Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE ( E.G.A. - EURATOM ), DERDE TITEL - BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN, HOOFDSTUK I: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP, AFDELING IV: HET HOF VAN JUSTITIE, ARTIKEL 160

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE ( E.G.A. - EURATOM ), DERDE TITEL - BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN, HOOFDSTUK I: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP, AFDELING IV: HET HOF VAN JUSTITIE, ARTIKEL 160

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE ( E.G.A. - EURATOM ), DERDE TITEL - BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN, HOOFDSTUK I: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP, AFDELING IV: HET HOF VAN JUSTITIE, ARTIKEL 160


Artikel 160

Het Statuut van het Hof van Justitie wordt vastgesteld bij een afzonderlijk protocol.

De Raad kan, op verzoek van het Hof van Justitie en na raadpleging van de Commissie en het Europese Parlement, met eenparigheid van stemmen de bepalingen van titel III van het Statuut wijzigen (*).

(*) Tweede alinea ingevoegd door artikel 27 van EA.

Het Hof van Justitie stelt zijn reglement voor de procesvoering vast. dat met eenparigheid van stemmen door de Raad moet worden goedgekeurd.