacht definitief te zijn vastgesteld .

Indien het Europese Parlement binnen die termijn amendementen heeft aangenomen of wijzigingen heeft voorgesteld , wordt het aldus geamendeerde of van wijzigingsvoorstellen voorziene ontwerp van administratieve begroting aan de Raad gezonden .

5 . Na over het ontwerp van administratieve begroting te hebben beraadslaagd met de Hoge Autoriteit en , in voorkomend geval , met de andere betrokken Instellingen , neemt de Raad een besluit onder de volgende voorwaarden :

a ) de Raad kan elk der door het Europese Parlement aangenomen amendementen met gekwalificeerde meerderheid van stemmen wijzigen ;

b ) wat de wijzigingsvoorstellen betreft :

- indien een door het Europese Parlement voorgestelde wijziging niet leidt tot stijging van het totale bedrag van de uitgaven van een Instelling , met name doordat de stijging van de uitgaven die daarvan het gevolg zou zijn , uitdrukkelijk wordt gecompenseerd door een of meer voorgestelde wijzigingen die een dienovereenkomstige daling van de uitgaven behelzen , kan de Raad dit wijzigingsvoorstel met gekwalificeerde meerderheid van stemmen afwijzen . Bij gebreke van een afwijzend besluit is het wijzigingsvoorstel aanvaard ;

- indien een door het Europese Parlement voorgestelde wijziging leidt tot stijging van het totale bedrag van de uitgaven van een Instelling , kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen dit wijzigingsvoorstel aanvaarden . Bij gebreke van een besluit tot aanvaarding is het wijzigingsvoorstel afgewezen ;

- indien de Raad overeenkomstig één van beide vorige alinea's een wijzigingsvoorstel heeft afgewezen , kan hij met gekwalificeerde meerderheid van stemmen of wel het in het ontwerp van administratieve begroting voorkomende bedrag handhaven , of wel een ander bedrag vaststellen .

Het ontwerp van administratieve begroting wordt gewijzigd overeenkomstig de door de Raad aangenomen wijzigingsvoorstellen .

Indien de Raad , binnen een termijn van vijftien dagen na voorlegging van het ontwerp van administratieve begroting geen der door het Europese Parlement aangenomen amendementen heeft gewizigd en indien de door het Parlement ingediende wijzigingsvoorstellen zijn aanvaard , wordt de administratieve begroting geacht definitief te zijn vastgesteld . De Raad stelt het Europese Parlement ervan in kennis dat hij geen der amendementen heeft gewijzigd en dat de wijzigingsvoorstellen zijn aanvaard .

Indien de Raad binnen deze termijn een of meer der door het Europese Parlement aangenomen amendementen heeft gewijzigd of indien de door het Parlement ingediende wijzigingsvoorstellen zijn afgewezen of gewijzigd , wordt het gewijzigde ontwerp van administratieve begroting opnieuw aan het Europese Parlement toegezonden . De Raad zet het resultaat van zijn beraadslagingen aan het Parlement uiteen .

6 . Binnen een termijn van vijftien dagen na voorlegging van het ontwerp van administratieve begroting , kan het Europese Parlement , na te zijn ingelicht over het gevolg dat aan zijn wijzigingsvoorstellen is gegeven , met meerderheid van de stemmen van zijn leden en met drie vijfde van het aantal uitgebrachte stemmen , de door de Raad in zijn amendementen aangebrachte wijzigingen amenderen of afwijzen en stelt het dienovereenkomstig de administratieve begroting vast . Indien het Europese Parlement geen besluit heeft genomen binnen deze termijn , wordt de administratieve begroting geacht definitief te zijn vastgesteld .

7 . Wanneer de in dit artikel omschreven procedure is afgesloten , constateert de Voorzitter van het Europese Parlement dat de administratieve begroting definitief is vastgesteld .

8 . Het Europese Parlement kan evenwel , met meerderheid van de stemmen van zijn leden en met twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen , om gewichtige redenen , het ontwerp van administratieve begroting afwijzen en verzoeken dat hem een nieuw ontwerp wordt voorgelegd .

9 . Voor alle andere uitgaven dan die welke verplicht voortvloeien uit het Verdrag of de ter uitvoering daarvan vastgestelde besluiten , wordt elk jaar een maximumpercentage van de stijging ten opzichte van de uitgaven van dezelfde aard van het lopende begrotingsjaar vastgesteld .

Na raadpleging van het Comité voor de economische politiek constateert de Hoge Autoriteit dit maximumpercentage , dat voortvloeit uit :

- de ontwikkeling van het bruto nationaal produkt naar volume in de Gemeenschap ,

- de gemiddelde variatie van de begrotingen der Lid-Staten

en uit

- het verloop van de kosten van levensonderhoud in het laatste begrotingsjaar .

Het maximumpercentage wordt voor 1 mei aan alle Instellingen van de Gemeenschap medegedeeld . Deze dienen dit percentage te respecteren zolang de begrotingsprocedure loopt , behoudens het bepaalde in de vierde en de vijfde alinea .

Indien voor de andere uitgaven dan die welke verplicht voortvloeien uit het Verdrag of de ter uitvoering daarvan vastgestelde besluiten , het stijgingspercentage dat volgt uit het door de Raad opgestelde ontwerp van administratieve begroting meer dan de helft van het maximumpercentage bedraagt , kan het Europese Parlement , in de uitoefening van zijn recht van amendement , het totale bedrag van deze uitgaven alsnog verhogen tot de helft van het maximumpercentage .

Is het Europese Parlement , de Raad of de Hoge Autoriteit van oordeel dat de activiteiten van de Gemeenschappen een overschrijding van het volgens de procedure van dit lid bepaalde percentage nodig maken , dan kan een nieuw percentage worden vastgesteld in onderlinge overeenstemming tussen de Raad , die besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen , en het Europese Parlement , dat besluit met meerderheid van de stemmen van zijn leden en van drie vijfde van het aantal uitgebrachte stemmen .

10 . Elke Instelling oefent de haar bij het onderhavige artikel toegekende bevoegdheden uit onder eerbiediging van de bepalingen van het Verdrag en de ter uitvoering daarvan vastgestelde besluiten , met name inzake de eigen middelen van de Gemeenschappen en het evenwicht tussen ontvangsten en uitgaven .

11 . De definitieve vaststelling van de administratieve begroting geldt als machtiging en verplichting voor de Hoge Autoriteit om het bedrag van de daarmede overeenkomende inkomsten te innen overeenkomstig de bepalingen van artikel 49 .