Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TWEEDE DEEL - DE GRONDSLAGEN VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL I - HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN, HOOFDSTUK 2: AFSCHAFFING VAN DE KWANTITATIEVE BEPERKINGEN TUSSEN DE LID-STATEN, ARTIKEL 36

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TWEEDE DEEL - DE GRONDSLAGEN VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL I - HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN, HOOFDSTUK 2: AFSCHAFFING VAN DE KWANTITATIEVE BEPERKINGEN TUSSEN DE LID-STATEN, ARTIKEL 36

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TWEEDE DEEL - DE GRONDSLAGEN VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL I - HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN, HOOFDSTUK 2: AFSCHAFFING VAN DE KWANTITATIEVE BEPERKINGEN TUSSEN DE LID-STATEN, ARTIKEL 36


++++

DE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 30 TOT EN MET 34 VORMEN GEEN BELETSEL VOOR VERBODEN OF BEPERKINGEN VAN INVOER , UITVOER OF DOORVOER , WELKE GERECHTVAARDIGD ZIJN UIT HOOFDE VAN BESCHERMING VAN DE OPENBARE ZEDELIJKHEID , DE OPENBARE ORDE , DE OPENBARE VEILIGHEID , DE GEZONDHEID EN HET LEVEN VAN PERSONEN , DIEREN OF PLANTEN , HET NATIONAAL ARTISTIEK , HISTORISCH EN ARCHEOLOGISCH BEZIT OF UIT HOOFDE VAN BESCHERMING VAN DE INDUSTRIELE EN COMMERCIELE EIGENDOM . DEZE VERBODEN OF BEPERKINGEN MOGEN ECHTER GEEN MIDDEL TOT WILLEKEURIGE DISCRIMINATIE NOCH EEN VERKAPTE BEPERKING VAN DE HANDEL TUSSEN DE LID-STATEN VORMEN .