Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE OVERGANGSBEPALINGEN, DERDE DEEL - ALGEMENE BESCHERMINGSMAATREGELEN, HOOFDSTUK III: BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE STAALINDUSTRIE, LUXEMBURG, PARAGRAAF 31

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE OVERGANGSBEPALINGEN, DERDE DEEL - ALGEMENE BESCHERMINGSMAATREGELEN, HOOFDSTUK III: BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE STAALINDUSTRIE, LUXEMBURG, PARAGRAAF 31

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL ( EGKS ), OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE OVERGANGSBEPALINGEN, DERDE DEEL - ALGEMENE BESCHERMINGSMAATREGELEN, HOOFDSTUK III: BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE STAALINDUSTRIE, LUXEMBURG, PARAGRAAF 31


++++

§ 31

Bij de toepassing van de in § 29 van dit hoofdstuk voorziene beschermingsmaatregelen zal de Hoge Autoriteit rekening moeten houden met de bijzondere betekenis van de ijzer- en staalindustrie voor de algemene economische verhoudingen in Luxemburg , en met de noodzakelijkheid , ernstige verstoringen te voorkomen onder de bijzondere omstandigheden welke voor de afzet van de Luxemburgse ijzer- en staalproduktie voortvloeien uit de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie .

Zonodig kan de Hoge Autoriteit , bij gebrek aan andere maatregelen , gebruik maken van de middelen , waarover zij uit hoofde van artikel 49 van dit Verdrag beschikt , doch ten hoogste voorzover als nodig is voor het tenietdoen van de nadelige gevolgen , welke de Luxemburgse ijzer- en staalindustrie eventueel van de in § 26 van deze Overeenkomst vervatte regelingen mocht ondervinden .

Gedaan te Parijs , de achttiende april negentienhonderdeenenvijftig .

ADENAUER

Paul VAN ZEELAND

J. MEURICE

SCHUMAN

SFORZA

Jos. BECH

STIKKER VAN DEN BRINK