Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TWEEDE DEEL - DE GRONDSLAGEN VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL III - HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN, DIENSTEN EN KAPITAAL, HOOFDSTUK 2: HET RECHT VAN VESTIGING, ARTIKEL 57

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TWEEDE DEEL - DE GRONDSLAGEN VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL III - HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN, DIENSTEN EN KAPITAAL, HOOFDSTUK 2: HET RECHT VAN VESTIGING, ARTIKEL 57

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TWEEDE DEEL - DE GRONDSLAGEN VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL III - HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN, DIENSTEN EN KAPITAAL, HOOFDSTUK 2: HET RECHT VAN VESTIGING, ARTIKEL 57


++++

( 1 ) TEN EINDE DE TOEGANG TOT WERKZAAMHEDEN , ANDERS DAN IN LOONDIENST , EN DE UITOEFENING DAARVAN TE VERGEMAKKELIJKEN , STELT DE RAAD OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE EN NA RAADPLEGING VAN DE VERGADERING , TIJDENS DE EERSTE ETAPPE MET EENPARIGHEID EN DAARNA MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN , RICHTLIJNEN VAST INZAKE DE ONDERLINGE ERKENNING VAN DIPLOMA'S , CERTIFICATEN EN ANDERE TITELS .

( 2 ) MET HETZELFDE DOEL STELT DE RAAD , OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE EN NA RAADPLEGING VAN DE VERGADERING , V))R DE AFLOOP VAN DE OVERGANGSPERIODE RICHTLIJNEN VAST INZAKE DE COORDINATIE VAN DE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN DER LID-STATEN BETREFFENDE DE TOEGANG TOT WERKZAAMHEDEN , ANDERS DAN IN LOONDIENST , EN DE UITOEFENING DAARVAN . EENPARIGHEID VAN STEMMEN WORDT VEREIST VOOR DIE ONDERWERPEN WELKE TEN MINSTE IN EEN DER LID-STATEN BIJ DE WET ZIJN GEREGELD EN EVENEENS VOOR MAATREGELEN WELKE BETREKKING HEBBEN OP DE BESCHERMING VAN DE BESPARINGEN , MET NAME OP DE KREDIETVERLENING EN OP HET BANKWEZEN , EN OP DE VOORWAARDEN WAARONDER IN DE VERSCHILLENDE LID-STATEN DE GENEESKUNDIGE , PARAMEDISCHE EN FARMACEUTISCHE BEROEPEN WORDEN UITGEOEFEND . IN ALLE OVERIGE GEVALLEN BESLUIT DE RAAD TIJDENS DE EERSTE ETAPPE MET EENPARIGHEID EN VERVOLGENS MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN .

( 3 ) WAT DE GENEESKUNDIGE , PARAMEDISCHE EN FARMACEUTISCHE BEROEPEN BETREFT , ZAL DE GELEIDELIJKE OPHEFFING VAN DE BEPERKINGEN AFHANKELIJK ZIJN VAN DE COORDINATIE VAN DE VOORWAARDEN WAARONDER ZIJ IN DE VERSCHILLENDE LID-STATEN WORDEN UITGEOEFEND .