Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 306

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 306

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 306

Publicatieblad Nr. L 302 van 15/11/1985 blz. 0116


++++

Artikel 306

1 . De op 1 maart 1986 in Portugal geldende streefprijs , bedoeld in artikel 4 van Verordening ( EEG ) nr . 1117/78 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen , wordt vastgesteld op de grondslag van de verschillen tussen de prijzen van de produkten die bij wisselbouw concurreren in Portugal en in de Gemeenschap in haar huidige samenstelling gedurende een nader de bepalen referentieperiode .

Artikel 238 is van toepassing op de overeenkomstig de eerste alinea berekende streefprijs . De in Portugal toe te passen streefprijs mag evenwel niet hoger zijn dan de gemeenschappelijke streefprijs .

2 . De in Portugal toepasselijke aanvullende steun wordt aangepast met een bedrag dat gelijk is aan :

- het verschil dat , in voorkomend geval , bestaat tussen de in Portugal toegepaste streefprijs en de gemeenschappelijke streefprijs , en waarop het in artikel 5 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr . 1117/78 bedoelde percentage wordt toegepast , en

- de invloed van de douanerechten die in Portugal worden toegepast op de invoer van deze produkten uit derde landen .

3 . Artikel 246 is van toepassing op de in artikel 3 van Verordening ( EEG ) nr . 1117/78 bedoelde forfaitaire steun .