Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 350

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 350

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 350

Publicatieblad Nr. L 302 van 15/11/1985 blz. 0126


++++

Artikel 350

Voor 31 december 1992 dient de Commissie bij de Raad een verslag in over de situatie en de vooruitzichten van de visserij in de Gemeenschap aan de hand van de toepassing van de artikelen 349 en 351 . Op basis van dit verslag worden de eventueel noodzakelijke aanpassingen van de in artikel 349 en artikel 351 bedoelde regeling , met inbegrip van die inzake de toegang tot andere gebieden dan die welke in artikel 349 , lid 1 , zijn vermeld , voor 31 december 1993 vastgesteld volgens de procedure van artikel 43 van het EEG-Verdrag ; deze aanpassingen treden in werking op 1 januari 1996 .