Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, ZESDE DEEL - ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN, ARTIKEL 225

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, ZESDE DEEL - ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN, ARTIKEL 225

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, ZESDE DEEL - ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN, ARTIKEL 225


++++

Artikel 225

Indien maatregelen , genomen in de gevallen bedoeld in de artikelen 223 en 224 , tot gevolg hebben dat de mededingingsverhoudingen op de gemeenschappelijke markt worden vervalst , onderzoekt de Commissie te zamen met de betrokken Staat onder welke voorwaarden die maatregelen kunnen worden aangepast aan de in dit Verdrag vastgestelde regels .

In afwijking van de procedure bepaald in de artikelen 169 en 170 , kan de Commissie of iedere Lid-Staat zich rechtstreeks wenden tot het Hof van Justitie , indien zij menen dat een andere Lid-Staat misbruik maakt van de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 223 en 224 . Het Hof van Justitie beslist met gesloten deuren .