Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TITEL III - PROCEDURE, ARTIKEL 36

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TITEL III - PROCEDURE, ARTIKEL 36

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, TITEL III - PROCEDURE, ARTIKEL 36


++++

Artikel 36

De president van het Hof kan in een summiere procedure , voor zover nodig afwijkend van sommige regels van dit Statuut , welke wordt vastgesteld bij het reglement voor de procesvoering , uitspraak doen op conclusies , strekkende ofwel ter verkrijging van de in artikel 185 van het Verdrag bedoelde opschorting , ofwel tot toepassing van voorlopige maatregelen krachtens artikel 186 , ofwel tot schorsing van de gedwongen tenuitvoerlegging overeenkomstig de laatste alinea van artikel 192 .

Bij verhindering van de president wordt deze door een andere rechter vervangen overeenkomstig de bepalingen van het reglement voor de procesvoering .

De door de president of zijn plaatsvervanger gegeven beschikking heeft slechts een voorlopig karakter en prejudicieert niet op de beslissing van het Hof ten principale .