Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE II LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 22 VAN DE TOETREDINGSAKTE, IV. HANDELSPOLITIEK

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE II LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 22 VAN DE TOETREDINGSAKTE, IV. HANDELSPOLITIEK

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE II LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 22 VAN DE TOETREDINGSAKTE, IV. HANDELSPOLITIEK

Publicatieblad Nr. L 291 van 19/11/1979 blz. 0128


++++

IV . HANDELSPOLITIEK

1 . Verordening ( EEG ) nr . 2051/74 van de Raad van 1 augustus 1974 ( PB nr . L 212 van 2 . 8 . 1974 , blz . 33 ) .

De bepalingen van deze verordening moeten worden aangepast ten einde de regeling voor de invoer in Griekenland van produkten van oorsprong uit de Faeroer te omschrijven .

2 . Verordening ( EEG ) nr . 2532/78 van de Raad van 16 oktober 1978 ( PB nr . L 306 van 31 . 10 . 1978 , blz . 1 ) ,

gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3064/78 van 21 december 1978 ( PB nr . L 366 van 28 . 12 . 1978 , blz . 78 ) .

Aan de titels en voetnoten van de bijlage moeten de overeenkomstige vermeldingen in de Griekse taal worden toegevoegd .

Aan de omschrijving van de produkten in de opmerking aan het einde van de bijlage moeten de overeenkomstige vermeldingen in de Griekse taal worden toegevoegd .

3 . Verordening ( EEG ) nr . 3059/78 van de Commissie van 21 december 1978 ( PB nr . L 365 van 27 . 12 . 1978 , blz . 1 ) .

In deze verordening en haar bijlagen moeten de aanpassingen worden aangebracht die in verband met de toetreding van de Helleense Republiek vereist zijn .

4 . Beschikking 75/210/EEG van de Raad van 27 maart 1975 ( PB nr . L 99 van 21 . 4 . 1975 , blz . 7 ) ,

gewijzigd bij Beschikking 79/252/EEG van 21 december 1978 ( PB nr . L 60 van 12 . 3 . 1979 , blz . 1 ) .

In bijlage III moet een kolom " E " worden toegevoegd met vermelding van de categorieën waarvan de invoer in Griekenland aan kwantitatieve beperkingen is onderworpen overeenkomstig artikel 2 , lid 1 .

In de bijlagen IV tot en met XIV moet een tabel worden toegevoegd met vermelding van de door de Helleense Republiek voor elk betrokken derde land te openen contingenten .

5 . Aanbeveling 77/330/EGKS van de Commissie van 15 april 1977 ( PB nr . L 114 van 5 . 5 . 1977 , blz . 15 ) .

In de " mededeling van de Commissie " op bladzijde 18 moet een kolom worden toegevoegd met vermelding van de richtprijzen in drachmen voor elk der betrokken produkten .