Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, BESLUIT VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN 24 MEI 1979 INZAKE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, BESLUIT VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN 24 MEI 1979 INZAKE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, BESLUIT VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN 24 MEI 1979 INZAKE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL

Publicatieblad Nr. L 291 van 19/11/1979 blz. 0005 - 0006


++++

BESLUIT VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

van 24 mei 1979

inzake de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op artikel 98 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ,

Gezien het advies van de Commissie ,

Overwegende dat de Helleense Republiek heeft verzocht om toetreding tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ;

Overwegende dat over de door de Raad vast te stellen toetredingsvoorwaarden is onderhandeld met de Helleense Republiek ,

BESLUIT :

Artikel 1

1 . De Helleense Republiek kan onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden lid worden van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal door toe te treden tot het Verdrag tot oprichting van deze Gemeenschap , zoals dit Verdrag is gewijzigd of aangevuld .

2 . De voorwaarden voor de toetreding en de daaruit voortvloeiende aanpassingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal zijn neergelegd in de bij dit besluit gevoegde Akte . De bepalingen van deze Akte die betrekking hebben op de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal maken een integrerend deel van dit besluit uit .

3 . De in het in lid 1 genoemde Verdrag voorkomende bepalingen betreffende de rechten en verplichtingen van de Lid-Staten alsmede de algemene en bijzondere bevoegdheden van de Instellingen van de Gemeenschappen , zijn van toepassing ten aanzien van dit besluit .

Artikel 2

De Akte van toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal zal op 1 januari 1981 worden neergelegd bij de Regering van de Franse Republiek .

De toetreding wordt van kracht op 1 januari 1981 , mits de Helleense Republiek haar Akte van toetreding op dit tijdstip heeft neergelegd en mits alle Staten die het Verdrag betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Economische Gemeenschap en tot de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie hebben ondertekend hun Akten van bekrachtiging voor dit tijdstip hebben neergelegd .

De Regering van de Franse Republiek zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de Akte van toetreding van de Helleense Republiek toe aan de Regeringen van de Lid-Staten .

Artikel 3

Dit besluit , opgesteld in de Deense , de Duitse , de Engelse , de Franse , de Griekse , de Ierse , de Italiaanse en de Nederlandse taal , zijnde de acht teksten gelijkelijk authentiek , wordt medegedeeld aan de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en aan de Helleense Republiek .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 24 . maj 1979 .

Geschehen zu Bruessel am 24 . Mai 1979 .

Done at Brussels , 24 May 1979 .

!***

Fait à Bruxelles , le 24 mai 1979 .

Arna dhéanamh sa Bhruiséil an 24 Bealtaine 1979 .

Fatto a Bruxelles , addì 24 maggio 1979 .

Gedaan te Brussel , 24 mei 1979 .

Paa Raadets vegne

Formand

Im Namen des Rates

Der Praesident

For the Council

The President

!***

Pour le Conseil

Le président

Thar ceann na Comhairle

An tUachtaran

Per il Consiglio

Il Presidente

Voor de Raad

De Voorzitter