Home

VERDRAG HOUDENDE WIJZIGING VAN EEN AANTAL FINANCIELE BEPALINGEN VAN DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN VAN HET VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN RAAD EN EEN COMMISSIE WELKE DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN GEMEEN HEBBEN, HOOFDSTUK I BEPALINGEN HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, ARTIKEL 4

VERDRAG HOUDENDE WIJZIGING VAN EEN AANTAL FINANCIELE BEPALINGEN VAN DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN VAN HET VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN RAAD EN EEN COMMISSIE WELKE DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN GEMEEN HEBBEN, HOOFDSTUK I BEPALINGEN HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, ARTIKEL 4

VERDRAG HOUDENDE WIJZIGING VAN EEN AANTAL FINANCIELE BEPALINGEN VAN DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN VAN HET VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN RAAD EN EEN COMMISSIE WELKE DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN GEMEEN HEBBEN, HOOFDSTUK I BEPALINGEN HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, ARTIKEL 4

Publicatieblad Nr. L 359 van 31/12/1977 blz. 0006


++++

Artikel 4

Artikel 78 ter van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal wordt als volgt gelezen :

" Artikel 78 ter

1 . Indien bij het begin van een begrotingsjaar de administratieve begroting nog niet is aangenomen , kunnen de uitgaven maandelijks worden verricht per hoofdstuk of per andere afdeling , overeenkomstig het ter uitvoering van artikel 78 novies vastgestelde reglement , zonder dat zij een twaalfde der bij de administratieve begroting van het vorige begrotingsjaar geopende kredieten mogen overschrijden en zonder dat deze maatregel tot gevolg mag hebben , dat de Hoge Autoriteit meer dan een twaalfde van de kredieten van het in voorbereiding zijnde ontwerp van de administratieve begroting ter beschikking krijgt .

De Hoge Autoriteit is gemachtigd en verplicht , de heffingen te innen tot het bedrag van de kredieten van het voorafgaande begrotingsjaar , zonder evenwel het bedrag te overschrijden dat zou voortvloeien uit de goedkeuring van het ontwerp van administratieve begroting .

2 . De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen , onder voorbehoud dat aan de overige in lid 1 gestelde voorwaarden wordt voldaan , uitgaven van meer dan een twaalfde toestaan . De machtiging en de verplichting tot het innen van de heffingen kunnen dienovereenkomstig worden gewijzigd .

Indien dit besluit betrekking heeft op andere uitgaven dan die welke verplicht voortvloeien uit het Verdrag of de ter uitvoering daarvan vastgestelde besluiten , zendt de Raad het onverwijld aan de vergadering ; binnen een termijn van dertig dagen kan de Vergadering met meerderheid van de stemmen van haar leden en van drie vijfde van het aantal uitgebrachte stemmen , een andersluidend besluit nemen voor deze uitgaven voor wat betreft het gedeelte dat het in lid 1 bedoelde twaalfde overschrijdt . Dit gedeelte van het besluit van de Raad wordt geschorst totdat de Vergadering heeft besloten . Indien de Vergadering binnen bovengenoemde termijn geen andersluidend besluit dan dat van de Raad heeft genomen , wordt dit besluit geacht definitief te zijn vastgesteld . "