Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE ( E.G.A. - EURATOM ), PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE, TITEL I - STATUS VAN DE RECHTERS EN VAN DE ADVOCATEN-GENERAAL , ARTIKEL 2

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE ( E.G.A. - EURATOM ), PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE, TITEL I - STATUS VAN DE RECHTERS EN VAN DE ADVOCATEN-GENERAAL , ARTIKEL 2

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE ( E.G.A. - EURATOM ), PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE, TITEL I - STATUS VAN DE RECHTERS EN VAN DE ADVOCATEN-GENERAAL , ARTIKEL 2


Artikel 2

Alvorens zijn ambt te aanvaarden, moet iedere rechter in openbare zitting de eed afleggen, dat hij zijn functie zal uitoefenen in volkomen onpartijdigheid en geheel overeenkomstig zijn geweten en dat hij niets van het geheim der beraadslagingen openbaar zal maken.