Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE OVERGANGSBEPALINGEN, TWEEDE DEEL - BETREKKINGEN VAN DE GEMEENSCHAP MET DERDE LANDEN, HOOFDSTUK III: AFWIJKING VAN DE MEESTBEGUNSTIGINGSCLAUSULE, PARAGRAAF 20

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE OVERGANGSBEPALINGEN, TWEEDE DEEL - BETREKKINGEN VAN DE GEMEENSCHAP MET DERDE LANDEN, HOOFDSTUK III: AFWIJKING VAN DE MEESTBEGUNSTIGINGSCLAUSULE, PARAGRAAF 20

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE OVERGANGSBEPALINGEN, TWEEDE DEEL - BETREKKINGEN VAN DE GEMEENSCHAP MET DERDE LANDEN, HOOFDSTUK III: AFWIJKING VAN DE MEESTBEGUNSTIGINGSCLAUSULE, PARAGRAAF 20


++++

§ 20

1 . Ten opzichte van die landen die voordeel genieten van de meestbegunstigingsclausule op grond van artikel I van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel , zullen de deelnemende staten bij de Verdragsluitende Partijen van de Overeenkomst een gemeenschappelijke actie voeren om het hiervoor genoemde artikel I niet van toepassing te doen verklaren op de bepalingen van dit Verdrag . Zo nodig zal worden verzocht een speciale zitting van het GATT voor dit doel bijeen te roepen .

2 . Met de landen , die hoewel zij geen lid zijn van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel toch krachtens geldende bilaterale overeenkomsten voordeel genieten van de meestbegunstigingsclausule zullen , onmiddellijk na de tekening van het Verdrag onderhandelingen worden geopend . Indien de belanghebbende landen geen toestemming geven zullen de verbintenissen worden gewijzigd of opgezegd in overeenstemming met de daarin vervatte bepalingen .

Ingeval een land zou weigeren zijn toestemming te geven aan de deelnemende staten of aan één van hen , verplichten de andere deelnemende staten zich om daadwerkelijke hulp te verlenen , die zover kan gaan dat met het desbetreffende land gesloten overeenkomsten door alle deelnemende staten worden opgezegd .