Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, DERDE DEEL - HET BELEID VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL II - HET ECONOMISCH BELEID, HOOFDSTUK 1: SAMENWERKING BIJ HET ECONOMISCH EN MONETAIR BELEID, ARTIKEL 102 A

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, DERDE DEEL - HET BELEID VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL II - HET ECONOMISCH BELEID, HOOFDSTUK 1: SAMENWERKING BIJ HET ECONOMISCH EN MONETAIR BELEID, ARTIKEL 102 A

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, DERDE DEEL - HET BELEID VAN DE GEMEENSCHAP, TITEL II - HET ECONOMISCH BELEID, HOOFDSTUK 1: SAMENWERKING BIJ HET ECONOMISCH EN MONETAIR BELEID, ARTIKEL 102 A

Publicatieblad Nr. L 169 van 29/06/1987 blz. 0008


++++

Artikel 102 A

1 . Ten einde de voor de verdere ontwikkeling van de Gemeenschap noodzakelijke convergentie van het economisch en monetair beleid te waarborgen , werken de Lid-Staten samen overeenkomstig de doelstellingen van artikel 104 . Met inachtneming van de bestaande bevoegdheden houden zij daarbij rekening met de ervaringen die bij de samenwerking in het kader van het Europees Monetair Stelsel ( EMS ) en bij de ontwikkeling van de Ecu zijn opgedaan .

2 . Indien de verdere ontwikkeling op het gebied van het economisch en monetair beleid institutionele wijzigingen noodzakelijk maakt , is artikel 236 van toepassing . Bij institutionele wijzigingen op monetair gebied worden ook het Monetair Comité en het Comité van Presidenten van de Centrale Banken geraadpleegd . " .

2 . De hoofdstukken 1 , 2 en 3 worden onderscheidenlijk de hoofdstukken 2 , 3 en 4 .