Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE ( E.G.A. - EURATOM ), ZESDE TITEL - BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE BEGINPERIODE, AFDELING I: OPRICHTING VAN DE INSTELLINGEN, ARTIKEL 213

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE ( E.G.A. - EURATOM ), ZESDE TITEL - BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE BEGINPERIODE, AFDELING I: OPRICHTING VAN DE INSTELLINGEN, ARTIKEL 213

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE ( E.G.A. - EURATOM ), ZESDE TITEL - BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE BEGINPERIODE, AFDELING I: OPRICHTING VAN DE INSTELLINGEN, ARTIKEL 213


Artikel 213

De Commissie treedt in functie en oefent de haar bij dit Verdrag opgedragen taken uit, zodra haar leden zijn benoemd.

Zodra de Commissie in functie is getreden, maakt zij een aanvang met die studies en legt die contacten met de Lid-Staten, de ondernemingen, de werknemers en de gebruikers, welke noodzakelijk zijn voor het opstellen van een algemeen overzicht van de toestand van de industrieën op het gebied van de kernenergie in de Gemeenschap. Binnen zes maanden doet de Commissie aan het Europese Parlement een uiteenzetting te dezer zake toekomen.