Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP # TWEEDE DEEL : HET BURGERSCHAP VAN DE UNIE # ARTIKEL 8E

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP # TWEEDE DEEL : HET BURGERSCHAP VAN DE UNIE # ARTIKEL 8E

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP - TWEEDE DEEL : HET BURGERSCHAP VAN DE UNIE - ARTIKEL 8E

Publicatieblad Nr. C 191 van 29/07/1992 blz. 0007


Artikel 8 E

De Commissie brengt vóór 31 december 1993 en vervolgens om de drie jaar aan het Europees Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité verslag uit over de toepassing van de bepalingen van dit deel van het Verdrag. In dat verslag wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de Unie.

Op basis van dat verslag en onverminderd de overige bepalingen van dit Verdrag, kan de Raad op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement met eenparigheid van stemmen bepalingen ter aanvulling van de in dit deel vastgelegde rechten vaststellen, waarvan hij de aanneming door de Lid- Staten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen aanbeveelt.