Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP # DERDE DEEL : HET BELEID VAN DE GEMEENSCHAP # TITEL XII : TRANSEUROPESE NETWERKEN # ARTIKEL 129B

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP # DERDE DEEL : HET BELEID VAN DE GEMEENSCHAP # TITEL XII : TRANSEUROPESE NETWERKEN # ARTIKEL 129B

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP - DERDE DEEL : HET BELEID VAN DE GEMEENSCHAP - TITEL XII : TRANSEUROPESE NETWERKEN - ARTIKEL 129B

Publicatieblad Nr. C 191 van 29/07/1992 blz. 0025


Artikel 129 B

1. Ten einde bij te dragen tot de verwezenlijking van de in de artikelen 7 A en 130 A bedoelde doelstellingen en om de burgers van de Unie, de economische subjecten, alsmede de regionale en lokale gemeenschappen in staat te stellen ten volle profijt te trekken van de voordelen die uit de totstandkoming van een ruimte zonder binnengrenzen voortvloeien, draagt de Gemeenschap bij tot de totstandbrenging en ontwikkeling van transeuropese netwerken op het gebied van vervoers-, telecommunicatie- en energieinfrastructuur.

2. In het kader van een stelsel van open en concurrerende markten is het optreden van de Gemeenschap gericht op de bevordering van de onderlinge koppeling en interoperabiliteit van de nationale netwerken, alsmede van de toegang tot deze netwerken. Daarbij wordt met name rekening gehouden met de noodzaak de insulaire, niet aan zee grenzende en perifere regio's met de centrale regio's van de Gemeenschap te verbinden.