Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, DERDE DEEL - HET BELEID VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL I - GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS, HOOFDSTUK 1: REGELS BETREFFENDE DE MEDEDINGING, EERSTE AFDELING: REGELS VOOR DE ONDERNEMINGEN, ARTIKEL 86

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, DERDE DEEL - HET BELEID VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL I - GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS, HOOFDSTUK 1: REGELS BETREFFENDE DE MEDEDINGING, EERSTE AFDELING: REGELS VOOR DE ONDERNEMINGEN, ARTIKEL 86

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, DERDE DEEL - HET BELEID VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL I - GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS, HOOFDSTUK 1: REGELS BETREFFENDE DE MEDEDINGING, EERSTE AFDELING: REGELS VOOR DE ONDERNEMINGEN, ARTIKEL 86


++++

ONVERENIGBAAR MET DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT EN VERBODEN , VOOR ZOVER DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN DAARDOOR ONGUNSTIG KAN WORDEN BEINVLOED , IS HET , DAT EEN OF MEER ONDERNEMINGEN MISBRUIK MAKEN VAN EEN MACHTSPOSITIE OP DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT OF OP EEN WEZENLIJK DEEL DAARVAN .

DIT MISBRUIK KAN MET NAME BESTAAN IN :

A ) HET RECHTSTREEKS OF ZIJDELINGS OPLEGGEN VAN ONBILLIJKE AAN - OF VERKOOPPRIJZEN OF VAN ANDERE ONBILLIJKE CONTRACTUELE VOORWAARDEN ,

B ) HET BEPERKEN VAN DE PRODUKTIE , DE AFZET OF DE TECHNISCHE ONTWIKKELING TEN NADELE VAN DE VERBRUIKERS ,

C ) HET TOEPASSEN TEN OPZICHTE VAN HANDELSPARTNERS VAN ONGELIJKE VOORWAARDEN BIJ GELIJKWAARDIGE PRESTATIES , HUN DAARMEDE NADEEL BEROKKENEND BIJ DE MEDEDINGING ,

D ) HET FEIT DAT HET SLUITEN VAN OVEREENKOMSTEN AFHANKELIJK WORDT GESTELD VAN HET AANVAARDEN DOOR DE HANDELSPARTNERS VAN BIJKOMENDE PRESTATIES , WELKE NAAR HUN AARD OF VOLGENS HET HANDELSGEBRUIK GEEN VERBAND HOUDEN MET HET ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMSTEN .