Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, BIJLAGE III - LIJST VAN DE ONZICHTBARE TRANSACTIES GENOEMD IN ARTIKEL 106 VAN HET VERDRAG

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, BIJLAGE III - LIJST VAN DE ONZICHTBARE TRANSACTIES GENOEMD IN ARTIKEL 106 VAN HET VERDRAG

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, BIJLAGE III - LIJST VAN DE ONZICHTBARE TRANSACTIES GENOEMD IN ARTIKEL 106 VAN HET VERDRAG


++++

LIJST VAN DE ONZICHTBARE TRANSACTIES

genoemd in artikel 106 van het Verdrag

- Zevrachten , met inbegrip van charterpartijen , havenrechten , uitgaven voor vissersvaartuigen , enz.

- Binnenvaartvrachten , met inbegrip der charterpartijen .

- Wegvervoer : reizigers , vrachten en bevrachtingen .

- Luchtvervoer : reizigers , vrachten en bevrachtingen .

Betaling door de reizigers van internationale vliegbiljetten , van meervracht voor reisgoed ; betaling van de internationale luchtvracht en gecharterde vluchten .

Ontvangsten uit de verkoop van internationale vliegbiljetten , uit meervracht voor reisgoed , uit internationale luchtvracht en gecharterde vluchten .

- Voor alle zeeschepen : aanlegkosten ( bunkeren , benzine , proviand , onderhoudskosten , reparaties , uitrustingskosten , enz. ) .

Voor alle binnenschepen ; aanlegkosten ( bunkeren , benzine , proviand , onderhoudskosten , kleine kosten van onderhoud en reparatie der schepen , uitrustingskosten , enz. ) .

Voor alle commerciële voertuigen : vloeibare brandstoffen , olie , kleine herstelwerkzaamheden , garage , onkosten der chauffeurs en ander mederijdend personeel , enz.

Voor alle luchtvaartuigen : exploitatie- en handelskosten , daarbij inbegrepen herstelwerkzaamheden aan vliegtuigen en navigatiematerieel .

- Entrepotkosten en -rechten , pakhuiskosten , inklaring .

- Douanerechten en heffingen .

- Kosten ten gevolge van doorvoer .

- Kosten van herstel en montage .

Kosten van ombouw , afwerking , loonveredeling en andere dergelijke diensten .

- Reparatie van schepen .

Reparatie van vervoermiddelen uitgezonderd schepen en luchtvaartuigen .

- Technische hulp ( hulp met het oog op de produktie en de distributie van goederen en van diensten in alle stadia , verleend gedurende een bepaalde tijd , afhankelijk van het bijzondere object waarvoor deze hulp wordt verleend en bij voorbeeld omvattende raadplegingen en reizen van deskundigen , het vervaardigen van technische plannen en tekeningen , fabriekscontrole , marktstudiën alsmede opleiding van personeel ) .

- Commissie en makelaarsloon .

Winsten uit doorvoerhandel .

Bankprovisie en -kosten .

Representatiekosten .

- Publiciteit in alle vormen .

- Zakenreizen .

- Deelneming door filialen , bijkantoren , enz. in de algemene kosten van hun hoofdkantoor in het buitenland en omgekeerd .

- Kosten van aannemingswerk ( bouw en onderhoud van gebouwen , wegen , bruggen , havens , enz. door gespecialiseerde aannemers , gewoonlijk tegen vaste prijzen na openbare aanbesteding ) .

- Bijstortingen , borgtochten en deposito's met betrekking tot de termijnhandel in goederen , verricht volgens de bestaande handelsgebruiken .

- Toerisme .

- Persoonlijke reizen en verblijf uit hoofde van studie .

- Persoonlijke reizen en verblijf om gezondheidsredenen .

- Persoonlijke reizen en verblijf wegens familieomstandigheden .

- Abonnementen op couranten , tijdschriften , boeken , muziekwerken ,

Couranten , tijdschriften , boeken , muziekwerken en grammofoonplaten .

- Belichte films , commerciële films , voorlichtingsfilms , opvoedkundige films , enz. ( huur , rechten , subscripties , copie- en synchronisatiekosten , enz. ) .

- Bijdragen voor verenigingen ( contributie ) .

- Onderhoud van en lopende herstelwerkzaamheden aan particulier bezit , in het buitenland .

- Regeringsuitgaven ( officiële vertegenwoordigingen in het buitenland , bijdragen aan internationale lichamen ) .

- Belastingen en heffingen , gerechtskosten , registratiekosten voor octrooien en fabrieksmerken .

Schadeloosstellingen .

Terugbetalingen wegens annulering van contracten en van onverschuldigde bedragen .

Geldboeten .

- Periodieke betalingen door de Post , Telegraaf en Telefoondiensten , alsmede door openbare vervoerondernemingen .

- Deviezenvergunningen verleend aan onderdanen of ingezetenen van vreemde nationaliteit die emigreren .

Deviezenvergunningen verleend aan onderdanen of ingezetenen van vreemde nationaliteit die naar hun vaderland terugkeren .

- Lonen en salarissen van grensarbeiders en seizoenarbeiders en van andere niet verblijf houdenden ( onverminderd het recht van de landen het gebruik van vreemde werkkrachten te regelen ) .

- Overmakingen door emigranten ( onverminderd het recht der landen om de immigratie te regelen ) .

- Honoraria en vergoedingen .

- Dividenden en inkomsten uit winstaandelen .

- Rente ( effecten , hypotheekbrieven , enz. ) .

- Huur en pacht , enz.

- Contractuele aflossingen van leningen ( met uitzondering van overschrijvingen van vervroegde aflossingen of van opgelopen achterstallige betalingen ) .

- Winst voortvloeiende uit de exploitatie van bedrijven .

- Auteursrechten .

Octrooien , tekeningen , fabrieks- of uitvindersmerken ( octrooiverleningen en licenties , tekeningen , fabrieks- of uitvindersmerken al of niet beschermd , en overschrijvingen voortvloeiende uit octrooiverleningen en licenties ) .

- Consulaire ontvangsten .

- Pensioenen en dergelijke inkomsten .

Wettelijke alimentaties en financiële steun in bijzonder benarde gevallen .

Termijnafbetalingen van tegoeden , welke zich in een Lid-Staat bevinden en het eigendom van personen zijn die in een andere Lid-Staat woonachtig zijn en over onvoldoende middelen beschikken om in laatstgenoemd land in hun eigen onderhoud te voorzien .

- Transacties en overmakingen verband houdende met rechtstreekse verzekering .

- Transacties en overmakingen in verband met herverzekering en retrocessie .

- Opening en terugbetaling van kredieten van commerciële of industriële aard .

- Overmakingen naar het buitenland van onbelangrijke bedragen .

- Documentatiekosten van elke aard , gemaakt voor eigen rekening van erkende deviezenbanken en wisselkantoren .

Premies van sportbeoefenaars en bij wedstrijden behaalde winsten .

- Erfenissen .

- Huwelijksgiften .