Home

VERDRAG HOUDENDE WIJZIGING VAN DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VOOR WAT GROENLAND BETREFT, ARTIKEL 3

VERDRAG HOUDENDE WIJZIGING VAN DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VOOR WAT GROENLAND BETREFT, ARTIKEL 3

VERDRAG HOUDENDE WIJZIGING VAN DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VOOR WAT GROENLAND BETREFT, ARTIKEL 3

Publicatieblad Nr. L 029 van 01/02/1985 blz. 0003


Artikel 3

1. Aan het vierde deel van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap wordt het volgende artikel toegevoegd;

Artikel 136 bis

Het bepaalde in de artikelen 131 tot en met 136 is op Groenland van toepassing behoudens de voor Groenland geldende bijzondere bepalingen omschreven in het Protocol betreffende de bijzondere regeling van toepassing op Groenland, dat aan dit Verdrag is gehecht.».

2. Het bij dit Verdrag gevoegde Protocol betreffende de bijzondere regeling van toepassing op Groenland wordt aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap gehecht. Protocol nr. 4 betreffende Groenland, gehecht aan de Toetredingsakte van 22 januari 1972, wordt ingetrokken.