Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE OVERGANGSBEPALINGEN, EERSTE DOEL - HET IN TOEPASSING BRENGEN VAN HET VERDRAG, HOOFDSTUK I: OPRICHTING VAN DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP, DE HOGE AUTORITEIT, PARAGRAAF 2

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE OVERGANGSBEPALINGEN, EERSTE DOEL - HET IN TOEPASSING BRENGEN VAN HET VERDRAG, HOOFDSTUK I: OPRICHTING VAN DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP, DE HOGE AUTORITEIT, PARAGRAAF 2

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE OVERGANGSBEPALINGEN, EERSTE DOEL - HET IN TOEPASSING BRENGEN VAN HET VERDRAG, HOOFDSTUK I: OPRICHTING VAN DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP, DE HOGE AUTORITEIT, PARAGRAAF 2


++++

§ 2

1 . De Hoge Autoriteit treedt in functie op het tijdstip van de benoeming harer leden .

2 . Met het oog op de taak die haar is opgedragen in § 1 van deze overeenkomst , verricht zij onverwijld de werkzaamheden met betrekking tot het verzamelen van gegevens en het verrichten van studies , welke haar door het Verdrag zijn toevertrouwd , zulks met inachtneming van de bepalingen en met gebruikmaking van de bevoegdheden , vastgesteld in de artikelen 46 , 47 , 48 en 54 , derde alinea . Van het tijdstip van de aanvang harer werkzaamheden af , zullen de regeringen haar overeenkomstig artikel 67 mededeling doen van iedere maatregel , die een wijziging van de concurrentieverhoudingen kan teweegbrengen en , overeenkomstig artikel 75 , van bepalingen betreffende kolen en staal in handelsovereenkomsten of regelingen met een soortgelijke strekking .

Zij stelt op grond van de ontvangen inlichtingen over de uitrustingen en de programma's het tijdstip vast waarop de bepalingen van artikel 54 , die niet zijn bedoeld in de voorgaande alinea , van toepassing zullen worden , zowel ten aanzien van de investeringsprogramma's als ten aanzien van de op dat tijdstip in uitvoering zijnde plannen . Van de toepassing van de voorlaatste alinea van genoemd artikel zijn echter uitgezonderd de plannen , voor welker uitvoering de bestellingen voor 1 maart 1951 zijn geplaatst .

Zij oefent voor zover zulks nodig is , van het tijdstip van haar ambtsaanvaarding af , in overleg met de regeringen , de bevoegdheden uit , welke zijn voorzien in het derde lid van artikel 59 .

Zij verricht de andere werkzaamheden , die haar door het Verdrag zijn toevertrouwd , niet voor het tijdstip , waarop voor elk der desbetreffende produkten de overgangsperiode een aanvang neemt .

3 . Op de hierboven bedoelde tijdstippen doet de Hoge Autoriteit aan de deelnemende staten mededeling van elk der werkzaamheden , die zij in staat is op zich te nemen . Tot op het tijdstip van deze mededeling blijven de deelnemende staten de overeenkomstige bevoegdheden uitoefenen .

Echter zal er , van een door de Hoge Autoriteit na haar ambtsaanvaarding vastgesteld tijdstip af , overleg tussen haar en deze staten plaatsvinden , voor het uitvaardigen van enigerlei wettelijke bepaling of uitvoeringsvoorschrift , welke zij voornemens zijn te treffen met betrekking tot de vraagstukken ten aanzien waarvan het Verdrag de Hoge Autoriteit bevoegd verklaart .

4 . Onverminderd het bepaalde in artikel 67 met betrekking tot het gevolg van nieuwe maatregelen zal de Hoge Autoriteit met de belanghebbende regeringen een onderzoek instellen naar de uitwerking op de kolenmijn- en staalindustrie van de bestaande wettelijke bepalingen en uitvoeringsvoorschriften , met name van de prijsvaststelling van de bijprodukten , die niet aan haar rechtsmacht zijn onderworpen , alsmede van de bij overeenkomst vastgestelde regelingen terzake van de sociale zekerheid , voorzover de gevolgen daarvan met die van uitvoeringsvoorschriften terzake kunnen worden gelijkgesteld . Indien zij van oordeel is , dat bepaalde voorschriften , hetzij door het enkele feit van hun bestaan , hetzij door het feit , dat terzake ongelijkheid bestaat tussen twee of meer deelnemende staten , kunnen leiden tot een ernstige verstoring van de concurrentieverhoudingen in de kolenmijn- of staalindustrie , hetzij op de markt van het betrokken land , hetzij op de rest van de gemeenschappelijke markt , hetzij op de uitvoermarkten , zal zij , na overleg met de Raad , aan de belanghebbende regeringen voorstellen door het treffen van zodanige maatregelen , als zij geschikt acht voor het verbeteren van zodanige voorschriften of voor het vereffenen van de gevolgen ervan .

5 . Ten einde in staat te zijn haar optreden te funderen op grondslagen die onafhankelijk zijn van de verschillende gebruiken der ondernemingen , zal de Hoge Autoriteit in overleg met de regeringen , de ondernemingen en hun verenigingen , de werknemers en de verbruikers en handelaren nagaan door middel van welke methode het mogelijk zal zijn om vergelijkbaar te maken :

- de prijsgradaties voor de verschillende kwaliteiten ten opzichte van de gemiddelde prijs der produkten of voor de opeenvolgende stadia van bewerking der produkten ;

- de berekeningswijze van de afschrijvingen .

6 . Gedurende de voorbereidingsperiode zal de belangrijkste taak van de Hoge Autoriteit bestaan uit het in verbinding treden met de ondernemingen , hun verenigingen , de verenigingen van werknemers en van verbruikers en handelaren ten einde concrete kennis te verkrijgen , zowel van de toestand van het geheel als van de bijzondere omstandigheden in de Gemeenschap .

Met behulp van de gegevens , die zij verkrijgt ten aanzien van de markten , de voorziening , de produktie-omstandigheden der ondernemingen , het levenspeil van de werknemers en de moderniserings- en uitrustingsprogramma's , zal zij in samenwerking met alle belanghebbenden , ten einde een leidraad te geven voor hun gemeenschappelijk optreden , een algemeen overzicht van de toestand van de Gemeenschap opstellen .

Op grond van dit overleg en deze kennis van het geheel zullen de noodzakelijke maatregelen voor de instelling van de gemeenschappelijke markt en voor het vergemakkelijken van de aanpassing der produktie worden voorbereid .