Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL V KAPITAALVERKEER, ARTIKEL 122

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL V KAPITAALVERKEER, ARTIKEL 122

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL V KAPITAALVERKEER, ARTIKEL 122

Publicatieblad Nr. L 073 van 27/03/1972 blz. 0040


++++

ARTIKEL 122

1 . IERLAND KAN :

A ) GEDURENDE TWEE JAAR VANAF DE TOETREDING DE VRIJMAKING UITSTELLEN VAN DIRECTE INVESTERINGEN IN DE LID-STATEN DOOR INGEZETENEN VAN IERLAND EN VAN DE LIQUIDATIE VAN DIRECTE INVESTERINGEN IN DE LID-STATEN DOOR INGEZETENEN VAN IERLAND ;

B ) GEDURENDE DERTIG MAANDEN VANAF DE TOETREDING DE VRIJMAKING UITSTELLEN VAN DE VOLGENDE CATEGORIEEN VAN KAPITAALVERKEER VAN PERSOONLIJKE AARD :

_ OVERMAKINGEN VAN AAN EMIGRERENDE IERSE INGEZETENEN TOEBEHOREND KAPITAAL , DIE NIET SAMENHANGEN MET HET VRIJ VERKEER VAN WERKNEMERS ; IN LAATSTBEDOELD GEVAL WORDEN ZIJ OP HET TIJDSTIP VAN TOETREDING VRIJGEMAAKT ;

_ SCHENKINGEN EN GIFTEN , BRUIDSSCHATTEN , SUCCESSIERECHTEN EN NIET MET HET VRIJ VERKEER VAN WERKNEMERS SAMENHANGENDE BELEGGINGEN IN ONROERENDE GOEDEREN ; LAATSTBEDOELDE BELEGGINGEN WORDEN OP HET TIJDSTIP VAN TOETREDING VRIJGEMAAKT ;

C ) GEDURENDE VIJF JAAR VANAF DE TOETREDING , DE VRIJMAKING UITSTELLEN VAN DE IN LIJST B BIJ DE IN ARTIKEL 120 BEDOELDE RICHTLIJNEN GENOEMDE TRANSACTIES DOOR INGEZETENEN VAN IERLAND .

2 . IERLAND ERKENT DAT HET WENSELIJK IS OM VANAF DE TOETREDING OVER TE GAAN TOT EEN BELANGRIJKE VERSOEPELING VAN DE REGELS BETREFFENDE DE IN LID 1 , SUB A ) , BEDOELDE TRANSACTIES , EN ZAL HET NODIGE IN HET WERK STELLEN OM DE DAARTOE VEREISTE MAATREGELEN TE TREFFEN .